SYLLABUS. Specjalność. Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLLABUS. Specjalność. Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna"

Transkrypt

1 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza Strategiczna Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, VI semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia godziny w tygodniu w trakcie 1 semestru na studiach stacjonarnych, regularne konsultacje odbywające się 1 raz w tygodniu Język wykładowy polski Imię i nazwisko dr Paweł Frączek/dr Anna Mazurkiewicz wykładowcy Wymagania wstępne podstawy mikroekonomii i makroekonomii, podstawy zarządzania przedsiębiorstwem Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Uczestnicy zajęć powinni posiąść teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu analizy strategiczne przedsiębiorstw i sektorów. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestię umiejętność wnioskowania służącego diagnozie sytuacji strategicznej przedsiębiorstw. W realizacji zajęć podstawą będzie wykonywanie przykładów opartych na case study krajowych przedsiębiorstwach. Treści merytoryczne przedmiotu: Liczba godzin Ćwiczenia 5 1. Zagadnienia organizacyjne. Wprowadzenie do analizy strategicznej. Formułowane celów przedsiębiorstw oraz misji i wizji. Ocena celów przedsiębiorstw z punktu widzenia różnych grup interesariuszy. Analiza makrootoczenia przedsiębiorstwa przy wykorzystaniu analizy PEST 6. Analizy konkurencji w branży w oparciu o model 5 sił M. Portera 6 5. Zastosowanie wybranych metod portfelowych do oceny konkurencyjności 6 przedsiębiorstwa na rynku. 6. Analiza grup strategicznych w sektorze 7. Określenie pozycji przedsiębiorstwa na rynku w oparciu o metodę analizy 6 SWOT/TOWS 8. Stosowanie analizy SPACE w ocenie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa 9.Zastosowanie modelu łańcucha wartości w ocenie konkurencyjności przedsiębiorstwa 10. Efekt doświadczenia i konkurencyjność kosztowa przedsiębiorstwa na rynku 11. Stosowanie Strategicznej Karty Wyników dla oceny zmian w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa Metody oceny Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych sprawdzających poziom wiedzy oraz aktywność studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa: 1. Krupski R. (red.), Zarządzanie strategiczne Koncepcje metody, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Obłój K., Strategie organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 001. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 00. Literatura uzupełniająca: 1. Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 00. 1

2 . Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, WN PWN, Warszawa-Kraków, Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 005.

3 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Analiza dynamiki procesów rynkowych Typ przedmiotu do wyboru Poziom przedmiotu specjalistyczny Rok studiów, semestr III rok, 6 semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia: 5 godzin Język wykładowy polski Imię i nazwisko wykładowcy Edita Sosnowska, dr inż. Wymagania wstępne Znajomość zagadnień matematyki, ekonometrii i statystyki na poziomie przewidzianym dla studentów kierunku ekonomia Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Poznanie metod opisu analizy dynamiki procesów rynkowych Nabycie umiejętności opracowania danych statystycznych dotyczących podaży, cen, popytu, ilości sprzedaży. Liczba godzin Treści merytoryczne przedmiotu Ćwiczenia 1.Szeregi czasowe ich istota i rodzaje; składowe szeregu czasowego; podstawowe rodzaje zjawisk rynkowych; źródła informacji o szeregach czasowych zjawisk rynkowych..indywidualne wskaźniki dynamiki cen, wartości i ilości sprzedaży ich rodzaje metody łączenia w jednolite zbiory różnych wskaźników dynamiki..wskaźniki dynamiki cen: indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI), indeks cen producentów (PPI); branżowe wskaźniki (indeksy) cen..indywidualne wskaźniki dynamiki realnych zmian cen i realnych wartości sprzedaży analiza globalna; analizy branżowe. 5.Analiza dynamiki płac (dochodów) realnych w ujęciu globalnym oraz przekrojach kategorii społeczno zawodowych, oraz w przekrojach kategorii gospodarstw domowych. 6.Agregatowe wskaźniki dynamiki wielkości absolutnych i ich zastosowanie. 7.Agregatowe wskaźniki dynamiki wielkości względnych ( na przykładzie wydajności pracy i innych wskaźników natężenia). 8.Adaptacyjne modele trendów liniowych: model trendów segmentowych na przykładzie wybranych wielkości rynkowych. Uzasadnienie wyboru modelu. (Estymacja, interpretacja i prognozowanie). 9.Nieliniowe modele trendu. Estymacja i interpretacja merytoryczna parametrów. Prognozowanie na przykładzie wybranych wielkości rynkowych. Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Autoregresyjne modele sprzedaży produktów i usług. 11.Ocena typu wahań sezonowych oraz szacowanie trendu i wskaźników sezonowości w procesach rynkowych podlegających wahanion sezonowym

4 (wybrane ceny; wybrana sprzedaż produktów lub usług). 1.Opis trendu i sezonowości oraz prognozowanie zjawisk rynkowych z wykorzystaniem addytywnego linowego modelu tendencji rozwojowej. 1.Opis trendu i sezonowości zjawisk rynkowych za pomocą modeli okresów jednoimiennych i prognozowanie przykłady zastosowania. Razem godziny 5 5 Metody oceny: Ćwiczenia zaliczane są na podstawie wyników sprawdzianów pisemnych; ocen pracy studentów na ćwiczeniach oraz fakultatywnie (pisemnych opracowań). Spis zalecanej literatury 1.B. Borkowski, H. Dudek, W. Szczęsny; Ekonometria wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.E Nowak; Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa. K. Jajuga; Ekonometria. Metody i analiza problemów ekonomicznych. Wyd. AE we Wrocławiu. W. Starzyńska; Statystyka praktyczna. 5. W.Welfe, A.Welfe; Ekonometria stosowana. PWE, Warszawa

5 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Techniki innowacyjne Typ przedmiotu Do wyboru Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, V semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia (5 godz.) Język wykładowy polski Imię i nazwisko wykładowcy Dr Lidia Kaliszczak Wymagania wstępne Wiedza z zakresu nauk organizacji Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności sprawnego prowadzenia procesów innowacyjnych. Umiejętności te pozwolą menedżerom wszystkich rodzajów organizacji, dzięki poznaniu metod i technik sprawnego wdrażania innowacji zwiększyć efektywność funkcjonowania organizacji. Treści merytoryczne przedmiotu: 1. Istota innowacji i ich rodzaje. Znaczenie innowacji w gospodarce 6. Charakterystyka procesów innowacyjnych. Tworzenie warunków w przedsiębiorstwie (lub instytucji) sprzyjających innowacyjności. Zasady skutecznej innowacji 5. projektowanie i wdrażanie zmian innowacyjnych w organizacji studia przypadków 8 6. Metody redukcji czasu trwania procesów innowacyjnych model hierarchii MRW 8 Liczba godzin 7. 9 grup technik przyśpieszania tempa rozwoju nowego produktu model wg F. Langerak, E. 8 Peelen i E. Nijssen 8. Bariery innowacyjności Ogółem liczba godzin 5 Metody oceny Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach, prezentacji i analizy studium przypadku w zakresie metod kształtowania i wdrażania innowacji. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa: 1. P.F. Drucker. Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady. PWE, Warszawa, W. Janasz, K. Kozioł. Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. PWE, Warszawa, Niedzielski P., Rychlik K. Innowacje i kreatywność. Wyd. USz. Szczecin, 005. Literatura uzupełniająca: 1. Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej. W. Janasz red. Difin, Warszawa, Pomykalski A. Zarządzanie innowacjami. PW E, Warszawa, Zimniewicz K. techniki zarządzania. PWE, Warszawa,

6 WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ ROK AKADEMICKI 009/010 Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Typ przedmiotu Poziom przedmiotu SYLLABUS Ekonomia EKONOMIA Ekonomia usług biznesowych Techniki twórczego myślenia Średniozaawansowany Rok studiów, semestr III rok, V semestr studia stacjonarne Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia (5 godz) Język wykładowcy polski Imię i nazwisko Dr Lidia Kaliszczak wykładowcy Wymagania wstępne Wiedza z zakresu nauk organizacji, podstaw psychologii Cel przedmiotu (efekty kształcenia) Celem przedmiotu jest kształcenie umiejętności generowania nowych pomysłów w twórczym rozwiązywaniu problemów, pobudzania kreatywności indywidualnej i zespołowej oraz inicjowania koniecznych przekształceń w kulturze organizacyjnej w kierunku stymulowania klimatu innowacyjności w organizacji. Umiejętności te pozwolą menedżerom wszystkich rodzajów organizacji, dzięki poznaniu zależności pomiędzy procesami innowacyjnymi a twórczym sposobem myślenia zwiększyć efektywność i podnieść poziom oferowanych usług biznesowych. Nauczanie przedmiotu umożliwi studentom zrozumieć proces kreatywności, jak również poznać sposoby poprawy własnej kreatywności, stosując różne techniki. LP. TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU Liczba godzin 1. Istota kreatywności (twórczości) i jej związek z innowacją - interpretacja pojęć Znaczenie kreatywności w kontekście teorii ekonomii. Charakterystyka procesów twórczych - istota procesu kreatywnego; etapy procesu myślenia twórczego, charakterystyka twórczego lidera. Tworzenie warunków sprzyjających kreatywności i innowacyjności - zasady postępowania budujące klimat wspierający kreatywność i innowacyjność Metody kreatywnego rozwiązywania problemów - Istota kreatywnego rozwiązywania problemów - Identyfikacja problemu - Szukanie możliwych rozwiązań - Ocena koncepcji 5 6

7 5 Techniki twórczego myślenia 16 - kwiat lotosu, - metaplan, - odwracanie problemu, - pula brainwriting, - kolor, - analogie, - burza mózgów, - porównania, - łamanie zasad, - karty pomysłów, - co by było, gdyby? - pytania Osborna, - sześciu służących, - sześć myślących kapeluszy (technika E. de Bono) 6 Twórcza samoocena 7 Kreatywność jako narzędzie strategiczne oraz jako narzędzie taktyczne: 6 1 przykładów praktycznych 8 Przeszkody dla kreatywności 5 LICZBA GODZIN OGÓŁEM Metody oceny Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie aktywnego uczestniczenia w zajęciach Literatura podstawowa LP. Wyszczególnienie 1 Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wyd. USz, Szczecin 005. Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżera, GWP Gdańsk 006. Sloane P., Twórcze myślenie w zarządzaniu, GW P Gdańsk 006. Literatura uzupełniająca LP Wyszczególnienie De Bono E., Sześć kapeluszy, czyli sześć sposobów myślenia, Wyd, Medium Warszawa Green A. Kreatywność w public relations, PWE Warszawa 00 Bieniok H., G. Królik, Elementarz twórczego myślenia, Wydawnictwo uczelniane AE, Katowice Nęcka E., Trening twórczości, GW P Gdańsk

8 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Strategie przedsiębiorcze Typ przedmiotu Specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr Rok II, semestr IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia, 0 godz. (stacjonarne) Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy Bogdan Wierzbiński, Wymagania wstępne Podstawowa znajomośc ekonomiki przedsiębiorstw, zarządzania, marketingu Umiejętność analizy problemów ekonomicznych oraz podstawowych kwestii związanych z zarządzaniem marketingowym..cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Podstawowym założeniem jest zapoznanie studentów z podstawowymi kwestiami przedsiębiorczości gospodarczej, procesem budowy strategii konkurencji oraz funkcjonowaniem przedsiębiorstwa w otoczeniu konkurencyjnym. Treści merytoryczne przedmiotu (Ćwiczenia) Liczba godzin stac. niestac. 1. Charakterystyka procesu budowy strategii przedsiębiorstwa. Przedsiębiorczość gospodarcza a innowacyjność, determinanty sukcesu. Wybór formy prawnej dla nowego przedsiębiorstwa. Kluczowe aspekty działań związanych z zaistnieniem nowego podmiotu na rynku 5. Charakterystyka strategii segmentacji rynku, wybór rynku docelowego 6. Marketing-mix, właściwy dobór narzędzi (cena, produkt, promocja, dystrybucja) 7. Metody portfelowe, analiza produktów 8. Marketing wewnętrzny organizacji gospodarczej, 9. Kształtowanie właściwych relacji przedsiębiorstwa z otoczeniem, 10. Jakość jako kluczowy czynnik konkurencyjności; determinanty konkurencyjności 11. Współczesne koncepcje budowania przewag konkurencyjnych w biznesie Metody oceny Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu sprawdzającego przeprowadzonego po zrealizowaniu powyższych zagadnień lub przygotowanie projektu. Spis zalecanej literatury Cieślik J. Przedsiębiorczość dla ambitnych, Wydawnictwa profesjonalne i Akademickie 006. Roberts J., Nowoczesna firma, Strategie organizacyjne na rzecz wydajności i rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 009, Muszynski Michel, Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 006 8

9 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe w usługach Typ przedmiotu Specjalistyczny Poziom przedmiotu Średnio-zaawansowany Rok studiów, semestr Rok II, semestr IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia, 0 godz. (stacjonarne) Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy Bogdan Wierzbiński, Wymagania wstępne Umiejętność analizy problemów ekonomicznych oraz podstawowych kwestii związanych z zarządzaniem i marketingiem w gospodarce. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Podstawowym założeniem jest zapoznanie studentów z możliwościami działalności usługowej oraz budowaniem właściwych strategii w zmiennym otoczeniu rynkowym. Treści merytoryczne przedmiotu (Ćwiczenia) Liczba godzin stac. niestac. 1. Istota strategii marketingowych, działalnośc usługowa jako przedmiot strategii marketingowej 1. Charakterystyka usług (znaczenie usług dla gospodarki, klasyfikacja) 1. Marketing usług marketing partnerski (znaczenie więzi, sieci powiązań); przyczyny wzrostu znaczenia usług w gospodarce, 15. Charakterystyka strategii na rynku usług; Segmentacja rynku usług (kryteria, proces segmentacji) 16. Strategie marketingowe usług w różnych fazach rozwoju rynku, konkurencja 17. Marketing-mix na rynku usług (cena, usługa jako produkt, promocja, dystrybucja) 18. Marketing wewnętrzny organizacji usługowej, wpływ marketingu wewnętrznego na poziom usług kompetencje pracowników organizacji usługowej, sposoby podnoszenia 19. Charakterystyka marketingu usług organizacji nastawionych na zysk (bankowość, turystyka, hotelarstwo) oraz nie nastawionych na zysk (muzea, organizacje charytatywne) a kształtowanie procesu relacji z klientami asortymentacja usług, usługi dodatkowe 0. Strategie badań na rynku usług z perspektywy klienta i organizacji (badania procesu świadczenia usług,) 1. Jakość usług jako kluczowy czynnik konkurencyjności; problem jakości usług oraz instrumenty jej ks ztałtowania. Strategie pozyskiwania lojalności klientów; programy lojalnościowe. Nowoczesne formy świadczenia usług w dobie globalizacji, Koncepcja centrów usługowych,. Outsourcing oraz offshoring usług skala zjawiska w Polskiej gospodarce 5. Współczesne koncepcje zarządzania marketingowego w usługach Metody oceny Zaliczenie przedmiotu na podstawie testu sprawdzającego przeprowadzonego po zrealizowaniu powyższych zagadnień lub przygotowanie projektu. 9

10 Spis zalecanej literatury Porter M. E. Przewaga konkurencyjna osiąganie lepszych wyników, Wydawnictwo Helion, Gliwice 006 Wrzosek W. Strategie marketingowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 00 Gilmore Audrey Usługi Marketing i zarządzanie PWE 006 Marketing w Praktyce Rogoziński K., Nicholls R.F. MARKETING USŁUG na przykładach Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

11 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Specjalistyczny do wyboru Poziom przedmiotu Średnio zaawansowany Rok studiów, semestr II rok, sem. IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia z wykorzystaniem schematów i przykładów ilustrujących funkcjonowanie mechanizmów i instrumentów finansowych. Prezentowane rozwiązania nawiązywać będą do określonych problemów planistycznych, kontrolnych i decyzyjnych pojawiających się w przedsiębiorstwie konkretnych warunkach zarządzania Studia stacjonarne (ćwiczenia 60 godzin), Imię nazwisko Dr inż. Renata Nesterowicz wykładowcy Wymagania wstępne Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości oraz finansów publicznych. Cele przedmiotu oraz Celem przedmiotu jest przybliżenie problematyki zasad, metod efekty kształcenia i narzędzi rachunkowości w kontekście poszczególnych funkcji zarządzania (planowania, organizowania, zatrudniania, kierowania i kontroli) na poziomie operacyjnym i strategicznym. Wiele miejsca poświęcono problematyce kosztów, które są jednym z podstawowych obszarów zainteresowania zarządzających, niezależnie od realizowanej strategii. Problematyka prowadzonych zajęć ma ułatwić studentom przede wszystkim zrozumienie istoty zadań rachunkowości Treści merytoryczne zarządczej zarówno operacyjnej jak i strategicznej. Tematyka ćwiczeń 1.Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej. Istota rachunkowości zarządczej i jej rola w procesie kierowania przedsiębiorstwem..rachunkowość zarządcza strategiczna i operacyjna..koncepcje strategicznej rachunkowości zarządczej..podstawy tworzenia strategii przedsiębiorstwa. Wybrane metody analizy strategicznej..rachunkowość zarządcza a rahunkowość finansowa- analiza różnic i podobieństw. 5.Rachunkowość w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Rachunkowość jako system informacji a zrównoważony wzrost przedsiębiorstwa. 6.Strategia płynności finansowej w zrównoważonej karcie wyników. 7. Koszty jako element procesu decyzyjnego. 8. Klasyfikacja kosztów na potrzeby zarządzania. Kryteria klasyfikacji kosztów. Klasyfikacja kosztów do wyceny zapasów i pomiaru zysku. Klasyfikacja kosztów do celów decyzyjnych. Klasyfikacja kosztów do celów kontroli. 9. Koszty własne przedsiębiorstwa- analiza. 10.Koszty przedsiębiorstwa a podejmowanie decyzji- analiza sytuacji 11. Systemy rachunku kosztów. Istota i zadania rachunku kosztów. Klasyfikacja systemu rachunku kosztów. 1.Rachunek kosztów pełnych. 1.Rachunek kosztów zmiennych analiza zmienności kosztów. Liczba godzin Studia stacjonarne

12 Wpływ systemu rachunku kosztów na wynik finansowy. 1.Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej; Ewidencja kosztów. Rozliczenia międzyokresowe kosztów. Rozliczenia kosztów produkcji pomocniczej. 15.Podstawy zróżnicowania modelowego rachunku kosztów i powiązania z rachunkiem przychodów. 16.Kalkulacyjny rachunek kosztów- rozwiązywanie zadań. 17. Kalkulacja podziałowa- rozwiązywanie zadań. 18.Kalkulacja doliczeniowa- rozwiązywanie zadań. 19.Szczególne formy kalkulacji rozwiązywanie zadań. 0.Kalkulacja kosztów działań. 1. Rachunkowość zarządcza w decyzjach krótkookresowych Wykorzystanie analizy progu rentowności w zarządzaniu bieżącym. Dzwignia operacyjna. Decyzje cenowe w przedsiębiorstwie..ośrodki odpowiedzialności. Rachunkowość zarządcza w decyzjach długookresowych Istota i klasyfikacja ryzyka w rachunkowości zarządczej..szacowanie zmiennych koniecznych do oceny efektywności decyzji długookresowych. Instrumenty oceny efektywności decyzji długookresowych. 5.Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Znaczenie rachunkowości w zarządzaniu podatkami. Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Obciążenia podatkowe w decyzjach strategicznych. 6.Wykorzystywanie rachunkowości zarządczej na potrzeby controllingu. 7.Zarządzanie kosztami zorientowane na strategię przedsiębiorstwa. 8.Analiza sektora usług i konkurencji Razem 60 Metody oceny: ocena aktywności na ćwiczeniach, pisemne prace kontrolne. Spis zalecanej literatury: Podstawowa : 1. A. Karnawska, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informatycznym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 006,.K. Sawicki, Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 000,. E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 00..E. Nowak - red., Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE Warszawa 008. Uzupełniająca: 1. I. Sobańska, Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C. H. Beck, Warszawa 006,. A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa T.Cebrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWE, Warszawa 005, 1

13 SYLLABUS Kierunek EKONOMIA Specjalność Ekonomika usług biznesowych Nazwa przedmiotu Rachunkowość podatkowa Typ przedmiotu Specjalistyczny (do wyboru) Poziom przedmiotu Średnio zawansowany Rok studiów, semestr II rok, semestr IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia 60 godzin Język wykładowy Polski Imię i nazwisko wykładowcy dr Bożena Sowa Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem ćwiczeń jest przedstawienie aspektów związanych z prowadzeniem rachunkowości podatkowej przez przedsiębiorstwa zarówno sektora MMSP jak również przez duże podmioty gospodarcze. Student zostanie zapoznany z podstawami prawnymi, zakresem przedmiotowym i podmiotowym, warunkami korzystania z danego sposobu opodatkowania (a konsekwencji prowadzenia danej ewidencji księgowej), a także z obowiązkami prowadzenia ewidencji uzupełniającej, warunkującej rzetelne prowadzenie rachunkowości, a Treści merytoryczne przedmiotu w ostateczności, prawidłowe rozliczenie się podatkowe. Liczba godzin studia stacjonarne - 60 godz. ćw. Tematyka ćwiczeń 1. Podatek jako element systemu podatkowego ( godz.) -pojęcie i funkcje podatków, -klasyfikacja podatków.. Źródła prawa i wykładnia prawa ( godz.). Analiza podatkowa. Materialne prawo podatkowe ( godz.). Pojęcie, istota i klasyfikacja podatków bezpośrednich ( godz.) 5. Pojęcie, istota i klasyfikacja podatków pośrednich ( godz.) 6. Karta podatkowa ( godz.) -zakres podmiotowy, -zakres przedmiotowy, -zasady ustalania stawek podatkowych 7. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ( godz.) -warunki określające możliwość płacenia podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 8. Zasady prowadzenia ewidencji przychodów ( godz.) 9. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ( godz.) -stawki ryczałtu, -zasady uiszczania zobowiązania podatkowego, -prawidłowość sporządzania deklaracji podatkowej 10. Podatkowa księga przychodów i rozchodów ( godz.) -zakres podmiotowy, -zakres przedmiotowy, -zwolnienia podmiotowe, -zwolnienia przedmiotowe 11. Dowody księgowe jako podstawa zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów ( godz.) 1. Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów ( godz.) 1. Zasady opodatkowania firmy prowadzącej podatkową księgę przychodów i rozchodów ( godz.) 1. Analiza przepisów ustawy z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( godz.) 15. Źródła przychodów ( godz.) 1

14 Metody oceny Spis zalecanej literatury 16. Koszty przedsiębiorstwa ( godz.) 17. Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów w myśl przepisów ustawy o pdof ( godz.) 18. Księgi rachunkowe, księgi podatkowe- analiza problematyki ( godz.) 19. Zasady opodatkowania działalności gospodarczej przez podmioty prowadzące księgi rachunkowe ( godz.) 0. Analiza przepisów ustawy z dnia 15 lutego 199 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( godz.) 1. Zasady ustalania i rozliczania wyniku finansowego ( godz.). Podatek od towarów i usług ( VAT ) ( zakres podmiotowy i przedmiotowy, zwolnienia, stawki, dokumentacja podatkowa, przesunięcia wewnątrzwspólnotowe) - ( godz.). Dokumentacja podatkowa dla potrzeb VAT ( godz.) -rejestry zakupu, -rejestry sprzedaży, -zasady sporządzania deklaracji podatkowej. Zasady ewidencji obrotu za pomocą kas fiskalnych ( godz.) 5. Przesunięcia wewnątrzwspólnotowe )- zasady ewidencji i rozliczenia ( godz.) 6. Podatek VAT, a Mały przedsiębiorca ( godz.) 7. Podatek akcyzowy ( godz.) -zakres podmiotowy, -zakres przedmiotowy, - zwolnienia, stawki w podatku akcyzowym 8. Dokumentacja podatkowa dla potrzeb podatku akcyzowego ( godz.) 9. Ewidencje uzupełniające ( godz.) - Ewidencja sprzedaży. - Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. -Struktura ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. - Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 0. Ewidencje uzupełniające (cd.) ( godz.) Ewidencja wyposażenia. - Ewidencja zatrudnienia (karty przychodów, ewidencja zatrudnienia). - Ewidencja przebiegu pojazdu Forma zaliczenia: średnia ocen z pisemnych prac kontrolnych oraz aktywności w trakcie ćwiczeń Podstawowa: 1.Cebrowska T., Rachunkowość finansowa i podatkowa, PWN, Warszawa G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 007,. R. Wolański, System podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 007,.Ustawa z dnia 6 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 000 r. nr 1, poz. 176 z późn. zm. ), 5. Ustawa z dnia 15 lutego 199 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 000 r. Nr 5, poz. 65 ze zm.), 6.Ustawa z dnia 9 września 199 r. o rachunkowości (Dz. U. z 00 r., Nr 76, poz. 69 z późn. zm.). 1

15 7. Ustawa z dnia 9 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 17, poz.96 z późn zm.), 8.Ustawa z dnia 0 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 1, poz. 90 ze zm.), 9. Ustawa z dnia stycznia 00 r. o podatku akcyzowym ( dz. U. nr 9, poz. 57 z późn. zm ) 10. Ustawa z dnia 11 marca 00 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 5, poz. 55 z późn. zm.), 11.Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 6 sierpnia 00 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 15, poz.175 z późń. zm) Uzupełniająca: 1.Barczak A., Jak prawidłowo sporządzić spis z natury?, Monitor Księgowego nr /007 z dnia 0 grudnia 007 r.,.martyniuk T. Formy ewidencji podatkowej małych podmiotów gospodarczych, Gdańsk 006,.Nowak E.: Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 008,.Wyrzykowski W., Księgi, ewidencje i rejestry podatkowe małych przedsiębiorców, Scientific Publishing Group, Gdańsk

16 SYLLABUS Kierunek EKONOMIA Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa Przedmiotu Procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw Typ przedmiotu Specjalistyczny do wyboru Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr Rok III, semestr VI Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia z wykorzystaniem środków audiowizualnych oraz ćwiczenia z opracowaniem praktycznych przykładów sfery gospodarczej Język wykładowy polski Imię i nazwisko Marek Smoleń wykładowcy Wymagania wstępne Znajomość ogólnych problemów ekonomicznych i zasad funkcjonowania rynku Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem zajęć dydaktycznych w ramach przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami i metodami procesu restrukturyzacji na przykładzie przedsiębiorstw. W toku zajęć student zgromadzi niezbędne informacje dotyczące możliwości prowadzenia przedsiębiorstw, koniecznych zmian jakie należy wprowadzać pod wpływem uwarunkowań endogenicznych oraz zmian otoczenia zewnętrznego. Efektem kształcenia będzie możliwość prawidłowego poruszania się w systemie gospodarczym oraz trafność decyzyjna, która umożliwi zainteresowanym podejmowanie decyzji restrukturyzacyjnych. Treści merytoryczne przedmiotu (ćwiczenia) 1. Zakres przedmiotu i jego miejsce w relacji do innych dyscyplin naukowych. Wpływ uwarunkowań zewnętrznych na procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Charakterystyka czynników wewnętrznych determinujących procesy produkcyjne w przedsiębiorstwach. Zmiany restrukturyzacyjne struktur organizacyjnych 5. Znaczenie środków produkcji w procesach restrukturyzacyjnych 6. Relacje oraz substytucja czynników produkcji 7. Poziom intensywności gospodarowania 8. Rola interwencjonizmu w gospodarce 9. Informacja i ryzyko rynkowe 10. Rola człowieka w procesie restrukturyzacji 11. Sposoby oceny rzeczywistych i potencjalnych warunków gospodarowania w procesie restrukturyzacji Liczba godzin studia stacjonarne 0 Liczba godzin studia niestacjonarne

17 Metody oceny Spis zalecanej literatury Kolokwium zaliczeniowe obejmujące problematykę ćwiczeń 1. Praca zbiorowa pod redakcją B. Grzybowskiej nt. Konkurencyjność przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 006. Praca zbiorowa pod redakcją E. Urbańczyka nt. Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa teoria i praktyka, Uniwersytet Szczeciński, 006. Praca zbiorowa pod redakcją W. Krawczyka nt. Budżetowania działalności jednostek gospodarczych teoria i praktyka AGH Kraków, PTE Kraków 006. Smoleń M.- Paradygmaty oceny funkcjonowania przedsiębiorstw. Wydawnictwo PWSZ Krosno Smoleń M., Górniak E. Interwencjonizm państwowy w warunkach rynkowych. Wydawnictwo Oświatowe FOSZE Rzeszów Smoleń M., - Procesy zmian rozwojowych w gospodarce regionu Podkarpacia. Wydawnictwo DIFIN Warszawa

18 WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ ROK AKADEMICKI 009/010 SYLLABUS Ekonomia EKONOMIA Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Współdziałanie gospodarcze organizacji Typ przedmiotu Specjalistyczny do wyboru Poziom przedmiotu Średniozaawansowany Rok studiów, semestr III rok, VI semestr studia stacjonarne Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia Język wykładowcy polski Imię i nazwisko Dr Katarzyna Szara wykładowcy Wymagania wstępne Podstawowa wiedza z zakresu zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstwa Cel przedmiotu (efekty kształcenia) Celem nauczania przedmiotu jest przyswojenie przez studentów wiedzy na temat współpracy i współdziałania podmiotów gospodarczych. Określenie ich znaczenia dla funkcjonowania i rozwoju organizacji. Stworzenie podstaw dla procesów decyzyjnych dotyczących wyboru, kreowania i zarządzania związkami integracyjnymi. Efektem kształcenia będzie nabycie wiedzy dotyczącej współpracy i współdziałania organizacji oraz przygotowanie do ich praktycznego zastosowania. LP. ćwiczenia TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU Liczba godzin 1. Rodzaje i formy współdziałania i współpracy organizacji. Gospodarczy i prawno-organizacyjny wymiar integracji przedsiębiorstw. Kooperacyjne formy integracji o charakterze funkcjonalnym: umowy w układzie dostawca-sprzedawca, franchising, umowy kooperacyjne Wspólne przedsięwzięcia (formy ogólne, konsorcjum, kartel), wspólne urządzenia przedsiębiorstw 5 Kooperacyjne formy integracji o charakterze strukturalnym: izby gospodarcze 6 Kooperacyjne formy integracji o charakterze strukturalnym: zrzeszenia przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa wspólne 7 Fuzje przedsiębiorstw 8 Przejęcia przedsiębiorstw 9 Organizacja i funkcjonowanie holdingów i przedsiębiorstw wielozakładowych 10 Alianse strategiczne 11 Integracja a konkurencyjność i konkurencja przedsiębiorstw 1 Istota partnerstwa publiczno-prywatnego 0 LICZBA GODZIN OGÓŁEM Metody oceny Zaliczenie ćwiczeń - pisemne kolokwium 18

19 Spis zalecanej literatury LP. Wyszczególnienie 1 J. Lichtarski (red.), Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw.pwe, Warszawa, 199. J. Cygier, Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 00 M. Trocki, Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie. PWN, Warszawa 00. Z. Kret, Holding, Grupa kapitałowa. PW E, Warszawa P.J. Szczepankowski, Fuzje i przejęcia. PW N, Warszawa

20 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Promocja i reklama Typ przedmiotu Specjalistyczny do wyboru Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr II rok/sem. IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia (0 godzin stacjonarne) Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy Grzegorz Hajduk Wymagania wstępne Podstawy psychologii, podstawy zarządzania, podstawy marketingu. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się metodami promocji i reklamy w działalności biznesowej. Wykształcenie umiejętności doboru skutecznych i efektywnych form działań promocyjnych. Zapoznanie z podstawowymi zasadami planowania i realizacji skutecznych programów zintegrowanej komunikacji marketingowej. Liczba godzin Treści merytoryczne przedmiotu stac. niestac. Promocja jako element marketingu Audytorium działań promocyjnych struktura otoczenia firmy Strategia promocji - zasady i kryteria wyboru Instrumenty i działania promocyjne, klasyfikacja, definicje Promocja a komunikacja marketingowa, proces komunikacji marketingowej Zintegrowana komunikacja marketingowa zasady i metody Formy komunikacji interpersonalnej w działaniach promocyjnych firmy Formy komunikacji masowej w działaniach promocyjnych firmy Funkcje, cele, rodzaje i proces tworzenia reklamy Funkcje, cele, rodzaje i zastosowanie metod promocji sprzedaży Rola public relations, publicity i CSR w komunikacji marketingowej Promocja osobista, direct marketing, telemarketing Nowatorskie formy promocji i reklamy kierunki rozwoju Integracja i koordynacja komunikacji marketingowej w firmie Skuteczność i efektywność promocji Razem 0 Metody oceny Kryteria oceny: prawidłowe i wykonywanie zadań indywidualnych i zespołowych oraz rozwiązywanie problemów postawionych do realizacji w trakcie ćwiczeń, Spis zalecanej literatury W. Budzyński, Reklama techniki skutecznej perswazji, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 006. J. Cummins, R. Mullin, Promocja sprzedaży, One Press, Helion, Gliwice 005. De Pelsmacker P., Geuens M., Van Den Bergh J., Marketing communications. A European perspective. FT Prentice Hall, Financial Times, Harlow, 00. D.E. Schultz D.E., H. Schultz, IMC the next generation, McGraw-Hill, USA 00. P.R. Smith, J. Taylor, Marketing Communications. An Integrated Approach, Kogan Page, 0

21 London 00. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa

22 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Komunikacja w biznesie Typ przedmiotu Specjalistyczny do wyboru Poziom przedmiotu Rok studiów, semestr II rok/sem. IV Liczba punktów ECTS Metody nauczania ćwiczenia (0 godzin stacjonarne) Język wykładowy Język polski Imię i nazwisko wykładowcy Grzegorz Hajduk Wymagania wstępne Podstawy psychologii, podstawy zarządzania, podstawy marketingu. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się metodami masowej i interpersonalnej komunikacji w działalności biznesowej. Wykształcenie umiejętności doboru skutecznych i efektywnych form komunikacji firmy z otoczeniem. Zapoznanie z podstawowymi zasadami przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych oraz stosowania socjotechniki w komunikacji. Liczba godzin Treści merytoryczne przedmiotu stac. niestac. Systemy komunikacji, modele komunikacji, typologia procesów komunikacji w biznesie Audytorium działań komunikacyjnych firmy struktura otoczenia firmy Strategie komunikacji, planowanie komunikacji z otoczeniem Rola tożsamości wizualnej i marki w komunikacji z otoczeniem Zintegrowana komunikacja marketingowa zasady i metody Formy komunikacji interpersonalnej w biznesie Formy komunikacji masowej w biznesie Przygotowanie komunikatu pisemnego - warsztaty Kształtowanie wizerunku instrumenty i metody Wystąpienia i prezentacje publiczne zasady Przygotowanie i prowadzenie prezentacji - wars ztaty Rozwiązywanie konfliktów, negocjacje i techniki argumentacji Nowatorskie formy komunikacji w biznesie rola i kierunki rozwoju Integracja i koordynacja komunikacji z otoczeniem firmy Skuteczność i efektywność komunikacji w biznesie Razem 0

23 Metody oceny Spis zalecanej literatury Kryteria oceny: prawidłowe i wykonywanie zadań zespołowych i rozwiązywanie problemów postawionych do realizacji w trakcie ćwiczeń, G. R. Heerkens, Komunikacja w biznesie, MTbiznes, 00. A. Potocki, Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 008. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, PWN, Warszawa 005. P.R. Smith, J. Taylor, Marketing Communications. An Integrated Approach, Kogan Page, London 00. J.W. Wiktor, Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, PWN, Warszawa 005. De Pels macker P., Geuens M., Van Den Bergh J., Marketing communications. A European perspective. FT Prentice Hall, Financial Times, Harlow, 00.

24 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Modelowanie procesów rekrutacji, wynagradzania i oceniania pracowników Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, V semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia godziny w tygodniu w trakcie 1 semestru na studiach stacjonarnych, regularne konsultacje odbywające się 1 raz w tygodniu Język wykładowy polski Imię i nazwisko dr Mariola Grzebyk/dr Anna Mazurkiewicz wykładowcy Wymagania wstępne Wiedza z zakresu organizacji i zarządzania, podstawy wiedzy o przedsiębiorstwie. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z istotą i metodami rekrutacji i selekcji oraz oceniania i wynagradzania pracowników w wyniku analizy działań stanowiących o realizacji poszczególnych funkcji ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki świadczenia usług biznesowych. Wskazanie na sposoby dostosowania uniwersalnych zasad do tej specyfiki. Efektem będzie wykształcenie umiejętności kompleksowego postrzegania zagadnień związanych z szeroko rozumianą rekrutacją, ocenianiem i wynagradzaniem pracowników przy uwzględnieniu potrzeb przedsiębiorstwa. Wykształcenie umiejętności zastosowania poznanych zagadnień teoretycznych w praktyce w sferze usług biznesowych. Treści merytoryczne przedmiotu: Ćwiczenia 5 1. Planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Diagnoza stanu obecnego. Planowanie popytu i podaży pracowników.. Istota i funkcje rekrutacji pracowników. Rodzaje i metody rekrutacji. Oferta pracy jako narzędzie poszukiwania pracowników.. Źródła zewnętrzne jako alternatywa własnej działalności w zakresie poszukiwania pracowników.. Istota selekcji pracowników. Analiza dokumentów niezbędnych w procesie selekcji Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem Rodzaje testów stosowanych w procesie selekcji kandydatów. 7. Referencje: rodzaje, zalety i wady Ośrodek oceny jako narzędzie selekcji kandydatów 9. Adaptacja zawodowa przyjętych pracowników (rodzaje, zalety i wady) 10. Istota, cele i zasady oceniania pracowników. 11. Techniki oceniania pracowników. 1. Błędy popełniane w ocenianiu pracowników. 1 Liczba godzin 1. Istota i funkcje wynagrodzenia. Podstawy prawne i zasady kształtowania wynagrodzenia pracowników. 1. Wartościowanie pracy podstawą sprawiedliwego wynagrodzenia zasadniczego. 15. Wynagrodzenie stałe i zmienne. Formy wynagrodzenia. Metody oceny Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych sprawdzających poziom wiedzy oraz aktywność studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa: Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna

25 Ekonomiczna, Kraków 00 Czubasiewicz H. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Akademickie, Warszawa 001 Kostera M., Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa 006 Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 008 Jasiński Z. (red.), Zarządzanie pracą, Placet, Warszawa 1999 Pocztowski A. (red), Funkcja personalna: diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo UE, Kraków 007 Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, PWE, Warszawa 007 Literatura uzupełniająca: Czubasiewicz H., Okresowe ocenianie pracowników: konfiguracja i projektowanie systemu, Wydawnictwo UG, Gdańsk 005 Grensing L., Jak rekrutować pracowników, Książki Pomóż Sam Sobie Sp z. o.o. we współpracy z M&A Marketing Communications Inc., Lublin 1997 Lanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa

26 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Nowoczesne systemy motywowania Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, V semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia godziny w tygodniu w trakcie 1 semestru na studiach stacjonarnych, regularne konsultacje odbywające się 1 raz w tygodniu Język wykładowy polski Imię i nazwisko dr Mariola Grzebyk/dr Anna Mazurkiewicz wykładowcy Wymagania wstępne Wiedza z zakresu organizacji i zarządzania, podstawy wiedzy o przedsiębiorstwie. Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem zajęć jest zaprezentowanie istoty procesu motywowania pracowników, zapoznanie studentów ze współczesnymi koncepcjami motywacji. Charakterystyka i przedstawienie zasad skutecznego stosowania współczesnych systemów motywowania. Zapoznanie studentów z koncepcjami coachingu i empowermentu. Efektem będzie wykształcenie umiejętności zastosowania poznanych zagadnień teoretycznych w praktyce motywowania pracowników w polskich przedsiębiorstwach adekwatnie do potrzeb zarówno podmiotów gospodarczych, jak i zatrudnionych. Treści merytoryczne przedmiotu: Liczba godzin Ćwiczenia 5 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć: motywacja a motywowanie 0,5. Przebieg i właściwości procesu motywacyjnego. Uwarunkowania wewnętrzne i,5 zewnętrzne.. Koncepcje motywacji: teorie treści, teorie procesu, teorie wzmocnień. Wnioski dla,5 menedżerów.. Rodzaje środków motywowania. 1,5 5. System oceniania pracowników: cele i zasady. Uwarunkowania motywacyjnego oddziaływania ocen. 6. System wynagradzania: składniki i zasady ich stosowania. Kształtowanie zmiennych 6 składników wynagrodzenia. Zasady skuteczności motywującego oddziaływania wynagrodzenia. 7. Możliwości doskonalenia i rozwoju pracowników. Istota i rodzaje szkoleń. Zasady 6 skuteczności szkoleń. Kształtowanie kariery pracowniczej. Etapy kariery zawodowej a życie prywatne. Schemat następstw jako narzędzie kształtowania kariery pracowniczej. 8. Elastyczne formy zatrudniania pracowników Coaching jako nowoczesny środek oddziaływania na motywację pracowników. 8 Zasady coachingu. Analiza studium przypadku. 10. Empowerment - isota i zasady upełnomocnienia pracowników. Kształtowanie 6 środowiska empowermentu. Bariery i koszty empowermentu. Korzyści wynikające z wdrożenia empowermentu. Analiza studium przypadku. Metody oceny Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych sprawdzających poziom wiedzy oraz aktywność studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa: Adair J. Anatomia biznesu. Motywacja, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 000 Bugdol M., Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo UJ, Kraków 006 6

27 Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa 1999 Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie: uwalnianie ludzkiej produktywności, Placet, Warszawa 001 Kopertyńska M.W. Motywowanie pracowników, Teoria i praktyka, Placet, Warszawa 009 Kozłowski W., Zarządzanie motywacją pracowników, CeDeWu, Sp. z o.o., Warszawa 009 Starr J., Coaching, PWE, Warszawa 005 Literatura uzupełniająca: Czermiński A., Czerska M., Nogalski B, Rutka R., Apanowicz J., Zarządzanie organizacjami, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 00 Madsen K.B., Współczesne teorie motywacji, PWN, Warszawa

28 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Metody oceny efektywności inwestycji Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, VI semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia godziny w tygodniu w trakcie 1 semestru na studiach stacjonarnych, regularne konsultacje odbywające się 1 raz w tygodniu Język wykładowy Polski Imię i nazwisko dr Paweł Frączek / dr Anna Mazurkiewicz wykładowcy Wymagania wstępne podstawy mikroekonomii i makroekonomii, Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem nauczania jest przekazanie studentom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu stosowania metod oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Do przeprowadzenia oceny przykładowych projektów inwestycyjnych będzie stosowany arkusz kalkulacyjny Excel. Treści merytoryczne przedmiotu: Liczba godzin Ćwiczenia 5 Projekt, przedsięwzięcie inwestycyjne, inwestycje podstawowe definicje, podobieństwa i różnice. Finansowanie własne, finansowanie obce jako źródła pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych. Szacowanie przepływów pienieżych w projektach inwestycyjnych (zasady szacowania przepływów pieniężnych, przepływy pieniężne w fazie przedinwestycyjnej, inwestycyjnej, eksploatacji oraz likwidacji projektu; przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału oraz przepływy pienieżne dla wierzycieli). Obliczania przepływów środków pieniężnych w ramach działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Zmiany wartości pieniądza w czasie. Analiza wartości przyszłej i bieżącej pieniądza (rozwiązywanie przykładów liczbowych przy wykorzystaniu funkcji finansowych i formuł obliczeniowych arkusza kalkulacyjnego EXCEL). Analiza wrażliwości i jej wykorzystanie w analizie efektywności projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa. Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem miar statycznych. 6 Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych z wykorzystaniem miar dynamicznych. 6 Szacowanie wartości dodanej projektu. Budżet projektu i jego znaczenie dla poprawności oceny i realizacji przedsięwzięcia gospodarczego. Metody określania ryzyka w projektach inwestycyjnych. Ocena ryzyka hipotetycznego projektu inwestycyjnego przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego Excel. Ekonomiczna ocena opłacalności projektów inwestycyjnych na przykładzie hipotetycznego projektu inwestycyjnego (analiza oparta na tworzeniu scenariuszy projektu w formie arkusza programu Excel oraz na ocenie poszczególnych wariantów projektu). Metody oceny Spis zalecanej literatury Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych sprawdzających poziom wiedzy oraz aktywność studenta na zajęciach. Literatura podstawowa: 1. Jakubczyc J., Metody oceny projektu gospodarczego. PWN, Warszawa

29 . Kurek W., Metody oceny rzeczowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów Manikowski Z., Tarapata Z., Ocena projektów gospodarczych, cz. 1i, Difin, Warszawa Pastusiak R., Ocena efektywności inwestycji, CeDeWu, Rogowski W., Rachunek efektywnosci przedsiewziec inwestycyjnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 00. Literatura uzupełniająca: 1. Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa Pawłowski J., Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych, Warszawa Manikowski A., Tarapaty Z., Ocena projektów gospodarczych, Difin, Warszawa

30 SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia usług biznesowych Nazwa przedmiotu Metody wyceny nieruchomości Typ przedmiotu fakultatywny Poziom przedmiotu zaawansowany Rok studiów, semestr III rok, VI semestr Liczba punktów ECTS Metody nauczania Ćwiczenia godziny w tygodniu w trakcie 1 semestru na studiach stacjonarnych, regularne konsultacje odbywające się 1 raz w tygodniu Język wykładowy polski Imię i nazwisko dr Paweł Frączek/dr Anna Mazurkiewicz wykładowcy Wymagania wstępne podstawy mikroekonomii i makroekonomii, wiedza z zakresu rachunku efektywności inwestycji Cele przedmiotu oraz efekty kształcenia Celem zajęć jest zaprezentowanie prawnych aspektów wyceny wartości nieruchomości oraz wybranych podejść, metod i technik stosowanych w wycenie nieruchomości, jak również zagadnień ustalania wartości nieruchomości w zależności od ich rodzaju. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na zagadnienia związane z wyceną nieruchomości generujących dochód oraz z wyceną przedsiębiorstw. Uczestnicy zajęć powinni posiąść teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu szacowania wartości poszczególnych kategorii nieruchomości. Treści merytoryczne przedmiotu: Liczba godzin Ćwiczenia 5 1. Nieruchomość jako przedmiot wyceny: nieruchomość w świetle przepisów prawa; 6 prawo własności nieruchomości; użytkowanie wieczyste nieruchomości; prawa rzeczowe ustanawiane na nieruchomościach; słabsze prawa do nieruchomości.. Definicje wartości nieruchomości: wartość rynkowa, wartość odtworzeniowa, wartość katastralna, wartość nieruchomości ustalana w celu zabezpieczenia kredytu bankowego.. Rzeczoznawstwo majątkowe jako działalność gospodarcza 1. Operat szacunkowy jako wynik pracy rzeczoznawcy majątkowego.. Wycena nieruchomości wg podejścia porównawczego: metoda porównywania 5 parami, metoda korygowania ceny średniej. Podstawy teoretyczne.. Wycena nieruchomości wg podejścia dochodowego: metoda inwestycyjna i metoda 8 zysków. Technika kapitalizacji prostej. Technika dyskontowania strumieni pieniężnych. 5. Wycena nieruchomości wg podejścia kosztowego: metoda kosztów odtworzenia, metoda kosztów zastąpienia. Techniki ustalenia kosztów bezpośrednich: szczegółowa, elementów scalonych, wskaźnikowa. Ustalanie stopnia zużycia obiektu. 6. Wycena nieruchomości wg podejścia mieszanego. 7. Wycena nieruchomości zurbanizowanych. 8. Wycena przedsiębiorstw: prywatyzacja i komercjalizacja przedsiębiorstw; metody 9 wyceny przedsiębiorstw: metody majątkowe, metody dochodowe, metody mieszane. Metody oceny Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest pozytywna ocena z dwóch prac pisemnych sprawdzających poziom wiedzy oraz aktywność studenta na zajęciach. Spis zalecanej literatury Literatura podstawowa: Dydenko J. (red.), Szacowanie nieruchomości, ABC, Warszawa 006 Fierla A., Wycena przedsiębiorstw metodami dochodowymi, SGH, Warszawa, 008 0

31 Kucharska-Stasiak E., Wartość rynkowa nieruchomości. Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw, Twigger, Warszawa, 001 Prystupa M., Wycena nieruchomości i przedsiębiorstw w podejściu dochodowym, AlmaMer, Warszawa 008 Standardy Zawodowe Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych Zadora H., Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 005 Literatura uzupełniająca: Baronowski W., Cyran M., Wycena nieruchomości zabudowanych - podejście kosztowe, IDM, 00 Cymerman R., Hopfer A., System i procedury wyceny nieruchomości, Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 00 Jaki A., Wycena przedsiębiorstwa: przesłanki, procedury, metody, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 00 Panfil M., Szamblewski A. (red.), Metody wyceny spółki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 006 Ustawa o gospodarce nieruchomościami 1

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Zarządzanie Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych

Wymagania wstępne Ukończony kurs: ekonometria, ekonometria i prognozowanie procesów ekonomicznych Nazwa przedmiotu: Ekonometryczna analiza produkcji Kod ECTS Moduł kształcenia: kursy stałe wydziałowe Status przedmiotu: do wyboru Język wykładowy: polski i struktura punktów ECTS:4 Formy Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

--- --- --- Proseminarium --- --- ---

--- --- --- Proseminarium --- --- --- Nazwa przedmiotu: PODSTAWY LOGISTYKI Kod ECTS Moduł kształcenia: PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY (SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNO- MARKETINGOWE), ROK II, SEMESTR 4 Status przedmiotu: PRZEDMIOT OBOWIĄZKOWY

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ EKONOMICZNY UNIWERSYTET OPOLSKI ORGANIZACJA I PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH ZARZĄDZANIE STUDIA STACJONARNE STUDIA NIESTACJONARNE Opracowanie Adam Siwerski OPOLE 2010 REDAKCJA I KOREKTA Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW

ZARZĄDZANIE : ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTW STUDIA NIESTACJONARNE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zarządzanie finansami i inwestycjami. praktyczny. Finanse i inwestycje publiczne str. 1 Finanse międzynarodowe i inwestycje zagraniczne str. 4 Inwestowanie na rynku nieruchomości str. 8 Inwestycje odpowiedzialne społecznie str. 11 Podstawy bankowości

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE Stopień I Studia licencjackie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU PROGRAM NAUCZANIA 3 LETNICH (6 SEMESTRALNYCH) STUDIÓW ZAWODOWYCH KIERUNEK: ZARZĄDZANIE SPECJALNOŚĆ: ZARZĄDZANIE MAŁYM I ŚREDNIM PRZEDSIĘBIORSTWEM STUDIA STACJONARNE

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0 6 269 Przedmiot: Badania operacyjne Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wydział Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. 15/S 10/NS 30/S 18/NS 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot: Administracja

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie

Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie WyŜsza Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Plan studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia na kierunku zarządzanie Warszawa, 2008 SPIS TREŚCI 1. ZAŁOśENIA PLANÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Agroekonomia TRYB - STACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki 2008/2009

Bardziej szczegółowo

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia

B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia. D - Efekty kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość Studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING

www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING www.akademiamddp.pl rachunkowość zarządcza PROFESJONALNY CONTROLLING marzec/maj 2015 OPIEKUN MERYTORYCZNY AKADEMII BIZNESU MDDP Szanowni Państwo, Działalność każdej organizacji ma aspekt finansowy menedżerowie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_6_0_1_5 788 Przedmiot: Etyka Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Europejski System Transferu Punktów Kierunek Zarządzanie. Kierunek: Zarządzanie Kierunek: Zarządzanie 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI SEMESTR 1 Grupa treści podstawowych: Matematyka 035 Mikroekonomia 039 Podstawy zarządzania 050 Elementy prawa 016 Podstawowe

Bardziej szczegółowo