Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA"

Transkrypt

1 Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim INFORMATYKA Podręcznik: trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003, OpenOffice.org. Wydanie II. Jolanta Pańczyk (Nr dopuszczenia 62/2009) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu. Wydanie III. Jolanta Pańczyk

2 I rok nauki. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] na: Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów w zakresie informatyki. - rozumie potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych na informatyce. - zna tematykę zajęć do realizacji w danym roku szkolnym. - zna wybrane zagadnienia, które będą realizowane na informatyce. - stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej. - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej; - nie zna kryteriów oceniania z przedmiotu; - nie zna tematyki zajęć, która będzie realizowana na informatyce..2. Znaczenie komputera we współczesnym świecie. - wypowiada się na temat roli, jaką może pełnić komputer w przyszłości. - wymienia wybrane dziedziny życia, w których komputer pełni ważną rolę. - wymienia czynności, w których wykorzystuje się komputery. - wie, do jakich prac wykorzystuje się komputery. - dostrzega potrzebę stosowania komputerów. - nie potrafi wymienić żadnych dziedzin, w których komputer znalazł zastosowanie; - nie dostrzega potrzeby powszechnego stosowania komputerów..3. Co to jest

3 informatyka i jakie są aspekty jej rozwoju? - wyjaśnia, dlaczego rozwój komputeryzacji i internetu ma pozytywnie znaczenie; - wyjaśnia do czego może w przyszłości doprowadzić upowszechnienie komputerów. - wie na jakie dziedziny życia wpływa rozwój komputeryzacji; - wymienia zastosowania komputerów. - wymienia kilka zastosowań komputerów. - nie rozumie potrzeby rozwoju komputeryzacji. - wymienia zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji..4. Na czym polega reprezentowanie i przetwarzanie informacji przez człowieka i komputer? - zna pojęcie kod binarny; - potrafi przeliczać liczby z systemu dziesiętnego na binarny i odwrotnie. - wie, czym charakteryzuje się system dziesiętny, a czym dwójkowy. - wie, w jakiej postaci dane zrozumiałe są dla komputera. - rozumie, że komputer przetwarza dane na zrozumiały dla siebie kod. - wie, że komputer przetwarza wprowadzane dane. - nie rozumie, na czym polega przetwarzanie danych na zrozumiały język dla komputera..5. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem. - uzasadnia, na czym polega higiena pracy z komputerem. - wyjaśnia, jak prawidłowo zorganizować stanowisko komputerowe. - wie, w jaki sposób dbać o sprzęt komputerowy. - zna wybrane zasady dotyczące bezpiecznej pracy z komputerem. - rozumie, że należy dbać o higienę pracy z komputerem. - nie dostrzega potrzeby zachowania bezpieczeństwa podczas pracy z komputerem; - nie przestrzega zasad BHP..6. Prawo autorskie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną - zna pojęcia: prawo autorskie, licencja. - rozróżnia rodzaje licencji; - rozumie potrzebę prawnej ochrony twórczości; - wie, na czym polega poszanowanie - rzadko przestrzega wybranych zasad - nie rozumie potrzeby przestrzegania

4 własności intelektualnej. - wie, jak zgodnie z prawem można korzystać z oprogramowania. - wie, jak oznacza się wytwory objęte ochroną prawną. - przestrzega zasad prawa autorskiego. własności innych osób; - dostrzega potrzebę ochrony wytwórczości innych. dotyczących poszanowania własności intelektualnej innych osób. prawa autorskiego; - nie przestrzega zasad związanych z ochroną własności intelektualnej..7. Budowa komputera. - zna pojęcia: mikroprocesor, karty rozszerzeń, jednostki pamięci, dysk twardy; - wie, do czego są niezbędne poszczególne części komputera. - wypowiada się na temat części komputera; - wymienia rodzaje nośników informacji. - potrafi wymienić elementy znajdujące się wewnątrz komputera; - zna rodzaje nośników informacji. - wypowiada się na temat wybranych części wewnętrznych komputera. - wymienia kilka wybranych części wewnętrznych komputera. - nie potrafi wymienić części znajdujących się wewnątrz komputera; - nie wie, jakie jest przeznaczenie określonych części wewnętrznych komputera..8. Urządzenia służące do komunikowania się z użytkownikiem. Przygotowanie zestawu komputerowego do pracy. - wyjaśnia, na czym polega komunikowanie się użytkownika z komputerem; - wie jak połączyć elementy zestawu. - omawia przeznaczenie urządzeń znajdujących się poza obudową komputera. - rozumie, w jakim celu należy podłączyć urządzenia zewnętrzne do komputera. - wie, jakie jest przeznaczenie niektórych urządzeń znajdujących się poza obudową komputera. - potrafi wymienić elementy znajdujące się poza obudową komputera. - nie rozumie, na czym polega przygotowanie zestawu komputerowego do pracy; - nie zna urządzeń do komunikowania się użytkownika z komputerem.

5 2. System operacyjny [5 godz.] Systemy operacyjne. Okna w Windows. Pulpit, ikony pulpitu. - zna i wyjaśnia pojęcie system operacyjny; - zna podstawowe funkcje systemu operacyjnego; - wie, jak zmienić wygląd pulpitu; - wie, jak korzystać z Pomocy programu. - zna pojęcia: ikona, skrót, aplikacja; - wymienia dowolne programy komputerowe; - przegląda zasoby systemu (należy zwrócić uwagę, aby ucz. nie zmieniali ustawień systemowych). - otwiera program, plik lub folder (minimalizuje i przywraca okna); - otwiera i przegląda Panel sterowania. - umie uruchomić wskazane programy za pomocą przycisku Start; - przegląda zawartość okna Mój komputer (Komputer). - umie włączyć i wyłączyć komputer; - otwiera i zamyka okna. - nie zna pojęcia system operacyjny; żadnych działań w celu uruchomienia aplikacji Podstawowe operacje na plikach i folderach. - wie, jak utworzyć strukturę folderów w folderze Moje dokumenty (Dokumenty); - wie, w jaki sposób można sprawdzić właściwości danego pliku (ze zwróceniem uwagi na rozszerzenie pliku i - rozumie pojęcie: rozszerzenie pliku; - tworzy foldery, nadaje oraz zmienia ich nazwy. - potrafi zapisać plik (np. na przykładzie notatnika, otwartej i rozpoczętej gry); - wie, w jaki sposób odzyskać skasowany plik. - potrafi wycinać, wklejać i kopiować pliki i foldery; - wie, do czego służy Kosz. wykonuje niektóre czynności, na przykład kopiowanie, wklejanie, przenoszenie plików i folderów. żadnych działań na plikach i folderach.

6 jego wielkość) Zarządzanie danymi. Kompresja i dekompresja danych. - wie, na czym polega zarządzanie danymi; - wyjaśnia pojęcia: kompresja danych, dekompresja; - wymienia popularne formaty kompresji (ZIP, RAR) i wymienia programy nadające i odczytujące takie rozszerzenia plików. - umie posłużyć się wybranym programem do pakowania i rozpakowywania plików; - umie porządkować zasoby systemu. - uzasadnia, kiedy niezbędne jest pakowanie plików. - wie, w jakim celu należy dbać o porządek na dysku. porządkuje zasoby systemu. - nie rozumie potrzeby porządkowania danych; - nie wie, na czym polega pakowanie i rozpakowywanie plików Rodzaje plików. Atrybuty plików. Wyszukiwanie plików i folderów w systemie. - wymienia rodzaje plików i przypisuje im programy, w których zostały utworzone; - wie, w jaki sposób odszukać określony plik lub folder. - stosuje do odszukiwania plików znaki wieloznaczne: *,?; potrafi odszukać zaginiony w systemie plik lub folder. - rozpoznaje ikony i łączy je z aplikacjami nadającymi im określony wygląd. - wie jak sprawdzić właściwości plików i folderów. odszukuje pliki i foldery. - nie wie, jak odszukiwać pliki i foldery w systemie; żadnych działań zmierzających do odszukania plików lub folderów Ochrona przed wirusami komputerowymi. - wie, w jaki sposób uchronić komputer przed wirusami. - zna pojęcie wirus komputerowy, program antywirusowy; - wyjaśnia, na czym polega działanie programów antywirusowych. - wie, co to jest wirus komputerowy. wyjaśnia, co to jest wirus komputerowy. - nie wie dlaczego należy stosować ochronę antywirusową.

7 - uruchamia i skanuje system programem antywirusowym. 3. Podstawy grafiki [3 godz.] Narzędzia i polecenia aplikacji Paint. Optymalne wykorzystywanie możliwości programu. - używa wszystkich narzędzi programu graficznego Paint; - wypowiada się na temat programów graficznych. - używa wielu narzędzi programu graficznego Paint; - potrafi określać grubość i kształt śladu dla wybranych narzędzi programu. - używa wybranych narzędzi programu graficznego Paint. - zna podstawowe polecenia aplikacji Paint. posługuje się programem Paint. żadnych działań w programie Paint Tworzymy logo szkoły. - stosuje podczas pracy zaawansowane narzędzia aplikacji Paint. - stosuje różne narzędzia programu Paint; - umie zapisać swój rysunek oraz dopisywać do niego zmiany. - tworzy określoną kompozycję w programie Paint. - posługuje się podstawowymi narzędziami aplikacji Paint. posługuje się programem Paint. żadnych działań w programie Paint.

8 3.3. Projektujemy kartkę okolicznościową (świąteczną). - właściwie dobiera narzędzia dla uzyskania odpowiednich efektów na rysunku. - potrafi zaprojektować i wykonać kartkę okolicznościową. - stosuje podczas pracy różne narzędzia aplikacji Paint. - posługuje się podstawowymi narzędziami aplikacji Paint. posługuje się programem Paint. żadnych działań w programie Paint. 4. Praca z edytorem tekstu [6 godz.] Edytor tekstu wprowadzenie. Zasady pracy z edytorem tekstu. - zna i stosuje zasady poprawnego pisania tekstu; - wie, jakie paski narzędzi znajdują się w edytorze tekstu; - zna rodzaje kursorów w edytorze tekstu. - zna i rozumie pojęcie: dokument; - wie, co to jest obszar roboczy; - umie zapisać dokument tekstowy i dopisać do niego zmiany. - rozpoznaje ikonę dokumentu zapisanego w programie Word; - wie, do czego służą przyciski: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij. - potrafi uruchomić i zamknąć edytor tekstu. stosuje wybrane zasady poprawnego pisania tekstów. - nie zna i nie stosuje zasad poprawnego pisania tekstów.

9 4.2. Edycja tekstu. Atrybuty czcionki. Akapity. - stosuje różne ustawienia strony, różne wielkości marginesów; - wie, na czym polega formatowanie tekstu; - wyjaśnia, czym się różni redagowanie dokumentu od formatowania. - zna i rozumie pojęcie akapit; - stosuje różne rodzaje wyrównania względem marginesów; - umie wskazać akapity w tekstach oraz wyjaśnić, po czym je poznać. - zna najpopularniejsze czcionki. - umie zmienić rodzaj i rozmiar czcionki; - umie przełączać się pomiędzy otwartymi oknami dokumentów tekstowych, minimalizować je, przywracać, przemieszczać się w dokumencie. - umie otworzyć zapisany w pliku dokument tekstowy; formatuje tekst. - wpisuje tekst do otwartego dokumentu tekstowego. żadnych prac w dokumencie tekstowym Wstawianie symboli do tekstu. Tworzenie tabel. - umie formatować symbole wstawione do tekstu; - wstawia i modyfikuje tabele. - potrafi wstawiać do tekstu symbole; - wstawia do dokumentu tekstowego tabele. - uzupełnia danymi komórki tabeli; - zmienia kolory wstawionych do tekstu symboli. - wykonuje niektóre operacje na wstawionych symbolach i tabelach. wstawia symbole i proste tabele do dokumentu tekstowego. - nie potrafi wstawiać symboli do tekstu; - nie umie wstawić do dokumentu tekstowego nawet prostej tabeli Realizacja projektu: Tworzymy gazetkę klasową. Kolumny i tabulatory. - korzysta z różnych narzędzi edytora tekstu; - rozróżnia i - gromadzi materiały i opracowuje je; - dzieli tekst na kolumny. - poprawnie wpisuje i formatuje teksty i obrazy. stosuje tabulatory. wpisuje tekst w kolumny. żadnych prac w edytorze tekstu.

10 stosuje różne rodzaje tabulatorów Ciąg dalszy projektu - łączenie tekstu z grafiką, nagłówek i stopka, numerowanie stron, wydruk. - potrafi formatować wstawione obrazy i obiekty; - potrafi wstawić do dokumentu nagłówek i stopkę; - umie wydrukować wybrane strony dokumentu. - wstawia ozdobne napisy WordArt; - wstawia do dokumentu tekstowego autokształty; - wie jak wydrukować cały dokument. - wie, jak korzystać z galerii ClipArt; - dba o estetykę swojej pracy; - wstawia do tekstu obrazy; wstawia napisy do nagłówka i stopki. wstawia obrazy do tekstu. - nie umie wstawiać do tekstu żadnych obiektów oraz ich formatować. 4.6 Sprawdzian 5. Multimedia [2 godz.]

11 5.. Formy prezentacji w internecie. Multimedialne programy edukacyjne. Praca z programem edukacyjnym. - dostrzega potrzebę stosowania multimediów; - wyjaśnia, co umożliwiają multimedia; - umie pobrać określone treści z programu. - zna i rozumie pojęcia: multimedia i multimedialne programy edukacyjne; - potrafi pobierać informacje z różnych źródeł. - potrafi korzystać z multimedialnego programu edukacyjnego; - potrafi odszukać określone treści w programie edukacyjnym. - umie uruchomić program edukacyjny; odszukuje wskazane treści. korzysta z programów multimedialnych. - nie umie korzystać z multimedialnych programów Pobieranie informacji z różnych źródeł. Encyklopedie, internet. - wyszukuje i pobiera informacje z różnych źródeł. - wyszukuje informacje z różnych źródeł. - wie, jak korzystać z encyklopedii i słowników. odszukuje wskazane treści. posługuje się programami edukacyjnymi i encyklopediami. - nie potrafi posługiwać się programami edukacyjnymi i encyklopediami. 6. Internet i sieci [4 godz.] Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sieć - wie, jakie są rodzaje sieci; - wyjaśnia, na czym polega i co - zna pojęcia: internet, wyszukiwarka, katalog stron WWW, - podaje przykłady adresów internetowych; - podaje przykłady - wie, do czego służy przeglądarka internetowa. - rozpoznaje adres internetowy; - wie, co to jest - nie umie wyjaśnić, co to jest internet; - nie potrafi podać

12 rozległa WAN. Praca w sieci lokalnej i globalnej. umożliwia praca w sieci lokalnej; - wyjaśnia, co to jest adres IP komputera. portal; - wie, w jaki sposób mogą być połączone komputery; - wymienia cechy charakterystyczne dla portalu internetowego. portali internetowych. internet. przykładów adresów internetowych Jak zachować bezpieczeństwo podczas rozmów w sieci? Zagrożenia i korzyści wynikające z korzystania z internetu. - dokładnie wymienia zasady zapewniające bezpieczeństwo w sieci; - potrafi uzasadnić, dlaczego należy zachować ostrożność podczas korzystania z internetu. - zna podstawowe zasady dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas rozmów w sieci; - wymienia zagrożenia wynikające z korzystania z internetu. - wymienia korzyści wynikające z korzystania z internetu. - wie, na czym polega rozmowa w sieci; - wie, że są pozytywne i negatywne skutki korzystania z internetu. wypowiada się na temat korzyści wynikających z korzystania z internetu. - nie wie, jak zachować bezpieczeństwo w sieci; - nie dostrzega zagrożeń wynikające z korzystania z internetu. 6.3 Tworzenie dokumentu tekstowego na podstawie informacji z internetu. Kopiowanie, wklejanie i formatowanie tekstu i obrazów. - potrafi uściślić poszukiwania określonych treści w sieci; - umie zapisać stronę WWW. - tworzy dokument tekstowy na podstawie informacji znalezionych w internecie; - wie, w jaki sposób skopiować obraz z wyszukanej strony WWW. - wie, jak kopiować i wklejać teksty wyszukane w internecie. - potrafi wyszukać w sieci określone informacje. wyszukuje informacje na stronach WWW. - nie potrafi wyszukać informacji w internecie; żadnych działań zmierzających do wyszukania określonych

13 informacji w sieci. 6.4 Sprawdzian 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym [5 godz.] Arkusz kalkulacyjny podstawowe pojęcia. Budowa arkusza, edycja danych, tworzenie tabel. - tworzy w arkuszu tabele i je formatuje; - wie, do czego służy pasek formuły, - wie, jakie znaki można wpisywać do arkusza. - zna elementy okna arkusza kalkulacyjnego; - zna pojęcia: arkusz kalkulacyjny, komórka, formuła, pasek formuły; - potrafi wpisywać dane do arkusza, modyfikować je, kasować. - wie, do czego służy arkusz; - wie, jak oznaczone są kolumny a jak wiersze arkusza kalkulacyjnego; - zapisuje efekty pracy i dopisuje do nich zmiany. - potrafi uruchomić i zamknąć arkusz kalkulacyjny; - potrafi wpisywać dane do arkusza. uruchamia i zamyka arkusz kalkulacyjny; wpisuje dane do arkusza. - nie potrafi wykonać żadnych czynności w arkuszu kalkulacyjnym Rozwiązywanie zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym. Adresowanie względne. - wyjaśnia, na czym polega kopiowanie formuł; - modyfikuje i usuwa dane z arkusza. - wyjaśnia pojęcia: adresowanie względne, kopiowanie formuł; - poprawnie tworzy formuły. - poprawnie zaznacza określone kolumny, wiersze, zakres komórek; - potrafi poszerzać kolumny i wiersze; - wprowadza dane do arkusza i z pomocą stosuje adresowanie względne w arkuszu. - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły. - nie wie, co to jest adresowanie względne; prac w arkuszu kalkulacyjnym.

14 - tworzy proste formuły Rozwiązywanie w arkuszu zadań z zakresu różnych przedmiotów z zastosowaniem adresowania względnego, bezwzględnego i mieszanego. - samodzielnie stosuje w obliczeniach adresowanie względne, bezwzględne i mieszane. - potrafi formatować komórki arkusza; - rozwiązuje zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego. - wie jak wprowadzać poprawki do danych wpisanych w arkuszu, - kopiuje, usuwa, zmienia dane w arkuszu; - wykorzystuje arkusz do obliczeń. stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane w arkuszu kalkulacyjnym. rozwiązuje proste zadania w arkuszu. - nie umie rozwiązać nawet najprostszych zadań w arkuszu kalkulacyjnym Podstawy tworzenia wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. Formatowanie danych wykresu. - wyjaśnia, jakie wykresy stosuje się do porównania wyników lub prezentacji danych; - wie, na czym polega tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. - samodzielnie tworzy wykresy do tabeli arkusza kalkulacyjnego.. - tworzy wykresy do wskazanych danych lub wyników ujętych w tabeli arkusza kalkulacyjnego. - wstawia wykresy do wszystkich danych ujętych w tabeli arkusza kalkulacyjnego. wstawia wykresy do arkusza kalkulacyjnego. - nie umie wstawiać wykresów w arkuszu kalkulacyjnym Sprawdzian

15 II rok nauki. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Organizacja pracy na zajęciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu informatyki. - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych na informatyce; - zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka. - zna tematykę zajęć do realizacji w danym roku szkolnym; - zna przedmiotowy system oceniania w zakresie informatyki. - wymienia wybrane zagadnienia, które będą realizowane na informatyce; - zna wybrane założenia przedmiotowego systemu oceniania. - stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej. - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej; - nie zna kryteriów oceniania z przedmiotu; - nie zna tematyki zajęć, która będzie realizowana na informatyce..2. Zagrożenia i pożytki wynikające z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji. - wie, jakie zagrożenia i pożytki wynikają z zastosowań komputerów i powszechnego dostępu do informacji. - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej. - wyszukuje w internecie strony WWW związane z tematem. - wypowiada się na temat pożytków wynikających z powszechnego dostępu do informacji. wyszczególnia, które treści wśród znalezionych w internecie są pozytywne, a które negatywne. - nie wie, jakie pożytki i zagrożenia wynikają z powszechnego dostępu do informacji.

16 2. System operacyjny [2 godz.] Jak zadbać o bezpieczeństwo komputera i danych? - uzasadnia, w jakim celu należy stosować odpowiednie zabezpieczenia i aktualizacje; - wie, do czego służy zapora systemu Windows; - wie, co to jest kopia zapasowa plików i ustawień; - wie, jak dbać o komputer i zgromadzone w nim zasoby. - wyjaśnia, dlaczego niezbędna jest ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. - rozumie konieczność profilaktyki antywirusowej; wypowiada się, jak zadbać o bezpieczeństwo komputera i zgromadzonych zasobów. - nie wie, dlaczego należy dbać o bezpieczeństwo komputera i danych Rozwiązywanie problemów, czyli jak korzystać z pomocy i obsługi technicznej. - umie odszukać określone opcje Pomocy i obsługi technicznej systemu Windows; - wie, jakie funkcje udostępnia Pomoc i obsługa techniczna. - wie, gdzie znajduje się Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. - umie wyjaśnić, w jakich sytuacjach niezbędna jest pomoc techniczna. wyjaśnia, do czego służy Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows. - nie wie, jak korzystać z pomocy i obsługi technicznej. 3. Podstawy grafiki [2]

17 Importowanie grafiki. Przetwarzanie obrazów. Fotomontaż. 2 - umie zaimportować obraz z innego komputera w sieci; - potrafi wymienić cechy charakterystyczne dla fotomontażu. - otwiera i zamyka obrazy i zdjęcia, zapisuje je oraz dopisuje do nich zmiany; - umie pobrać obrazek z internetu. - tworzy obrazy na zasadzie fotomontażu. - umie wykonać spójną kompozycję graficzną. - umie wykonać prostą kompozycję graficzną. - nie wie, na czym polega importowanie grafiki; Nie wie, co to jest fotomontaż. 4. Praca z edytorem tekstu [5 godz.] Wstawianie do dokumentu obiektów: wzorów, symboli i dźwięków. - wypowiada się, na czym polega połączenie dokumentu z plikiem źródłowym; - umie wstawić dźwięk do dokumentu tekstowego. - umie wstawiać wzory, symbole i dźwięki do dokumentu tekstowego. - wie, w jakich dokumentach nie wstawia się ozdobnych elementów i dźwięków; - wstawia wybrane obiekty do dokumentów. - wie, jakie elementy można wstawić do dokumentu tekstowego. wstawia obiekty do dokumentu tekstowego. - nie wie, jakie obiekty można wstawić do dokumentu tekstowego Praca z dokumentem wielostronicowym - - zna pojęcia: - umie wstawić do - posługuje się - umie poruszać się porusza - nie wie, w jakim

18 zakładka i hiperłącze. zakładka, hiperłącze, nagłówek, stopka; dokumentu zakładkę i hiperłącze. wstawioną zakładką i hiperłączem. po dokumencie wielostronicowym. się po dokumencie wielostronicowym. celu wstawia się zakładkę i hiperłącze; - wyjaśnia celowość wstawiania zakładki i hiperłącza. żadnych prac w dokumencie tekstowym Realizacja projektu Folder o mojej szkole. Układ strony, kolumny, łączenie tekstu z grafiką, sprawdzanie pisowni, wydruk. 2 - stosuje różne układy strony; - wie, jak przemieścić tekst i obrazy pomiędzy kolumnami. - sprawdza poprawność ortograficzną dokumentu. - umie dzielić tekst na kolumny; - właściwie rozmieszcza tekst w kolumnach; - wie, jakie otaczanie tekstem zastosować do obrazów. - umie formatować teksty i obrazy; - drukuje folder; - ocenia pracę swoją i innych oraz uzasadnia tę ocenę. - gromadzi do folderu teksty, zdjęcia i obrazy; - wpisuje tekst. wpisuje teksty, wstawia obrazy. żadnych prac w dokumencie tekstowym. 4.5 Sprawdzian 5. Multimedia [3 godz.] Prezentacje multimedialne zasady pracy z programem PowerPoint. - rozumie i wyjaśnia pojęcia: multimedia, - zna podstawowe funkcje programu PowerPoint; - stosuje narzędzia programu PowerPoint do - umie otwierać i zamykać program do tworzenia posługuje się wybranymi opcjami - nie wie, do czego służy oraz jak się posługiwać

19 prezentacja multimedialna; - posługuje się zaawansowanymi funkcjami programu PowerPoint. - wyszukuje i gromadzi potrzebne informacje do wykorzystania w prezentacji; - samodzielnie tworzy slajdy nowej prezentacji. tworzenia prezentacji multimedialnych. prezentacji oraz zapisywać efekty swojej pracy. programu PowerPoint. programem PowerPoint Realizacja projektu do wyboru (praca w grupach dwuosobowych): Organizujemy wycieczkę klasową do, Moje miasto, Najpiękniejsze miejsca świata, Oferty biura podróży. Wstawianie nowych slajdów, animacje obiektów, przejścia między slajdami, dźwięki. Pokaz wykonanych prezentacji. 2 - wstawia do prezentacji dźwięki. - potrafi formatować wstawione obiekty; - dokonuje animacji wstawionych obiektów; - wie, jak ustalić przejścia między slajdami. - tworzy spójną tematycznie prezentację; - wie, jak wstawiać różne obiekty do slajdów; - wie, jak przygotować prezentację do pokazu. - potrafi wstawiać nowe slajdy; - dobiera tło; - zapisuje efekty swojej pracy. - wpisuje i formatuje teksty na slajdach; - potrafi uruchomić wykonaną prezentację w formie pokazu. wpisuje teksty na slajdach i wstawia obrazy. żadnych prac w programie do tworzenia prezentacji.

20 6. Internet i sieci [6 godz.] Usługi internetowe. Zakładanie konta pocztowego. Przesyłanie i odbieranie wiadomości. 2 - wie, jakie zasady obowiązują podczas rozmów w sieci; - umie założyć własne konto e mail; - wyjaśnia, jak korzystać z poczty elektronicznej. - wie, co powinien zawierać list elektroniczny; - potrafi wysłać i odebrać list elektroniczny. - zna programy do rozmów w sieci; - wie, na czym polega e-praca, e- nauka, działalność e-banku. - wie jak odbierać i jak wysyłać listy elektroniczne; - wymienia nawę przynajmniej jednego programu do rozmów w sieci. wypowiada się na temat poczty elektronicznej. - nie wie, jakie usługi są dostępne w sieci; - nie umie założyć własnego konta e- mail.

21 Praca grupowa nad projektem Prezentacja mojego regionu. Dyskusja na forum z zachowaniem zasad netykiety. Prezentacja mojego regionu gromadzenie, selekcjonowanie i przetwarzanie informacji pochodzących z różnych źródeł. 3 - wyjaśnia zasady netykiety; - wie, na czym polega dyskusja na forum; - dobiera formę prezentacji do zgromadzonych materiałów (program PowerPoint lub Windows Movie Maker); - umie odszukać forum dyskusyjne; - gromadzi teksty, obrazy, zdjęcia i muzykę; - tworzy w wybranym programie swoją prezentację. - tworzy opracowanie współpracując ze swoją grupą. - wie, na czym polega dyskusja na forum; - wyszukuje w sieci i teksty i obrazy niezbędne do utworzenia prezentacji. wyszukuje w sieci informacje i obrazy niezbędne do utworzenia prezentacji. - nie wie, na czym polega dyskusja na forum; - nie przestrzega zasad netykiety; prac zmierzających do wykonania prezentacji. - wie, jak zaprezentować dorobek grupy Sprawdzian 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym [4 godz.] Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym kalkulacja kosztów wytworzenia gazetki klasowej, folderu, kosztów wycieczki klasowej - do rozwiązania zadań stosuje adresowanie względne, bezwzględne i - rozwiązuje zadania w arkuszu kalkulacyjnym; - modyfikuje i usuwa - potrafi zaprojektować tabelę arkusza; - rozwiązuje proste - wstawia tabele, wprowadza dane oraz je modyfikuje i usuwa. projektuje tabelę arkusza oraz modyfikuje i usuwa dane w arkuszu. - nie wie, do jakich prac służy arkusz kalkulacyjny;

22 (kontynuacja rozpoczętych w edytorze tekstu projektów). mieszane. dane w arkuszu. zadania w arkuszu kalkulacyjnym. żadnych prac w arkuszu Rozwiązywanie zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym. Graficzna prezentacja danych i wyników. 2 - wyjaśnia, jakie wykresy stosuje się do porównania wyników lub prezentacji danych; - rozwiązuje zadania problemowe za pomocą arkusza kalkulacyjnego; - stosuje w obliczeniach adresowanie względne, bezwzględne i mieszane; - tworzy wykresy do tabeli arkusza kalkulacyjnego. - wykorzystuje arkusz do obliczeń; - rozróżnia rodzaje wykresów. - rozwiązuje proste zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego. rozwiązuje zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego; wstawia wykresy do arkusza kalkulacyjnego. - nie umie rozwiązywać zadań w arkuszu kalkulacyjnym; żadnych prac w arkuszu. - potrafi formatować wykres Sprawdzian 8. Bazy danych [ godz.] Bazy danych podstawowe pojęcia. Wykonywanie operacji w gotowej bazie danych. - wie, w jakim programie można wykonywać operacje na bazie danych; - rozumie i wyjaśnia, co to są obiekty bazy danych; - potrafi sortować - wie, jak przeglądać utworzoną bazę danych; - wie, jakie operacje - umie otwierać i zamykać program do obsługi baz danych; wykonuje niektóre operacje w utworzonej bazie danych. - nie umie wykonać żadnej operacji w bazie danych.

23 - zna podstawowe pojęcia: baza danych, tabela, wiersz, kolumna; - umie kopiować, wstawiać i usuwać dane z tabeli; - wie, jakie zastosowania mają bazy danych. dane; - potrafi wyszukiwać dane w bazie; - wie, jak zmieniać dane w tabeli bazy danych. można wykonywać na utworzonej bazie. - umie zaznaczać rekordy. 9. Algorytmy [6 godz.] Pojęcie algorytmu. Rodzaje i sposoby zapisywania algorytmów. Przykłady wykorzystania algorytmów do rozwiązywania zadań. 2 - wyjaśnia, na czym polega przedstawianie algorytmu za pomocą opisu słownego, listy kroków i schematu blokowego; - zna rodzaje algorytmów. - zna rodzaje skrzynek do przedstawiania algorytmu za pomocą schematu blokowego; - tworzy schematy blokowe algorytmów. - potrafi przedstawić algorytm w postaci słownej; - podaje przykład algorytmu w postaci listy kroków; - podaje przykład algorytmu w postaci schematu blokowego. - wie, że algorytmy można przedstawić za pomocą opisu słownego, listy kroków i schematu blokowego. wypowiada się o algorytmach. - nie zna pojęcia algorytm; - nie wie, jakie są rodzaje algorytmów i sposoby ich zapisywania Algorytmiczne rozwiązywanie problemów w - wykorzystuje - wie, co to jest - wyjaśnia, czym - wykorzystuje - nie wie, na czym

24 arkuszu kalkulacyjnym. Algorytm liniowy i algorytm z warunkiem. arkusz kalkulacyjny do rozwiązywania różnych algorytmów warunkowych. algorytm; - wymienia rodzaje algorytmów; - umie wykorzystać arkusz kalkulacyjny do algorytmicznego rozwiązywania problemów. charakteryzuje się algorytm liniowy, a czym warunkowy. arkusz kalkulacyjny do rozwiązania prostych problemów. wykorzystuje arkusz kalkulacyjny do rozwiązania prostych problemów. polega algorytmiczne rozwiązywanie problemów w arkuszu kalkulacyjnym Tworzenie algorytmów w programie ELI 2.0 i analizowanie ich działania. 2 - umie tworzyć algorytmy w programie ELI 2.0; - wprowadza poprawki i zapisuje utworzone algorytmy. - umie tworzyć proste algorytmy w programie ELI 2.0; - tworzy algorytmy i uruchamia je. - wie, jak uruchomić program ELI 2.0 i jak wygląda okno programu; - zna podstawowe klocki do budowania algorytmów w programie. - wie, do czego służy program ELI 2.0; - wie, jak uruchomić algorytm zbudowany w programie. tworzy proste algorytmy w programie ELI 2.0. żadnych prac w programie ELI Sprawdzian 0. Modelowanie i symulacje [2 godz.] Modelowanie i symulacje. Zastosowania symulacji w różnych dziedzinach. - zna pojęcia: symulacja, model; - uzasadnia celowość - wyjaśnia, na czym polegają symulacje; - wypowiada się na temat symulacji w - wie, w jaki sposób komputer pomaga w przeprowadzaniu symulacji. - podaje przykłady symulacji. wypowiada się na temat symulacji. - umie podać - nie wie, co to jest symulacja; - nie wypowiada się

25 przeprowadzania symulacji na modelach; różnych dziedzinach. przykład symulacji. na temat symulacji. - wyjaśnia, na czym polegają symulacje na modelach Symulacje w internecie. Wyszukiwanie informacji w internecie na temat symulacji, gier symulacyjnych. Symulatory. - symuluje różne rozwiązania w zależności od podanych warunków. - wie, jakie programy użytkowe można wykorzystać do przeprowadzenia symulacji. - wyszukuje w internecie symulacje, gry symulacyjne. - uruchamia i analizuje symulacje zapisane na płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika (folder Symulacje). uruchamia symulacje komputerowe; wypowiada się na temat symulacji. - nie wypowiada się na temat symulacji; - nie potrafi uruchomić symulacji komputerowej.

26 III rok nauki. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Organizacja pracy na zajęciach z informatyki. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów z zakresu informatyki. - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych na informatyce; - zna kryteria oceniania z przedmiotu Informatyka. - zna tematykę zajęć do realizacji w danym roku szkolnym; - zna przedmiotowy system oceniania w zakresie informatyki. - wymienia wybrane zagadnienia, które będą realizowane na informatyce; - zna wybrane założenia przedmiotowego systemu oceniania. - stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej. - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej; - nie zna kryteriów oceniania z przedmiotu; - nie zna tematyki zajęć, która będzie realizowana na informatyce..2. Ochrona własności intelektualnej pisanie opracowania na podstawie informacji wyszukanych w internecie. - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wyjaśnia, na czym polega ochrona własności intelektualnej; - wypowiada się na temat łamania prawa autorskiego. - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej; - pisze opracowanie na podstawie informacji znalezionych w internecie. - wie, co w internecie objęte jest prawem autorskim; - wyszukuje w internecie strony WWW związane z tematem. - opracowuje informacje pozyskane z internetu na temat prawa autorskiego. pisze opracowanie na podstawie informacji znalezionych w internecie. - nie wie, co to jest prawo autorskie; prac zmierzających do napisania opracowania na temat prawa autorskiego.

27 3. System operacyjny [2 godz.] Bezpieczeństwo danych. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem. - umie wyjaśnić, dlaczego należy chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem. - wie, co to jest kopia zapasowa plików i ustawień; - wyjaśnia, dlaczego niezbędna jest ochrona przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. - wie, dlaczego należy dbać o komputer i zgromadzone w nim zasoby; - wie, jak zapobiegać wirusom komputerowym. - rozumie konieczność profilaktyki antywirusowej wypowiada się, jak zadbać o bezpieczeństwo komputera i zgromadzonych zasobów. - nie wie, dlaczego należy dbać o bezpieczeństwo komputera i danych Praktyczne wykorzystanie narzędzi systemowych. - wie, w jakim celu stosuje się narzędzia systemowe. - wie, jak uruchomić określone narzędzia systemowe. - umie odszukać określone narzędzia systemowe. - wie, w jakich sytuacjach niezbędne jest użycie kilku narzędzi systemowych. wyjaśnia, do czego służy określone narzędzie systemowe. - nie wie, jak korzystać z narzędzi systemowych. 4. Podstawy grafiki [2] Rodzaje grafiki.

28 Podstawowe formaty graficzne. - wymienia rodzaje grafiki komputerowej; - zna pojęcia: grafika wektorowa, grafika rastrowa; - wyjaśnia, na czym polega zapamiętywanie przez komputer obrazu jako bitmapy; - zna podstawowe formaty graficzne; - umie zapisać obraz w kilku formatach; - rozumie pojęcia: kompresja stratna i bezstratna. - umie zapisać rysunek jako: mapę bitową monochromatyczną, mapę bitową 6, 24 kolorowa oraz 256 bitową; - wymienia inne niż Paint programy graficzne. - umie porównywać wielkości plików graficznych; - wie, że obrazy można zapisywać w różnych formatach. - wyjaśnia, do czego służą programy graficzne. - nie wie, co to jest grafika komputerowa; - nie umie wymienić żadnych formatów graficznych. - wie, jakie są sposoby zapisu grafiki komputerowej Przegląd programów do tworzenia i obróbki grafiki. - wyjaśnia, czym różnią się programy graficzne; - wie, które programy służą do tworzenia i obróbki grafiki rastrowej, a które do wektorowej. - wymienia nazwy programów do tworzenia i obróbki grafiki. - określa rodzaj licencji wybranych programów graficznych. - wyszukuje w sieci programy graficzne. wyjaśnia, do czego służą programy graficzne. - nie wie, do czego służą programy graficzne.

29 4. Praca w edytorze tekstu [3 godz.] Tworzymy papier firmowy łączenie elementów graficznych z tekstem. - wie, jaki zastosować układ tekstu; - dba o estetykę i właściwą formę dokumentu; - wyjaśnia, co powinien zawierać papier firmowy; - wie, jakie otaczanie tekstem zastosować do obrazów. - wkleja do tekstu obrazy i zdjęcia. - umie formatować teksty i obrazy. - wpisuje tekst; - wie, jak wygląda papier firmowy. wpisuje teksty i wstawia obrazy. żadnych prac w dokumencie tekstowym. - sprawdza poprawność ortograficzną dokumentu. 4.2 Projektujemy zaproszenie na imprezę klasową. Ustawienia strony, redagowanie treści, łączenie tekstu z grafiką, rozmieszczenie całości na stronie. - stosuje właściwe dla zaproszenia ustawienie strony, rozmieszczenie tekstu i obrazów; - ocenia wygląd swojej pracy oraz prac innych uczniów; - drukuje zaprojektowane zaproszenie. - stosuje elementy ozdobne; - potrafi zaprojektować wygląd strony tytułowej zaproszenia; - redaguje treść zaproszenia. - wie, jak rozmieścić tekst na zaproszeniu; - łączy treść zaproszenia z pasującym tematycznie obrazem. - wpisuje tekst zaproszenia; - wkleja odpowiednio dobrane obrazy i zdjęcia. wpisuje teksty oraz wstawia obrazy. żadnych prac w dokumencie tekstowym Sprawdzian

30 6. Multimedia [4 godz.] Nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku. - wyjaśnia, na czym polega nagrywanie obrazów i dźwięków; - umie posługiwać się kilkoma programami do nagrywania i odtwarzania obrazu i dźwięku. - umie posługiwać się wybranym programem do odtwarzania i nagrywania. - wypowiada się na temat programów do odtwarzania i nagrywania. - wymienia programy służące do nagrywania i odtwarzania obrazu i dźwięku. posługuje się przynajmniej jednym programem do odtwarzania i nagrywania. - nie wie, na czym polega nagrywanie i odtwarzanie obrazu i dźwięku; - nie zna programów do nagrywania i odtwarzania obrazów i dźwięków Wpływ multimediów na proces poznawania pisanie opracowania na podstawie informacji wyszukanych w internecie. - wyjaśnia, jaki wpływ mają multimedia na proces poznawania. - wyszukuje informacje w sieci na temat wpływu multimediów na proces poznania i na ich podstawie pisze opracowanie. - pisze opracowanie na podstawie dostępnych informacji. - pisze krótką wypowiedź na podstawie znalezionych informacji. pisze kilka zdań na podstawie znalezionych informacji. - nie wyszukuje informacji w sieci; prac w edytorze tekstu Programy i narzędzia do przekazu multimedialnego. Praca z programem Windows Movie Maker. 2 - wie jak pracować z programem Windows Movie Maker; - umie dodawać w - posługuje się programem Windows Movie Maker; - umie importować do programu multimedia: - zna budowę okna programu Windows Movie Maker; - potrafi korzystać z pomocy programu; posługuje się programem Windows Movie Maker. posługuje się kilkoma opcjami programu Windows Movie Maker. - nie potrafi posługiwać się programem Windows Movie Maker.

31 programie przejścia i efekty; - umie dodawać muzykę; - umie dodawać napisy i tytuły; - potrafi zapisać projekt. obrazy, filmiki, zdjęcia, wideo; - wie jak publikować film. - wie jak wykorzystać zdjęcia z własnych kolekcji. 6. Internet i sieci [4 godz.] Podstawy tworzenia stron w języku HTML. Projektowanie klasowej lub szkolnej witryny internetowej. Podstawy języka HTML, grafika i muzyka na stronie. 3 - wie, co oznacza pojęcie HTML; - potrafi zaprojektować klasową lub szkolną witrynę internetową. - zna podstawowe zasady tworzenia stron WWW; - potrafi utworzyć prostą stronę WWW w HTML. - gromadzi materiały niezbędne do utworzenia strony WWW; - zna podstawowe polecenia do tworzenia stron w HTML. - zna kilka poleceń do tworzenia stron w HTML; - przegląda wyszukane w sieci strony prezentujące inne szkoły; - porównuje wygląd utworzonej strony WWW z innymi stronami o podobnej tematyce. wpisuje polecenia do tworzenia stron w HTML. - nie wie, co to jest język HTML oraz na czym polega tworzenie stron internetowych Sprawdzian

32 7. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym [6 godz.] Rozwiązywanie zadań w arkuszu kalkulacyjnym z zakresu różnych przedmiotów. - rozwiązuje zadania problemowe z zakresu różnych przedmiotów; - do rozwiązania zadań stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane. - rozwiązuje zadania w arkuszu kalkulacyjnym; - umie poszukiwać rozwiązań w arkuszu kalkulacyjnym. - potrafi zaprojektować tabelę arkusza; - różnymi sposobami modyfikuje i usuwa dane w arkuszu; - rozwiązuje proste zadania. - wstawia tabele, wprowadza dane oraz je modyfikuje i usuwa; rozwiązuje proste zadania z zakresu różnych przedmiotów. projektuje tabelę arkusza oraz modyfikuje i usuwa dane w arkuszu. - nie wie, do jakich prac służy arkusz kalkulacyjny; żadnych prac w arkuszu Rozwiązywanie zadań problemowych w arkuszu kalkulacyjnym z zastosowaniem funkcji matematycznych, logicznych, statystycznych, procentowych. Prezentowanie danych i wyników za pomocą wykresu. 2 - samodzielnie stosuje w obliczeniach funkcje matematyczne, logiczne, statystyczne, procentowe; - wie, na czym polega zmiana danych w tabeli arkusza i jakie to ma znaczenie dla istniejącego - stosuje w obliczeniach funkcje matematyczne, logiczne, statystyczne, procentowe; - wie, na czym polega tworzenie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym. - wykorzystuje arkusz do różnego rodzaju obliczeń; - rozróżnia rodzaje wykresów; - tworzy wykresy do wskazanych danych lub wyników ujętych w tabeli arkusza kalkulacyjnego. stosuje adresowanie względne, bezwzględne i mieszane w arkuszu kalkulacyjnym; wstawia wykresy do arkusza kalkulacyjnego. rozwiązuje proste zadania w arkuszu. - nie umie rozwiązać nawet najprostszych zadań w arkuszu kalkulacyjnym; - nie umie wstawiać wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.

33 wykresu; - potrafi formatować wykres Rozwiązywanie w arkuszu kalkulacyjnym zadań problemowych z zastosowaniem funkcji matematycznych, logicznych i statystycznych JEŻELI, LICZ.JEŻELI, ILE.NIEPUSTYCH itp. 2 - wie, w jaki sposób zostały posegregowane funkcje w arkuszu kalkulacyjnym; - stosuje do obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym funkcje matematyczne, logiczne, statystyczne i inne. - stosuje w obliczeniach adresowanie względne, bezwzględne i mieszane; - rozwiązuje zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego. - wykorzystuje arkusz do obliczeń; - wie, jakie polecenie w arkuszu kalkulacyjnym służy do wstawiania funkcji. - rozwiązuje proste zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego. rozwiązuje zadania za pomocą arkusza kalkulacyjnego. - nie umie rozwiązywać zadań w arkuszu kalkulacyjnym; żadnych prac w arkuszu Sprawdzian 8. Bazy danych [3 godz.]

34 8.. Importowanie bazy danych. Tworzenie bazy danych uczniów klasy. - umie zaimportować bazę danych; - określa typ danych; - wie, jakie relacje mogą wystąpić w bazie danych. - tworzy nową bazę danych za pomocą kreatora; - potrafi dopisywać, usuwać, sortować i zamieniać dane w bazie danych. - otwiera i zamyka utworzoną bazę danych; - przegląda rekordy bazy danych oraz dopisuje i zmienia dane. - umie przeglądać rekordy w utworzonej bazie danych; - wpisuje dane do utworzonej tabeli. otwiera bazę danych i ją przegląda. - nie wie, do czego służą bazy danych; żadnych prac w programie do obsługi baz danych Kwerendy, czyli tworzenie zapytań do utworzonej bazy danych (zagadnienie dodatkowe). - tworzy kwerendy do utworzonej bazy danych; - wie, jakie zapisy można stosować do formułowania kryteriów dla kwerend. - zna pojęcie kwerenda; - podaje przykłady kryteriów dla kwerend; - wie, w jakim celu tworzy się kwerendy. - umie uruchomić kwerendę; - potrafi zapisywać kwerendy. - przegląda utworzone kwerendy. uruchamia kwerendy. - nie wie, co to jest kwerenda; żadnych prac w programie do obsługi baz danych Tworzenie formularzy i raportów (zagadnienie dodatkowe). - zna pojęcia formularz, raport; - wie, w jakim celu tworzy się w bazie danych formularze, a w jakim raporty. - potrafi tworzyć formularze i raporty za pomocą kreatora; - wie, jak zapisać gotowy formularz i raport. - umie zmodyfikować formularz i raport; - przegląda utworzone formularze i raporty. otwiera utworzony formularz i raport. - nie wie, co to jest formularz i raport; żadnych prac w programie do obsługi baz danych.

35 9. Algorytmy [5 godz.] Algorytmy porządkowania zbioru elementów. - wyjaśnia i podaje przykłady, na czym polega sortowanie; - zna pojęcia: sortowanie przez wybór, sortowanie przez scalanie, sortowanie przez wstawianie, sortowanie bąbelkowe. - umie uporządkować zbiór elementów dowolnym sposobem. - wyjaśnia, na czym polega porządkowanie zbioru (sortowanie). - wie, na czym polega porządkowanie zbioru (sortowanie). wyjaśnia pojęcie porządkowania; porządkuje zbiór jednym ze sposobów. - nie wie, co to jest porządkowanie zbioru; żadnych prac zmierzających do porządkowania zbiorów Środowisko Logomocja. Programowanie prostych rysunków w Logo. Procedury pierwotne. Słowa i listy w Logo. - rozumie pojęcia: grafika żółwia, procedury pierwotne; - potrafi ustalić kolor pisaka, określić grubość pisaka, ustalić kolor malowania, ustalić wzór malowania; - potrafi wydawać żółwiowi określone polecenia, aby wykonał on odpowiedni rysunek; - wie, na czym polega powtarzanie czynności w Logo. - zna podstawowe polecenia żółwia; - umie zapisać efekty swojej pracy; - wie, jak korzystać z pomocy programu. - umie otwierać i zamykać program Logomocja; - wie, do czego służy ekran graficzny i tekstowy; - otwiera i zamyka pliki w Logo. wyjaśnia, do czego służy program Logomocja; wykonuje proste rysunki żółwia. - nie wie, do czego służy program Logomocja; - nie umie wykonać w programie prostych rysunków żółwia. - wie, co to są listy

36 w Logo Tworzenie własnych procedur procedury własne w Logo. - samodzielnie tworzy procedury własne; - wie, co powoduje zmianę trybu dialogu na tryb definiowania procedur. - wie, na czym polega tworzenie procedur własnych; - definiuje procedury własne dla rysunków żółwia. - definiuje procedury własne dla prostych rysunków żółwia. - potrafi wywołać zdefiniowaną procedurę. tworzy najprostsze procedury własne. - nie wie, co to jest procedura własna; - nie potrafi nawet z pomocą utworzyć prostej procedury własnej dla żółwia Tworzenie procedur z parametrem. - wyjaśnia, na czym polega tworzenie procedur z parametrem; - tworzy procedury z parametrami. - wie, że parametr np. x, umożliwia rysowanie figur o dowolnym wymiarze boku (w miejsce x można podstawiać różne liczby); tworzy nieskomplikowane procedury z parametrem. - wie, co to jest procedura własna z parametrem. wskazuje procedury z parametrem. - nie wie, co to jest procedura z parametrem; się tworzenia nawet najprostszych procedur. - tworzy proste procedury własne z parametrem Sprawdzian 0. Modelowanie i symulacje [2 godz.]

37 0.. Modelowanie i symulacja. Wykorzystanie do symulacji programów komputerowych oraz interaktywnych map wyszukanych w internecie. - zna pojęcia: symulacja, model; - wyszukuje w internecie interaktywne mapy i potrafi je wykorzystać do symulacji. - wyjaśnia, na czym polegają symulacje na modelach; - wie, w jaki sposób komputer pomaga w przeprowadzaniu symulacji. - potrafi wyjaśnić, na jakich obiektach przeprowadza się symulacje. - wyjaśnia na podstawie znalezionych informacji, na czym polega symulacja w grach komputerowych. - umie wyszukać w sieci informacje na temat symulacji; - umie podać kilka przykładów symulacji. - nie wie, co to jest symulacja; - nie wypowiada się na temat symulacji Symulowanie procesów z różnych dziedzin - matematyki, fizyki, biologii, ekonomii. Wykorzystanie modeli do symulacji. - rozwiązuje zadania symulując w zależności od podanych warunków; - wie, jakie programy użytkowe można wykorzystać do przeprowadzenia symulacji. - rozwiązuje zadania symulując różne rozwiązania w zależności od podanych warunków. - wymienia przykłady symulacji z zakresu różnych dziedzin. - uruchamia i analizuje symulacje zapisane na płycie CD-ROM dołączonej do podręcznika (folder Symulacje). uruchamia symulacje komputerowe; wypowiada się na temat symulacji. - nie wypowiada się na temat symulacji; - nie potrafi uruchomić symulacji komputerowej.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne.

Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. Rozkład materiału informatyki w gimnazjum w Kielnie dla klasy I i II z podziałem na jednostki lekcyjne. I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 68 godz). Podstawa prawna: Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa III Rok szkolny 2015/16 Internet i sieci Temat lekcji Wymagania programowe 6 5 4 3 2 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 3 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3

INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3 INFORMATYKA Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum. KLASA 3 Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. III gimnazjum 1 godz. / tydzień poprawnie zaznacza określone kolumnę, wiersz, zakres komórek; potrafi poszerzać kolumny i wiersze; wyjaśnia i rozróżnia pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum Lp. Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie IIIa gimnazjum 1. Internet i sieci [17 godz.] 1 Sieci komputerowe. Rodzaje sieci, topologie, protokoły transmisji danych w sieciach. Internet jako sie rozległa

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum rok szkolny 2014/2015 Ocena niedostateczny - nie stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej, - nie zna kryteriów oceniania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016

Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Kryteria końcoworoczne oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne 1 Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Wymagania edukacyjne I rok nauki 1 godzina tygodniowo Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie III gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA III 0. Logo [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji z wykorzystaniem komputera, stosowanie podejścia algorytmicznego.

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna uczeń: - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej;

Ocena dostateczna uczeń: - zna pojęcia prawo autorskie, licencja; - wie, jakie wytwory podlegają ochronie prawnej; Wymagania programowe z informatyki w klasie II Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim nauczyciel: Dariusz Kwieciński dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka - klasa III

Wymagania edukacyjne informatyka - klasa III Wymagania edukacyjne informatyka - klasa III Gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe 6 5 4 3 2.. Organizacja pracy na zajęciach z informatyki.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL II

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL II PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL II OPRACOWAŁ: Jacek Woroch Forma aktywności Waga Sprawdzian (praktyczny) 5 Test, 5 Album, 3 Prezentacja 3 Kartkówka 3 Zadanie domowe. Budowa i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 2104/2015 II rok nauki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 2104/2015 II rok nauki Rok szkolny 204/205 Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Rok szkolny 204/205 II rok nauki dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum Uczeń powinien: Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I gimnazjum a) Budowa i zastosowanie komputera: stosować się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wiedzieć, jakie znaczenie ma komputer

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 1

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa 1 Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki klasa. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [ godz.] - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych na informatyce; - zna kryteria oceniania

Bardziej szczegółowo

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne

Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne Materiał nauczania z podziałem na jednostki lekcyjne I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina tygodniowo (łącznie 65 godzin). Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie II gimnazjum 1. Multimedia PODSTAWA PROGRAMOWA: Rozwiązywanie problemów za pomocą programów użytkowych. Korzystanie z multimedialnych źródeł informacji. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasach 1&2 SGEE rok szkolny 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasach 1&2 SGEE rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki dla klasach &2 SGEE rok szkolny 206/207 dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie 65 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Wymagania programowe. Uczeń: szkolnym; informatyki.

1. Budowa i zastosowanie komputera [2 godz.] Wymagania programowe. Uczeń: szkolnym; informatyki. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w klasie II Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera

Wymagania programowe z informatyki w klasie I 1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe z informatyki w klasie I Opracowano na podstawie Planu wynikowego nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia dostępnego na stronie http://edukacja.helion.pl Cel

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2015/2016

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej, - dostrzega potrzebę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie I gimnazjum 1) Budowa i zastosowanie komputera Ocena dopuszczająca - stosuje wybrane zasady właściwego zachowywania się w pracowni komputerowej, - dostrzega

Bardziej szczegółowo

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym

Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym Od autorki Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. Zastosowanie komputera w życiu codziennym 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI W KL. II gimnazjum 1 godz. / tydzień Podstawowe stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej; wie, jak należy zachowywać się w pracowni; zna kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dla klas 1 i 2 I rok nauki 1. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] 5 4 3 2 1.1. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne informatyka - klasa II. Gimnazjum. 1. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Uczeń:

Wymagania edukacyjne informatyka - klasa II. Gimnazjum. 1. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Uczeń: Wymagania edukacyjne informatyka - klasa II Gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2.. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum 1. Budowa i zastosowanie komputera [6 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum Klasa III Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org. Jolanta Pańczyk

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL I

PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL I PRZEDMIOTOWY SYSYEM OCENIANIA INFORMATYKA KL I OPRACOWAŁ: Jacek Woroch Forma aktywności Waga Sprawdzian (praktyczny) 5 Test, 5 Album, 3 Prezentacja 3 Kartkówka 3 Zadanie domowe. Budowa i zastosowanie komputera

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa I Wymagania programowe Lp. Temat lekcji Podstawowe (dostateczny) Ponadpodstawowe (bardzo dobry) 1 2 4 5 stosuje się do zasad regulaminu szkolnej pracowni komputerowej;

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM

ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM OD AUTORKI Regulamin szkolnej pracowni komputerowej Oznaczenia ROZDZIAŁ 1. ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W ŻYCIU CODZIENNYM 1.1. Komputer i jego znaczenie we współczesnym świecie Na czym polega reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w gimnazjum. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Linux Ubuntu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki 1 godzina, II rok nauki - 1 godzina) I rok nauki Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2 1 - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim

Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim Obniżone wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim Podręcznik: trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, II rok

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasyfikacyjne z informatyki w gimnazjum Roczny cykl kształcenia ( łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa II gimnazjum I rok nauki. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe na: 6

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie 68 ) lub roczny cykl kształcenia (2 y w I roku nauki)

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 2104/2015 Rok szkolny 204/205 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum kl. I GIM Rok szkolny 204/205 Program nauczania: dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki -

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum w Jasienicy - klasa I i III Podręcznik: dwuletni cykl kształcenia (II rok nauki godzina, III rok nauki - godzina) Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie I gimnazjum. Budowa i zastosowanie komputera [6.].. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości i umiejętności uczniów

Bardziej szczegółowo

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1

1. Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: Temat lekcji 6 5 4 3 2 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w klasie I gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II

Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Wymagania edukacyjne z informatyki Klasa II Wymagania programowe Lp. Temat lekcji podstawowe ponadpodstawowe 2.1. 2.2. 2.3. 1 2 4 5 Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. BHP podczas zajęć informatyki.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach I gimnazjum Prawo autorskie - zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej Podstawy języka HTML Tworzenie witryny WWW - tło i obrazki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a łącznie 68 ) wg program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) I rok nauki I semestr. Budowa i zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum I rok nauki. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] Lp. Temat lekcji Liczba godzin Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2.. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) przy 65 godzinach minimalnej liczby godzin

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie

Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym. Gimnazjum nr 1 w Miechowie Wymagania dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Gimnazjum nr 1 w Miechowie Informatyka Lp. Uczeń: 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa III I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Uczeń: Uczeń: - wie na jakie dziedziny życia wpływa rozwój komputeryzacji; - wymienia zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji.

Uczeń: Uczeń: - wie na jakie dziedziny życia wpływa rozwój komputeryzacji; - wymienia zagrożenia wynikające z rozwoju komputeryzacji. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki 1 godzina, II rok nauki - 1 godzina łącznie 65 godzin) Program nauczania: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA 2,3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA 2,3 GIMNAZJUM I rok nauki KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA 2,3 GIMNAZJUM. Budowa i zastosowanie komputera [8 godz.] na: 6 5 4 3 2. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. Przedmiotowy system oceniania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki

Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki Wymagania edukacyjne na ocenę z informatyki KLASA I. Budowa i zastosowanie komputera [7 godz.] PODSTAWA PROGRAMOWA: Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w trzyletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a (łącznie 99 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum (I rok nauki a, II rok nauki a, III rok nauki a łącznie 97 ) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik elektroniczny: Informatyka Europejczyka Wydanie III I rok nauki godzina Nauczyciel: Andrzej Irlik Autor: Jolanta Pańczyk Klasy: Ib, Ic, Id, Ie,

Bardziej szczegółowo

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym

Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Propozycje wymagań dla cyklu dwugodzinnego w ujęciu tabelarycznym Klasa III Informatyka Nauczyciel prowadzący: Tokar Jan Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) N Uwagi 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum. Edycja: Windows Vista. Jolanta Pańczyk (Nr dopuszczenia 75/2009) Program

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Informatyka Europejczyka Wydanie III I rok nauki godzina Autor: Jolanta Pańczyk Nauczyciel: Andrzej Irlik Klasy: Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Klasa II 1 godzina tygodniowo (33 godziny), Klasa III 2 godziny tygodniowo (64 godziny) Podręcznik: Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Budowa i zastosowanie komputera Wymagania programowe na: 6 5 4 3 2 1 - wyjaśnia potrzebę poznawania poszczególnych treści programowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystanie sieci komputerowej; komunikowanie się za pomocą komputera i technologii informacyjno komunikacyjnych. Wymagania edukacyjne na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu informatyka:

Wymagania z przedmiotu informatyka: Wymagania z przedmiotu informatyka: Miejskie Gimnazjum Nr 4 w Oświęcimiu Rok szkolny 2015/16 Andrzej Matras Kryteria ocen na poszczególne oceny: 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: - wyróżnia się

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) przy 65 godzinach minimalnej liczby godzin do realizacji w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

Wymagania - informatyka

Wymagania - informatyka Budowa i przeznaczenie komputera osobistego System operacyjny jednostka centralna, dysk twardy, pamięć RAM, płyta główna, procesor system operacyjny, DOS, Windows 95/98, WinXP, Win7 Znajomość podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki 1 godzina, II rok nauki 1 godzina, łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania

Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Wymagania edukacyjne z informatyki dla cyklu dwugodzinnego 1h tygodniowo w pierwszym roku nauczania Klasy pierwsze Nauczyciel prowadzący: Marek Chemperek 1 Pierwszy rok nauczania semestr I. Tematyka Ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z INFORMATYKI /GIMNAZJUM W SŁAWĘCINIE/ Lp. Uczeń: K (2) P (3) R (4) D (5) 1. Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej 2. Wie, na czym polega bezpieczna praca

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów / 9

Spis treści. Od autorów / 9 Od autorów / 9 Rozdział 1. Bezpieczny i legalny komputer / 11 1.1. Komputer we współczesnym świecie / 12 Typowe zastosowania komputera / 12 1.2. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem / 13 Wpływ komputera

Bardziej szczegółowo

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń

i działanie urządzeń związanych równieŝ budowę i funkcje urządzeń Wymagania edukacyjne Informatyka III etap edukacyjny (gimnazjum) Uczeń potrafi I. Bezpiecznie posługiwać się komputerem i jego oprogramowaniem, wykorzystywać sieć komputerową; komunikować się za pomocą

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot informatyka Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 65 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie Wymagania edukacyjne w klasach drugich gimnazjum informatyka Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni - sprawnie obsługuje komputer, dbając o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo