OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 / 12. Zamienny Opis Przedmiotu Zamówienia wprowadzony pismem z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 / 12. Zamienny Opis Przedmiotu Zamówienia wprowadzony pismem z dnia r."

Transkrypt

1 1 / 12 Zamienny Opis Przedmiotu Zamówienia wprowadzony pismem z dnia r.

2 2 / 12 WYKONANIE OKRESOWYCH POMIARÓW HAŁASU ORAZ MAP AKUSTYCZNYCH 2016r. DLA DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I. WSTĘP Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów hałasu (zadanie I) oraz opracowanie tekstowe i graficzne map akustycznych (zadanie II) przedstawiające poziom hałasu w środowisku pochodzącego od poszczególnych odcinków dróg wojewódzkich. Obowiązek wykonania powyższych zadań wynika wprost z ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2016r., poz. 672 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych do w/w ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach (Dz. U. 2007, nr 1, poz. 8 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.). II. CEL ZAMÓWIENIA Celem zamówienia jest uzyskanie danych o poziomach hałasu w środowisku, związanym z eksploatacją dróg wojewódzkich zarządzanych przez ZDW w Krakowie oraz opracowanie map akustycznych dla poszczególnych odcinków dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego o łącznej długości 233,0 km (załącznik nr 1). Podstawę do realizacji zadania I stanowi art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. 2016r., poz. 672) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.).). Wyniki wykonanych pomiarów hałasu posłużą m. in. do sporządzenia map akustycznych. Wykonane mapy akustyczne (zadanie II) zgodnie z art. 179 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska przedłożone zostaną Zamawiającemu oraz właściwym Organom. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych pomiarów hałasu wraz z prezentacją i analizą wyników pomiarów [zgodnie z 3.1. pkt 1 lit. a; Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.)] oraz sporządzenie map akustycznych dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu powyżej pojazdów rocznie oraz dostarczenie opracowanej i uzgodnionej z Zamawiającym dokumentacji dla obu zadań.

3 3 / 12 W ramach realizacji zamówienia należy wykonać pomiary hałasu (zadanie I) oraz mapy akustyczne z podziałem na powiaty (zadanie II) za pomocą oprogramowania GIS oraz oprogramowania do obliczeń akustycznych. Zadanie I obejmować będzie: pozyskanie przez Wykonawcę danych wejściowych w postaci planów zagospodarowania przestrzennego lub opracowań faktycznego zagospodarowania terenów; wykonanie niezbędnych pomiarów i opracowanie wyników pomiarów [zgodnie z metodami określonymi w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.)]; wykonanie niezbędnych pomiarów dodatkowych dla każdego z punktów tj. natężenia oraz struktury ruchu, prędkości pojazdów oraz warunków meteorologicznych; wykonanie części opisowej i graficznej dla każdego punktu pomiarowego. Zadanie II obejmować będzie: pozyskanie przez Wykonawcę danych wejściowych w postaci planów zagospodarowania przestrzennego lub opracowań faktycznego zagospodarowania terenów; wykonanie niezbędnych pomiarów (jeżeli będą konieczne); wyznaczenie metodą obliczeniową wskaźnika LDWN oraz LN; wyznaczenie wskaźnika M zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem (Dz.U. 2002r., nr 179, poz z późn. zm.); wykonanie części opisowej i graficznej map akustycznych; przygotowanie opracowań map akustycznych jako materiałów na potrzeby państwowego monitoringu środowiska, na potrzeby tworzenia programów ochrony środowiska przed hałasem oraz jako materiałów do informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem. IV. OBSZAR OBJĘTY ZLECENIEM (ZADANIE II): Zleceniem objęte są odcinki dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego (załącznik nr 1) o łącznej długości 233,0 km zlokalizowane w następujących powiatach: krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, wielicki, bocheński, brzeski, tarnowski, suski, chrzanowski, oświęcimski, myślenicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski, wadowicki. W obliczeniach należy uwzględnić obszar znajdujący się maksymalnie w zasięgu jednego kilometra od krawędzi jezdni w stronę lewą i prawą. V. ZAŁOŻENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE POMIARÓW HAŁASU (ZADANIE I): Pomiary poziomu hałasu należy wykonać jednokrotnie w ciągu wyznaczonego niniejszym OPZ okresu tj. od dnia podpisania umowy do dnia r. Pomiary poziomu hałasu jak i pomiar natężenia ruchu powinny być wykonywane w robocze dni tygodnia z wyłączeniem wszelkich dni świątecznych i wolnych od pracy. Początek pomiarów nie może następować wcześniej niż w poniedziałek (lub dzień poświąteczny) o godzinie 22.00, a koniec później niż w piątek (lub dzień przedświąteczny) o godzinie Pomiary hałasu powinny być wykonane za pomocą procedury ciągłej rejestracji hałasu powodowanego przez ruch drogowy, która jest opisana w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań

4 4 / 12 w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z późn. zm.). W każdym punkcie pomiar hałasu ma być prowadzony w czasie 24 godzin. Opracowane wyniki wraz z analizą należy odnieść do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007 r. (teks jedn. Dz. U poz. 112). Pomiarów poziomu hałasu nie można przeprowadzić: - w trakcie i po opadach atmosferycznych, kiedy nawierzchnia drogowa jest mokra, pokryta błotem lub innym materiałem lub cieczą mogącą mieć wpływ na wynik pomiarów; - w czasie i w sposób zagrażający bezpieczeństwu uczestników ruchu i osobom wykonującym pomiar; - w trakcie występowania zakłóceń akustycznych nie związanych z ruchem drogowym, które mogą mieć wpływ na wyniki; - w innych przypadkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz.U. 2011r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.). Dane rejestrowane w protokołach i sprawozdaniach z badań: Każdy pomiar musi być udokumentowany protokołem pomiarowym zawierającym następujące dane: 1. Zastosowana metoda pomiarów. Nazwa lub krótki opis (charakterystyka metody). 2. Przyrządy pomiarowe i wyposażenie: 1) użyte przyrządy pomiarowe, nazwy i typy poszczególnych przyrządów, 2) metody stosowane do okresowych kontroli mikrofonów i elementów składowych systemów pomiarowych (nr świadectwa legalizacji), 3) ustawienia przyrządów pomiarowych (charakterystyka korekcyjna A, zastosowana stała czasowa). 3. Charakterystyka terenu, na którym prowadzono pomiary hałasu. Opis terenu, na którym prowadzono badania, a w tym szkice lub fotografie pokazujące: 1) ukształtowanie terenu, 2) powierzchnię terenu, 3) zabudowę, 4) obiekty odbijające fale akustyczne w otoczeniu źródła i punktu pomiarowego, 5) klasyfikację terenu z punktu widzenia planu zagospodarowania przestrzennego, 6) dopuszczalne poziomy hałasu. 4. Charakterystyka lokalizacji punktu pomiarowego: 1) odległość punktu pomiarowego od źródła, 2) wysokość punktu pomiarowego,

5 5 / 12 3) współrzędne geograficzne i/lub topograficzne punktu pomiarowego. 5. Charakterystyka źródła hałasu. Dane niezbędne do identyfikacji źródła i interpretacji wyników. 1) nazwa odcinka drogi (ulicy), przy której prowadzone są pomiary hałasu, 2) rodzaj drogi: a) miejska, b) pozamiejska, 3) typ drogi (na przykład ekspresowa), 4) parametry arterii: a) długość odcinka, przy którym prowadzone są badania, b) liczba pasów ruchu, c) szerokość pasa ruchu, d) szerokość pasa dzielącego, e) niweleta drogi, f) stan jezdni (opisowo), g) położenie (w poziomie terenu, w wykopie, na nasypie, estakadzie), 5) parametry ruchu: a) natężenie ruchu (lub liczba pojazdów danego typu), b) struktura strumienia pojazdów, c) średnia prędkość potoku ruchu (lub danego pojazdu, o ile mierzone są pojedyncze zjawiska akustyczne), d) rodzaj ruchu (płynny, przerywany), 6) otoczenie źródła hałasu: a) rodzaj zabudowy: - po stronie wykonywania pomiarów, - po przeciwnej stronie, b) odległość pierwszej linii zabudowy od drogi: - po stronie wykonywania pomiarów, - po przeciwnej stronie, c) wysokość pierwszej linii zabudowy: - po stronie wykonywania pomiarów, - po przeciwnej stronie, d) liczba budynków bezpośrednio eksponowanych na hałas: - po stronie wykonywania pomiarów, - po przeciwnej stronie, e) oszacowana liczba mieszkańców (osób) eksponowanych na hałas. 6. Warunki meteorologiczne: 1) prędkość i kierunek wiatru,

6 2) względna wilgotność, 3) temperatura, 4) ciśnienie. 7. Wyniki pomiarów - dane akustyczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 6 / 12 1) wyniki wszystkich badań (pomiarów) w punktach obserwacji i punkcie odniesienia (referencyjnym), 2) wartość poziomu równoważnego wraz z niepewnością, w każdym punkcie pomiarowym, 3) przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu, 4) nazwa i adres instytucji wykonującej badania, data badań, 5) osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie badań. 8. Załączniki graficzne - szkic poligonu badań: 1) wycinek planu z zaznaczeniem położenia źródła, punktów obserwacji, innych pobliskich obiektów o charakterze ekranującym lub powodujących odbicia, 2) szkice przybliżające lokalizację i wzajemne usytuowanie punktów obserwacji, źródła, punktów odniesienia (referencyjnych), pobliskich obiektów mających wpływ na pole akustyczne, z uwzględnieniem przekrojów poziomych i pionowych (wysokości). VI. DANE ŹRÓDŁOWE UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Dane źródłowe udostępnione przez Zamawiającego wyłącznie w celu realizacji zamówienia: - wykaz odcinków dróg wojewódzkich, po których przejeżdża powyżej pojazdów/rok lub o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20%, w przypadku średnio dobowego ruchu przekraczającego 5 tys. pojazdów (załącznik nr 1); - dane z opracowania pn.: Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku (GPR 2015) przedstawiające średni dobowy ruch na poszczególnych odcinkach (załącznik nr 1); VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROGRAMU OBLICZENIOWEGO - (ZADANIE II) Przedmiotowe oprogramowanie powinno realizować metody i modele oceny hałasu zalecane do sporządzania map akustycznych, rekomendowane do stosowania przez Dyrektywę 2002/49/WE z dnia r. Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej w sprawie oceny i kontroli hałasu. W związku z powyższym mapy akustyczne należy wykonać przy użyciu tzw. francuskiej krajowej metody obliczeń NMPB-Routes-96 (SETRA- CERTU-LCPC-CSTB), o której mowa w Arrette du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routieres, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6 oraz francuskiej normy XPS VIII. ZAKRES DANYCH UJĘTYCH NA MAPACH AKUSTYCZNYCH Mapy akustyczne należy wykonać na kopiach map wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (nie starszych niż 3 lata), w oparciu o dane pozyskane z zasobów planu zagospodarowania przestrzennego.

7 7 / 12 MAPY AKUSTYCZNE SPORZĄDZANE DLA PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340). Opracowanie powinno zawierać m.in.: Wprowadzenie Charakterystyka obszarów podlegających ocenie Systemy danych przestrzennych i narzędzia Podstawowe metody do wykonywania mapy Wykorzystanie bazy danych wejściowych Zestawienie wyników badań (jeżeli takie będą wykonywane) Zestawienie tabelaryczne i graficzne szacunkowej liczby mieszkańców oraz ludności dla L DWN i L N Zestawienie tabelaryczne i graficzne powierzchni obszarów eksponowanych na hałas L DWN i L N Mapę emisyjną obszaru Mapę wrażliwości hałasowej obszarów Mapę przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku Mapę imisyjną L DWN i L N Mapę przedstawiającą zagrożenia w odniesieniu do osób Mapę przedstawiającą zagrożenia w odniesieniu obiektów Podsumowanie MAPY AKUSTYCZNE SPORZĄDZANE DLA POTRZEB TWORZENIA PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM Należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340). Opracowanie powinno zawierać m. in.: Wprowadzenie Charakterystyka obszarów podlegających ocenie Systemy danych przestrzennych i narzędzia Podstawowe metody do wykonywania mapy Wykorzystanie bazy danych wejściowych Zestawienie wyników badań (jeżeli takie będą wykonywane) Zestawienie tabelaryczne i graficzne szacunkowej liczby mieszkańców oraz ludności dla L DWN i L N Zestawienie tabelaryczne i graficzne powierzchni obszarów eksponowanych na hałas L DWN i L N Analizę wpływu na klimat akustyczny zamierzeń inwestycyjnych Szacunkowe analizy kosztów i korzyści Mapę emisyjną obszaru Mapę wrażliwości hałasowej obszarów Mapę przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku Mapę imisyjną L DWN i L N Mapę przedstawiającą zagrożenia w odniesieniu do osób Mapę przedstawiającą zagrożenia w odniesieniu obiektów Mapę przedstawiającą rozkład wskaźnika M Mapę przedstawiającą kierunki zagospodarowania przestrzennego Podsumowanie

8 8 / 12 MAPY AKUSTYCZNE SPORZĄDZANE DLA POTRZEB INFORMOWANIA SPOŁECZEŃSTWA Należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U. Nr 187, poz. 1340). Opracowanie powinno zawierać m. in.: Wprowadzenie Zestawienie tabelaryczne i graficzne danych Mapę emisyjną obszaru Mapę wrażliwości hałasowej obszarów Mapę przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku Mapę imisyjną L DWN i L N Podsumowanie Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z Załącznika nr 3 ww. rozporządzenia za wyjątkiem prezentowania społeczeństwu map akustycznych poprzez strony internetowe. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu materiał w pełni przygotowany do tej prezentacji zgodnie z zapisami OPZ. Wszystkie mapy papierowe oraz elektroniczne powinny zawierać skalę w formie podziałki liniowej. Zasady wyznaczenia wskaźnika M Należy wyznaczyć wskaźnik M odrębnie dla dwóch stron tras komunikacyjnych, po których znajduje się zabudowa mieszkaniowa Punkty rozgraniczające poszczególne odcinki obliczeniowe zaleca się przyjmować następująco: granice terenów zabudowy mieszkaniowej, skrzyżowania z innymi trasami komunikacyjnymi, miejsca wjazdów do obiektów nie będących zabudową mieszkaniową (np. do obiektów handlowych, obiektów użyteczności publicznej, itp.) Wartość wskaźnika M po jednej stronie drogi powinna zostać wyznaczona jako suma wskaźników obliczonych dla poszczególnych przedziałów przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu, przyjmując wartość średnią tego przedziału jako wartość przekroczenia w danym przedziale. IX. WYMAGANIA i OCZEKIWANIA WZGLĘDEM WYKONUJĄCEGO 1. Wykonawca musi dysponować akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji laboratorium (w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 655). Akredytacja winna dotyczyć przynajmniej pomiarów hałasu komunikacyjnego w środowisku dotyczy zadania I i II. 2. Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 miernikami poziomu dźwięku klasy 1 zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki poziomu dźwięku, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 105 poz. 717). 3. Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 kalibratorem akustycznym. 4. Wykonawca musi dysponować automatycznym urządzeniem do pomiarów prędkości pojazdów z możliwością zapisu do pamięci urządzenia. 5. Wykonawca musi dysponować automatycznym urządzeniem do pomiarów warunków atmosferycznych. 6. Wykonawca musi dysponować oprogramowaniem do modelowania i obliczania hałasu. 7. Wykonawca musi dysponować co najmniej oprogramowaniem umożliwiające analizy Systemu Informacji Geograficznej w środowisku SHP (shapefile).

9 9 / Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy dostarczy Zamawiającemu harmonogram prac w zakresie realizacji zadania I (etapu 1) i zadania II (etapu 2). 9. Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. 10. Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, rzetelność, zgodność z obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i instrukcjami. 11. Wykonawca zobowiązany jest do niezakłócania ruchu publicznego na drodze oraz do zabezpieczenia pomiarów w czasie ich trwania. Koszty tych działań nie podlegają odrębnej zapłacie. 12. W przypadku braku zgody właścicieli posesji prywatnych, Wykonawca zobowiązany jest do spisania protokołu z właścicielem na okoliczność braku zgody. 13. Zapłata częściowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ewentualnych poprawek lub uzupełnienia opracowań. Za pracę zakończoną i odebraną Zamawiający uznaje dokumentację odebraną wg protokołu zdawczo odbiorczego odbioru końcowego. 14. Zapłata częściowa za wykonanie zlecenia (zadanie I) nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego opracowanych okresowych pomiarów hałasu oraz po przekazaniu protokołem przekazania opracowania, kompletnej dokumentacji w tym zakresie (określonej zamówieniem). 15. Odbiór końcowy dokumentacji będzie dokonywany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego, protokołem przekazania kompletnej dokumentacji (etap 2) w ilości określonej zamówieniem. 16. Podstawę do rozliczeń stanowić będzie protokół końcowy zdawczo odbiorczy częściowy i protokół zdawczo odbiorczy końcowy. 17. Wykonawca zobowiązany jest w okresie jednego roku od daty odbioru końcowego zadania do ewentualnych korespondencji z zainteresowanymi stronami w sprawie opracowanych map akustycznych. X. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: Przedmiotowe zlecenie składa się z dwóch zadań: Zadanie I wykonanie okresowych pomiarów hałasu dla odcinków dróg wojewódzkich o średniorocznym natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów lub o procentowym udziale pojazdów ciężkich w potoku ruchu powyżej 20%, w przypadku średniego dobowego ruchu przekraczającego 5 tys. pojazdów termin wykonania pomiarów hałasu wyznacza się do r. natomiast termin wykonania opracowania zadania I wyznacza się na r. Zadanie II wykonanie map akustycznych dla odcinków dróg wojewódzkich, po których przejeżdża powyżej 3 mln poj/rok - termin realizacji wyznacza się do r. Końcowy termin wykonania zadania, jak w tytule, wyznacza się na r. XI. KONTROLA I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Wykonawca przed przystąpieniem do pomiarów hałasu skonsultuje lokalizację punktów pomiarowych z Zamawiającym. 2. Kopie protokołów pomiarowych należy dołączyć do opracowania. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wynagrodzenia za opracowania niewykonane niezależnie od Wykonawcy i Zamawiającego o kwoty brutto wykazane w wycenie dla przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania co najmniej jednej rady technicznej na etapie opracowywania materiałów celem omówienia i przedstawienia zaawansowania

10 10 / 12 prac. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia do materiałów ustaleń z rad technicznych. 5. Każdorazowo, zarówno przed odbiorem zadania I jak i zadania II należy w terminie 14 dni przed terminem oddania przedmiotu zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu opracowanie w wersji elektronicznej celem sprawdzenia i naniesienia ewentualnych poprawek. 6. Wykonawca po zaakceptowaniu przez Zamawiającego ostatecznej wersji opracowań, przekaże do Marszałka Województwa, do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz właściwych Starostw odpowiednią ilość egzemplarzy map zgodnie z OPZ, uzyskując każdorazowo potwierdzenie złożenia opracowań. 7. Przedmiotowe potwierdzenia należy przedłożyć Zamawiającemu wraz z kompletem dokumentacji celem ostatecznego rozliczenia. 8. Opracowania objęte niniejszym zleceniem należy przekazać właściwym Organom oraz Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej przekazanej na komputerowym nośniku informacji. Wykonawca przygotuje wektorowe mapy. Mapy powinny być zapisane w osobnych plikach z rozszerzeniem *mxd (ESRI) lub innym równoważnym (np. w postaci formatu Quantum GIS). Dane należy zapisać w formacie *.shp (lub innym równoważnym np. geobazie plikowej pod ArcGIS 10.1) System odniesień przestrzennych dla danych to PUWG Dane należy zapisać jako warstwy powierzchniowe (poligony). Dane należy przygotować z dokładnością opracowania odpowiadającą skali 1: Wykonane mapy opublikowane zostaną w systemie internetowym Małopolska Infrastruktura Informacji Przestrzennej ( który oparty jest na rozwiązaniu ESRI ArcGIS W związku z powyższym przekazane dane mają umożliwiać umieszczenie danych na powyższej stronie. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapy w podziale na powiaty w wersji elektronicznej (pliki pdf) oraz w postaci wydruków papierowych map w skali 1: lub format (wpisać format np. A3). 9. Odbiór materiałów będzie dokonany po przedłożeniu w siedzibie Zamawiającego, protokołem przekazania kompletnych materiałów w ilości określonej zamówieniem. 10. Przewiduje się następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy - po przekazaniu Zamawiającemu opracowanych i zatwierdzonych wyników pomiarów hałasu za pomocą protokołu odbioru zdawczo odbiorczego częściowego do dnia r. odbiór końcowy po przekazaniu Zamawiającemu opracowanych i zatwierdzonych map akustycznych za pomocą protokołu zdawczo odbiorczego odbioru końcowego wraz z potwierdzeniami złożeń opracowań do właściwych organów, do dnia r. 11. Podstawę do rozliczeń stanowić będą protokoły zdawczo odbiorcze za zrealizowane opracowanie i ich części zawarte w wycenie. 12. Za pracę zakończoną i odebraną, Zamawiający uznaje materiały odebrane wg protokołu zdawczo odbiorczego odbioru częściowego i końcowego opatrzonego oświadczeniem, że wykonane materiały są zgodne z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi i ustaleniami z rad technicznych oraz kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 13. Wykonawca udzieli rocznej gwarancji na materiały objęte niniejszym zleceniem. Oznacza to, jeśli na etapie opracowywania programu ochrony środowiska przed hałasem organ wystąpi o uzupełnienia, wyjaśnienia lub przeprowadzenie dodatkowych analiz Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie wykonać je w ramach gwarancji, we własnym zakresie i na swój koszt. 14. Zapłata częściowa za elementy wykonane i odebrane nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokonywania zmian w przekazanych elementach wynikających z dokonanych później uzgodnień, bądź pozyskanych opinii czy też decyzji.

11 11 / Wszystkie niezbędne materiały do przygotowania powyższych opracowań Wykonawca pozyska własnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania. 16. Zastrzega się, iż w przepadku zmiany przepisów dotyczących niniejszego zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia tych zmian. Przedstawione do odbioru opracowanie ma być zgodne ze stanem prawnym aktualnym na dzień przekazania przedmiotu zamówienia. ILOŚĆ EGZEMPLARZY OPRACOWAŃ OKRESOWEGO POMIARU HAŁASU, które należy przekazać Zamawiającemu. Efektem rzeczowym przedmiotu zamówienia będą po dwa egzemplarze opracowania zgodnego z zaleconym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2003r., nr 18, poz. 164) układem przekazywanych wyników pomiarów poziomów hałasu, osobno dla każdego punktu pomiarowego. Dodatkowo wykonane powinny zostać osobno dla każdego punktu pomiarowego papierowe opracowanie zawierające: wyniki pomiaru ruchu z podziałem na interwały godzinowe; protokoły pomiarowe zgodnie Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz.U. 2011r., nr 140, poz. 824 z późn. zm.); obliczenia równoważnych poziomów dźwięku dla okresów nocy i dnia oraz ich przyrównanie do wartości dopuszczalnych (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014r., poz. 112 z późn. zm.); analizę wyników i wnioski zawierające w przypadku przekroczeń wartości dopuszczalnych propozycje sposobów ograniczenia hałasu; dokumentację fotograficzną (lokalizacji przekroju pomiarowego, lokalizacji przyrządu pomiarowego oraz zdjęcie wykonane z miejsca wykonywania pomiaru w kierunku jezdni). Powyższe opracowania należy przedłożyć również w formie elektronicznej na nośniku CD lub DVD). ILOŚĆ EGZEMPLARZY OPRACOWAŃ MAP AKUSTYCZNYCH, które należy przekazać Zamawiającemu oraz właściwym organom. Wykonawca przedłoży opracowania w następującej ilości: MAPY AKUSTYCZNE SPORZĄDZANE DLA POTRZEB TWORZENIA PROGRAMÓW OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM 2 egzemplarze opracowań w formie papierowej (obejmujący wszystkie powiaty) 2 egzemplarze opracowań w formie elektronicznej (nośnik DVD/CD) MAPY AKUSTYCZNE SPORZĄDZANE DLA PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Po 1 egzemplarzu opracowań w formie papierowej dla każdego powiatu (obejmujące odcinki dróg tylko z terenu danego powiatu) łącznie 2 x 16 powiatów (krakowski,

12 12 / 12 miechowski, olkuski, proszowicki, wielicki, bocheński, brzeski, tarnowski, suski, chrzanowski, oświęcimski, myślenicki, limanowski, nowosądecki, nowotarski) Po 1 egzemplarzu opracowań w formie elektronicznej dla każdego powiatu - (nośnik DVD/CD) 2 egzemplarze opracowania w formie papierowej (obejmujący wszystkie powiaty) oraz 2 egzemplarze opracowania w formie elektronicznej (obejmujący wszystkie powiaty) Po 1 egzemplarzu opracowania dla każdego powiatu w formie uproszczonej prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego środowiska MS Power Point (nośnik DVD/CD) MAPY AKUSTYCZNE SPORZĄDZANE DLA POTRZEB INFORMOWANIA SPOŁECZEŃSTWA 1 egzemplarz opracowania w formie papierowej 1 egzemplarze opracowania w formie elektronicznej (nośnik DVD/CD) 1 egzemplarz w formie uproszczonej prezentacji z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego środowiska MS Power Point lub równoważnego (nośnik DVD/CD) ILOŚĆ EGZEMPALRZY JEST ZGODNA Z PONIŻSZĄ TABELĄ Lp. Rodzaj map Kto otrzymuje Mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego o natężeniu ruchu powyżej pojazdów rocznie opracowane dla potrzeb programów ochrony środowiska przed hałasem Mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego o natężeniu ruchu powyżej pojazdów rocznie opracowane dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska (osobno dla każdego z powiatów) Mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego o natężeniu ruchu powyżej pojazdów rocznie opracowane dla potrzeb informowania społeczeństwa o zagrożeniach środowiska hałasem Mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego o natężeniu ruchu powyżej pojazdów rocznie opracowane dla potrzeb programów ochrony środowiska przed hałasem (osobno dla każdego z powiatów) Mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego o natężeniu ruchu powyżej pojazdów rocznie opracowane dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska (obejmujące wszystkie powiaty) Mapy akustyczne dla odcinków dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego o natężeniu ruchu powyżej pojazdów rocznie opracowane dla potrzeb państwowego monitoringu środowiska (obejmujące wszystkie powiaty) Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Powiaty Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawienie stanu środowiska akustycznego przy drogach powiatowych ZDP Poznań na podstawie pomiarów hałasu oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi 1. Cel zamówienia

Bardziej szczegółowo

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU

IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU IV. STAN KLIMATU AKUSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2010 ROKU Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2010 2012 zakładał na rok 2010 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2009 roku Realizując założenia Państwowego Programu Monitoringu Środowiska, w 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego Kraków, 23.09.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zakresu usługi

Szczegółowy opis zakresu usługi Szczegółowy opis zakresu usługi Zakres usługi objętej przedmiotem zamówienia obejmuje: całodobowy pomiar poziomu hałasu wyrażony wskaźnikami LAeq D, LAeq N, obejmujący okres, co najmniej jednej doby, w

Bardziej szczegółowo

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9

4. Zastosowana aparatura pomiarowa Procedura obliczeniowa Wyniki pomiarów Wnioski. 9 SPIS TREŚCI 1. Wstęp..3 2. Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie...3 3. Podstawowe zasady metodyczne badań monitoringowych hałasu..3 4. Zastosowana aparatura pomiarowa...5 5. Procedura obliczeniowa...6

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew

TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki we Wrocławiu NOISER. ul. Kilińskiego Złoczew TYTUŁ: Sprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego przy ul. Kukuczki 13-19 we Wrocławiu NOISER ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73 Regon: 100899820 tel. 508 248 099 www.noiser.pl Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. Dz.U.03.18.164 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r.

Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Monitoring hałasu w Porcie Lotniczym Wrocław S.A. Wrocław, 28 września 2011 r. Podstawa prawna Do 22 lipca 2011 r.: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt:

Temat: Sprawozdanie z pomiarów hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska. Obiekt: emat: Sprawozdanie z hałasu komunikacyjnego emitowanego do środowiska Obiekt: Budowa drogi ekspresowej S-17 (Warszawa) Zakręt Lublin Zamość Hrebenne (Lwów) na odcinku granica województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi

4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi nie prowadzi tej kategorii badań. Badania jakości gleby i ziemi prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy

Sprawozdanie z badań nr 85/15 Hałas przemysłowy Laboratorium ODAN Grzegorz Nadolski ul. S. Moniuszki 66I, 58-300 Wałbrzych Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1227 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji dnia 21.09.2010 ważny do dnia

Bardziej szczegółowo

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek.

Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Protokół z wykonania pomiarów hałasu przy linii kolejowej nr 8 na odcinku Okęcie Czachówek. Zleceniodawca: JACOBS POLSKA Al. Niepodległości 58 02-626 Warszawa Kraków, listopad 2011 1 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Nidzica w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Pomiary wykonał: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej

Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Mapa akustyczna Dąbrowy Górniczej Anna Zubko, 30.10.2009 Projekt pn. Utworzenie mapy akustycznej Gminy Dąbrowa Górnicza uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska śory. Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których przejeŝdŝa ponad pojazdów rocznie. Załącznik nr 1

Gmina Miejska śory. Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których przejeŝdŝa ponad pojazdów rocznie. Załącznik nr 1 Gmina Miejska śory Mapy akustycznej dla dróg Miasta śory, po których Załącznik nr 1 Operat techniczny z wykonanych prac Gliwice, listopad 2011 r. Dane ogólne Ekspertyza nr: Zleceniodawca: Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19

Załącznik 12_1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 Załącznik 12_1 Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku A przeprowadzonych na terenach wzdłuż planowanej drogi ekspresowej S-19 1 SPIS TREŚCI 1. Cel opracowania 3 2. Opis obiektu analizy 3 3. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM DLA MIASTA SOSNOWCA na lata 2013-2017 Sosnowiec, 26 września 2013 r. Maciej Hałucha, Krzysztof Kowalczyk EKKOM Sp. z o.o. Podstawy prawne wykonania Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium.

HARMONOGRAM. Ustalenia ogólne: Etap I. Opracowanie koncepcji zmiany studium. HARMONOGRAM prac związanych z wykonaniem projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia. Załącznik do umowy Nr../2016 z dnia 2016 r. Ustalenia ogólne:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług: WYKONANIE POMIARÓW ZANIECZYSZCZEŃ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z DRÓG KRAJOWYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIV BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Zaborek 8-12 październik 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIX BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 9-10 października 2014r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Dane wymagane do sporządzenia mapy akustycznej Obowiązkiem Wykonawcy jest zweryfikowanie i uzupełnienie danych (przekazanych przez Zamawiającego), niezbędnych

Bardziej szczegółowo

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO UCHWAŁA Nr XLII/663/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/494/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2011 roku Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2010-2012,

Bardziej szczegółowo

Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu

Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu Mapa Akustyczna Dróg Głównych Miasta Sopotu Sprawozdanie z pomiarów kalibracyjnych NR REF. DOKUMENTU: 02 NR WERSJI: 1.1 NR KOPII: 1 z 2 DATA: 10.12.2012r. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasta Sopotu ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska Gliwice, 8-9 listopad 2016

dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska Gliwice, 8-9 listopad 2016 BIM W ANALIZACH ŚRODOWISKOWYCH INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ MODELOWANIE HAŁASU W OTOCZENIU OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ W ŚRODOWISKU BIM dr inż. Rafał ŻUCHOWSKI Katedra Budownictwa Ogólnego i

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul.

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-02 - 2014 koniec: 28-02 -

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska

7. Monitoring natężenia hałasu. Mapa akustyczna Miasta Gdańska 7. Monitoring natężenia hałasu Mapa akustyczna Miasta Gdańska W czerwca 2012 zakończono prace przy opracowaniu drugiej mapy akustycznej Miasta Gdańska. Jest to realizacja obowiązku zawartego w art. 118

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI XLI BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 14 15 kwietnia 2015 r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-03 - 2015 koniec: 31-03 -

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku

1. Na przedstawionych w Suplemencie do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku ien Racibórz, 07.05.2015 r. Poniżej przedstawiono wyjaśnienia do treści Suplementu do raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-05 - 2016 koniec: 31-05 -

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie bazy danych dotyczących parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu w województwie mazowieckim III etap w formie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY. PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ AKUSTYCZNYCH PRZY TRASIE ISTNIEJĄCEJ (UśYTKOWANEJ).

ZAKRES RZECZOWY. PROJEKTOWANIE ZABEZPIECZEŃ AKUSTYCZNYCH PRZY TRASIE ISTNIEJĄCEJ (UśYTKOWANEJ). ZAKRES RZECZOWY na wykonanie analizy poziomu hałasu dla potrzeb realizacji zadania ekrany akustyczne w ciągu ul. Powstańców na odcinku od ul. Majora do ul. Łuszczkiewicza. zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Pileckiego WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-12 - 2012 koniec: 31-12 -

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: EKKOM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 do SiWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwentaryzacja sieci kanalizacji opadowej na drogach województwa Małopolskiego wraz z wykonaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem pozwoleń

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: 2884/06/2012

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR: 2884/06/2012 EKKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Laboratorium Badawcze ul. Wadowicka 8i, 30-415 Kraków telefon / fax: 012 267 23 33, 012 269 65 40 e-mail: lab@ek-kom.pl www.ek-kom.pl SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 27 28 września 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski

Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie Mapa akustyczna miasta Radzyń Podlaski Lublin, grudzień 2017 grudzień 2017 Wstęp Zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 8 Ursus Data wykonania pomiaru: początek: 01-09 - 2014 koniec: 30-09 - 2014

Bardziej szczegółowo

Ogrodowa Sandomierska Warszawska 9-wieków Jesionowa Solidarności

Ogrodowa Sandomierska Warszawska 9-wieków Jesionowa Solidarności Akademia Górniczo-Hutnicza im.stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Mechaniki i Wibroakustyki 30-059 KRAKÓW, Al. Mickiewicza 30, tel. (012) 617 30 64, fax (012)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa września 2013r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXVII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH (PT/ILC) HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 26-27 września 2013r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych

Bardziej szczegółowo

Liga Walki z Hałasem

Liga Walki z Hałasem ul. Bernardyńska 1A lok.74 02-904 Warszawa www.lwzh.pl Wykład 2: Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku 1 Przepisy: 1980 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 września 1980r. (Dz.U. Nr 24, poz.90)

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE. Lokalizacja punktu pomiarowego: Warszawa, ul. Kossutha 4 WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2013 koniec: 31-01 -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego,

ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, ANALIZA POREALIZACYJNA W ZAKRESIE: pomiaru zanieczyszczenia powietrza, pomiaru hałasu całodobowego, na drodze wojewódzkiej nr 434, na odcinku od m. Śrem do drogi krajowej nr 36. POZNAŃ, GRUDZIEŃ 2014 1

Bardziej szczegółowo

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R.

ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. ANALIZA UWAG I WNIOSKÓW DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM KTÓRE WPŁYNĘŁY DO 8 STYCZNIA 2010 R. W ramach opracowywania dokumentu pn.: Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa

Bardziej szczegółowo

Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku

Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Stan akustyczny środowiska miasta Olecko w świetle badań monitoringowych hałasu komunikacyjnego w 2013 roku Olecko nad Jeziorem Oleckie Wielkie (Źródło: www.maps.google.pl) Opracowanie : Helena Wróblewska

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION

ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION ZAKŁAD AKUSTYKI ŚRODOWISKA ENVIRONMENTAL ACOUSTICS DIVISION Akredytacja PCA w zakresie pomiarów hałasu: (szczegóły zakresu: www.ios.edu.pl) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XLIII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin

TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin TYTUŁ: Zasięg oddziaływania hałasu emitowanego w czasie eksploatacji kurników/chlewni obliczenia na potrzeby mpzp gminy Żuromin NOISER Piotr Kapica ul. Kilińskiego 22 98-270 Złoczew NIP: 827-208-18-73

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 7 Kossutha Data wykonania pomiaru: początek: 01-11 - 2014 koniec: 30-11 -

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Warszawa MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej i sieciach

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01-07 - 2016 koniec: 31-07 -

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA HAŁAS 2014 r. Pomiary hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania Budowa Łącznika Żmigrodzkiego we Wrocławiu w zakresie: - hałasu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi: PRZEGLĄD EKOLOGICZNY DLA ODCINKA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 216 W M. Reda (ul. Pucka) w km od 1+450 do 1+560.

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Wynagrodzenie brutto. umowy) ZAŁĄCZNIK NR 1g DO UMOWY NR PGO z dnia.. r. Harmonogram rzeczowo-finansowy dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pilchowice, obejmującego teren jednostki osadniczej Pilchowice Etap

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2011 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej na: Część I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku

Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku Wyniki pomiarów monitoringowych hałasu drogowego na terenie województwa małopolskiego w 2012 roku Realizując zadania Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2010-2012,

Bardziej szczegółowo

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU

MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU MONITORING HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W 2009 ROKU Podsystem monitoringu hałasu obejmuje zarówno emisję hałasu, jak i ocenę klimatu akustycznego. Ze względu na charakter zjawiska hałasu, pomiary w sieci krajowej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych

SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych SPRAWOZDANIE z pomiarów akustycznych PB2-13/11/2011 Procedura badawcza: PB2 Hałas przemysłowy: Dz. U. nr 206, poz.1291, Załącznik nr 6 Zamawiający: EDP Renewables Polska Sp. zo.o. ul. Postępu 17B 02-676

Bardziej szczegółowo

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola

HYDROACUSTIC ul. Gnieźnieńska 3 62-095 Murowana Goślina tel/fax 61 811 88 65. Urząd Miasta Opola Opracowanie mapy akustycznej hałasu drogowego i przemysłowego na terenie Miasta Opola, w ramach realizacji zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pomiarów hałasu

Sprawozdanie z pomiarów hałasu SPR1 Edycja: 2 z dn. 10.10.2011 Strona 1 z 19 Wrocław, dn. 11.10.2011 Pomiary hałasu emitowanego do środowiska z terenu Oczyszczalni Ścieków HAJDÓW w Lublinie Nr sprawozdania: LB-021-2011 nr LB-021-2011

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY. Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego

MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY. Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego MAPA AKUSTYCZNA m. BYDGOSZCZY Wyniki pomiarów hałasu szynowego - kolejowego SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH... 4 3. TERMIN WYKONANIA POMIARÓW... 4 4. APARATURA POMIAROWA...

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 4 Onkologia Data wykonania pomiaru: początek: 01 12-2016 koniec: 31-12 - 2016

Bardziej szczegółowo

AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY:

AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY: AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY ZAMAWIAJĄCY: MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILANOWIE AKUSTYKA HAŁAS ŚRODOWISKOWY ANALIZA AKUSTYCZNA RAPORT WSTĘPNY NA_25_PL_2015 Wykonawca

Bardziej szczegółowo

ZP Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa

ZP Wykonanie mapy akustycznej Miasta Rzeszowa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu mapy akustycznej Miasta Rzeszowa wraz z aktualizacją i rozbudową kompleksowego

Bardziej szczegółowo

Dane osoby zgłaszającej zadanie. Podstawowe informacje o zadaniu

Dane osoby zgłaszającej zadanie. Podstawowe informacje o zadaniu Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ DO ZREALIZOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kod zadania (wypełnia Urząd) Dane osoby zgłaszającej zadanie Nazwisko* Imię* Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Dane osoby zgłaszającej zadanie. Podstawowe informacje o zadaniu

Dane osoby zgłaszającej zadanie. Podstawowe informacje o zadaniu Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁASZANIA ZADAŃ DO ZREALIZOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kod zadania (wypełnia Urząd) Dane osoby zgłaszającej zadanie Nazwisko* Imię* Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata

Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa śląskiego na lata 2009-2013 Zamawiający: Województwo Śląskie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, Wykonawca: Biuro

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych - udział społeczeństwa w ocenie projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina.

Raport z konsultacji społecznych - udział społeczeństwa w ocenie projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina. SEJMIK WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Raport z konsultacji społecznych - udział społeczeństwa w ocenie projektu Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina. POZNAŃ, 2015 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: punkt pomiarowy nr 5 Meral Data wykonania pomiaru: początek: 01-01 - 2015 koniec: 31-01 - 2015

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dr inż. Marek Komoniewski Politechnika Śląska, Instytut Inżynierii Produkcji Treści merytoryczne dotyczące opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zmianami) Zał. nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Wykonanie ewidencji dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606). Projekt z 04.02.2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia...2008 w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA OPRACOWANIA

PROBLEMATYKA OPRACOWANIA Załącznik Nr 6 PROBLEMATYKA OPRACOWANIA dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Łężyn: I. Dane podstawowe. 1. Podstawa opracowania: - ustawa z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE

DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE WYNIKI CIĄGŁYCH POMIARÓW HAŁASU W ŚRODOWISKU DLA PORTU LOTNICZEGO IM. F. CHOPINA W WARSZAWIE Nazwa obiektu: Punkt pomiarowy nr 2 Piaseczno Data wykonania pomiaru: początek: 01-10 - 2012 koniec: 31-10 -

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20

Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20 Załącznik nr 15 Raport Nr 602/ 20 i 6 do Księgi Jakości ważnyodl7.12.2012r. PCA AB590 Raport z badań Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi ul. Lipowa 16, 90743 Łódź Laboratorium w Łodzi tel:

Bardziej szczegółowo

Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce. Marta Kozynacka Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie

Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce. Marta Kozynacka Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Projekt cichych nawierzchni na drogach wojewódzkich w Małopolsce Marta Kozynacka Drogi Wojewódzkie w Małopolsce Łącznie 1372,5 km DROGI WOJEWÓDZKIE DROGI KRAJOWE Walka z hałasem metody ZDW Kraków: - Ekrany

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym

Stan zagrożenia hałasem środowiskowym Stan zagrożenia hałasem środowiskowym 1. Podstawy prawne Hałas jako zanieczyszczenie środowiska jest czynnikiem w dużym stopniu wpływającym na jakość warunków zamieszkania i wypoczynku człowieka. Powoduje

Bardziej szczegółowo