Psychologia Behawioralna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Psychologia Behawioralna"

Transkrypt

1 Studenci realizujący fakultet pt. Psychologia Behawioralna powinni z każdego wykładu przygotować się z podanych niżej zagadnień/pytań. Studenci, którzy realizują ww. fakultet na ocenę, muszą przysłać poniższy dokument z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami do dnia 25/04/08 na adres Opóźnienie w przesłaniu odpowiedzi będzie skutkowało obniżeniem o ½ oceny (np. z 5 na 4,5). Oceny będą wystawiane wg następującej skali: >50%=2, 50%-59%=3, 60%-69%=3.5, 70%-79%=4, 80%- 89%=4.5, 90%-95%=5, 96%-100%=6. Prof. dr hab. W. Pisula 1. Neofobia to: a. chroniczny lęk b. lęk przed nowymi znajomymi c. lęk przed nowymi obiektami d. cecha temperamentu 2. Neofilia to: a. poszukiwanie doznań b. preferencja nowych obiektów c. unikanie wrażeń d. dążenie do zmian 3. Doświadczenie nowości to: a. efekt różnicy pomiędzy przeszłym doświadczeniem a tym co organizm spostrzega w danym momencie b. efekt pojawienia się nowego obiektu c. zmiana w otoczeniu d. efekt utraty pamięci 4. Zachowania eksploracyjne są: a. charakterystyczne dla nielicznych organizmów b. powszechne u prawie wszystkich zwierząt c. filogenetycznie młode d. występują razem z zabawą Dr hab. P. Ostaszewski, prof. SWPS 1. Jak nazywamy w psychologii behawioralnej zachowanie definiowane, jako wybór mniejszej, natychmiastowej nagrody, zamiast większej, ale odroczonej? a. impulsywność b. samokontrola c. dyskontowanie d. zróżnicowanie 2. Jakimi właściwościami cechuje się psychologiczny, hiperboliczny model dyskontowania? a. nie dopuszcza zmiany preferencji w czasie b. zakłada, że ryzyko jest stałe w każdej jednostce czasu oczekiwania c. przewiduje możliwość zmiany preferencji w czasie d. nie ma żadnych szczególnych właściwości - 1 -

2 3. Na czym polega efekt wielkości w przypadku dyskontowania nagród odroczonych? a. na szybszym dyskontowaniu nagród większych, niż mniejszych b. na wolniejszym dyskontowaniu nagród o większej wartości, niż nagród o mniejszej wartości c. na powszechnej stosowalności zasady dyskontowania hiperbolicznego d. na dodatniej korelacji między wielkością mózgu zwierzęcia, a charakterystycznym dla niego tempem dyskontowania 4. Na czym polega związek tempa dyskontowania z uzależnieniem od nikotyny? a. badania nie wykazują żadnego związku b. osoby uzależnione zawsze chcą czekać na dużą nagrodę c. osoby uzależnione i nieuzależnione dyskontują w podobnym tempie d. osoby nieuzależnione dyskontują wolniej, niż osoby uzależnione dr hab. T. Werka 1. Wśród wielu badaczy panuje zgoda, że lęk to stan emocjonalny wywołany: a. określonym zagrożeniem o nieokreślonym prawdopodobieństwie pojawienia się b. niebezpieczeństwem o łatwych do zdefiniowania biologicznie znaczących konsekwencjach c. bodźcem bólowym d. każdym awersyjnym bodźcem bezwarunkowym 2. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, kluczowym ośrodkiem mózgowym odpowiedzialnym za formowanie się warunkowego strachu jest: a. brzuszny hipokamp b. przyśrodkowa kora przedczołowa c. przyśrodkowe jądra podwzgórza d. podstawno-boczne ciało migdałowate 3. Następstwem wzbudzenia wywołanego u szczura pośrednią stymulacją emocjonalną jest: a. stłumienie aktywności eksploracyjnej b. skrócenie czasów utajenia odpowiedzi unikania c. spotęgowanie zachowań agresywnych d. pogorszone uczenie się nowych reakcji i zachowań obronnych 4. Skrzynka wahadłowa (ang. shuttle-box) jest aparatem wykorzystywanym w laboratoriach do badania u zwierząt (zwłaszcza u szczurów): a. bezwarunkowej reakcji wzdrygnięcia (ang. startle) b. warunkowej reakcji wzdrygnięcia potęgowanej strachem (ang. fear potentiated startle) c. warunkowej instrumentalnej odpowiedzi unikania (ang. avoidance) d. warunkowej klasycznej reakcji zamierania (ang. freezing) J. Wyatt, Ph. D

3 1. Two events contributed to U.S. psychiatry s turn to more biological explanations of behavioral disorders in the past 35 years. They are: a. Psychiatry s loss of practioners and esteem, and the emergence of intruder professions such as psychology, counseling and behavioral therapies. b. The U.S. President who said biology comes first, and experimental findings of more biological causes. c. The finding that autism is caused by a virus, and the assassination attempt on U.S. President Ronald Reagan by a schizophrenic man. d. The success of medications, and the failure of behavioral techniques. 2. In the U.S., drug companies advertise that their anti-depressants will correct a serotonin imbalance in the brain which causes depression. Researchers say: a. This is true for about 80% of depressed people. b. This is true for about 42% of depressed people. c. This is true for children, not true for adults. d. This has never been proven, at all. 3. After direct-to-consumer advertising of drugs became legal in the U.S., the number of drug industry jobs in sales of drugs, while the number of jobs in research of new drugs. a. remained the same; rose slightly b. remained the same; fell slightly c. fell slightly; rose slightly d. doubled; fell slightly. 4. A group called MindFreedom challenged the American Psychiatric Association to produce any evidence that the majority of mental disorders are caused by our biology. The result was that the American Psychiatric Association: a. Was not able to produce such evidence, for the majority of disorders. b. Made convincing arguments that there is a biological cause for schizophrenia, but not for other disorders. c. Made convincing arguments, but for depression only. d. Made convincing arguments, but for anxiety disorders only. Prof. dr hab. J. Siuta 1. Definicje empiryczne traktują uczenie jako: a. zmiany w zachowaniu, które następują jako rezultat zachowania b. wytwarzanie skojarzeń między zdarzeniami, które występują w bliskiej odległości czasowej c. proces powstawania śladów pamięciowych d. nabywanie wiedzy 2. Ślady pamięciowe powstają poprzez: a. bezpośredni dopływ informacji ze środowiska b. proces przetwarzania zgromadzonych informacji c. prawidłowe odpowiedzi a i b d. żadna z wymienionych odpowiedzi 3. Odrzucenie terminu pamięć uniemożliwia wyjaśnienie: - 3 -

4 a. zapamiętywania b. odruchów bezwarunkowych c. prawidłowe odpowiedzi a i b d. zachowań odroczonych 4. Uczenie ma charakter: a. zapamiętywania zamierzonego b. zapamiętywania niezamierzonego c. zapamiętywania odroczonego d. prawidłowe odpowiedzi a i b Dr P. Bąbel 1. Przykładem zastosowania placebo nie jest: a. zastosowanie paracetamolu na ból głowy b. podanie piwa bezalkoholowego c. zastosowanie antybiotyku jako leku na grypę d. podanie kawy bezkofeinowej 2. Reakcja warunkowa: a. jest silniejsza od bezwarunkowej b. pojawia się później niż reakcja bezwarunkowa c. ma wyższą amplitudę niż reakcja bezwarunkowa d. może być przeciwna do bezwarunkowej 3. Efekt placebo to przykład: a. bodźca warunkowego b. reakcji warunkowej c. bodźca bezwarunkowego d. reakcji bezwarunkowej 4. Warunkowanie klasyczne jako mechanizm działania placebo: a. zachodzi zawsze bez udziału świadomości b. nie jest wystarczające do wzbudzenia działania c. może działać wbrew sprzecznym z nim oczekiwaniom d. zachodzi wyłącznie za pośrednictwem oczekiwań L. Solotar, Ph. D. 1. Suicide is the leading cause of death among both the year old age group and the year old age group. a. First b. Second c. Third d. None of the above 2. Which of the following is not a positive aspect of providing therapy in a school? a. Wider range of access to school personnel and settings b. Observation - 4 -

5 c. Attendance rate for the child or adolescent d. Lower no-show rate for parents and families 3. Which of the following is not a component of the Suicide Prevention Program? a. Evidence-based treatment b. Identification process c. Day Treatment d. Psycho-education 4. Which pair consistently has the highest rate of agreement on the BASC-2? a. parent/teacher b. parent/child c. teacher/child d. all pairs are equal Dr A. Popiel 1. Jeśli będę się mieć na baczności to uniknę rozczarowania To typowe przekonanie: a. Osobowości z pogranicza b. Osoby o stylu czujnym osobowości c. Osobowości histrionicznej 2. Do postulowanych mechanizmów zmiany w terapii opartej na schematach J Younga należy: a. Modyfikacja mechanizmów obronnych b. Modyfikacja zniekształceń poznawczych c. Aktywne uczenie technik i strategii pomocnych w nadawaniu struktury i samokontroli 3. Typowa strategia antyoptymalizacyjna osobowości lękliwej to: a. unikanie nowych wyzwań b. Próba skupienia uwagi na sobie za wszelką cenę c. Wchodzenie w bliskie związki wyłącznie z partnerami postrzeganymi jako osoby silne i dające oparcie 4. W badaniach nad terapią poznawczą osobowości z pogranicza pozytywna postawa pacjenta wobec leczenia oceniana przed terapią a. Nie różnicowała grup osób u których terapia okazała się skuteczna (vs nieskuteczna) b. Była częstsza u osób, u których terapia przyniosła spodziewane efekty c. Paradoksalnie niekorzystnie wpływała na przebieg terapii, prawdopodobnie ze względu na nasilone mechanizmy idealizacji G. Novak, Ph. D. 1. Which of the following is not one of the five major contributors to development of autism? a. Parental coldness b. Behavioral dynamics - 5 -

6 c. Genetic-Constitutional make-up d. History of interactions 2. A key to the behavioral systems approach to autism is to see autism as: a. A set of unrelated specific behaviors such as joint attention failure b. An organized pattern of behavior that develops out of the individual s unique biological and environmental history c. A disorder caused my neurological abnormalities d. A disorder caused by environmental substances such as immunizations 3. Early pieces in the development of autism, such as failures in mutually responsive orientation (MRO), lack of joint attention, interactional synchrony are treated in the behavioral systems approach as: a. Behavioral Cusps b. Hidden deficits c. Neither A or B d. Both A and B 4. Early Intensive Behavioral Intervention is effective because a. It establishes positive social reinforcers b. Occurs early enough to change hidden deficits into hidden skills c. The enormous number of trials are needed to establish relational responding d. All of the above Monika Mirosławska, Patrycja Rzepecka, dr B. Arska-Karyłowska 1. Zaznacz nazwę, której nie stosuje się wobec zespołu nadpobudliwości psychoruchowej: a. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi b. Zaburzenia zachowania c. Zespół hiperkinetyczny d. Zaburzenia hiperkinetyczne 2. Oddziałując na z dziecko z ADHD powinno się: a. Kolejno pracować nad poprawą poszczególnych problematycznych zachowań dziecka b. Pracować nad globalną poprawą funkcjonowania dziecka c. Unikać narzucania dziecku własnego zdania d. Unikać stosowania sztywnych zasad 3. Specyficzna pochwała nie jest: a. Konkretna b. Komentarzem na temat zachowania c. Komentarzem na temat osoby d. Zwięzła 4. Zaznacz polecenie pozytywne: a. Usiądź przy stole b. Nie biegaj - 6 -

7 dr J. Kozłowski c. Przestań dokuczać bratu d. Nie zbliżaj się do kominka 1. Które z poniższych stwierdzeń opisuje operacje motywujące: a. zmieniają efektywność bodźców wzmacniających lub karzących b. zmieniają częstotliwość zachowań związanych z danymi konsekwencjami c. zmieniają prawdopodobieństwo pojawienia się bodźca dyskryminacyjnego d. stwierdzenia a i b są prawdziwe 2. Jack Michael (1982) zwrócił uwagę na potrzebę odróżnienia funkcji motywacyjnej bodźców od funkcji: a. demotywacyjnej b. dyskryminacyjnej c. ustanawiającej d. karzącej 3. Operacje motywujące dzielimy na: a. wzmacniające i karzące b. bezwarunkowe i warunkowe c. ustanawiające i znoszące d. odpowiedzi b i c są prawidłowe 4. Modyfikację operacji motywujących możemy zaliczyć do procedur polegających na: a. kontroli antecedensów b. modyfikacji konsekwencji reakcji c. współzmienności reakcji d. kształtowaniu reakcji alternatywnych - 7 -

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej

VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 65 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM NAUKOWE Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej 6 th INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM of Polish Society for Behavioral Psychology 1 VI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM

Bardziej szczegółowo

Cognitive and memory malingering in the Context of Court testimony

Cognitive and memory malingering in the Context of Court testimony Cognitive and memory malingering in the Context of Court testimony Katarzyna PisarczyK, romuald PolczyK Institute of Psychology, Jagiellonian University, Kraków, Poland abstract The prime goal of the article

Bardziej szczegółowo

Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów

Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów Tłumaczenia / translations 199 Kompulsywne objadanie się jako uzależnienie. Przegląd teorii i dowodów Compulsive overeating as an addiction disorder. A review of theory and evidence Caroline Davis 1, Jacqueline

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGICZNA POMOC DLA UCZESTNIKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH WNIOSKI Z REALIZACJI PROGRAMU

PSYCHOLOGICZNA POMOC DLA UCZESTNIKÓW WYPADKÓW DROGOWYCH WNIOSKI Z REALIZACJI PROGRAMU Medycyna Pracy 2009;60(5):405 413 Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera w Łodzi http://medpr.imp.lodz.pl Aleksandra Mikuczewska-Wośko Dorota Biłyj Jarosław Tomczyk PRACA POGLĄDOWA PSYCHOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

Stosunek bliskich do stosowania przymusu

Stosunek bliskich do stosowania przymusu Streszczenia referatów prezentowanych na sesjach i warsztatach Stosunek bliskich do stosowania przymusu Tomasz Adamowski Katedra i Klinika Psychiatrii AM we Wrocławiu Wstęp. Bliscy pacjentów przyjętych

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. Optymalizacja leczenia w psychiatrii IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła, 9-11 grudnia 2010 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Optymalizacja leczenia w psychiatrii Wisła,

Bardziej szczegółowo

Rozwój agresji u dzieci i oddziaływania profilaktyczne w rodzinie

Rozwój agresji u dzieci i oddziaływania profilaktyczne w rodzinie Z teorii artykuły recenzowane/theory Peer-Reviewed Articles EETP 34(2014)4, ISSN 1896-2327 Krzysztof Biel Akademia Ignatianum w Krakowie Rozwój agresji u dzieci i oddziaływania profilaktyczne w rodzinie

Bardziej szczegółowo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo

PIOTR PAWLAK DZIECI. i ich. rodzeństwo PIOTR PAWLAK DZIECI z i ich rodzeństwo Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013 Recenzent: dr hab. Stanisław Lipiński, prof. WSEZiNS Adiustacja: Aleksandra Kalinowska Opracowanie typograficzne:

Bardziej szczegółowo

http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=44159&print=1

http://www.mp.pl/artykuly/index.php?aid=44159&print=1 1 z 8 2012-02-03 16:16 Medycyna Praktyczna - portal dla lekarzy Diagnostyka autyzmu Diagnosing autism Kirsty Yates, Ann Le Couteur Paediatrics and Child Health, 2009; 19: 55-59 Data utworzenia: 23.04.2009

Bardziej szczegółowo

Aspekty psychologiczne między ciałem a umysłem. The psychological aspects between the body and mind

Aspekty psychologiczne między ciałem a umysłem. The psychological aspects between the body and mind Aspekty psychologiczne między ciałem a umysłem The psychological aspects between the body and mind Redakcja Kinga Kropiwiec Mirosław Szala Kamil Maciąg Politechnika Lubelska Lublin 2014 Aspekty psychologiczne

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka autyzmu. Czym jest autyzm? Epidemio logia

Diagnostyka autyzmu. Czym jest autyzm? Epidemio logia Diagnostyka autyzmu Diagnosing autism Kirsty Yates, Ann Le Couteur Paediatrics and Child Health, 2009; 19: 55 59 tłumaczyła lek. Elżbieta Szczęsny konsultowała prof. dr hab. med. Irena Namysłowska Klinika

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki)

PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA. (wybrane problemy teorii i praktyki) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Beata Skwarek, Elżbieta Wulbach, Irena Lewicka (redakcja naukowa) PATOLOGIE I UZALEŻNIENIA (wybrane problemy teorii i praktyki) Warszawa Łódź

Bardziej szczegółowo

Specyfika funkcjonowania poznawczego osób z. zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym

Specyfika funkcjonowania poznawczego osób z. zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym Specyfika funkcjonowania poznawczego osób z zaburzeniem obsesyjno-kompulsyjnym Magdalena Czarnocka Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Izabela Krejtz Instytut Psychologii PAN Krzysztof Krejtz Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

strony: 53 66 Justyna Holka-Pokorska, Sławomir Murawiec

strony: 53 66 Justyna Holka-Pokorska, Sławomir Murawiec Psychoterapia 4 (167) 2013 strony: 53 66 Justyna Holka-Pokorska, Sławomir Murawiec Dialog motywujący w terapii schizofrenii Motivational interviewing in the context of therapy of schizophrenia III Klinika

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(28) Poznań 2008 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 97 PRACE ORYGINALNE Monika Szpringer,

Bardziej szczegółowo

Problematyczne użytkowanie telefonu komórkowego a zdrowie psychiczne Problematic phone use and mental health

Problematyczne użytkowanie telefonu komórkowego a zdrowie psychiczne Problematic phone use and mental health PAWEŁ IZDEBSKI Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy MARTYNA KOTYŚKO Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Problematyczne użytkowanie telefonu komórkowego a zdrowie psychiczne Problematic

Bardziej szczegółowo

Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu

Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn uzależnionych od alkoholu P R A C E O R Y G I N A L N E Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 2, 119 136 2013, Instytut Psychiatrii i Neurologii Motywacja do leczenia i utrzymywania abstynencji a ukończenie terapii przez mężczyzn

Bardziej szczegółowo

KOBIETA I MĘŻCZYZNA W PROCESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ CZY PŁEĆ MA ZNACZENIE?

KOBIETA I MĘŻCZYZNA W PROCESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ CZY PŁEĆ MA ZNACZENIE? Nowiny Lekarskie 2010, 79, 1, 39 46 ANNA KLATKIEWICZ KOBIETA I MĘŻCZYZNA W PROCESIE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ CZY PŁEĆ MA ZNACZENIE? WOMEN AND MEN IN THE PROCESS OF PSYCHOLOGICAL AID

Bardziej szczegółowo

Koncepcja, zgodnie z którą lęk i hamowanie behawioralne są zjawiskami blisko spokrewnionymi, jest obecnie szeroko rozpowszechniona.

Koncepcja, zgodnie z którą lęk i hamowanie behawioralne są zjawiskami blisko spokrewnionymi, jest obecnie szeroko rozpowszechniona. Lęk i behawioralny system hamowania 50 Koncepcja, zgodnie z którą lęk i hamowanie behawioralne są zjawiskami blisko spokrewnionymi, jest obecnie szeroko rozpowszechniona. Coraz większe poparcie zyskuje

Bardziej szczegółowo

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI

ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne 2013, Tom VII, Nr 2 Rola nauczyciela w ochronie dzieci i młodzieży... ROLA NAUCZYCIELA W OCHRONIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZED ZAGROŻENIAMI CYBERPRZESTRZENI Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII),

Bardziej szczegółowo

Paśko I. Rola metod aktywizujących w badaniu środowiska przyrodniczego przez uczniów w młodszym

Paśko I. Rola metod aktywizujących w badaniu środowiska przyrodniczego przez uczniów w młodszym 1 Dr Ingrid Paśko Dr Irmina Zioło Children's Getting to Know Nature by Means of Didactic Plays From a psychological point of view, for a development of a child, the surrounding in which a child exists

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci

Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci AGNIESZKA IZDEBSKA Instytut Psychologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Konsekwencje przemocy seksualnej wobec dzieci Problematyka konsekwencji przemocy seksualnej doświadczanej przez dzieci

Bardziej szczegółowo

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra

THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra THE 1 st INTERNATIONAL LOGOPAEDICS CONFERENCE Current issues in speech and language therapy 22.06.2012 Zielona Góra Summaries of conference presentations Conference venue: Hotel Bukowy Dworek (Gronów /

Bardziej szczegółowo

Workaholism and emotional competencies 1

Workaholism and emotional competencies 1 Kamila Wojdyło Institute of Psychology University of Gdańsk Aleksandra Lewandowska-Walter Institute of Psychology University of Gdańsk Paweł Jurek Institute of Psychology University of Gdańsk Workaholism

Bardziej szczegółowo

Płeć a poziom kinezjofobii w populacji osób dorosłych. Gender and level of kinesiophobia in adult population of southern Poland

Płeć a poziom kinezjofobii w populacji osób dorosłych. Gender and level of kinesiophobia in adult population of southern Poland 277 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 3, 277 287 Prace oryginalne Andrzej Knapik 1, Edward Saulicz 2,

Bardziej szczegółowo

Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek?

Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek? Psychologia Społeczna 2008 tom 3 1 (6) 11 22 ISSN 1896-1800 Psychologia społeczna a neuronauki: dominacja, separacja czy satysfakcjonujący związek? Piotr Winkielman Department of Psychology, University

Bardziej szczegółowo

SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE

SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE SLI SPECYFICZNE ZABURZENIE JĘZYKOWE DIAGNOZA, PROGNOZA, INTERWENCJA KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA WARSZAWA, 5 8 LIPCA 202 Wydawca: Instytut Badań Edukacyjnych ul. Górczewska 8 0-80 Warszawa tel. (22) 24 7

Bardziej szczegółowo

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY

STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY Uniwersytet Przyrodniczo Humanistyczny w Siedlcach Instytut Pedagogiki PL ISSN 1689 6416 STUDENT NIEPEŁNOSPRAWNY SZKICE I ROZPRAWY ZESZYT 11(4)2011 Redakcja naukowa Tamara Zacharuk Siedlce 2011 2 Recenzent:

Bardziej szczegółowo

Ewa Holt (2246) Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji

Ewa Holt (2246) Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji Ewa Holt (2246) Wpływ medytacji na aktywność mózgu przy przetwarzaniu emocji Słowa kluczowe: medytacja, emocje, potencjały wywołane Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Zacznij zmiany od siebie!

Zacznij zmiany od siebie! Zacznij zmiany od siebie! KwalifikacjetoPodstawa.eu Podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych redakcja Marta Znajmiecka-Sikora,

Bardziej szczegółowo