Metodologiczno-techniczne wskazówki dotyczące pisania prac licencjackich na kierunku pedagogika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Metodologiczno-techniczne wskazówki dotyczące pisania prac licencjackich na kierunku pedagogika"

Transkrypt

1 Metodologiczno-techniczne wskazówki dotyczące pisania prac licencjackich na kierunku pedagogika Proponowana literatura: 1. S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, Warszawa T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badan pedagogicznych, Warszawa J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badan społecznych, Katowice Metodologiczne wskazówki pisania pracy licencjackiej Badania pedagogiczne Badania pedagogiczne można traktować jako jeden z możliwych sposobów naukowego poznawania tego wycinka rzeczywistości społecznej, który stanowi przedmiot zainteresowań pedagogiki jako nauki. Zdaniem S. Palki wychowanie, kształcenie i samokształcenie człowieka w ciągu całego życia jako elementy dziedziny poznania pedagogicznego mogą być w pełni opisywane, wyjaśniane, rozumiane, interpretowane, weryfikowane i projektowane tylko wówczas, gdy badane są nie tylko w wymiarze faktów, zjawisk i procesów mających miejsce tu i teraz. Ponadto autor zauważa, że do pełnego poznania potrzebne jest uwzględnienie kontekstu czasowo-przestrzennego, dlatego też powinno to skłaniać do wiązania badań diagnostycznych, wyjaśniających, badań istotnościowych (hermeneutyczno-fenomenologicznych) z badaniami historycznymi i porównawczymi. Z punktu widzenia badań naukowych ważne i szeroko omawiane w literaturze przedmiotu są zagadnienia związane z empirycznymi badaniami ilościowymi i empirycznymi badaniami jakościowymi. W literaturze pedagogicznej badania te traktowane są dość często jako opozycyjne czy wręcz wzajemnie wykluczające się. Wspomina o tym S. Palka, mówiąc że badaniom empirycznym ilościowym nadaje się piętno scjentyzmu, rzekomo 1

2 pozbawiającego je użyteczności naukowej, badaniom humanistycznym nie przypisuje się mocy teorio twórczej. To zróżnicowanie nie jest bez znaczenia dla badań pedagogicznych. Pedagogiczna wiedza teoretyczna dotyczy bowiem relacji między światami i w obrębie światów; rozróżnienie to ( ) daje świadectwo pewnej odrębności metodologicznej w poznawaniu światów, między innymi świata obiektów fizycznych i świata ducha. Warunkuje to i uzasadnia podejście badawcze ilościowe, bądź jakościowe. Wielość i różnorodność badań pedagogicznych sprawia, że można je skategoryzować według celów, wśród których wymienia się: badania opisowe (deskrypcyjne), diagnostyczne, wyjaśniające, eksperymentalne. Z racji, że pedagogika jako nauka, nie jest nauką wyłącznie teoretyczną, lecz także praktyczną, ważny wydaje się podział badań oparty na tej cesze, która wyraża się w formie podejmowanych do rozwiązywania problemów badawczych. Opierając się na układzie problemów badawczych, tworzących kontinuum na osi: teoretyczność - praktyczność, S. Palka, wyróżnia: badania metateoretyczne, metametodologiczne - związane z namysłem nad pedagogiką, nad jej terminologią i prawidłowościami, nad sposobami budowania systemu teoretycznej wiedzy pedagogicznej( ), badania teoretyczne służące teoretycznej wiedzy pedagogicznej, obejmującej dziedzinę wychowania, kształcenia i samokształcenia człowieka w ciągu całego życia( ), badania teoretyczno-praktyczne realizowane zarówno w celu budowania systemu teoretycznej wiedzy pedagogicznej, jak i w celu rozwiązywania problemów bieżącej praktyki wychowania, kształcenia i samokształcenia człowieka( ), badania ściśle praktyczne, służące rozwiązywaniu problemów bieżącej praktyki w celu jej ulepszenia zarówno w aspekcie działań innowacyjnych, jak i w aspekcie przeciwdziałań i profilaktyki w zakresie zjawisk negatywnych wychowawczo i dydaktycznie. Co może być uznane za przedmiot badań pedagogicznych? Odpowiedź na to pytanie jest niełatwa ponieważ rzeczywistość, która jest przedmiotem zainteresowania pedagoga, jest niezmiernie złożona i wielorako uwarunkowana. W literaturze za przedmiot badań pedagogicznych uważana jest określona działalność społeczna ludzi, która jest związana z intencjonalnym kształtowaniem osobowości człowieka wraz z materialnym i 2

3 pozamaterialnym jego kontekstem. A także przedmiotem badan pedagogicznych są różnego rodzaju zależności zachodzące między rozmaitymi zmiennymi, które wywierają określony wpływ na rozwój osobowości człowieka, wiążą się ze świadomym i zamierzonym kształtowaniem jego postawy, przekonań oraz zagadnienia dotyczące nauczania i uczenia się, czyli związane z opanowaniem wiadomości, umiejętności i nawyków. Przedmiotem badań pedagogicznych jest przede wszystkim świadoma działalność pedagogiczna, jak również badanie procesów nauczania i wychowania. Cele badawcze Podstawowym warunkiem podejmowania wszelkich badań, w tym pedagogicznych, jest określenie w sposób możliwie precyzyjny celu planowanych przedsięwzięć badawczych. Zasadniczym celem poznania naukowego, zdaniem T. Pilcha, jest zdobycie wiedzy ścisłej, pełnej, ogólnej, prostej, o zwartości informacji, a celem badań jest punkt, do którego dążymy, rezultat, który chcemy osiągnąć. To poznanie umożliwiające skuteczne działanie. Ponadto, poprawnie sformułowany cel badań powinien legitymować się konkretnością, jasnością i realnością. Realność celu polega na wytyczeniu takich zamierzeń, które leżą w granicach możliwości badającego. Dlatego więc, przy projektowaniu badań i ustalanie celów należy być realistą liczącym się ze splotem konkretnych warunków działania, możliwościami czasowymi, technicznymi, organizacyjnymi i stopniem własnego przygotowania. Według Tadeusza Pilcha i Teresy Bauman można wyróżnić pewne rodzaje celów badań, są to: CELE EKSPLORACYJNE : Dążenie do rozpoznania podstawowych faktów, zbiorowości i kwestii. Tworzenie ogólnych intelektualnych obrazów badanych warunków. Formułowanie i koncentrowanie się na problemach przyszłych badań. Generowanie nowych idei, przypuszczeń i hipotez. Określanie wykonalności prowadzonych badań. Rozwijanie technik pomiaru i opisu przyszłych danych. CELE OPISOWE : Wytwarzanie szczegółowych, bardzo dokładnych opisów. Odnoszenie nowych danych do znanych uprzednio. Tworzenie zbioru kategorii i klasyfikacji typów. Przejrzysta kolejność stopni, czy stadiów badania. Dokumentowanie procesów, czy mechanizmów przyczynowych. Opisywanie podstaw kontekstu sytuacyjnego badań. 3

4 CELE WYJAŚNIAJĄCE : Testowanie przesłanek i założeń teorii. Wypracowywanie i wzbogacanie wyjaśnień teoretycznych. Poszerzanie teorii nowych kwestii i problemów. Wspieranie albo odrzucanie wyjaśnień poszczególnych przesłanek. Wiązanie kwestii i tematów z ogólnymi zasadami. Określanie, które z kilku wyjaśnień jest najlepsze Problemy i hipotezy badawcze Dla realizacji określonego celu badań konieczne jest określenie problemów badawczych. Ich formułowanie powinno uwzględniać związek z przedmiotem badań i wyznaczonym celem. Ponadto określić należy tyle problemów, ile jest konieczne do wyczerpania tematu badań. W. Zaczyński uważa, że właściwie sformułowane problemy powinny być: jasne - tak sformułowane, aby możliwe było ich jednoznaczne rozumienie ( ), wyraźne - takie, które mają oznaczone granice, pozwalające odróżnić jeden problem od innego ( ), realne - dostępne, możliwe do rozwiązania przy posiadanym zasobie metod, środków i procedur badania naukowego. W literaturze przedmiotu spotykane jest rozumienie problemu badawczego jako pytania, czy zbioru pytań, na które odpowiedź można uzyskać w toku poszukiwań i badań. Sformułowanie problemu badawczego traktować można jako pierwszy etap badań naukowych. Jest on elementem wyjściowym szeroko pojmowanej metody naukowej. Dalszy ciąg działań składający się na badania służy jedynie rozwiązywaniu problemu, zatem problem uznać można za klamrę spinającą badania i składnikiem strukturalnym nadającym im sens i wartość poznawczą. Tadeusz Pilch i Teresa Bauman powołują się na J. Sztumskiego, który bierze za kryterium przedmiot, zakres i rolę, jaką pełnią problemy, wyróżniając problemy: 4

5 a) teoretyczne i praktyczne, b) ogólne i szczegółowe, c) podstawowe i cząstkowe. Pilch i Bauman przedstawiają problem badawczy jako ważny zabieg, który polega na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania, problemy, stanowi podstawę tworzenia hipotez oraz wymaga dość długiego namysłu i wiedzy. Aby dobrze sformułować problem należy spełnić przedstawione warunki: 1. Sformułowane problemy muszą wyczerpywać zakres naszej niewiedzy, zawarty w temacie badań. 2. Konieczność zawarcia w problemach wszystkich generalnych zależności między zmiennymi. 3. Rozstrzygalność empiryczna i wartość praktyczna problemu badawczego.. Przy zastosowaniu kryterium sposobu odpowiadania i liczbę odpowiedzi wyróżnić można następujące rodzaje pytań: pytania do rozstrzygnięcia ( pytania rozstrzygnięcia) pytania do uzupełnienia ( pytania dopełnienia). Pytania do rozstrzygnięcia są to takie pytania, które domagają się wyboru jednej z danych wypowiedzi wykluczających się. Pytania tego rodzaju składają się z partykuły pytającej czy oraz z całego oznajmującego, objętego tą partykułą. Wszelkie inne pytania to znaczy takie, w których żąda się nie wyboru jednej z danych pod rozwagę odpowiedzi (w najprostszym przypadku wyboru między odpowiedzią potwierdzającą a zaprzeczającą), lecz sformułowania odpowiedzi przez osobę, do której się z pytaniem zwracamy, nazywane są pytaniami uzupełnieniami. Pytania takie rozpoczynają się od przysłówków lub zaimków pytajnych, np.: dlaczego, kto, co, kiedy, gdzie, jak, w jaki sposób. Problem główny zazwyczaj wymaga określania problemów szczegółowych. Termin problem szczegółowy oznacza tylko szczegółowość relacji do problemu głównego; owe problemy szczegółowe mogą mieć dużą dozę ogólności poznawczej. Problemy szczegółowe stanowią swoisty drogowskaz badawczy, który wyznacza kierunki postępowania badawczego. Problemy szczegółowe w dużej mierze decydują więc o postępowaniu badawczym, dają 5

6 podstawę dla typologii zmiennych zależnych i niezależnych, wpływają na dobór metod i narzędzi badawczych. Skuteczne przeprowadzenie badań naukowych wymaga, oprócz sformułowania problemów badawczych, także wysunięcia hipotez roboczych. Hipotezy stanowią stwierdzenia, co do których istnieje prawdopodobieństwo, że są trafną odpowiedzią na sformułowany wcześniej problem. K. Konarzewski uważa, że bez hipotezy nie ma badania naukowego, badanie bowiem miałoby się składać z trzech koniecznych kroków: wykrycie i sformułowanie problemu, wysunięcie hipotetycznego rozwiązania problemu sprawdzenie hipotezy. W literaturze metodologicznej spotyka się różnorodne definicje określające hipotezę. Jest ona postrzegana jak czynnik celowego i ukierunkowanego działania, drogowskaz naukowego poszukiwani. Hipoteza badawcza, to także twierdzenie, co do którego istnieje pewne prawdopodobieństwo, że stanowić ono będzie prawidłowe rozwiązanie postawionego problemu. Hipotezy robocze traktować należy jako oczekiwany przez badacza wynik pracy badawczej oraz jako czynnik celowego i ukierunkowanego działania stanowiący drogowskaz naukowego poszukiwania. Aby hipoteza spełniała powyższe wymogi, powinna: dać się zweryfikować, wyrażać związek tylko miedzy dającymi się zbadać faktami, zdarzeniami, ludźmi (zmiennymi), być przypuszczeniem wysoce prawdopodobnym, mającym swe uzasadnienie w dotychczasowym dorobku naukowym, być wnioskiem z dotychczasowych obserwacji i doświadczeń badacza, być jednoznacznie i dostatecznie szczegółowo sformułowana. Zgodnie z wskazanymi wyżej uwarunkowaniami hipoteza nie może być traktowana jako domysł lub przypuszczenie badacza. Zdaniem K. Konarzewskiego, właściwie sformułowana hipoteza powinna mieć uzasadnienie w teorii i powinna być traktowana jako wniosek logiczny z teorii, który odnosi się do dającego się zaobserwować stanu rzeczy. Gdy nie ma teorii, nie ma i hipotezy. Rolą zaś hipotezy nie jest bynajmniej ukierunkowanie procesu myślenia, lecz umożliwienie weryfikacji teorii.. Dzięki hipotezom roboczym można 6

7 skonkretyzować problemy badawcze. Wyróżnia się dwa rodzaje hipotez w zależności od stopnia ich ogólności: hipotezy proste - wyprowadzone z uogólnień prostych informacji, hipotezy złożone - zakładające istnienie powiązań między zdarzeniami lub nawet skomplikowanych łańcuchów przyczyn i skutków. Z definicji wynikają funkcje, jakie właściwie postawione hipotezy powinny spełniać: funkcję planowania i ukierunkowania wyników badawczych jako czynnika celowego i ukierunkowanego działania. Wskazuje ona to, co ma być przedmiotem badania, jej elementem wyboru czynników spośród całego ich bogactwa, funkcję poznawczą najważniejszą funkcję, która jest elementem inwencji twórczej i składnikiem postępu naukowego. Zmienne i wskaźniki badań Aby móc zweryfikować hipotezy i osiągnąć zamierzony cel badawczy, należy określić zmienne, które traktować można jako próbę uszczegółowienia problemów badawczych, jakie zamierza się rozwiązać w trakcie badań oraz hipotez roboczych, jakie pragnie się potwierdzić lub odrzucić. Zgodnie ze stanowiskiem W. Zaczyńskiego zamieszczenie w koncepcji badań wykazu zmiennych badanych i listy wskaźników daje możliwość do podejmowania przez badacza optymalnych decyzji związanych zarówno z wyborem metod i technik badania, jak i określonych środków. Zdaniem M. Łobockiego zmienne są to przyczyny, elementy strukturalne lub skutki danego zjawiska. W badaniach naukowych szczególnie ważny jest podział zmiennych dokonywany w aspekcie zachodzących między nimi zależności i związków przyczynowych. Biorąc pod uwagę to kryterium wyróżnić można zmienne niezależne i zmienne zależne. Zmienne zależne to zmienne obserwowalne losowe. Zmienne niezależne to zmienne obserwowalne ustalone. Pierwsze odnoszą się do jawnego zachowania się obiektu. Drugie - do oddziaływań lub warunków, które wybiera lub tworzy badacz. 7

8 Metody, techniki i narzędzia badawcze Właściwy dobór metod badawczych uwarunkowany jest typem badań, celów poznawczych czy badanych zjawisk i ludzi. W literaturze przedmiotu spotkać się można z dość swobodnym sposobem klasyfikacji metod. W badaniu naukowym dokonywany być powinien świadomy wybór metod za względu na: przedmiot (treść) badań, czyli z uwzględnieniem możliwości zastosowania danego sposobu do badania określonej koncepcji rzeczywistości; cel planowanych badań, zasób posiadanych środków. Proces badawczy jest świadomą, celową i zamierzoną czynnością dlatego też metoda określana jest jako system założeń i reguł pozwalających na takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności, aby można było osiągnąć cel, do jakiego się świadomie zmierza. Metodą badań nazywany jest także powtarzalny i skuteczny sposób rozwiązywania określonego problemu badawczego. W komentarzu do tej definicji należy dodać, że powtarzalny sposób, to taki którym można posłużyć się w wielu badaniach. Natomiast skuteczność metod to nic innego jak uprawnienie do postępowania w danym toku badawczym. Dobra metoda badawcza musi spełniać dwa podstawowe warunki: warunek ważności i warunek pewności. Warunek ważności spełniony jest wówczas gdy pozwala zbadać te fakty, o które badaczowi chodzi. Warunek pewności spełniony jest wówczas, jeśli stosowana do badań tej samej sfery rzeczywistości przez różnych badaczy przynosi rezultaty identyczne bądź zbliżone w granicach dopuszczalnej różnicy. W uproszczeniu można powiedzieć, że warunek ważności wymaga, by metoda pozwalała zbadać to, co należy, a w nakazie pewności chodzi o to by czyniła to w sposób zobiektywizowany. K. Konarzewski dobór metod gromadzenia danych uzależnił od kontekstu, w jakim dokonuje się gromadzenie danych oraz od kanału informacyjnego, którym dane są przekazywane. Tabela. Metody zbierania danych do badań. Kanał obserwowanie Kanał- słuchanie lub Kontekst zachowań i ich wytwory czytanie relacji Sytuacje codzienne Obserwacja Zbieranie archiwaliów Sytuacje niecodzienne Testowanie Wywiad, ankieta, skala Źródło: K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, Warszawa 2000, s

9 W literaturze pedagogicznej termin metoda czasami bywa używany zamiennie z terminem technika. Dla wyeliminowania ewentualnych nieporozumień w tym zakresie J. Szczepański proponował stosowanie tych słów w następujących znaczeniach: nazwy metoda używamy dla oznaczenia kompleksów dyrektyw i reguł opartych na założeniach ontologicznych, wskazujących pewne sposoby postępowania badawczego ( ). Lecz w ramach tak określonych metod możemy stosować technicznie różnie sposoby badania( ) Dlatego mówić o technikach badawczych, będziemy mieli na myśli zespół czynności związanych z różnymi sposobami przygotowania i przeprowadzania badan. Zdaniem Pilcha techniki badań sprowadzić można do czynności praktycznych, które regulowane są starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów. Mówiąc o technice badań można mieć również na myśli pewien zespół środków i czynności wykonywanych zgodnie z określonymi regułami, w wyniku których uzyskuje się dane niezbędne do dalszych poczynań badawczych. W powyższej definicja zwraca uwagę wymóg określonej dyrektywy dla stosowanych środków i czynności. Wybrana metoda i technika badawcza determinuje wybór narzędzi badawczych. W. Zaczyński narzędziami badawczymi nazywa wszystkie materialne środki pomocnicze do badania naukowego. Narzędzie badawcze określane jest także, jako sposób technicznego gromadzenia danych z badań. Dla badań pedagogicznych T. Pilch proponuje następujące rodzaje metod, technik i narzędzi badawczych. Tabela. Metody, techniki i narzędzia badawcze. Metody Techniki Narzędzia - monografia pedagogiczna -eksperyment pedagogiczny -sondaż diagnostyczny -metoda indywidualnych przypadków - obserwowanie - przeprowadzanie wywiadu - ankietowanie -badanie dokumentów - analizowanie treści - techniki projekcyjne - kwestionariusz wywiadu - kwestionariusz ankiety - test socjometryczny - arkusz - skala ocen - dziennik Źródło: T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa

10 Metody i techniki badawcze w pedagogice można jeszcze podzielić następująco: Wg M. Łobockiego 1) obserwacja ( różne rodzaje), w tym obserwacja zaprogramowana i obserwacja swobodna, 2) eksperyment pedagogiczny 3) testy osiągnięć szkolnych 4) metoda socjometryczna 5) metoda sondażu diagnostycznego 6) analiza dokumentów 7) skala ocen 8) metoda indywidualnych przypadków 9) metoda monograficzna Wg T. Pilcha i T. Bauman 1) eksperyment pedagogiczny, 2) monografia pedagogiczna 3) metoda indywidualnych przypadków 4) sondaż badań pedagogicznych z zastosowaniem następujących technik: obserwacja, wywiad, ankieta, badanie dokumentów, techniki projekcyjne Sondaż diagnostyczny jest sposobem gromadzenia wiedzy o dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasileniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk i wszelkich innych zjawisk instytucjonalnie nie zlokalizowanych posiadające znaczenie wychowawcze- w oparciu o dobrana grupę reprezentująca określoną populację. Dzięki zastosowaniu techniki ankiety można w krótkim czasie zebrać dużą ilość informacji dotyczących opinii badanych. Ankiety nie powinno stosować się u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W tym okresie szczególną rolę odgrywa wywiad i rozmowa. Studium indywidualnych przypadków sprowadza się on do biografii ludzkich. Metoda ta polega na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych w określone sytuacje wychowawcze, lub na analizie konkretnych zjawisk natury wychowawczej poprzez pryzmat jednostki ludzkie z nastawieniem na opracowanie diagnozy przypadku w celu podjęcia działań terapeutycznych. W metodzie indywidualnych przypadków wykorzystuje się najczęściej technikę wywiadu, uzupełnianego przez obserwację i analizę dokumentów osobistych. Monografia pedagogiczna najczęściej określana jest jako oznaczenie badań placówek wychowawczo-oświatowych lub zjawisk edukacyjnych instytucjonalnie zlokalizowanych. W 10

11 szerszym znaczeniu monografia jest nie tylko opisem instytucji, ale także opisem zdarzeń i procesów, odznaczających się jednorodnością tematyczną, terytorialna lub instytucjonalną. Metoda monograficzna może być realizowana z zastosowaniem wielu technik. Najczęściej posługuje się badaniem dokumentacji, często wprowadza się element obserwacji uczestniczącej, ankiety lub wywiadu. Eksperyment pedagogiczny jest metoda naukowego badania określonego wycinka rzeczywistości, polegającą na wywołaniu lub tylko zmienieniu przebiegu procesów przez wprowadzenie do nich jakiegoś nowego czynnika i obserwowaniu zmian powstałych pod jego wpływem. Eksperyment jest szczególnym przypadkiem obserwacji, jednakże bardzo złożonym. Celem eksperymentu jest wykrycie związków przyczynowo-skutkowych między zmienna niezależną a zmienna zależną. Eksperyment pedagogiczny może dostarczyć wychowawcy wiedzy o skuteczności poszczególnych działań, o stopniu efektywności podejmowanych inicjatyw wychowawczych czy dydaktycznych, wartości nowych metod nauczania. Techniki badawcze wg T. Pilcha obserwacja, wywiad, ankieta, badanie dokumentów, analiza treści, techniki projekcyjne. Ankieta jest to technika gromadzenia informacji polegająca na wypełnieniu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy na ogół o wysokim stopniu standaryzacji w obecności lub częściej bez obecności ankietera. Ankiety z reguły przybieraja postać drukowanego formularza, na którym umieszczone SA pytania i wolne miejsca na wpisywanie odpowiedzi lub też gotowymi odpowiedziami, z których badany wybiera te, które uważa za prawdziwe. Pytania zawsze musza być jedno problemowe, konkretne ścisłe. Składają się z pytań otwartych ( całkowita swoboda wypowiedzi) i zamkniętych ( zaopatrzone w kafeterię, czyli zestaw wszystkich możliwych odpowiedzi). Kafeterię można podzielić na: Zamkniętą ograniczony zestaw odpowiedzi, poza który ankietowany nie może wyjść, Półotwartą zestaw możliwych odpowiedzi, zawierający punkt oznaczony inne, pozwalający na odpowiedź, która nie była objęta w zestawie możliwych odpowiedzi, Koniunktywną pozwala na wybranie kilku możliwych odpowiedzi, dając potem możność obliczania częstotliwości wyboru poszczególnych odpowiedzi. Wywiad służy do poznania faktów, opinii i postaw danej zbiorowości. Poprawność przeprowadzenia wywiadu zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych elementów są przygotowane dyspozycje ( najczęściej kwestionariusz). Ważne jest również sposób 11

12 zadawania pytań. Unika się zadawania pytań w sposób mechaniczny, nagłej zmiany tempa, zaskakiwania pytaniami najmniej oczekiwanymi przez badanych. Ze względu na prowadzenie wywiadu można wyróżnić: Wywiad jawny badany jest poinformowany o celach, charakterze i przedmiocie wywiadu, Wywiad ukryty badany nie jest informowany o roli ankietera, o celach i przedmiocie rozmowy, Wywiad jawny nieformalny badany orientując się o fakcie prowadzenia z nim wywiadu nie jest poinformowany o właściwym jego przedmiocie Wywiad indywidualny i zbiorowy. Obserwacja jest uważana za najbardziej wszechstronną technikę gromadzenia danych. Jest czynnością badawczą polegającą na zbieraniu danych drogą spostrzeżeń. Można wyróżnić: Obserwacje otwartą- daje ona wiedze o przedmiocie zainteresowania lub pracy, pozwalając na sprawniejsze działanie w określonej dziedzinie, Obserwację systematyczną bezpośrednią lub pośrednią oparta jest ona na planowanym gromadzeniu informacji przez określony czas w celu poznania lub wykrycia istniejących zależności miedzy zjawiskami, rodzajami i kierunkami procesów zachodzących w zbiorowościach społecznych Obserwacja uczestnicząca ( jawna lub ukryta) występuje wówczas jeśli badający staje się uczestnikiem badanej zbiorowości i jest przez nią akceptowany. Obserwacja uczestnicząca jawna jest wtedy, gdy badana grupa jest poinformowana o roli badającego, natomiast ukryta występuje wtedy, gdy badana grupa nie jest świadoma roli nowego członka. Badanie dokumentów jest technika badawczą służącą do gromadzenia wstępnych, opisowych, także ilościowych informacji o badanej instytucji czy zjawisku. Jest także techniką poznania jednostek i opinii wyrażonych w dokumentach. Można wyróżnić dwa rodzaje dokumentów: Dokumenty kronikarskie materiały statystyczne, obrazujące określone sytuacje, dokumentujące fakty i działania Dokumenty opiniodawcze wszystkie osobiste materiały, powstałe bez udziału badacza np. listy, pamiętniki, wypracowania. 12

13 Techniczne wskazówki dotyczące pisania pracy licencjackiej/dyplomowej Struktura pracy: strona tytułowa karta dyplomowa oświadczenie autora pracy spis treści wstęp część główna pracy ( min. 3 rozdziały) zakończenie/podsumowanie wykaz literatury załączniki ( jeżeli wystąpią w pracy) Numeracja rozdziałów i podrozdziałów: Spis treści z wpisanymi numerami stron poszczególnych rozdziałów, podrozdziałów, itd. Wstęp ( zawiera krótkie uzasadnienie wyboru tematu pracy, cel i zakres pracy, krótki opis każdej części pracy) 1. ( rozdział 1) (podrozdział 1-go rzędu) (podrozdział drugiego rzędu) 2. (rozdział 2) (podrozdział 1-go rzędu) 2.2. itd.. Zakończenie/podsumowanie Literatura Załączniki Forma redakcyjna pracy: Tekst pracy powinien być wydrukowany czcionką Times New Roman, wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt. Odstęp między wierszami 1,5 wiersza; Marginesy: górny, dolny, prawy: 2,5 cm; na oprawę: 3,5 cm. Akapity: górny suwak na 1,25 Wyrównanie: justowanie Oznaczenie rozdziałów liczbami arabskimi np. 1, 2, 3 13

14 Zapis tytułów rozdziałów : czcionka Times New Roman, 14 pkt. ( na zakończeniu tytułu rozdziału lub podrozdziału nie stawiamy kropki) Stosowanie przypisów W pracy, zwłaszcza w rozdziałach dotyczących przeglądu piśmiennictwa, wykorzystuje się publikacje naukowe, w tym: Wydawnictwa zwarte ( książki) podręczniki, monografie, słowniki, wydawnictwa encyklopedyczne, poradniki, wydawnictwa informacyjne; Wydawnictwa ciągłe (artykuły) naukowe, publicystyczne, informacyjne; Źródła encyklopedyczne książki elektroniczne ( ebook), strony WWW. Wszystkie pozycje wskazane w przypisach w poszczególnych rozdziałach powinny być zapisane w Wykazie literatury i na odwrót, pozycje zapisane w wykazie literatury powinny być zacytowane w treści pracy. Monografie, podręczniki i inne wydawnictwa zwarte: Każdy przypis powinien zawierać: Inicjały imienia i nazwisko(a) autora (ów), tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, strona (strony). Np. U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna, PWN, Warszawa 2009, s. 53. Lub R. Dahrendorf, O pojęciu szans życiowych, [w:] Socjologia. Lektury, red. P. Sztompka, M. Kucia, Znak, Kraków 2006, s Czasopisma : Przypis dotyczący cytowań z czasopism powinien zamierać: Inicjały imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu, nazwę czasopisma, numer, miejsce i rok wydania, stronę. Np. J. Meyer-Stamer, Konkurencyjność systemowa, Gospodarka Narodowa 1996, nr 3, s lub D. Kołodziejska, Kształtowanie poczucia odpowiedzialności, Edukacja i Dialog 2001, nr 2. Artykuły ze stron internetowych. Korzystając z elektronicznych źródeł należy podać wystarczająca liczbę danych pozwalających na zidentyfikowanie i zlokalizowanie publikacji elektronicznej. 14

15 Np. T. Wawak, Kryzys pracy. pracy. Wykaz literatury W wykazie literatury zawieramy dane bibliograficzne wszystkich publikacji cytowanych w tekście pracy. Porządkuje się je alfabetycznie według nazwisk autorów. Jeżeli w wykazie jest kilka prac tego samego autora porządkuje się według roku wydania. Każda pozycja w wykazie literatury powinien zawierać: Nazwisko(a) autora (ów) i inicjały imienia, tytuł książki, wydawnictwo, miejsce i rok wydania. Np. Domański H., Struktura społeczna, PWN, Warszawa lub Worek B., Kształcenie przez całe życie w polskiej edukacji; system, perspektywa czy płynna rzeczywistość, [w:] Społeczne skutki zmiany oświatowej w Polsce, red. M. Niezgoda, Wyd. Znak, Kraków lub Sztompka P., Dziesięć dylematów XXI wieku, Wprost 2003, nr 1. Opis tabel i wykresów Tabele występujące w tekście należy numerować oraz nadawać im tytuł. Nazwę umieszcza się nad tabelą, natomiast pod nią podać należy jej źródło, np. Tabela 4. Nazwa tabeli.. Źródło: opracowanie własne na podstawie Lub np. IBE, Raport o stanie edukacji 2010, Warszawa 2010, s (Podając źródło należy zastosować czcionkę 11pkt, interlinia 1.) 15

16 Wykorzystywane w pracy wykresy podpisuje się na dole, numerując je i opatrując w źródło, np. Pole wykresu Wykres 2. Nazwa wykresu. Źródło: opracowanie własne. lub np. IBE, Raport o stanie edukacji 2010, Warszawa 2010, s ( czcionka 11, interlinia 1) Informacje szczegółowe 1. Zawartość każdego rozdziała lub podrozdziału powinna odpowiadać jego tytułowi. 2. Kolejność rozdziałów i podrozdziałów powinna być logiczna i uporządkowana. 3. Pierwsze rozdziały stanowią swoisty przegląd piśmiennictwa związanego z tematem pracy. Stanowić one mają teoretyczną podbudowę realizowanej pracy licencjackiej. Dyplomanci powinni zapoznać się z materiałem bibliograficznym niezbędnym do napisania pracy. 4. Zawartość pozostałych rozdziałów pracy uzależniona jest od jej tematyki i przyjętej formy realizacji. W tej części pracy dyplomant winien wykazać się samodzielnością. 5. Wstęp pracy stanowi wprowadzenie do tematu, nakreśla tło teoretyczne, omawia zakres rozważań podjętych w pracy i je uzasadnia. 6. Zamieszczanie skanów w pracy jest dopuszczalne pod warunkiem powoływania się na ich źródło oraz zachowania odpowiedniego poziomu estetycznego. Opracowała: Anna Pogorzelska/dr 16

III Metodologia badań pedagogicznych Przedmiot badań. Cel Badań. Problem badawczy

III Metodologia badań pedagogicznych Przedmiot badań. Cel Badań. Problem badawczy III Metodologia badań pedagogicznych Przedmiot badań Według Zbigniewa Skornego przedmiot badań to: określony zbiór zjawisk, przedmiotów lub osób. Badanie psychologiczne i pedagogiczne dotyczą wybranej

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH Punktem wyjścia w całym procesie badawczym jest sprecyzowanie problemu badawczego oraz wyznaczenie celów analizy. Będą one miały wpływ na tok postępowania w dalszych fazach tego

Bardziej szczegółowo

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH

METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH METODY I TECHNIKI BADAŃ SPOŁECZNYCH Schemat poznania naukowego TEORIE dedukcja PRZEWIDYWANIA Świat konstrukcji teoret Świat faktów empirycznych Budowanie teorii Sprawdzanie FAKTY FAKTY ETAPY PROCESU BADAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych

Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych Zasady i wskazówki pisania prac dyplomowych 1. Informacje ogólne Prawo autorskie Student przygotowujący pracę dyplomową (licencjacką/magisterską) powinien zapoznać się z przepisami wynikającymi z "Ustawy

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE

STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE STANDARDY PRZYGOTOWANIA PRACY DYPLOMOWEJ W WSHE Temat pracy Problemowe ujęcie tematu pracy Nowatorski charakter Oryginalność ujęcia tematu Powiązanie tematu pracy z problematyką stażu, praktyk, realnym

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach WYDZIAŁ PEDAGOGICZNY I ARTYSTYCZNY Instytut Edukacji Muzycznej Struktura pisemnej pracy licencjackiej / magisterskiej 1. STRONA TYTUŁOWA

Bardziej szczegółowo

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY

Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY Radom, 13.10.2014 Wymogi dotyczące przygotowania prac licencjackich i magisterskich UKŁAD PRACY 1. Układ pracy powinien być logiczny i poprawny pod względem metodologicznym oraz odpowiadać wymaganiom stawianym

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH

ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Instytut Ekonomiczny ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH LICENCJACKICH 1. Założenia ogólne Napisanie pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Politycznych Nr 1/2006/2007 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie standaryzacji prac dyplomowych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Politycznych Nr 1/2006/2007 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie standaryzacji prac dyplomowych Pułtusk, 2006.12.14. Zarządzenie Dziekana Wydziału Nauk Politycznych Nr 1/2006/2007 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie standaryzacji prac dyplomowych I. W kwestii standaryzacji pracy licencjackiej zarządzam,

Bardziej szczegółowo

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych

A/ Prace w zakresie nauk biomedycznych Uwaga! Do prac licencjackich można mieć wgląd tylko na podstawie pisemnej zgody promotora. Wymagane jest podanie konkretnego tytułu pracy. Udostępniamy prace do wglądu tylko z ostatniego roku akademickiego.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie działalności marketingowej PRACA PROJEKTOWA I JEJ KONCEPCJA

Doskonalenie działalności marketingowej PRACA PROJEKTOWA I JEJ KONCEPCJA Doskonalenie działalności marketingowej PRACA PROJEKTOWA I JEJ KONCEPCJA Praca projektowa Praca projektowa ma być rozwiązaniem problemu (marketingowego) Wykonanie prezentacji Odbiór i ocena Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 28 października 2014 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Kryteria przyczynowości

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

ORIENTACJE, METODY, PROCEDURY i TECHNIKI BADAWCZE

ORIENTACJE, METODY, PROCEDURY i TECHNIKI BADAWCZE ORIENTACJE, METODY, PROCEDURY i TECHNIKI BADAWCZE. ORIENTACJA ORIENTACJA = zespół załoŝeń określający sposób ujmowania świata (ontologia) i sposoby jego poznawania (epistemologia) ORIENTACJA TEORETYCZNA:

Bardziej szczegółowo

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6

CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2. UMIE STOSOWAĆ METODY PRACY NAUKOWEJ 6 CELEM NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ JEST WYKAZANIE, ŻE STUDENT: 1. POTRAFI POSŁUGIWAĆ SIĘ NABYTĄ WIEDZĄ 2.ROZSZERZYŁ SWOJĄ WIEDZĘ O OPISYWANYM W PRACY ZAGADNIENIU 3.DOSTRZEGA PRAWIDŁOWOŚCI WYSTĘPUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia

Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wymagania dotyczące pracy magisterskiej Gdańska Szkoła Wyższa Wydział Administracji Kierunek Administracja, studia II stopnia Wprowadzenie: Praca magisterska, pisana pod kierunkiem opiekuna naukowego powinna

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW

ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW Załącznik do Zarządzenia Rektora KJ-TSW z dnia 12 września 2017 r. ZASADY PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ W KJ TSW Zalecenia mają charakter ogólny. Kwestie szczegółowe specyficzne dla każdej pracy należy konsultować

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE

STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE STANDARDY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ W INSTYTUCIE POLITOLOGII W PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KONINIE 1. Ogólne zasady postępowania w związku z praca licencjacką oraz egzaminem dyplomowym określają

Bardziej szczegółowo

METODOLOGIA BADAŃ przypomnienie kluczowych zagadnień dot. metodologii konstrukcja planu pracy do ustalonych

METODOLOGIA BADAŃ przypomnienie kluczowych zagadnień dot. metodologii konstrukcja planu pracy do ustalonych METODOLOGIA BADAŃ przypomnienie kluczowych zagadnień dot. metodologii konstrukcja planu pracy do ustalonych tematów zadanie: opracowanie własnego projektu badawczego przygotowanie konspektu pracy (max

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych

Metodologia badań psychologicznych Metodologia badań psychologicznych Lucyna Golińska SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Psychologia jako nauka empiryczna Wprowadzenie pojęć Wykład 5 Cele badań naukowych 1. Opis- (funkcja deskryptywna) procedura definiowania

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM WYDZIAŁ FINANSÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Finansów dnia 16 listopada 2009 r.) I. Wymogi regulaminowe 1. Praca

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.

Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich. sformułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań. Wymogi formalne dotyczące prac licencjackich i magisterskich Praca powinna zawierać: określenie problemu badawczego, zdefiniowanie celu pracy, charakterystykę przedmiotu badań i opis narzędzi analitycznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Instytut Prawa i Administracji Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży Wymogi, dotyczące prac licencjackich i magisterskich Założenia wstępne: 1. Praca licencjacka powinna być

Bardziej szczegółowo

2/17/2015 ELEMENTY SOCJOLOGII PODRĘCZNIKI STARE WYDANIE PODRĘCZNIKA. Anthony Giddens Socjologia, PWN, Warszawa, 2012

2/17/2015 ELEMENTY SOCJOLOGII PODRĘCZNIKI STARE WYDANIE PODRĘCZNIKA. Anthony Giddens Socjologia, PWN, Warszawa, 2012 ELEMENTY SOCJOLOGII dr Agnieszka Kacprzak PODRĘCZNIKI Anthony Giddens Socjologia, PWN, Warszawa, 2012 PODRĘCZNIKI UZPEŁNIAJĄCE: Piotr Sztompka Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków, 2003 Krystyna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r.

UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. UCHWAŁA nr 124/2009 Rady Wydziału Gospodarki Regionalnej i Turystyki UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia standardów pracy dyplomowej magisterskiej i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. i umiejętności wynikających z programu nauczania. Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Cele oceniania na lekcjach wos. 1. Ustalenie stopnia opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. 2. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA EKONOMICZNA

STATYSTYKA EKONOMICZNA STATYSTYKA EKONOMICZNA Analiza statystyczna w ocenie działalności przedsiębiorstwa Opracowano na podstawie : E. Nowak, Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2001 Dr

Bardziej szczegółowo

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak

Pisanie pracy dyplomowej. Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Pisanie pracy dyplomowej Seminarium licencjackie dr hab. Paweł Polak Plan zajęć Etapy pisania pracy Formułowanie problemu badawczego Logiczna konstrukcja pracy Strategie poszukiwania wprowadzenie System

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu...pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Wprowadzenie do metodologii badań Kod przedmiotu: Przedmiot w języku

Bardziej szczegółowo

Zasady pisania pracy dyplomowej / magisterskiej

Zasady pisania pracy dyplomowej / magisterskiej Zasady pisania pracy dyplomowej / magisterskiej Objętość i struktura pracy Nie ma oficjalnych ustaleń co do liczby rozdziałów. Przyjmujemy, że praca dyplomowa powinna się składać z trzech rozdziałów (magisterska

Bardziej szczegółowo

WIEDZA NAUKOWA WIEDZA POTOCZNA

WIEDZA NAUKOWA WIEDZA POTOCZNA WIEDZA POTOCZNA WIEDZA NAUKOWA (socjalizacja itd.) wiedza zindywidualizowana, subiektywna, różna, zależna od doświadczeń życiowych. Jednolita, systematyczna. Sądy należące do tzw. korpusu wiedzy w danym

Bardziej szczegółowo

Pedagogika współczesna

Pedagogika współczesna Pedagogika współczesna Sebastian Bakuła Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura wykładu Wprowadzenie Pedagogika jako nauka: przedmiot, metody

Bardziej szczegółowo

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu

Wymogi edytorskie pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu pracy licencjackiej/magisterskiej na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu I. Układ pracy dyplomowej Wymogi edytorskie 1. Strona tytułowa 2. Oświadczenie 3. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zasady zapisu pracy dyplomowej

Zasady zapisu pracy dyplomowej Załącznik do Zasad dyplomowania studentów AH Zasady zapisu pracy dyplomowej 1. Praca ma formę wydruku komputerowego na papierze formatu A4. 2. Strona tytułowa - wg załączonego wzoru. 3. Tekst: wielkość

Bardziej szczegółowo

Metody badawcze. Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych

Metody badawcze. Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych Metody badawcze Metodologia Podstawowe rodzaje metod badawczych Metoda badawcza Metoda badawcza to sposób postępowania (poznania naukowego). planowych i celowych sposobach postępowania badawczego. Muszą

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM

WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Załącznik 2 do uchwały nr 54/2017 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 26 września 2017 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM Praca magisterska jest pracą: 2. Cele

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku Pedagogika PWSZ w Chełmie. Zakres pedagogiki ogólnej:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku Pedagogika PWSZ w Chełmie. Zakres pedagogiki ogólnej: Zagadnienia do egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku Pedagogika PWSZ w Chełmie. Zakres pedagogiki ogólnej: 1. Opisz rys historyczny pedagogiki. 2. Porównaj pojęcie wychowania w różnych teoriach pedagogicznych.

Bardziej szczegółowo

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta.

autorstwie przedłożonej pracy dyplomowej i opatrzonej własnoręcznym podpisem dyplomanta. ZASADY ORAZ WSKAZÓWKI PISANIA I REDAGOWANIA PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH OBOWIĄZUJĄCE W INSTYTUCIE POLITOLOGII UMK 1. PODSTAWA PRAWNA: a) Zasady dotyczące prac dyplomowych złożenia prac i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu

Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu Metodologia badań społecznych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań społecznych Kod przedmiotu 14.9-WP-PSP-MBS-W_pNadGen6WRNJ Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk

Praca licencjacka. Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk Praca licencjacka Seminarium dyplomowe Zarządzanie przedsiębiorstwem dr Kalina Grzesiuk 1.Wymagania formalne 1. struktura pracy zawiera: stronę tytułową, spis treści, Wstęp, rozdziały merytoryczne (teoretyczne

Bardziej szczegółowo

Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017

Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017 Program Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów na lata 2016/2017 Olimpiada Historyczna Gimnazjalistów ma charakter zawodów indywidualnych realizowanych zgodnie z regulaminem i terminarzem

Bardziej szczegółowo

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku

WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku WYMOGI DOTYCZĄCE PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA w Niepaństwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Białymstoku Przygotowanie pracy dyplomowej magisterskiej stanowi złożone zadanie,

Bardziej szczegółowo

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej

2. Zalecenia dotyczące przygotowania pracy licencjackiej i magisterskiej Regulamin dotyczący kryteriów i zasad przygotowywania prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 1. Zasady dotyczące

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Z ZAGADNIEŃ METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH

Z ZAGADNIEŃ METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH Z ZAGADNIEŃ METODOLOGII BADAŃ PEDAGOGICZNYCH WYKŁAD 2 dr Marta Herzberg Instytut Nauk Społecznych WSG Plan wykładu 1. Przedmiot i cele badań naukowych 2. Metody, techniki i narzędzia badawcze 3. Formułowanie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Katedra Germanistyki Załącznik nr 4 do Zasad przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Pawlik

mgr Małgorzata Pawlik mgr Małgorzata Pawlik to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, uzupełniających wychowanie i ukierunkowanych na: wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE ZASADY PRZYGOTOWANIA PRAC LICENCJACKICH W INSTYTUCIE NEOFILOLOGII W CHEŁMIE Przedstawione poniżej zalecenia dotyczą zasad realizacji prac licencjackich na kierunku Filologia oraz Stosunki Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prac naukowych

Rodzaje prac naukowych Wyższa Szkoła Bankowa Oddział Gdańsk Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego Patryk Bieńkowski Nr indeksu: gd22175 Rodzaje prac naukowych Praca zaliczeniowa wykonana na zajęcia proseminarium pracy naukowej

Bardziej szczegółowo

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM

WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie WYMOGI STAWIANE PRACOM DYPLOMOWYM (tekst zatwierdzony na posiedzeniu Rady Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r.

Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. Załącznik 2 do uchwały nr 42/2015 Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 17 września 2015 r. WYMOGI STAWIANE PRACOM MAGISTERSKIM 1. Wymogi ogólne Praca magisterska jest pracą: wykonywaną

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Wydział Humanistyczny Katedra Germanistyki Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych w Katedrze Germanistyki opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej W Suwałkach ZASADY PISANIA PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO 1. Praca licencjacka może mieć charakter: studium przypadku - człowiek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Wydział Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ Część I. Zasady przygotowania pracy dyplomowej założenia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 4/01/2014 Rady

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Seminarium licencjackie 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Bachelor Degree Seminar 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426. DOI:

Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426. DOI: RECENZJE OMÓWIENIA Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika XXXI/2015 Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 426 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/aunc_ped.2015.010 Tomasz Różański Wydział Nauk Pedagogicznych

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną?

Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Czy, jak i właściwie dlaczego można badać opinię publiczną? Instytut Socjologii UO// Kształtowanie i badanie opinii publicznej // lato 2013/14 dr Magdalena Piejko Jak badać opinię publiczną? Co to jest

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu

Seminarium licencjackie I - opis przedmiotu licencjackie I - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu licencjackie I Kod przedmiotu 09.0-WH-FRSP-SML1-S-S14_gen30CRX Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia rosyjska

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny. Praca Przejściowa Symulacyjna. Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Praca Przejściowa Symulacyjna Projekt nr : Tytuł projektu. Kierunek studiów: Mechatronika Imię i Nazwisko:... Grupa: MTR 1st ST sem.6 Pnumer_grupy Data złożenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PRACA SOCJALNA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta Obszar wiedzy Dziedzina Dyscyplina studia I stopnia praktyczny licencjat obszar nauk

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Objaśnienie oznaczeń: S1A obszar

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów:

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: II Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Hotelarstwo i Gastronomia, Obsługa

Bardziej szczegółowo

Ewa Szadzińska "Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Z serii szkice, rozprawy, studia", Stanisław Palka, Gdańsk 2006 : [recenzja]

Ewa Szadzińska Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Z serii szkice, rozprawy, studia, Stanisław Palka, Gdańsk 2006 : [recenzja] Ewa Szadzińska "Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Z serii szkice, rozprawy, studia", Stanisław Palka, Gdańsk 2006 : [recenzja] Nauczyciel i Szkoła 1-2 (30-31), 255-258 2006 Ewa Szadzińska Recenzja

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pracę pisemną?

Jak przygotować pracę pisemną? Jak przygotować pracę pisemną? 1. Uwagi wstępne 2. Tytuł pracy 3. Struktura pracy 4. Przypisy 5. Bibliografia 6. Wykresy i tabele 7. Szukanie materiałów 8. Wymagania techniczne 1. Uwagi wstępne Praca naukowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 11 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 11 1. CHARAKTERYSTYCZNE CECHY NAUKI... 13 1.1. Pojęcie nauki...13 1.2. Zasady poznawania naukowego...15 1.3. Cele nauki...15 1.4. Funkcje nauki...16 1.5. Zadania nauki...17

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów PEDAGOGIKA SPECJALNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 5 Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów pedagogika specjalna

Bardziej szczegółowo

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych

Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Kierunek Zarządzanie I stopnia Szczegółowe efekty kształcenia i ich odniesienie do opisu efektów kształcenia dla obszaru nauk społecznych Objaśnienie oznaczeń: Z efekty kierunkowe W wiedza U umiejętności

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ

PRZYGOTOWANIE PRACY DYPLOMOWEJ 1/7 I. PRACA INŻYNIERSKA Praca dyplomowa jest widocznym i trwałym świadectwem nabytej wiedzy i szczególnych umiejętności. Zatem warto dołożyć wszelkich starań i pracę przygotować jak najlepiej, tak aby

Bardziej szczegółowo

Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje każdego studenta praca licencjacka.

Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje każdego studenta praca licencjacka. UWAGA! WAŻNE! Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązuje każdego studenta praca licencjacka. Instrukcja pisania pracy licencjackiej w załączeniu. INSTRUKCJA PISANIA PRAC LICENCJACKICH w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad.

KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. KIERUNEK SOCJOLOGIA Pytania na egzamin licencjacki Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Obowiązują od roku akad. 2015/2016 Egzamin licencjacki jest ostatnim etapem weryfikacji efektów kształcenia.

Bardziej szczegółowo

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda

Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej. Aneta Poniszewska-Marańda Szablon i zasady pisana pracy dyplomowej Aneta Poniszewska-Marańda Spis treści Spis treści powinien zawierać spis wszystkich rozdziałów oraz podrozdziałów wraz z numerami stron, na których się rozpoczynają

Bardziej szczegółowo

Etapy modelowania ekonometrycznego

Etapy modelowania ekonometrycznego Etapy modelowania ekonometrycznego jest podstawowym narzędziem badawczym, jakim posługuje się ekonometria. Stanowi on matematyczno-statystyczną formę zapisu prawidłowości statystycznej w zakresie rozkładu,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013

II. Zasady nauczania. Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 II. Zasady nauczania Ligia Tuszyńska wykład dla doktorantów wydziałów przyrodniczych 2013 1 Zasady nauczania (B. Nawroczyński, K. Sośnicki, Cz. Kupisiewicz) Zasady kształcenia (W. Okoń) Zasady uczenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ STANDARDY PRACY LICENCJACKIEJ NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE W PAŃSTWOWEJ SZKOLE WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ CEL PRACY 1.Celem pracy powinno być dążenie do poznania istoty określonego

Bardziej szczegółowo

Rodzaje badań statystycznych

Rodzaje badań statystycznych Rodzaje badań statystycznych Zbieranie danych, które zostaną poddane analizie statystycznej nazywamy obserwacją statystyczną. Dane uzyskuje się na podstawie badania jednostek statystycznych. Badania statystyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH

WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH WYMAGANIA REDAKCYJNE DOTYCZĄCE PISANIA PRAC KOŃCOWYCH na studiach podyplomowych MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDOWANIA KWESTIONARIUSZA ANKIETY. Małgorzata Kromka Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski

ZASADY BUDOWANIA KWESTIONARIUSZA ANKIETY. Małgorzata Kromka Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski ZASADY BUDOWANIA KWESTIONARIUSZA ANKIETY Małgorzata Kromka Instytut Socjologii Uniwersytet Wrocławski KOLEJNOŚC PYTAŃ W KWESTIONARIUSZU Pytania powinny być ułożone w bloki tematyczne logiczną całość; Nie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA NR 4. Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. z dnia 19 stycznia 2010 r. UCHWAŁA NR 4 Rady Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad dyplomowania oraz budowy pracy dyplomowej /licencjackiej i magisterskiej/ na Wydziale

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA KROK PO KROKU

EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU I. Czym jest EWALUACJA? II. Przebieg EWALUACJI. III. Metody zbierania danych. IV. Przykładowy układ treści raportu. V. Przykład projektu EWALUACJI. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Psychologia Nazwa kierunku kształcenia: Psychologia Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Ryszard Stachowski Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe w położnictwie

Badania naukowe w położnictwie Kod A.BN S Y L A B U S M O D U Ł U ( P R Z E D M I O T U ) Nazwa I n f o r m a c j e o g ó l n e Badania naukowe w położnictwie Rodzaj Obowiązkowy 2016/2017-2017/2018 Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność

Bardziej szczegółowo

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie

Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Standardy pracy licencjackiej dla Instytutu Ekonomicznego PWSZ w Głogowie Trzy egzemplarze pracy + wersja elektroniczna na płycie CD (rtf. doc.) + praca w kopercie. Oprawa miękka, przeźroczysta. Strona

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R.

ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R. ZARZADZENIE REKTORA NR 2/2014 WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWOŚCI I FINANSÓW W KATOWICACH Z DNIA 10 LUTEGO 2014 R. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać seminaria dyplomowe i prace licencjackie Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo