MSIG 98/2015 (4729) poz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSIG 98/2015 (4729) poz"

Transkrypt

1 MSIG 98/2015 (4729) poz Poz MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-5744/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku I. WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU Fundusz działa pod nazwą Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym aktywów niepublicznych w rozumieniu art. 196 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 157 z późniejszymi zmianami). Fundusz nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym, o którym mowa w art. 2 ust. 39 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych. Dnia 25 października 2010 roku Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 577. Księgi rachunkowe Funduszu zostały otwarte w dniu 29 października 2010 roku. Czas trwania funduszu jest nieokreślony. 2) CEL INWESTYCYJNY, SPECJALIZACJA FUNDUSZU I STOSOWANE OGRANICZENIA INWESTYCYJNE a) Celem Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. b) Fundusz może lokować Aktywa w: 1) papiery wartościowe, w tym akcje spółek akcyjnych będące przedmiotem publicznej oferty, jak i niebędące przedmiotem takiej oferty; 2) prawa do akcji, warranty subskrypcyjne i prawa poboru akcji papierów wartościowych, w tym akcje spółek akcyjnych będące przedmiotem publicznej oferty, jak i niebędące przedmiotem takiej oferty; 3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 4) Instrumenty Rynku Pieniężnego; 5) depozyty i waluty obce; 6) papiery wartościowe inkorporujące prawa z zaciągnięcia długu przez spółki, których akcje lub udziały stanowią składnik Aktywów Funduszu; 7) wierzytelności wobec spółek, których akcje lub udziały wchodzą w skład Aktywów Funduszu - pod warunkiem, że są zbywalne; 8) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. c) Fundusz może udzielać pożyczek pieniężnych oraz pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe. d) Fundusz może udzielać gwarancji i poręczeń. e) Fundusz realizuje cel inwestycyjny poprzez inwestowanie co najmniej 80% Aktywów Funduszu w: 1) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcje spółek akcyjnych niedopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym i niebędących przedmiotem publicznej oferty, chyba że akcje te stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz; 2) Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. f) Fundusz nie będzie dokonywać lokat w Instrumenty Pochodne. g) Fundusz nie będzie komplementariuszem w spółkach komandytowo-akcyjnych, Nazwa Funduszu nie zostanie umieszczona w firmach spółek wskazanych w zdaniu pierwszym. h) Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu: 1) Papiery wartościowe lub Instrumenty Rynku Pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem pkt 2. 2) Ograniczeń, o których mowa w pkt 1, nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD. 3) Waluta obca jednego państwa ani EURO nie może stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 4) Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu. 5) Fundusz może zaciągnąć, wyłącznie w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, pożyczki i kredyty, w wysokości liczonej łącznie z wartościami wyemitowanych obligacji nieprzekraczającej 75% wartości Aktywów Netto funduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów. 22 MAJA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 191

2 MSIG 98/2015 (4729) poz ) Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie Funduszu w terminie 36 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu. 7) Fundusz może udzielać pożyczek, których przedmiotem są papiery wartościowe pod warunkiem, że łączna wartość papierów wartościowych i papierów wartościowych tego samego emitenta będących w portfelu Funduszu nie może przekroczyć limitów ustawowych określonych w art. 145 ust. 3 i 4 Ustawy. 8) Fundusz może udzielać pożyczek pieniężnych do wysokości 50 (pięćdziesięciu) % wartości Aktywów Funduszu. Wysokość pożyczki udzielonej jednemu podmiotowi nie może przekroczyć 20 (dwudziestu) % wartości Aktywów Funduszu. Fundusz udziela pożyczki jeśli spełnione są przesłanki określone w Statucie. 9) Fundusz może udzielać poręczeń lub gwarancji za zobowiązania do wysokości nie wyższej niż 50% wartości Aktywów Funduszu Wysokość poręczenia lub gwarancji za zobowiązania jednego podmiotu nie może przekroczyć 20 (dwudziestu) % wartości Aktywów Funduszu. Fundusz udzieli poręczenia lub gwarancji, jeśli spełnione są przesłanki określone w statucie. 10) Minimalna wartość zabezpieczeń udzielonych przez potencjalnych pożyczkobiorców lub beneficjentów nie będzie niższa niż 25% wartości pożyczki lub zobowiązania Funduszu wynikającego z poręczenia lub gwarancji. 3) FIRMA, SIEDZIBA I ADRES TOWARZYSTWA Firma: MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Siedziba: Warszawa. Adres: ul. Nowy Świat 6 lok. 12, Warszawa. wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 27 października 2009 roku. 4) PODMIOT, KTÓREMU POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o. S.K.A. (dawniej OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo- -akcyjna) z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22 lok. 8b, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS z kapitałem zakładowym zł w pełni opłaconym; NIP ) OKRES SPRAWOZDAWCZY I DZIEŃ BILANSOWY Prezentowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dniem bilansowym jest dzień 31 grudnia 2014 roku. W okresie sprawozdawczym nie miało miejsce połączenie Funduszu. 6) KONTYNUACJA DZIAŁALNOŚCI Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości, w tym w szczególności w okresie co najmniej 12 miesięcy od dnia bilansowego, czyli 31 grudnia 2014 roku. Towarzystwo nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania istnienia okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania działalności przez Fundusz. 7) PODMIOT, KTÓRY PRZEPROWADZIŁ BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe zostało poddane badaniu przez Mac Auditor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Obrzeżnej 5/8 p, Warszawa. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ) WSKAZANIE SERII CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH, CECH JE RÓŻNICUJĄCYCH, EMISJI ORAZ WSKAZANIE RYNKU, NA KTÓRYM NOTOWANE SĄ CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Fundusz wyemitował 5 serii Certyfikatów Inwestycyjnych: Seria sztuk. Data przydziału: 11 października 2010 roku. Seria sztuk. Data przydziału: 27 stycznia 2011 roku. Seria sztuk. Data przydziału: 29 października 2012 roku. Seria sztuk. Data przydziału: 28 lutego 2013 roku. Seria sztuk. Data przydziału: 11 lipca 2013 roku. Certyfikaty nie są notowane na i reprezentują jednakowe prawa majątkowe. występują cechy różnicujące poszczególne serie Certyfikatów Inwestycyjnych. 9) WALUTA SPRAWOZDANIA: Zgodnie z 32 pkt 1 i 2 Rozporządzenia MF z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249 poz. 1859), sprawozdanie finansowe sporządzone jest w walucie polskiej, a zawarte w nim informacje wykazane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wyniku z operacji przypadającego na certyfikat inwestycyjny. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 22 MAJA 2015 R. 192

3 MSIG 98/2015 (4729) poz TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje ,40% ,18% Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe ,39% Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością ,51% ,20% Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty ,71% ,83% Waluty ruchomości Statki morskie Inne Suma: ,62% ,60% Tabela główna Zestawienia lokat może nie uzgadniać się do Bilansu w części Składników lokat notowanych i nienotowanych w odniesieniu do instrumentów pochodnych. Pozycja Instrumenty pochodne w Tabeli głównej Zestawienia lokat przedstawia instrumenty pochodne, które na dzień bilansowy miały dodatnią lub ujemną wycenę. Instrumenty pochodne, które na dzień bilansowy miały ujemną wycenę, są w Bilansie ujmowane w części Zobowiązania. W przypadku gdy określone pole tabeli nie znajduje zastosowania odnośnie do danego składnika lokat, przyjmuje ono symbol - i oznacza to samo co wyrażenie nie dotyczy. 22 MAJA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 193

4 MSIG 98/2015 (4729) poz TABELA UZUPEŁNIAJĄCA AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem Aktywny rynek nieregulowany Aktywny rynek regulowany notowane na ,40% STOCZNIA REMONTOWA NAUTA S.A. (-) ADEXTRA S.A. W LIKWIDACJI (-) MORSKA STOCZNIA REMONTOWA GRYFIA S.A. (-) CENTRUM BANKOWO FINANSOWE NOWY ŚWIAT S.A. (-) WARYŃSKI S.A. GRUPA HOLDINGOWA (-) UNIMOR DEVELOPMENT S.A. (-) FS NIERUCHOMOŚCI S.A. (-) FABRYKA KOTŁÓW SEFAKO S.A. (-) notowane na notowane na notowane na notowane na notowane na notowane na notowane na notowane na notowane na dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy 90 dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy dotyczy ,96% ,62% ,54% ,52% ,81% ,28% ,84% ,44% CRIST S.A. (-) ,39% Suma: ,40% TABELA UZUPEŁNIAJĄCA Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem MARS FINANCE 1 SP. Z O.O. MARS FINANCE 1 SP. Z O.O. WARSZAWA ,47% ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC GDYNIA SP. Z O.O. BILFINGER MARS OFFSHORE SP. Z O.O. ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC GDYNIA SP. Z O.O. BILFINGER MARS OFFSHORE SP. Z O.O. GDYNIA ,55% SZCZECIN ,15% MARS SYSTEMS SP. Z O.O. MARS SYSTEMS SP. Z O.O. ŚWINOUJŚCIE ,29% EPG DESIGN SP. Z O.O. EPG DESIGN SP. Z O.O. GDYNIA ,05% Suma: ,51% MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 22 MAJA 2015 R. 194

5 MSIG 98/2015 (4729) poz TABELA UZUPEŁNIAJĄCA DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania ceny nabycia w danej walucie Wartość wg ceny nabycia wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość wg wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach państw należących do OECD ,71% Lokata terminowa 3M Lokata terminowa 3M FM BANK PBP S.A. PLN ALIOR BANK S.A. PLN 2,35 (Stały kupon) ,29% 3,10 (Stały kupon) ,42% W walutach państw nienależących do OECD Suma: ,71% 22 MAJA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 195

6 MSIG 98/2015 (4729) poz BILANS I. Aktywa ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ) Należności ) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu - - 4) Składniki lokat notowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe - - 5) Składniki lokat nienotowane na, w tym: dłużne papiery wartościowe ) ruchomości - - 7) Pozostałe aktywa - - II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I - II) IV. Kapitał funduszu ) Kapitał wpłacony ) Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) - - V. Dochody zatrzymane ) Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto ) Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 118,80 119,18 Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 118,80 119,18 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny - - Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 118,80 119,18 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 22 MAJA 2015 R. 196

7 MSIG 98/2015 (4729) poz RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach - - Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości - - Dodatnie saldo różnic kursowych - - Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla Towarzystwa Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1 - Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - Ujemne saldo różnic kursowych - - Pozostałe Koszty usług doradczych III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych - - VII. Wynik z operacji (V+-VI) Wynik z operacji za okres przypadający na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -0,39-1,38 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -0,39-1,38 22 MAJA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 197

8 MSIG 98/2015 (4729) poz ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od do od do I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -1-3 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): - - a) z przychodów z lokat netto - - b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat - - c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+-5) Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym w podziale na serie 1 Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Saldo zmian Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Saldo zmian Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Saldo zmian Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Saldo zmian Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu w podziale na serie 1 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 22 MAJA 2015 R. 198

9 MSIG 98/2015 (4729) poz Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Saldo zmian Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Saldo zmian Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Saldo zmian Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Saldo zmian Liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych Saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych III. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Wartość Data wyceny Wartość Data wyceny 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego (*) Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 119, , Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 118, , Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym (**) Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie -0,32% - -1,33% - 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 118, , Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 119, , Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny wg ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym i data wyceny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 118, , Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie 118,80-119,18-22 MAJA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 199

10 MSIG 98/2015 (4729) poz IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym (**): 1,79% 1,94% Wynagrodzenie dla Towarzystwa 1,10% 1,06% Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza 0,00% 0,00% Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów 0,02% 0,02% Usługi w zakresie rachunkowości 0,02% 0,04% Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu - - (*) Dla funduszy rozpoczynających działalność w okresie bieżącym lub porównywalnym pierwszą wartością odniesienia jest wartość nominalna. (**) Dane prezentowane w ujęciu rocznym. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od do od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (I-II) I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe Zwrot dopłaty do kapitału Mars Finance 1 Sp. z o.o II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat - - Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych - - Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami - - Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości - - Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (I-II) I. Wpływy Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa albo wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek - - Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek - - Odsetki - - Pozostałe Z tytułu emisji obligacji MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 22 MAJA 2015 R. 200

11 MSIG 98/2015 (4729) poz II. Wydatki Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek - - Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów - - Z tytułu udzielonych pożyczek - - Odsetki Pozostałe - - C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych - - D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA dla Zgromadzenia Inwestorów Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Przeprowadziliśmy badanie sprawozdania finansowego Mars Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, na które składają się: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - zestawienie lokat według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące lokaty w kwocie tysięcy złotych, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który wykazuje sumę aktywów netto w wysokości tysięcy złotych, - rachunek wyniku z operacji za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący ujemny wynik z operacji w kwocie tysięcy złotych, - zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie aktywów netto o kwotę tysięcy złotych, - rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tysięcy złotych, - noty objaśniające i informacja dodatkowa. Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) zarządzający Funduszem i reprezentujący Fundusz. Towarzystwo jest zobowiązane do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz załączony do niego list Towarzystwa do uczestników funduszu spełniały wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 330, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 roku Nr 249, poz. 1859). Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności tego sprawozdania finansowego z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik z operacji Funduszu oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych, stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień: - rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, - krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce. Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez Fundusz zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie - w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte, w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia opinii. 22 MAJA 2015 R. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 201

12 MSIG 98/2015 (4729) poz Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach: - przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Funduszu na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jego wyniku z operacji za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, - zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w tym z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, - zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Funduszu, zgłaszając zastrzeżeń co do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego, zwracamy uwagę, że na dzień bilansowy występowało, wynikające ze zmiany wartości aktywów, przekroczenie ograniczenia określonego w art. 145 ust 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 157 z późn. zm.) w odniesieniu do akcji spółki Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A. (23,52% wartości aktywów na dzień bilansowy). Zgodnie z art. 157 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych Fundusz jest obowiązany do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w tych przepisach, uwzględniając należycie interes uczestników Funduszu. Zapoznaliśmy się z listem Towarzystwa, będącego organem Funduszu, skierowanym do Uczestników Funduszu. Naszym zdaniem list ten uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a zawarte w nim dane wynikające ze sprawozdania finansowego są z nim zgodne. Do sprawozdania finansowego dołączone zostało oświadczenie Depozytariusza potwierdzające zgodność danych dotyczących stanów aktywów Funduszu, w tym zapisanych na rachunkach bankowych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z nich wynikających przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu, ze stanem faktycznym. Radosław Świderski Biegły Rewident, nr w rejestrze Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu Mac Auditor Sp. z o.o. ul. Obrzeżna 5/8p Warszawa Spółka wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 244 Warszawa, dnia 27 marca 2015 roku UCHWAŁA nr 1 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Zgromadzenia Inwestorów Mars FIZ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MARS FIZ za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 1 Niniejszym, Zgromadzenie Inwestorów Mars Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą Warszawie, działając na podstawie art. 6 ust. 7 pkt 2) statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe MARS FIZ za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba głosów: Liczba głosów ZA: Liczba głosów PRZECIW: 0 Liczba głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ: 0 2 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 22 MAJA 2015 R. 202

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Połączone zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2016 roku obejmujący okres od 2016-07-04 do 2016-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:

1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016: ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 013 roku obejmujący okres od 013-04-01 do 013-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 1 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-03-18 do 2014-03-31 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Wiceprezes Zarządu Ewa Dubicka Poz. 4817. OSTOJA VI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4502/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 13.03.2012 r. - 31.12.2012 r. 10-109 Olsztyn, ul. Marii Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 2 kwartał 2017 roku obejmujący okres od 2017-04-01 do 2017-06-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:

1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.: ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

MSIG 98/2015 (4729) poz

MSIG 98/2015 (4729) poz Poz. 6852. GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6307/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. WPROWADZENIE 1) PODSTAWOWE INFORMACJE O FUNDUSZU Fundusz działa pod nazwą GANT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny P-FIZ-R-E

Raport roczny P-FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny P-FIZ-R-E za rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r. ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2010 obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-12-31

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane za I ANEKS NR 4 Z DNIA 1 WRZEŚNIA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016]

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. Poz ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] MSIG 226/2016 (5111) poz. 31122 31122 Poz. 31122. ENERGA Trading Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-18787/2016] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w tys. w Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. w 1. Akcje 58 405

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień

Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2014 (4490) poz

MSIG 111/2014 (4490) poz Poz. 7677. SKOK PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-5861/2014] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKOK PARASOL FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia używać w nazwie skrótu FIZ. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2017-06-30

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 Warszawa, 26 października 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2012 roku 1 W dniu 30 czerwca 2012 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

MSIG 216/2015 (4847) poz

MSIG 216/2015 (4847) poz Poz. 17183. MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-9271/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MP-INWESTORS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawniej

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny FIZ-P-E

Raport półroczny FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E 12.12.05 za 1 półrocze 2008 roku obejmujące okres od 2007-10-17 do 2008-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy obejmujący okres od do Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2014 roku obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 103/2014 (4482) poz. 6950 6950 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6950. AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6210/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Opinia niezależnego biegłego rewidenta Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

Dokument pobrano z mojefundusze.pl

Dokument pobrano z mojefundusze.pl SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM GOTÓWKOWY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2017 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2017-06-30 2016-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

MSIG 123/2014 (4502) poz

MSIG 123/2014 (4502) poz MSIG 123/2014 (4502) poz. 8528 8528 Poz. 8528. PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6445/2014] PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009

OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009 OGŁOSZENIE 8/2009 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 16/02/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu

Bardziej szczegółowo

MSIG 170/2016 (5055) poz

MSIG 170/2016 (5055) poz Poz. 22262. CONERGA GREENENERGY Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-14101/2016] Wprowadzenie SPRAWOZDANIE FINANSOWE CONERGA GREENENERGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty I. Informacje o Funduszu Nazwa Funduszu Arka GLOBAL INDEX 2007 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Arka GLOBAL

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

MSIG 185/2017 (5322) poz

MSIG 185/2017 (5322) poz MSIG 185/2017 (5322) poz. 35913 35913 Poz. 35913. FORUM 94 R&D Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji. [BMSiG-31942/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 94 R&D Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 9350. FORUM 46 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-7542/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 46 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

MSIG 190/2014 (4569) poz

MSIG 190/2014 (4569) poz MSIG 190/2014 (4569) poz. 13308 13308 Poz. 13308. BPS Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. [BMSiG-12036/2014] POŁĄCZONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 17 września 2013 roku do dnia 31

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 114/2016 (4999) poz. 14954 14954 Poz. 14954. FAST FINANCE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-13656/2016] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FAST FINANCE Niestandaryzowanego

Bardziej szczegółowo

MSIG 212/2017 (5349) poz

MSIG 212/2017 (5349) poz Poz. 41043. FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-38797/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM X Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold Plus FIZ za rok 2016 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt. odst.

Bardziej szczegółowo

MSIG 174/2017 (5311) poz

MSIG 174/2017 (5311) poz MSIG 174/2017 (5311) poz. 34072 34072 Poz. 34072. FORUM 79 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-31935/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 79 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 15 października

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 37825. FORUM 56 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-31664/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 56 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w likwidacji za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 223/2014 (4602) poz. 15423 15423 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15423. FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14833/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 017 roku obejmujący okres od 017-04-01 do 017-06-30 podstawa prawna: 8 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz. W imieniu Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

MSIG 68/2013 (4185) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz. W imieniu Ostoja Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Poz. 4819. OSTOJA II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4496/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Ostoja II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 10-109 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

MSIG 12/2017 (5149) poz

MSIG 12/2017 (5149) poz MSIG 12/2017 (5149) poz. 1855 1855 Poz. 1855. FORUM 58 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-28126/2016] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 21 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MSIG 18/2018 (5406) poz

MSIG 18/2018 (5406) poz MSIG 18/2018 (5406) poz. 3771 3771 Poz. 3771. FORUM XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-45202/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM XXVIII Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od

Bardziej szczegółowo

MSIG 178/2017 (5315) poz

MSIG 178/2017 (5315) poz Poz. 34771. FORUM 87 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-31939/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 87 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 18 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

MSIG 200/2017 (5337) poz

MSIG 200/2017 (5337) poz MSIG 200/2017 (5337) poz. 38597 38597 Poz. 38597. EAC ASSETS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-31206/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EAC ASSETS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)

Pioneer Akcji Europejskich Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Połączone sprawozdanie finansowe PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2013-06-30 2012-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

MSIG 209/2013 (4326) poz

MSIG 209/2013 (4326) poz MSIG 209/2013 (4326) poz. 15156 Poz. 15156. CASUS FINANSE I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-8406/2013] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CASUS FINANSE I Niestandaryzowany

Bardziej szczegółowo

MSIG 176/2017 (5313) poz

MSIG 176/2017 (5313) poz Poz. 34396. FORUM 81 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-31937/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 81 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 4 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku

Bardziej szczegółowo

MSIG 200/2017 (5337) poz

MSIG 200/2017 (5337) poz MSIG 200/2017 (5337) poz. 38598 38598 Poz. 38598. FAST FINANCE Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-31207/2017] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FAST FINANCE Niestandaryzowany

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 227/2014 (4606) poz. 15716 15716 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15716. GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14857/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny FIZ-Q-E

Raport kwartalny FIZ-Q-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 4 kwartał 2010 obejmujący okres od 2010-10-01 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ

Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ 25 mm 25 mm 25 mm Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za I półrocze 2017 105 mm 25 mm 25 mm MetaPro Bold 31 pt. odst. 37 pt. MetaPro Bold 25 pt. odst. 30 pt. + odst. po 15 pt. MetaPro Bold 22 pt.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

MSIG 202/2015 (4833) poz

MSIG 202/2015 (4833) poz Poz. 15791. HOIST I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-9361/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HOIST I Niestandaryzowanego

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Połączone sprawozdanie finansowe PKO Światowy Fundusz Walutowy fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ

Raport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ INVESTOR FIZ RB 26 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr WIADOMOŚĆ W załączeniu przesyłam Aneks nr 2 z dnia 15 kwietnia 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I,

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

Raport roczny FIZ-R-E

Raport roczny FIZ-R-E INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-R-E_20120101 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący

Bardziej szczegółowo