Projekty wpisujące się w cel 2. Zakończenie realizacji projektu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekty wpisujące się w cel 2. Zakończenie realizacji projektu"

Transkrypt

1 Projekty wpisujące się w cel 2. Nazwa projektu Beneficjent / konsorcjum Wartość projektu Rozpoczęcie realizacji projektu Zakończenie realizacji projektu Skrócony opis projektu liczba miejsce w rankingu Platforma e-fakturowania dla sfery finansów publicznych Ministerstwo Gospodarki wraz z partnerem ze sfery ośrodków naukowych, wybranym w procesie naboru ,00 zł Celem głównym projektu Platforma e-fakturowania jest elektronizacja procesu obsługi i fakturowania dostaw publicznych, zgodnie z wymaganiami ustawy PZP oraz projektowanej ustawy i dyrektywy UE o e-fakturowaniu w dostawach publicznych. 208, Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej ,00 zł Istotą projektu jest utworzenie wspólnego dla administracji publicznej środowiska kompetencyjnoanalitycznego, które umożliwi udostępnianie zaawansowanych usług związanych z informacją przestrzenną. Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Publicznej (CAPAP) przyczyni się do zwiększenia dostępności usług oraz zbiorów danych będących w dyspozycji administracji publicznej, a także do zwiększenia jakości i interoperacyjności usług publicznych oraz umożliwienia współdziałania systemów informatycznych państwa i zapewnienia ponownego użycia danych przestrzennych. 202, Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej - PUESC Ministerstwo Finansów ,00 zł Celem projektu jest usprawnienie realizowanych przez klientów Służby Celnej procesów (eksportu, importu oraz obrotu wyrobami akcyzowymi) i poszerzenie zakresu spraw, które będą oni mogli załatwić w drodze elektronicznej 202, Otwarta Platforma Ubezpieczeń Zdrowotnych (OPUZ) Narodowy Fundusz Zdrowia ,00 zł Kluczowym i strategicznym celem Projektu jest usprawnienie polskiego systemu obsługi procesów refundacji świadczeń zdrowotnych poprzez budowę internetowej Platformy płatnika świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zorientowanej na świadczenie otwartych usług elektronicznych. Z kolei wprowadzenie i wdrożenie nowego otwartego standardu usług elektronicznych udostępnionych przez płatnika, pozwoli zwiększyć interoperacyjność systemów informatycznych wykorzystywanych przez podmioty sektora ochrony zdrowia. 196, K-GESUT Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu ,00 zł Celem K-GESUT Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, zwanego dalej Projektem jest tworzenie spójnej, aktualnej i zharmonizowanej informacji przestrzennej o sieciach uzbrojenia terenu poprzez usprawnienie procesów organizacyjnych, technicznych oraz technologicznych. 189, ISOK2 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej ,00 zł Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa publicznego, podniesienie jakości rejestrów publicznych, uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych oraz zwiększenie dostępności do usług świadczonych drogą elektroniczną w obszarze gospodarki wodnej 185, Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w latach Ministerstwo Finansów ,00 zł Nadrzędnym kontekstem projektu jest kontynuacja transformacji Administracji Podatkowej oraz rozwoju pionu Kontroli Skarbowej zmierzająca do osiągnięcia następujących korzyści: 1. Dostosowanie do kierunków strategicznych rozwoju administracji publicznej w świetle dokumentów krajowych oraz Unii Europejskiej. 2. Pogłębienie współpracy z innymi pionami Resortu Finansów oraz jednostkami innych działów administracji publicznej. 3. Rozwój i optymalizacja kosztowa modelu usług biznesowych Administracji Podatkowej (AP) zorientowanych na obsługę podmiotów zewnętrznych (osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji, jednostek administracji terenowej) w istniejącym porządku prawnym oraz z uwzględnieniem następujących w nim zmian 4. Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów informacyjnych, kompetencyjnych, finansowych oraz infrastrukturalnych, jak również poprawa jakości planowania jego rozwoju zgodnie ze zmianami potrzeb merytorycznych. 184, Rozwój Pojedynczego Punktu Kontaktowego trzeciej generacji Ministerstwo Gospodarki wraz z partnerem ze sfery ośrodków naukowych, wybranym w procesie naboru ,00 zł Podstawowym założeniem projektu jest wdrożenie e-usług, za pomocą których przedsiębiorcy będą mogli realizować w sposób elektroniczny procedury administracyjne związane z rozpoczęciem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz dostosowanie funkcjonalności systemu Pojedynczego Punktu Kontaktowego (PPK) do wymagań i oczekiwań Komisji Europejskiej. Zakres procedur administracyjnych objętych działaniem Pojedynczego Punktu Kontaktowego definiuje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej 183, Wdrożenie protokołu elektronicznego w sądach powszechnych iedliwości ,00 zł Projekt jest kontynuacją projektu Wdrożenie protokołu elektronicznego w sprawach cywilnych i wykroczeniowych, realizowanego w ramach POIG i ma na celu zapewnienie technicznej możliwości realizacji ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. zmieniającej ustawę - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr. 108 poz. 684 z dnia 18 czerwca 2010 r.) w zakresie sporządzania protokołu z posiedzenia jawnego poprzez utrwalenie przebiegu posiedzenia za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz umożliwienia rejestracji spraw o wykroczenia i spraw karnych za pomocą elektronicznego zapisu dźwięku lub obrazu i dźwięku w sądach które nie zostały jeszcze objęte wdrożeniem. 178, TopoMapa nowa generacja map topograficznych ,00 zł Projekt TopoMapa stanowi kontynuację i rozwinięcie działań realizowanych w ramach projektu Georeferencyjna baza danych obiektów topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania. W projekcie TopoMapa planuje się dalszy rozwój baz danych BDOT10k i BDOO oraz wdrożenie automatycznych procesów zapewnienia jakości i aktualności danych poprzez poszerzenie funkcjonalności krajowego systemu zarządzania bazą danych obiektów topograficznych (KSZBDOT) o narzędzia automatycznej aktualizacji ww. baz danych na podstawie innych rejestrów publicznych. 175, Skonsolidowany system dziedzinowy zabezpieczenia społecznego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ,00 zł Projekt należy traktować jako kontynuację projektu - platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego. Naturalną kontynuacją projektu jest dokonanie zmian architektonicznych związanych z systemami źródłowymi eksploatowanymi na poziomie JST. Podstawowym efektem wnioskowanego projektu byłoby skonsolidowanie obecnie eksploatowanych na poziomie samorządu terytorialnego 22 systemów źródłowych do jednego systemu udostępnianego w chmurze prywatnej. 173, Polska 3D ,00 zł Głównym celem projektu Polska 3D+ jest wspieranie rozwoju innowacyjnych zastosowań trójwymiarowej informacji przestrzennej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych: 1) Stworzenie Portalu 3D (jako rozszerzenia rządowego serwisu geoportal.gov.pl) umożliwiającego publikację innowacyjnych e-usług, 2) Uruchomienie międzyresortowej platformy obejmującej cykl szkoleń i konferencji, oraz portalu informacyjno-edukacyjnego służące wymianie wiedzy, doświadczeń i informacji o korzyściach związanych z zastosowaniami przestrzennych danych 3D we wszystkich sektorach gospodarki oraz identyfikacji i zgłaszania przez obywateli potrzeb w zakresie kierunku rozwoju kompetencji cyfrowych dotyczących wykorzystania przestrzennych danych 3D oraz potrzeb aktualizacji przestrzennych danych i e-usług 3D. 3) Zapewnienie aktualnych, jednolitych i kompletnych dla obszaru całego kraju przestrzennych danych 3D: 169, HARF Chmura obliczeniowa resortu finansów Ministerstwo Finansów ,00 zł Projekt HARF jest projektem ponadresortowym w obszarze optymalizacji wykorzystania infrastruktury. Jego głównym celem jest zapewnienie usług infrastrukturalnych w modelu prywatnej chmury obliczeniowej 147, e-zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne Urząd Zamówień Publicznych ,00 zł W ramach Projektu zbudowane i udostępnione zostaną e-usługi umożliwiające przeprowadzenie za pomocą środków elektronicznych procesu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Projekt uwzględnia rozwiązania i obowiązki nałożone na państwa członkowskie UE zaimplementowane w obowiązujących przepisach i nowych dyrektywach unijnych dotyczących zamówień publicznych. 167, ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach Faza II; ZSIN Faza II ,00 zł Projekt przyczyni się do usprawnienia procesów związanych z prowadzeniem i udostępnianiem informacji z rejestrów publicznych dotyczących nieruchomości, poprawy ich jakości i wiarygodności, obniżenia kosztów ich prowadzenia oraz podniesienia poziomu obsługi obywateli i przedsiębiorców w procesach dotyczących rejestracji i obrotu nieruchomościami. Projekt stanowić będzie kontynuację projektu ZSIN Faza I realizowanego w ramach 7. osi POIG. 159, CaSuS (Centralny System Sądowy). iedliwości ,00 zł Celem projektu jest budowa i wdrożenie systemu dwukierunkowej komunikacji obywatela z sądem przy użyciu dokumentu elektronicznego przesyłanego siecią Internet, który zostanie osiągnięty poprzez budowę scentralizowanego systemu zarządzania sprawami sądowymi (CaSuS) umożliwiającego stronom oraz pozostałym uczestnikom postępowań sądowych aktywny dostęp do elektronicznych akt spraw przez sieć Internet. 150,

2 Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia ,00 zł Celem ogólnym projektu jest podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie infrastruktury technicznej i informatycznej, która pozwoli na wprowadzenie specjalistycznych e-usług z zakresu telemedycyny, co poprawi skuteczność opieki medycznej, zapewni łatwiejszy i szybszy dostęp do świadczeń medycznych zmniejszając jednocześnie koszty operacyjne jednostki a w kontekście globalnym wpłynie pozytywnie na wskaźniki epidemiologiczne dotyczące chorób przewlekłych. 147, Skomputeryzowany System Rejestracji Broni Palnej (SSRBP) ,00 zł Celem projektu jest poszerzenie zakresu spraw, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną poprzez: - elektronizację nowych usług, - poprawę funkcjonalności oraz e-dojrzałości istniejących usług, - zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych, - zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. 135, SPOC / PKD System gromadzenia, udostępniania i wymiany certyfikatów umożliwiających potwierdzenie autentyczności dokumentu etap drugi ,00 zł Celem niniejszego projektu (II etapu przedsięwzięcia) jest stworzenie i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej gromadzenie, udostępnianie i wymianę certyfikatów umożliwiających odczyt i weryfikację drugiej cechy biometrycznej (odcisków palców) z dokumentów podróży i kart pobytu wydanych przez Państwa Członkowskie, określanej jako infrastruktura SPOC (Single Point Of Contact). 130, Suma ,00 zł Projekty, które otrzymały poniżej 50 Rozwój systemu obiegu dokumentów i budowa centralnego rejestru klientów Zakładu (ZUS) Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,00 zł Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania przedsiębiorstw oraz obywateli poprzez poszerzenie zakresu spraw obsługiwanych drogą elektroniczną w ZUS, dotychczas realizowanych w tradycyjny sposób w jednostkach terenowych. 116, Modernizacja systemów informatycznych ZUS ukierunkowana na architekturę zorientowaną na usługi Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,00 zł Celem projektu jest integracja systemów informatycznych Zakładu poprzez stworzenie wewnętrznej tzw. korporacyjnej szyny usług, która czerpiąc informacje z rozproszonych systemów informatycznych umożliwi docelowo dostarczanie e-usług świadczonych przez ZUS dla szerokiego grona beneficjentów. 100, Cyfrowa Platforma Współpracy Państwowej Straży Pożarnej (CPW PSP) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ,00 zł Celem projektu jest umożliwienie wymiany informacji w formie elektronicznej z Państwową Strażą Pożarną, zarówno w zakresie usług wspierających obywateli i przedsiębiorców, jak również wsparcia wewnętrznych procesów administracji. W ramach projektu utworzone zostaną dziedzinowe platformy e-usług na potrzeby obsługi przedsiębiorców i obywateli oraz administracji. 115, Utworzenie krajowego systemu ewidencyjnoopłatowego dla podmiotów korzystających ze środowiska Ministerstwo Środowiska ,00 zł Projekt utworzenia krajowego systemu ewidencyjno-opłatowego dla podmiotów korzystających ze środowiska (głównie przedsiębiorców) jest nadzorowany przez Ministra Środowiska i wykonywany przez jednostki resortu środowiska oraz inne organy administracji publicznej 113, Zintegrowany system zarządzania badaniami w Stacjach Chemiczno-Rolniczych LAB-SYSTEM Krajowa Stacja Chemiczno- Rolnicza w Warszawie ,00 zł Program zarządzania wynikami badań agrochemicznych w stacjach chemiczno-rolniczych, umożliwia automatyczne, zdalne pobieranie, przechowywanie i analizę danych w Polsce. Jest bankiem właściwości gleb identyfikacją gospodarstw rolnych - NIG i działek. Umożliwia dowolne raportowanie danych na potrzeby organów administracji oraz jednostek naukowo-badawczych. Umożliwia zaczytanie danych z dotychczas używanych programów. 113, Interaktywny formularz zgłoszeniowy dotyczący zgłoszeń pomocy w podróży dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się Urząd Transportu Kolejowego - centralny organ administracji rządowej ,00 zł Cele: - umożliwienie osobom z niepełnosprawnością zaplanowania i zorganizowania podróży drogą elektroniczną, - zwiększenie mobilności osób z niepełnosprawnością, - ujednolicenie istniejących procedur zgłaszania pomocy podczas podróży przez osoby z niepełnosprawnością. 111, System Informacyjny o Rynku Usług Telekomunikacyjnych w Polsce (SIRUT) Urząd Komunikacji Elektronicznej ,00 zł Celem Projektu System Informacyjny o Rynku Usług Telekomunikacyjnych w Polsce (SIRUT) jest budowa systemu teleinformatycznego zapewniającego konsolidację i zmniejszenie sprawozdawczych obowiązków telekomunikacyjnych. 109, Rolnicza Chmura Integracyjna (RCI) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ,00 zł Celem projektu jest zbudowanie funkcjonalnej infrastruktury komponentowej dedykowanej optymalnemu wsparciu procesów biznesowych ARiMR nowego okresu programowania , ale także w sposób nadzorowany udostępnienie e-usług wpisanych w PZIP dla resortu Rolnictwa, realizowanych na rzecz innych instytucji w kraju, wynikających z ustawy o ARiMR, KRUS oraz z Umowy Partnerstwa KE-RP do 2020r. 106, E-usługi publiczne w oparciu o System Rejestrów Państwowych i Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców ,00 zł Celem nadrzędnym projektu jest: stworzenie przyjaznego obywatelowi urzędu, rozumiane jako usprawnienie obsługi obywatela w urzędzie, czyli skrócenie czasu potrzebnego na realizację sprawy urzędowej przez obywatela oraz maksymalne uproszczenie i ułatwienie procesu jej realizacji; umożliwienie łatwego dostępu do rejestrów państwowych dla obywateli i przedsiębiorców, rozumiane jako usprawnienie i rozszerzenie dostępu do danych i informacji w nich zawartych; wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez ułatwienie dostępu do informacji publicznej. 106, interedm - Wzmacnianie wykorzystania elektronicznej dokumentacji medycznej w celu uzyskania trwałej interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia ,00 zł Projekt interedm ma doprowadzić do uzyskania efektywnych i trwałych mechanizmów interoperacyjności instytucji ochrony zdrowia w celu zapewnienia oczekiwanego poziomu jakości pracy instytucji medycznych. Będzie to realizowane poprzez zbudowanie odpowiednich kompetencji i narzędzi informatycznych w zakresie wsparcia organizacyjnego i technologicznego usługodawców we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej. 101, Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych (isda). Prokuratura Generalnajednostka prokuratury ,00 zł Celem projektu jest rozszerzenie funkcjonowania Systemu Digitalizacji Akt na prokuratury rejonowe oraz umożliwienie zewnętrznym odbiorcom usług świadczonych w efekcie realizacji niniejszego projektu, (obywatele i przedsiębiorcy) na wykorzystanie podstawowych funkcji Systemu za pośrednictwem sieci Internet a także podniesienie stopnia dojrzałości świadczonych za pośrednictwem Systemu Digitalizacji Akt usług publicznych. 101, e-krew informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem ,00 zł Zapewnienie szybkiego i bezpiecznego systemu komunikacji pomiędzy jednostkami służby krwi oraz podmiotami leczniczymi we wzajemnych kontaktach między nimi, w zakresie szeroko pojętej gospodarki krwią oraz wykorzystania bazy danych w procesach leczenia. 99, Informatyzacja procesów komunikacyjnych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych ( Eprokuratura ) Prokuratura Generalnajednostka prokuratury ,00 zł Celem projektu jest stworzenie Systemu służącego do przetwarzania informacji na temat prowadzonych postępowań karnych oraz komunikacji z podmiotami zewnętrznymi (obywatele) i funkcjonującymi w ramach administracji (przede wszystkim Policja i Sądy) w kwestiach związanych z czynnościami postępowania przygotowawczego. Projektowany System ma wykorzystywać funkcjonalności obecnie istniejącego Systemu Informatycznego Prokuratury Libra/Libra2. 92, Rozwój Platform P1 i P ,00 zł Celem projektu jest, zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Interoperacyjności, dalsza integracja w ramach SIOZ przy wykorzystaniu Elektronicznej Platformy Gromadzenia Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych tj. projektu P1 i Platformy Udostępniania on-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych rejestrów Medycznych (P2). 91, Elektroniczne Konto Klienta Administracji (EKKA) Centrum Projektów Informatycznych ,00 zł EKKA przyczyni się do zapewnienia współpracy istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych/rejestrów i dostarczy społeczeństwu wysokiej jakości usługi poprzez elektroniczny dostęp do danych użytkownika przechowywanych w systemach ewidencyjnych jednostek administracji publicznej. Dostęp do EKKA obsługiwany jest elektronicznie, niezależnie od lokalizacji geograficznej. EKKA umożliwia użytkownikowi samodzielną modyfikację danych w dopuszczalnym zakresie (np. zmianę adresu do korespondencji, adresu konta użytkownika, adresu ) oraz umożliwienie aktualizacji danych użytkownika poprzez złożenie wniosku do właściwego gestora rejestru publicznego. 87,

3 CIRS - Budowa platformy e-usług dla sektora rybactwa śródlądowego Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza ,00 zł Projekt polegać będzie na stworzeniu platformy dla sektora rybactwa śródlądowego, którego celem będzie integracja sektora oraz rozwój współpracy praktyki gospodarczej z nauką. Projektowana platforma CIRS ma by miejscem, w którym zainteresowani użytkownicy uzyskają wsparcie naukowe prowadzonej działalności, znajdą szeroką informację branżową oraz nawiążą kontakty gospodarcze. 79, Zaprojektowanie i wdrożenie systemu telekomunikacyjnego umożliwiającego włączenie terenowych jednostek organizacyjnych Policji szczebla podstawowego do Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST112) - POL600 Komenda Główna Policji ,00 zł Realizacja projektu potrwa ok. 36 miesięcy. Rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i zakończy się nie później niż 31 grudnia 2022 r. Zakres projektu obejmuje podłączenie około 600 terenowych jednostek organizacyjnych (JO) Policji do uruchomionej w 2012r. sieci OST112, służącej do obsługi wywołań na numer alarmowy 112 i inne numery alarmowe oraz komunikacji pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ratownictwo i bezpieczeństwo publiczne. 79, Elektroniczna Platforma Usług Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ,00 zł Projekt przewiduje wdrożenie Elektronicznej Platformy Usług Doradztwa Rolniczego udostępniającej Pakiet e-usług doradztwa rolniczego 78, Budowa dwóch ośrodków przetwarzania i przechowywania danych medycznych, kolokacji systemów informatycznych obszaru zdrowia oraz udostępniania usług ezdrowia dla usługobiorców i usługodawców ,00 zł Głównym celem projektu jest zapewnienie optymalnego pod względem kosztów i bezpieczeństwa przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych medycznych w ramach Platformy P1 oraz danych z rejestrów medycznych utrzymywanych przez Centrum (Platforma P2 oraz inne rejestry w ochronie zdrowia) 64, Zintegrowana Platforma Identyfikacji i Weryfikacji Zjawisk Przestępczości Ubezpieczeniowej (ZPIiWZPU) Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)- podmiot publiczny nadzorowany przez jednostkę administracji rządowej (Ministerstwo Finansów) ,00 zł Celem projektu jest wykorzystanie danych zgromadzonych w bazie Ośrodka Informacji UFG (OI UFG) i zbudowanie Systemu pozwalającego, w wyniku ich przetwarzania, na identyfikację i weryfikację zjawisk przestępczości ubezpieczeniowej w obszarze ubezpieczeń komunikacyjnych, rozumianych jako obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego oraz ubezpieczenia autocasco 73, Contact Center jeden numer do administracji Centrum Projektów Informatycznych ,00 zł Projekt zakłada utworzenie centrum kontaktowego Contact Center oferującego świadczenie usług związanych z m.in. obsługą telefoniczną oraz wdrożenie sytemu informatycznego służącego do zarządzania i obsługi kanałów dostępu w celu wspierania realizacji efektywności i jakości usług jednostek administracji publicznej. 69, Uruchomienie Telefonii VoIP Komenda Główna Policji ,00 zł Realizacja projektu potrwa ok. 6 lat. Rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2014 r. i zakończy się nie później niż 31 grudnia 2022 r. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego poprzez zwiększenie efektywności współdziałania służb Policji jak i szeroko rozumianej interakcji z innymi służbami, podmiotami zaangażowanymi we wspólne operacje a także z obywatelami w ramach budowanego przez MAiC Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR). 66, Paszportowy System Informacyjny 2.0 Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw ,00 zł Cel ogólny projektu: poprawa jakości dostępnych e-usług w zakresie obsługi wniosków o wydanie paszportu oraz stworzenie e-usługi obsługującej wnioski innych dokumentów (jako obsługę, rozumiemy możliwość pobierania i odsyłania wniosków oraz możliwość sprawdzenia stanu realizacji wniosku). 65, earr Agencja Rynku Rolnego ,00 zł Projekt obejmuje uzupełnienie infrastruktury oraz elektronizację procesów realizowanych w ARR, w tym obiegu dokumentów oraz podłączenie systemów ARR do epuap (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, epuap.gov.pl) w oparciu o otwartą platformę technologiczną umożliwiającą konstruowanie procesów, budowę aplikacji, usług sieciowych, wymianę danych w ramach interoperacyjności z jednostkami administracji publicznej, pozwalającej na przyspieszenie i uproszczenie obsługi beneficjentów oraz zapewniającej elektroniczną realizację procesów wewnętrznych Agencji. 56, Centrum Przetwarzania Danych MSW dla Systemów Rejestrów Państwowych i Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców wraz z infrastrukturą ,00 zł Celem projektu jest wybudowanie, uruchomienie i utrzymanie nowoczesnego Centrum Przetwarzania Danych MSW, wraz z przyległym kompleksem biurowym oraz szkoleniowokonferencyjnym, wykorzystującego rozwiązania i technologie na poziomie światowym. Obiekt ten powinien spełniać najwyższe standardy, w pełni korzystać z dostępnych technologii Green IT. tak aby być jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Stworzenie ośrodka obliczeniowego gwarantującego wysoki poziom bezpieczeństwa, realną dostępność, funkcjonalność i ochronę wirtualnych danych jest zadaniem priorytetowym dla potrzeb udostępniania usług. Utrzymanie wysokich standardów jakości i realnego poziomu bezpieczeństwa wymaga wdrożenia konkretnych rozwiązań oraz rygorystycznych procedur. 44, Ogólnopolski Cyfrowy System Łączności Radiowej - OCSŁR ,00 zł Realizacja projektu ma na celu wybudowanie na obszarze kraju cyfrowego systemu łączności radiowej, szeroko i powszechnie wykorzystywanego przy realizacji działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obywateli, ratowaniem życia ludzkiego i mienia, niesieniem pomocy w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych oraz katastrof jak również realizowałby funkcje pomocnicze (uzupełniające) w stosunku do systemów związanych z obronnością kraju. 43, Modernizacja i rozbudowa Ogólnopolskiej sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112) ,00 zł Realizacja projektu ma na celu rozwój wspólnej sieci o zasięgu ogólnokrajowym, konsolidację wybranych usług telekomunikacyjnych oraz transmisji danych w sektorze administracji publicznej. Umożliwi to redukcję kosztów oraz przyczyni się do wzrostu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej w e-administracji. Ze względu na wykorzystywanie sieci OST 112 w innych projektach (dostęp do rejestrów państwowych, platforma transmisyjna dla usług systemu powiadamiania ratunkowego oraz systemów dziedzinowych służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa, integracja systemów łączności radiowej) oraz generowanie dzięki temu nowych e- usług niezbędna jest rozbudowa sieci. 39, Suma ,00 zł

4 Projekty potencjalnie wpisujące się w cel 3 lub 4 Nazwa projektu Beneficjent / konsorcjum Wartość projektu Rozpoczęcie Zakończenie liczba Uwagi Rozbudowa Bazy Programów Pomocowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,00 zł ,67 68 Projekt do celu 4. E-usługa Omnis Biblioteka Narodowa ,00 zł ,67 63 Projekt do celu 4. Rozwój e-usług publicznych w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego Konsorcjum Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy kategoria beneficjenta: konsorcjum jednostki administracji rządowej i jednostki naukowej ,00 zł ,00 60 Projekt do celu 3. Rozbudowa Portalu Geostatystycznego Główny Urząd Statystyczny ,00 zł ,00 57 Projekt do celu 4. Wzmocnienie systemu informacyjnego państwa poprzez unowocześnienie procesu produkcji danych statystycznych Główny Urząd Statystyczny ,00 zł ,33 57 Projekt do celu 4. Centralna Baza Ofert Pracy Podmiotów Publicznych - CB03P Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ,00 zł ,67 53 Projekt do celu 4. Archiwum Dokumentów Elektronicznych Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych /Narodowe Archiwum Cyfrowe ,00 zł ,67 52 Projekt do celu 4. Wzmocnienie systemu informacyjnego państwa poprzez unowocześnienie procesu udostępniania danych statystycznych Główny Urząd Statystyczny ,00 zł ,33 44 Projekt do celu 4. Repozytorium Standarów Informacyjnych Administracji Publicznej - RSI Główny Urząd Statystyczny ,00 zł ,67 43 Projekt do celu 4. Rządowy system udostępnienia usług dotyczących informacji o prawie i procesu legislacyjnego Rządowe Centrum Legislacji ,00 zł ,33 38 Projekt do celu 4. Centralne repozytorium danych referencyjnych jako zintegrowana platforma analityczno statystyczna Zakład Ubezpieczeń Społecznych ,00 zł ,67 37 Projekt do celu 4. System Monitoringu Pobytu i Pracy Cudzoziemców w Polsce Projekt międzyresortowy obejmujący, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zagranicznych należące do kategorii beneficjentów jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane ,00 zł ,00 37 Projekt do celu 3. Budowa Platformy e-finansów Publicznych Ministerstwo Finansów ,00 zł ,67 36 Projekt do celu 3 lub 4. System obsługi list refundacyjnych leków Ministerstwo Zdrowia ,00 zł ,33 34 Projekt do celu 3. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją w grupie MSW ,00 zł ,00 29 Projekt do celu 3. Suma ,00 zł

5 Projektu odrzucone Nazwa projektu Beneficjent / konsorcjum Wartość projektu Rozpoczęcie Zakończenie liczba Uwagi Informatyzacja placówek ochrony zdrowia (IPOZ) Dostosowanie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej. Systemów Informacyjnych ,00 zł ,33 52 Projekt powinien być finansowany ze środków regionalnych Informatyzacja placówek ochrony zdrowia (IPOZ2) Dostosowanie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej. Centrum Projektów Informatycznych ,00 zł ,00 52 Projekt powinien być finansowany ze środków regionalnych E-turysta Polski System Informacji Turystycznej Polska Organizacja Turystyczna ,00 zł ,00 49 Projekt nie realizuje usług w obszarze priorytetowym Centrum Usług Wspólnych dla podmiotów realizujących zadania publiczne Konsorcjum Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Data Techno Park Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością konsorcjum jednostki podległej i nadzorowanej przez jednostkę administracji rządowej z przedsiębiorstwem ,00 zł ,67 46 Projekt przynosi dochód. Projekt powiela usługi, które chce wprowadzić CSIOZ Portal Edukacyjny Resortu Finansów edukacja, która trwa (PERFekt) Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów (CEZRF), Ministerstwo Finansów, Centrum Przetwarzania Danych MF ,00 zł ,67 40 Projekt szkoleniowy. Wdrożenie e-usług na bazie specjalistycznego ośrodka tele-diagnostyki i tele-opieki sercowokrążeniowo-neurologicznej w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu wraz z integracja lokalnej bazy danych (HIS) z platformą wymiany danych P1 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - jednostka utworzona i nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej ,27 zł ,33 30 Projekt nie ma charakteru ogolnokrajowego. Rozwój systemów informacyjnych w kierunku idei Inteligentnych miast Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy wraz z : Politechniką Warszawską i Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego ,00 zł ,33 30 Projekt nie ma charakteru ogolnokrajowego. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej w administracji morskiej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Departament Transportu Morskiego i Bezpieczeństwa Żeglugi + Urzędy Morskie (Gdynia, Słupsk, Szczecin). b.d. b.d b.d 59,33 24 Projekt nie przygotowany do realizacji. Na straży danych Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ,00 zł ,00 19 Projekt o charakterze regionalnym. SUMA ,27 zł

Nazwa wnioskodawcy. Polska Organizacja Turystyczna. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Nazwa wnioskodawcy. Polska Organizacja Turystyczna. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji L.p Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Kwota wydatków kwalifikowalnych (PLN) 1 E-turysta - Polski System Informacji Turystycznej Polska Organizacja Turystyczna 8 245 313,50 2 Archiwum Dokumentów Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane przez CPI MSWiA

Projekty realizowane przez CPI MSWiA Projekty realizowane przez CPI MSWiA CPI MSWiA Państwowa jednostka budżetowa utworzona zarządzeniem Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. (Dz. Urz. Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Kluczowe projekty informatyczne MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Ewa Szczepańska CPI MSWiA Warszawa, 22 września 2011r. 2 Mapa projektów informatycznych realizowanych przez CPI MSWiA

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców

Polska Cyfrowa. przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Polska Cyfrowa przyjazne i sprawne państwo dla obywateli i przedsiębiorców Diagnoza dla POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 wspiera: alokacja: 1 020,22 mln euro 949,6 mln euro 145

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne

Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Inicjatywy MZ w zakresie informatyzacji, terminy ustawowe, projekty CSIOZ, Projekty NFZ, rejestry medyczne Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 11 grudnia 2012 r.,

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach:

Dofinansowanie na inne obszary działania przedsiębiorstw Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Informatyzacja i działalność w internecie w ramach: Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012

Dominik Kopczewski GUGIK dziś i jutro Dominik Kopczewski, Karlova Studánka, maja 2012 Dominik Kopczewski Premier RP Min. Administracji Min. Spraw Wewnętrznych i Administracji i Cyfryzacji Min. Obrony Narodowej Główny Geodeta Kraju Instytut Geodezji i Kartografii P2 Zarząd Analiz Wywiadowczych

Bardziej szczegółowo

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa

Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje Antoine de Saint-Exupéry Rozwój przestrzennych baz danych jako elementu cyfryzacji Państwa Łódź, 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn, 2829 listopada 2013 r. Cele programu Cel główny: Wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społecznogospodarczego rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG)

Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich Podsumowanie wdrażania 7 i 8 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) 2 Czym jest POIG? Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, 22 kwietnia 2013 r. Agenda 1. Prezentacja ogólnych informacji na temat uruchomionego projektu

Bardziej szczegółowo

Współpraca administracji geodezyjnej i kartograficznej w ramach RPO i PO PC (ZSIN Faza II oraz K-GESUT)

Współpraca administracji geodezyjnej i kartograficznej w ramach RPO i PO PC (ZSIN Faza II oraz K-GESUT) Współpraca administracji geodezyjnej i kartograficznej w ramach RPO i PO PC (ZSIN Faza II oraz K-GESUT) Jacek Jarząbek, z-ca GGK Warszawa 30.11-1.12 2015r. Projekty PO IG GUGiK Projekty w latach 2009-2015

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa - strategia dla e- administracji III Konwent Informatyków Warmii i Mazur Ryn 28.11.2013 Mariusz Przybyszewski Otwarta administracja na potrzeby obywateli i

Bardziej szczegółowo

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Kryteria merytoryczne dla działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Numer i nazwa osi priorytetowej Numer i nazwa działania/ poddziałania

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne

Budowa Platformy e-finansów Publicznych. e-finanse Publiczne Budowa Platformy e-finansów Publicznych e-finanse Publiczne Przesłanie Państwo jak korporacja, skutecznie zarządzane i efektywnie wykorzystujące środki Zdiagnozowane potrzeby klientów usług, które stanowią

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Publiczne prezentacje w 2015 r. działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych. Data zgłoszenia

Publiczne prezentacje w 2015 r. działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych. Data zgłoszenia Publiczne prezentacje w 2015 r. działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych Lp. Podmiot Projekt Data prezentacji Data zgłoszenia Miejsce prezentacji link 1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia

Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia 1 Środa z Funduszami dla instytucji ochrony zdrowia 2 Regionalny Program Województwa Mazowieckiego Sektor ochrony zdrowia w RPO WM 14-20 Infrastruktura Usługi opieki zdrowotnej E- zdrowie Działanie 6.1

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju

Kazimierz Bujakowski Główny Geodeta Kraju postęp technologiczny reforma ustrojowa państwa zasady funkcjonowania państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej zadania z zakresu administracji rządowej zadania własne gmin organizacja służby geodezyjnej

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna

GEODETA WOJEWÓDZTWA. Iwona Nakonieczna Iwona Nakonieczna TERMINOLOGIA TBD? BDOT? GBDOT? Określana tymi kilkoma skrótami Baza Danych Obiektów Topograficznych jest urzędowym systemem informacji o topografii terenu w skali 1:10 000, funkcjonującym

Bardziej szczegółowo

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług

HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług Lider: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Partner: Centrum Projektów Informatycznych HELIOS - Integracja rejestrów publicznych z wykorzystaniem Krajowej Szyny Usług CEL PROJEKTU Realizacja założeń

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze

Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem technologii przetwarzania w chmurze Informatyzacja JST z zastosowaniem usług w chmurze Partnerstwo na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Lider Projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I

Projekt ZSIN. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach - Faza I Projekt ZSIN - Faza I Jaki jest cel projektu ZSIN Faza I? Administracja publiczna zmienia swoje oblicze z roku na rok.

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 18.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 18.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów

Uwarunkowania (Analiza SWOT) Cele realizacje projektów Projekty teleinformatyczne realizowane przez CSIOZ, które uzyskały dofinansowanie w ramach 7 osi POIG wraz z harmonogramem ich realizacji Dr n. med. Leszek Sikorski Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju cyfrowego w Polsce z funduszy europejskich Gdańsk, 2 lipca 2015 r.

Finansowanie rozwoju cyfrowego w Polsce z funduszy europejskich Gdańsk, 2 lipca 2015 r. Finansowanie rozwoju cyfrowego w Polsce z funduszy europejskich 2014-2020 Gdańsk, 2 lipca 2015 r. 1 Cele tematyczne EFSI 2014-2020 B+R ADMINISTRACJA TIK MŚP ENERGETYKA KLIMAT ŚRODOWISKO ZATRUDNIENIE TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego

Założenia i planowane efekty Projektu. Rola Projektu w budowaniu infrastruktury informacji przestrzennych na obszarze województwa mazowieckiego WYPRACOWANIE I WDROŻENIE INNOWACYJNYCH METOD INTEGRACJI DANYCH KATASTRALNYCH, MAPY ZASADNICZEJ I BAZY DANYCH TOPOGRAFICZNYCH ORAZ MODERNIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ

Bardziej szczegółowo

Przewidywany dofinansowanie ze. okres realizacji Miejsce realizacji środków EFRR (mln. 170,00 144,50 2007-2013 Cały kraj

Przewidywany dofinansowanie ze. okres realizacji Miejsce realizacji środków EFRR (mln. 170,00 144,50 2007-2013 Cały kraj Propozycja listy nowych projektów indywidualnych w ramach 7 osi priorytetowej PO IG. Lista uwzględnia projekty zgłoszone przez wnioskodawców w ramach naboru trwającego od 15 kwietnia do 15 maja 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo

Publiczne prezentacje w 2015 r. działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych. Data zgłoszenia

Publiczne prezentacje w 2015 r. działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych. Data zgłoszenia Publiczne prezentacje w 2015 r. działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e usług publicznych Lp. Podmiot Projekt Data prezentacji Data zgłoszenia Miejsce prezentacji link 1 Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa

Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka. Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS. 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 21.03.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce

Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Lokalizacja wywołań alarmowych w Polsce Departament Infrastruktury Teleinformatycznej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Durbajło Dyrektor Okrągły Stół 112 w Polsce - 2008 r. Agenda

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

CYFROWA MAŁOPOLSKA

CYFROWA MAŁOPOLSKA XI Ogólnopolskie Sympozjum Krakowskie Spotkania z INSPIRE CYFROWA MAŁOPOLSKA 2014-2020 Maciej Antosiewicz Justyna Bachowska Departament Rolnictwa i Geodezji Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r.

Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze. Warszawa, 17 lutego 2015 r. Linia współpracy Projekt Informatyzacja JST z wykorzystaniem technologii przetwarzania w Chmurze Warszawa, 17 lutego 2015 r. Chmura obliczeniowa w Programie Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zbudowanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987

1) Jednostki organizacyjne realizujące program oraz ich role. 1. Ministerstwo Zdrowia, 00-952 Warszawa, ul. Miodowa 15, REGON: 000287987 PROGRAM UDZIAŁU W ETAPIE 20142015 BUDOWY IIP 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu wiodącego, podstawa prawna Minister Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny projektów e-zdrowia Połączenie celów politycznych ( poprawa jakości opieki zdrowotnej, dostępności, efektywności,), technologii ( EHR

Cel strategiczny projektów e-zdrowia Połączenie celów politycznych ( poprawa jakości opieki zdrowotnej, dostępności, efektywności,), technologii ( EHR Linia współpracy CSIOZ - Regiony w ramach Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia,Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Dr n. med. Leszek Sikorski Dyrektor Centrum Systemów

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego

Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego Fundusze europejskie na projekty informatyzacji w jednostkach samorządu terytorialnego 2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ)

SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) SYSTEM WYMIANY INFORMACJI BEZPIECZEŃSTWA ŻEGLUGI (SWIBŻ) System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ) wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, jest jednym z projektów współfinansowanych przez

Bardziej szczegółowo

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF

Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Chmura Obliczeniowa Resortu Finansów HARF Okres i koszt realizacji projektu Projekt będzie realizowany od 1 września 2015 do 31 sierpnia 2018 Szacowany koszt realizacji projektu 192,5 mln zł Główne produkty

Bardziej szczegółowo

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005 Filary

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców

Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Ogólny przegląd planowanych zmian w Systemie Rejestrów Państwowych oraz Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Departament Ewidencji Paostwowych i Teleinformatyki Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami

Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Wymiana doświadczeń Piotr Banasiewicz Wydział Informacji i Współpracy z Regionami Warszawa, 2017-04-21 PORTFOLIO PROJEKTÓW CSIOZ Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH

REJESTR ZBIORÓW DANYCH REJESTR ZBIORÓW DANYCH Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane Dane publikowane

Bardziej szczegółowo

GBDOT / GP2 (usługi + narzędzia) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 1.8 Hydrografia System Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (BHMW)

GBDOT / GP2 (usługi + narzędzia) Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 1.8 Hydrografia System Morskiej Informacji Geoprzestrzennej (BHMW) Organ wiodący Numer tematu Projekty trwające Główny Geodeta Kraju 1.1 Systemy odniesienia za pomocą współrzędnych ASG EUPOS / GP2 (usługi + narzędzia) Proejkty planowane Główny Geodeta Kraju 1.2 Systemy

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport. Dariusz Nowakowski. Bartłomiej Klinger. Autorzy raportu: Warszawa, Listopad 2015 r.

Raport. Dariusz Nowakowski. Bartłomiej Klinger. Autorzy raportu: Warszawa, Listopad 2015 r. Raport Rozstrzygnięcie pierwszego konkursu na dofinansowanie projektów informatycznych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług Autorzy raportu: Dariusz

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 Priorytet II CYFROWA MAŁOPOLSKA Działanie 2.1 E-administracja i otwarte zasoby. Planowany termin naboru: IV kw.2015r. Orientacyjna

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

BI 2 T. Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Zmiany w obsłudze Klienta Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdrażane w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich mgr inż. Paweł Zalewski Główny Specjalista IT Oddział Regionalny

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Warszawa, 25-26 września 2014 roku Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 25-26 września 2014 roku Informacja przestrzenna jest filarem podejmowania decyzji w nowoczesnym państwie Zapewnienie powszechnego dostępu do tej wiedzy jest

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. 1-3 marca 2011

Platforma epuap. 1-3 marca 2011 Platforma epuap 1-3 marca 2011 Co to jest epuap? elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) to system informatyczny, na którym instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania

E-zdrowie w województwie pomorskim. - założenia strategiczne i działania E-zdrowie w województwie pomorskim - założenia strategiczne i działania Forum ezdrowia Sopot, 15-09-2016 Obecność e-zdrowia w dokumentach strategicznych w woj. pomorskim E-zdrowie w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012 Cel strategiczny:

Bardziej szczegółowo

Współpraca z ZETO S.A. w Poznaniu

Współpraca z ZETO S.A. w Poznaniu innowacje nowoczesne technologie data center cloud Współpraca z ZETO S.A. w Poznaniu Integracja nauki i biznesu innowacyjna Wielkopolska Pozyskiwanie środków UE POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Nowa struktura i nowe podejście do zarządzania projektami realizowanymi z udziałem CPI. Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych

Nowa struktura i nowe podejście do zarządzania projektami realizowanymi z udziałem CPI. Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Nowa struktura i nowe podejście do zarządzania projektami realizowanymi z udziałem CPI Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Plan wystąpienia Centrum Projektów Informatycznych. Zmiany.

Bardziej szczegółowo

Zdiagnozowane potrzeby klientów usług (oczekiwane korzyści dla grupy Podatnicy) Potrzeby Podatników w obszarze CIT i VAT oraz kontroli:

Zdiagnozowane potrzeby klientów usług (oczekiwane korzyści dla grupy Podatnicy) Potrzeby Podatników w obszarze CIT i VAT oraz kontroli: Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego CVP Rozwój katalogu

Bardziej szczegółowo

WZAJEMNE UŻYTKOWANIE DANYCH PRZESTRZENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ ORAZ LASY PAŃSTWOWE

WZAJEMNE UŻYTKOWANIE DANYCH PRZESTRZENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ ORAZ LASY PAŃSTWOWE WZAJEMNE UŻYTKOWANIE DANYCH PRZESTRZENNYCH PROWADZONYCH PRZEZ SŁUŻBĘ GEODEZYJNĄ I KARTOGRAFICZNĄ ORAZ LASY PAŃSTWOWE Jerzy Zieliński Seminarium pt.: Gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE

Data utworzenia 2014-01-07. Numer aktu 1. Akt prawa miejscowego NIE ZARZĄDZENIE Nr 1/2014 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 7 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2013 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie

ug geoinformacyjnychnych na przykładzie Małgorzata Gajos Rozwój j usług ug geoinformacyjnychnych na przykładzie geoportalu Zakopane 25-28.09.2007 Geoinformacja Informacja uzyskiwana w drodze interpretacji danych geoprzestrzennych (dotyczących

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej

Małopolski System Informacji Medycznej Małopolski System Informacji Medycznej Tomasz Szanser Dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWM 30 stycznia 2013 r. Cel projektu: Projekt MSIM ma na celu stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej

Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej Program pl.id a standaryzacja i integracja procesów wewnątrz administracji publicznej (Na przykładzie Urzędu m.st. Warszawy) Olsztyn - Stare Jabłonki, 10-12 marca 2011 r. Warszawa podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Ochrony Zdrowia

Informatyzacja Ochrony Zdrowia Informatyzacja Ochrony Zdrowia Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2013-12-05 Cele Informatyzacji Ochrony Zdrowia Zwiększenie bezpieczeostwa zdrowia obywateli

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Łódź 20.09.2011 Agenda Rola Biura Koordynatora

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej

Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Zastosowanie epuap w obszarze elektronizacji usług administracji publicznej Tomasz Krzymowski Warszawa, 22 listopada 2013 r. Plan prezentacji Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap)

Bardziej szczegółowo

Co to jest e m p@tia?

Co to jest e m p@tia? Co to jest e m p@tia? O projekcie słów kilka Przygotowała Katarzyna Kosiewicz DI MPiPS 12.02.2013 r. Warszawa Co to jest emp@tia? Projekt Emp@tia Platforma Komunikacyjna Obszaru Zabezpieczenia Społecznego

Bardziej szczegółowo

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A.

Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego. Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Architektura użytkowa Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Lubelskiego Maciej Żuber COMARCH Polska S.A. Agenda Założenia projektu Architektura logiczna Zasób RIIP WL dane referencyjne,

Bardziej szczegółowo

Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP

Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Fundament wdrożenia systemu EZD Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w administracji rządowej RP Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji Magdalena Sawicka Kierownik

Bardziej szczegółowo