INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU ZDROJU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU ZDROJU"

Transkrypt

1

2 INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU - ZDROJU INTERNAT I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W BUSKU ZDROJU

3 INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BUSKU ZDROJU INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH W BUSKU ZDROJU

4 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BRONINIE SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY W BUSKU ZDROJU

5

6 Uczniowie mieszkający w internatach szkół ogólnodostępnych oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych mają możliwość ubiegania się o zwolnienie z opłat za wyżywienie. Każdego roku komisje powołane do spraw udzielania w/w zwolnień przeprowadzają stosowne procedury, w wyniku których ok. 100 uczniów jest zwalnianych z odpłatności za wyżywienie.

7

8

9 W szkołach funkcjonują różnego rodzaju formy organizacyjne skupiające uczniów, w tym m.in.: samorządy uczniowskie, młodzieżowe rady internatów, koła PCK, drużyny harcerskie, liczne koła przedmiotowe i koła zainteresowań. Część zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, Zespole Szkół Techniczno Informatycznych, Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych w Busku Zdroju i w Broninie była realizowana w ramach projektów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liczba kół zainteresowań w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski ZSP 1 ZSTiO SOSW BZ ZSTI I LO ZSP St SOSW Br

10 DOGOTERAPIA SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE WARSZTATY KULINARNE Z PAOLO COZZA SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE HIPOTERAPIA SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BRONINIE

11 WYCHOWANKOWIE SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W BRONINIE

12 KURS OBSŁUGI WÓZKÓW PODNOŚNIKOWYCH SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BUSKU-ZDROJU WARSZTATY DZIENNIKARSKIE Z EWĄ DRZYZGĄ SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY W BUSKU - ZDROJU

13 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ FRANKOFONII Z UDZIAŁEM WICEKONSULA FRANCJI PANA ALAINA SCHNEIDERA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - FIRMA SYMULACYJNA

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 - WIECZÓR Z POEZJĄ I PIEŚNIĄ LEGIONOWĄ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 -OBÓZ JĘZYKOWY W LONDYNIE ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 -OBÓZ JĘZYKOWY W NIEMCZECH

15 UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY OBOZY SPRAWNOŚCIOWE

16 UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W STOPNICY KLASY MUNDUROWE

17 GRUPA REKONSTRUKCYJNA ŻUAWI ŚMIERCI UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO INFORMATYCZNYCH WIZYTA W FABRYCE MANa UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO- INFORMATYCZNYCH

18 KONKURS MOJA EKOLOGICZNA SZKOŁA ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO INFORMATYCZNYCH KONKURS KARAOKE W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEMIECKIM I ROSYJSKIM ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNYCH

19 TURNIEJ IM. HUBERTA WAGNERA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU - ZDROJU OBÓZ ZIMOWY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W BUSKU - ZDROJU

20 KONKURS EKOLOGICZNE WĘDRÓWKI PO REGIONIE ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W BUSKU - ZDROJU DZIEŃ HOTELARZA

21 BEZPŁATNE OBOZY I WYJAZDY ZAGRANICZNE UCZNIOWIE ZESPOŁÓW SZKÓŁ: TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, PONADGIMNAZJALNYCH NR 1, SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W BUSKU - ZDROJU

22 BEZPŁATNE OBOZY I WYJAZDY KRAJOWE UCZNIOWIE ZESPOŁÓW SZKÓŁ: TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH, TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, PONADGIMNAZJALNYCH NR 1, SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W BUSKU - ZDROJU

23 BEZPŁATNE STAŻE ZAWODOWE ZAGRANICZNE UCZNIOWIE ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

24 POWIATOWE TARGI EDUKACYJNE

25 MŁODZIEŻOWA AKCJA KRWIODAWSTWA WIZYTY UCZNIÓW W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ W DOMU DZIECKA

26 STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

27 Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Buski pobierają stypendia o charakterze motywacyjnym i socjalnym. Stypendiów o charakterze motywacyjnym udzielają uczniom dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżetach szkół. W Województwie Świętokrzyskim działa Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Województwa Świętokrzyskiego. Beneficjentami tego Programu są uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych i technicznych, dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju. Stypendium pełniącym funkcję socjalno - motywacyjną jest przyznawane corocznie przez Zarząd Powiatu stypendium Starosty Buskiego za wyniki w nauce. Stypendium Starosty przyznawane jest uczniom, którzy osiągają średnią ocen powyżej 4,5, mają wzorową ocenę zachowania oraz nie pobierają innego stypendium. Pierwszeństwo do pobierania tego Stypendium mają osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialno bytowej.

28 Stypendiów o charakterze socjalnym udzielają uczniom gminy właściwe dla ich miejsca zamieszkania. Stypendium socjalne ustanowiła również Rada Powiatu w Busku Zdroju. Stypendium to zwane potocznie dojazdowym jest przyznawane uczniom, którzy dojeżdżają do szkoły. Formą pomocy socjalnej jest również możliwość zwolnień z opłat za wyżywienie w internatach szkół ponadgimnazjalnych oraz Specjalnych Ośrodkach Szkolno Wychowawczych. W Powiecie Buskim młodzi ludzie osiągający wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym mogą otrzymywać stypendium sportowe Starosty Buskiego. Za osiągnięcia w dziedzinie sportu lub kultury Zarząd Powiatu może również przyznawać nagrody Starosty Buskiego.

29 STYPENDYŚCI STAROSTY BUSKIEGO - SPORTOWCY

30 Szkoły prowadzone przez Powiat Buski zatrudniają pedagogów szkolnych, psychologów, logopedów, rewalidantów i rehabilitantów. Specjaliści podejmują działania mające na celu pomoc uczniom w optymalnym wyborze zawodu, wspierają nauczycieli i wychowawców, obejmują poradnictwem rodziców uczniów, podejmują działania w celu przeciwdziałania wagarom, stosowaniu używek, problemom w nauce. Pomoc specjalistów jest kierowana do: 1) uczniów, 2) nauczycieli, 3) rodziców, 4) instytucji wspierających uczniów i ich rodziny, 5) środowiska lokalnego.

31 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW obejmuje następujące obszary: 1) działalność opiekuńczo-wychowawcza, 2) prawidłowa realizacja obowiązku szkolnego, 3) bezpieczeństwo na drodze, 4) orientacja prozawodowa, 5) integracja i adaptacja uczniów w szkole, 6) pomoc uczniom w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych lub rówieśniczych, 7) pomoc psychologiczno-pedagogiczna, 8) pomoc materialna, 9) profilaktyka.

32 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej obejmuje: rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych, ocenę sytuacji wychowawczej uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ujawniających problemy adaptacyjne, emocjonalne, wynikające z niepowodzeń szkolnych, eliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji program Aktywny Samorząd, Szkolne Koło Wolontariatu - Lubię pomagać (kiermasze ręcznie wykonanych ozdób świątecznych i kartek okolicznościowych, udział w świątecznej zbiórce żywności dla rodzin ubogich), wspomaganie wychowanków w określaniu celów życiowych i sposobów ich realizacji, wieloletni program Pomoc państwa w zakresie dożywiania, organizowanie uroczystości, apeli z okazji różnych świąt, opiekę nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych, niepełnych, pozostających pod opieką kuratorów sądowych oraz uczniów z problemami w nauce i zaburzeniami emocjonalnymi, rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez rozmowy indywidualne, mediacje, tworzenie atmosfery zaufania i szacunku dla ucznia.

33 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie prawidłowej realizacji obowiązku szkolnego obejmuje następujące działania: systematyczną kontrolę frekwencji uczniów, eliminowanie wagarów poprzez: badanie przyczyn absencji, rozmowy z uczniami i rodzicami na temat konsekwencji wynikających z przebywania na wagarach, prowadzenie ewidencji notatek o realizacji obowiązku szkolnego itp., prowadzenie Konkursu o najwyższą frekwencję wśród klas, opracowanie i wdrożenie do realizacji Programu Poprawy Frekwencji. Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie bezpieczeństwa na drodze obejmuje następujące działania: przeprowadzenie lekcji wychowawczych uświadamiających uczniom następstwa brawurowej jazdy oraz pod wpływem alkoholu i narkotyków, spotkania z policjantem i prokuratorem, udział uczniów w Turnieju Motoryzacyjnym Szkół Ponadgimnazjalnych, projekcję filmu Życie jest jedno, nie zostawiaj go na drodze.

34 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie orientacji prozawodowej obejmuje następujące działania: orientację zawodową i planowanie kariery - spotkania w klasach z doradcą zawodowym, zorganizowanie cyklu spotkań z pracownikami Urzędu Pracy i Młodzieżowego Centrum Kariery na temat Preorientacji zawodowej, przeprowadzenie symulacyjnych rozmów kwalifikacyjnych dotyczących przyjęcia do pracy, Szkolna Internetowa Gra Giełdowa - uczenie jak inwestować na giełdzie, wyjazdy do wyższych uczelni w celu zapoznania się z ofertami kierunków studiów, spotkania z przedstawicielami różnych uczelni w szkole, udział uczniów w ogólnopolskim programie edukacyjnym Dzień Przedsiębiorczości motywowanie młodzieży do dalszej pracy nad rozwojem własnym i doborem odpowiedniego kierunku kształcenia zgodnego z indywidualnymi możliwościami, zainteresowaniami i predyspozycjami zawodowymi, prowadzenie zajęć z młodzieżą na temat: Predyspozycje psychofizyczne a dalsza kariera edukacyjna.

35 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie adaptacji szkolnej obejmuje następujące działania: warsztaty z pedagogiem dla uczniów klas pierwszych w ramach szkolnego programu Poznajmy się i zaprzyjaźnijmy, wycieczki integracyjne z wychowawcami, organizację dyskotek zapoznawczych dla uczniów pierwszych klas, organizację imprez integracyjnych, np.: Wybór Miss Wiosny, konkursy plastyczne, Otrzęsiny klas I, konkurs Najładniejsza klasa w szkole estetyka, czystość, pomysłowe dekoracje, zapewnianie uczniom poczucia bezpieczeństwa poprzez: rozmowy uczniów z pedagogiem, pomoc w rozwiązywaniu problemów, przeprowadzanie co roku ankiet na temat bezpieczeństwa i wdrażanie działań wynikających z ich ewaluacji, udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Bezpieczne Wakacje, której celem jest podniesienie bezpieczeństwa młodzieży podczas spędzania wolnego czasu.

36 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów wynikających z niepowodzeń szkolnych, konfliktów rodzinnych lub rówieśniczych obejmuje następujące działania: zajęcia dotyczące nauki: asertywności, kształcenia umiejętności dyskusji i rozwiązywania konfliktów oraz umiejętności wskazywania swoich mocnych i słabych stron, systematyczne spotkania z uczniami wymagającymi stałej opieki pedagoga wzmacnianie poczucia własnej wartości.

37 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie pomocy psychologiczno pedagogicznej obejmuje następujące działania: koordynowanie pracy zespołów ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej, praca z zespołami nauczycieli w zakresie opracowywania wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania uczniów, indywidualnych programów edukacyjno terapeutycznych, indywidualne i grupowe rozmowy z wychowankami (relacje koleżeńskie, problemy w nauce, problemy rodzinne, itp.), analiza osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania uczniów. Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie pomocy materialnej obejmuje następujące działania: opiniowanie sytuacji materialnej wychowanków przy podejmowaniu starań o uzyskanie stypendium szkolnego, organizowanie paczek żywnościowych dla wychowanków, włączenie się w ogólnopolską akcję Szlachetna paczka, wypłacanie stypendium na pokrycie wydatków związanych z kosztami pobierania nauki poza miejscem zamieszkania, organizowanie zbiórki pomocy rzeczowej.

38 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia obejmuje następujące działania: projekcje filmów z cyklu Lekcje przestrogi połączone z dyskusjami tematycznymi, oraz filmów pt. Piłem, brałem, Agresja, Przytul mnie, organizowanie spektakli wynikających z programu profilaktycznego np. udział młodzieży w spektaklu profilaktycznym Zombi, realizacja zajęć profilaktycznych w oparciu o pakiet edukacyjny (TV story, W sidłach, Obietnica, Życie pod murem, Oni), zajęcia psychoedukacyjne dla młodzieży z udziałem psychologa, udział młodzieży w Festiwalu Zdrowia, Forum Zdrowia, realizacja szkolnego programu profilaktyki zdrowotnej Anoreksja i Bulimia, realizacja ogólnopolskiego programu profilaktycznego Różowa wstążeczka oraz Wybierz życie zrób cytologię - programów skierowanych do dziewcząt z klas trzecich, realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Czy naprawdę jesteśmy inni razem w naszej szkole, prelekcje przedstawicieli policji na temat Odpowiedzialność za czyny karalne, wykroczenia i konsekwencje czynów, Przestępczość wśród nieletnich w świetle prawa wobec nieletnich oraz prokuratorów na temat Nauczania z zakresu prawa karnego, lekcje wychowawcze, m.in. na temat: Absencja w szkole powodem niepowodzeń szkolnych, Kultura słowa, Zasady dobrego wychowania, Moja przyszłość w moich rękach, program antyalkoholowy NOE, spotkania z podróżnikami,

39 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia obejmuje następujące działania: udział uczniów w powiatowym konkursie Co musisz wiedzieć o HIV I AIDS, w Turnieju Stop nałogom, w ogólnopolskim programie Szkoła bez przemocy, w obchodach VI Dnia Szkoły bez Przemocy, lekcje z pedagogiem Psychiczne, moralne, zdrowotne skutki uzależnień, Sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach, Rozwijanie myślenia twórczego, Kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości za powierzone zadania, Rola pozytywnego myślenia w naszych działaniach, zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień w ramach godzin wychowawczych, pogadanki na temat raka szyjki macicy, raka piersi tworzenie młodzieżowych grup wsparcia, podejmowanie interwencji w środowisku rodzinnym oraz interwencji instytucjonalnych zapobiegających procesowi demoralizacji, rozpowszechnianie informacji dotyczących bezpieczeństwa młodzieży - współpraca z instytucjami zajmującymi się tym problemem (policja, Interwencja Kryzysowa, pomoc społeczna), konsultowanie z nimi podejmowanych działań i monitorowanie efektów współpracy, pomoc dzieciom doznającym krzywd fizycznych, psychicznych i materialnych, przeprowadzanie próbnych ewakuacji w celu sprawdzenia stopnia przygotowania do działań w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, udział w programie społecznym Szkoła bez przemocy,

40 Pomoc specjalistów kierowana do UCZNIÓW w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia obejmuje następujące działania: cykl spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, zajęć psychoedukacyjnych poświęconych komunikacji, asertywności, wartościom życia oraz radzeniu sobie ze stresem: Warsztaty profilaktyczne dla młodzieży dotyczące szkodliwości środków pobudzających i dopalaczy, Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, Integracja zespołu klasowego, Dlaczego młodzi ludzie sięgają po alkohol, papierosy, narkotyki? Skutki palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków, Jestem asertywny, potrafię powiedzieć NIE, Złość, agresja, przemoc, Jak sobie radzić z przemocą i agresją, Uczymy się efektywnie komunikować, Nie musisz być akceptowany przez wszystkich, Jak sobie radzić ze stresem? wolontariat studencki Projektor, udział w Świętokrzyskich Dniach Profilaktyki, zajęcia na temat uzależnień: papierosy, dopalacze, komputer internet, HIV, zajęcia na temat wartości z cyklu Rozmowy z młodzieżą o życiu, przygotowanie młodzieży do etapu rejonowego i wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, trening kontroli złości, rozwijanie inteligencji emocjonalnej, zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno - kompensacyjne, korekty wad wymowy (logopedyczne), zajęcia z młodzieżą (Komunikacja interpersonalna, Złość, agresja, przemoc, Stres przed maturą, Wartości i sens życia).

41 Pomoc specjalistów kierowana do NAUCZYCIELI obejmuje następujące działania: doradztwo pedagogiczne, pomoc w przygotowaniu lekcji wychowawczych, organizacja współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin życia wspierającymi szkołę w działalności profilaktyczno - wychowawczej

42 Pomoc specjalistów kierowana do RODZICÓW obejmuje następujące działania: doradztwo pedagogiczne, rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki, sposoby rozwiązywania kłopotów wychowawczych, niepowodzeń szkolnych, pedagogizacja rodziców Rola rodzica w budowaniu poczucia własnej wartości u dziecka, organizacja działań pomocowych (pomoc psychologiczna, pomoc materialna, specjalistyczna w zakresie leczenia uzależnień, zaburzeń emocjonalnych), uczestnictwo w spotkaniach nauczycieli z rodzicami podczas wywiadówek oraz indywidualnych konsultacji, przekazywanie rodzicom informacji z zakresu funkcjonowania ich dzieci, wskazywanie na rozwiązania dotyczące strategii postępowania z niepełnosprawnym dzieckiem oraz zagrożenia na jakie mogą być narażone ich dzieci, prowadzenie doradztwa indywidualnego dotyczącego możliwości uzyskania wsparcia przez instytucje rządowe i pozarządowe oraz systemu pozyskania pomocy materialnej, poradnictwo umożliwiające poprawienie relacji rodzic/opiekun - dziecko, podejmowanie interwencji instytucjonalnej, rozpoznawanie oczekiwań i potrzeb rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki, pedagogizacja rodziców na temat trudnej sztuki przekazania najcenniejszych wartości Mądra miłość rodzicielska

43 Pomoc specjalistów kierowana do ŚRODOWISKA LOKALNEGO obejmuje następujące działania: koordynowanie zbiórki pieniędzy na akcję Góra Grosza, zaangażowanie uczniów do pracy w wolontariacie w świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy PCPR w Busku Zdroju, udział w akcjach zbiórki żywności dla osób potrzebujących, organizowanie pomocy materialnej dla uczniów pochodzących z ubogich rodzin, koordynowanie akcji honorowego krwiodawstwa, wyjazdy ze świątecznymi upominkami do Domu Pomocy Społecznej w Słupi oraz do Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Winiarach, włączenie się w akcję zbiórki pieniędzy na ratowanie Dębu Bartek oraz zbiórki plastikowych nakrętek w ramach akcji Misiek Zdzisiek zbiera nakrętki, udział w Targach Edukacyjnych.

44 Pomoc specjalistów kierowana do INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH UCZNIA I JEGO RODZINĘ obejmuje następujące działania: organizacja spotkań edukacyjnych z przedstawicielami Policji: Odpowiedzialność młodzieży za popełnione czyny, Życie jest zbyt cenne, nie zostawiaj go na drodze, Stalking konsekwencje prawne, spotkania z prokuratorem nt. Zasady funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w Polsce postępowanie w sprawach nieletnich, wymiana informacji o podopiecznych z kuratorami sądowymi, Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, współpraca z Sądem Rodzinnym i Nieletnich, współpraca z pracownikami placówek macierzystych wychowanków, współpraca z placówkami opieki medycznej, współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej, współpraca z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, współpraca z Polskim Czerwonym Krzyżem i Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną, współpraca z Zakładem Opieki Zdrowotnej w Busku Zdroju.

45 Wykorzystano zdjęcia z archiwów powiatowych jednostek oświatowych oraz Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie

Plan pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1. im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie Plan pracy pedagoga na rok szkolny 2016/2017 w ZPO Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Staszowie L.p. Obszar pracy Zadania Sposób realizacji Termin 1. ZADANIA OGÓLNO- WYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013

Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 Harmonogram Szkolnego Programu Profilaktyki na rok 2012/2013 OBSZAR PROFILAKTYKI ZADANIA METODY I FORMY REALIZACJI REALIZATOR TERMIN Rozpoznawanie potrzeb szkoły w zakresie profilaktyki 1) Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki Szkolnej przyjęty do realizacji w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Jedliczu rok szkolny 2015/2016 Lp. Zadanie główne Zadania szczegółowe. Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 GIMNAZJUM im. marszałka J. Piłsudskiego w Psarach mgr Małgorzata Piasecka Pedagog jest szkolnym specjalistą do spraw wychowania i profilaktyki. Głównym

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka uzależnień

Profilaktyka uzależnień Profilaktyka uzależnień 1) Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie 2) Zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami wszelkich uzależnień i omówienie sposobów ich zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Współpracujący Uwagi

Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Współpracujący Uwagi Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Współpracujący Uwagi I Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012

PROGRAM PROFILAKTYKI. Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego w Rawiczu 2011/2012 1 Przedmiotem profilaktyki może być każdy problem, w odniesieniu do którego odczuwamy potrzebę uprzedzającej interwencji

Bardziej szczegółowo

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 PLAN PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM IM. STEFANA ŻECHOWSKIEGO W KSIĄŻU WIELKIM W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny Uwagi 1. Rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. Jana Pawła II W DOBRODZIENIU w roku szkolnym 2009/2010 ZADANIA DO REALIZACJI: 1. Zadania ogólno - wychowawcze 2.Opieka pedagogiczno psychologiczna

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY GIMNAZJUM NR 2 im. Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. Działania skierowane do uczniów Osoby odpowiedzialne Termin realizacji 1 Integracja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PO PRZEPROWADZENIU EWALUACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ZADANIA DO REALIZACJI Motywowanie uczniów do nauki i przeciwdziałanie niepowodzeniom m FORMY REALIZACJI A/

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 W SIEDLCACH NA LATA 2014/2017 Cel główny w roku m 2014/2015: Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Wzmacnianie poczucia wartości własnej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016

Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Program Wychowawczy Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym na rok szkolny 2015/2016 Informacje o programie Program wychowawczy Gimnazjum opracowany został w oparciu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO * mgr BARBARY NEPELSKIEJ WALICKIEJ. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach. w roku szkolnym 2012/2013

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO * mgr BARBARY NEPELSKIEJ WALICKIEJ. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach. w roku szkolnym 2012/2013 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO * mgr BARBARY NEPELSKIEJ WALICKIEJ w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach w roku szkolnym 2012/2013 ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN I. ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNEJ I LO IM. S. SEMPOŁOWSKIEJ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa Prawna: 1. Konstytucja RP Art. 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art. 3, 19, 33. 3. Ustawa o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016)

Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2015/2016) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną w dniu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ PROGRAMU CELE ZADANIA, SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ODBIORCY TERMIN REALIZACJI

DZIAŁ PROGRAMU CELE ZADANIA, SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ODBIORCY TERMIN REALIZACJI DZIAŁ PROGRAMU CELE ZADANIA, SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI ODBIORCY TERMIN REALIZACJI 1.Dostarczanie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków/ dopalaczy. PROFILAKTYKA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 06/07 ZSO nr w Legionowie Opracowała: mgr Edyta Cegłowska Legionowo, września 06 r. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU SZKÓŁ PRZYRODNICZO - USŁUGOWYCH I BURSY SZKOLNEJW JELENIEJ GÓRZE ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracował: mgr Mariusz Duplaga Wstęp Program działań profilaktycznych na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Liceum Ogólnokształcące im. Wincentego Pola w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Plan pracy pedagoga przedstawiony został z uwzględnieniem rozporządzenia MENiS

Bardziej szczegółowo

Plan działań profilaktycznych

Plan działań profilaktycznych Plan działań profilaktycznych Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu (rok szkolny 2013/2014) Plan działań profilaktycznych został przedstawiony i zaakceptowany przez Radę iczną w dniu 12 września

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W CIECHANOWIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 2 Plan pracy a opracowany w oparciu o : - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Andrychowie na lata szkolne 2012/2013-2016/2017 z dnia 20 IX 2012 r. Rozwój intelektualny i emocjonalny Profilaktyka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 2 lutego 2011 r. PROGRAM PROFILAKTYCZNY SP-12 im. Marii Skłodowskiej - Curie we Wrocławiu 1 CELE OGÓLNE: 1. Zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, termin realizacji Integrowanie społeczności uczniowskiej.

OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, termin realizacji Integrowanie społeczności uczniowskiej. OBSZAR DZIAŁAŃ: UCZNIOWIE Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Sposoby ewaluacji, Integrowanie społeczności uczniowskiej. PROFILAKTYKA UNIWERSALNA Profilaktyka uzależnień: dostarczenie wiedzy o specyfice

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ N A R O K S Z K O L N Y 2016 / 2017 W GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W DOPIEWIE

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ N A R O K S Z K O L N Y 2016 / 2017 W GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W DOPIEWIE HARMONOGRAM DZIAŁAŃ P R O F I L A K T Y C Z N O W Y C H O W A W C Z Y CH N A R O K S Z K O L N Y W GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W DOPIEWIE 1. Program Wychowawczy i Program Profilaktyki Gimnazjum w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ZE SZKOŁĄ FILIALNĄ W WARSZAWIE, UL. PADEREWSKIEGO 45 CEL: ZWIĘKSZENIE POCZUCIA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W SZKOLE. zadania treści

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 1 IM. H. SIENKIEWICZA W ŁOWICZU Program został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dn. 22. 09. 2015 roku Spis treści I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA

SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA SZKOLNY PROGRAM BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Lp Treść zadania Sposoby i formy Termin Uwagi realizacji I Zadania ogólnowychowa wcze i organizacyjne 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ PROFILAKTYCZNYCH PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. URSZULI KOCHANOWSKIEJ W KOZIENICACH CELE PROGRAMOWE Zminimalizowanie przemocy w szkole i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie ZAŁĄCZNIK NR 5, STATUT ROZDZIAŁ IV SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI przy Zespole Szkół Technicznych w Skwierzynie I. Wprowadzenie. II. Podstawa prawna. III. Cele programu. IV. Obszary działań Szkolnego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5. im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzu Podstawą prawną niniejszego programu profilaktyki jest Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2016/2017

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2016/2017 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2016/2017 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY na lata 2011-2016 Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie Wstęp Niniejszy program jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego szkoły. Obejmuje on wszelkie treści i działania o charakterze

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Regulamin organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Załącznik nr 16 do Statutu Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie Regulamin organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2017/2018. ZSO nr 2 w Legionowie

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2017/2018. ZSO nr 2 w Legionowie PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 07/08 ZSO nr w Legionowie Opracowała: mgr Edyta Cegłowska Legionowo, września 07 r. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15

PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 PLAN PRACY CENTRUM PSYCHOEDUKACJI NA ROK SZKOLNY 2014/15 1.Organizacja zajęć psychoedukacyjnych dla grupy uczniów z trudnościami wychowawczo dydaktycznymi (odp. Psycholog, Pedagog, Logopeda; realizacja

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i Przyjazna Szkoła w Szkole Podstawowej nr 321 w Warszawie. Rok szkolny 2014/2015 Cel główny programu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w I Liceum Ogólnokształcącym w Giżycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHRZANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHRZANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W CHRZANOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 CELEM GŁÓWNYM SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILATYKI JEST: Wykształcenie u uczniów umiejętności przewidywania zagrożeń,

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Zespół Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie Szkolny program profilaktyki 2012-09-18 Podstawy prawne programu profilaktyki 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tytusa Trzecieskiego w Miejscu Piastowym. WSTĘP Profilaktyka szkolna to działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji)

Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji) PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY NA ROK SZKOLNY 20. /20. Klasa Wychowawca.. Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji) Termin Odpowiedzial ny 1. Integrowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Mysłowicach ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI. Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Mysłowicach ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Mysłowicach ROK SZKOLNY 2016/2017 1 Cel główny: Ochrona ucznia przed zakłóceniami jego rozwoju. Cele szczegółowe: Przeciwdziałanie uzależnieniom:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA. Rok szkolny 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W PONIATOWEJ PROGRAM PROFILAKTYKI PEDAGOGICZNEJ PONIATOWA Rok szkolny 2013/2014 1 1. Cel główny Prowadzenie dziecka ku dojrzałości i ochrona przed zagrożeniami,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini

Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych wobec młodzieży zagrożonej uzależnieniem w Publicznym Gimnazjum w Miękini Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o

Bardziej szczegółowo

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego.

1. Zadania Działu Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego. Załącznik Nr 1 ZADANIA DZIAŁÓW Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Międzyrzeczu realizuje swoje zadania w następujących działach pracy: 1. Dział Poradnictwa Dydaktyczno-Wychowawczego, w skrócie PDW,

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH, ZAPOBIEGAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIKOŁAJKACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO W CHEŁMIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO W CHEŁMIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO GIMNAZJUM NR 2 IM. KS. ZYGFRYDA BEREZECKIEGO W CHEŁMIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Plan pracy pedagoga szkolnego został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Art 72. 2. Konwencja o Prawach Dziecka Art 3, 19 i 33. 3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U Nr 67

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Pedagoga Szkolnego. na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Pedagoga Szkolnego. na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Pedagoga Szkolnego na rok szkolny 2014/2015 I. ZADANIA OGÓLNOWYCHOWAWCZE 1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole. 2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku

Bardziej szczegółowo

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH. Beata Palczewska. Stanisław Szczęsny

GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH. Beata Palczewska. Stanisław Szczęsny 1 GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH Beata Palczewska poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 8 00 13 00 11 00-15 00 8 00 12 00 8 00-12 00 12 00-15 00 Stanisław Szczęsny poniedziałek wtorek środa czwartek

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I

S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I 1 S Z K O L N Y P R O G R A M P R O F I L A K T Y K I Cele programu: Celem programu jest: - troska o prawidłowy rozwój w środowisku szkolnym dzieci z niepełnosprawnością, - profilaktyka prozdrowotna, -

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Leszka Kołakowskiego w Kożuchowie. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Zespołu Szkół w Łącznej na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Zespołu Szkół w Łącznej na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO Zespołu Szkół w Łącznej na rok szkolny 2015/2016 Opracowała Ilona Michta 1 ZADANIA GŁÓWNE ŚRODKI ICH REALIZACJI TERMIN REALIZACJI WYKONAWCY ZADANIA UWAGI 1. Kontakt z instytucjami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku IV LO. w roku szkolnym 2014/2015

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku IV LO. w roku szkolnym 2014/2015 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku IV LO w roku szkolnym 2014/2015 CEL FORMY REALIZACJI POPULACJA OBJĘTA DZIAŁANIAMI Profilaktyka uzależnień Zajęcia warsztatowe

Bardziej szczegółowo

TERMIN -4- pod koniec I i II półrocza Do 15-go każdego miesiąca FORMY REALIZACJI -1- LP ZADANIA GŁÓWNE. EWALUACJA -5- Sprawozdanie

TERMIN -4- pod koniec I i II półrocza Do 15-go każdego miesiąca FORMY REALIZACJI -1- LP ZADANIA GŁÓWNE. EWALUACJA -5- Sprawozdanie LP ZADANIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI -1- -2- -3-1. Zadania ogólnowychowawcze Dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole, Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego, szczególna kontrola

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W SUCHOŻEBRACH ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel główny w roku szkolnym 2015/2016 Promocja zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród uczniów. Profilaktyka uzależnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 30 W POZNANIU Lp. Zadania główne Zadania Szczegółowe Sposoby realizacji Odpowiedzialne osoby Ewaluacja I. Organizowanie środowiska Angażowanie grona pedagogicznego w coroczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W JÓZEFOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W JÓZEFOWIE Szkoła Podstawowa w Józefowie ul. Szkolna 61, 05-119 Legionowo tel. (0-22) 772-30-69 e-mail: spj@nieporet.pl www: http://spj.nieporet.pl Dyrektor - mgr Agnieszka Powała PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015. realizacji

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015. realizacji PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp Treść zadania Sposoby i formy realizacji Termin Uwagi I Zadania organizacyjne i ogólnowychowaw cze 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W ŻALNIE NA LATA 2016-2019 1. Podstawa prawna. 2. Założenia teoretyczne. 3. Cele. 4. Zadania. 5. Struktura i sposób realizacji.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie Program ten sporządzono w oparciu o: Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne i współpracujące 1. Diagnozowanie zespołów klasowych pod wzg. zachowania i wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017

Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Program Profilaktyki Gimnazjum Gminnego im. Bohaterów Powstania Listopadowego w Zespole Szkół w Dębem Wielkim na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHY DLA GIMNAZJUM. na rok szkolny 2013/2014. Obszar agresja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHY DLA GIMNAZJUM. na rok szkolny 2013/2014. Obszar agresja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCHY DLA GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 Obszar agresja Uczniowie Integracja uczniów klas pierwszych: - zajęcia integracyjne - wycieczki, wyjazdy integracyjne Lekcje wychowawcze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim PROGRAM PROFILAKTYKI w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim Profilaktyka to działanie, które ma na celu zapobieganie pojawieniu się lub rozwojowi niekorzystnego zjawiska. Jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W SZREŃSKU ROK SZKOLNY 2016/2017 PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji Diagnozowanie zmian w obrębie środowiska wychowawczego - Konstruowanie narzędzi badawczychankiety -

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo