R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta"

Transkrypt

1 R e g u l a m i n świadczenia usług drogą elektroniczną przez Poradnię Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta 1 D e f i n i c j e W rozumieniu niniejszego Regulaminu poszczególne użyte w jego treści terminy mają następujące znaczenie: 1. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej. 2. Dni robocze każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem soboty i niedzieli oraz dni wolnych od pracy w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U ze zm.). 3. Klient osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjne nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będący usługobiorcą w rozumieniu Ustawy. 4. Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 5. Serwis serwis internetowy 6. Umowa czynność prawna na mocy której Poradnia zobowiązana jest do świadczenia Usługi na rzecz Klienta, a Klient do zapłaty wynagrodzenia. 7. Usługa usługa świadczona drogą elektroniczną, będąca przedmiotem Umowy, w rozumieniu Ustawy. 8. Poradnia Prawa Kościelnego Pro Deo Consulta należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo prowadzone przez Biuro Tanich Porad Prawnych IM-LEX Iwona Mynarska ul. Krakowska 83e Andrychów, NIP: , REGON: Ustawa Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U ze zm.). 10. Zapytanie wniosek Klienta kierowany za pośrednictwem Serwisu którego przedmiotem jest wykonanie Usługi przez Poradnię. 1. Niniejszy Regulamin określa: 2 Zakres przedmiotowy Regulaminu a. rodzaj i zakres usług świadczonych przez Poradnię za pośrednictwem Serwisu, b. warunki świadczenia Usługi,

2 c. zasady zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usługi, d. wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Poradnia, e. zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, f. zasady płatności wynagrodzenia za świadczone Usługi, g. tryb postępowania reklamacyjnego. 2. Regulamin jest regulaminem w rozumieniu Ustawy. 3. Usługa świadczona jest przez Kancelarię za pośrednictwem serwisu internetowego na rzecz Klienta. 3 Przedmiot Usługi 1. Przedmiotem Usługi jest udzielenie pomocy w zakresie sprawy o stwierdzenie nieważności małżeństwa kościelnego. 2. Usługa świadczona jest w sprawach o stanie faktycznym, niewymagającym osobistej konsultacji z Klientem. 3. Usługa świadczona jest w języku polskim, chyba że Poradnia i Klient postanowią inaczej. 4. Przedmiotem Usługi pozostają w szczególności: a. udzielenie porady on-line, b. sporządzenie opinii prawnej, c. opracowanie projektów aktów prawnych, d. opracowywanie wzorów umów i pism procesowych. 5. Klient wyraża zgodę na przechowywanie przez Kancelarię niewielkich informacji tekstowych wysyłanych przez serwer www i zapisywanych po stronie Klienta (tzw. Cookies). 1. Poradnia świadczy Usługę płatnie. 4 Zasady świadczenia Usługi 2. Usługa świadczona jest za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem dostępnego Poradni i Klientowi adresu elektronicznego oraz Serwisu. 3. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie przez Klienta: a. dostępu do Internetu, b. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej oraz adresu elektronicznego, c. adresu korespondencyjnego. 4. W celu skorzystania z Usługi Klient przedstawia za pośrednictwem formularza zamieszczonego w Serwisie, Zapytanie wskazując w nim zagadnienie, związany z nim, wyczerpująco opisany, stan faktyczny oraz sprecyzowane wątpliwości, podając równocześnie swoje dane niezbędne dla dalszego kontaktu za pośrednictwem urządzeń wskazanych w pkt Przedstawienie przez Klienta Zapytania w sposób określony w pkt. 4, jest jednoznaczne z

3 zapoznaniem się i akceptacją przez Klienta Regulaminu. 6. Poradnia po złożeniu przez Klienta Zapytania w terminie nie dłuższym niż 24 godziny, udziela drogą elektroniczną, odpowiedzi w zakresie wyceny Usługi wskazanej w kwocie brutto, numeru pytania, numeru rachunku bankowego oraz informacji, czy Zapytanie leży w zakresie udzielanych przez nią usług. 7. Termin o którym mowa w pkt. 6 ma zastosowanie do zapytań złożonych w dniu roboczym w godzinach od 8:00 do 16:00. W przypadku złożenia Zapytania w terminie innym niż powyższy, bieg terminu o którym mowa w pkt. 5 rozpoczyna się kolejnego dnia roboczego od godziny 8: Klient niezwłocznie po otrzymaniu odpowiedzi o której mowa w pkt. 6 zawiera umowę akceptując warunki wskazane w odpowiedzi lub rezygnuje z zawarcia umowy, informując o tym Poradnię. 9. W przypadku zawarcia umowy Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, w sposób wskazany w odpowiedzi o której mowa w pkt. 6, o wyborze sposobu płatności z pośród poniższych dwóch opcji: a. przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Poradnię w odpowiedzi o której mowa w pkt. 6 ze wskazaniem w tytule numeru pytania podanego przez Poradnię w odpowiedzi o której mowa w pkt. 6, lub b. gotówką przy odbiorze przesyłki listownej o której mowa w pkt. 11 (tzw. płatność za pobraniem) 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności o którym mowa w pkt. 9 lit. a usługa udzielana jest w formie załącznika w formacie PDF, do listu elektronicznego wysyłanego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w Zapytaniu, w terminie nie dłużnym niż 48 godzin liczonym, zgodnie z pkt. 7, od momentu zaksięgowania na koncie Poradni opłaty z tytułu świadczonej Usługi. 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności o którym mowa w pkt. 9 lit. b Usługa udzielana jest w formie listu poleconego wysyłanego na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta w terminie nie dłużnym niż 72 godziny liczonym zgodnie z pkt. 7, od momentu złożenia oświadczenia o którym mowa w pkt Poradnia upoważniona jest do dołączenia do Usługi dokumentów, które mają związek z udzielaną Usługą, w szczególności w postaci orzeczeń sądów powszechnych, organów administracji publicznej. 13. Wykonanie Usługi następuje z chwilą transferu danych o których mowa w pkt. 12 na adres poczty elektronicznej Klienta lub nadania Usługi listem poleconym. 14. Poradnia w każdym czasie ma prawo kierować do Klienta dodatkowe pytania odnoszące się do przedstawionego Zapytania, opisanego stanu faktycznego oraz innych okoliczności związanych bezpośrednio z Zapytaniem. 15. W przypadku, gdy świadczenie Usługi związane jest z koniecznością wyjaśnienia, uzupełnienia lub przesłania dodatkowych danych i dokumentów, lub dotyczy zagadnienia prawnego o szczególnej zawiłości, Poradnia upoważniona jest do wezwania do uzupełnienia wymaganych danych. 16. W przypadku o którym mowa w pkt. 14 i 15 Poradnia upoważniona jest do wydłużenia terminu

4 o którym mowa w pkt. 10 i 11 o czym klient jest niezwłocznie informowany. 17. W szczególnych wypadkach termin o którym mowa w pkt. 10 i 11 może zostać wydłużony, o czym Poradnia informuje Klienta niezwłocznie wraz z podaniem przyczyny niezachowania terminu. 1. Klient zobowiązany jest do: 5 Obowiązki Klienta i Poradnia a. udzielenia wyczerpujących i niezbędnych informacji odnoszących się do zagadnienia prawnego będącego przedmiotem Usługi, b. udzielenia odpowiedzi na pytania kierowane ze strony Poradni o których mowa w 4 pkt. 12, c. niezwłocznego przekazania danych i dokumentów o których mowa w 4 pkt. 13, d. podania danych niezbędnych do kontaktu, w tym adresu korespondencyjnego w przypadku wyboru płatność przy odbiorze o której mowa w 4 pkt. 10, oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT oraz jej przesłania, e. nie przekazywania treści o charakterze bezprawnych, f. potwierdzenia faktu otrzymania Usługi, g. wykorzystania uzyskanej Usługi wyłącznie na użytek własny, h. poinformowania o każdorazowej zmianie adresu poczty elektronicznej oraz jego likwidacji, ze wskazaniem nowego adresu elektronicznego. 2. W przypadku naruszenia przez Klienta obowiązków o których mowa powyżej Poradnia upoważniona jest do zaniechania czynności do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Klienta. 3. Poradnia zobowiązana jest do: a. zachowania poufności przekazywanych jej danych, informacji i dokumentów, b. wykonania Usługi z należytą starannością, c. świadczenia usług zgodnie z prawem polskim przy uwzględnieniu zasad o których mowa w 3 pkt. 1 oraz w oparciu o posiadane umiejętności merytoryczne i techniczne w dziedzinie prawa, d. wystawienia faktury VAT. 4. W terminie 7 dni od dnia wykonania usługi Poradnia przesyła, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany z Zapytaniu, fakturę VAT zapisaną w formacie PDF za wykonaną Usługę. Klient upoważnia Poradnię do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 5. W przypadku wyrażenia przez Klienta chęci otrzymania faktury VAT w wersji papierowej, faktura zostaje wysłana na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta. 6 Rozwiązanie i wygaśniecie umowy 1. Umowa wygasa z chwilą wykonania Usługi przez Poradnię. 2. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, bez podania przyczyny, o czym powinien niezwłocznie poinformować Poradnię. 3. Poradni przysługuje prawo do odmowy realizacji Usługi i wypowiedzenia Umowy, jeżeli jej

5 wykonanie mogłoby wiązać się z naruszeniem krajowego i zagranicznego porządku prawnego. 4. Wypowiedzenie Umowy następuje poprzez zawiadomienie drugiej strony w formie pozwalającej na zapoznanie się przez nią z treścią wypowiedzenia. Dopuszcza się przesyłanie wypowiedzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxem lub listem poleconym na adres Poradni wskazany w 1 pkt W przypadku o którym mowa w pkt. 2 Klient zobowiązany jest do zwrotu kosztów niezbędnych dla wykonania Usługi poniesionych przez Poradnię do chwili wypowiedzenia Umowy przez Klienta. 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy po wniesieniu opłaty o której mowa w 4 pkt. 9 Poradnia zobowiązana jest zwrócić otrzymane wynagrodzenie na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie nie dłużnym niż 7 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia Umowy z potrąceniem należności o których mowa w pkt Postępowania reklamacyjne 1. W przypadku wystąpienia po stronie Klienta zastrzeżeń do merytorycznej treści Usługi oraz terminu jej udzielenia upoważniony jest do wystąpienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, z reklamacją. 2. Reklamacja powinna zostać przekazana Poradni w sposób pozwalający identyfikować Klienta, Usługę oraz przedmiotu i podstawy reklamacji. 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 7 dni licząc od dnia jej otrzymania. 4. Poradnia informuje Klienta o proponowanym sposobie i motywach rozstrzygnięcia reklamacji w formie pisemnej na adres wskazany przez Klienta lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta wskazanej z Zapytaniu. 8 Postanowienia końcowe 1. Z chwilą wysłania Zapytania, Klient wyraża zgodę na przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U ze zm.) oraz Ustawą z snia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz.271 z późn. zm.); 2. Poradnia zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany są wiążące z chwilą ich opublikowania w Serwisie Poradni lub na jej stronie internetowej. 3. W przypadku zmiany Regulaminu po zawarciu Umowy, do istniejącego stosunku prawnego stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w chwili zawarcia Umowy. 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 roku. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.

6 I n f o r m a c j e P r a s o w e Wydawca i Redaktor Naczelny Czasopisma Rozwód Kościelny - Biuro Tanich Porad Prawnych IM-LEX Iwona Mynarska Adres : ul. Krakowska 83e Andrychów NIP: REGON: Tytuł Czasopisma Rozwód Kościelny został zarejestrowany przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział I Cywilny w Rejestrze Dzienników i Czasopism postanowieniem z dnia 15 czerwca 2015 r. pod pozycją : Ns Rej. Pr. 125/15 dlatego podlega ochronie prawnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://shop.metalmind.com.pl/regulamin,pl.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.moto-sklep.net/pl/i/regulamin/5 http://moto-sklep.net//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOTO-SKLEP.NET 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://arigo.pl/regulamin-sklepu.html http://arigo.pl/regulamin-sklepu.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ARIGO.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Bernadetę Kowalik prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKO-STYL Bernadeta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.tvsat-sklep.com/pl/i/regulamin/2 http://tvsat-sklep.com//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TVSAT-SKLEP.COM 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.bimprofessional.pl/upload/regulamin_sklepu_internetowego_v2.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIMPROFESSIONAL.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl

Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Regulamin sklepu internetowego http://www.sklep.skoda.pl Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sengrand.pl/informacyjna-2.html http://www.sengrand.pl/_var/files/7521-reg.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SENGRAND.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.amigopc.pl/regulamin-s-1.html http://amigopc.pl//regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AMIGOPC.PL 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl

Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl Regulamin sklepu internetowego www.dom-ogrod-hobby.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PRAWO ODSTĄPIENIA OD

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.denibea.pl/pl/i/regulamin/2 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DENIBEA.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl

Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl Regulamin sklepu internetowego www.koloreno.pl 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl

Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl Regulamin sklepu internetowego GoMama.pl 1.DEFINICJE 2.POSTANOWIENIE OGÓLNE 3.ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4.WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5.DOSTAWA 6.PŁATNOŚĆ 7.PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 8.TRYB

Bardziej szczegółowo

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Dni robocze wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PUBQUIZ.PL 1. Definicje 2. Postanowienia ogólne 3. Rejestracja 4. Zasady korzystania ze sklepu 5. Zasady i formy płatności 6. Realizacja zamówień 7. Warunki dostawy 8. Odstąpienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bagsforfriends.com 1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.bagsforfriends.com prowadzony jest przez firmę Ewa Zamulińska Space

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami www.badum.eu oraz www.baby2love.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą w Brzozówce, ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODFILARAMI.PL OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PODFILARAMI.PL OBOWIĄZUJĄCY DO 24 GRUDNIA 2014 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go w formacie PDF i zapisanie w pamięci komputera ze strony

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9. Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNIA 9 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep PRACOWNIA 9 prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet bluzek damskich. 2. Zakupu w sklepie internetowym można dokonać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://www.sklep-colway.com/content/11-regulamin-zakupow http://sklep-colway.com///regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP-COLWAY.COM

Bardziej szczegółowo