INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU ZDROJU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU ZDROJU"

Transkrypt

1

2 INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU - ZDROJU INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU ZDROJU

3 INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU ZDROJU INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W BUSKU ZDROJU

4 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BRONINIE SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BUSKU ZDROJU

5

6 Uczniowie mieszkający w internatach szkół ogólnodostępnych oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych mają możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłat za wyżywienie. Każdego roku komisje powołane do spraw udzielania w/w zwolnień przeprowadzają stosowne procedury, w wyniku których ok. 100 uczniów jest zwalnianych z odpłatności za wyżywienie.

7

8

9 W szkołach funkcjonują różnego rodzaju formy organizacyjne skupiające uczniów, w tym m.in.: samorządy uczniowskie, młodzieżowe rady internatów, koła PCK, drużyny harcerskie, liczne koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Część zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespole Szkół Techniczno Informatycznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych w Busku Zdroju i w Broninie była realizowana w ramach projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba kół zainteresowań w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski ZSP 1 ZSTiO SOSW BZ ZSTI I LO ZSP St SOSW Br

10 DOGOTERAPIA SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE WARSZTATY KULINARNE Z PAOLO COZZA SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE HIPOTERAPIA SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE

11 WYCHOWANKOWIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W BRONINIE

12 KURS OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BUSKU-ZDROJU WARSZTATY DZIENNIKARSKIE Z EWĄ DRZYZGĄ SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BUSKU - ZDROJU

13 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ FRANKOFONII Z UDZIAŁEM WICEKONSULA FRANCJI PANA ALAINA SCHNEIDERA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - FIRMA SYMULACYJNA

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - WIECZÓR Z POEZJĄ I PIEŚNIĄ LEGIONOWĄ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 -OBÓZ JĘZYKOWY W LONDYNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 -OBÓZ JĘZYKOWY W NIEMCZECH

15 UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY OBOZY SPRAWNOŚCIOWE

16 UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY KLASY MUNDUROWE

17 GRUPA REKONSTRUKCYJNA ŻUAWI ŚMIERCI UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO INFORMATYCZNYCH WIZYTA W FABRYCE MANa UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO- INFORMATYCZNYCH

18 KONKURS MOJA EKOLOGICZNA SZKOŁA ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO INFORMATYCZNYCH KONKURS KARAOKE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEMIECKIM I ROSYJSKIM ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH

19 TURNIEJ IM. HUBERTA WAGNERA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU - ZDROJU OBÓZ ZIMOWY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU - ZDROJU

20 KONKURS EKOLOGICZNE WĘDRÓWKI PO REGIONIE ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BUSKU - ZDROJU DZIEŃ HOTELARZA

21 BEZPŁATNE OBOZY I WYJAZDY ZAGRANICZNE UCZNIOWIE ZESPOŁÓW SZKÓŁ: TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, PONADGIMNAZJALNYCH NR 1, SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W BUSKU - ZDROJU

22 BEZPŁATNE OBOZY I WYJAZDY KRAJOWE UCZNIOWIE ZESPOŁÓW SZKÓŁ: TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, PONADGIMNAZJALNYCH NR 1, SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W BUSKU - ZDROJU

23 BEZPŁATNE STAŻE ZAWODOWE ZAGRANICZNE UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

24 POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

25 MŁODZIEŻOWA AKCJA KRWIODAWSTWA WIZYTY UCZNIÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W DOMU DZIECKA

26 STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

27 Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Buski pobierają stypendia o charakterze motywacyjnym i socjalnym. Stypendiów o charakterze motywacyjnym udzielają uczniom dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżetach szkół. W Województwie Świętokrzyskim działa Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Świętokrzyskiego. Beneficjentami tego Programu są uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych i technicznych, dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju. Stypendium pełniącym funkcję socjalno - motywacyjną jest przyznawane corocznie przez Zarząd Powiatu stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce. Stypendium Starosty przyznawane jest uczniom, którzy osiągają średnią ocen powyżej 4,5, mają wzorową ocenę zachowania oraz nie pobierają innego stypendium. Pierwszeństwo do pobierania tego Stypendium mają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialno bytowej.

28 Stypendiów o charakterze socjalnym udzielają uczniom gminy właściwe dla ich miejsca zamieszkania. Stypendium socjalne ustanowiła również Rada Powiatu w Busku Zdroju. Stypendium to zwane potocznie dojazdowym jest przyznawane uczniom, którzy dojeżdżają do szkoły. Formą pomocy socjalnej jest również możliwość zwolnień z opłat za wyżywienie w internatach szkół ponadgimnazjalnych oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych. W Powiecie Buskim młodzi ludzie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym mogą otrzymywać stypendium sportowe Starosty Buskiego. Za osiągnięcia w dziedzinie sportu lub kultury Zarząd Powiatu może również przyznawać nagrody Starosty Buskiego.

29 STYPENDYŚCI STAROSTY BUSKIEGO - SPORTOWCY

30 Szkoły prowadzone przez Powiat Buski zatrudniają pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, rewalidantów i rehabilitantów. Specjaliści podejmują działania mające na celu pomoc uczniom w optymalnym wyborze zawodu, wspierają nauczycieli i wychowawców, obejmują poradnictwem rodziców uczniów, podejmują działania w celu przeciwdziałania wagarom, stosowaniu używek, problemom w nauce. Pomoc specjalistów jest kierowana do: 1) uczniów, 2) nauczycieli, 3) rodziców, 4) instytucji wspierających uczniów i ich rodziny, 5) środowiska lokalnego.

31 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW obejmuje następujące obszary: 1) działalność opiekuńczo-wychowawcza, 2) prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego, 3) bezpieczeństwo na drodze, 4) orientacja prozawodowa, 5) integracja i adaptacja uczniów w szkole, 6) pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych lub rówieśniczych, 7) pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 8) pomoc materialna, 9) profilaktyka.

32 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej obejmuje: rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ocenę sytuacji wychowawczej uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ujawniających problemy adaptacyjne, emocjonalne, wynikające z niepowodzeń szkolnych, eliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji program Aktywny Samorząd, Szkolne Koło Wolontariatu - Lubię pomagać (kiermasze ręcznie wykonanych ozdób świątecznych i kartek okolicznościowych, udział w świątecznej zbiórce żywności dla rodzin ubogich), wspomaganie wychowanków w określaniu celów życiowych i sposobów ich realizacji, wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania, organizowanie uroczystości, apeli z okazji różnych świąt, opiekę nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, pozostających pod opieką kuratorów sądowych oraz uczniów z problemami w nauce i zaburzeniami emocjonalnymi, rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne, mediacje, tworzenie atmosfery zaufania i szacunku dla ucznia.

33 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego obejmuje następujące działania: systematyczną kontrolę frekwencji uczniów, eliminowanie wagarów poprzez: badanie przyczyn absencji, rozmowy z uczniami i rodzicami na temat konsekwencji wynikających z przebywania na wagarach, prowadzenie ewidencji notatek o realizacji obowiązku szkolnego itp., prowadzenie Konkursu o najwyższą frekwencję wśród klas, opracowanie i wdrożenie do realizacji Programu Poprawy Frekwencji. Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie bezpieczeństwa na drodze obejmuje następujące działania: przeprowadzenie lekcji wychowawczych uświadamiających uczniom następstwa brawurowej jazdy oraz pod wpływem alkoholu i narkotyków, spotkania z policjantem i prokuratorem, udział uczniów w Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych, projekcję filmu Życie jest jedno, nie zostawiaj go na drodze.

34 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie orientacji prozawodowej obejmuje następujące działania: orientację zawodową i planowanie kariery - spotkania w klasach z doradcą zawodowym, zorganizowanie cyklu spotkań z pracownikami Urzędu Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery na temat Preorientacji zawodowej, przeprowadzenie symulacyjnych rozmów kwalifikacyjnych dotyczących przyjęcia do pracy, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa - uczenie jak inwestować na giełdzie, wyjazdy do wyższych uczelni w celu zapoznania się z ofertami kierunków studiów, spotkania z przedstawicielami różnych uczelni w szkole, udział uczniów w ogólnopolskim programie edukacyjnym Dzień Przedsiębiorczości motywowanie młodzieży do dalszej pracy nad rozwojem własnym i doborem odpowiedniego kierunku kształcenia zgodnego z indywidualnymi możliwościami, zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi, prowadzenie zajęć z młodzieżą na temat: Predyspozycje psychofizyczne a dalsza kariera edukacyjna.

35 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie adaptacji szkolnej obejmuje następujące działania: warsztaty z pedagogiem dla uczniów klas pierwszych w ramach szkolnego programu Poznajmy się i zaprzyjaźnijmy, wycieczki integracyjne z wychowawcami, organizację dyskotek zapoznawczych dla uczniów pierwszych klas, organizację imprez integracyjnych, np.: Wybór Miss Wiosny, konkursy plastyczne, Otrzęsiny klas I, konkurs Najładniejsza klasa w szkole estetyka, czystość, pomysłowe dekoracje, zapewnianie uczniom poczucia bezpieczeństwa poprzez: rozmowy uczniów z pedagogiem, pomoc w rozwiązywaniu problemów, przeprowadzanie co roku ankiet na temat bezpieczeństwa i wdrażanie działań wynikających z ich ewaluacji, udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Bezpieczne Wakacje, której celem jest podniesienie bezpieczeństwa młodzieży podczas spędzania wolnego czasu.

36 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych lub rówieśniczych obejmuje następujące działania: zajęcia dotyczące nauki: asertywności, kształcenia umiejętności dyskusji i rozwiązywania konfliktów oraz umiejętności wskazywania swoich mocnych i słabych stron, systematyczne spotkania z uczniami wymagającymi stałej opieki pedagoga wzmacnianie poczucia własnej wartości.

37 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej obejmuje następujące działania: koordynowanie pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, praca z zespołami nauczycieli w zakresie opracowywania wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania uczniów, indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, indywidualne i grupowe rozmowy z wychowankami (relacje koleżeńskie, problemy w nauce, problemy rodzinne, itp.), analiza osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów. Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie pomocy materialnej obejmuje następujące działania: opiniowanie sytuacji materialnej wychowanków przy podejmowaniu starań o uzyskanie stypendium szkolnego, organizowanie paczek żywnościowych dla wychowanków, włączenie się w ogólnopolską akcję Szlachetna paczka, wypłacanie stypendium na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, organizowanie zbiórki pomocy rzeczowej.

38 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia obejmuje następujące działania: projekcje filmów z cyklu Lekcje przestrogi połączone z dyskusjami tematycznymi, oraz filmów pt. Piłem, brałem, Agresja, Przytul mnie, organizowanie spektakli wynikających z programu profilaktycznego np. udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym Zombi, realizacja zajęć profilaktycznych w oparciu o pakiet edukacyjny (TV story, W sidłach, Obietnica, Życie pod murem, Oni), zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży z udziałem psychologa, udział młodzieży w Festiwalu Zdrowia, Forum Zdrowia, realizacja szkolnego programu profilaktyki zdrowotnej Anoreksja i Bulimia, realizacja ogólnopolskiego programu profilaktycznego Różowa wstążeczka oraz Wybierz życie zrób cytologię - programów skierowanych do dziewcząt z klas trzecich, realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Czy naprawdę jesteśmy inni razem w naszej szkole, prelekcje przedstawicieli policji na temat Odpowiedzialność za czyny karalne, wykroczenia i konsekwencje czynów, Przestępczość wśród nieletnich w świetle prawa wobec nieletnich oraz prokuratorów na temat Nauczania z zakresu prawa karnego, lekcje wychowawcze, m.in. na temat: Absencja w szkole powodem niepowodzeń szkolnych, Kultura słowa, Zasady dobrego wychowania, Moja przyszłość w moich rękach, program antyalkoholowy NOE, spotkania z podróżnikami,

39 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia obejmuje następujące działania: udział uczniów w powiatowym konkursie Co musisz wiedzieć o HIV I AIDS, w Turnieju Stop nałogom, w ogólnopolskim programie Szkoła bez przemocy, w obchodach VI Dnia Szkoły bez Przemocy, lekcje z pedagogiem Psychiczne, moralne, zdrowotne skutki uzależnień, Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, Rozwijanie myślenia twórczego, Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości za powierzone zadania, Rola pozytywnego myślenia w naszych działaniach, zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień w ramach godzin wychowawczych, pogadanki na temat raka szyjki macicy, raka piersi tworzenie młodzieżowych grup wsparcia, podejmowanie interwencji w środowisku rodzinnym oraz interwencji instytucjonalnych zapobiegających procesowi demoralizacji, rozpowszechnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa młodzieży - współpraca z instytucjami zajmującymi się tym problemem (policja, Interwencja Kryzysowa, pomoc społeczna), konsultowanie z nimi podejmowanych działań i monitorowanie efektów współpracy, pomoc dzieciom doznającym krzywd fizycznych, psychicznych i materialnych, przeprowadzanie próbnych ewakuacji w celu sprawdzenia stopnia przygotowania do działań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, udział w programie społecznym Szkoła bez przemocy,

40 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia obejmuje następujące działania: cykl spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, zajęć psychoedukacyjnych poświęconych komunikacji, asertywności, wartościom życia oraz radzeniu sobie ze stresem: Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży dotyczące szkodliwości środków pobudzających i dopalaczy, Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, Integracja zespołu klasowego, Dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki? Skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, Jestem asertywny, potrafię powiedzieć NIE, Złość, agresja, przemoc, Jak sobie radzić z przemocą i agresją, Uczymy się efektywnie komunikować, Nie musisz być akceptowany przez wszystkich, Jak sobie radzić ze stresem? wolontariat studencki Projektor, udział w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki, zajęcia na temat uzależnień: papierosy, dopalacze, komputer internet, HIV, zajęcia na temat wartości z cyklu Rozmowy z młodzieżą o życiu, przygotowanie młodzieży do etapu rejonowego i wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, trening kontroli złości, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, korekty wad wymowy (logopedyczne), zajęcia z młodzieżą (Komunikacja interpersonalna, Złość, agresja, przemoc, Stres przed maturą, Wartości i sens życia).

41 Pomoc specjalistów kierowana do NAUCZYCIELI obejmuje następujące działania: doradztwo pedagogiczne, pomoc w przygotowaniu lekcji wychowawczych, organizacja współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin życia wspierającymi szkołę w działalności profilaktyczno - wychowawczej

42 Pomoc specjalistów kierowana do RODZICÓW obejmuje następujące działania: doradztwo pedagogiczne, rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki, sposoby rozwiązywania kłopotów wychowawczych, niepowodzeń szkolnych, pedagogizacja rodziców Rola rodzica w budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka, organizacja działań pomocowych (pomoc psychologiczna, pomoc materialna, specjalistyczna w zakresie leczenia uzależnień, zaburzeń emocjonalnych), uczestnictwo w spotkaniach nauczycieli z rodzicami podczas wywiadówek oraz indywidualnych konsultacji, przekazywanie rodzicom informacji z zakresu funkcjonowania ich dzieci, wskazywanie na rozwiązania dotyczące strategii postępowania z niepełnosprawnym dzieckiem oraz zagrożenia na jakie mogą być narażone ich dzieci, prowadzenie doradztwa indywidualnego dotyczącego możliwości uzyskania wsparcia przez instytucje rządowe i pozarządowe oraz systemu pozyskania pomocy materialnej, poradnictwo umożliwiające poprawienie relacji rodzic/opiekun - dziecko, podejmowanie interwencji instytucjonalnej, rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki, pedagogizacja rodziców na temat trudnej sztuki przekazania najcenniejszych wartości Mądra miłość rodzicielska

43 Pomoc specjalistów kierowana do ŚRODOWISKA LOKALNEGO obejmuje następujące działania: koordynowanie zbiórki pieniędzy na akcję Góra Grosza, zaangażowanie uczniów do pracy w wolontariacie w świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy PCPR w Busku Zdroju, udział w akcjach zbiórki żywności dla osób potrzebujących, organizowanie pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin, koordynowanie akcji honorowego krwiodawstwa, wyjazdy ze świątecznymi upominkami do Domu Pomocy Społecznej w Słupi oraz do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach, włączenie się w akcję zbiórki pieniędzy na ratowanie Dębu Bartek oraz zbiórki plastikowych nakrętek w ramach akcji Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki, udział w Targach Edukacyjnych.

44 Pomoc specjalistów kierowana do INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH UCZNIA I JEGO RODZINĘ obejmuje następujące działania: organizacja spotkań edukacyjnych z przedstawicielami Policji: Odpowiedzialność młodzieży za popełnione czyny, Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze, Stalking konsekwencje prawne, spotkania z prokuratorem nt. Zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce postępowanie w sprawach nieletnich, wymiana informacji o podopiecznych z kuratorami sądowymi, Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, współpraca z pracownikami placówek macierzystych wychowanków, współpraca z placówkami opieki medycznej, współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem i Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, współpraca z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju.

45 Wykorzystano zdjęcia z archiwów powiatowych jednostek oświatowych oraz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI

nieobecności i spóźnień) oraz praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. CELE ZADANIA FORMY REALIZACJI SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY XXXVII LO im. J. Dąbrowskiego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Opracował Zespół Rady Pedagogicznej: Bogdan Madej - dyrektor Mariola Borzyńska - wicedyrektor Sylwia Glura

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum Nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie Opracowany przez zespół w składzie: Dorota Hryniewicka Nina Deliś 1 Program napisany po przeprowadzeniu rozpoznania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Górnośląskie Centrum Edukacyjne im. M. Skłodowskiej - Curie w Gliwicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK

REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK REALIZACJA PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY MOPS NASIELSK 2014 1 I. Wprowadzenie Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2013-2015 został ustanowiony uchwałą NR XLIV/312/13 z dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO:

ZAKRES PROFILAKTYKI: CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA UCZNIOWSKIEGO: ZAKRES PROFILAKTYKI: Dyrekcja i nauczyciele II Liceum Ogólnokształcącego podejmują działania mające na celu ochronę ucznia przed zagrożeniami i reagowanie na już zaistniałe. Szeroko pojęta profilaktyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI PROGRAM PROFILAKTYKI XXII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JOSÉ MARTÍ W WARSZAWIE Rozdział 1 Diagnoza problemów Spośród wszystkich faz rozwojowych okres dojrzewania stanowi szczególną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Legionowie / program realizowany w latach 2010-2014 / Koordynator programu : mgr Małgorzata Urbaniak - szkolny SZKOLNY PROGRAM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLV/421/2013 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 16 grudnia 2013r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Wojkowice

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY KONCEPCJA PRACY SZKOŁY Koncepcja pracy szkoły obejmuje wszystkie jednostki wchodzące w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki w Lubartowie: 1. Gimnazjum Sportowe 2. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dąbrowie 1 WSTĘP Na każdym etapie życia człowieka występują uwarunkowania konieczne do zaspakajania najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Ostrzeszowskiego za rok szkolny 2013/2014 Ostrzeszów 2014 SPIS TREŚCI Wstęp I. STAN ORGANIZACYJNY SZKÓŁ I PLACÓWEK 1. Informacja dotycząca szkół

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR

NIE JESTEŚ SAM. Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR POWIAT CHRZANOWSKI NIE JESTEŚ SAM Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR Bezpieczna szkoła POWIAT CHRZANOWSKI INFORMATOR NIE JESTEŚ SAM Jeśli: doznałeś przemocy, nie możesz poradzić sobie z alkoholem, chcesz

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 W CIECHANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015 I. Cel nadrzędny oddziaływań: Działanie w kierunku zachowania bezpieczeństwa w szkole. Cele główne 1. Przeciwdziałanie agresji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 1 im. M. Kopernika w Łaziskach Górnych PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU: Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002r. - wprowadza zapis o podejmowaniu przez rady pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY ROK SZKOLNY 2010/11-2011/12-2012/13 MISJA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W BOGACICY Misją naszej szkoły jest wszechstronny rozwój i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT

SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH RAPORT z wykonania w 2012 roku Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Ostrołęce na lata 2011-2016 OSTROŁĘKA 29 MARCA 2013 1 Na podstawie art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU

PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU PROGRAM WYCHOWAWCZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY... 3 2. MOTTO I LO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W RADOMIU... 4 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X

PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X PROGRAM PROFILAKTYKI Liceum Ogólnokształcącego nr X Program zatwierdzony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną LO nr X we Wrocławiu w dniu 9.09.2014 Strona 1 z 10 I. WSTĘP 1. Szkolny program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY na rok szkolny 2010/2011 ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH IM WINCENTEGO WITOSA, W OSTRÓDZIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH l. Podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Wychowawczy

Szkolny Program Wychowawczy Szkolny Program Wychowawczy 246 Wizja szkoły: Przygotowanie każdego ucznia do życia zawodowego i społecznego oraz odpowiedzialnego korzystania z wolności. Misja szkoły: 247 1. zapewnienie zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ŁOMŻY rok szkolny 2014/2015 Program profilaktyczny obejmuje działania, których celem jest zapobieganie zachowaniom ryzykownym uczniów i szkodom

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 9 Gimnazjum nr 4 w Suwałkach Opracowany przez zespół w składzie: mgr Małgorzata Gołdowska mgr Gabriela Warakomska Szkolny program profilaktyki to program profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek starał się coraz bardziej być człowiekiem o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, ( ) ażeby umiał bardziej być z nie tylko z drugimi, ale i dla drugich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo