U M O W A NR... a.. NIP., REGON.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U M O W A NR... a.. NIP., REGON."

Transkrypt

1 Wzór umowy U M O W A NR... Część II SIWZ zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, Gdańsk, NIP , REGON , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: a.. NIP., REGON. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:... w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn: Remont nabrzeża w Gdańsku Sobieszewie w km Martwej Wisły dokumentacja projektowa, zgodnie z treścią niniejszej umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz złożoną ofertą przetargową. 2. Przedmiot umowy obejmować będzie wykonanie prac projektowych opisanych w Części III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia jak i tych, które okażą się konieczne z uwagi na specyfikę zadania, a nie zostały przewidziane w Części III SIWZ. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z zachowaniem terminów oraz należytej staranności. 4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie zamawianej dokumentacji projektowej. Do ustalenia zakresu oraz sposobu wykonywania nadzoru autorskiego zastosowanie mają odpowiednio przepisy art. 20 ust.4 oraz art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w stanie prawnym na dzień zawarcia umowy. 2 Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy nie będą, z wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Strony ustalają, że Zadanie zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31 maja 2013r. w tym: 1) Etap I - do 15 grudnia 2012roku: a) mapa sytuacyjno - wysokościowa dla celów projektowych,

2 b) odkrywki w celu sprawdzenia stanu technicznego kotew oraz gruntu (rodzaj gruntu, stan jego zagęszczenia) za nabrzeżem, c) wykonanie badań betonu - wytrzymałość na ściskanie, wodoszczelność, mrozoodporność, d) ocena stanu technicznego nabrzeża części nadwodnej, e) ocena stanu technicznego części podwodnej, w tym pomiar grubości grodzic Larsena. 2) Etap II - do 31 maja 2013 roku: a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym projekt rozbiórki lub odbudowy ostróg, b) uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę 3) Etap III nadzór autorski, który wykonywany będzie od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu budowy do dnia wskazanego jako dzień zakończenia budowy w powiadomieniu o zakończeniu budowy. Przewidywany termin wykonywania robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy sierpień listopad 2013r. 2. Wykonawca przystąpi do realizacji prac etapu II i III po uprzednim potwierdzeniu przez Zamawiającego faktu posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów przedmiotowego zadania. Brak potwierdzenia posiadania środków nie będzie rodził u żadnej ze stron roszczenia o wykonanie tych etapów i zapłatę. 3. Terminy wykonania poszczególnych części dokumentacji stanowiących podstawę dla dokonania odbioru określa uzgodniony przez strony harmonogram rzeczowo - finansowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. Ewentualne zmiany szczegółowych terminów poszczególnych etapów Zadania, służące lepszej jego realizacji, a nie wpływające na ostateczny termin wykonania Zadania, nie powodują zmiany umowy Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania Zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, w tym do uczestniczenia w naradach roboczych w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2. Z odbioru dokumentacji stanowiącej podstawę dla dokonania odbioru poszczególnego etapu zadania sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę. 3. Podpisanie protokołu odbioru (w tym także protokołu, o którym mowa w ust. 2) bez zastrzeżeń oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentu urzędowego jeśli stanowi on niezbędny element danego etapu zadania stanowi podstawę do wystawienia faktury w myśl postanowień 9, w tym także faktury częściowej, jeśli strony tak uzgodnią. 4. Rozliczenie za czynności wykonywane w ramach nadzoru autorskiego odbędzie się jednorazowo po zakończeniu realizacji prac na podstawie projektu. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie stosowny protokół potwierdzający przeprowadzenie nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu opracowania określone w 1 ust. 1, w terminie ustalonym w 3 ust. 1 niniejszej umowy wraz z: a) kompletem wymaganych pozytywnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań

3 projektowych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r, Nr 243, poz ze zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz kompletem pozytywnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych (w zakresie ochrony środowiska, p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy), w tym ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (jt. Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.2019 ze zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy, b) uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wynikającym z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz ze zm.), c) wykazem opracowań prac projektowych oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi oraz, że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 2. W razie stwierdzenia, przez właściwy organ zatwierdzający projekt budowlany, naruszeń zgodności tego projektu z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 35 Prawa budowlanego, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych nieprawidłowości, w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą umową, w terminie określonym przez ten organ. Powyższe zobowiązanie dotyczy również pozostałych opracowań objętych niniejszą umową a wymagających uzyskania przez Zamawiającego odrębnych decyzji określonych przepisami szczególnymi Miejscem przekazania przedmiotu umowy, w tym każdej jego części, będzie siedziba Zamawiającego. 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany i przekazany w wersji pisemnej i cyfrowej (na płycie CD/DVD) w ilościach określonych w Części III SIWZ Osobą uprawnioną do roboczych kontaktów w zakresie realizacji umowy, ze strony Zamawiającego będzie:, który zostaje upoważniony do podpisania, w imieniu Zamawiającego, protokołów odbioru prac. 2. Osobą uprawnioną do roboczych kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy będzie: 1. Z tytułu realizacji całego przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za kwotę:. zł brutto (słownie:..) wraz z należnym podatkiem VAT, w tym: 1) za Etap I..zł brutto 8 (słownie: ) 2) za Etap II zł brutto (słownie:.)

4 3) za Etap III (nadzór autorski).zł brutto (słownie:..) 2. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania Zadania obciąża Wykonawcę. 3. Dopuszcza się częściowe fakturowanie za wykonane rodzaje prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 4. Podstawą do zapłaty faktur częściowych będą podpisane przez Strony protokoły odbioru prac bez zastrzeżeń, zgodnie z postanowieniami Strony zgodnie ustalają, że w sytuacji określonej w ust. 3, ostatnia faktura za wykonanie dokumentacji projektowej nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1pkt. 1. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy określonego w 1 ust Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT na rachunek Wykonawcy: 7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 9. Wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą służyć jako zabezpieczenie jego istniejących i przyszłych zobowiązań wobec osób trzecich (np. jako zabezpieczenie kredytu). Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 9 Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w dokumentacji projektowej i Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem odpowiedzialności wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy Strony uzgadniają, że wszelkie prawa autorskie, w szczególności autorskie prawa majątkowe związane z przekazanymi produktami, przechodzą w całości na Zamawiającego w dniu ich przekazania, w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności: 1) utrwalanie, kopiowanie, w tym wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych, 2) wystawianie lub publiczną prezentację (również na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji, 3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audiowizualnych i komputerowych,

5 4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM, a także poprzez łącza telekomunikacyjne oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 3. Wykonawca przenosi także na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do dzieła powstałego w toku realizacji niniejszej umowy. 4. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy. 5. W wypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca uzyska od nich przeniesienie majątkowych praw autorskich na swoją rzecz wraz z prawem do ich dalszego przeniesienia, według zasad określonych w niniejszym paragrafie i przeniesie te prawa na Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada wobec podwykonawców za ewentualne roszczenia z tytułu praw autorskich. Nie odpowiada również za takie roszczenia podwykonawców wobec Wykonawcy. 6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, oryginały oświadczeń w wersji papierowej podwykonawców o przyjęciu przez nich do wiadomości postanowień ustępu poprzedzającego oraz oryginały ich oświadczeń zawierające ich pisemne zgody na przeniesienie na Wykonawcę, a potem na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych przez podwykonawców w zakresie określonym w niniejszej umowie, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia z nimi umów, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy określonego dla etapu I i II, w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 1, pkt 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu realizacji określonego dla tych etapów, b) za zwłokę w wykonaniu etapu III w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 1, pkt 2 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu realizacji Zadania, c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w 8 ust. 1 za całość Zadania. 2. Na wypadek, gdyby szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przewyższała wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 12 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i są dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) i w warunkach opisanych w Części I SIWZ.

6 13 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy (brutto), ważnej przez cały okres realizacji umowy. 14 Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 16 W sprawach, nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe ze względu na przedmiot umowy. 17 Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 18 Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje Wykonawca a 2 egz. Zamawiający. 19 Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki: 1. polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 2. harmonogram rzeczowo-finansowy. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.).

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wzór umowy Część II SIWZ U M O W A NR... zawarta w dniu.. r. w Gdańsku pomiędzy: Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 804 Gdańsk, NIP 957 00 27 503, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1

UMOWA O DZIEŁO nr Urz dem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 1 UMOWA O DZIEŁO nr Umowa zawarta w Opolu, w dniu... 2010 r. pomiędzy: Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:...

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Umowa nr:... zawarta w dniu... roku pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Barlinku, ul. Szpitalna 4,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. umowa numer

WZÓR UMOWY. umowa numer Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY umowa numer zawarta w dniu..... 2010r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Piekary 19, 61-823 Poznań, zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak postępowania: 2013-0174729_G ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Na opracowanie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Oznaczenie sprawy IPS.4011-1-10/13 Załącznik do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA nr / /. zawarta w Opolu, w dniu r. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, ul. Głogowska 25 c,

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej "Wykonawcą".

1..., 2... zwanej dalej Zamawiającym. ... zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik Nr... do siwz UMOWA Nr NI/.../IN-r/.../2015 na wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego, poprzez czyszczenie i malowanie powierzchni elewacji wraz z konstrukcją wsporczą galerii pasażerskich

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr.. o świadczenie usługi połączeń głosowych w technologii VoIP wraz z dostawą oraz modernizacją niezbędnej infrastruktury telefonicznej W dniu roku w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym,

UMOWA Nr. ... zwaną dalej Zamawiającym, UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy: Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Romana Sanguszki 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo