SYLLABUS. Specjalność. Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLLABUS. Specjalność. Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna"

Transkrypt

1 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, VI semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia godziny w tygodniu w trakcie 1 semestru na studiach stacjonarnych, regularne konsultacje odbywające się 1 raz w tygodniu Język wykładowy polski Imię i nazwisko dr Paweł Frączek/dr Anna Mazurkiewicz wykładowcy Wymagania wstępne podstawy mikroekonomii i makroekonomii, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Uczestnicy zajęć powinni posiąść teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu analizy strategiczne przedsiębiorstw i sektorów. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestię umiejętność wnioskowania służącego diagnozie sytuacji strategicznej przedsiębiorstw. W realizacji zajęć podstawą będzie wykonywanie przykładów opartych na case study krajowych przedsiębiorstwach. Treści merytoryczne przedmiotu: Liczba godzin Ćwiczenia 5 1. Zagadnienia organizacyjne. Wprowadzenie do analizy strategicznej. Formułowane celów przedsiębiorstw oraz misji i wizji. Ocena celów przedsiębiorstw z punktu widzenia różnych grup interesariuszy. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy PEST 6. Analizy konkurencji w branży w oparciu o model 5 sił M. Portera 6 5. Zastosowanie wybranych metod portfelowych do oceny konkurencyjności 6 przedsiębiorstwa na rynku. 6. Analiza grup strategicznych w sektorze 7. Określenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku w oparciu o metodę analizy 6 SWOT/TOWS 8. Stosowanie analizy SPACE w ocenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 9.Zastosowanie modelu łańcucha wartości w ocenie konkurencyjności przedsiębiorstwa 10. Efekt doświadczenia i konkurencyjność kosztowa przedsiębiorstwa na rynku 11. Stosowanie Strategicznej Karty Wyników dla oceny zmian w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa Metody oceny Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych sprawdzających poziom wiedzy oraz aktywność studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa: 1. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Koncepcje metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Obłój K., Strategie organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 001. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 00. Literatura uzupełniająca: 1. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 00. 1

2 . Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa-Kraków, Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 005.

3 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza dynamiki procesów rynkowych Typ przedmiotu do wyboru Poziom przedmiotu specjalistyczny Rok studiów, semestr III rok, 6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia: 5 godzin Język wykładowy polski Imię i nazwisko wykładowcy Edita Sosnowska, dr inż. Wymagania wstępne Znajomość zagadnień matematyki, ekonometrii i statystyki na poziomie przewidzianym dla studentów kierunku ekonomia Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Poznanie metod opisu analizy dynamiki procesów rynkowych Nabycie umiejętności opracowania danych statystycznych dotyczących podaży, cen, popytu, ilości sprzedaży. Liczba godzin Treści merytoryczne przedmiotu Ćwiczenia 1.Szeregi czasowe ich istota i rodzaje; składowe szeregu czasowego; podstawowe rodzaje zjawisk rynkowych; źródła informacji o szeregach czasowych zjawisk rynkowych..indywidualne wskaźniki dynamiki cen, wartości i ilości sprzedaży ich rodzaje metody łączenia w jednolite zbiory różnych wskaźników dynamiki..wskaźniki dynamiki cen: indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), indeks cen producentów (PPI); branżowe wskaźniki (indeksy) cen..indywidualne wskaźniki dynamiki realnych zmian cen i realnych wartości sprzedaży analiza globalna; analizy branżowe. 5.Analiza dynamiki płac (dochodów) realnych w ujęciu globalnym oraz przekrojach kategorii społeczno zawodowych, oraz w przekrojach kategorii gospodarstw domowych. 6.Agregatowe wskaźniki dynamiki wielkości absolutnych i ich zastosowanie. 7.Agregatowe wskaźniki dynamiki wielkości względnych ( na przykładzie wydajności pracy i innych wskaźników natężenia). 8.Adaptacyjne modele trendów liniowych: model trendów segmentowych na przykładzie wybranych wielkości rynkowych. Uzasadnienie wyboru modelu. (Estymacja, interpretacja i prognozowanie). 9.Nieliniowe modele trendu. Estymacja i interpretacja merytoryczna parametrów. Prognozowanie na przykładzie wybranych wielkości rynkowych. Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Autoregresyjne modele sprzedaży produktów i usług. 11.Ocena typu wahań sezonowych oraz szacowanie trendu i wskaźników sezonowości w procesach rynkowych podlegających wahanion sezonowym

4 (wybrane ceny; wybrana sprzedaż produktów lub usług). 1.Opis trendu i sezonowości oraz prognozowanie zjawisk rynkowych z wykorzystaniem addytywnego linowego modelu tendencji rozwojowej. 1.Opis trendu i sezonowości zjawisk rynkowych za pomocą modeli okresów jednoimiennych i prognozowanie przykłady zastosowania. Razem godziny 5 5 Metody oceny: Ćwiczenia zaliczane są na podstawie wyników sprawdzianów pisemnych; ocen pracy studentów na ćwiczeniach oraz fakultatywnie (pisemnych opracowań). Spis zalecanej literatury 1.B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczęsny; Ekonometria wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.E Nowak; Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa. K. Jajuga; Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wyd. AE we Wrocławiu. W. Starzyńska; Statystyka praktyczna. 5. W.Welfe, A.Welfe; Ekonometria stosowana. PWE, Warszawa

5 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Techniki innowacyjne Typ przedmiotu Do wyboru Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, V semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia (5 godz.) Język wykładowy polski Imię i nazwisko wykładowcy Dr Lidia Kaliszczak Wymagania wstępne Wiedza z zakresu nauk organizacji Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności sprawnego prowadzenia procesów innowacyjnych. Umiejętności te pozwolą menedżerom wszystkich rodzajów organizacji, dzięki poznaniu metod i technik sprawnego wdrażania innowacji zwiększyć efektywność funkcjonowania organizacji. Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Istota innowacji i ich rodzaje. Znaczenie innowacji w gospodarce 6. Charakterystyka procesów innowacyjnych. Tworzenie warunków w przedsiębiorstwie (lub instytucji) sprzyjających innowacyjności. Zasady skutecznej innowacji 5. projektowanie i wdrażanie zmian innowacyjnych w organizacji studia przypadków 8 6. Metody redukcji czasu trwania procesów innowacyjnych model hierarchii MRW 8 Liczba godzin 7. 9 grup technik przyśpieszania tempa rozwoju nowego produktu model wg F. Langerak, E. 8 Peelen i E. Nijssen 8. Bariery innowacyjności Ogółem liczba godzin 5 Metody oceny Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach, prezentacji i analizy studium przypadku w zakresie metod kształtowania i wdrażania innowacji. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa: 1. P.F. Drucker. Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa, W. Janasz, K. Kozioł. Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa, Niedzielski P., Rychlik K. Innowacje i kreatywność. Wyd. USz. Szczecin, 005. Literatura uzupełniająca: 1. Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. W. Janasz red. Difin, Warszawa, Pomykalski A. Zarządzanie innowacjami. PW E, Warszawa, Zimniewicz K. techniki zarządzania. PWE, Warszawa,

6 WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ ROK AKADEMICKI 009/010 Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu SYLLABUS Ekonomia EKONOMIA Ekonomia usług biznesowych Techniki twórczego myślenia Średniozaawansowany Rok studiów, semestr III rok, V semestr studia stacjonarne Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia (5 godz) Język wykładowcy polski Imię i nazwisko Dr Lidia Kaliszczak wykładowcy Wymagania wstępne Wiedza z zakresu nauk organizacji, podstaw psychologii Cel przedmiotu (efekty kształcenia) Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności generowania nowych pomysłów w twórczym rozwiązywaniu problemów, pobudzania kreatywności indywidualnej i zespołowej oraz inicjowania koniecznych przekształceń w kulturze organizacyjnej w kierunku stymulowania klimatu innowacyjności w organizacji. Umiejętności te pozwolą menedżerom wszystkich rodzajów organizacji, dzięki poznaniu zależności pomiędzy procesami innowacyjnymi a twórczym sposobem myślenia zwiększyć efektywność i podnieść poziom oferowanych usług biznesowych. Nauczanie przedmiotu umożliwi studentom zrozumieć proces kreatywności, jak również poznać sposoby poprawy własnej kreatywności, stosując różne techniki. LP. TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU Liczba godzin 1. Istota kreatywności (twórczości) i jej związek z innowacją - interpretacja pojęć Znaczenie kreatywności w kontekście teorii ekonomii. Charakterystyka procesów twórczych - istota procesu kreatywnego; etapy procesu myślenia twórczego, charakterystyka twórczego lidera. Tworzenie warunków sprzyjających kreatywności i innowacyjności - zasady postępowania budujące klimat wspierający kreatywność i innowacyjność Metody kreatywnego rozwiązywania problemów - Istota kreatywnego rozwiązywania problemów - Identyfikacja problemu - Szukanie możliwych rozwiązań - Ocena koncepcji 5 6

7 5 Techniki twórczego myślenia 16 - kwiat lotosu, - metaplan, - odwracanie problemu, - pula brainwriting, - kolor, - analogie, - burza mózgów, - porównania, - łamanie zasad, - karty pomysłów, - co by było, gdyby? - pytania Osborna, - sześciu służących, - sześć myślących kapeluszy (technika E. de Bono) 6 Twórcza samoocena 7 Kreatywność jako narzędzie strategiczne oraz jako narzędzie taktyczne: 6 1 przykładów praktycznych 8 Przeszkody dla kreatywności 5 LICZBA GODZIN OGÓŁEM Metody oceny Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach Literatura podstawowa LP. Wyszczególnienie 1 Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wyd. USz, Szczecin 005. Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżera, GWP Gdańsk 006. Sloane P., Twórcze myślenie w zarządzaniu, GW P Gdańsk 006. Literatura uzupełniająca LP Wyszczególnienie De Bono E., Sześć kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia, Wyd, Medium Warszawa Green A. Kreatywność w public relations, PWE Warszawa 00 Bieniok H., G. Królik, Elementarz twórczego myślenia, Wydawnictwo uczelniane AE, Katowice Nęcka E., Trening twórczości, GW P Gdańsk

8 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Strategie przedsiębiorcze Typ przedmiotu Specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr Rok II, semestr IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia, 0 godz. (stacjonarne) Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy Bogdan Wierzbiński, Wymagania wstępne Podstawowa znajomośc ekonomiki przedsiębiorstw, zarządzania, marketingu Umiejętność analizy problemów ekonomicznych oraz podstawowych kwestii związanych z zarządzaniem marketingowym..cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Podstawowym założeniem jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami przedsiębiorczości gospodarczej, procesem budowy strategii konkurencji oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w otoczeniu konkurencyjnym. Treści merytoryczne przedmiotu (Ćwiczenia) Liczba godzin stac. niestac. 1. Charakterystyka procesu budowy strategii przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość gospodarcza a innowacyjność, determinanty sukcesu. Wybór formy prawnej dla nowego przedsiębiorstwa. Kluczowe aspekty działań związanych z zaistnieniem nowego podmiotu na rynku 5. Charakterystyka strategii segmentacji rynku, wybór rynku docelowego 6. Marketing-mix, właściwy dobór narzędzi (cena, produkt, promocja, dystrybucja) 7. Metody portfelowe, analiza produktów 8. Marketing wewnętrzny organizacji gospodarczej, 9. Kształtowanie właściwych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, 10. Jakość jako kluczowy czynnik konkurencyjności; determinanty konkurencyjności 11. Współczesne koncepcje budowania przewag konkurencyjnych w biznesie Metody oceny Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu sprawdzającego przeprowadzonego po zrealizowaniu powyższych zagadnień lub przygotowanie projektu. Spis zalecanej literatury Cieślik J. Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwa profesjonalne i Akademickie 006. Roberts J., Nowoczesna firma, Strategie organizacyjne na rzecz wydajności i rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 009, Muszynski Michel, Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 006 8

9 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe w usługach Typ przedmiotu Specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr Rok II, semestr IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia, 0 godz. (stacjonarne) Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy Bogdan Wierzbiński, Wymagania wstępne Umiejętność analizy problemów ekonomicznych oraz podstawowych kwestii związanych z zarządzaniem i marketingiem w gospodarce. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Podstawowym założeniem jest zapoznanie studentów z możliwościami działalności usługowej oraz budowaniem właściwych strategii w zmiennym otoczeniu rynkowym. Treści merytoryczne przedmiotu (Ćwiczenia) Liczba godzin stac. niestac. 1. Istota strategii marketingowych, działalnośc usługowa jako przedmiot strategii marketingowej 1. Charakterystyka usług (znaczenie usług dla gospodarki, klasyfikacja) 1. Marketing usług marketing partnerski (znaczenie więzi, sieci powiązań); przyczyny wzrostu znaczenia usług w gospodarce, 15. Charakterystyka strategii na rynku usług; Segmentacja rynku usług (kryteria, proces segmentacji) 16. Strategie marketingowe usług w różnych fazach rozwoju rynku, konkurencja 17. Marketing-mix na rynku usług (cena, usługa jako produkt, promocja, dystrybucja) 18. Marketing wewnętrzny organizacji usługowej, wpływ marketingu wewnętrznego na poziom usług kompetencje pracowników organizacji usługowej, sposoby podnoszenia 19. Charakterystyka marketingu usług organizacji nastawionych na zysk (bankowość, turystyka, hotelarstwo) oraz nie nastawionych na zysk (muzea, organizacje charytatywne) a kształtowanie procesu relacji z klientami asortymentacja usług, usługi dodatkowe 0. Strategie badań na rynku usług z perspektywy klienta i organizacji (badania procesu świadczenia usług,) 1. Jakość usług jako kluczowy czynnik konkurencyjności; problem jakości usług oraz instrumenty jej ks ztałtowania. Strategie pozyskiwania lojalności klientów; programy lojalnościowe. Nowoczesne formy świadczenia usług w dobie globalizacji, Koncepcja centrów usługowych,. Outsourcing oraz offshoring usług skala zjawiska w Polskiej gospodarce 5. Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego w usługach Metody oceny Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu sprawdzającego przeprowadzonego po zrealizowaniu powyższych zagadnień lub przygotowanie projektu. 9

10 Spis zalecanej literatury Porter M. E. Przewaga konkurencyjna osiąganie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice 006 Wrzosek W. Strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 00 Gilmore Audrey Usługi Marketing i zarządzanie PWE 006 Marketing w Praktyce Rogoziński K., Nicholls R.F. MARKETING USŁUG na przykładach Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

11 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Specjalistyczny do wyboru Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, sem. IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia z wykorzystaniem schematów i przykładów ilustrujących funkcjonowanie mechanizmów i instrumentów finansowych. Prezentowane rozwiązania nawiązywać będą do określonych problemów planistycznych, kontrolnych i decyzyjnych pojawiających się w przedsiębiorstwie konkretnych warunkach zarządzania Studia stacjonarne (ćwiczenia 60 godzin), Imię nazwisko Dr inż. Renata Nesterowicz wykładowcy Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości oraz finansów publicznych. Cele przedmiotu oraz Celem przedmiotu jest przybliżenie problematyki zasad, metod efekty kształcenia i narzędzi rachunkowości w kontekście poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli) na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wiele miejsca poświęcono problematyce kosztów, które są jednym z podstawowych obszarów zainteresowania zarządzających, niezależnie od realizowanej strategii. Problematyka prowadzonych zajęć ma ułatwić studentom przede wszystkim zrozumienie istoty zadań rachunkowości Treści merytoryczne zarządczej zarówno operacyjnej jak i strategicznej. Tematyka ćwiczeń 1.Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Istota rachunkowości zarządczej i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem..rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna..koncepcje strategicznej rachunkowości zarządczej..podstawy tworzenia strategii przedsiębiorstwa. Wybrane metody analizy strategicznej..rachunkowość zarządcza a rahunkowość finansowa- analiza różnic i podobieństw. 5.Rachunkowość w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Rachunkowość jako system informacji a zrównoważony wzrost przedsiębiorstwa. 6.Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników. 7. Koszty jako element procesu decyzyjnego. 8. Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania. Kryteria klasyfikacji kosztów. Klasyfikacja kosztów do wyceny zapasów i pomiaru zysku. Klasyfikacja kosztów do celów decyzyjnych. Klasyfikacja kosztów do celów kontroli. 9. Koszty własne przedsiębiorstwa- analiza. 10.Koszty przedsiębiorstwa a podejmowanie decyzji- analiza sytuacji 11. Systemy rachunku kosztów. Istota i zadania rachunku kosztów. Klasyfikacja systemu rachunku kosztów. 1.Rachunek kosztów pełnych. 1.Rachunek kosztów zmiennych analiza zmienności kosztów. Liczba godzin Studia stacjonarne

12 Wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy. 1.Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej; Ewidencja kosztów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Rozliczenia kosztów produkcji pomocniczej. 15.Podstawy zróżnicowania modelowego rachunku kosztów i powiązania z rachunkiem przychodów. 16.Kalkulacyjny rachunek kosztów- rozwiązywanie zadań. 17. Kalkulacja podziałowa- rozwiązywanie zadań. 18.Kalkulacja doliczeniowa- rozwiązywanie zadań. 19.Szczególne formy kalkulacji rozwiązywanie zadań. 0.Kalkulacja kosztów działań. 1. Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych Wykorzystanie analizy progu rentowności w zarządzaniu bieżącym. Dzwignia operacyjna. Decyzje cenowe w przedsiębiorstwie..ośrodki odpowiedzialności. Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych Istota i klasyfikacja ryzyka w rachunkowości zarządczej..szacowanie zmiennych koniecznych do oceny efektywności decyzji długookresowych. Instrumenty oceny efektywności decyzji długookresowych. 5.Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Znaczenie rachunkowości w zarządzaniu podatkami. Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Obciążenia podatkowe w decyzjach strategicznych. 6.Wykorzystywanie rachunkowości zarządczej na potrzeby controllingu. 7.Zarządzanie kosztami zorientowane na strategię przedsiębiorstwa. 8.Analiza sektora usług i konkurencji Razem 60 Metody oceny: ocena aktywności na ćwiczeniach, pisemne prace kontrolne. Spis zalecanej literatury: Podstawowa : 1. A. Karnawska, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informatycznym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 006,.K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 000,. E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 00..E. Nowak - red., Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE Warszawa 008. Uzupełniająca: 1. I. Sobańska, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C. H. Beck, Warszawa 006,. A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa T.Cebrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWE, Warszawa 005, 1

13 SYLLABUS Kierunek EKONOMIA Specjalność Ekonomika usług biznesowych Nazwa przedmiotu Rachunkowość podatkowa Typ przedmiotu Specjalistyczny (do wyboru) Poziom przedmiotu Średnio zawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia 60 godzin Język wykładowy Polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Bożena Sowa Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem ćwiczeń jest przedstawienie aspektów związanych z prowadzeniem rachunkowości podatkowej przez przedsiębiorstwa zarówno sektora MMSP jak również przez duże podmioty gospodarcze. Student zostanie zapoznany z podstawami prawnymi, zakresem przedmiotowym i podmiotowym, warunkami korzystania z danego sposobu opodatkowania (a konsekwencji prowadzenia danej ewidencji księgowej), a także z obowiązkami prowadzenia ewidencji uzupełniającej, warunkującej rzetelne prowadzenie rachunkowości, a Treści merytoryczne przedmiotu w ostateczności, prawidłowe rozliczenie się podatkowe. Liczba godzin studia stacjonarne - 60 godz. ćw. Tematyka ćwiczeń 1. Podatek jako element systemu podatkowego ( godz.) -pojęcie i funkcje podatków, -klasyfikacja podatków.. Źródła prawa i wykładnia prawa ( godz.). Analiza podatkowa. Materialne prawo podatkowe ( godz.). Pojęcie, istota i klasyfikacja podatków bezpośrednich ( godz.) 5. Pojęcie, istota i klasyfikacja podatków pośrednich ( godz.) 6. Karta podatkowa ( godz.) -zakres podmiotowy, -zakres przedmiotowy, -zasady ustalania stawek podatkowych 7. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ( godz.) -warunki określające możliwość płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów ( godz.) 9. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ( godz.) -stawki ryczałtu, -zasady uiszczania zobowiązania podatkowego, -prawidłowość sporządzania deklaracji podatkowej 10. Podatkowa księga przychodów i rozchodów ( godz.) -zakres podmiotowy, -zakres przedmiotowy, -zwolnienia podmiotowe, -zwolnienia przedmiotowe 11. Dowody księgowe jako podstawa zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ( godz.) 1. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( godz.) 1. Zasady opodatkowania firmy prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów ( godz.) 1. Analiza przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( godz.) 15. Źródła przychodów ( godz.) 1

14 Metody oceny Spis zalecanej literatury 16. Koszty przedsiębiorstwa ( godz.) 17. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w myśl przepisów ustawy o pdof ( godz.) 18. Księgi rachunkowe, księgi podatkowe- analiza problematyki ( godz.) 19. Zasady opodatkowania działalności gospodarczej przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe ( godz.) 0. Analiza przepisów ustawy z dnia 15 lutego 199 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( godz.) 1. Zasady ustalania i rozliczania wyniku finansowego ( godz.). Podatek od towarów i usług ( VAT ) ( zakres podmiotowy i przedmiotowy, zwolnienia, stawki, dokumentacja podatkowa, przesunięcia wewnątrzwspólnotowe) - ( godz.). Dokumentacja podatkowa dla potrzeb VAT ( godz.) -rejestry zakupu, -rejestry sprzedaży, -zasady sporządzania deklaracji podatkowej. Zasady ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych ( godz.) 5. Przesunięcia wewnątrzwspólnotowe )- zasady ewidencji i rozliczenia ( godz.) 6. Podatek VAT, a Mały przedsiębiorca ( godz.) 7. Podatek akcyzowy ( godz.) -zakres podmiotowy, -zakres przedmiotowy, - zwolnienia, stawki w podatku akcyzowym 8. Dokumentacja podatkowa dla potrzeb podatku akcyzowego ( godz.) 9. Ewidencje uzupełniające ( godz.) - Ewidencja sprzedaży. - Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. -Struktura ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. - Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 0. Ewidencje uzupełniające (cd.) ( godz.) Ewidencja wyposażenia. - Ewidencja zatrudnienia (karty przychodów, ewidencja zatrudnienia). - Ewidencja przebiegu pojazdu Forma zaliczenia: średnia ocen z pisemnych prac kontrolnych oraz aktywności w trakcie ćwiczeń Podstawowa: 1.Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 007,. R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 007,.Ustawa z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 000 r. nr 1, poz. 176 z późn. zm. ), 5. Ustawa z dnia 15 lutego 199 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 000 r. Nr 5, poz. 65 ze zm.), 6.Ustawa z dnia 9 września 199 r. o rachunkowości (Dz. U. z 00 r., Nr 76, poz. 69 z późn. zm.). 1

15 7. Ustawa z dnia 9 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 17, poz.96 z późn zm.), 8.Ustawa z dnia 0 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 1, poz. 90 ze zm.), 9. Ustawa z dnia stycznia 00 r. o podatku akcyzowym ( dz. U. nr 9, poz. 57 z późn. zm ) 10. Ustawa z dnia 11 marca 00 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 5, poz. 55 z późn. zm.), 11.Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 6 sierpnia 00 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 15, poz.175 z późń. zm) Uzupełniająca: 1.Barczak A., Jak prawidłowo sporządzić spis z natury?, Monitor Księgowego nr /007 z dnia 0 grudnia 007 r.,.martyniuk T. Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych, Gdańsk 006,.Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 008,.Wyrzykowski W., Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców, Scientific Publishing Group, Gdańsk

16 SYLLABUS Kierunek EKONOMIA Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa Przedmiotu Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw Typ przedmiotu Specjalistyczny do wyboru Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr Rok III, semestr VI Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz ćwiczenia z opracowaniem praktycznych przykładów sfery gospodarczej Język wykładowy polski Imię i nazwisko Marek Smoleń wykładowcy Wymagania wstępne Znajomość ogólnych problemów ekonomicznych i zasad funkcjonowania rynku Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i metodami procesu restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstw. W toku zajęć student zgromadzi niezbędne informacje dotyczące możliwości prowadzenia przedsiębiorstw, koniecznych zmian jakie należy wprowadzać pod wpływem uwarunkowań endogenicznych oraz zmian otoczenia zewnętrznego. Efektem kształcenia będzie możliwość prawidłowego poruszania się w systemie gospodarczym oraz trafność decyzyjna, która umożliwi zainteresowanym podejmowanie decyzji restrukturyzacyjnych. Treści merytoryczne przedmiotu (ćwiczenia) 1. Zakres przedmiotu i jego miejsce w relacji do innych dyscyplin naukowych. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych na procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Charakterystyka czynników wewnętrznych determinujących procesy produkcyjne w przedsiębiorstwach. Zmiany restrukturyzacyjne struktur organizacyjnych 5. Znaczenie środków produkcji w procesach restrukturyzacyjnych 6. Relacje oraz substytucja czynników produkcji 7. Poziom intensywności gospodarowania 8. Rola interwencjonizmu w gospodarce 9. Informacja i ryzyko rynkowe 10. Rola człowieka w procesie restrukturyzacji 11. Sposoby oceny rzeczywistych i potencjalnych warunków gospodarowania w procesie restrukturyzacji Liczba godzin studia stacjonarne 0 Liczba godzin studia niestacjonarne

17 Metody oceny Spis zalecanej literatury Kolokwium zaliczeniowe obejmujące problematykę ćwiczeń 1. Praca zbiorowa pod redakcją B. Grzybowskiej nt. Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 006. Praca zbiorowa pod redakcją E. Urbańczyka nt. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i praktyka, Uniwersytet Szczeciński, 006. Praca zbiorowa pod redakcją W. Krawczyka nt. Budżetowania działalności jednostek gospodarczych teoria i praktyka AGH Kraków, PTE Kraków 006. Smoleń M.- Paradygmaty oceny funkcjonowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo PWSZ Krosno Smoleń M., Górniak E. Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE Rzeszów Smoleń M., - Procesy zmian rozwojowych w gospodarce regionu Podkarpacia. Wydawnictwo DIFIN Warszawa

18 WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ ROK AKADEMICKI 009/010 SYLLABUS Ekonomia EKONOMIA Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Współdziałanie gospodarcze organizacji Typ przedmiotu Specjalistyczny do wyboru Poziom przedmiotu Średniozaawansowany Rok studiów, semestr III rok, VI semestr studia stacjonarne Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia Język wykładowcy polski Imię i nazwisko Dr Katarzyna Szara wykładowcy Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa Cel przedmiotu (efekty kształcenia) Celem nauczania przedmiotu jest przyswojenie przez studentów wiedzy na temat współpracy i współdziałania podmiotów gospodarczych. Określenie ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju organizacji. Stworzenie podstaw dla procesów decyzyjnych dotyczących wyboru, kreowania i zarządzania związkami integracyjnymi. Efektem kształcenia będzie nabycie wiedzy dotyczącej współpracy i współdziałania organizacji oraz przygotowanie do ich praktycznego zastosowania. LP. ćwiczenia TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU Liczba godzin 1. Rodzaje i formy współdziałania i współpracy organizacji. Gospodarczy i prawno-organizacyjny wymiar integracji przedsiębiorstw. Kooperacyjne formy integracji o charakterze funkcjonalnym: umowy w układzie dostawca-sprzedawca, franchising, umowy kooperacyjne Wspólne przedsięwzięcia (formy ogólne, konsorcjum, kartel), wspólne urządzenia przedsiębiorstw 5 Kooperacyjne formy integracji o charakterze strukturalnym: izby gospodarcze 6 Kooperacyjne formy integracji o charakterze strukturalnym: zrzeszenia przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa wspólne 7 Fuzje przedsiębiorstw 8 Przejęcia przedsiębiorstw 9 Organizacja i funkcjonowanie holdingów i przedsiębiorstw wielozakładowych 10 Alianse strategiczne 11 Integracja a konkurencyjność i konkurencja przedsiębiorstw 1 Istota partnerstwa publiczno-prywatnego 0 LICZBA GODZIN OGÓŁEM Metody oceny Zaliczenie ćwiczeń - pisemne kolokwium 18

19 Spis zalecanej literatury LP. Wyszczególnienie 1 J. Lichtarski (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw.pwe, Warszawa, 199. J. Cygier, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 00 M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. PWN, Warszawa 00. Z. Kret, Holding, Grupa kapitałowa. PW E, Warszawa P.J. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia. PW N, Warszawa

20 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Promocja i reklama Typ przedmiotu Specjalistyczny do wyboru Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr II rok/sem. IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia (0 godzin stacjonarne) Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy Grzegorz Hajduk Wymagania wstępne Podstawy psychologii, podstawy zarządzania, podstawy marketingu. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się metodami promocji i reklamy w działalności biznesowej. Wykształcenie umiejętności doboru skutecznych i efektywnych form działań promocyjnych. Zapoznanie z podstawowymi zasadami planowania i realizacji skutecznych programów zintegrowanej komunikacji marketingowej. Liczba godzin Treści merytoryczne przedmiotu stac. niestac. Promocja jako element marketingu Audytorium działań promocyjnych struktura otoczenia firmy Strategia promocji - zasady i kryteria wyboru Instrumenty i działania promocyjne, klasyfikacja, definicje Promocja a komunikacja marketingowa, proces komunikacji marketingowej Zintegrowana komunikacja marketingowa zasady i metody Formy komunikacji interpersonalnej w działaniach promocyjnych firmy Formy komunikacji masowej w działaniach promocyjnych firmy Funkcje, cele, rodzaje i proces tworzenia reklamy Funkcje, cele, rodzaje i zastosowanie metod promocji sprzedaży Rola public relations, publicity i CSR w komunikacji marketingowej Promocja osobista, direct marketing, telemarketing Nowatorskie formy promocji i reklamy kierunki rozwoju Integracja i koordynacja komunikacji marketingowej w firmie Skuteczność i efektywność promocji Razem 0 Metody oceny Kryteria oceny: prawidłowe i wykonywanie zadań indywidualnych i zespołowych oraz rozwiązywanie problemów postawionych do realizacji w trakcie ćwiczeń, Spis zalecanej literatury W. Budzyński, Reklama techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 006. J. Cummins, R. Mullin, Promocja sprzedaży, One Press, Helion, Gliwice 005. De Pelsmacker P., Geuens M., Van Den Bergh J., Marketing communications. A European perspective. FT Prentice Hall, Financial Times, Harlow, 00. D.E. Schultz D.E., H. Schultz, IMC the next generation, McGraw-Hill, USA 00. P.R. Smith, J. Taylor, Marketing Communications. An Integrated Approach, Kogan Page, 0

21 London 00. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa

22 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Komunikacja w biznesie Typ przedmiotu Specjalistyczny do wyboru Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr II rok/sem. IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia (0 godzin stacjonarne) Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy Grzegorz Hajduk Wymagania wstępne Podstawy psychologii, podstawy zarządzania, podstawy marketingu. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się metodami masowej i interpersonalnej komunikacji w działalności biznesowej. Wykształcenie umiejętności doboru skutecznych i efektywnych form komunikacji firmy z otoczeniem. Zapoznanie z podstawowymi zasadami przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych oraz stosowania socjotechniki w komunikacji. Liczba godzin Treści merytoryczne przedmiotu stac. niestac. Systemy komunikacji, modele komunikacji, typologia procesów komunikacji w biznesie Audytorium działań komunikacyjnych firmy struktura otoczenia firmy Strategie komunikacji, planowanie komunikacji z otoczeniem Rola tożsamości wizualnej i marki w komunikacji z otoczeniem Zintegrowana komunikacja marketingowa zasady i metody Formy komunikacji interpersonalnej w biznesie Formy komunikacji masowej w biznesie Przygotowanie komunikatu pisemnego - warsztaty Kształtowanie wizerunku instrumenty i metody Wystąpienia i prezentacje publiczne zasady Przygotowanie i prowadzenie prezentacji - wars ztaty Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i techniki argumentacji Nowatorskie formy komunikacji w biznesie rola i kierunki rozwoju Integracja i koordynacja komunikacji z otoczeniem firmy Skuteczność i efektywność komunikacji w biznesie Razem 0

23 Metody oceny Spis zalecanej literatury Kryteria oceny: prawidłowe i wykonywanie zadań zespołowych i rozwiązywanie problemów postawionych do realizacji w trakcie ćwiczeń, G. R. Heerkens, Komunikacja w biznesie, MTbiznes, 00. A. Potocki, Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 008. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa 005. P.R. Smith, J. Taylor, Marketing Communications. An Integrated Approach, Kogan Page, London 00. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 005. De Pels macker P., Geuens M., Van Den Bergh J., Marketing communications. A European perspective. FT Prentice Hall, Financial Times, Harlow, 00.

24 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Modelowanie procesów rekrutacji, wynagradzania i oceniania pracowników Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, V semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia godziny w tygodniu w trakcie 1 semestru na studiach stacjonarnych, regularne konsultacje odbywające się 1 raz w tygodniu Język wykładowy polski Imię i nazwisko dr Mariola Grzebyk/dr Anna Mazurkiewicz wykładowcy Wymagania wstępne Wiedza z zakresu organizacji i zarządzania, podstawy wiedzy o przedsiębiorstwie. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z istotą i metodami rekrutacji i selekcji oraz oceniania i wynagradzania pracowników w wyniku analizy działań stanowiących o realizacji poszczególnych funkcji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki świadczenia usług biznesowych. Wskazanie na sposoby dostosowania uniwersalnych zasad do tej specyfiki. Efektem będzie wykształcenie umiejętności kompleksowego postrzegania zagadnień związanych z szeroko rozumianą rekrutacją, ocenianiem i wynagradzaniem pracowników przy uwzględnieniu potrzeb przedsiębiorstwa. Wykształcenie umiejętności zastosowania poznanych zagadnień teoretycznych w praktyce w sferze usług biznesowych. Treści merytoryczne przedmiotu: Ćwiczenia 5 1. Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Diagnoza stanu obecnego. Planowanie popytu i podaży pracowników.. Istota i funkcje rekrutacji pracowników. Rodzaje i metody rekrutacji. Oferta pracy jako narzędzie poszukiwania pracowników.. Źródła zewnętrzne jako alternatywa własnej działalności w zakresie poszukiwania pracowników.. Istota selekcji pracowników. Analiza dokumentów niezbędnych w procesie selekcji Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem Rodzaje testów stosowanych w procesie selekcji kandydatów. 7. Referencje: rodzaje, zalety i wady Ośrodek oceny jako narzędzie selekcji kandydatów 9. Adaptacja zawodowa przyjętych pracowników (rodzaje, zalety i wady) 10. Istota, cele i zasady oceniania pracowników. 11. Techniki oceniania pracowników. 1. Błędy popełniane w ocenianiu pracowników. 1 Liczba godzin 1. Istota i funkcje wynagrodzenia. Podstawy prawne i zasady kształtowania wynagrodzenia pracowników. 1. Wartościowanie pracy podstawą sprawiedliwego wynagrodzenia zasadniczego. 15. Wynagrodzenie stałe i zmienne. Formy wynagrodzenia. Metody oceny Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych sprawdzających poziom wiedzy oraz aktywność studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa: Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna

25 Ekonomiczna, Kraków 00 Czubasiewicz H. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 001 Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 006 Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 008 Jasiński Z. (red.), Zarządzanie pracą, Placet, Warszawa 1999 Pocztowski A. (red), Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo UE, Kraków 007 Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa 007 Literatura uzupełniająca: Czubasiewicz H., Okresowe ocenianie pracowników: konfiguracja i projektowanie systemu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 005 Grensing L., Jak rekrutować pracowników, Książki Pomóż Sam Sobie Sp z. o.o. we współpracy z M&A Marketing Communications Inc., Lublin 1997 Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa

26 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Nowoczesne systemy motywowania Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, V semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia godziny w tygodniu w trakcie 1 semestru na studiach stacjonarnych, regularne konsultacje odbywające się 1 raz w tygodniu Język wykładowy polski Imię i nazwisko dr Mariola Grzebyk/dr Anna Mazurkiewicz wykładowcy Wymagania wstępne Wiedza z zakresu organizacji i zarządzania, podstawy wiedzy o przedsiębiorstwie. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem zajęć jest zaprezentowanie istoty procesu motywowania pracowników, zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami motywacji. Charakterystyka i przedstawienie zasad skutecznego stosowania współczesnych systemów motywowania. Zapoznanie studentów z koncepcjami coachingu i empowermentu. Efektem będzie wykształcenie umiejętności zastosowania poznanych zagadnień teoretycznych w praktyce motywowania pracowników w polskich przedsiębiorstwach adekwatnie do potrzeb zarówno podmiotów gospodarczych, jak i zatrudnionych. Treści merytoryczne przedmiotu: Liczba godzin Ćwiczenia 5 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: motywacja a motywowanie 0,5. Przebieg i właściwości procesu motywacyjnego. Uwarunkowania wewnętrzne i,5 zewnętrzne.. Koncepcje motywacji: teorie treści, teorie procesu, teorie wzmocnień. Wnioski dla,5 menedżerów.. Rodzaje środków motywowania. 1,5 5. System oceniania pracowników: cele i zasady. Uwarunkowania motywacyjnego oddziaływania ocen. 6. System wynagradzania: składniki i zasady ich stosowania. Kształtowanie zmiennych 6 składników wynagrodzenia. Zasady skuteczności motywującego oddziaływania wynagrodzenia. 7. Możliwości doskonalenia i rozwoju pracowników. Istota i rodzaje szkoleń. Zasady 6 skuteczności szkoleń. Kształtowanie kariery pracowniczej. Etapy kariery zawodowej a życie prywatne. Schemat następstw jako narzędzie kształtowania kariery pracowniczej. 8. Elastyczne formy zatrudniania pracowników Coaching jako nowoczesny środek oddziaływania na motywację pracowników. 8 Zasady coachingu. Analiza studium przypadku. 10. Empowerment - isota i zasady upełnomocnienia pracowników. Kształtowanie 6 środowiska empowermentu. Bariery i koszty empowermentu. Korzyści wynikające z wdrożenia empowermentu. Analiza studium przypadku. Metody oceny Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych sprawdzających poziom wiedzy oraz aktywność studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa: Adair J. Anatomia biznesu. Motywacja, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 000 Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UJ, Kraków 006 6

27 Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999 Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie: uwalnianie ludzkiej produktywności, Placet, Warszawa 001 Kopertyńska M.W. Motywowanie pracowników, Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 009 Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Sp. z o.o., Warszawa 009 Starr J., Coaching, PWE, Warszawa 005 Literatura uzupełniająca: Czermiński A., Czerska M., Nogalski B, Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 00 Madsen K.B., Współczesne teorie motywacji, PWN, Warszawa

28 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Metody oceny efektywności inwestycji Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, VI semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia godziny w tygodniu w trakcie 1 semestru na studiach stacjonarnych, regularne konsultacje odbywające się 1 raz w tygodniu Język wykładowy Polski Imię i nazwisko dr Paweł Frączek / dr Anna Mazurkiewicz wykładowcy Wymagania wstępne podstawy mikroekonomii i makroekonomii, Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem nauczania jest przekazanie studentom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu stosowania metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Do przeprowadzenia oceny przykładowych projektów inwestycyjnych będzie stosowany arkusz kalkulacyjny Excel. Treści merytoryczne przedmiotu: Liczba godzin Ćwiczenia 5 Projekt, przedsięwzięcie inwestycyjne, inwestycje podstawowe definicje, podobieństwa i różnice. Finansowanie własne, finansowanie obce jako źródła pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Szacowanie przepływów pienieżych w projektach inwestycyjnych (zasady szacowania przepływów pieniężnych, przepływy pieniężne w fazie przedinwestycyjnej, inwestycyjnej, eksploatacji oraz likwidacji projektu; przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału oraz przepływy pienieżne dla wierzycieli). Obliczania przepływów środków pieniężnych w ramach działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Zmiany wartości pieniądza w czasie. Analiza wartości przyszłej i bieżącej pieniądza (rozwiązywanie przykładów liczbowych przy wykorzystaniu funkcji finansowych i formuł obliczeniowych arkusza kalkulacyjnego EXCEL). Analiza wrażliwości i jej wykorzystanie w analizie efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem miar statycznych. 6 Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem miar dynamicznych. 6 Szacowanie wartości dodanej projektu. Budżet projektu i jego znaczenie dla poprawności oceny i realizacji przedsięwzięcia gospodarczego. Metody określania ryzyka w projektach inwestycyjnych. Ocena ryzyka hipotetycznego projektu inwestycyjnego przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel. Ekonomiczna ocena opłacalności projektów inwestycyjnych na przykładzie hipotetycznego projektu inwestycyjnego (analiza oparta na tworzeniu scenariuszy projektu w formie arkusza programu Excel oraz na ocenie poszczególnych wariantów projektu). Metody oceny Spis zalecanej literatury Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych sprawdzających poziom wiedzy oraz aktywność studenta na zajęciach. Literatura podstawowa: 1. Jakubczyc J., Metody oceny projektu gospodarczego. PWN, Warszawa

29 . Kurek W., Metody oceny rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów Manikowski Z., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych, cz. 1i, Difin, Warszawa Pastusiak R., Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Rogowski W., Rachunek efektywnosci przedsiewziec inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 00. Literatura uzupełniająca: 1. Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa Pawłowski J., Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Warszawa Manikowski A., Tarapaty Z., Ocena projektów gospodarczych, Difin, Warszawa

30 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Metody wyceny nieruchomości Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, VI semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia godziny w tygodniu w trakcie 1 semestru na studiach stacjonarnych, regularne konsultacje odbywające się 1 raz w tygodniu Język wykładowy polski Imię i nazwisko dr Paweł Frączek/dr Anna Mazurkiewicz wykładowcy Wymagania wstępne podstawy mikroekonomii i makroekonomii, wiedza z zakresu rachunku efektywności inwestycji Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem zajęć jest zaprezentowanie prawnych aspektów wyceny wartości nieruchomości oraz wybranych podejść, metod i technik stosowanych w wycenie nieruchomości, jak również zagadnień ustalania wartości nieruchomości w zależności od ich rodzaju. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na zagadnienia związane z wyceną nieruchomości generujących dochód oraz z wyceną przedsiębiorstw. Uczestnicy zajęć powinni posiąść teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu szacowania wartości poszczególnych kategorii nieruchomości. Treści merytoryczne przedmiotu: Liczba godzin Ćwiczenia 5 1. Nieruchomość jako przedmiot wyceny: nieruchomość w świetle przepisów prawa; 6 prawo własności nieruchomości; użytkowanie wieczyste nieruchomości; prawa rzeczowe ustanawiane na nieruchomościach; słabsze prawa do nieruchomości.. Definicje wartości nieruchomości: wartość rynkowa, wartość odtworzeniowa, wartość katastralna, wartość nieruchomości ustalana w celu zabezpieczenia kredytu bankowego.. Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność gospodarcza 1. Operat szacunkowy jako wynik pracy rzeczoznawcy majątkowego.. Wycena nieruchomości wg podejścia porównawczego: metoda porównywania 5 parami, metoda korygowania ceny średniej. Podstawy teoretyczne.. Wycena nieruchomości wg podejścia dochodowego: metoda inwestycyjna i metoda 8 zysków. Technika kapitalizacji prostej. Technika dyskontowania strumieni pieniężnych. 5. Wycena nieruchomości wg podejścia kosztowego: metoda kosztów odtworzenia, metoda kosztów zastąpienia. Techniki ustalenia kosztów bezpośrednich: szczegółowa, elementów scalonych, wskaźnikowa. Ustalanie stopnia zużycia obiektu. 6. Wycena nieruchomości wg podejścia mieszanego. 7. Wycena nieruchomości zurbanizowanych. 8. Wycena przedsiębiorstw: prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw; metody 9 wyceny przedsiębiorstw: metody majątkowe, metody dochodowe, metody mieszane. Metody oceny Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych sprawdzających poziom wiedzy oraz aktywność studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa: Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości, ABC, Warszawa 006 Fierla A., Wycena przedsiębiorstw metodami dochodowymi, SGH, Warszawa, 008 0

31 Kucharska-Stasiak E., Wartość rynkowa nieruchomości. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa, 001 Prystupa M., Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, AlmaMer, Warszawa 008 Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Zadora H., Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 005 Literatura uzupełniająca: Baronowski W., Cyran M., Wycena nieruchomości zabudowanych - podejście kosztowe, IDM, 00 Cymerman R., Hopfer A., System i procedury wyceny nieruchomości, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 00 Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa: przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 00 Panfil M., Szamblewski A. (red.), Metody wyceny spółki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 006 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Zarządzanie strategiczne na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Zarządzanie strategiczne 2. Kod modułu : ZS (10-ZS-z2-s; 10-ZS-z2-ns)

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING W ADMINISTRACJI

CONTROLLING W ADMINISTRACJI Kierunek studiów Stopień studiów Forma studiów ADMINISTRACJA I niestacjonarne SYLABUS PRZEDMIOTU CONTROLLING W ADMINISTRACJI 1. DANE PODSTAWOWE Rodzaj przedmiotu Kod przedmiotu: Rok studiów: Semestr: Imię

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistic Costs Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 (pieczęć wydziału) Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektem inwestycyjnym 2. Kod przedmiotu: ROZ-P11-25 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Marketing Marketing Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and production engineering Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia niestacjonarne pierwszego stopnia Prowadzący wykłady: prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Liczba godzin: 12 Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 4.03.2007 Istota,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki. Stacjonarne wszystkie Katedra Strategii Gospodarczych Dr Danuta Witczak-Roszkowska. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-538 Nazwa modułu Gospodarowanie kapitałem ludzkim Nazwa modułu w języku angielskim Human Capital Management Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Kontroling Nazwa w języku angielskim: Controlling Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność: - Stopień studiów i forma: II stopień,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Liczba godzin

SYLLABUS. Liczba godzin SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Europejska Integracja Gospodarcza I stopień Nazwa przedmiotu Ekonomia gospodarki żywnościowej Typ przedmiotu Obowiązkowy-specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Podstawy szacowania wartości nieruchomości Nazwa w języku angielskim Base of estimating

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Zakład zarządzania. praktyczny. polski. kierunkowy-praktyczny. Analiza finansowa str.1 Analiza marketingowa str. 4 Analiza strategiczna str. 7 Biznes plan str. 10 Ocena opłacalności inwestycji str. 14 OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Tryb: studia dzienne Rok studiów: IV Grupy: 424 i 425 1. 6.10.2005 Istota rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów 2. 13.10.2005 Metody podziału kosztów na stałe

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Kontroling Controlling Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: obieralny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Turystyka 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Sponsoring sportowy KOD S/I/st/28 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III rok/vi semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH

SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH SZKOLENIA DOSKONALĄCE KOMPETENCJE DOT. WDROŻENIA DANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ INNOWACYJNYCH I ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE ramowy program szkolenia (24 godziny) Prowadzący: dr Przemysław Kitowski, Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Communicating in marketing

Communicating in marketing K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier. dyplomowania Poziom (studiów) Forma prowadzenia studiów Przynależność do grupy ów Poziom Formy

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Ekonomii i Zarządzania Dr Paweł Kozubek. kierunkowy. obowiązkowy polski III. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-577 Nazwa modułu Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Nazwa modułu w języku angielskim Evaluation of efficiency of investment projects Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Dr Leszek Pruszkowski Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 05/06 Specjalność Gospodarka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III/5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Podejmowanie decyzji finansowych w przedsiębiorstwach agrobiznesu R.D1.8 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr I/II Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Finanse Finances Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia niestacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr Rok III / semestr VI Specjalność Bez specjalności Kod

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności

ZARZĄDZANIE KIERUNEK. Specjalności KIERUNEK ZARZĄDZANIE Specjalności - Zarządzanie marketingowe w usługach profesjonalnych, turystyce i mediach, - Zarządzanie przedsiębiorstwem, - Zarządzanie projektami międzynarodowymi, - Zarządzania zasobami

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Planowanie kariery zawodowej Rocznik studiów 2012/201 Wydział

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Podstawy przedsiębiorczości 2. Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Kierunek studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2. Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność: Systemowe zarządzanie środowiskiem Nazwa modułu: Ekonomika i zarządzanie ochroną Rok akademicki: 2015/2016 Kod: DIS-2-301-SZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M.

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Bożena M. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Koncepcje zarządzania na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Koncepcje zarządzania 2. Kod modułu : 10-KZw-a2-n, 10-KZw-a2-s 3.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie. Karta przedmiotu Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Karta obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/013 Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Kierunek studiów: Sport

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Planowanie Finansowe Financial Planning

Planowanie Finansowe Financial Planning KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Planowanie Finansowe Financial Planning A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: Wyk., Ćw. Metody Organizacji Pracy Methods of Work Organization Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering

Bardziej szczegółowo