REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. e-tutoring w wiejskiej szkole

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. e-tutoring w wiejskiej szkole"

Transkrypt

1 załącznik do Zarządzenia RODN-13-CZ-D GK.K z dnia 7 września 2012 r. REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. e-tutoring w wiejskiej szkole 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w Projekcie pn. e-tutoring w wiejskiej szkole. 2. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Numer Projektu: WND-POKL / Realizatorem Projektu jest Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie na podstawie umowy z Departamentem Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej (Instytucji Pośredniczącej I stopnia). 4. Całkowitą realizację Projektu zaplanowano w okresie: 1 czerwca 2012 r. 30 czerwca 2014 r. 5. Biuro Projektu mieści się w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie,, w pokoju nr 224 (II piętro). Biuro jest czynne w okresie od września do czerwca w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od do oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkołach w godzinach od do W sytuacji, gdy w ww. godzinach instytucja będzie 1

2 niedostępna dla interesantów, wówczas Biuro Projektu również będzie nieczynne, a wszystkie osoby zainteresowane będą mogły znaleźć stosowną informację na stronie internetowej Projektu: etutoring.womczes.edu.pl w zakładce Aktualności oraz na tablicy informacyjnej w, w holu głównym na II piętrze 6. Działania będą realizowane dla nauczycielek/nauczycieli (łącznie 720 osób) pracujących w szkołach na terenach wiejskich województwa śląskiego, wybranych zgodnie z zasadami opisanymi w 5. 2 Słownik pojęć Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i skróty oznaczają: Beneficjent/Wnioskodawca/Realizator Projektu Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie,, Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca I stopnia/ip Samorząd Województwa Śląskiego, który powierzył pełnienie roli IP Wydziałowi Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Uczestniczka/uczestnik u/u osoba zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio korzystająca z zaplanowanego wsparcia, zainteresowana podnoszeniem własnych kwalifikacji zawodowych, Nauczycielka/nauczyciel n/n, Unia Europejska UE, Europejski Fundusz Społeczny EFS, Projekt ogół działań realizowanych w ramach projektu pn. e-tutoring w wiejskiej szkole, 2

3 Akademia TIK jedna edycja zajęć szkoleniowych organizowanych przez Realizatora Projektu zgodnie z ustalonym zakresem merytorycznym i harmonogramem, składająca się z: konferencji otwierającej, kursu e-learningowego oraz z konferencji otwartej podsumowującej, PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata , Strona internetowa Projektu informacje merytoryczne i organizacyjne na temat Projektu udostępnione w postaci strony internetowej o adresie etutoring.womczest.edu.pl, Biuro Projektu miejsce przygotowania i realizacji Projektu w siedzibie Realizatora Projektu w Częstochowie,, w pokoju nr 224 (II piętro). PEFS Podsystem monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 3 Cel Projektu 1. Celem Projektu jest zwiększenie poziomu umiejętności posługiwania się narzędziami TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych) z wykorzystaniem platformy edukacyjnej MOODLE przez n/n pracujące/cych w szkołach na terenach wiejskich województwa śląskiego. 2. Cele szczegółowe Projektu: a) zwiększenie wśród n/n pracujących w szkołach na terenach wiejskich województwa śląskiego przygotowania do wykorzystania narzędzi MOODLE i Web 2.0 podczas zajęć edukacyjnych, b) zwiększenie wiedzy teoretycznej i praktycznej n/n nt. nowych środowisk kształcenia platformy edukacyjnej i narzędzi społecznościowych, c) nabycie umiejętności współpracy zespołowej na platformie e-learningowej dzielenie się zasobami dydaktycznymi, wymiana doświadczeń w celu treningu umiejętności e-tutora, d) zwiększenie szans n/n na utrzymanie posiadanego zatrudnienia oraz zdobycie kolejnych stopni awansu zawodowego. 3

4 4 Zakres wsparcia 1. Udział n/n w Projekcie jest bezpłatny, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty i obejmuje wszelkie przyznane przez Realizatora Projektu formy wsparcia. 2. Głównym przedmiotem wsparcia jest udział n/n w Akademii TIK. Projekt obejmuje przeszkolenie 720 osób. W ramach Akademii TIK powstanie 5 grup szkoleniowych liczących po 144 u/u podzielonych na 6 podgrup po maksymalnie 24 osoby. W ramach Projektu zrealizowanych zostanie 5 edycji szkoleń (czas trwania jednej edycji wynosi 5 tygodni). U/u grupy szkoleniowej będzie zobligowana/y do uczestnictwa w 40 h dydaktycznych, na które składać się będą: 2 h zrealizowane podczas konferencji otwierającej, 38 h zrealizowanych w trybie e-learningowym (na platformie MOODLE). 3. Każda grupa uczestniczek/uczestników będzie zobowiązana do udziału w konferencji otwierającej trwającej 3 h dydaktyczne, z czego 1 h przeznaczona będzie na sprawy organizacyjne, natomiast pozostałe 2 h na cele dydaktyczne. 4. Beneficjent nie pokrywa u/u kosztów dojazdu związanych z realizacją Projektu. 5. Szkolenie będzie się odbywało online w czasie dogodnym dla u/u (praca w trybie asynchronicznym na platformie MOODLE) i będzie się składać z 6 modułów: MODUŁ 0: Wprowadzenie sprawy organizacyjne sylabus prawo autorskie i licencje Creative Commons. MODUŁ 1: Wykorzystanie platformy e-learningowej w edukacji tworzenie kursu na platformie MOODLE. MODUŁ 2: Tworzenie bloga i mikrobloga edukacyjnego. MODUŁ 3: Tworzenie szkolnego lub klasowego kanału w serwisie YouTube. 4

5 MODUŁ 4: Prowadzenie projektów edukacyjnych z wykorzystaniem narzędzi społecznościowych prowadzenie oficjalnego profilu na portalu Facebook. MODUŁ 5: Ewaluacja podsumowanie pracy. 6. U/u będzie zobligowana/y do uczestnictwa we wszystkich modułach szkolenia oraz do wdrożenia jednego wybranego modułu w praktyce (do wyboru moduły 1 4). 7. Beneficjent udostępni uczestniczkom/uczestnikom, mającym utrudniony dostęp do sieci lub też do sprzętu komputerowego nieodpłatnie w czasie trwania szkolenia (przez 5 tygodni) codziennie (w dni robocze) po 5 h, 14 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, zlokalizowanych w siedzibie Beneficjenta. 8. Szkolenie ma charakter interaktywny odbywać się będzie przy stałym i aktywnym kontakcie z prowadzącym oraz innymi uczestniczkami/uczestnikami. 9. U/u szkolenia otrzyma dostęp do materiałów online, dzięki którym zdobędzie wiedzę i umiejętności konieczne do samodzielnego zastosowania narzędzi Web 2.0 i e-learningu w pracy dydaktyczno-wychowawczej. 10. Podczas projektowania własnych materiałów dydaktycznych w ramach szkolenia u/u otrzyma wsparcie merytoryczne i metodyczne prowadzących ekspertów w zakresie różnych form kształcenia na odległość. 11. Po zakończeniu 40-godzinnego szkolenia uczestniczki/uczestnicy zostaną zaproszone/zaproszeni na konferencję podsumowującą Projekt. Konferencja podsumowująca będzie miała charakter otwarty, co oznacza, że będą mogły w niej wziąć udział również osoby niebiorące udziału w Projekcie. Konferencje będą nagrywane kamerą wideo, a nagrania zostaną udostępnione na stronie internetowej Projektu. 12. Podczas konferencji podsumowującej szkolenie każda/y u/u, która/y pozytywnie zaliczy szkolenie w ramach Akademii TIK otrzyma zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. nr 34, poz. 186.). 13. W przypadku braku możliwości odbioru zaświadczenia osobiście, po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności na konferencji otwartej podsumowującej, zaświadczenie zostanie wysłane drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. 14. Produktami końcowymi Projektu będą: publikacja w repozytorium materiałów szkoleniowych w formie e-booka, publikacja materiałów konferencyjnych w formie papierowej, 5

6 publikacja online materiałów dydaktycznych wypracowanych przez u/u szkolenia w postaci otwartych zasobów edukacyjnych udostępnionych na licencjach CreativeCommons. 15. W ramach szkolenia każda/y u/u ma zapewnione nieodpłatnie: 40 h dydaktycznych szkolenia, udział w konferencji otwierającej i podsumowującej, dostęp do stanowiska komputerowego w w czasie trwania szkolenia 5 h dziennie przez okres 5 tygodni (w dni robocze), zgodnie z harmonogramem publikowanym z tygodniowym wyprzedzeniem na stronie etutoring.womczest.edu.pl, materiały szkoleniowe (teczki kartonowe, notatniki, artykuły piśmiennicze) oraz broszury informacyjne, przerwę kawową w trakcie trwania konferencji otwierającej oraz konferencji otwartej podsumowującej, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 5 Uczestniczki/uczestnicy i ich rekrutacja 1. Projekt jest skierowany do n/n bez względu na wiek i płeć, aktywnych zawodowo, posiadających wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym, pracujących w szkołach na terenach wiejskich województwa śląskiego. 2. Projekt jest zgodny z kryteriami Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. 3. Proces rekrutacji. a) Kampania informacyjno-promocyjna, której celem będzie dotarcie z informacją o Projekcie do jak największej liczby nauczycielek/nauczycieli. Kampania prowadzona będzie jednocześnie na kilku płaszczyznach: medialnej (poprzez: reklamę w prasie regionalnej, spoty w radiu oraz system banerowy w Internecie), 6

7 bezpośredniej (spotkania w urzędach gmin, w placówkach oświatowych), dystrybucyjnej (kolportaż materiałów informacyjnych, tj. ulotek, broszur). b) Wybór u/u w oparciu o kryteria formalne. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Kwalifikowanie osób do Projektu odbędzie się wyłącznie w oparciu o następujące dokumenty rekrutacyjne dostarczone w oryginale do Biura Projektu (osobiście lub pocztą tradycyjną): formularz karty zgłoszenia do Projektu (załącznik nr 0), deklarację uczestnictwa w Projekcie (załącznik nr 1), oświadczenie u/u Projektu (załącznik nr 2), zaświadczenie o zatrudnieniu (załącznik nr 3), oświadczenie u/u Projektu o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem (załącznik nr 4), oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie wizerunku (załącznik nr 5). Wszystkie dokumenty będą udostępnione w Biurze Projektu oraz na stronie WWW. Dopuszcza się możliwość przesłania przez u/u skanów ww. dokumentów pocztą elektroniczną na adres: Dokumenty przesłane tą drogą muszą zostać potwierdzone odręcznym czytelnym podpisem przez u/u podczas konferencji otwierającej. c) Zasady kwalifikacji u/u: kwalifikacji u/u dokonuje komisja rekrutacyjna złożona z minimum dwóch członków zespołu projektowego, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji u/u, biorąc pod uwagę kompletność i poprawność formalną dokumentów oraz kolejność zgłoszeń na dane szkolenie, w przypadku, gdy liczba chętnych, spełniających kryteria formalne przewyższy liczbę miejsc, utworzone zostaną listy rezerwowe. Weryfikacja danych u/u umieszczonych na listach rezerwowych będzie dokonywana każdorazowo na maksymalnie 2 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć jednej z grup Akademii TIK poprzez ponowną analizę dokumentów rekrutacyjnych. 7

8 osoba, która została zakwalifikowana, ale pomimo potwierdzenia udziału w zajęciach nie zgłosi się w dniu konferencji otwierającej szkolenie i nie poinformuje o tym Biura Projektu, może zostać skreślona z listy uczestników, a na jej miejsce zostanie przyjęta pierwsza w kolejności osoba z listy rezerwowej sporządzonej w trakcie rekrutacji, osoby z list rezerwowych będą kwalifikowane do udziału w Projekcie w przypadku rezygnacji osób z list podstawowych, komisja rekrutacyjna sporządzi protokół kwalifikacyjny (do każdej edycji), którego załącznikami będą: lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa, podpisany przez członków komisji rekrutacyjnej. d) Nadanie NUP w celu ułatwienia dokumentowania ścieżki wsparcia w Projekcie: osoby, które przeszły pozytywnie rekrutację otrzymają indywidualny Numer Uczestniczki/Uczestnika Projektu (NUP). NUP-y zostaną opublikowane na stronie internetowej Projektu, jednocześnie u/u zostanie zawiadomiona/y o wyniku rekrutacji em, w czasie trwania konferencji rozpoczynającej szkolenie (w pierwszej godzinie organizacyjnej) nauczycielki/nauczyciele otrzymają na własność za potwierdzeniem odbioru materiały szkoleniowe. 4. Rekrutacja prowadzona będzie w sposób ciągły od 1 września 2012 r. do pięciu dni przed konferencją otwierającą ostatnią grupę Akademii TIK w 2014 roku. 5. Proces rekrutacji przebiegać będzie zgodnie z zasadą równości szans. Każda/y z potencjalnych uczestniczek/uczestników spełniających kryteria Projektu będzie miała/miał jednakowy dostęp do zaplanowanego w nim wsparcia. 6. W Projekcie przewidziano udział łącznie 720 osób, w tym 690 kobiet i 30 mężczyzn z czego założono, że 576 osób ukończy Akademię TIK, a 600 zwiększy przygotowanie do wykorzystania narzędzi platformy e-learningowej MOODLE i narzędzi Web 2.0 oraz nabędzie umiejętności współpracy zespołowej na platformie e-learningowej. 8

9 6 Uprawnienia i obowiązki uczestniczki/uczestnika szkolenia 1. U/u szkolenia jest uprawniona/y do: nieodpłatnego udziału w Projekcie pn. e-tutoring w wiejskiej szkole, otrzymania możliwych zaplanowanych w Projekcie form wsparcia dodatkowego, zgłaszania uwag dotyczących szkolenia oraz innych spraw organizacyjnych Realizatorom Projektu. 2. U/u szkolenia jest zobowiązana/y do: uczestnictwa we wszystkich modułach w ramach szkolenia, aktywnego uczestnictwa w szkoleniu zgodnie z zasadami określonymi w sylabusie szkolenia oraz właściwego zachowania zgodnie z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego, informowania Biura Projektu (koordynatora bądź asystentki) o ewentualnych zmianach danych osobowych. 3. U/u jest zobowiązana/y do potwierdzania każdorazowo swojej obecności poprzez zalogowanie się na platformie MOODLE. 4. Realizator Projektu dopuszcza usprawiedliwione nieobecności u/u spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi, o których u/u powiadomi Biuro Projektu. Usprawiedliwienie wymaga złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności lub/i zwolnienia lekarskiego. Dopuszczalna liczba nieobecności to maksymalnie 20% wszystkich zajęć. 5. U/u jest zobowiązana/y do udziału w ewaluacji szkolenia, w tym szczególnie wypełnienia ankiety ewaluacyjnej na początku i na końcu kursu online. 6. U/u szkolenia ponosi odpowiedzialność za szkodę w mieniu Realizatora Projektu i jego podwykonawców oraz za szkodę na osobie wyrządzoną w związku z uczestnictwem w szkoleniu, powstałą z winy u/u. 9

10 7 Zasady rezygnacji uczestniczki/uczestnika z udziału w Projekcie 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu udostępnionym przez Biuro Projektu. 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn natury zdrowotnej, działania siły wyższej lub innych powodów i z zasady nie mogą być znane przez u/u w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. 3. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do szkolenia (maksymalnie do 7 dni od konferencji otwierającej), jej miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 8 Zasady monitoringu 1. U/u podlega procesowi monitoringu oraz bierze udział w ewaluacji określonej w 6. pkt.5., mającym na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu. 2. W celu sprawozdawczości Projektu (wniosek o płatność, PEFS) uczestniczki/uczestnicy Projektu udostępnią Beneficjentowi dane osobowe, które zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa są chronione i będą przetwarzane przez upoważnione do tego osoby do końca obowiązywania ww. Polityki Bezpieczeństwa, tj. do 30 czerwca 2014 r. 10

11 9 Postanowienia końcowe 1. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji Projektu lub dokumentów programowych oraz w przypadku innych nieprzewidzianych sytuacji. 2. W przypadku powstania sporu na tle wykonania postanowień niniejszego Regulaminu strony będą starały się załatwić go polubownie, a w przypadku braku porozumienia odpowiednim do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Beneficjenta. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i obowiązuje przez okres realizacji Projektu. 4. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 5. Aktualny Regulamin jest dostępny na stronie internetowej etutoring.womczest.edu.pl oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Projektu. sporządził: Ernest Pidzik dn r. 11

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Pomorski Project Manager REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Pomorski Project Manager W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalizm kadr księgowych oraz członków rad nadzorczych warunkiem rozwoju przedsiębiorczości W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE e-dukacj@ w Zespole Szkół w Olecku kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalny Project Manager program rozwoju kompetencji łódzkich kadr z zakresu zarządzania projektami W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie dla szkół i przedszkoli we Wrocławiu 1 Definicje Projekt: projekt pt. Aktywne doskonalenie kompleksowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauczanie z pasją! I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt Nauczanie z pasją realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX, Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Lubelskie Centrum Kompetencji Językowych Nr projektu POKL.09.06.02-06-035/13 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni!

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! Strona1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o: REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Młodzi, a już doświadczeni! 1. Osobie bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy oznacza to bezrobotnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Akademia Policjanta Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN NABORU I REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA w projekcie pn. Akademia Policjanta w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Certyfikuj swoje kompetencje Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez miasto stołeczne Warszawę w partnerstwie z Fundacją Aktywizacja Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalne kadry lubuskiej turystyki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo