Projekty wpisujące się w cel 2. Zakończenie realizacji projektu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty wpisujące się w cel 2. Zakończenie realizacji projektu"

Transkrypt

1 Projekty wpisujące się w cel 2. Nazwa projektu Beneficjent / konsorcjum Wartość projektu Rozpoczęcie realizacji projektu Zakończenie realizacji projektu Skrócony opis projektu liczba miejsce w rankingu Platforma e-fakturowania dla sfery finansów publicznych Ministerstwo Gospodarki wraz z partnerem ze sfery ośrodków naukowych, wybranym w procesie naboru ,00 zł Celem głównym projektu Platforma e-fakturowania jest elektronizacja procesu obsługi i fakturowania dostaw publicznych, zgodnie z wymaganiami ustawy PZP oraz projektowanej ustawy i dyrektywy UE o e-fakturowaniu w dostawach publicznych. 208, Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej ,00 zł Istotą projektu jest utworzenie wspólnego dla administracji publicznej środowiska kompetencyjnoanalitycznego, które umożliwi udostępnianie zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną. Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) przyczyni się do zwiększenia dostępności usług oraz zbiorów danych będących w dyspozycji administracji publicznej, a także do zwiększenia jakości i interoperacyjności usług publicznych oraz umożliwienia współdziałania systemów informatycznych państwa i zapewnienia ponownego użycia danych przestrzennych. 202, Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej - PUESC Ministerstwo Finansów ,00 zł Celem projektu jest usprawnienie realizowanych przez klientów Służby Celnej procesów (eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi) i poszerzenie zakresu spraw, które będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej 202, Otwarta Platforma Ubezpieczeń Zdrowotnych (OPUZ) Narodowy Fundusz Zdrowia ,00 zł Kluczowym i strategicznym celem Projektu jest usprawnienie polskiego systemu obsługi procesów refundacji świadczeń zdrowotnych poprzez budowę internetowej Platformy płatnika świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zorientowanej na świadczenie otwartych usług elektronicznych. Z kolei wprowadzenie i wdrożenie nowego otwartego standardu usług elektronicznych udostępnionych przez płatnika, pozwoli zwiększyć interoperacyjność systemów informatycznych wykorzystywanych przez podmioty sektora ochrony zdrowia. 196, K-GESUT Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ,00 zł Celem K-GESUT Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanego dalej Projektem jest tworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. 189, ISOK2 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ,00 zł Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa publicznego, podniesienie jakości rejestrów publicznych, uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych drogą elektroniczną w obszarze gospodarki wodnej 185, Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w latach Ministerstwo Finansów ,00 zł Nadrzędnym kontekstem projektu jest kontynuacja transformacji Administracji Podatkowej oraz rozwoju pionu Kontroli Skarbowej zmierzająca do osiągnięcia następujących korzyści: 1. Dostosowanie do kierunków strategicznych rozwoju administracji publicznej w świetle dokumentów krajowych oraz Unii Europejskiej. 2. Pogłębienie współpracy z innymi pionami Resortu Finansów oraz jednostkami innych działów administracji publicznej. 3. Rozwój i optymalizacja kosztowa modelu usług biznesowych Administracji Podatkowej (AP) zorientowanych na obsługę podmiotów zewnętrznych (osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji, jednostek administracji terenowej) w istniejącym porządku prawnym oraz z uwzględnieniem następujących w nim zmian 4. Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów informacyjnych, kompetencyjnych, finansowych oraz infrastrukturalnych, jak również poprawa jakości planowania jego rozwoju zgodnie ze zmianami potrzeb merytorycznych. 184, Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji Ministerstwo Gospodarki wraz z partnerem ze sfery ośrodków naukowych, wybranym w procesie naboru ,00 zł Podstawowym założeniem projektu jest wdrożenie e-usług, za pomocą których przedsiębiorcy będą mogli realizować w sposób elektroniczny procedury administracyjne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz dostosowanie funkcjonalności systemu Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) do wymagań i oczekiwań Komisji Europejskiej. Zakres procedur administracyjnych objętych działaniem Pojedynczego Punktu Kontaktowego definiuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 183, Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych iedliwości ,00 zł Projekt jest kontynuacją projektu Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych, realizowanego w ramach POIG i ma na celu zapewnienie technicznej możliwości realizacji ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej ustawę - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr. 108 poz. 684 z dnia 18 czerwca 2010 r.) w zakresie sporządzania protokołu z posiedzenia jawnego poprzez utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz umożliwienia rejestracji spraw o wykroczenia i spraw karnych za pomocą elektronicznego zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku w sądach które nie zostały jeszcze objęte wdrożeniem. 178, TopoMapa nowa generacja map topograficznych ,00 zł Projekt TopoMapa stanowi kontynuację i rozwinięcie działań realizowanych w ramach projektu Georeferencyjna baza danych obiektów topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania. W projekcie TopoMapa planuje się dalszy rozwój baz danych BDOT10k i BDOO oraz wdrożenie automatycznych procesów zapewnienia jakości i aktualności danych poprzez poszerzenie funkcjonalności krajowego systemu zarządzania bazą danych obiektów topograficznych (KSZBDOT) o narzędzia automatycznej aktualizacji ww. baz danych na podstawie innych rejestrów publicznych. 175, Skonsolidowany system dziedzinowy zabezpieczenia społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ,00 zł Projekt należy traktować jako kontynuację projektu - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego. Naturalną kontynuacją projektu jest dokonanie zmian architektonicznych związanych z systemami źródłowymi eksploatowanymi na poziomie JST. Podstawowym efektem wnioskowanego projektu byłoby skonsolidowanie obecnie eksploatowanych na poziomie samorządu terytorialnego 22 systemów źródłowych do jednego systemu udostępnianego w chmurze prywatnej. 173, Polska 3D ,00 zł Głównym celem projektu Polska 3D+ jest wspieranie rozwoju innowacyjnych zastosowań trójwymiarowej informacji przestrzennej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 1) Stworzenie Portalu 3D (jako rozszerzenia rządowego serwisu geoportal.gov.pl) umożliwiającego publikację innowacyjnych e-usług, 2) Uruchomienie międzyresortowej platformy obejmującej cykl szkoleń i konferencji, oraz portalu informacyjno-edukacyjnego służące wymianie wiedzy, doświadczeń i informacji o korzyściach związanych z zastosowaniami przestrzennych danych 3D we wszystkich sektorach gospodarki oraz identyfikacji i zgłaszania przez obywateli potrzeb w zakresie kierunku rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących wykorzystania przestrzennych danych 3D oraz potrzeb aktualizacji przestrzennych danych i e-usług 3D. 3) Zapewnienie aktualnych, jednolitych i kompletnych dla obszaru całego kraju przestrzennych danych 3D: 169, HARF Chmura obliczeniowa resortu finansów Ministerstwo Finansów ,00 zł Projekt HARF jest projektem ponadresortowym w obszarze optymalizacji wykorzystania infrastruktury. Jego głównym celem jest zapewnienie usług infrastrukturalnych w modelu prywatnej chmury obliczeniowej 147, e-zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne Urząd Zamówień Publicznych ,00 zł W ramach Projektu zbudowane i udostępnione zostaną e-usługi umożliwiające przeprowadzenie za pomocą środków elektronicznych procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Projekt uwzględnia rozwiązania i obowiązki nałożone na państwa członkowskie UE zaimplementowane w obowiązujących przepisach i nowych dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych. 167, ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II; ZSIN Faza II ,00 zł Projekt przyczyni się do usprawnienia procesów związanych z prowadzeniem i udostępnianiem informacji z rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości, poprawy ich jakości i wiarygodności, obniżenia kosztów ich prowadzenia oraz podniesienia poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w procesach dotyczących rejestracji i obrotu nieruchomościami. Projekt stanowić będzie kontynuację projektu ZSIN Faza I realizowanego w ramach 7. osi POIG. 159, CaSuS (Centralny System Sądowy). iedliwości ,00 zł Celem projektu jest budowa i wdrożenie systemu dwukierunkowej komunikacji obywatela z sądem przy użyciu dokumentu elektronicznego przesyłanego siecią Internet, który zostanie osiągnięty poprzez budowę scentralizowanego systemu zarządzania sprawami sądowymi (CaSuS) umożliwiającego stronom oraz pozostałym uczestnikom postępowań sądowych aktywny dostęp do elektronicznych akt spraw przez sieć Internet. 150,

2 Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia ,00 zł Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie infrastruktury technicznej i informatycznej, która pozwoli na wprowadzenie specjalistycznych e-usług z zakresu telemedycyny, co poprawi skuteczność opieki medycznej, zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń medycznych zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne jednostki a w kontekście globalnym wpłynie pozytywnie na wskaźniki epidemiologiczne dotyczące chorób przewlekłych. 147, Skomputeryzowany System Rejestracji Broni Palnej (SSRBP) ,00 zł Celem projektu jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną poprzez: - elektronizację nowych usług, - poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług, - zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych, - zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 135, SPOC / PKD System gromadzenia, udostępniania i wymiany certyfikatów umożliwiających potwierdzenie autentyczności dokumentu etap drugi ,00 zł Celem niniejszego projektu (II etapu przedsięwzięcia) jest stworzenie i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej gromadzenie, udostępnianie i wymianę certyfikatów umożliwiających odczyt i weryfikację drugiej cechy biometrycznej (odcisków palców) z dokumentów podróży i kart pobytu wydanych przez Państwa Członkowskie, określanej jako infrastruktura SPOC (Single Point Of Contact). 130, Suma ,00 zł Projekty, które otrzymały poniżej 50 Rozwój systemu obiegu dokumentów i budowa centralnego rejestru klientów Zakładu (ZUS) Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,00 zł Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz obywateli poprzez poszerzenie zakresu spraw obsługiwanych drogą elektroniczną w ZUS, dotychczas realizowanych w tradycyjny sposób w jednostkach terenowych. 116, Modernizacja systemów informatycznych ZUS ukierunkowana na architekturę zorientowaną na usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,00 zł Celem projektu jest integracja systemów informatycznych Zakładu poprzez stworzenie wewnętrznej tzw. korporacyjnej szyny usług, która czerpiąc informacje z rozproszonych systemów informatycznych umożliwi docelowo dostarczanie e-usług świadczonych przez ZUS dla szerokiego grona beneficjentów. 100, Cyfrowa Platforma Współpracy Państwowej Straży Pożarnej (CPW PSP) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł Celem projektu jest umożliwienie wymiany informacji w formie elektronicznej z Państwową Strażą Pożarną, zarówno w zakresie usług wspierających obywateli i przedsiębiorców, jak również wsparcia wewnętrznych procesów administracji. W ramach projektu utworzone zostaną dziedzinowe platformy e-usług na potrzeby obsługi przedsiębiorców i obywateli oraz administracji. 115, Utworzenie krajowego systemu ewidencyjnoopłatowego dla podmiotów korzystających ze środowiska Ministerstwo Środowiska ,00 zł Projekt utworzenia krajowego systemu ewidencyjno-opłatowego dla podmiotów korzystających ze środowiska (głównie przedsiębiorców) jest nadzorowany przez Ministra Środowiska i wykonywany przez jednostki resortu środowiska oraz inne organy administracji publicznej 113, Zintegrowany system zarządzania badaniami w Stacjach Chemiczno-Rolniczych LAB-SYSTEM Krajowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Warszawie ,00 zł Program zarządzania wynikami badań agrochemicznych w stacjach chemiczno-rolniczych, umożliwia automatyczne, zdalne pobieranie, przechowywanie i analizę danych w Polsce. Jest bankiem właściwości gleb identyfikacją gospodarstw rolnych - NIG i działek. Umożliwia dowolne raportowanie danych na potrzeby organów administracji oraz jednostek naukowo-badawczych. Umożliwia zaczytanie danych z dotychczas używanych programów. 113, Interaktywny formularz zgłoszeniowy dotyczący zgłoszeń pomocy w podróży dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się Urząd Transportu Kolejowego - centralny organ administracji rządowej ,00 zł Cele: - umożliwienie osobom z niepełnosprawnością zaplanowania i zorganizowania podróży drogą elektroniczną, - zwiększenie mobilności osób z niepełnosprawnością, - ujednolicenie istniejących procedur zgłaszania pomocy podczas podróży przez osoby z niepełnosprawnością. 111, System Informacyjny o Rynku Usług Telekomunikacyjnych w Polsce (SIRUT) Urząd Komunikacji Elektronicznej ,00 zł Celem Projektu System Informacyjny o Rynku Usług Telekomunikacyjnych w Polsce (SIRUT) jest budowa systemu teleinformatycznego zapewniającego konsolidację i zmniejszenie sprawozdawczych obowiązków telekomunikacyjnych. 109, Rolnicza Chmura Integracyjna (RCI) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ,00 zł Celem projektu jest zbudowanie funkcjonalnej infrastruktury komponentowej dedykowanej optymalnemu wsparciu procesów biznesowych ARiMR nowego okresu programowania , ale także w sposób nadzorowany udostępnienie e-usług wpisanych w PZIP dla resortu Rolnictwa, realizowanych na rzecz innych instytucji w kraju, wynikających z ustawy o ARiMR, KRUS oraz z Umowy Partnerstwa KE-RP do 2020r. 106, E-usługi publiczne w oparciu o System Rejestrów Państwowych i Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców ,00 zł Celem nadrzędnym projektu jest: stworzenie przyjaznego obywatelowi urzędu, rozumiane jako usprawnienie obsługi obywatela w urzędzie, czyli skrócenie czasu potrzebnego na realizację sprawy urzędowej przez obywatela oraz maksymalne uproszczenie i ułatwienie procesu jej realizacji; umożliwienie łatwego dostępu do rejestrów państwowych dla obywateli i przedsiębiorców, rozumiane jako usprawnienie i rozszerzenie dostępu do danych i informacji w nich zawartych; wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez ułatwienie dostępu do informacji publicznej. 106, interedm - Wzmacnianie wykorzystania elektronicznej dokumentacji medycznej w celu uzyskania trwałej interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia ,00 zł Projekt interedm ma doprowadzić do uzyskania efektywnych i trwałych mechanizmów interoperacyjności instytucji ochrony zdrowia w celu zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości pracy instytucji medycznych. Będzie to realizowane poprzez zbudowanie odpowiednich kompetencji i narzędzi informatycznych w zakresie wsparcia organizacyjnego i technologicznego usługodawców we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej. 101, Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (isda). Prokuratura Generalnajednostka prokuratury ,00 zł Celem projektu jest rozszerzenie funkcjonowania Systemu Digitalizacji Akt na prokuratury rejonowe oraz umożliwienie zewnętrznym odbiorcom usług świadczonych w efekcie realizacji niniejszego projektu, (obywatele i przedsiębiorcy) na wykorzystanie podstawowych funkcji Systemu za pośrednictwem sieci Internet a także podniesienie stopnia dojrzałości świadczonych za pośrednictwem Systemu Digitalizacji Akt usług publicznych. 101, e-krew informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem ,00 zł Zapewnienie szybkiego i bezpiecznego systemu komunikacji pomiędzy jednostkami służby krwi oraz podmiotami leczniczymi we wzajemnych kontaktach między nimi, w zakresie szeroko pojętej gospodarki krwią oraz wykorzystania bazy danych w procesach leczenia. 99, Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych ( Eprokuratura ) Prokuratura Generalnajednostka prokuratury ,00 zł Celem projektu jest stworzenie Systemu służącego do przetwarzania informacji na temat prowadzonych postępowań karnych oraz komunikacji z podmiotami zewnętrznymi (obywatele) i funkcjonującymi w ramach administracji (przede wszystkim Policja i Sądy) w kwestiach związanych z czynnościami postępowania przygotowawczego. Projektowany System ma wykorzystywać funkcjonalności obecnie istniejącego Systemu Informatycznego Prokuratury Libra/Libra2. 92, Rozwój Platform P1 i P ,00 zł Celem projektu jest, zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Interoperacyjności, dalsza integracja w ramach SIOZ przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Gromadzenia Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych tj. projektu P1 i Platformy Udostępniania on-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych rejestrów Medycznych (P2). 91, Elektroniczne Konto Klienta Administracji (EKKA) Centrum Projektów Informatycznych ,00 zł EKKA przyczyni się do zapewnienia współpracy istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych/rejestrów i dostarczy społeczeństwu wysokiej jakości usługi poprzez elektroniczny dostęp do danych użytkownika przechowywanych w systemach ewidencyjnych jednostek administracji publicznej. Dostęp do EKKA obsługiwany jest elektronicznie, niezależnie od lokalizacji geograficznej. EKKA umożliwia użytkownikowi samodzielną modyfikację danych w dopuszczalnym zakresie (np. zmianę adresu do korespondencji, adresu konta użytkownika, adresu ) oraz umożliwienie aktualizacji danych użytkownika poprzez złożenie wniosku do właściwego gestora rejestru publicznego. 87,

3 CIRS - Budowa platformy e-usług dla sektora rybactwa śródlądowego Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ,00 zł Projekt polegać będzie na stworzeniu platformy dla sektora rybactwa śródlądowego, którego celem będzie integracja sektora oraz rozwój współpracy praktyki gospodarczej z nauką. Projektowana platforma CIRS ma by miejscem, w którym zainteresowani użytkownicy uzyskają wsparcie naukowe prowadzonej działalności, znajdą szeroką informację branżową oraz nawiążą kontakty gospodarcze. 79, Zaprojektowanie i wdrożenie systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego włączenie terenowych jednostek organizacyjnych Policji szczebla podstawowego do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112) - POL600 Komenda Główna Policji ,00 zł Realizacja projektu potrwa ok. 36 miesięcy. Rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i zakończy się nie później niż 31 grudnia 2022 r. Zakres projektu obejmuje podłączenie około 600 terenowych jednostek organizacyjnych (JO) Policji do uruchomionej w 2012r. sieci OST112, służącej do obsługi wywołań na numer alarmowy 112 i inne numery alarmowe oraz komunikacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne. 79, Elektroniczna Platforma Usług Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ,00 zł Projekt przewiduje wdrożenie Elektronicznej Platformy Usług Doradztwa Rolniczego udostępniającej Pakiet e-usług doradztwa rolniczego 78, Budowa dwóch ośrodków przetwarzania i przechowywania danych medycznych, kolokacji systemów informatycznych obszaru zdrowia oraz udostępniania usług ezdrowia dla usługobiorców i usługodawców ,00 zł Głównym celem projektu jest zapewnienie optymalnego pod względem kosztów i bezpieczeństwa przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych medycznych w ramach Platformy P1 oraz danych z rejestrów medycznych utrzymywanych przez Centrum (Platforma P2 oraz inne rejestry w ochronie zdrowia) 64, Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej (ZPIiWZPU) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)- podmiot publiczny nadzorowany przez jednostkę administracji rządowej (Ministerstwo Finansów) ,00 zł Celem projektu jest wykorzystanie danych zgromadzonych w bazie Ośrodka Informacji UFG (OI UFG) i zbudowanie Systemu pozwalającego, w wyniku ich przetwarzania, na identyfikację i weryfikację zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, rozumianych jako obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego oraz ubezpieczenia autocasco 73, Contact Center jeden numer do administracji Centrum Projektów Informatycznych ,00 zł Projekt zakłada utworzenie centrum kontaktowego Contact Center oferującego świadczenie usług związanych z m.in. obsługą telefoniczną oraz wdrożenie sytemu informatycznego służącego do zarządzania i obsługi kanałów dostępu w celu wspierania realizacji efektywności i jakości usług jednostek administracji publicznej. 69, Uruchomienie Telefonii VoIP Komenda Główna Policji ,00 zł Realizacja projektu potrwa ok. 6 lat. Rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i zakończy się nie później niż 31 grudnia 2022 r. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez zwiększenie efektywności współdziałania służb Policji jak i szeroko rozumianej interakcji z innymi służbami, podmiotami zaangażowanymi we wspólne operacje a także z obywatelami w ramach budowanego przez MAiC Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR). 66, Paszportowy System Informacyjny 2.0 Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw ,00 zł Cel ogólny projektu: poprawa jakości dostępnych e-usług w zakresie obsługi wniosków o wydanie paszportu oraz stworzenie e-usługi obsługującej wnioski innych dokumentów (jako obsługę, rozumiemy możliwość pobierania i odsyłania wniosków oraz możliwość sprawdzenia stanu realizacji wniosku). 65, earr Agencja Rynku Rolnego ,00 zł Projekt obejmuje uzupełnienie infrastruktury oraz elektronizację procesów realizowanych w ARR, w tym obiegu dokumentów oraz podłączenie systemów ARR do epuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, epuap.gov.pl) w oparciu o otwartą platformę technologiczną umożliwiającą konstruowanie procesów, budowę aplikacji, usług sieciowych, wymianę danych w ramach interoperacyjności z jednostkami administracji publicznej, pozwalającej na przyspieszenie i uproszczenie obsługi beneficjentów oraz zapewniającej elektroniczną realizację procesów wewnętrznych Agencji. 56, Centrum Przetwarzania Danych MSW dla Systemów Rejestrów Państwowych i Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wraz z infrastrukturą ,00 zł Celem projektu jest wybudowanie, uruchomienie i utrzymanie nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych MSW, wraz z przyległym kompleksem biurowym oraz szkoleniowokonferencyjnym, wykorzystującego rozwiązania i technologie na poziomie światowym. Obiekt ten powinien spełniać najwyższe standardy, w pełni korzystać z dostępnych technologii Green IT. tak aby być jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Stworzenie ośrodka obliczeniowego gwarantującego wysoki poziom bezpieczeństwa, realną dostępność, funkcjonalność i ochronę wirtualnych danych jest zadaniem priorytetowym dla potrzeb udostępniania usług. Utrzymanie wysokich standardów jakości i realnego poziomu bezpieczeństwa wymaga wdrożenia konkretnych rozwiązań oraz rygorystycznych procedur. 44, Ogólnopolski Cyfrowy System Łączności Radiowej - OCSŁR ,00 zł Realizacja projektu ma na celu wybudowanie na obszarze kraju cyfrowego systemu łączności radiowej, szeroko i powszechnie wykorzystywanego przy realizacji działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli, ratowaniem życia ludzkiego i mienia, niesieniem pomocy w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych oraz katastrof jak również realizowałby funkcje pomocnicze (uzupełniające) w stosunku do systemów związanych z obronnością kraju. 43, Modernizacja i rozbudowa Ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) ,00 zł Realizacja projektu ma na celu rozwój wspólnej sieci o zasięgu ogólnokrajowym, konsolidację wybranych usług telekomunikacyjnych oraz transmisji danych w sektorze administracji publicznej. Umożliwi to redukcję kosztów oraz przyczyni się do wzrostu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w e-administracji. Ze względu na wykorzystywanie sieci OST 112 w innych projektach (dostęp do rejestrów państwowych, platforma transmisyjna dla usług systemu powiadamiania ratunkowego oraz systemów dziedzinowych służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, integracja systemów łączności radiowej) oraz generowanie dzięki temu nowych e- usług niezbędna jest rozbudowa sieci. 39, Suma ,00 zł

4 Projekty potencjalnie wpisujące się w cel 3 lub 4 Nazwa projektu Beneficjent / konsorcjum Wartość projektu Rozpoczęcie Zakończenie liczba Uwagi Rozbudowa Bazy Programów Pomocowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,00 zł ,67 68 Projekt do celu 4. E-usługa Omnis Biblioteka Narodowa ,00 zł ,67 63 Projekt do celu 4. Rozwój e-usług publicznych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego Konsorcjum Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy kategoria beneficjenta: konsorcjum jednostki administracji rządowej i jednostki naukowej ,00 zł ,00 60 Projekt do celu 3. Rozbudowa Portalu Geostatystycznego Główny Urząd Statystyczny ,00 zł ,00 57 Projekt do celu 4. Wzmocnienie systemu informacyjnego państwa poprzez unowocześnienie procesu produkcji danych statystycznych Główny Urząd Statystyczny ,00 zł ,33 57 Projekt do celu 4. Centralna Baza Ofert Pracy Podmiotów Publicznych - CB03P Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ,00 zł ,67 53 Projekt do celu 4. Archiwum Dokumentów Elektronicznych Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych /Narodowe Archiwum Cyfrowe ,00 zł ,67 52 Projekt do celu 4. Wzmocnienie systemu informacyjnego państwa poprzez unowocześnienie procesu udostępniania danych statystycznych Główny Urząd Statystyczny ,00 zł ,33 44 Projekt do celu 4. Repozytorium Standarów Informacyjnych Administracji Publicznej - RSI Główny Urząd Statystyczny ,00 zł ,67 43 Projekt do celu 4. Rządowy system udostępnienia usług dotyczących informacji o prawie i procesu legislacyjnego Rządowe Centrum Legislacji ,00 zł ,33 38 Projekt do celu 4. Centralne repozytorium danych referencyjnych jako zintegrowana platforma analityczno statystyczna Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,00 zł ,67 37 Projekt do celu 4. System Monitoringu Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce Projekt międzyresortowy obejmujący, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zagranicznych należące do kategorii beneficjentów jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane ,00 zł ,00 37 Projekt do celu 3. Budowa Platformy e-finansów Publicznych Ministerstwo Finansów ,00 zł ,67 36 Projekt do celu 3 lub 4. System obsługi list refundacyjnych leków Ministerstwo Zdrowia ,00 zł ,33 34 Projekt do celu 3. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w grupie MSW ,00 zł ,00 29 Projekt do celu 3. Suma ,00 zł

5 Projektu odrzucone Nazwa projektu Beneficjent / konsorcjum Wartość projektu Rozpoczęcie Zakończenie liczba Uwagi Informatyzacja placówek ochrony zdrowia (IPOZ) Dostosowanie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej. Systemów Informacyjnych ,00 zł ,33 52 Projekt powinien być finansowany ze środków regionalnych Informatyzacja placówek ochrony zdrowia (IPOZ2) Dostosowanie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej. Centrum Projektów Informatycznych ,00 zł ,00 52 Projekt powinien być finansowany ze środków regionalnych E-turysta Polski System Informacji Turystycznej Polska Organizacja Turystyczna ,00 zł ,00 49 Projekt nie realizuje usług w obszarze priorytetowym Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów realizujących zadania publiczne Konsorcjum Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Data Techno Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością konsorcjum jednostki podległej i nadzorowanej przez jednostkę administracji rządowej z przedsiębiorstwem ,00 zł ,67 46 Projekt przynosi dochód. Projekt powiela usługi, które chce wprowadzić CSIOZ Portal Edukacyjny Resortu Finansów edukacja, która trwa (PERFekt) Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (CEZRF), Ministerstwo Finansów, Centrum Przetwarzania Danych MF ,00 zł ,67 40 Projekt szkoleniowy. Wdrożenie e-usług na bazie specjalistycznego ośrodka tele-diagnostyki i tele-opieki sercowokrążeniowo-neurologicznej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu wraz z integracja lokalnej bazy danych (HIS) z platformą wymiany danych P1 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - jednostka utworzona i nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej ,27 zł ,33 30 Projekt nie ma charakteru ogolnokrajowego. Rozwój systemów informacyjnych w kierunku idei Inteligentnych miast Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy wraz z : Politechniką Warszawską i Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego ,00 zł ,33 30 Projekt nie ma charakteru ogolnokrajowego. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi + Urzędy Morskie (Gdynia, Słupsk, Szczecin). b.d. b.d b.d 59,33 24 Projekt nie przygotowany do realizacji. Na straży danych Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ,00 zł ,00 19 Projekt o charakterze regionalnym. SUMA ,27 zł

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY i ROZWOJU Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana 5 marca 2015 r. Spis treści I. OGÓLNY OPIS PO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności Część 1 z 2

Studium Wykonalności Część 1 z 2 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 1 z 2 Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna Platforma Gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności

Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia. Studium wykonalności Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie Słownik pojęć... 7 1 Podsumowanie... 12 2 Podstawowe informacje o projekcie... 14 2.1 Geneza i istota projektu... 14 2.2 Tytuł projektu...

Bardziej szczegółowo

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd

2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd 1 WYCIĄG Z ZATWIERDZONEGO OPISU PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA CYFROWA 2014-2020 2.2. Oś priorytetowa II. E - administracja i otwarty rząd Uzasadnienie utworzenia osi priorytetowej obejmującej więcej niż

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020

Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. UZASADNIENIE DLA INTERWENCJI W OBSZARZE DOSTĘPU DO INTERNETU... 3 1.1. Stan rozwoju infrastruktury szerokopasmowej... 3 Wymiar

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Bielsko-Biała, 6 maja 2015 r. Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C)

Numer i nazwa działania/ poddziałania. 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych I. Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych (A2B, A2C) Przewodnik po merytorycznych kryteriach wyboru projektów dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Załącznik 5 do Studium Wykonalności. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Załącznik 5 do Studium Wykonalności Współpraca z podmiotami realizującymi inicjatywy z obszaru e-zdrowia na szczeblu regionalnym

Bardziej szczegółowo

STUDIUM WYKONALNOŚCI

STUDIUM WYKONALNOŚCI STUDIUM WYKONALNOŚCI Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa przygotowane dla: Samorządu Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO

WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA MAZOWIECKIEGO Krzysztof Mączewski Ewa Janczar Aneta Staniewska Paweł Tabęcki Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie WSPÓLNE INICJATYWY ŚRODOWISKA W TWORZENIU INFRASTRUKTURY GEOINFORMACYJNEJ WOJEWÓTDZWA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo