SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane wymagane do sporządzenia mapy akustycznej Obowiązkiem Wykonawcy jest zweryfikowanie i uzupełnienie danych (przekazanych przez Zamawiającego), niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz wykonanie niezbędnych pomiarów akustycznych i nieakustycznych. Wszystkie dane należy gromadzić i dostarczyć Zamawiającemu w podanych poniżej warstwach tematycznych. Zmiana ilości, zawartości i metody pozyskania danych do warstw tematycznych jest możliwa jedynie po akceptacji Zamawiającego. I.1. Numeryczny Model Terenu (NMT) i Trójwymiarowy Model Zabudowy (TMZ) Opracowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT) oraz Trójwymiarowego Modelu Zabudowy (TMZ) dla obszaru miasta, z wykorzystaniem dostarczonego przez Zamawiającego NMT i TMZ, po jego zaktualizowaniu i dostosowaniu dla potrzeb wykonania mapy akustycznej w oparciu np. o dane LIDAR (chmura punktów w formacie LAS) dostępne odpłatnie w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGIK). 1. Numeryczny Model Terenu (NMT) dla potrzeb wykonania mapy akustycznej i innych potrzeb Zamawiającego dla obszaru miasta Białystok: dokładność: dla punktów wysokościowych średni błąd nie większy od ± 0,5 m, rozdzielczość terenowa: 1m, 2m, 5m, 20m oraz 50m, format danych: SHP, GRID, TIN, ASCI, NMT zostanie opracowany w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG 2000, południk 24, wewnątrz obszarów wód stojących, rzek i cieków wodnych model będzie utworzony na podstawie rzędnych granicy wód, model zostanie dostarczony Zamawiającemu w formie modelu trójkątowego (TIN) oraz GRID o rozdzielczości 1m, 2m, 5m, 20m, 50m, 2. Trójwymiarowy model zabudowy terenu: dokładność pozioma: ±0,2 m, do bloku budynku należy dołączyć atrybut funkcji budynku zgodnie z następującym podziałem: mieszkalne, usługowe, handlowe, biurowe, przemysłowe i gospodarcze, budynki stałego lub wielogodzinnego pobytu dzieci i młodzieży, domy opieki, szpitale, domy kultury, oświaty itp., należy uwzględnić wszystkie obiekty, których powierzchnia podstawy jest większa niż 10 m 2, format danych: SHP, TIN, GRID, ASCI, rzędna posadowienia budynków na podstawie analizy terenu przylegającego do budynku (najniższa wysokość terenu opisująca obszar jego przyziemia). I.2. Warstwa komunikacji drogowej Warstwa powinna powstać w formie graficznej i tabelarycznej z opisem cech dróg. dane geometryczne dotyczące lokalizacji dróg (ulic), wg wymagań normy obliczeniowej, parametry dotyczące rodzaju i ruchu pojazdów wykorzystane do obliczeń, wg wymagań normy obliczeniowej, Wszystkie uwzględnione drogi należy podzielić na odpowiednie odcinki (w przypadku drogi o kilku jezdniach na odcinki jezdni), dla których parametry wpływające na poziom hałasu są przybliżone. Dane dla poszczególnych odcinków: 1

2 I.3. a) położenie osi jezdni, b) nazwa ulicy, c) nachylenie drogi, d) kategoria drogi (krajowa, powiatowa, gminna), e) rodzaj drogi (lokalna, zbiorcza, główna), f) szerokość odcinka, g) nawierzchnia, h) stan nawierzchni (dobry, średni, ostrzegawczy, zły), i) liczba pasów ruchu, j) liczba kierunków ruchu, k) lokalizacja sygnalizacji świetlnej, l) natężenie średniodobowe na odcinku (pojazdów na dobę), m) natężenie średniodobowe na odcinku dwukierunkowym, w kierunku od początku do końca odcinka, n) natężenie średniodobowe na odcinku dwukierunkowym, w kierunku od końca do początku odcinka, o) liczba pojazdów w godzinach 6-18, p) liczba pojazdów ciężkich w godzinach 6-18 oraz ich procentowy udział w całkowitej ilości pojazdów samochodowych, q) liczba pojazdów w godzinach 18-22, r) liczba pojazdów ciężkich w godzinach oraz ich procentowy udział w całkowitej ilości pojazdów samochodowych, s) liczba pojazdów w godzinach 22-6, t) liczba pojazdów ciężkich w godzinach 22-6 oraz ich procentowy udział w całkowitej ilości pojazdów samochodowych, u) kolumny z oddzielnymi danymi o prędkości samochodów osobowych i ciężarowych dla trzech czasów odniesienia, v) rodzaj i charakter ruchu, w) raporty z pomiarów komunikacyjnych, potrzebne do poprawnego modelowania hałasu, obejmujących pomiary poziomu dźwięku oraz pomiary ruchu pojazdów wykonane dla głównych tras komunikacji drogowej - plik PDF lub DOC lub XLS. Warstwa komunikacji kolejowej Warstwa powinna powstać w formie graficznej i tabelarycznej z opisem cech komunikacji kolejowej. Wszystkie uwzględnione linie kolejowe należy podzielić na odpowiednie odcinki trasy (w przypadku trasy wielotorowej - odcinek toru), dla których parametry wpływające na poziom hałasu są przybliżone. Dane dla poszczególnych odcinków: a) położenie osi toru trasy kolejowej, b) rodzaj podłoża oraz sposób mocowania szyn do podłoża względnie do podkładów (jeśli występują), c) nachylenie, d) rodzaj nawierzchni, e) rodzaj podkładów, f) sposób mocowania szyn do podkładów (za pomocą elementów sprężystych lub na sztywno), g) stan torowiska, h) ostatni rok remontu (stan techniczny szyn), i) sposób łączenia szyn (spawanie, skręcenie), j) liczba połączeń na 100m toru (jeśli występują), k) liczba zwrotnic na 100 m toru (jeśli występują), l) klasy pociągów, 2

3 m) struktura ruchu (średnia roczna ilość pojazdów poszczególnych klas w porze dziennej, wieczorowej i nocnej), n) liczba pojazdów hamujących dla poszczególnych klas pociągów na wyodrębnionych odcinkach, o) średnia prędkość pociągów, p) średnia prędkość pociągów hamujących, q) maksymalna prędkość r) raporty z pomiarów akustycznych, potrzebne do poprawnego modelowania hałasu, obejmujących pomiary poziomu dźwięku wykonane dla głównych tras komunikacji kolejowej - plik PDF lub DOC lub XLS. Zamawiający nie posiada aktualnych danych dotyczących klas, natężenia, struktury i prędkości ruchu pociągów na poszczególnych odcinkach linii kolejowych. I.4. Warstwa budynków Powinna powstać w formie graficznej i tabelarycznej z opisem cech takich jak: numer ewidencyjny działki, nazwa ulicy, numer adresowy budynku, funkcja budynku, wysokość budynku, liczba lokali i osób, oraz inne niezbędne dane potrzebne do poprawnego wykonania mapy akustycznej. I.5. Warstwa zakładów przemysłowych Warstwa, powinna powstać w formie graficznej i tabelarycznej z danymi niezbędnymi do poprawnego modelowania hałasu przemysłowego. W ramach zamówienia Wykonawca pozyska dane akustyczne niezbędne do określenia oddziaływania hałasu przemysłowego z obiektów wskazanych w tabeli nr 2 w Załączniku nr 3. Pomiar hałasu, w celu określenia mocy akustycznej źródeł, należy wykonać zgodnie z PN-EN ISO 3746:2011. Zmiana metody pomiarów jest możliwa po akceptacji Zamawiającego. I.6. Warstwa parkingów. Warstwa parkingów powinna powstać w formie graficznej i tabelarycznej z danymi dotyczącymi: rodzaju parkingu, ilości miejsc parkingowych, oraz innych danych niezbędnych do poprawnego modelowania hałasu. Warstwa powinna zawierać parkingi o liczbie miejsc postojowych większej od 300 samochodów osobowych i od 150 samochodów ciężarowych lub autobusów, z pominięciem tych znajdujących się na terenach przemysłowych, a których funkcjonowanie jest istotne z uwagi na oddziaływanie na zabudowę wrażliwą akustycznie. W ramach zamówienia Wykonawca pozyska dane akustyczne dla obiektów wskazanych w tabeli nr 3 w Załączniku nr 3. I.7. Warstwa obszarów leśnych i parkowych. Powinna powstać w formie graficznej i tabelarycznej z danymi dotyczącymi: położenia terenów zielonych, rodzaju terenu zielonego, oraz innych danych niezbędnych do poprawnego wykonania mapy akustycznej. 3

4 II. II.1. Metodyka realizacji mapy akustycznej Obliczenia hałasu: Do obliczeń hałasu należy zastosować metody zalecane przez Dyrektywę 2002/49/WE: do hałasu przemysłowego - ISO : Akustyka zmniejszanie propagacji dźwięku na otwartej przestrzeni: Część 2: Ogólne metody obliczeń, do hałasu z ruchu kołowego: francuską krajową metodę obliczeń NMPB-Routes 96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), określoną w Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, art. 6 i francuskiej normie XPS W odniesieniu do danych wejściowych dotyczących emisji, te dokumenty odsyłają do Guide du bruit des transports terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980, do hałasu z ruchu szynowego: niderlandzką krajową metodę obliczeń ogłoszoną w Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai 96, Ministerie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 listopada 1996, do hałasu pochodzącego z parkingów ze względu na brak jednoznacznie określonych metodyk modelowania należy zastosować dowolną z dostępnych metod obliczeniowych np. niemiecką RLS-90. Do modelowania należy zastosować oprogramowanie, które zawiera ww. algorytmy obliczeniowe dla poszczególnych rodzajów hałasu. Dla potrzeb obliczeń akustycznych wymaga się przyjęcia następujących parametrów obliczeniowych: siatka obliczeniowa: 10m x 10m, wysokość na której liczony ma być hałas: 4,0m, liczba odbić: 2 lub więcej, jeśli jest to konieczne do poprawności wyników, uwzględnić średnie warunki meteorologiczne panujące na obszarze miasta. Średnie warunki meteorologiczne należy wyznaczyć za okres ostatnich 10-ciu lat. Dane winny pochodzić z zasobów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. II.2. Mapa wrażliwości Mapę wrażliwości należy uaktualnić, na podstawie udostępnionych przez Zamawiającego materiałów (miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) oraz przy współpracy i akceptacji Zamawiającego, w szczególności Departamentu Urbanistyki. II.3. Pomiary hałasu w środowisku do kalibracji i walidacji map akustycznych Wykonawca wykona: pomiary hałasu drogowego w min. 30 lokalizacjach miasta Białegostoku oraz hałasu kolejowego w min. 10 lokalizacjach. Lokalizację punktów pomiarowych i zakres prac należy uzgodnić z Zamawiającym. pomiary hałasu przemysłowego w min. 2 punktach dla każdego obiektu wskazanego w Tabeli nr 2 i 3 w załączniku nr 3 do SIWZ. Punkty pomiarowe zlokalizować w miejscach potencjalnie narażonych na hałas, w szczególności położonych ww. bliskim sąsiedztwie zabudowy wrażliwej akustycznie. Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu lokalizację punktów pomiarowych mających największy wpływ na klimat akustyczny miasta. Pomiary te posłużą do uzupełnienia warstwy przemysłowej mapy akustycznej oraz zostaną wykorzystane w modelu akustycznym. Pomiary należy wykonać zgodnie z metodyką określoną w: rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011r. Nr 140, poz. 824, Nr 288, poz.1697), 4

5 rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542), Pomiary hałasu drogowego winny być wykonane jako 24 godzinne pomiary poziomu hałasu (nieprzerwane) wykorzystując procedurę ciągłej rejestracji hałasu powodowanego przez ruch drogowy. W ramach pomiarów należy wykonać pomiary towarzyszące: natężenie ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie), prędkości pojazdów, warunki atmosferyczne (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie). Zamawiający nie dopuszcza przeprowadzenia badań metodami próbkowania lub pojedynczych zdarzeń akustycznych. Pomiary poziomu hałasu należy prowadzić: w punktach uzgodnionych z Zamawiającym oraz w punktach dodatkowych uzgodnionych z Zamawiającym, jeżeli będzie to niezbędne do sporządzenia właściwej oceny stanu akustycznego środowiska, w dni robocze z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy, przy czym początek pomiarów nie powinien następować wcześniej niż w poniedziałek o godzinie 6:00, a koniec w piątek o godzinie 22:00, Pomiarów poziomu hałasu nie należy prowadzić: w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień, w związku z mniejszym natężeniem ruchu z powodu okresu wakacyjnego; w czasie, gdy mogą one zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu i osobom wykonującym pomiar, w trakcie, kiedy następują zakłócenia akustyczne nie związane z ruchem drogowym, które mogą mieć wpływ na wyniki, w trakcie i po opadach atmosferycznych, kiedy nawierzchnia drogowa jest mokra, pokryta błotem, śniegiem lub lodem, w innych warunkach meteorologicznych niż określone w ww. rozporządzeniu. II.4. Sprawozdania z pomiarów hałasu Protokół pomiarowy zgodny z zapisami załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824; Nr 288, poz. 1697), Układ przekazywanych wyników pomiarów hałasu w środowisku pomiarów poziomów hałasu w środowisku zgodny z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164). Sprawozdanie z przeprowadzonych pomiarów hałasu przemysłowego należy sporządzić zgodnie z załącznikiem 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. poz. 1542), 5

6 III. Zawartość mapy akustycznej Opracowanie Mapa akustyczna, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu powinno składać się z części opisowej i graficznej. Zakres mapy akustycznej (dane ujęte na mapach akustycznych oraz ich układ i sposób prezentacji) winien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340). III.1. Część opisowa Część opisowa mapy akustycznej powinna składać się z: informacji wprowadzających, wynikowego zestawienia tabelarycznego, wykresów i innych materiałów ilustracyjnych, w tym dokumentacji fotograficznej, podsumowania i wniosków. III.1.1. Informacje wprowadzające Informacje wprowadzające w części opisowej mapy akustycznej zawierają w szczególności: 1. dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację mapy i podmiotu wykonującego mapę: nazwę, adres, kontakt; 2. charakterystykę obszaru podlegającego ocenie, w tym: a) ogólny opis terenu objętego mapą z podstawowymi danymi statystycznymi (położenie, powierzchnia, liczba mieszkańców i inne) aktualnymi na rok poprzedzający realizację mapy (2012), ilustrowany materiałem fotograficznym, b) identyfikację i charakterystykę źródeł hałasu obejmującego charakterystykę opisową, parametry funkcjonalne, kody krajowe i międzynarodowe dróg ich odcinków z uwzględnieniem rodzajów pojazdów, linii kolejowych oraz odcinków z uwzględnieniem rodzaju taboru, c) uwarunkowania akustyczne wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (opis powinien dotyczyć każdego z planów osobno) i innych dokumentów prawa miejscowego, a także z pozostałych dokumentów planistycznych, w tym opracowań ekofizjograficznych, d) informacje o sposobach użytkowania gruntów w mieście, także w formie graficznej; 3. charakterystykę systemów danych przestrzennych i narzędzi do ich stosowania, w tym: a) nazwę systemów, b) oprogramowanie, formaty plików, c) skalę, dokładność w metrach, d) procent powierzchni analizowanego obszaru objętego tymi systemami, e) datę ostatniej aktualizacji; 4. podstawowe metody wykorzystane do opracowania mapy akustycznej, w tym: a) nazwy metod referencyjnych, lub szczegółową charakterystykę metod, o ile zastosowano metody inne niż referencyjne, b) oprogramowanie używane do wykonania obliczeń akustycznych, a w tym jego nazwę, autora - producenta, numer licencji i informację, komu została wydana, c) oprogramowanie używane do wykonania obliczeń wskaźnika M, w tym jego nazwę, autora- producenta, numer licencji i informację komu została wydana; 5. wykorzystane bazy danych wejściowych, opisane w odniesieniu do stworzonych warstw tematycznych i każdego ich elementu: a) nazwy baz, lokalizację, właściciela lub dysponenta, b) oprogramowanie baz, formaty plików, c) zakres danych w bazach, wykorzystywanych do opracowania mapy akustycznej, d) warunki dostępu do baz, w tym adres internetowy oraz ewentualne ograniczenia i koszty, o ile nie są to bazy publiczne; 6

7 6. opis realizacji imisyjnych map hałasu dla poszczególnych źródeł; 7. zestawienie wyników pomiarów wykonanych dla potrzeb mapy akustycznej (w tym przekazanych pomiarów komunikacyjnych) lub wykonanych w innym celu, a wykorzystywanych w opracowaniu mapy akustycznej: a) rodzaj wyników, b) wykonawcę pomiarów, dysponenta wyników, c) zestawienia wyników pomiarów wykonanych dla potrzeb realizacji mapy, d) zestawienia wyników pomiarów wykonanych dla potrzeb kalibracji modelu, e) miejsce przechowywania wyników i warunki dostępu do bazy wyników, w tym adres internetowy oraz ewentualne ograniczenia i koszty, o ile nie są to bazy publiczne, w przypadku pomiarów innych, lecz także wykorzystanych do opracowania mapy; 8. informacje i analizy uprzednio wykonanych map akustycznych, o ile takie były wykonane; analizy takie są wykonywane nawet w przypadku, gdy podstawy metodyczne wykonania tych map różniły się od obecnie stosowanych; 9. informacje na temat uprzednio opracowanych i wdrożonych programów ochrony środowiska przed hałasem z 2010 roku oraz jego aktualizacji z 2014 roku, w tym w szczególności: a) obszar objęty programem, b) rodzaj źródła hałasu, c) nazwę programu i rodzaj: program lokalny lub ponadlokalny, d) rok opracowania; 10. efekty wynikające z podejmowanych uprzednio działań w zakresie ochrony środowiska zarówno w odniesieniu do opracowanych programów ochrony środowiska, jak też działań o charakterze lokalnym: a) obszar, źródło, b) przedsięwzięcia infrastrukturalne, w tym budowa obwodnic, c) środki planistyczne, w tym obszary ograniczonego użytkowania, strefy przemysłowe, d) środki ekonomiczne ograniczania hałasu, e) przepisy prawa miejscowego; 11. analizy wykonane pod kątem możliwości wpływu na klimat akustyczny aktualnych (będących w realizacji) i przewidywanych w najbliższym czasie (wynikających z planów inwestycyjnych) głównych zamierzeń inwestycyjnych zarządców źródeł hałasu (w tym obwodnicy); 12. oszacowane efekty zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie redukcji hałasu w programie oraz przewidywanych efektów aktualnych i przyszłych zamierzeń inwestycyjnych; 13. analizy kosztów i korzyści uzyskanych w ramach realizacji głównych zamierzeń inwestycyjnych zarządców źródeł hałasu; 14. analizy skarg z ostatnich trzech lat pod względem ich zasadności, na podstawie uzyskanych wyników mapy akustycznej, oraz wskazanie, jakie środki ochrony przed hałasem w rejonach objętych skargami mogą być zastosowane. III.1.2. Zestawienie wyników badań Wyniki mapy akustycznej powinny być przedstawione w formie zestawień tabelarycznych, wykresów i diagramów, w odniesieniu do terenu miasta Białegostoku, a w odniesieniu do hałasu drogowego również dla dróg powyżej 3 mln pojazdów rocznie. W opracowywaniu należy podać: 1. szacunkową liczbę lokali mieszkalnych oraz osób, z dokładnością do stu, zamieszkujących te lokale, narażone na hałas oceniany wskaźnikiem LDWN, wyznaczonym na wysokości 4 m nad poziomem terenu, przy najbardziej narażonej na hałas elewacji w każdym z następujących przedziałów wartości podanym w db: 7

8 70 75 db, powyżej 75 db, oddzielnie dla hałasu pochodzącego od ruchu drogowego, ruchu kolejowego oraz źródeł przemysłowych; 2. w miarę możliwości pozyskania danych - szacunkową liczbę lokali mieszkalnych wraz z liczbą osób zamieszkujących w tych lokalach: a) w których zastosowano przegrody zewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej jako rozwiązanie ochronne w odniesieniu do hałasu w środowisku, z jednoczesnym zastosowaniem na tyle cichych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, że nie eliminują one efektów podwyższenia tej izolacyjności, b) mających tzw. względnie cichą elewację, co oznacza taką elewację budynku, przy której wartość wskaźnika LDWN na wysokości 4 m nad poziomem terenu oraz w odległości 2 m przed elewacją jest ponad 20 db niższa niż najwyższa wartość wskaźnika LDWN przy elewacji najbardziej eksponowanej na hałas; względnie cichą elewację określa się osobno dla konkretnego rodzaju hałasu: drogowego, kolejowego, przemysłowego. W przypadku braku możliwości realizacji ww. punktu, należy wskazać niezbędne informacje do uzyskania przy aktualizacji mapy akustycznej. 3. szacunkową liczbę lokali mieszkalnych oraz osób, z dokładnością do stu, zamieszkujących te lokale, narażone na hałas oceniany wskaźnikiem LN, wyznaczonym na wysokości 4 m nad poziomem terenu, przy najbardziej narażonej na hałas elewacji w każdym z następujących przedziałów wartości podanych w db: db, powyżej 70 db, oddzielnie dla hałasu pochodzącego od: ruchu drogowego, ruchu kolejowego oraz źródeł przemysłowych; 4. w miarę możliwości pozyskania danych - szacunkową liczbę lokali mieszkalnych wraz z liczbą osób zamieszkujących w tych lokalach: a) w których zastosowano przegrody zewnętrzne o podwyższonej izolacyjności akustycznej jako rozwiązanie ochronne w odniesieniu do hałasu w środowisku, z jednoczesnym zastosowaniem na tyle cichych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, że nie eliminują one efektów podwyższenia tej izolacyjności, b) mających tzw. względnie cichą elewację, co oznacza taką elewację budynku, przy której wartość wskaźnika LN na wysokości 4 m nad poziomem terenu oraz w odległości 2 m przed elewacją jest ponad 20 db niższa niż najwyższa wartość wskaźnika LN przy elewacji najbardziej eksponowanej na hałas; względnie cichą elewację określa się osobno dla konkretnego rodzaju hałasu: drogowego, kolejowego, przemysłowego. W przypadku braku możliwości realizacji ww. punktu, należy wskazać niezbędne informacje do uzyskania przy aktualizacji mapy akustycznej. 5. powierzchnię obszarów w km 2, eksponowanych na: a) hałas oceniany wskaźnikiem LDWN w przedziałach poziomu dźwięku db, 8

9 powyżej 70 db, b) hałas oceniany wskaźnikiem LN w przedziałach poziomów dźwięku: db, powyżej 70 db, osobno dla poszczególnych rodzajów hałasu drogowego, kolejowego, lub przemysłowego (z wyłączeniem powierzchni źródeł np.: pasa drogowego i kolejowego, powierzchni terenu obiektu). 6. Oszacować liczbę ludności zgodnie z warunkami z pkt III.1.2. ppkt 1, 2 3, 4 zamieszkałej na obszarach na których zrealizowano przedsięwzięcia w zakresie ochrony Środowiska przed hałasem na podstawie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Białegostoku i jego aktualizacji. 7. zidentyfikować obszary, które mogą zostać ustanowione, jako obszary ciche w aglomeracji. Opisać wymagania zapewniające utrzymanie poziomu hałasu, co najmniej na istniejącym poziomie, 8. dla wszystkich map akustycznych wyżej wymienionych, osobno dla poszczególnych rodzajów hałasu, dokonać analizy trendów zmian stanu akustycznego środowiska, np. na podstawie dostępnych badań monitoringowych. III.1.3. Podsumowanie i wnioski Należy podsumować wszystkie wyniki mapy akustycznej oraz przedstawić wnioski wynikające z uzyskanych wyników. W szczególności należy uwzględnić wpływ aktualnego stanu akustycznego środowiska, opisywanego prezentowaną mapą, na klimat akustyczny miasta oraz plany działań i możliwości realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony przed hałasem. III.2. Część graficzna Zakres danych części graficznej obejmuje mapy opracowane osobno dla każdego rozpatrywanego rodzaju źródła hałasu oraz osobno dla stosowanych wskaźników oceny LDWN, LN, określonych na wysokości 4 m, a w szczególności: 1. mapę emisyjną, 2. mapę imisyjną w postaci linii równego poziomu dźwięku lub obszarów oznaczonych kolorem, 3. mapę wrażliwości hałasowej obszarów, 4. mapę terenów zagrożonych hałasem, ujmującą przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku w przedziałach przekroczeń: 0 5 db, 5 10 db, db, db, powyżej 20 db, 5. mapę pokazującą liczbę osób eksponowanych na hałas, stanowiącą wynik nałożenia informacji z mapy imisyjnej oraz rozkładu liczby osób mieszkających na obszarach w przedziałach poziomów: a) dla poziomu LDWN: b) dla poziomu LN: db, 9

10 70 75 db, powyżej 75 db, powyżej 70 db. 6. rozkład przestrzenny wartości wskaźnika M, określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz. U. Nr 179, poz. 1498), 7. zestaw map prognostycznych (uzgodniony z Zamawiającym), które mogą obejmować tylko wycinek obszaru objętego mapą akustyczną, odpowiadających aktualnym i przyszłym zamierzeniom inwestycyjnym zarządców źródeł hałasu. Mapy te mogą być wykonane także w oparciu o inny wskaźnik oceny poza LDWN, LN i na innych wysokościach niż 4 m, 8. mapy (uzgodnione z Zamawiającym) zawierające proponowane kierunki zmian zagospodarowania przestrzennego wynikające z potrzeb ochrony przed hałasem. Kolorystyka obszarów w poszczególnych przedziałach poziomów dźwięku powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-ISO :1999. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym szablon wyglądu wszystkich rodzajów map uwzględniający prezentację i lokalizację nazwy mapy, legendy, definicji, róży kompasowej, symbolu miasta i innych danych prezentowanych na mapach. 10

11 IV. Zakres danych akustycznych przeznaczonych do prezentowania na geoportalu internetowym miasta ( Zakres danych akustycznych przeznaczonych do umieszczenia na geoportalu internetowym miasta powinien zawierać część opisową i część graficzną. Zamawiający posiada w pełni funkcjonujący geoportal internetowy, w którym Wykonawca we własnym zakresie (pod nadzorem autora systemu oraz Zamawiającego) zamieści dane dotyczące mapy akustycznej przeznaczone do prezentowania w Internecie. Zawartość części opisowej umieszczonej MSIP ( 1. charakterystyka obszaru podlegającego ocenie, 2. identyfikacja i charakterystykę źródeł hałasu, 3. informacja o aktualnych poziomach dopuszczalnych z odniesieniem ich wartości do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentów planistycznych, w tym opracowań ekofizjograficznych i studiów zagospodarowania przestrzennego, 4. wyjaśnienia ważniejszych terminów specjalistycznych, takich jak: decybel, poziom dźwięku, poziom równoważny, wskaźnik hałasu i innych, oraz ogólne, poglądowe wyjaśnienie relacji między skalą logarytmiczną (decybele), a liniową, 5. dane identyfikacyjne jednostki odpowiedzialnej za realizację mapy i podmiotu wykonującego mapę: nazwę, adres, kontakt, 6. wybrane zestawienia tabelaryczne oraz wykresy dotyczące stanu akustycznego środowiska w szczególności: a) uzupełnienie następującej tabeli dla wszystkich rodzajów hałasu w odniesieniu do wskaźnika LDWN i LN, Informacje identyfikujące obszar objęty mapą akustyczną, na którym stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźnika hałasu w danym zakresie: Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km 2 ] Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie Wskaźnik hałasu (.w db) < >20 Stan warunków akustycznych środowiska niedobry zły bardzo zły Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony przed hałasem (liczba obiektów) b) wykresy dotyczące stanu akustycznego środowiska zawierają następujące dane, zestawione dla przedziałów wartości wskaźnika oceny hałasu LDWN i LN: liczbę mieszkańców eksponowanych na hałas, liczbę lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas, powierzchnię terenu eksponowanego na hałas, liczbę osób narażonych na hałas przekraczający dopuszczalne poziomy hałasu. 7. Podsumowanie mapy akustycznej powinno zawierać podstawowe wnioski i interpretację prezentowanego stanu. W szczególności należy uwzględnić wpływ aktualnego stanu akustycznego środowiska, opisywanego prezentowaną mapą, na klimat akustyczny miasta oraz plany działań i możliwości realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony przed hałasem. 11

12 Zawartość części graficznej: Nowy Serwis akustyczny zaimplementowany w systemie Zamawiającego powinien zawierać następujące dane: 1. Zaktualizowane warstwy (mapy) będące do tej pory w starym Serwisie akustycznym Zamawiającego, 2. Ewentualne nowe warstwy oraz inne dane (np. wymagane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określone w Wytycznych opracowywania map akustycznych oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187 poz. 1340), 3. Mapy imisyjne zawierające linie równego poziomu dźwięku lub rozróżnione kolorem obszary mają być przedstawione w następujących przedziałach: a) dla poziomu LDWN: b) dla poziomu LN: db, powyżej 75 db, db, powyżej 70 db. Na mapie imisyjnej poszczególne, wyżej określone obszary oznaczane są kolorem zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO : Mapy terenów zagrożonych hałasem mają przedstawiać przekroczenia poziomów hałasu w następujących przedziałach: a) brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego; obszar oznaczany kolorem zielonym, b) 0-10 db; obszar oznaczany kolorem żółto-pomarańczowym, c) powyżej db; obszar oznaczany kolorem czerwonym, d) powyżej 20 db; obszar oznaczany kolorem ciemnobrunatnym; 5. Na mapach akustycznych powinny zostać naniesione punkty pomiarowe, odpowiadające lokalizacji wykonywanych pomiarów. 6. Na mapach akustycznych powinny zostać naniesione odpowiednio do sytuacji nazwy ważniejszych ulic oraz znaki kartograficzne oznaczające ogólnie znane budynki użyteczności publicznej, 7. Wszystkie mapy akustyczne, muszą być utworzone jako osobne warstwy i jako osobne warstwy umieszczone w systemie Zamawiającego; 8. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób prezentacji na portalu MSIP miasta Białegostoku map 3D, który powinien umożliwić trójwymiarowe zobrazowanie, przeglądanie ruchomych klipów oraz powiększanie obrazu w zależności od wybranego punktu, a po powiększeniu, w wybranym punkcie umożliwić wyświetlenie planu zabudowy oraz wartości poziomów dźwięku na elewacji wybranego budynku, na żądanej wysokości, w skali nie większej niż 1:

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010 2012 zakładał na rok 2010 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawienie stanu środowiska akustycznego przy drogach powiatowych ZDP Poznań na podstawie pomiarów hałasu oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi 1. Cel zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZP Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa

ZP Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu mapy akustycznej Miasta Rzeszowa wraz z aktualizacją i rozbudową kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Anna Zubko, 30.10.2009 Projekt pn. Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej OPZ) Załącznik.. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (dalej OPZ) I. Informacje ogólne i warunki realizacji zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Mapy akustycznej Wrocławia oraz aktualizacja Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zakresu usługi

Szczegółowy opis zakresu usługi Szczegółowy opis zakresu usługi Zakres usługi objętej przedmiotem zamówienia obejmuje: całodobowy pomiar poziomu hałasu wyrażony wskaźnikami LAeq D, LAeq N, obejmujący okres, co najmniej jednej doby, w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA na lata 2013-2017 Sosnowiec, 26 września 2013 r. Maciej Hałucha, Krzysztof Kowalczyk EKKOM Sp. z o.o. Podstawy prawne wykonania Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

BZP.271.904.2011.AP. Strona 1

BZP.271.904.2011.AP. Strona 1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w zł równowartości kwoty 193.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

BZP AP

BZP AP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ ) na opracowanie mapy akustycznej oraz programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Radomia. I. Zamawiający: Gmina Miasta Radomia REGON:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 9 2016-06-16 11:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.bialystok.pl Białystok: Sporządzenie Mapy Akustycznej miasta Białegostoku

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. Dz.U.03.18.164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego Kraków, 23.09.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 1 kwietnia 2014 PROGRAM OCHRONY PRZED HAŁASEM W ramach Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Częstochowy na lata 2013-2018, uchwalonego podczas ostatniej sesji przez Radę Miasta zaproponowano

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski

Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski Lublin, grudzień 2017 grudzień 2017 Wstęp Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska śory. Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których przejeŝdŝa ponad pojazdów rocznie. Załącznik nr 1

Gmina Miejska śory. Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których przejeŝdŝa ponad pojazdów rocznie. Załącznik nr 1 Gmina Miejska śory Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których Załącznik nr 1 Operat techniczny z wykonanych prac Gliwice, listopad 2011 r. Dane ogólne Ekspertyza nr: Zleceniodawca: Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki 13-19 we Wrocławiu NOISER ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73 Regon: 100899820 tel. 508 248 099 www.noiser.pl Wykonawca

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin NOISER Piotr Kapica ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

II. Dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego

II. Dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego Załącznik do umowy Nr z dnia. Szczegółowy opis Zadania Opracowanie mapy akustycznej miasta Torunia wraz z kompleksowym systemem do jej zarządzania i udostępniania na stronach internetowych Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Polsce mapy akustyczne wskaźniki hałasu L den i L night. Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu

Monitoring hałasu w Polsce mapy akustyczne wskaźniki hałasu L den i L night. Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Monitoring hałasu w Polsce mapy akustyczne wskaźniki hałasu L den i L night Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Państwowy Monitoring Środowiska pomiary oceny prognozy stanu

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 / 12. Zamienny Opis Przedmiotu Zamówienia wprowadzony pismem z dnia r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 / 12. Zamienny Opis Przedmiotu Zamówienia wprowadzony pismem z dnia r. 1 / 12 Zamienny Opis Przedmiotu Zamówienia wprowadzony pismem z dnia 09.06.2016r. 2 / 12 WYKONANIE OKRESOWYCH POMIARÓW HAŁASU ORAZ MAP AKUSTYCZNYCH 2016r. DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY. Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego

MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY. Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH... 4 3. TERMIN WYKONANIA POMIARÓW... 4 4. APARATURA POMIAROWA...

Bardziej szczegółowo

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku ien Racibórz, 07.05.2015 r. Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do treści Suplementu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Radosław.J.Kucharski, Patrycja Chacińska

Radosław.J.Kucharski, Patrycja Chacińska Radosław.J.Kucharski, Patrycja Chacińska MAPA AKUSTYCZNA Wykorzystanie technik GIS przy tworzeniu map akustycznych Przykłady z obszaru Warszawy INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA - Zakład Akustyki Środowiska

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach SR-7613/3/09/AS Gliwice, 03-12-2010 r. Dotyczy: Opracowanie Mapy Akustycznej Gliwic nr kor. UM-459887/2010 Odpowiedź na zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 26-27 września 2013r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco:

PODSUMOWANIE. Wnioski podsumowujące można sformułować następująco: PODSUMOWANIE Hałas w środowisku jest coraz silniej odczuwalnym problemem, wpływa na zdrowie ludzi i przeszkadza w codziennych czynnościach w pracy, w domu i szkole. Może powodować choroby układu krążenia,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach Gdańsk, 28.07.2014 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 25-361 Kielce Dotyczy: odpowiedź na uwagi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach (znak. WOOŚ-II.4242.68.2013.PW.7)

Bardziej szczegółowo

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu

Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Jednym z zadań Państwowego Monitoringu Środowiska jest zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących klimatu akustycznego oraz informowanie społeczeństwa o jego stanie. W tym celu zaprojektowano System

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie hałasem tramwajowym

Zarządzanie hałasem tramwajowym Instytut Akustyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Zarządzanie hałasem tramwajowym Piotr Kokowski monitoring hałasu mapa akustyczna program ochrony przed hałasem Procedury w zakresie: gromadzenie danych

Bardziej szczegółowo

13 października 2015 r., Warszawa

13 października 2015 r., Warszawa Ograniczenia środowiskowe w planowaniu przestrzennym związane z istnieniem linii kolejowej wpływ linii kolejowej na sposób zagospodarowania nieruchomości 13 października 2015 r., Warszawa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY

ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA KLIMAT AKUSTYCZNY Przedmiotem opracowania jest określenie poziomu hałasu emitowanego do środowiska przez urządzenia instalacji Wytwórni Mas Bitumicznych

Bardziej szczegółowo

Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu

Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu Sprawozdanie z pomiarów kalibracyjnych NR REF. DOKUMENTU: 02 NR WERSJI: 1.1 NR KOPII: 1 z 2 DATA: 10.12.2012r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE PROJEKT PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE PROJEKT PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE PROJEKT PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż autostrady A-1 i linii kolejowych o obciążeniu ruchem większym od 30 000

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ECO-ACOUSTIC, Sp. z o.o. 32-050 Skawina, Borek Szlachecki 1/6 tel./fax (012) 276 19 28, e-mail: biuro@ecoacoustic.pl NIP: 9442089013, REGON: 356744791 DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Pomiary wykonał: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI XLI BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 14 15 kwietnia 2015 r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-03 - 2015 koniec: 31-03 -

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Ministerstwo Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON:. Szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na: 1. przygotowanie danych dla

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym

Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Powiązanie mapy akustycznej z planowaniem przestrzennym Dr inż. Waldemar PASZKOWSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Inżynierii Produkcji Zabrze, 17 luty 2011r. Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Ogrodowa Sandomierska Warszawska 9-wieków Jesionowa Solidarności

Ogrodowa Sandomierska Warszawska 9-wieków Jesionowa Solidarności Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY:

AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY: AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY NA_25_PL_2015 Wykonawca

Bardziej szczegółowo

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem

dla Programu ochrony środowiska przez hałasem SIWZ dla Programu ochrony środowiska przez hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem Art.84 ust1 Poś W celu doprowadzenia do przestrzegania standardów jakości środowiska w przypadkach wskazanych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian Zastosowanie nowoczesnych technologii w konstrukcjach nawierzchni Zakopane, 15-17 września 2010 r. Hałas na drogach: problemy prawne, ekonomiczne i techniczne szkic i wybrane elementy koniecznych zmian

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Modelowanie i ocena hałasu w środowisku Rok akademicki: 2016/2017 Kod: DIS-2-322-SI-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Inżynieria Środowiska Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony

Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie mapy akustycznej i programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Legnicy. Przedmiot zamówienia musi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION Akredytacja PCA w zakresie pomiarów hałasu: (szczegóły zakresu: www.ios.edu.pl) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XLIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA

7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7. DROGA KRAJOWA NR 44 NA ODCINKU KRAKÓW - SKAWINA 7.1. Część opisowa 7.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Analizowany odcinek drogi o długości 3,6 km rozpoczyna się w km 103+100 (m. ) a kończy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2016 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 Ursus Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 - 2014

Bardziej szczegółowo

Rola i zakres pomiarów hałasu dla potrzeb map akustycznych. Radosław J.Kucharski Instytut Ochrony Środowiska - PIB

Rola i zakres pomiarów hałasu dla potrzeb map akustycznych. Radosław J.Kucharski Instytut Ochrony Środowiska - PIB Rola i zakres pomiarów hałasu dla potrzeb map akustycznych Radosław J.Kucharski Instytut Ochrony Środowiska - PIB Pomiary długookresowe, poprzedzające realizację mapy akustycznej, służące następnie walidacji

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja. Główna droga. Główna linia kolejowa Hałas w środowisku. Obszar ciszy w obrębie aglomeracji Ocena. Planowanie akustyczne.

Aglomeracja. Główna droga. Główna linia kolejowa Hałas w środowisku. Obszar ciszy w obrębie aglomeracji Ocena. Planowanie akustyczne. SPIS TREŚCI: 1. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ MAPY I PODMIOTU WYKONUJĄCEGO MAPĘ... 3 2. CHARAKTERYSTYKA OBSZARU PODLEGAJĄCEGO OCENIE... 3 2.1. Ogólny opis terenu objętego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 2037. UCHWAŁA Nr XXXIV/611/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 20 maja 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 2037. UCHWAŁA Nr XXXIV/611/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 20 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 maja 2013 r. Poz. 2037 UCHWAŁA Nr XXXIV/611/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie programu ochrony

Bardziej szczegółowo

5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC

5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC 5. DROGA KRAJOWA NR 7 I AUTOSTRADA A4 NA ODCINKU KRAKÓW (RZĄSKA) - WĘZEŁ BALICE I - WĘZEŁ TYNIEC 5.1. Część opisowa 5.1.1. Opis obszaru objętego zakresem programu Fragmenty autostrady A4 analizowane w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Mapy akustyczne dla linii kolejowych - cz. II

Mapy akustyczne dla linii kolejowych - cz. II Ze względu na brak polskiej metody do analiz hałasu, zalecaną tymczasową metodą obliczeniową dla hałasu kolejowego jest holenderska krajowa metoda obliczeń ogłoszona w Reken - en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai

Bardziej szczegółowo

równoważny poziom dźwięku A ekspozycyjny poziom dźwięku A (pojedynczych zdarzeń akustycznych)

równoważny poziom dźwięku A ekspozycyjny poziom dźwięku A (pojedynczych zdarzeń akustycznych) 1. Wstęp Badana wielkość: równoważny poziom dźwięku A ekspozycyjny poziom dźwięku A (pojedynczych zdarzeń akustycznych) Określane wskaźniki: L Aeq D - równoważny poziom dźwięku A dla 16 godzin pory dziennej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje i analizy projektów map akustycznych uprzednio podjętych (gdy takowe miały miejsce);

1. Informacje i analizy projektów map akustycznych uprzednio podjętych (gdy takowe miały miejsce); System aktualizacji Mapy Akustycznej Zgodnie z zaleceniami Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz.

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu

GRUPA ROBOCZA ds.hałasu PARTNERSTWO: Krajowa sieć organów środowiskowych oraz instytucji zarządzających funduszami unijnymi (ENEA) ROBOCZA ds. HAŁASU Spotkanie szkoleniowo - seminaryjne MAPY AKUSTYCZNE I PROGRAMY DZIAŁAŃ (programy

Bardziej szczegółowo

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej

Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Prawne wymogi ochrony środowiska przed hałasem w Polsce w świetle wymogów Unii Europejskiej Anna Kołaska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ w latach 70-90 XX

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-07 - 2016 koniec: 31-07 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA MASZEWO W OTOCZENIU GŁÓWNYCH DRÓG

MAPA AKUSTYCZNA MIASTA MASZEWO W OTOCZENIU GŁÓWNYCH DRÓG MAPA AKUSTYCZNA MIASTA MASZEWO W OTOCZENIU GŁÓWNYCH DRÓG Mapy wykonano dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego Szczecin 2011 Opracowano

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

Załącznik 9. Protokół z badań modelowych

Załącznik 9. Protokół z badań modelowych Załącznik 9. Protokół z badań modelowych Do badań modelowych wykorzystano: program komputerowy: IMMI Premium v.6.3.1 firmy Wölfel, nr licencji S72/552 (Załącznik 10), metodę obliczeń - krajową niemiecką

Bardziej szczegółowo

dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska Gliwice, 8-9 listopad 2016

dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska Gliwice, 8-9 listopad 2016 BIM W ANALIZACH ŚRODOWISKOWYCH INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ MODELOWANIE HAŁASU W OTOCZENIU OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W ŚRODOWISKU BIM dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK B14 Metodyka analizy oddziaływania na klimat akustyczny

ZAŁĄCZNIK B14 Metodyka analizy oddziaływania na klimat akustyczny Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 2015 TOM B ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE ZAŁĄCZNIK B14 Metodyka analizy oddziaływania na klimat akustyczny Wykonał: mgr inŝ. Bartłomiej Stepień Warszawa, grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 79 w gminie Zabierzów wraz z określeniem granic obszaru ograniczonego użytkowania SPIS TREŚCI:

Przegląd ekologiczny dla drogi krajowej nr 79 w gminie Zabierzów wraz z określeniem granic obszaru ograniczonego użytkowania SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. OPIS STANU FORMALNO-PRAWNEGO... 2 1.1. Podstawy prawne wykonania opracowania... 2 1.2. Dane podstawowe o obiekcie... 2 1.3. Opis istniejących w bezpośrednim zasięgu oddziaływania terenów

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2014 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie

Monika Ciak-Ozimek. Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Monika Ciak-Ozimek Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego stan obecny i wdrażanie Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami Projekt ISOK jest realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina.

Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Garść doniesień z Komisji w sprawie hałasu Lotniska Chopina. Informacje bieżące i dotyczące lotniska i naszego zdrowia w oparciu o prezentacje podczas włochowskiej Komisji Ładu Przestrzennego i Ochrony

Bardziej szczegółowo