MSIG 216/2015 (4847) poz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSIG 216/2015 (4847) poz"

Transkrypt

1 Poz MP INWESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-9271/2015] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MP-INWESTORS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych (dawniej MP-Fund Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych) za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu MP-INWETSORS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych, dalej zwany Funduszem, działa zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2014 r. Nr 0, poz. 157 z późn. zm.) ( Ustawa o funduszach inwestycyjnych ) jako fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów niepublicznych. Do dnia 10 lipca 2014 fundusz działał pod nazwą IPOPEMA 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, a następnie do dnia 31 grudnia 2014 roku pod nazwą MP-Fund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych dnia 13 listopada 2007 roku pod numerem RFi 333. Księgi rachunkowe Funduszu zostały otwarte w dniu 30 listopada 2007 roku. Fundusz został utworzony na czas określony, do dnia 30 kwietnia 2015 r. Cel inwestycyjny Funduszu Celem inwestycyjnym Funduszu jest osiągnięcie wzrostu wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Ograniczenia inwestycyjne Funduszu 1. Fundusz może lokować Aktywa w: 1) papiery wartościowe, 2) wierzytelności, 3) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 4) instrumenty rynku pieniężnego, 5) waluty, - pod warunkiem że są zbywalne, oraz 6) depozyty. 2. Fundusz będzie lokował nie mniej niż 80% wartości aktywów Funduszu w aktywa inne niż: 1) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty po ich nabyciu przez Fundusz; 2) papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez Fundusz; 3) Instrumenty Rynku Pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego Funduszu. 3. Fundusz będzie lokować swoje aktywa przede wszystkim w następujący sposób: 1) nabywając i obejmując akcje spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych oraz udziały spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, 2) nabywając i obejmując dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki akcyjne, spółki komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. 4. Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu: 1) W okresie, o którym mowa w ppkt 12) poniżej, Fundusz będzie lokować aktywa, niebędące lokatami, o których mowa w pkt 3, przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. 2) Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu, z zastrzeżeniem ppkt 3). 163

2 MSIG 216/2015 (4847) poz ) Ograniczeń, o których mowa w ppkt 2), nie stosuje się do papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, państwa należące do OECD oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD. 4) Waluta obca jednego państwa nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 5) Euro nie może stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 6) Listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mogą stanowić więcej niż 25% wartości aktywów Funduszu. 7) Fundusz utrzymuje w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu, część swoich aktywów na rachunkach bankowych. 8) Depozyty w jednym banku krajowym, banku zagranicznym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. 9) Fundusz może zaciągać, wyłącznie w bankach, pożyczki i kredyty, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 75% wartości Aktywów Netto Funduszu w chwili zaciągania tych pożyczek i kredytów. 10) Czynności dokonane z naruszeniem ograniczeń, o których mowa w niniejszym punkcie są ważne. 11) Z uwzględnieniem ppkt 12) Fundusz, w przypadku dokonania czynności, o których mowa w ppkt 10), zobowiązany jest do dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich aktywów do wymagań określonych w Statucie i Ustawie, uwzględniając należycie interes uczestników Funduszu. 12) Fundusz zobowiązany jest dostosować strukturę portfela inwestycyjnego do wymagań określonych w Ustawie oraz Statucie Funduszu w terminie 36 miesięcy od dnia rejestracji Funduszu. 13) Fundusz nie może lokować więcej niż 40% wartości swoich Aktywów w certyfikaty inwestycyjne jednego funduszu inwestycyjnego, z zastrzeżeniem że certyfikaty inwestycyjne innego funduszu inwestycyjnego zamkniętego zarządzanego przez to samo towarzystwo nie mogą stanowić więcej niż 20% wartości aktywów Funduszu. Firma, siedziba i adres Towarzystwa będącego organem Funduszu Firma: Siedziba: Adres: FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Kraków ul. Zabłocie 25/20, Kraków W dniu 29 marca 2007 roku Komisja Nadzoru Finansowego decyzją nr DFL/4030/11/9/07/V/KNF/42-1/ŁW udzieliła spółce zezwolenia na wykonywanie działalności jako Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Towarzystwo zostało wpisane do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Okres sprawozdawczy i Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2014 roku. Kontynuowanie działalności przez Fundusz oraz okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności Funduszu Fundusz MP-INWETSORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych ma ograniczony czas działania do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Funduszu Badanie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostało przeprowadzone na podstawie zawartej umowy o badanie i ocenę sprawozdania finansowego z ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, Kraków. ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem Wskazanie serii i emisji certyfikatów inwestycyjnych Do dnia 31 grudnia 2014 roku MP-INWETSORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wyemitował jedną serię certyfikatów inwestycyjnych. Seria certyfikatów inwestycyjnych Data emisji Cena emisyjna w zł Wartość emisji w zł Ilość wydanych certyfikatów inwestycyjnych Seria A 13 listopada 2007 roku , Razem , MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 LISTOPADA 2015 R. 164

3 ZESTAWIENIE LOKAT MP INVESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku TABELA GŁÓWNA SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys Wartość wg wyceny na w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje ,56% ,83% Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle ,30% ,12% Depozyty ,14% Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne Razem ,00% ,95% 165

4 MSIG 216/2015 (4847) poz ZESTAWIENIE LOKAT MP INVESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku TABELA UZUPEŁNIAJĄCA AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Dopuszczone do publicznego obrotu ,55% WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA (PLWELTN00012) Aktywny rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTO- ŚCIOWYCH W WARSZAWIE Polska ,55% Niedopuszczone do publicznego obrotu ,00% MP Investors SCSp (-) Amerykanka Struktura Sp.zo.o. S.K.A (-) Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Luksemburg ,07 % Nienotowane na aktywnym rynku Nie dotyczy Polska ,94% ZESTAWIENIE LOKAT MP INVESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku TABELA UZUPEŁNIAJĄCA WEKSLE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość na Procentowy udział w aktywach ogółem Weksle ,30% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,25% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,83% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,14% MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 LISTOPADA 2015 R. 166

5 osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,14% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,44% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,44% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,10% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,10% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,24% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,24% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,05% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,02% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,32% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,32% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,09% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,09% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,07% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,07% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,05% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,05% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,06% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,13% 167

6 MSIG 216/2015 (4847) poz osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,09% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,07% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,10% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,08% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,14% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,14% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,10% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,10% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,99% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,99% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,09% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,09% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,13% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,13% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ Łukasz Wacław Tylkowski POLSKA ,49% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ RYSZARD PROZNER POLSKA ,49% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,05% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,05% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,13% MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 LISTOPADA 2015 R. 168

7 osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,13% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,13% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,17% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,25% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,97% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,97% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,14% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,14% jednostki organizacyjnej niespodającej osobowości prawnej (S.K.A.) niezabezpieczone, MP Found FIZ jednostki organizacyjnej niespodającej osobowości prawnej (S.K.A.) niezabezpieczone, MP Found FIZ AMERYKANKA STRUKTURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna POLSKA ,65% AMERYKANKA STRUKTURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna POLSKA ,33% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ PAWEŁ SZATANIAK POLSKA ,06% osoby fizycznej, niezabezpieczone, MP Found FIZ MARIUSZ SZATANIAK POLSKA ,05% jednostki organizacyjnej niespodającej osobowości prawnej (S.K.A.) niezabezpieczone, MP Found FIZ AMERYKANKA STRUKTURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna POLSKA ,61% 169

8 MSIG 216/2015 (4847) poz ZESTAWIENIE LOKAT MP INVESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku TABELA UZUPEŁNIAJĄCA DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość wg ceny nabycia w danej walucie Wartość wg ceny nabycia w tys. Wartość wg wyceny na w danej walucie Wartość wg wyceny na w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem W walutach pa ństw należących do OECD , , ,14% Lokata OVERNIGHT , , ,14% Lokata od 2014/12/ /01/02 mbank S.A. Polska PLN 1,61% , , ,14% MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 LISTOPADA 2015 R. 170

9 Bilans MP INVESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku (, z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny podanej w PLN) BILANS I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny , ,07 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny , ,07 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria A Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Seria A Bilans należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 171

10 MSIG 216/2015 (4847) poz Rachunek wyniku z operacji MP INVESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamkni ęty Aktywów Niepublicznych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku () RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od do od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 26 0 II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe, w tym: 11 7 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 43 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IY) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych 1 0 VII. Wynik z operacji Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -53,49 64,40 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -53,49 64,40 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z notami objaśniającymi oraz informacją dodatkową, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 LISTOPADA 2015 R. 172

11 Zestawienie zmian w aktywach netto MP INVESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 (, z wyjątkiem liczby certyfikatów inwestycyjnych podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny podanej w PLN; dane wyrażone procentowo zaprezentowane są w ujęciu rocznym) ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od do od do I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym II. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 1. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych III. Zmiana wartoś ci aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 1. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego , ,47 2. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego , ,07 3. Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -31,06% 59,72% 4. Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym , ,74 173

12 MSIG 216/2015 (4847) poz data wyceny Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym , ,07 data wyceny Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym , ,07 data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny - - IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1. Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,09% 0,22% 2. Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00% 0,12% 3. Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,02% 0,00% 4. Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,02% 0,02% 5. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03% 0,02% 6. Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00% 0,04% RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Rachunek przepływów pieniężnych MP INVESTORS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku () od do od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy ) Z tytułu posiadanych lokat ) Z tytułu zbycia składników lokat ) Pozostałe 2 0 II. Wydatki ) Z tytułu posiadanych lokat 0 0 2) Z tytułu nabycia składników lokat ) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa ) Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 5) Z tytułu opłat dla depozytariusza ) Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu ) Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 8) Z tytułu usług w zakresie rachunkowości ) Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu ) Z tytułu usług prawnych ) Z tytułu posiadania nieruchomości ) Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 I. Wpływy 0 0 1) Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2) Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 LISTOPADA 2015 R. 174

13 ) Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 4) Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 5) Odsetki 0 0 6) Pozostałe 0 0 II. Wydatki 0 0 1) Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 2) Z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów 0 0 3) Z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek 0 0 4) Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 5) Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 6) Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 7) Odsetki 0 0 8) Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego E Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 89 NOTY OBJAŚNIAJĄCE Nota - 1 Polityka rachunkowości Funduszu 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości 1) Ujawnienie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 26 września 1994 roku, (tekst jednolity: Dz. U roku, Nr 0, poz. 330, z poźn. zm.) ( Ustawa ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 249, poz. 1859). Sprawozdanie finansowe sporządzane jest w języku polskim i walucie polskiej. Informacje zawarte w sprawozdaniu prezentowane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. Na Fundusz przyjmuje metody wyceny stosowane w dniu wyceny. W sprawozdaniu finansowym mogą pojawić się niezgodności dotyczące zaokrągleń w sumach cząstkowych i ogólnych danych liczbowych w nim przedstawionych. Wynika to z faktu, iż księgi rachunkowe będące podstawą sporządzenia sprawozdania finansowego prowadzone są w złotych polskich. Niezgodności te nie powodują jednak istotnego zniekształcenia danych zawartych w sprawozdaniu. 2) Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych 1) Księgi rachunkowe Funduszu prowadzone są w języku polskim i w walucie polskiej. 2) Księgi rachunkowe Funduszu obejmują następujące elementy: a) dziennik, b) księga główna, c) księgi pomocnicze, d) zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, e) wykaz składników aktywów i pasywów, f) rejestr certyfikatów inwestycyjnych. 175

14 MSIG 216/2015 (4847) poz ) Przyjęte zasady rachunkowości Fundusz stosuje w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 3) Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu 1) Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie którego dotyczą. 2) Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia. 3) Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero. 4) Składniki lokat Funduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne. 5) Zysk lub stratę ze zbycia lokat oraz walut wylicza się metodą HIFO, czyli najdroższe sprzedaje się jako pierwsze, która polega na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej. Metody tej nie stosuje się do składników lokat będących przedmiotem następujących transakcji: pożyczki papierów wartościowych, Buy Sell Back oraz Sell Buy Back. 6) W przypadku gdy jednego dnia dokonane zostają transakcje zbycia i nabycia danego składnika lokat, ujmuje się w pierwszej kolejności nabycie danego składnika. 7) Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru. Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości zero, w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa. 8) Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy. 9) Należna dywidenda z akcji nie notowanych oraz należny zysk z tytułu posiadania udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się do przychodów finansowych na dzień następny po dniu powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy. W takim przypadku prawo do dywidendy ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. Zaliczki na poczet wypłaty udziału w zyskach oraz dywidendy ujmowane są na podstawie wiarygodnych dokumentów księgowych w dniu wpłaty zaliczki na rachunek bankowy Funduszu, drugostronnie jako zobowiązanie do momentu ostatecznego podziału wyniku finansowego. 10) Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw. 11) Niezrealizowany zysk/strata z wyceny lokat wpływa na wzrost/spadek wyniku z operacji. 12) Nabycie lub zbycie składników lokat przez Fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych Funduszu w dacie zawarcia umowy. 13) Składniki lokat nabyte lub zbyte przez Fundusz w dniu wyceny po godzinie wyceny określonej w statucie oraz składniki, dla których do godziny wyceny określonej w statucie do siedziby Funduszu nie wpłynęło potwierdzenie zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższym dniu wyceny. 14) Operacje dotyczące Funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych Funduszu. 15) Operacje dotyczące funduszu wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty. 16) Przychody z lokat obejmują w szczególności: a) dywidendy i inne udziały w zyskach, b) przychody odsetkowe, c) dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych. 17) Koszty obciążające Fundusz oraz obowiązujące Fundusz limity kosztowe zostały określone w statucie Funduszu w art. 34 i 35. Koszty przekraczające ustalone limity są pokrywane przez Towarzystwo. 18) Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta, natomiast przychody odsetkowe od lokat bankowych nalicza się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 19) Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych przez Fundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 20) Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, przy zastosowaniu wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (wyznaczonej zgodnie z pkt 21). 21) Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu wyceny, nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z pkt 20). MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 LISTOPADA 2015 R. 176

15 4) Wycena aktywów oraz ustalanie zobowiązań i wyniku finansowego 1) Składniki aktywów Funduszu wyceniane są, a zobowiązania Funduszu ustalane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i statutem Funduszu. W sprawach nieuregulowanych przepisami Ustawy, przyjmując politykę rachunkowości, Fundusz może stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez uprawniony w myśl ustawy Komitet Standardów Rachunkowości. W przypadku braku odpowiedniego standardu krajowego Fundusz może stosować Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. 2) Fundusz dokonuje wyceny aktywów Funduszu oraz ustala wartość aktywów netto Funduszu i wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Aktywa funduszu wycenia się, a zobowiązania ustala się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej z zastrzeżeniem pkt Dniem wyceny jest ostatni dzień roboczy każdego kwartału kalendarzowego oraz dzień poprzedzający na 7 dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów na Certyfikaty kolejnych emisji. Wartość Aktywów Netto Funduszu jest równa wartości wszystkich Aktywów Funduszu w Dniu Wyceny pomniejszonej o zobowiązania Funduszu. Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny jest równa Wartości Aktywów Netto Funduszu w Dniu Wyceny podzielonej przez liczbę wszystkich Certyfikatów Inwestycyjnych, które w tym dniu są w posiadaniu Uczestników Funduszu. 3) Wartość aktywów netto Funduszu oraz wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4) W każdym dniu wyceny Fundusz wycenia aktywa i ustala zobowiązania. Jako moment wyceny Fundusz określa godzinę 23:00 (dwudziestą trzecią czasu polskiego), o której pobierane są ostatnio dostępne kursy. Wskazana przez Fundusz godzina pozwala na ustalenie wartości godziwej posiadanych składników lokat w danym dniu wyceny, a tym samym na ustalenie wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w tym dniu. 5) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku wycenia się w następujący sposób: a) Wartość godziwą składników lokat Funduszu notowanych na aktywnym rynku wyznacza się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs danego składnika lokat z aktywnego rynku. b) Jeżeli w momencie dokonywania wyceny aktywny rynek, na podstawie którego wyceniany jest składnik lokat, nie prowadzi obrotu (wówczas wyceny danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni kurs zamknięcia ustalony na tym aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej, ustalonej przez aktywny rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik z uwzględnieniem korekt wartości godziwej. c) Jeżeli ostatni dostępny kurs został wyznaczony w oparciu o znacząco niski wolumen obrotów na danym składniku aktywów lub kurs ten pochodzi z dnia wcześniejszego niż ostatni dzień obrotu danym składnikiem na danym aktywnym rynku, wówczas wycenę danego składnika lokat dokonuje się w oparciu o ostatni dostępny w momencie dokonywania wyceny kurs zamknięcia ustalony na tym aktywnym rynku, a w przypadku braku kursu zamknięcia - innej ustalonej przez aktywny rynek wartości stanowiącej jego odpowiednik, z uwzględnieniem korekt wartości godziwej. 6) W przypadku gdy składnik lokat Funduszu jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstawowym kryterium wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat. 7) Wyboru rynku głównego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego 8) Wartość składników lokat Funduszu nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza się w następujący sposób: a) obligacji, bonów skarbowych, bonów pieniężnych, kwitów depozytowych, listów zastawnych, weksli, wierzytelności pieniężnych, o terminie realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok - w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, b) akcji: - w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których można wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na aktywnym rynku - przy wykorzystaniu modeli wskaźnikowych odnoszących cenę akcji do poszczególnych, wybranych parametrów finansowych działalności emitenta (cena/ zysk, cena/wartość księgowa, itp.) na podstawie ceny ogłaszanej na aktywnym rynku dla akcji emitentów notowanych na aktywnym rynku lub przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) bądź też przy wykorzystaniu wartości aktywów netto (wartość księgowa) w zależności od tego, który model będzie lepiej odzwierciedlał specyfikę i charakter działalności danego podmiotu - przy czym Fundusz ma prawo powierzyć wycenę akcji spółek, których akcje nie są notowane na aktywnym rynku, wyspecjalizowanym, niezależnym jednostkom świadczącym tego rodzaju usługi. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji, - w przypadku akcji emitowanych przez podmioty, dla których nie można wskazać emitentów o podobnym profilu i zakresie działania, których akcje są notowane na aktywnym rynku - przy wykorzystaniu modelu opierającego się na wycenie skorygowanej wartości aktywów netto tychże podmiotów lub przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) bądź też przy wykorzystaniu wartości aktywów netto (wartość księgowa) w zależności od tego, który model będzie lepiej odzwierciedlał specyfikę i charakter działalności danego podmiotu - przy czym Fundusz ma prawo powierzyć wycenę akcji spółek, których akcje nie są notowane na aktywnym rynku, wyspecjalizowanym, niezależnym jednostkom świadczącym tego rodzaju usługi. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych akcji. 177

16 MSIG 216/2015 (4847) poz c) warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji i praw poboru - w oparciu o modele wyceny tych lokat przy zastosowaniu parametrów pobranych z aktywnego rynku, przy czym w przypadku gdy akcje emitenta nie są notowane na aktywnym rynku, cena akcji zastosowana do modelu zostanie wyznaczona zgodnie z postanowieniem pkt 8 lit. b), d) depozytów - w wysokości wynikającej z sumy wartości nominalnej oraz naliczonych odsetek, przy czym kwotę naliczonych odsetek ustala się przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; e) udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością - przy wykorzystaniu modelu opierającego się na wycenie wartości aktywów netto tychże spółek bądź tez przy wykorzystaniu modelu zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) w zależności od tego, który model będzie lepiej odzwierciedlał specyfikę i charakter działalności danego podmiotu, przy czym Fundusz ma prawo powierzyć wycenę udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wyspecjalizowanym, niezależnym jednostkom świadczącym tego rodzaju usługi. Wartość godziwa wynikająca z analizy finansowej będzie podlegała na bieżąco korekcie w każdym przypadku, w którym Fundusz otrzyma informację dotyczącą istotnych zdarzeń mogących mieć wpływ na wartość godziwą wycenianych udziałów. 9) W przypadku przeszacowania składnika lokat Funduszu dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 10) Modele wyceny, o których mowa w pkt 8, będą stosowane w sposób ciągły. Każda zmiana modelu wyceny będzie publikowana w sprawozdaniu finansowym Funduszu przez dwa kolejne lata. 11) Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, o których mowa w pkt 8, podlegają uzgodnieniu z Depozytariuszem. 12) W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych Funduszu stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia. 13) Papiery wartościowe nabyte przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu wycenia się, począwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowiązania z tytułu zbycia papierów wartościowych, przy zobowiązaniu się Funduszu do odkupu, określa się, począwszy od dnia zawarcia umowy sprzedaży, metodą korekty różnicy pomiędzy ceną odkupu a ceną sprzedaży, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. 14) Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku, gdy nie są notowane na aktywnym runku - w walucie, w której są denominowane. Aktywa oraz zobowiązania Funduszu, o których mowa powyżej, wykazuje się w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu wyliczonego przez Narodowy Bank Polski na Dzień Wyceny, tzn. zgodnie z opublikowaną przez NBP tabelą kursów średnich z Dnia Wyceny. Jeżeli NBP nie dokonuje wyliczenia kursów średnich na Dzień Wyceny - według ostatniego dostępnego średniego kursu wyliczonego przez NBP. Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, określa się w relacji do waluty USD, a jeśli nie jest to możliwe do waluty EUR. FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzające funduszem MP-INWESTORS FIZAN do pomiaru całkowitej ekspozycji stosuje metodę zaangażowania. 2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian stosowanych zasad rachunkowości Funduszu. Nota - 2 Należności Funduszu Należności Funduszu Z tytułu zbytych lokat - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu dywidend - - Z tytułu odsetek - - Z tytułu posiadania nieruchomości, w tym czynszów - - Z tytułu udzielonych pożyczek - - Pozostałe należności - - RAZEM 0 0 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 LISTOPADA 2015 R. 178

17 Nota - 3 Zobowiązania Funduszu Zobowiązania Funduszu Z tytułu nabytych aktywów - - Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu - - Z tytułu instrumentów pochodnych - - Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne - - Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych - - Z tytułu wypłaty dochodów funduszu - - Z tytułu wypłaty przychodów funduszu - - Z tytułu wyemitowanych obligacji - - Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów - - Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów - - Z tytułu gwarancji lub poręczeń - - Z tytułu rezerw 7 67 Pozostałe zobowiązania, w tym: zobowiązana wobec TFI zobowiązana wobec Kontrahentów 13 0 RAZEM Nota - 4 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty I. Struktura środków pieni ężnych na rachunkach bankowych Waluta Wartość na w danej walucie Wartość na Wartość na w danej walucie Wartość na I. Banki: 89 mbank S.A. PLN II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych utrzymywanych w celu zaspokojenia bieżących zobowiązań Waluta Wartość na w danej walucie Wartość na Wartość na w danej walucie Wartość na II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 437 mbank S.A. PLN III. Ekwiwalenty środków pieniężnych Wartość na w danej walucie Wartość na w danej walucie III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje

18 MSIG 216/2015 (4847) poz Nota - 5 Ryzyka 1) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: 1) Wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem wartości godziwej wynikającym ze stopy procentowej Nie dotyczy. 2) Wskazanie aktywów obciążonych ryzykiem przepływów środków pieniężnych wynikającym ze stopy procentowej Nie dotyczy. 2) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem kredytowym, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: 1) Kwoty odzwierciedlające maksymalne obciążenie ryzykiem kredytowym na w przypadku, gdyby strony transakcji nie wypełniały swoich obowiązków, przy czym w opisie nie uwzględnia się wartości godziwych dodatkowych zabezpieczeń. Nie dotyczy. 2) Wskazanie istniejących przypadków znacznej koncentracji ryzyka kredytowego w poszczególnych kategoriach lokat. Nie dotyczy. 3) Poziom obciążenia aktywów i zobowiązań Funduszu ryzykiem walutowym, ze wskazaniem przypadków znaczącej koncentracji ryzyka walutowego w poszczególnych kategoriach lokat. Nie dotyczy. Nota - 6 Instrumenty pochodne Nie dotyczy. Nota - 7 Transakcje przy zobowiązaniu się Funduszu lub drugiej strony do odkupu W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Fundusz nie zawierał transakcji przy zobowiązaniu się Funduszu lub drugiej strony do odkupu. Nota - 8 Kredyty i pożyczki W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Fundusz nie zaciągał pożyczek pieniężnych i kredytów. W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Fundusz nie udzielał pożyczek pieniężnych i kredytów. Nota - 9 Waluty i różnice kursowe I. Walutowa struktura pozycji bilansu i podziałem wg walut i po przeliczeniu na walutę polską I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU Jednostka Waluta (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) I. Aktywa ) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ) Należności 0 0 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: ) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe ) Nieruchomości 0 0 7) Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania II. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU w walucie obcej w walucie sprawozdania finansowego MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 LISTOPADA 2015 R. 180

19 Średni kurs waluty NBP z dnia 31 grudnia 2014 dla pozycji w walutach obcych: II. Dodatnie i ujemne różnice kursowe w przekroju lokat funduszu SKŁADNIKI LOKAT Za okres od do Za okres od do Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane różnice kursowe na dzień w tys. zł Niezrealizowane różnice kursowe na dzień w tys. zł Zrealizowane różnice kursowe na dzień w tys. zł Niezrealizowane różnice kursowe na dzień w tys. zł Zrealizowane różnice kursowe na dzień w tys. zł Niezrealizowane różnice kursowe na dzień w tys. zł Zrealizowane różnice kursowe na dzień w tys. zł Niezrealizowane różnice kursowe na dzień w tys. zł Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Instrumenty pochodne Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne 181

20 MSIG 216/2015 (4847) poz Nota - 10 Dochody i ich dystrybucja 1. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) ze z bycia lokat Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów Składniki lokat notowane na aktywnym rynku Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku Nieruchomości Pozostałe Wykaz wypłaconych przychodów ze zbycia lokat W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Fundusz nie wypłacał przychodów ze zbycia lokat. Wypłacone dochody Funduszu W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Fundusz nie wypłacał dochodów. Nota - 11 Koszty Funduszu 1. Koszty Funduszu pokrywane przez Towarzystwo I. Koszty Funduszu pokrywane przez Towarzystwo od do od do Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję - - Opłaty dla depozytariusza 13 - Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 10 - Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne - - Usługi w zakresie rachunkowości 16 - Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszy - - Usługi prawne 4 - Usługi wydawnicze w tym poligraficzne - - Koszty związane z posiadaniem nieruchomości - - Pozostałe 0-2. Koszty Funduszu aktywów niepublicznych związane bezpośrednio ze zbytymi lokatami W okresie sprawozdawczym od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Fundusz nie poniósł kosztów związanych bezpośrednio ze zbytymi lokatami. 3. Wynagrodzenie dla Towarzystwa II. Wynagrodzenie dla Towarzystwa od do od do Część stała wynagrodzenia Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu - 30 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 5 LISTOPADA 2015 R. 182

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku 2 3 4 5 6 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012

Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Połączone sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2012 2 3 4 AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Fundusz PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Opinia niezależnego biegłego rewidenta List do Uczestników Funduszu Połączone sprawozdanie finansowe Oświadczenie Banku

Bardziej szczegółowo

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans,

5. Sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, zestawienie lokat, bilans, Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

pobrano z mojefundusze.pl

pobrano z mojefundusze.pl Jednostkowe zestawienie lokat Subfunduszu na dzień 30 czerwca 2016 r. w tys. zł TABELA GŁÓWNA Na dzień bilansowy Subfundusz nie posiadał składników lokat. TABELE UZUPEŁNIAJĄCE Na dzień bilansowy Subfundusz

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny P-FIZ-P-E

Raport półroczny P-FIZ-P-E skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny P-FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujące okres od 2015-01-01 do Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA POLITYKA RACHUNKOWOŚCI stosowane przez KB Dolar FIZ zarządzany przez KBC TFI SA I. OGÓLNE ZASADY Procedury wyceny stosowane przez fundusz są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU DB Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz DB

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 SIERPNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego (dalej zwany Funduszem ) jest funduszem inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego NOVO Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NOVO

Bardziej szczegółowo

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AVIVA INVESTORS SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PIENIĘŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS DŁUŻNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS AKCYJNY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 223/2014 (4602) poz. 15423 15423 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15423. FORUM XX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14833/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku

Półroczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji za okres od 1 stycznia 2008 do 30 czerwca 2008 roku Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 30 czerwca 2008 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212

MSIG 219/2014 (4598) poz. 15212 15212 Poz. 15212. FORUM 50 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14689/2014] ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE FORUM 50 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH

NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE NOVO FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ NOVO AKCJI GLOBALNYCH ZA OKRES OD 8 LIPCA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU 2014-12-31 SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w Wartość wg wyceny

Bardziej szczegółowo

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU

SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU BILANS FUNDUSZU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2004 ROKU (w tys. PLN z wyjątkiem liczby jednostek uczestnictwa podanych w sztukach oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa podanej w PLN) I. Aktywa 31122004

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w tys. 2015-06-30 2014-12-31

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 103/2014 (4482) poz. 6950 6950 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 6950. AMATHUS 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6210/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu

Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących Funduszu Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY PRO LOKATA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku, Nr 76, poz.

Bardziej szczegółowo

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY

DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY SPRAWOZDANIE FINANSOWE DB FUNDS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ DB FUND DYNAMICZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2016 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia 2016-06-30 2015-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości

Noty objaśniające. Nota 1. Polityka rachunkowości. Opis przyjętych zasad rachunkowości Noty objaśniające Nota 1. Polityka rachunkowości Opis przyjętych zasad rachunkowości a) Zasady ujawniania i prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

MSIG 123/2014 (4502) poz

MSIG 123/2014 (4502) poz MSIG 123/2014 (4502) poz. 8528 8528 Poz. 8528. PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6445/2014] PENTON V Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013 r. - 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 227/2014 (4606) poz. 15716 15716 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15716. GIOVANNI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-14857/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12. MSIG 123/2014 (4502) poz. 8526 8526 Poz. 8526. PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6447/2014] PENTON IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 1.01.2013-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r.

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumny z danymi za I kwartał 2016 r. oraz za I kwartał 2015 r. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca

Bardziej szczegółowo

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty

Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty Połączone sprawozdanie finansowe PKO Zabezpieczenia Emerytalnego specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu

Rozdział IV. Rachunkowość Funduszu. Aktywa, zobowiązania Funduszu i ustalanie Wartości Aktywów Netto Funduszu Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 4 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU KGHM III FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH Z DNIA 31 MARCA 2011 R. Niniejszym, KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., na podstawie art. 24

Bardziej szczegółowo

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA NGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wprowadzenie do sprawozdania finansowego - OPERA NGO Specjalistyczny Fundusz

Bardziej szczegółowo

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz

MSIG 74/2013 (4191) X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI. 4. Depozytariusz Poz. 5224. Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Olsztynie. [BMSiG-4926/2013] 1. Informacje o Funduszu Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundusz działa pod nazwą Ostoja VII Fundusz Inwestycyjny. W

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY MIESZANY BEZPIECZNA INWESTYCJA Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku,

Bardziej szczegółowo

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1) FUNDUSZ Nazwa i typ Funduszu: DWS Fundusz Inwestycyjny Mieszany Stabilnego Wzrostu. Fundusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku

Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku Informacja o zmianach danych obję tych Prospektem Informacyjnym dokonanych w dniu 13 stycznia 2005 roku W związku z wejściem w życie w dniu 13 stycznia 2005 r. zmian w statucie Pioneer Zrównoważonego Funduszu

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 101/2015 (4732) poz. 7153 7153 Poz. 7153. HARENDA 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH. [BMSiG-6090/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE HARENDA 5 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 201/2014 (4580) poz. 14044 14044 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14044. UZDROWISKA POLSKIE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. [BMSiG-13443/2014] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT ceny nabycia w 2014-12-31 2013-12-31 wyceny

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) Zarząd Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego Jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu PKO Rynku Pieniężnego za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA AVISTA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31 2011-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM OBLIGACJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2015-12-31 2014-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2

Fundacja Sarigato. Od do roku. Sprawozdanie finansowe za okres. Fundacja Sarigato Kraków, ul. Adama Vetulaniego 14/2 Fundacja Sarigato Sprawozdanie finansowe za okres Od 01.01.2015 do 31.12.2015 roku Strona 1/8 Informacje ogólne 1. Pełna nazwa: Fundacja Sarigato 2. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr lub innego

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1,465,443.22 2,016,467.71 1. Lokaty 1,465,443.22 2,016,467.71 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu. I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym

Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu. I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Nota-1 Polityka rachunkowości Funduszu I. Opis przyjętych zasad rachunkowości a. Ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym 1. Przyjęte przez Fundusz zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 11366. PROKULUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-6697/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROKULUS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO PAPIERÓW DŁUŻNYCH POLONEZ za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje: I. Wprowadzenie. II. Bilans sporządzony

Bardziej szczegółowo

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS

COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS COMMERCIAL UNION FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ CU DEPOZYT PLUS SUBFUNDUSZ CU OBLIGACJI SUBFUNDUSZ CU OCHRONY KAPITAŁU PLUS SUBFUNDUSZ CU STABILNEGO INWESTOWANIA SUBFUNDUSZ CU POLSKICH AKCJI POŁĄCZONE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AVIVA INVESTORS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ AVIVA INVESTORS OBLIGACJI ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jednostkowe sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON

OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ EUROGEDDON ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31

Bardziej szczegółowo

15 829 224,25 23 264 890,45

15 829 224,25 23 264 890,45 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2003 I Aktywa 15 829 224,25 23 264 890,45 1. Lokaty 15 829 224,25 23 264 890,45 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym Z tytułu zbycia

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 179,79 2 228,13 1. Lokaty 6 179,79 2 228,13 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2010 r. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 6 182,86 6 179,79 1. Lokaty 6 182,86 6 179,79 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Bezpieczna Lokata I fundusz inwestycyjny zamknięty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Bezpieczna Lokata I fundusz inwestycyjny zamknięty. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Bezpieczna Lokata I fundusz inwestycyjny zamknięty za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31 grudnia 2006 roku I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 13 712 208 19 0956 1. Lokaty 13 712 208 19 090 118 2. Środki pieniężne 0-62 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników

Bardziej szczegółowo

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI

OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUM FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPTIMUM AKCJI ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2014 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2014-06-30 2013-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG

NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG NOTA NR 1 - POLITYKA RACHUNKOWOŚCI I. PROWADZENIE KSIĄG 1. Księgi Funduszu prowadzone są w siedzibie Funduszu lub w miejscu prowadzenia działalności przez Biuro Rachunkowe, któremu powierzono prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 887,81 2 180,53 1. Lokaty 1 887,81 2 180,53 2. Środki pieniężne 3. Należności, w

Bardziej szczegółowo

MSIG 9/2017 (5146) poz

MSIG 9/2017 (5146) poz MSIG 9/2017 (5146) poz. 1195 1195 Poz. 1195. UNIOBLIGACJE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. [BMSiG-20850/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU Roczne sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 1 110 309,66 1 963 784,71 1. Lokaty 1 096 982,70 1 958 361,30 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe PKO Strategii Obligacyjnych - fundusz inwestycyjny zamknięty za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 749,82 768,72 Lokaty 749,82 768,72 Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3. Z tytułu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Subfunduszu UniAkcje: Daleki Wschód wydzielonego w ramach UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA PECUNIA.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 CZERWCA 2015 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2015-06-30 2014-12-31 Wartość

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Legg Mason Obligacji Dolarowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 768,72 770,64 1. Lokaty 768,72 770,64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r.

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2010 r. Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 504 178,49 797 234,27 1. Lokaty 502

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe PKO Bezpieczna Lokata I fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe PKO Bezpieczna Lokata I fundusz inwestycyjny zamknięty. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku. Sprawozdanie finansowe PKO Bezpieczna Lokata I fundusz inwestycyjny zamknięty za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2015 roku. LIST DO UCZESTNIKÓW Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r.

1. Na stronie tytułowej dodaje się informację o dacie ostatniej aktualizacji. Nowa data ostatniej aktualizacji: 22 czerwca 2016 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC BETA Dywidendowy SFIO) w dniu 22 czerwca 2016 r. 1. Na stronie tytułowej

Bardziej szczegółowo

, ,86

, ,86 I. Aktywa Netto Funduszu w zł Okres poprzedni okres bieżący 31.12.2004 I Aktywa 1. Lokaty 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPERA SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SUBFUNDUSZ OPERA ALFA-PLUS.PL ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKŁADNIKI LOKAT Wartość wg ceny nabycia w 2012-12-31

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 30.06.2007 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 4,972.64 1. Lokaty 0.00 4,972.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe

Bardziej szczegółowo