GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU. 18 sierpnia 2009 r."

Transkrypt

1 GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZĄ POŁOWĘ 2009 ROKU 18 sierpnia 2009 r.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy Noble Banku SA oraz analityków rynku i nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Noble Bank SA nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Noble Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale. Informacje zawarte w prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Publikowanie przez Noble Bank SA danych zawartych w prezentacji nie stanowi naruszenia prawa obowiązującego spółki, których akcje notowane są na rynku regulowanym. Informacje w niej zawarte zostały przekazane w ramach raportów bieżących lub okresowych przesłanych przez Noble Bank SA lub stanowią ich uzupełnienie nie będąc jednocześnie podstawą od spełnienia obowiązku informacyjnego nałożonego na Bank jako spółkę publiczną. W żadnym wypadku zawartość niniejszej prezentacji nie może być interpretowana jako wyraźne lub oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub jej przedstawicieli. Ponadto, ani Spółka, ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności (wskutek zaniedbania czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać w związku z wykorzystaniem niniejszej prezentacji lub jakichkolwiek treści w niej zawartych lub też w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nieprzewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. Niniejsza prezentacja zawiera informacje dotyczące sektora bankowego w Polsce, w tym także informacje na temat udziału Spółki w rynku. Z wyjątkiem danych, które zostały opisane jako pochodzące wyłącznie z innego źródła, informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały sporządzone w oparciu o dane pochodzące ze źródeł osób trzecich określonych w niniejszym dokumencie oraz zawierają dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie oparte na doświadczeniu Spółki i jej znajomości sektora, w którym Spółka prowadzi działalność. Ponieważ informacje rynkowe, o których mowa powyżej, zostały w części przygotowane w oparciu o dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie, i nie zostały zweryfikowane przez niezależne osoby trzecie, z wyjątkiem informacji, które zostały oznaczone jako pochodzące ze źródła osób trzecich, informacje te mają do pewnego stopnia charakter subiektywny. Istnieje domniemanie, że powyższe dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są oparte na uzasadnionych podstawach, oraz że przygotowane informacje rynkowe należycie odzwierciedlają sytuację w sektorze bankowym oraz na rynkach, na których Spółka prowadzi działalność, to jednak nie ma pewności, że takie dane szacunkowe, oceny, korekty i opinie są najwłaściwsze do wyciągania wniosków dotyczących informacji rynkowych, ani że informacje rynkowe przygotowane przez inne źródła nie będą różnić się w istotny sposób od informacji rynkowych zawartych w niniejszej prezentacji. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Noble Bank SA, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Noble Bank SA w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych. 2

3 PIERWSZE PÓŁROCZE 2009 R. - NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ZMIANA DANE NA KONIEC PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2009 R. W PORÓWNANIU DO KOŃCA 2008 R. +11,1% Oddziały (82) +2,6% Kapitał własny Grupy (701,4 mln zł) +4,1%* Skonsolidowany zysk Grupy (81,3 mln zł) +37,6% Suma aktywów Grupy (7,7 mld zł) +35,3% Saldo kredytów (5,2 mld zł) +64,3% Saldo depozytów (5,7 mld zł) * porównanie do 1 H 2008 r. 3

4 NOBLE BANK NOBLE BANK W DOBIE ZAWIROWAŃ RYNKOWYCH (+) Bardzo silna pozycja kapitałowa na tle rynku: współczynnik wypłacalności na poziomie 12,20%. (+) Bardzo silna pozycja płynnościowa: aktywa płynne blisko 20% sumy aktywów banku. (+) Dobra jakość portfela kredytowego i silny udział przychodów prowizyjnych. (+) Bardzo silny wzrost sprzedaży w 1 H 2009 r. vs. 1 H 2008 r. (-) Konieczność odbudowania wyniku odsetkowego. (-) Przyhamowany rozwój nowych linii biznesowych. 4

5 DYSTRYBUCJA PRZYCHODÓW I ZYSK NETTO 1H 2009/1H 2008 w mln zł JEDNOSTKOWE PRZYCHODY SPÓŁEK GRUPY 84, ,1 11,7 140,2 425,4 15, ,3 110% 584, SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO SPÓŁEK GRUPY w mln zł 4% 5,3 0,5 (18,5) 42,1 7,5 0 (6,6) 81,3 78, ,2 51, H H H H 2009 Noble Bank* Open Finance Noble Funds TFI Noble Bank Open Finance Inne Spółki Grupa Noble Funds TFI Inne Spółki Wyłączenia konsolidacyjne Zysk skonsolidowany** 5 * bez przychodów z dywidendy otrzymanej od Open Finance i Noble Funds TFI. ** przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej.

6 SPRZEDAŻ PRODUKTÓW INWESTYCYJNYCH Kontynuacja silnego wzrostu wolumenów, głównie za sprawą depozytów własnych. Pozyskana baza depozytów posłuży konwersji klientów na w mln zł wysokomarżowe produkty inwestycyjne w kolejnych kwartałach. w mln zł 185% Q Q Q Q Q Q H H Produkty własne Banku Produkty partnerów zewnętrznych

7 NOBLE BANK LIDER W PRODUKTACH STRUKTURYZOWANYCH SPRZEDAŻ PRODUKTÓW STRUKTURYZOWANYCH [MLN PLN]* w mln zł % 109% 483 Grupa Noble Bank z miesiąca na miesiąc zwiększa sprzedaż produktów strukturyzowanych, oferując swoim klientom bezpieczeństwo inwestycji, nawet w okresie bessy na światowych parkietach. Poprawa nastrojów na rynkach powinna wpłynąć na umocnienie tej tendencji, co potwierdzi dominującą pozycję rynkową Grupy w tym segmencie. ILOŚĆ PRODUKTÓW W OFERCIE*,** % % Grupa Noble Bank 100 Pozostali dystrybutorzy H 2009 * w ofercie Grupy nie uwzględniono produktów przygotowywanych na indywidualne zamówienie klientów. ** na podstawie własnych analiz. 7

8 ROSNĄCA SIEĆ DYSTRYBUCJI ROZMIESZCZENIE ODDZIAŁÓW GRUPY NOBLE Liczba oddziałów 1Q 2009 I H 2009 Open Finance Open Direct Noble Bank 8 9 Łącznie Liczba doradców 1Q 2009 I H 2009 Open Finance i Open Direct Noble Bank Łącznie

9 OPEN FINANCE DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA SPRZEDAŻ PRODUKTÓW FINANSOWYCH ZA POŚREDNICTWEM OPEN FINANCE 21% 50% w mln zł H H 2009 Wartość inwestycji łącznie Wartość wysłanych wniosków kredytowych 9

10 NOBLE FUNDS TFI - DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZARZĄDZANYCH AKTYWÓW w mln zł 1 533,8 409,6 W I półroczu 2009 r. aktywa Noble Funds FIO zwiększyły się o 10%. W tym samym okresie według IZFA aktywa polskiego rynku TFI wzrosły tylko o 5%. W sumie aktywa zarządzane przez Noble Funds TFI (Noble Funds FIO oraz asset management) wzrosły w I półroczu 2009 r. o 9%. Wzrost wartości aktywów jest wynikiem m.in. rozszerzenia oferty oraz ścisłej współpracy z dystrybutorami ,0 150,7 915,4 139,6 977,1 142, ,2 785,3 775,8 854,2 0 2H H H H 2009 Zarządzanie aktywami Fundusze detaliczne 10

11 METROBANK - DZIAŁALNOŚĆ BIZNESOWA KREDYTY HIPOTECZNE W METROBANKU 33% W pierwszym półroczu 2009 r. w Metrobanku przyznano kredyty hipoteczne o wartości mld zł % Portfel kredytów udzielonych w Metrobanku osiągnął wartość mld zł. Powrót do wolumenów akcji kredytowej z pierwszej połowy 2008 r. Kredyty oferowanetyko w PLN H H H 2009 Wartość kredytów przyznanych Portfel kredytów hipotecznych 11

12 PRZEWIDYWANA STRUKTURA WALUTOWA PORTFELA KREDYTOWEGO mld mld mld 100% 90% 80% 25%* 35%* 42%* 70% 60% 50% 75%* 65%* 58%* 40% 30% 20% 10% 0% *Hipotetyczny rozwój struktury walutowej portfela zakładający w każdym kwartale wzrost o 720 mln zł tylko dla kredytów w PLN (przy założeniu, że kursy walutowe są na dzisiejszym poziomie). 1H Q Q 2009 PLN FX 12

13 TERMINOWA STRUKTURA DEPOZYTÓW WYJĄTKOWA NA TLE RYNKU STABILNOŚĆ BAZY DEPOZYTOWEJ 50% Wyjątkowo stabilna na tle rynku baza depozytowa. Baza do konwersji na długoterminowe produkty inwestycyjne. 40% 30% 20% 45,8% 36% 10% 0 dep. bieżące rynek 4% 3,8% 5% do jednego miesiąca NB 21% 19,5% 13,3% 19% 10,5% 8% 7% 4,5% 1% od 1 do 3 m od 3 do 6 m od 6 do 12 m od 12 do 24 m powyżej 24 m źródło: NBP na dzień r. 13

14 WYSOKI I BEZPIECZNY WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI 15% Skapitalizowanie Noble Banku stanowi wystarczającą bazę kapitałową dla kontynuacji dynamicznego wzrostu akcji kredytowej. Biorąc pod uwagę wypłatę dywidendy przez Noble Bank współczynnik wypłacalności pozostaje na bardzo wysokim poziomie. 10% 13,1% 12,2%* 12,1% 11,2% 10,4% 10,3% 10,2% 10,1% 9,4% 8,7% 8,5% 5% 0 Pekao SA Noble Bank PKO BP Bank BZ BRE Bank Handlowy WBK Millennium ING Fortis Bank DnB NordBank Kredyt Bank źródło: Rzeczpospolita, dane po pierwszym kwartale 2009 r. * zaliczając wynik netto za 1H 2009 r. 14

15 NOBLE BANK NOBLE CONCIERGE POLACY POTRAFIĄ JUŻ DOSKONALE ZARABIAĆ PIENIĄDZE. NOBLE BANK POMAGA JE INWESTOWAĆ I POMNAŻAĆ. W NOBLE CONCIERGE POMAGAMY IM JE CIEKAWIE I SENSOWNIE WYDAWAĆ. O Noble Concierge Noble Concierge to elitarna usługa dedykowana wąskiej grupie prestiżowych klientów. Program tworzony w oparciu o własny zespół, na bazie autorskich rozwiązań przy współpracy z siecią partnerów. Brak ograniczeń co do zakresu świadczonych usług (poza normami prawnymi i społecznymi). Concierge proaktywny znamy naszych klientów i wychodzimy z inicjatywami zgodnymi z zainteresowaniami i potrzebami klientów. Program realizowany jest przez spółkę zależną Noble Concierge Sp. z o.o., która w obecnej formie istnieje rok (od VII 2008). NC obsługuje 1400 klientów (300% wzrost od VII 2008) klientów Noble Bank. 35 klientów komercyjnych innych firm i indywidualnych. 115 klientów marketingowych (ambasadorzy marki/produktu, partnerzy). 15

16 NOBLE BANK NAJBLIŻSZE CELE I WYZWANIA Sukcesywne odbudowywanie wyniku odsetkowego w drugiej połowie roku. Konwersja nadwyżki płynnościowej na wysokomarżowe produkty inwestycyjne oferowane Klientom. Konsekwentne zwiększanie wykorzystania pierwotnej bazy Klientów do cross-sell u. Płynne przeprowadzenie przejęcia / fuzji z Getin Bankiem. 16

17 ZAŁĄCZNIKI

18 NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE W tys. zł 1H 2009 Udział w proc. 1H 2008 Udział w proc./zmiana Skonsolidowany zysk netto* ,3% Udział w zysku netto (nieskonsolidowany): Noble Bank** % % Open Finance ,2% ,1% TFI ,3% ,9% Panorama Finansów 211 0,2% 0 0,0% Introfactor 177 0,2% 0 0,0% Noble Concierge 133 0,1% 0 0,0% Zwrot z kapitału własnego (ROE) Grupa 26,2% ,5% - 3,3 p.p. Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) Grupa 2,1% --- 4,5% - 2,4 p.p. C/I Grupa 54,6% ,1% 12,5 p.p * przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej. ** bez uwzględnienia przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA. 18

19 NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE Zmiana (%) Kapitały własne ,2% Suma bilansowa ,6% Należności od klientów ,4% Zobowiązania wobec klientów ,3% Współczynnik wypłacalności 12,2%** 13,4% -1,2% 1H H 2008 Zmiana Wynik na działalności bankowej* ,8% Zwrot z kapitału własnego (ROE) Bank Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) Bank 26,6% 31,8% -5,2 p.p. 2,0% 4,4% -2,4 p.p. Wynik finansowy netto* ,5% C/I z dywidendą * 30,4% 19,1% 11,3% * z uwględnienieniem przychodów z tytułu dywidend otrzymanych od Open Finance SA oraz Noble Funds TFI SA. ** z uwględnienieniem wyniku za 2 kwartał

20 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ.

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU Prezentacja dla inwestorów i analityków zaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. GETIN NOBLE BANK NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJ GETINNOBLEBANK 2011 Prezentacja wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 1 marca 2012 r. WPROWADZENIE Konsekwentnie realizujemy nasz strategiczny cel pierwsza piątka

Bardziej szczegółowo

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K

WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K WYNIKIGRUPYKAPITAŁOWEJG K GETINNOBLEBANKG N B po 3 kwartałach 2013 roku Prezentacja niezaudytowanych wyników finansowych dla inwestorów i analityków Warszawa, 15 listopada 2013 r. GETIN NOBLE BANK Skuteczne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 maja 213 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 2013 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZWARTYM KWARTALE 213 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 21 lutego 214 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. 12 sierpnia 2014 r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding II kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q1 2015 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q1 2015 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. ZA Q1 2015 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 14 maja 2015 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO TRZECIM KWARTALE 2014 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 7 listopada 2014 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU

WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU WYNIKI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPEN FINANCE S.A. PO CZTERECH KWARTAŁACH 2012 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 28 lutego 2013 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE GRUPY

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ

Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Transakcja nabycia Nordea Bank Polska, Nordea Finance Polska i Nordea Polska TuNŻ Prezentacja dla inwestorów i mediów Warszawa, dnia 12 czerwca 2013 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r.

Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. 13 lutego 2015r. Prezentacja Grupy AFORTI Holding IV kwartał 2014 r. Prezentacja wyników dla Inwestorów Najważniejsze informacje Aforti Holding S.A. to rozwijająca się Grupa Finansowa, której celem jest

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki

PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki PKO Bank Polski Profil i strategia Spółki Lipiec 2014 Wiodący bank w Polsce Uniwersalny polski bank utworzony w 1919 roku, w 1950 roku rozpoczął działalność jako PKO Bank Państwowy, w 2000 roku przekształcony

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015

SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 14 maja 2015 SKUTECZNIE REALIZUJEMY ZMIANY JAKOŚCIOWE 4 maja 205 WYNIKI FINANSOWE ZA kwartał 205 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje biznesowe 2. Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r.

Zaktualizowane cele średnioterminowe i plany kapitałowe. Warszawa 6 listopada 2009 r. Warszawa 6 listopada 2009 r. Zastrzeżenie Niniejsza Prezentacja ( Prezentacja ) nie jest przeznaczona do dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, Australii, Kanadzie lub i Japonii.

Bardziej szczegółowo

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014

NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 NA DOBREJ DRODZE DO REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 16 maja 2014 WYNIKI FINANSOWE ZA 1 kwartał 2014 PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda 1. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r.

PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy. Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. PKO Bank Polski. Codziennie Najlepszy Prezentacja strategii PKO Banku Polskiego Warszawa, dnia 3 kwietnia 2013 r. Wizja rozwoju i cele strategiczne Otoczenie konkurencyjne Inicjatywy strategiczne Akwizycje

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper

Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Grupa Arctic Paper Wyniki za Q1 2015 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Strona 2 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.

Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014. Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03. Grupa Arctic Paper Wyniki za rok 2014 Wolfgang Lübbert, CEO Arctic Paper Małgorzata Majewska-Śliwa, CFO Arctic Paper Warszawa 27.03.2015 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding

Wyniki finansowe Grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Getin Holding za 2014 rok Warszawa, 25 lutego 2015 r. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 2014 roku Getin Holding trudna sytuacja polityczno ekonomiczna w Rosji,

Bardziej szczegółowo

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku

Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Grupa Arctic Paper Wyniki za trzeci kwartał 2014 roku Wolfgang Lübbert, Dyrektor Zarządzający Małgorzata Majewska-Śliwa, Dyrektor Finansowy Warszawa, 14 listopada, 2014 Zastrzeżenie Prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014

WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 2014 WYSOKA SKUTECZNOŚĆ WE WDRAŻANIU STRATEGII GETIN UP 3 marca 204 WYNIKI FINANSOWE ZA ROK 203 PREZENTACJA ZAUDYTOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH DLA INWESTORÓW I ANALITYKÓW Agenda. Podsumowanie i kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie

Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Grupa Kapitałowa Getin Holding Wprowadzenie Get Banku na GPW w Warszawie Warszawa, 25 listopada 2011 r. Zastrzeżenia Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja ) została przygotowana przez Getin Holding

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium 2013: dobry rok w wymagającym otoczeniu Nr 1 w Polsce 3 lutego 2014 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r.

ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. ALIOR BANK S.A. wyniki finansowe po I kwartale 2015 r. Maj 15, 2015 1 KLUCZOWE WYDARZENIA Kontynuacja wzrostu i zyskowności Wysoka dynamika wzrostu wyniku netto w I kw, 2015 91 mln zł zysku netto (+34%

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012

Grupa Banku Millennium. Wyniki za rok 2012 Bank Millennium 1 Half 2011 results Wyróżniony w 2012 roku: Grupa Banku Millennium Wyniki za rok 2012 1 lutego 2013 roku Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Grupa Banku Millennium Strategia Banku Millennium, Podsumowanie emisji akcji serii L oraz Prezentacja wyników za 2009 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku Millennium S.A. 22 kwietnia 2010 Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r.

Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r. Prezentacja dla inwestorów Wyniki osiągnięte w 2011 r. 5 marca 2012 Platinium Business Park, Warszawa 1 Agenda GTC House, Belgrad, Serbia Główne wydarzenia i osiągnięcia w 2011 r. Kondycja rynku Przegląd

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Millennium

Grupa Banku Millennium Bank Millennium 1 Half 2011 results Grupa Banku Millennium Wyniki za I kwartał 2015 r. 27 kwietnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 2009 roku

Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 2009 roku Grupa TVN Wyniki finansowe za 3 kwartał 29 roku Wojciech Kostrzewa, Przewodniczący Rady Nadzorczej TVN Markus Tellenbach, CEO Grupy TVN, CEO n Piotr Walter, Wiceprezes Zarządu Grupy TVN ds. Telewizji Łukasz

Bardziej szczegółowo