Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum"

Transkrypt

1 Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista. Jolanta Pańczyk (Nr dopuszczenia 75/2009) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows Vista. Jolanta Pańczyk Program nauczania dostosowany do nowej podstawy programowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.)

2 I rok nauki 1. Bezpieczny i legalny komputer [8 godz.] Wymagania programowe na: 1.1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie informatyki. 1 wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych na informatyce; zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka. zna tematykę zajęć do realizacji w danym roku szkolnym; zna przedmiotowy system oceniania w zakresie informatyki. wymienia wybrane zagadnienia, które będą realizowane na informatyce; zna wybrane założenia przedmiotowego systemu oceniania. stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej. nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej; nie zna kryteriów oceniania z przedmiotu; nie zna tematyki zajęć, która będzie realizowana na informatyce Znaczenie komputera we współczesnym świecie. 1 wymienia cechy oprogramowania komputerowego mające wpływ na szersze zastosowanie komputerów; wypowiada się na temat roli, jaką może pełnić komputer w przyszłości. dostrzega potrzebę stosowania komputera oraz odpowiedniego oprogramowania do wykonywania różnorodnych czynności z zakresu różnych dziedzin. wymienia dziedziny życia, w których komputer pełni ważną rolę; zna dziedziny, w których nie wykorzystuje się komputera. wie, do jakich prac wykorzystuje się komputery. dostrzega potrzebę stosowania komputerów. nie potrafi wymienić żadnych dziedzin, w których komputer znalazł zastosowanie; nie dostrzega potrzeby powszechnego stosowania komputerów.

3 1.3. Co to jest informatyka i jakie są aspekty jej rozwoju? 1 zna i wyjaśnia pojęcia związane z tematem; dlaczego rozwój komputeryzacji i internetu pozytywnie wpływają na rozwój państw i społeczeństw. zna pojęcia informatyka, przetwarzanie informacji; wyjaśnia i uzasadnia do czego może w przyszłości doprowadzić upowszechnienie komputerów. wie, na jakie dziedziny życia wpływa rozwój komputeryzacji; wymienia zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji. wypowiada się na temat informatyki; wymienia zastosowania informatyki. wymienia kilka zastosowań komputerów. nie potrafi wyjaśnić, co to jest informatyka; nie rozumie potrzeby rozwoju komputeryzacji Na czym polega reprezentowanie i przetwarzanie informacji przez człowieka i komputer? 1 przetwarzanie danych na język zrozumiały dla komputera; wie, w jakiej postaci dane zrozumiałe są dla komputera; wie, co to jest kod ASCII. wymienia cyfry niezbędne do komputerowej reprezentacji liczb; rozumie i wyjaśnia pojęcie kod binarny; potrafi przeliczać liczby z systemu dziesiątkowego na binarny i odwrotnie. zna pojęcie kod binarny; wie, czym charakteryzuje się system dziesiątkowy, a czym dwójkowy. rozumie, że komputer przetwarza dane na zrozumiały dla siebie kod. wie, że komputer przetwarza wprowadzane dane. nie rozumie, przetwarzanie danych na zrozumiały język dla komputera Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. 1 uzasadnia, higiena pracy z komputerem; na co ma wpływ częstotliwość odświeżania jak prawidłowo zorganizować stanowisko komputerowe; wie, jakim znakiem opatrzone są urządzenia elektryczne wie, w jaki sposób dbać o sprzęt komputerowy; rozumie, bezpieczeństwo pracy rozumie, że należy dbać o higienę pracy z komputerem. zna wybrane zasady dotyczące bezpiecznej pracy z komputerem. nie dostrzega potrzeby zachowania bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem; nie przestrzega zasad BHP.

4 ekranu; wyjaśnia pojęcie syndrom RSI do czego służą urządzenia UPS. spełniające normy bezpieczeństwa; zna jednostkę częstotliwości. z komputerem; wie, jak prawidłowo przechowywać nośniki informacji Prawo autorskie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej. 1 uzasadnia konieczność poszanowania i ochrony wytwórczości innych osób; wie, jak zgodnie z prawem można korzystać z oprogramowania. zna pojęcia: prawo autorskie, licencja, piractwo komputerowe; rozróżnia i omawia rodzaje licencji; wymienia, jakie wytwory ludzkiej działalności podlegają ochronie prawnej; rozumie potrzebę prawnej ochrony twórczości; przestrzega zasad prawa autorskiego; podaje nazwy różnych licencji; wie, jak oznacza się wytwory objęte ochroną prawną. wie, na czym polega poszanowanie własności innych osób; dostrzega potrzebę ochrony wytwórczości innych. rzadko przestrzega wybranych zasad dotyczących poszanowania własności intelektualnej innych osób. nie rozumie potrzeby przestrzegania prawa autorskiego; nie przestrzega zasad związanych z ochroną własności intelektualnej. wie, od kiedy w Polsce obowiązuje prawo autorskie Budowa komputera. 1 zna i wyjaśnia pojęcia: pecet, mikroprocesor, karty rozszerzeń, jednostki pamięci, dysk twardy, nośnik danych; potrafi scharakteryzować elementy budowy komputera oraz wie, do czego niezbędne są poszczególne części komputera; potrafi scharakteryzować rodzaje pamięci; wymienia jednostki pamięci komputera i określa potrafi wymienić elementy znajdujące się wewnątrz komputera; wypowiada się na temat części komputera; wie, jakie są rodzaje pamięci; wymienia rodzaje wypowiada się na temat wybranych części wewnętrznych komputera. wymienia kilka wybranych części wewnętrznych komputera. nie potrafi wymienić części znajdujących się wewnątrz komputera; nie wie, jakie jest przeznaczenie określonych części wewnętrznych komputera.

5 opisuje ich przeznaczenie. ich wielkości; zna rodzaje i zastosowanie nośników informacji. nośników informacji Urządzenia służące do komunikacji z użytkownikiem. Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy. 1 potrafi scharakteryzować, komunikowanie się użytkownika z komputerem; za pojęcia: sterownik, rozdzielczość; zna pojęcia PS/2, COM, USB. omawia przeznaczenie urządzeń znajdujących się poza obudową komputera; wie jak połączyć elementy zestawu; zna pojęcia: monitor CRT, monitor LCD, port, USB, restart, hibernacja. rozumie, w jakim celu należy podłączyć urządzenia zewnętrzne do komputera; wie, na czym polega przygotowanie zestawu komputerowego do pracy. potrafi wymienić elementy znajdujące się poza obudową komputera; wypowiada się na temat wybranych urządzeń zewnętrznych komputera. wie, jakie jest przeznaczenie niektórych urządzeń znajdujących się poza obudową komputera. nie rozumie, przygotowanie zestawu komputerowego do pracy; nie zna urządzeń do komunikowania się użytkownika z komputerem. 2. Praca z plikami i katalogami [5 godz.] Wymagania programowe 2.1. Systemy operacyjne. Okna w Windows. Pulpit, ikony pulpitu. 1 zna i wyjaśnia pojęcie system operacyjny; wie skąd się biorą programy w systemie; rozumie i potrafi wyjaśnić pojęcie instalacja programu, zna pojęcia: ikona, skrót, aplikacja, dock, preferencje systemowe; wie, jakie programy współdziałają z systemem zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego; przegląda zasoby systemu; otwiera kolejny program, plik lub katalog wymienia przykładowe programy komputerowe; umie uruchomić wskazane programy; przegląda umie włączyć i wyłączyć komputer; otwiera i zamyka okna; uruchamia nie zna pojęcia system operacyjny; nie umie wyjaśnić, jakie jest przeznaczenie systemu operacyjnego oraz oprogramowania;

6 oprogramowanie; wie, jakich zasad należy przestrzegać w przypadku instalowania nowego oprogramowania; stosuje w praktyce różne układy okien; potrafi wymienić przykłady innych systemów operacyjnych. graficznym; zna sposób tworzenia skrótów do programu; wie, jak zmienić wygląd ekranu; potrafi zmienić wygląd ikon; rozumie pojęcie: ścieżka dostępu. (minimalizuje i przywraca okna); potrafi nazwać elementy okna; otwiera i przegląda preferencje systemowe; wie, jak korzystać z pomocy systemowej. zawartość dysku; wskazuje pliki i katalogi. wskazane zasoby. żadnych działań w celu uruchomienia aplikacji Podstawowe operacje na plikach i folderach. 1 charakteryzuje pojęcia: plik, katalog, rozszerzenie pliku; rozpoznaje rozszerzenia plików i przypisuje im programy; wie, w jaki sposób można sprawdzić właściwości danego pliku (ze zwróceniem uwagi na rozszerzenie pliku i jego wielkość). rozumie pojęcie: rozszerzenie pliku; wie, jak poprawnie utworzyć strukturę katalogów. otwiera Eksplorator tworzy foldery, nadaje oraz zmienia ich nazwy; potrafi zapisać plik w programie; wie, w jaki sposób odzyskać usunięty do kosza plik. potrafi przenosić i kopiować pliki i katalogi; rozumie zasadę działania kosza systemowego. wykonuje niektóre czynności, na przykład kopiowanie, przenoszenie plików i katalogów. żadnych działań na plikach i katalogach Zarządzanie danymi. Kompresja danych. 1 na czym polega zarządzanie danymi; wyjaśnia pojęcia: kompresja danych, dekompresja; podaje przykłady wymienia popularne formaty kompresji (ZIP, RAR) i wymienia programy nadające i odczytujące takie rozszerzenia uzasadnia, kiedy niezbędne jest pakowanie plików; umie posłużyć się wybranym programem do pakowania i rozpakowywania wie, w jakim celu należy dbać o porządek na dysku; umie porządkować zasoby systemu. porządkuje zasoby systemu. nie rozumie potrzeby porządkowania danych; nie wie, na czym polega pakowanie i rozpakowywanie

7 aplikacji służących do zarządzania danymi; na czym polega kompresja jakościowa, a na czym kompresja ilościowa; w jaki sposób wbudowane mechanizmy systemowe umożliwiają kompresję i dekompresję plików bez użycia dodatkowych programów. plików; wie, do czego służy Finder; wypowiada się na temat systemowego menedżera plików. plików. plików Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie plików i katalogów w systemie. 1 dlaczego nieumiejętna zmiana rozszerzenia danego pliku może utrudnić jego otwarcie w wybranym programie; wymienia typy plików i przypisuje im domyślne programy; wie, w jaki sposób odszukać określony plik lub katalog. stosuje do odszukiwania plików znaki wieloznaczne: *,?; potrafi odszukać wskazany w systemie plik lub katalog. rozpoznaje ikony i łączy je z domyślnymi aplikacjami. wie jak sprawdzić właściwości plików i katalogów. odszukuje pliki i katalogi. nie wie, jak odszukiwać pliki i katalogi w systemie; nie zna typów plików; żadnych działań zmierzających do odszukania plików lub folderów Ochrona przed wirusami komputerowymi. 1 wyjaśnia i uzasadnia potrzebę ochrony antywirusowej. zna pojęcie wirus komputerowy, program antywirusowy, baza wirusów, kwarantanna; działanie programów antywirusowych. wie, co to jest wirus komputerowy. wyjaśnia, co to jest wirus komputerowy. nie wie dlaczego należy stosować ochronę antywirusową.

8 wie, w jaki sposób uchronić komputer przed wirusami. 3. Obróbka grafiki i retusz zdjęć [3 godz.] Wymagania programowe 3.1. Narzędzia i polecenia aplikacji malarskiej. Optymalne wykorzystywanie możliwości programu. 1 zna kilka programów graficznych i potrafi się nimi posługiwać; wypowiada się na temat programów graficznych. używa wszystkich narzędzi programu graficznego; ustala atrybuty rysunku; potrafi opcje dla wybranych narzędzi programu. używa wielu narzędzi programu graficznego; stosuje i zmienia kolory pierwszoi drugoplanowe. zna podstawowe polecenia aplikacji malarskiej. posługuje się programem graficznym. żadnych działań w programie graficznym Tworzymy logo szkoły. 1 stosuje podczas pracy zaawansowane narzędzia aplikacji malarskiej. stosuje różne narzędzia programu graficznego; wie, jak dodać napisy w obszarze rysunku; umie zmieniać atrybuty czcionki; tworzy zaplanowaną kompozycję w programie graficznym; umie zapisać swój rysunek oraz dopisywać do niego zmiany. posługuje się podstawowymi narzędziami aplikacji malarskiej. posługuje się programem graficznym. żadnych działań w programie graficznym. optymalnie wykorzystuje

9 możliwości programu Projektujemy kartkę okolicznościową. 1 właściwie dobiera narzędzia dla uzyskania odpowiednich efektów na rysunku. potrafi zaprojektować i wykonać kartkę okolicznościową; dba o estetykę i umiar w swojej pracy. stosuje podczas pracy różne narzędzia aplikacji malarskiej. posługuje się podstawowymi narzędziami aplikacji malarskiej. posługuje się programem graficznym. żadnych działań w programie graficznym. 4. Redagowanie dokumentów tekstowych [5 godz.] Wymagania programowe 4.1. Edytor tekstu wprowadzenie. Zasady pracy z edytorem tekstu. 1 wyjaśnia przeznaczenie poszczególnych elementów okna programu do edycji tekstów; zna rozszerzenia plików dokumentów tekstowych; zna i stosuje zasady poprawnego wprowadzania tekstu. zna i rozumie pojęcia: dokument, akapit, wiersz tekstu; wie, jakie jest działanie typowych narzędzi w edytorze tekstu; zna kilka skrótów usprawniających pracę w edytorze tekstu; zna rodzaje kursorów w edytorze tekstu; zna zasady rozróżnia i nazywa elementy okna programu; rozpoznaje ikonę dokumentu tekstowego; wie, jakie jest zadanie poszczególnych elementów obszaru roboczego; umie zapisać dokument tekstowy i dopisać do niego zmiany. wie, jak zapisać dokument tekstowy w programie; wie, do czego służą typowe przyciski w edytorze tekstu. potrafi otworzyć nowy dokument tekstowy do edycji; stosuje wybrane zasady poprawnego wprowadzana tekstu. nie zna i nie stosuje zasad poprawnego pisania tekstów.

10 poprawnego pisania tekstu Edycja tekstu. Atrybuty czcionki. Atrybuty akapitu. 1 stosuje różne ustawienia strony, różne wielkości marginesów; wie, jak określać odstępy między akapitami; dzieli tekst na akapity. zna i rozumie pojęcie akapit; stosuje różne rodzaje wyrównania wierszy akapitu; umie wskazać akapity w tekstach oraz wyjaśnić, po czym je poznać; wie, na czym polega formatowanie tekstu; czym się różni redagowanie dokumentu od formatowania. zna najpopularniejsze czcionki. umie zmienić rodzaj i rozmiar czcionki; umie przełączać się pomiędzy otwartymi oknami dokumentów tekstowych, minimalizować je, przywracać, przemieszczać się w dokumencie. umie otworzyć zapisany w pliku dokument tekstowy; formatuje tekst. wpisuje tekst do otwartego dokumentu tekstowego. nie wie, co to jest redagowanie i formatowanie tekstu; żadnych prac w dokumencie tekstowym Wstawianie symboli do tekstu. Tworzenie tabel. 1 umie formatować symbole wstawione do tekstu; wstawia i modyfikuje tabele oraz wstawione w komórkach elementy. potrafi wstawiać do tekstu symbole; potrafi wykonać do tabeli różne obramowania. tworzy w dokumencie tekstowym tabele; stosuje formatpwanie komórek tabeli. uzupełnia danymi komórki tabeli; zmienia atrybuty wstawionych do tekstu symboli. wstawia symbole i proste tabele do dokumentu tekstowego. nie potrafi wstawiać symboli do tekstu; nie umie wstawić do dokumentu tekstowego nawet prostej tabeli Realizacja projektu: Tworzymy gazetkę 1

11 klasową. Kolumny i tabulacja. wie, co to jest sekcja i jak ją stosować w praktyce; rozróżnia i stosuje różne rodzaje tabulacji; modyfikuje kolumny i tabulację. korzysta z różnych narzędzi edytora tekstu; gromadzi materiały i opracowuje je; dzieli tekst na kolumny. określa cel projektu i zadania cząstkowe; poprawnie wprowadza i formatuje teksty i obrazy. stosuje tabulację. wprowadza tekst w kolumnach. żadnych prac w edytorze tekstu Ciąg dalszy projektu łączenie tekstu z grafiką, nagłówek i stopka, numerowanie stron, wydruk. 1 wstawia pola tekstowe, przemieszcza je i formatuje; potrafi formatować wstawione obrazy i obiekty; umie zastosować numerację stron; wie jak zmodyfikować numerację stron. wstawia ozdobne napisy i je formatuje; potrafi umieścić w tekście kształty geometryczne; wie, jak wypełnić kolorem kształt geomatryczny; wypełnia kolorem pola tekstowe, zmienia ich formaotwanie; umie sprawdzić w dokumencie pisownię; wie, jak korzystać z galerii gotowych obiektów graficznych; potrafi wstawić do dokumentu nagłówek i stopkę oraz wstawić w nich określone napisy; dba o estetykę swojej pracy; wie jak wydrukować cały dokument. wstawia do tekstu obrazy; wstawia napisy do nagłówka i stopki. wstawia obrazy do tekstu. nie umie wstawiać do tekstu żadnych obiektów oraz ich formatować. umie wydrukować wybrane strony dokumentu. 5. Przetwarzanie ruchomych obrazów i dźwięku [3 godz.] Wymagania programowe

12 5.1. Formy prezentacji w internecie. Multimedialne programy edukacyjne. Praca z programem edukacyjnym. Pobieranie informacji z różnych źródeł. Encyklopedie internetowe. 1 aktywizujący charakter multimedialnych programów edukacyjnych; dostrzega potrzebę stosowania multimediów; dostrzega interaktywność internetu i programów edukacyjnych. zna i rozumie pojęcia: multimedia i multimedialne programy edukacyjne; co umożliwiają multimedia; umie pobrać określone treści z programu; potrafi pobierać informacje z różnych źródeł; zna różne formy prezentacji w internecie. potrafi korzystać z multimedialnego programu edukacyjnego; potrafi odszukać określone treści w programie edukacyjnym; wie, jak korzystać z encyklopedii i słowników. umie uruchomić program edukacyjny; odszukuje wskazane treści. korzysta z programów multimedialnych. nie potrafi korzystać z multimedialnych programów Programy i narzędzia do przekazu multimedialnego. Praca z programem do montażu filmowego. 2 zna i wymienia narzędzia i programy służą do multimedialnego przekazu; umie dodawać w programie przejścia i efekty; wie jak dokonać zmiany czasu trwania przejść; potrafi zapisać wie jak pracować z programem do montażu filmowego; potrafi importować do programu multimedia: obrazy, filmiki, zdjęcia, wideo; umie dodawać zna budowę okna programu do montażu filmowego; potrafi korzystać z pomocy programu; wie jak wykorzystać zdjęcia z własnych kolekcji. posługuje się programem do montażu filmowego. posługuje się kilkoma opcjami programu do montażu filmowego. nie potrafi posługiwać się programem do montażu filmowego.

13 projekt. muzykę; umie dodawać napisy i tytuły; wie jak publikować film. 6. Komunikowanie się przez internet [3 godz.] Wymagania programowe 6.1. Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sieć rozległa WAN. Praca w sieci lokalnej i globalnej. 1 wymienia składniki niezbędne do budowy sieci; wie, jakie są rodzaje sieci; i co umożliwia praca w sieci lokalnej; kiedy możliwe jest współużytkowanie zasobów, na przykład plików, programów, drukarek sieciowych, skanera. zna pojęcia: Internet, topologia sieci, protokół sieciowy, wyszukiwarka, katalog stron internetowych, portal; wymienia i charakteryzuje topologie sieci; wie, w jaki sposób mogą być połączone komputery; co to jest adres IP komputera; nazywa elementy składowe adresu internetowego; wie, jaką siecią jest internet; wie, co jest niezbędne do połączenia się z internetem; podaje przykłady portali internetowych. podaje przykłady adresów internetowych; wie, do czego służy przeglądarka internetowa. rozpoznaje adres internetowy; wie, co to jest internet. nie umie wyjaśnić, co to jest internet; nie potrafi podać przykładów adresów internetowych; nie wie, co to jest sieć lokalna. wymienia cechy charakterystyczne

14 dla portalu internetowego Jak zachować bezpieczeństwo podczas rozmów w sieci? Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z internetu. 1 uzasadnia, jakie są pozytywne i negatywne skutki korzystania z internetu; potrafi uzasadnić, dlaczego należy zachować ostrożność podczas korzystania z internetu. dokładnie wymienia zasady zapewniające bezpieczeństwo w sieci; zna i przestrzega podstawowe zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas rozmów w sieci; wymienia korzyści wynikające z korzystania z internetu; wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z internetu. wie, na czym polega rozmowa w sieci; wie, że są pozytywne i negatywne skutki korzystania z internetu. wypowiada się na temat korzyści wynikających z korzystania z internetu. nie wie, jak zachować bezpieczeństwo w sieci; nie dostrzega zagrożeń wynikające z korzystania z internetu. wymienia narzędzia do prowadzenia rozmów w sieci. 6.3 Tworzenie dokumentu tekstowego na podstawie informacji z internetu. Kopiowanie, wklejanie i formatowanie tekstu i obrazów. 1 określa i uzasadnia, jakie informacje z internetu można kopiować, powielać, rozprowadzać zgodnie z prawem autorskim. potrafi uściślić poszukiwania określonych treści w sieci; tworzy dokument tekstowy na podstawie informacji znalezionych w internecie; wie, jak utworzyć dokument na podstawie informacji zaczerpniętych z sieci, aby nie wie, jak kopiować, wklejać i formatować teksty wyszukane w internecie; wie, w jaki sposób skopiować lub zapisać obraz z wyszukanej strony interneotwej; umie zapisać stronę internetową. potrafi wyszukać w sieci określone informacje. wyszukuje informacje na stronach internetowych. nie potrafi odszukać informacji w internecie; żadnych działań zmierzających do wyszukania określonych informacji w sieci.

15 naruszyć prawa autorskiego; formatuje informacje i obrazy pobrane z sieci. 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym [4 godz.] Wymagania programowe 7.1. Arkusz kalkulacyjny podstawowe pojęcia. Budowa arkusza, edycja danych, tworzenie tabel. 1 tworzy w arkuszu tabele i je formatuje; wie, do czego służy pasek formuły, wie, jakie znaki można wpisywać do arkusza; wie, jak wygląda formuła i gdzie mieści się w arkuszu oraz jak ją zmodyfikować. zna elementy okna arkusza kalkulacyjnego; zna pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, zakres komórek, formuła, pasek formuły; wie jak zmienić nazwę arkusza. wie, do czego służy arkusz; wie, jak oznaczone są kolumny a jak wiersze arkusza kalkulacyjnego; potrafi wpisywać dane do arkusza, modyfikować je, kasować; zapisuje efekty pracy i dopisuje do nich zmiany. potrafi uruchomić i zamknąć arkusz kalkulacyjny; potrafi wpisywać dane do arkusza. uruchamia i zamyka arkusz kalkulacyjny; wpisuje dane do arkusza. nie potrafi wykonać żadnych czynności w arkuszu kalkulacyjnym Rozwiązywanie zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym. Adresowanie względne. 1 kopiowanie formuł i rozumie celowość tej czynności; wyjaśnia wyjaśnia i rozróżnia pojęcia: komórka, zakres komórek, adresowanie względne, poprawnie zaznacza określone kolumny, wiersze, zakres komórek; potrafi poszerzać wprowadza dane do arkusza i z pomocą stosuje adresowanie względne w arkuszu. wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły. nie wie, co to jest adresowanie względne; prac w arkuszu

16 mechanizm adresowania względnego; różnymi sposobami modyfikuje i usuwa dane z arkusza. kopiowanie formuł; wie, jak wygląda nie mieszczący się zapis w komórce; umie formatować dane arkusza (określać format liczb, wyrównanie, atrybuty czcionki); kolumny i wiersze; poprawnie tworzy formuły. kalkulacyjnym. wie, na czym polega adresowanie względne Rozwiązywanie w arkuszu zadań z zakresu różnych przedmiotów z zastosowaniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego. 1 stosuje w obliczeniach twórcze rozwiązania z wykorzystaniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego; samodzielnie stosuje w obliczeniach funkcje matematyczne, logiczne statystyczne, procentowe. potrafi formatować komórki arkusza; wie, na czym polega stosowanie w arkuszu adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego; stosuje w obliczeniach adresowanie względne, bezwzględne i mieszane; rozwiązuje zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego. wie jak wprowadzać poprawki do danych wpisanych w arkuszu, kopiuje, usuwa, zmienia dane w arkuszu; wykorzystuje arkusz do różnego rodzaju obliczeń. stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane w arkuszu kalkulacyjnym. rozwiązuje proste zadania w arkuszu. nie umie rozwiązać nawet najprostszych zadań w arkuszu kalkulacyjnym Podstawy tworzenia wykresów w arkuszu 1 jakie wie, na czym rozróżnia rodzaje wstawia wykresy wstawia nie umie

17 kalkulacyjnym. Formatowanie danych wykresu. wykresy stosuje się do porównania wyników lub prezentacji danych; wie, na czym polega zmiana danych w tabeli arkusza i jakie to ma znaczenie dla istniejącego wykresu. polega tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym; samodzielnie tworzy wykresy do tabeli arkusza kalkulacyjnego; potrafi formatować wykres. wykresów; tworzy wykresy do wskazanych danych lub wyników ujętych w tabeli arkusza kalkulacyjnego. do wszystkich danych ujętych w tabeli arkusza kalkulacyjnego. wykresy do arkusza kalkulacyjnego. wstawiać wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. 8. Zarządzanie zbiorem informacji [1 godz.] Wymagania programowe 8.1. Bazy danych podstawowe pojęcia. Wykonywanie operacji w gotowej bazie danych. 1 wie, jak importować dane do bazę danych; wykonuje operacje na zaimportowanej bazie danych; zna podstawowe polecenia programu do obsługi baz danych. wie, w jakim programie można wykonywać operacje na bazie danych; zna podstawowe pojęcia: baza danych, tabela, wiersz, kolumna, kwerenda, formularz, raport; wymienia i omawia rodzaje baz danych; rozumie i wyjaśnia, co to są obiekty bazy wie, jakie zastosowanie mają bazy danych; wie, jak przeglądać utworzoną bazę danych; wie, jakie operacje można wykonywać na utworzonej bazie; wie, jak zmieniać dane w tabeli bazy danych. umie otwierać i zamykać program do obsługi baz danych; umie zaznaczać rekordy. wykonuje niektóre operacje w utworzonej bazie danych. nie potrafi wykonać żadnej operacji w bazie danych.

18 danych; potrafi sortować dane; potrafi wyszukiwać dane w bazie; umie kopiować, wstawiać i usuwać dane z tabeli. 9. Projektowanie prostych algorytmów [2 godz.] Wymagania programowe 9.1. Pojęcie algorytmu. Rodzaje i sposoby zapisywania algorytmów. Przykłady wykorzystania algorytmów do rozwiązywania zadań. 1 podaje przykłady algorytmicznego rozwiązywania problemów; zna zasady niezbędne podczas tworzenia schematów blokowych algorytmów. zna pojęcia: algorytm, instrukcja; zna rodzaje algorytmów; przedstawianie algorytmu za pomocą opisu słownego, listy kroków i schematu blokowego oraz podaje przykłady; potrafi przedstawić algorytm w postaci słownej; podaje przykłady algorytmów w postaci listy kroków; podaje przykłady algorytmów w postaci schematu blokowego. wie, że algorytmy można przedstawić za pomocą opisu słownego, listy kroków i schematu blokowego. wypowiada się o algorytmach. nie zna pojęcia algorytm; nie wie, jakie są rodzaje algorytmów i sposoby ich zapisywania. zna rodzaje skrzynek do przedstawiania algorytmu za pomocą

19 schematu blokowego; tworzy schematy blokowe algorytmów Algorytmiczne rozwiązywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym. 1 stosuje algorytmiczne podejście do rozwiązywania problemów z różnych dziedzin; umie podać przykłady algorytmów, w których w zależności od warunku można otrzymać różne rozwiązania. wie, co to jest algorytm; wymienia rodzaje algorytmów; wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania różnych algorytmów warunkowych. czym charakteryzuje się algorytm liniowy, a czym warunkowy; umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny do algorytmicznego rozwiązywania problemów. wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązania prostych problemów. wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązania prostych problemów. nie wie, na czym polega algorytmiczne rozwiązywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym.

20 II rok nauki 1. Bezpieczny i legalny komputer [2 godz.] Wymagania programowe 1.1. Organizacja pracy na zajęciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu informatyki. 1 wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych na informatyce; zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka. zna tematykę zajęć do realizacji w danym roku szkolnym; zna przedmiotowy system oceniania w zakresie informatyki. wymienia wybrane zagadnienia, które będą realizowane na informatyce; zna wybrane założenia przedmiotowego systemu oceniania. stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej. nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej; nie zna kryteriów oceniania z przedmiotu; nie zna tematyki zajęć, która będzie realizowana na informatyce Zagrożenia i pożytki wynikające z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji. 1 czym różnią się etyczne od prawnych przesłanek związanych z ochroną własności intelektualnej; wypowiada się na temat konsekwencji istnienia w internecie treści pozytywnych zna pojęcia prawo autorskie, licencja; wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej; wypowiada się, do czego zobowiązują licencje. wie, jakie zagrożenia i pożytki wynikają wie, co w internecie objęte jest prawem autorskim; wyszukuje w internecie strony internetowe związane z tematem. wypowiada się na temat zagrożeń i pożytków wynikających z powszechnego dostępu do informacji. wyszczególnia, które treści wśród znalezionych w internecie są pozytywne, a które negatywne. nie wie, jakie pożytki i zagrożenia wynikają z powszechnego dostępu do informacji.

21 i negatywnych. z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji. Praca z plikami i katalogami [2 godz.] Wymagania programowe 2.1. Jak zadbać o bezpieczeństwo komputera i danych? 1 uzasadnia, w jakim celu należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i aktualizacje; wie, do czego służy zapora systemu systemowa i jakie spełnia zadania; umie wyjaśnić, dlaczego należy systematycznie aktualizować oprogramowanie. wie, dlaczego wykonuje się kopię zapasową plików i ustawień; przywracanie plików z kopii zapasowej; wie, jak dbać o komputer i zgromadzone w nim zasoby. dlaczego niezbędna jest ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. rozumie konieczność profilaktyki antywirusowej; wie, jak zapobiegać wirusom komputerowym. wypowiada się, jak zadbać o bezpieczeństwo komputera i zgromadzonych zasobów. nie wie, dlaczego należy dbać o bezpieczeństwo komputera i danych Rozwiązywanie problemów, czyli jak korzystać z pomocy i obsługi technicznej. 1 umie sprawnie korzystać z pomocy systemowej; potrafi znaleźć umie odszukać wybrane opcje w systemie pomocy; wie, jakie funkcje udostępnia pomoc wie, gdzie szukać pomocy w systemie; umie korzystać z systemu pomocy. umie wyjaśnić, w jakich sytuacjach niezbędna jest pomoc techniczna producenta. wyjaśnia zasadę działania systemu pomocy. nie wie, jak korzystać z pomocy i obsługi technicznej.

22 rozwiązanie wybranych problemów z wykorzystaniem systemu pomocy. systemowa; wie, do czego służy pomoc techniczna producenta. 3. Obróbka grafiki i retusz zdjęć [2] Wymagania programowe 3.1. Rodzaje grafiki. Podstawowe formaty graficzne. 1 wymienia rodzaje grafiki komputerowej i podaje przykłady programów; zna pojęcie model barw; zapamiętywanie przez komputer obrazu jako bitmapy; wie, jakie są sposoby zapisu grafiki komputerowej; od czego zależy wielkość zapisanego pliku graficznego. zna i wyjaśnia pojęcia: format graficzny, algorytm, kompresja obrazu, grafika wektorowa, grafika rastrowa; zna podstawowe formaty graficzne; wie, jak zmienić format pliku; umie zapisać obraz w różnych formatach; wymienia cechy podstawowych formatów graficznych; rozumie i wyjaśnia pojęcia: kompresja stratna i bezstratna. umie zapisać rysunek jako w różnych formatach; wymienia przykłady innych programów graficznych. umie porównywać wielkości plików graficznych; wie, że obrazy można zapisywać w różnych formatach. do czego służą programy graficzne. nie wie, co to jest grafika komputerowa; nie umie wymienić żadnych formatów graficznych.

23 3.2. Importowanie grafiki. Przetwarzanie obrazów. Fotomontaż. 1 przetwarzanie obrazów; potrafi wymienić cechy charakterystyczne dla fotomontażu. wyjaśnia pojęcia: skanowanie, importowanie; umie zaimportować obraz z innego komputera w sieci; umie pobrać obrazek z internetu. otwiera i zamyka obrazy i zdjęcia, zapisuje je oraz dopisuje do nich zmiany; tworzy obrazy na zasadzie fotomontażu. umie wykonać spójną kompozycję graficzną; przegląda w danym programie obrazy i zdjęcia. wyjaśnia, co to jest fotomontaż; umie wykonać kompozycję graficzną. nie wie, na czym polega importowanie grafiki; Nie wie, co to jest fotomontaż. 4. Redagowanie dokumentów tekstowych [5 godz.] Wymagania programowe 4.1. Wstawianie do dokumentu obiektów: wzorów, symboli i dźwięków. 1 zna pojęcia obiekt, osadzanie obiektu; umie wyjaśnić, mechanizm OLE; wypowiada się, połączenie dokumentu z plikiem źródłowym; wie, w jaki sposób można zaktualizować plik graficzny połączony z plikiem źródłowym; umie wstawiać wzory do dokumentu tekstowego. wie, w jakich dokumentach nie wstawia się ozdobnych elementów i dźwięków. wie, jakie elementy można wstawić do dokumentu tekstowego; wstawia wybrane obiekty do dokumentów. wstawia obiekty do dokumentu tekstowego. nie wie, jakie obiekty można wstawić do dokumentu tekstowego. umie wstawić obiekt zewnętrzny do dokumentu tekstowego.

24 4.2. Praca z dokumentem wielostronicowym zakładka i hiperłącze. 1 wymienia cechy dokumentów wielostronicowych; wyjaśnia celowość wstawiania zakładki i hiperłącza. zna pojęcia: zakładka, hiperłącze, nagłówek, stopka; umie wstawić do dokumentu zakładkę i hiperłącze. posługuje się wstawioną zakładką i hiperłączem; w jakim celu stosuje się nagłówek i stopkę oraz numerację stron. umie poruszać się po dokumencie wielostronicowym; podaje przykłady dokumentów wielostronicowych. porusza się po dokumencie wielostronicowym; wypowiada się na temat hiperłączy. nie wie, w jakim celu wstawia się zakładkę i hiperłącze; żadnych prac w dokumencie tekstowym Realizacja projektu Prospekt o mojej szkole. Układ strony, kolumny, łączenie tekstu z grafiką, sprawdzanie pisowni, wydruk. 2 stosuje różne układy strony; wie, jaki zastosować układ tekstu; wie, jak dopracować szczegóły; dba o estetykę i właściwą formę prospektu; opracowuje plan działań; umie dzielić tekst na kolumny; właściwie rozmieszcza tekst w kolumnach; wie, jakie otaczanie tekstem zastosować do obrazów; wie, na czym polega realizacja projektu: Folder o mojej szkole ; umie formatować teksty i obrazy; drukuje dokument; ocenia pracę swoją i innych oraz uzasadnia tę ocenę. gromadzi do pracy teksty, zdjęcia i obrazy; wpisuje tekst; wkleja do tekstu obrazy i zdjęcia. wpisuje teksty, wstawia obrazy i zdjęcia. żadnych prac w dokumencie tekstowym. sprawdza poprawność ortograficzną dokumentu. dokonuje poprawek; wie, jak przemieścić pomiędzy kolumnami tekst i obrazy. 4.5 Projektujemy zaproszenie na imprezę klasową. Ustawienia strony, redagowanie treści, łączenie tekstu 1 stosuje właściwe dla zaproszenia ustawienie strony, rozmieszczenie stosuje właściwy układ tekstu i określa marginesy; umiejętnie stosuje redaguje treść zaproszenia; wie, jak rozmieścić tekst wpisuje tekst zaproszenia; wkleja odpowiednio wpisuje teksty oraz wstawia obrazy. żadnych prac w dokumencie tekstowym.

25 z grafiką, rozmieszczenie całości na stronie. tekstu i obrazów; zaprojektowanie efektownego zaproszenia i na jakie szczegóły warto zwrócić uwagę. elementy ozdobne; potrafi zaprojektować wygląd strony tytułowej zaproszenia; analizuje i ocenia wygląd swojej pracy oraz prac innych uczniów; na zaproszeniu; łączy treść zaproszenia z pasującym tematycznie obrazem. dobrane obrazy i zdjęcia. drukuje zaprojektowane zaproszenie. 5. Przetwarzanie ruchomych obrazów i dźwięku [4 godz.] Wymagania programowe 5.1. Nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku. 1 wie, jakie są narzędzia systemowe do nagrywania obrazu i dźwięku; nagrywanie obrazów i dźwięków; umie korzystać z opcji nagrywania dostępnych w systemie. umie posługiwać się wybranymi programami do nagrywania i odtwarzania obrazu i dźwięku; wypowiada się, jakie programy do odtwarzania i nagrywania są godne polecenia. wymienia programy służące do nagrywania i odtwarzania obrazu i dźwięku; uzasadnia, który z programów do odtwarzania warto polecić. umie posługiwać się wybranym programem do odtwarzania i nagrywania. posługuje się przynajmniej jednym programem do odtwarzania i nagrywania. nie wie, na czym polega nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku; nie zna programów do nagrywania i odtwarzania obrazów i dźwięków.

26 5.2. Prezentacje multimedialne zasady pracy z programem do prezentacji. 1 wie, jakie dokumenty można nazwać multimedialnymi; posługuje się zaawansowanymi funkcjami programu do prezentacji. rozumie i wyjaśnia pojęcia: multimedia, prezentacja multimedialna; zna podstawowe funkcje programu do prezentacji; wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; stosuje narzędzia programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. umie otwierać i zamykać program do tworzenia prezentacji oraz zapisywać efekty swojej pracy. posługuje się wybranymi opcjami programu do prezentacji. nie wie, do czego służy oraz jak się posługiwać programem do prezentacji. samodzielnie tworzy slajdy nowej prezentacji, korzysta z szablonów Realizacja projektu do wyboru (praca w grupach dwuosobowych): Organizujemy wycieczkę klasową do, Moje miasto, Najpiękniejsze miejsca świata, Oferty biura podróży. Wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. Pokaz wykonanych prezentacji. 2 zna zasady, które zapewnią wykonanie estetycznej prezentacji; wstawia do prezentacji efekty dźwiękowe i podkład muzyczny; potrafi formatować wstawione obiekty; wie, jak uatrakcyjnić wygląd prezentacji; potrafi zapisać potrafi ustalać efekty wypełniania tła prezentacji; dokonuje animacji wstawionych obiektów; wie, jak ustalić przejścia między slajdami; potrafi zapisać stworzoną prezentację w różnych formatach; tworzy spójną tematycznie prezentację; wyszukuje, gromadzi, analizuje potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; wie, jak ułożyć plan pracy; potrafi wstawiać nowe slajdy; dobiera tło; wie, jak wstawiać różne obiekty do slajdów; zapisuje efekty swojej pracy; wpisuje i formatuje teksty na slajdach; potrafi uruchomić wykonaną prezentację w formie pokazu. wpisuje teksty na slajdach i wstawia obrazy. żadnych prac w programie do tworzenia prezentacji.

27 prezentację w różnych formatach. dostrzega błędy w prezentacji i je usuwa; wie, jak przygotować prezentację do pokazu. ocenia prace innych i uzasadnia swoją ocenę. 6. Komunikowanie się w internecie [6 godz.] Wymagania programowe 6.1. Usługi internetowe. Zakładanie konta pocztowego. Przesyłanie i odbieranie wiadomości. 1 wie, jakie zasady obowiązują podczas rozmów w sieci; wie, jakie zasady obowiązują podczas dobierania adresu poczty elektronicznej; sprawnie posługuje się pocztą elektroniczną poprzez stronę internetowa i program pocztowy. rozumie i wyjaśnia pojęcia: usługi internetowe, poczta elektroniczna, konto poczty elektronicznej, protokół FTP, telnet; umie założyć własne konto poczty elektronicznej; jak korzystać z poczty elektronicznej i książki adresowej; wie, co powinien zawierać list elektroniczny. wymienia pożytki i zagrożenia wynikające z korzystania z usług internetowych; potrafi wysłać i odebrać list z załącznikiem; zna programy do rozmów w sieci; wie, na czym polega e-praca, e- nauka, działalność e-banku. wie jak odbierać i jak wysyłać listy elektroniczne; wymienia nawę przynajmniej jednego programu do poczty i rozmów w sieci. wypowiada się na temat poczty elektronicznej; zakłada własne konto poczty elektronicznej. nie wie, jakie usługi są dostępne w sieci; nie umie założyć własnego konta poczty elektronicznej.

28 Praca grupowa nad projektem Prezentacja mojego regionu. Dyskusja na forum z zachowaniem zasad netykiety. Prezentacja mojego regionu gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł. 3 wyjaśnia zasady netykiety i stosuje się do nich; wie, na czym polega dyskusja na forum i potrafi się przyłączyć do prowadzonej dyskusji; wie, jakie dobrać elementy i w jakiej formie je ująć w prezentacji; dobiera formę prezentacji do zgromadzonych materiałów. zna cel główny projektu; wie, jaki jest cel i etapy projektu; umie odszukać forum dyskusyjne i rozpocząć dyskusję; wykorzystuje zaawansowane opcje wybranego programu do wykonania swojego opracowania; dobiera stosowny podkład muzyczny; gromadzi teksty, obrazy, zdjęcia i muzykę; tworzy opracowanie współpracując ze swoją grupą; dołącza wyszukane elementy do swojej prezentacji; wie, jak zaprezentować dorobek grupy. rozumie pojęcie netykieta; wie, na czym polega dyskusja na forum; wyszukuje w sieci i teksty i obrazy niezbędne do utworzenia prezentacji. wyszukuje w sieci informacje i obrazy niezbędne do utworzenia prezentacji. nie wie, na czym polega dyskusja na forum; nie przestrzega zasad netykiety; prac zmierzających do wykonania prezentacji. korzysta z różnych opcji programu, w którym tworzy swoją prezentację.

29 Projektowanie klasowej lub szkolnej witryny internetowej. Podstawy języka HTML, grafika i muzyka na stronie. 2 potrafi zaprojektować klasową lub szkolną witrynę internetową; wie, jak opublikować własną stronę w internecie; umie wprowadzić poprawki w opublikowanej w internecie własnej stronie internetowej. wie, co oznacza skrót HTML; zna podstawowe zasady tworzenia stron internetowych; potrafi utworzyć prostą stronę w HTML. gromadzi materiały niezbędne do utworzenia strony internetowej; zna i stosuje podstawowe polecenia do tworzenia stron w HTML. zna kilka poleceń do tworzenia stron w HTML; przegląda wyszukane w sieci strony prezentujące inne szkoły; porównuje wygląd utworzonej strony z innymi stronami o podobnej tematyce. wpisuje polecenia do tworzenia stron w HTML. nie wie, co to jest język HTML oraz tworzenie stron internetowych. 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym [3 godz.] Wymagania programowe 7.1. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym kalkulacja kosztów wytworzenia gazetki klasowej, prospektu, kosztów wycieczki klasowej (kontynuacja rozpoczętych w edytorze tekstu projektów). 1 stosuje twórcze rozwiązania z wykorzystaniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego; rozwiązuje nietypowe zadania problemowe w arkuszu do rozwiązania zadań stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane; rozwiązuje w arkuszu kalkulacyjnym zadania różnymi potrafi zaprojektować tabelę arkusza; różnymi sposobami modyfikuje i usuwa dane w arkuszu; wie, na czym polega kalkulacja kosztów; wstawia tabele, wprowadza dane oraz je modyfikuje i usuwa; rozwiązuje proste zadania w arkuszu kalkulacyjnym. projektuje tabelę arkusza oraz modyfikuje i usuwa dane w arkuszu. nie wie, do jakich prac służy arkusz kalkulacyjny; żadnych prac w arkuszu.

30 kalkulacyjnym; umie planować koszty podejmowanych przedsięwzięć. sposobami; umie poszukiwać rozwiązań w arkuszu kalkulacyjnym. rozwiązuje zadania polegające na kalkulowaniu kosztów Rozwiązywanie w arkuszu kalkulacyjnym zadań problemowych z zastosowaniem wbudowanych funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych JEŻELI, LICZ.JEŻELI, ILE.NIEPUSTYCH itp. 2 umie wyjaśnić, jak działają oraz kiedy stosować funkcje: JEŻELI, LICZ.JEŻELI, ILE.NIEPUSTYCH itp. stosuje do obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym funkcje matematyczne, logiczne, statystyczne i inne; wie, w jaki sposób zostały posegregowane funkcje w arkuszu kalkulacyjnym; wykorzystuje arkusz do obliczeń; wie, jakie polecenie w arkuszu kalkulacyjnym służy do wstawiania funkcji; rozwiązuje różnorodne zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego. rozwiązuje proste zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego. rozwiązuje zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego. nie potrafi rozwiązywać zadań w arkuszu kalkulacyjnym; żadnych prac w arkuszu. umiejętnie stosuje w swoich obliczeniach adresowanie względne, bezwzględne i mieszane. 8. Zarządzanie zbiorem informacji [3 godz.] Wymagania programowe

31 8.1. Importowanie bazy danych. Tworzenie bazy danych uczniów klasy. 1 umie zaimportować dane do bazę danych; potrafi założyć nowa bazę danych; poprawnie określa typ danych; ustala klucz główny do identyfikacji wierszy tabeli; tworzy nową bazę danych za pomocą kreatora; wie, jakie relacje mogą wystąpić w bazie danych; potrafi dopisywać, usuwać, sortować i zamieniać dane w bazie danych. otwiera i zamyka utworzoną bazę danych; przegląda rekordy bazy danych oraz dopisuje i zmienia dane. umie przeglądać rekordy w utworzonej bazie danych; wpisuje dane do utworzonej tabeli. otwiera bazę danych i ją przegląda. nie wie, do czego służą bazy danych; żadnych prac w programie do obsługi baz danych. ustala relacje między tabelami Kwerendy, czyli tworzenie zapytań do utworzonej bazy danych (zagadnienie dodatkowe). 1 tworzy zapytania do utworzonej bazy danych; wie, jakie zapisy można stosować do formułowania kryteriów dla kwerend. zna pojęcie kwerenda; podaje przykłady kryteriów dla kwerend; wie, w jakim celu tworzy się kwerendy do danych w bazie. potrafi zaprojektować zapytanie; potrafi odczytać wyniki zapytania. przegląda wyniki utworzonych zapytań. przegląda wyniki zapytań. nie wie, co to jest kwerenda; żadnych prac w programie do obsługi baz danych Tworzenie formularzy i raportów (zagadnienie dodatkowe). 1 potrafi tworzyć formularze i raporty w widoku projektu; korzysta z różnych narzędzi podczas tworzenia formularzy i raportów w widoku projektu; zna pojęcia formularz, raport; wie, w jakim celu tworzy się w bazie danych formularze, a w jakim raporty. potrafi tworzyć formularze i raporty umie zmodyfikować formularz i raport; wie, jak zapisać gotowy formularz i raport. przegląda utworzone formularze i raporty. otwiera utworzony formularz i raport. nie wie, co to jest formularz i raport; żadnych prac w programie do obsługi baz danych.

32 wie, jak wstawić do formularza obrazy i zdjęcia. za pomocą kreatora. 9. Projektowanie prostych algorytmów [5 godz.] Wymagania programowe 9.1. Algorytmy porządkowania zbioru elementów. 1 wyjaśnia i podaje przykłady, każdy ze sposobów sortowania: przez wybór, przez wstawianie, sortowanie bąbelkowe. zna pojęcia: sortowanie przez wybór, sortowanie, sortowanie przez wstawianie, sortowanie bąbelkowe; umie uporządkować zbiór elementów każdym ze sposobów: przez wybór, przez wstawianie, sortowanie bąbelkowe. porządkowanie zbioru (sortowanie); porządkuje zbiór kilkoma sposobami. wie, na czym polega porządkowanie zbioru (sortowanie); porządkuje zbiór wybranym sposobem. wyjaśnia pojęcie porządkowania; porządkuje zbiór jednym ze sposobów. nie wie, co to jest porządkowanie zbioru; żadnych prac zmierzających do porządkowania zbiorów Tworzenie algorytmów w programie ELI 2.0 i analizowanie ich działania. 1 umie tworzyć złożone algorytmy w programie ELI 2.0; potrafi wpisywać i poprawiać instrukcje do poszczególnych klocków oraz umie tworzyć proste algorytmy w programie ELI 2.0; tworzy algorytmy, uruchamia je i sprawdza poprawność ich wie, jak uruchomić program ELI 2.0 i jak wygląda okno programu; zna podstawowe klocki do budowania algorytmów w programie; wie, do czego służy program ELI 2.0; wie, jak uruchomić algorytm zbudowany w programie. tworzy proste algorytmy w programie ELI 2.0. żadnych prac w programie ELI 2.0.

33 analizuje i wyjaśnia ich działanie. działania; wprowadza poprawki i zapisuje utworzone algorytmy. wie, jak korzystać z pomocy programu Środowisko Logo. Programowanie prostych rysunków w Logo. Procedury pierwotne. Słowa i listy w Logo. 1 potrafi ustalić kolor pisaka, określić grubość pisaka, ustalić kolor malowania; potrafi poprawić błędnie zapisane polecenia dla żółwia. rozumie pojęcia: programowanie strukturalne, grafika żółwia, procedura, procedury pierwotne; potrafi wydawać żółwiowi określone polecenia, aby wykonał on odpowiedni rysunek; zna podstawowe polecenia żółwia; wie, jakie słowa są znane żółwiowi; umie zapisać efekty swojej pracy; wie, jak korzystać z pomocy programu. umie otwierać i zamykać program Logomocja; wie, do czego służy ekran graficzny i tekstowy; otwiera i zamyka pliki w Logo. wyjaśnia, do czego służy program kompilatora Logo; wykonuje proste rysunki żółwia. nie wie, do czego służy program kompilatora Logo; nie umie wykonać w programie prostych rysunków żółwia. wie, na czym polega powtarzanie czynności w Logo. wie, do czego służą odpowiednie przyciski programu; wie, co to są listy w Logo Tworzenie własnych procedur procedury własne w Logo. 1 samodzielnie tworzy złożone procedury własne; jak definiować własne procedury. wie, na czym polega tworzenie procedur własnych; definiuje procedury własne dla różnych rysunków żółwia; wie, co powoduje zmianę trybu określa, co składa się na procedurę własną; definiuje procedury własne dla prostych rysunków żółwia. potrafi wywołać zdefiniowaną procedurę. tworzy najprostsze procedury własne. nie wie, co to jest procedura własna; nie potrafi nawet z pomocą utworzyć prostej procedury własnej dla żółwia.

34 dialogu na tryb definiowania procedur Tworzenie procedur z parametrem. 1 tworzy złożone procedury z wieloma parametrami. wie, na czym polega tworzenie procedur z parametrem; rozumie rolę parametru w procedurze; tworzy nieskomplikowane procedury z parametrem. wie, co to jest procedura z parametrem. wskazuje procedury z parametrem; tworzy proste procedury z parametrem. nie wie, co to jest procedura z parametrem; się tworzenia nawet najprostszych procedur. tworzy różne procedury własne z parametrem. 10. Modelowanie i symulacje [2 godz.] Wymagania programowe Modelowanie i symulacja. Wykorzystanie do symulacji programów komputerowych oraz interaktywnych map wyszukanych w internecie do symulacji. 1 uzasadnia celowość przeprowadzania symulacji na modelach; wyszukuje w internecie interaktywne mapy i potrafi je wykorzystać do symulacji. zna pojęcia: symulacja, model; ją symulacje na modelach; symulacja za pomocą modelu abstrakcyjnego. wie, w jaki sposób komputer pomaga w przeprowadzaniu symulacji; potrafi wyjaśnić, na jakich obiektach przeprowadza się symulację. wyjaśnia na podstawie znalezionych informacji, na czym polega symulacja w grach komputerowych. umie wyszukać w sieci informacje na temat symulacji; umie podać kilka przykładów symulacji. nie wie, co to jest symulacja; nie wypowiada się na temat symulacji.

35 10.2. Symulowanie procesów z różnych dziedzin matematyki, fizyki, biologii, ekonomii. Wykorzystanie modeli do symulacji. 1 rozwiązuje zadania symulując w zależności od podanych warunków; wykazuje się twórczym myśleniem podczas symulowania różnych rozwiązań w zależności od określonych warunków. wie, jakie programy użytkowe można wykorzystać do przeprowadzenia symulacji; rozwiązuje zadania problemowe symulując różne rozwiązania w zależności od podanych warunków. wymienia przykłady symulacji z zakresu różnych dziedzin; przeprowadza symulację procesów, przedsięwzięć np. w arkuszu kalkulacyjnym. uruchamia i analizuje symulacje zapisane na płycie dołączonej do podręcznika. uruchamia symulacje komputerowe; wypowiada się na temat symulacji. nie wypowiada się na temat symulacji; nie potrafi uruchomić symulacji komputerowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3

INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3 INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3 Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna uczeń: - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej;

Ocena dostateczna uczeń: - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej; Wymagania programowe z informatyki w klasie II Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2015/2016

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej, - dostrzega potrzebę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum 1) Budowa i zastosowanie komputera Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej, - dostrzega

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum 1. Multimedia PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka - klasa III

Wymagania edukacyjne informatyka - klasa III Wymagania edukacyjne informatyka - klasa III Gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe 6 5 4 3 2.. Organizacja pracy na zajęciach z informatyki.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL II

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL II PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL II OPRACOWAŁ: Jacek Woroch Forma aktywności Waga Sprawdzian (praktyczny) 5 Test, 5 Album, 3 Prezentacja 3 Kartkówka 3 Zadanie domowe. Budowa i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 1

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 1 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe z informatyki w klasie I Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie III gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka - klasa II. Gimnazjum. 1. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Uczeń:

Wymagania edukacyjne informatyka - klasa II. Gimnazjum. 1. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Uczeń: Wymagania edukacyjne informatyka - klasa II Gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2.. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień Podstawowe stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wie, jak należy zachowywać się w pracowni; zna kryteria

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum 1. Budowa i zastosowanie komputera [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki 1 godzina, II rok nauki - 1 godzina) I rok nauki Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2 1 - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL I

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL I PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL I OPRACOWAŁ: Jacek Woroch Forma aktywności Waga Sprawdzian (praktyczny) 5 Test, 5 Album, 3 Prezentacja 3 Kartkówka 3 Zadanie domowe. Budowa i zastosowanie komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [ godz.] - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych na informatyce; - zna kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nauczyciel: Dariusz Kwieciński dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 2104/2015 II rok nauki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 2104/2015 II rok nauki Rok szkolny 204/205 Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 204/205 II rok nauki dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I Wymagania programowe Lp. Temat lekcji Podstawowe (dostateczny) Ponadpodstawowe (bardzo dobry) 1 2 4 5 stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasach 1&2 SGEE rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasach 1&2 SGEE rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasach &2 SGEE rok szkolny 206/207 dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie 65 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Wymagania programowe Lp. Temat lekcji podstawowe ponadpodstawowe 2.1. 2.2. 2.3. 1 2 4 5 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. BHP podczas zajęć informatyki.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno komunikacyjnych. Wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [6.].. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina, łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Wymagania programowe. Uczeń: szkolnym; informatyki.

1. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Wymagania programowe. Uczeń: szkolnym; informatyki. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w klasie II Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 I rok nauki 1. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] 5 4 3 2 1.1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum Klasa III Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Jolanta Pańczyk

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA Podręcznik: trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA I. Budowa i zastosowanie komputera [7 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 65 godzin). Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka Wydanie III I rok nauki godzina Autor: Jolanta Pańczyk Nauczyciel: Andrzej Irlik Klasy: Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If Wymagania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KLASIE V ROK SZKOLNY: 2015 / 2016 OPRACOWAŁA: Dominika Kaczmarek BUDOWA I ZASTOSOWANIE KOMPUTERA - rozumie, na czym polega bezpieczeostwo pracy z komputerem; - wie,

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum I rok nauki. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2.. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2 1 - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II gimnazjum I rok nauki. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe na: 6

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik elektroniczny: Informatyka Europejczyka Wydanie III I rok nauki godzina Nauczyciel: Andrzej Irlik Autor: Jolanta Pańczyk Klasy: Ib, Ic, Id, Ie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie 68 ) wg program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie 68 ) lub roczny cykl kształcenia (2 y w I roku nauki)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) I rok nauki I semestr. Budowa i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA 2,3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA 2,3 GIMNAZJUM I rok nauki KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA 2,3 GIMNAZJUM. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] na: 6 5 4 3 2. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III Podręcznik: dwuletni cykl kształcenia (II rok nauki godzina, III rok nauki - godzina) Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) przy 65 godzinach minimalnej liczby godzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: - wie na jakie dziedziny życia wpływa rozwój komputeryzacji; - wymienia zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji.

Uczeń: Uczeń: - wie na jakie dziedziny życia wpływa rozwój komputeryzacji; - wymienia zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki 1 godzina, II rok nauki - 1 godzina łącznie 65 godzin) Program nauczania: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim

Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim Podręcznik: trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, II rok

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5

Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Szczegółowe cele edukacyjne i treści nauczania. KLASA 5 Temat oziom KOMUTER DLA KAŻDEGO Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BH Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 1 1

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne.

OCENIANIE. Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. OCENIANIE Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie szkolne. Ocenianie Zajęcia komputerowe z pomysłem 1. KOMPUTER DLA KAŻDEGO Lekcja: Regulamin pracowni komputerowej oraz przepisy BHP Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY. Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet Informatyka WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Klasa II GIM Higiena pracy, komputer, sieci komputerowe i Internet - zna regulamin pracowni komputerowej; - zna i respektuje zasady bezpiecznego użytkowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej

Wymagania z zajęć komputerowych dla klasy piątej z zajęć komputerowych dla klasy piątej Nazwa działu Komputer dla każdego konieczne (dopuszczający) podstawowe (dostateczny) rozszerzające (dobry) dopełniające (bardzo dobry) wykraczające (celujący) Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Klasa II 1 godzina tygodniowo (33 godziny), Klasa III 2 godziny tygodniowo (64 godziny) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Od autorki...11 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej...13 Oznaczenia...14

Od autorki...11 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej...13 Oznaczenia...14 Od autorki...11 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej...13 Oznaczenia...14 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym...15 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie...16 Na czym polega

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) przy 65 godzinach minimalnej liczby godzin do realizacji w

Bardziej szczegółowo