ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012"

Transkrypt

1 COOPERATION WEEK Dzień Informacyjny ICT + TRANSPORT Warszawa, ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W Małgorzata Szołucha Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Plan prezentacji 1. Fundusze UE i ich organizacja 2. Zasady uczestnictwa w 7PR, wielkość dofinansowania 3. 8 konkurs ICT

3 Fundusze UE i ich organizacja EU Structural Funds 4,26 B B 9,1 B B 0,73 B B

4 Fundusze UE i ich organizacja Health 6,1 Bio, Food, Agriculture 1,9 32,4 ICT 9,1 7,5 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 People Transport 4,2 Soc. 4,8 Economy 0,6 4 Security 1,4 Space 1,4 Cooperation Euratom 9,1 B B 2,8 Ideas Capacities JRC 1,8 EU Structural Funds 0,73 B B 4,26 B B

5 Fundusze UE i ich organizacja EERP (PPP) Health 6,1 Bio, Food, Agriculture 1,9 ICT 9,1 7,5 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 People Transport 4,2 Soc. 4,8 Economy 0,6 4 Security 1,4 Space 1,4 Euratom 2,8 Ideas Capacities Energy Effective Buildings 1 Factories of the Future 1,2 Green Cars (EIB) JRC 1,8 Future Internet PPP 0,17 EU Structural Funds 0,73 B B 4,26 B B Entrepreneurship & Innovation Programme (EIP) 2,17 Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) 0,73 Intelligent Energy Europe Programme (IEE) 0,73

6 7PR: Główny instrument finansowania badań i rozwoju technologicznego w Europie Wspieranie współpracy ponadnarodowej w dziedzinie badań naukowych; Zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych; Wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy; Wzmacnianie kadry naukowej; Zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem; Wspieranie naukowców.

7 7PR: Ogólne zasady uczestnictwa Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków (Call for Applicants) ogłaszanych regularnie przez KE. Oceny jakości zgłoszonych projektów dokonuje grupa niezależnych ekspertów z różnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

8 Kto może uczestniczyć w 7 Programie Ramowym Przykładowymi jednostkami biorącymi udział w projektach są: uczelnie wyższe, centra badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe), osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze - JRC), organizacje międzynarodowe, itp.; instytucje publiczne, organy samorządowe; przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie MŚP (przedsiębiorstwo spełniające następujące kryteria KE 2003/361/EC: zatrudnia nie więcej niż 250 osób, posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro, jest niezależne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu, nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową).

9 Wysokość dofinansowania KE Wysokość dofinansowania KE liczona jest procentowo od całkowitych poniesionych kosztów kwalifikowanych, do których podobnie jak w 6PR nie jest zaliczany VAT. Dofinansowanie jest zróżnicowane w zależności od rodzaju instytucji, typu projektu oraz rodzaju działania wykonywanego w projekcie: Działania badawczo-rozwojowe - do 50% (ale w przypadku organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkółśrednich i uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz MŚP - do 75%) Działania demonstracyjne - do 50% Projekty typu akcje koordynacyjne i wspierające - do 100% Inne działania (m.in. w zakresie zarządzania, w tym uzyskiwania świadectw kontroli sprawozdań finansowych, działań szkoleniowych, koordynacji, sieci współpracy oraz rozpowszechniania) - do 100% Badania pionierskie (program Pomysły) - do 100% Akcje badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) - do 100% Dla poszczególnych akcji określone są różne maksymalne stawki na zarządzanie projektem. Różne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty podróży, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw. fixed amount, czyli stawek o ustalonej przez KE wysokości.

10 Instrumenty finansowe typy projektów Projekty współpracy pracy (CP - Collaborative Projects) projekty badawczo-wdro wdrożeniowe realizowane przez konsorcja z uczestnikami z różnych r państw, mające na celu stworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, produktów w i wykorzystanie wspólnych zasobów przeznaczonych na badania (WorkProgram( WorkProgram): - projekty małej i średniej skali (np mln euro, partnerów, 2-33 lata) - projekty dużej skali (np mln euro, partnerów,, 3-53 lat) Sieci doskonałości (NoE - Networks of Excellence) wsparcie wspólnego programu działań,, wdrażanego anego przez wiele organizacji badawczych łącz czących cych swoje działania ania w danej dziedzinie. Działania ania koordynacyjne i wspierające (CSA( CSA-CA, CSA-SA Coordination/ Support Actions) wsparcie dla działań mających na celu koordynację i wspomaganie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, międzynarodowy dostęp p do infrastruktur badawczych, prace studyjne, konferencje itd.).

11 ICT Call 8 Call identifier: FP7-ICT ICT Date of publication: 26 July 2011 Deadline: 17 January 2012,, at 17:00.00 Brussels local time Indicative budget: : EUR million

12 Podstawowe dokumenty Program Pracy Guide for Applicants: Collaborative projects Large-scale integrating projects (IP) Collaborative projects Small or medium-scale focused research projects Coordination and support actions Support actions (SA) Coordination and support actions Coordination actions (CA) Model Grant Agreement: cordis.europa.eu/fp7/ /fp7/calls-grant-agreement_en.htmlagreement_en.html Guide to Financial Issues: cordis.europa.eu/fp7/ /fp7/find-doc_en.htmldoc_en.html

13 Program Pracy na lata Challenge 1 Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructure Challenge 2 Cognitive Systems and Robotics Challenge 3 Alternative Paths to Components and Systems Challenge 4 Technologies for Digital Content and Languages Challenge 5 ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance Challenge 6 ICT for a low carbon economy Challenge 7 ICT for the Enterprise and Manufacturing Challenge 8 ICT for Learning and Access to Cultural Resources

14 Jak czytać Program Pracy ? Objective : Tematyka działań Targetet outcomes : Cel badań Expected impact : Oczekiwane rezultaty Funding schemes : Instrumenty finansowe Budget distribution : Propozycja budżetu Call : Identyfikator konkursu Przykład z WP

15 Tematy: FP7-ICT Challenge Objectives Funding schemes Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures ICT Future Networks ICT Cloud Computing, Internet of Services and Advanced Software Engineering IP/STREP, NOE, CSA IP/STREP, CSA ICT Trustworthy ICT IP/STREP, NoE, CSA ICT Future Internet Research and Experimentation (FIRE) (b), (c), (e) IP, STREP, CSA

16 Tematy: FP7-ICT Challenge Objectives Funding schemes Challenge 1: 1: Pervasive and and ICT ICT Future Networks IP/STREP, NOE, NOE, CSA CSA ICT Very 3: ICT Very advanced Challenge 3: Alternative to and nanoelectronic components: design, Paths to Components and CSA and IP/STREP, CSA engineering, technology and Systems manufacturability ICT ICT Smart components and and smart smart systems integration (b) (b) ICT ICT Core Core and and disruptive photonic technologies (a), (a),(c), (c),(d) (d) IP/STREP IP, IP, STREP, ERANET Plus, Plus, CPCSA

17 Tematy: FP7-ICT Challenge Objectives Funding Funding schemes Challenge 3: 3: Alternative ICT ICT Very Very advanced IP/STREP, CSA CSA Challenge 4: 4: Technologies ICT for Digital ICT Intelligent Information for Digital CSA IP/STREP, CSA Content Content and and Management Languages Challenge 6: 6: ICT ICT for for a Low Low Carbon Carbon Economy ICT ICT Smart Smart energy energy grids grids ICT ICT ICT ICT for for efficient efficient water water resources management ICT ICT Cooperative systems systems for for energy energy efficient efficient and and sustainable mobility mobility STREP, STREP, CSA CSA STREP STREP IP/STREP, CSA CSA

18 Tematy: FP7-ICT C hallenge hallenge O bjectives bjectives Funding Funding schem schem es es C hallenge hallenge 8: 8: IC IC T T for for Learning Learning and and A ccess ccess to to C ultur ultur al al Resources Resources Technology-E Technology-E nhanced nhanced Learning Learning C SA SA Future Future and and E E m erging erging Technologies Technologies IC IC T T FE FE T T Proactive: Proactive: U nconv nconv entional entional C om om putation putation STRE STRE P P (U (U C O M P) P) IC IC T T FE FE T T Proactive: Proactive: D ynam ynam ics ics IP/S TR EP, SA of of M ulti-level ulti-level C om om plex plex S S ystem ystem s IP/S TR EP, C SA s IC IC T T FE FE T T Proactive: Proactive: M inim inim ising ising E E nergy nergy C onsum onsum ption ption of of STRE STRE P P C om om puting puting to to the the Lim Lim it it (M (M IN IN C ON ON ) ) IC IC T T C oordinating oordinating C om om m unities, unities, Identifying Identifying new new research research topics topics for for FET FET P P roac roac tive tive initiatives initiatives and and SA Fostering etw orking of ational and C SA Fostering N etw orking of N ational and R egional egional R esearch esearch P P rogram rogram m es es (a), (a), (b), (b), (c), (c), (d) (d)

19 Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures Objective ICT Future Networks Celem jest rozwój przyszłych ych energooszczędnych sieci infrastruktur, które wspierają spójno jność i interoperacyjność mobilnych przewodowych i bezprzewodowych sieci szerokopasmowych, umożliwiaj liwiających rozwój j Internetu przyszłości. a) Wireless and moblile broadband Systems STREP, IP 160 M b) Hihg capacity end-to-end infrastructure technlogies c) Novel internet architectures and management and operation frameworks d) Flexible, resilient, broadband satellite cmmunication e) Coordination and Support Actions and Networks of Excellence STREP, IP STREP, IP STREP, IP NoE, CSA 152 M NoE: EUR 6 million; CSA: EUR 2 million

20 Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures ICT Cloud Computing, Internet of Services and Advanced Software Engineering Celem jest wspieranie długofalowych d badań nad nowymi zasadami, metodami, narzędziami i technikami umożliwiaj liwiającymi programistom tworzenie interoperacyjnych usług ug w internecie opartych na otwartych standardach,, wystarczająco co elastycznych oraz za rozsądn dną cenę. a) Cloud Computing STREPs, IP 70 M b) Internet of Services STREPs, IP 68.5 M c) Advanced software engineering STREPs, IP d) Coordination and support actions CSA 1.5 M

21 Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures ICT Trustworthy ICT Celem działania ania jest min. zwiększenie wiarygodności technologii ICT, usług ug sieciowych, systemów w oraz poprawa polityki bezpieczeństwa i zaufania w zarządzaniu danymi; poprawa wiarygodności sieci i systemów, zapobieganie zagrożeniom sieciowym; ; stworzenie ram dla usług ug sieciowych; poprawa interoperacyjności ci oraz wsparcie procesu normalizacji; lepsza koordynacja i integracja działań badawczych w Europie i na arenie międzynarodowej w tym zakresie. a) Heterogeneous networked, service and computing environments. STREPs, IP 80 M b) Trust, eidentity and Privacy management infrastructures. c) Data policy, governance and socio-economic ecosystems. STREPs, IP STREPs, IP 70 M d) Networking and Coordination activities NoE, CSA 10 M

22 Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures ICT Future Internet Research and Experimentation (FIRE) Inicjatywa badawczo-do doświadczalna/eksperymentalna w sferze Internetu Przyszłości (FIRE) - Inicjatywa służys min. Finansowaniu badań doświadczalnych na wielką skalę pozwalających na ocenę technologii Internetu przyszłości oraz tworzeniu interdyscyplinarnych badań i eksperymentów środowiska Internetu w celu badania wysoce innowacyjnych i rewolucyjnych pomysłów w na nowe modele usług. ug. FIRE promuje koncepcję badań opartych na eksperymentach łącz czących cych wizjonierskie badania naukowe, z wymaganiami przemysłu. b) FIRE Federation One IP c) FIRE Experimentation STREPs 23 M 25 M e) Coordination and Support Actions CSA 2 M

23 Challenge 3: Alternative Paths to Components and Systems Objective ICT Very advanced nanoelectronic components: design, engineering, technology and manufacturability Cel obejmuje bardzo zaawansowane elektroniczne i fotonicze komponenty, zintegrowane mikro / nanosystemy, systemy informatyczne, systemy wbudowane. a) Beyond CMOS technology STREPs 60 M b) Circuit-technology solutions STREPs and at least 1 IP 55 M c) Nano-manufacturing and Joint Equipment Assesment STREPs and at least 1 IP d) Coordination and Support Actions CSA 5 M

24 Challenge 3: Alternative Paths to Components and Systems ICT Smart components and smart systems integration Celem jest zwiększona inteligencja urządze dzeń (obliczenia / moc decyzji, możliwo liwości wykrywania), zwiększona miniaturyzacja i integracja urządze dzeń i systemów oraz zwiększona integracja składnik adników w i procesów w bioaktywnych (także e składnik adników komórkowych, molekularnych, bio / nanochemii). Działania badawcze powinny być prowadzone w obszarach realnych zastosowań, takich jak służba zdrowia i sektor farmaceutyczny, transport, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i ochrona jakości żywności, itp., w zależności od potrzeb. Micro-Nano Bio Systems (MNBS) inteligentne systemy łączące mikrosensory, mikroelektronikę, nanomateriały, biologię molekularną, biochemię, techniki pomiarowe i ICT. Projekty ukierunkowane na ochronęśrodowiska i bezpieczeństwo w zakresie kontroli jakości produkcji; zintegrowane systemy mikro-nano będące w stanie przeanalizować środowisko, żywność, pobrać próbki i szybko zidentyfikować potencjalnie niebezpieczne gatunki, np. patogeny, alergeny, środki chemiczne itp. b) Micro-Nano Bio Systems (MNBS) STREPs, IP 39 M 39 M

25 Challenge 3: Alternative Paths to Components and Systems ICT Core and disruptive photonic technologies Rozszerzenie state-of of-art na obszary zastosowań specyficzne dla aplikacji fotonicznych i sub-system systemów (takich jak laser i inne źródła światła, a, modulatory, nadajniki i odbiorniki, multipleksery, cross-łą łącza, detektory i czujniki). Celem jest stworzenie nowych możliwo liwości dla zaawansowanych produktów, w celu industrializacji. Priorytetowo traktowane będąb projekty innowacyjne lub "przełomowego" podejścia. Działania ania badawcze powinny być dostosowane do wymagań użytkowników,, powinny obejmować walidację wyników w dla docelowych aplikacji. a) Core photonic technologies STREPs, IP 79 M 92 M c) ERANET-Plus action ERANET-Plus 10 M d) Development of innovative solutions through Pre- CP-CSA 3 M Commercial Procurement (PCP) action

26 Challenge 4: Technologies for Digital Content and Languages ICT Intelligent Information Management Algorytmy, metodologia i infrastruktury; zaawansowane techniki kompresji danych, testy muszą być przeprowadzane na dużych i bardzo realistycznych zestawach złożonych danych; Inteligentne systemy zintegrowane, które bezpośrednio wspierają podejmowanie decyzji, analizę i wizualizację. a) Reactive algorithms, infrastructures and methodologies STREPs b) Intelligent integrated systems STREPs, IP 43 M 50 M c) Framework and tools for benchmarking and exploring information management diversity d) Targeted competition framework speeding up progress towards large scale information management systems of global relev ance. STREPs SA 7 M e) Community building networks CA

27 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT Smart energy grids slajd 1. Wyniki docelowe: Inteligentne systemy oraz zintegrowane infrastruktury komunikacyjne, które mogą pomóc c w zarządzaniu sieciami dystrybucji energii elektrycznej w sposób b zoptymalizowany, kontrolowany i bezpieczny. Połą łączenie inteligentnych procesów w (np( np.. po stronie popytu / zarządzanie w czasie rzeczywistym, zarządzanie zużyciem) z inteligentnymi technologiami (np. inteligentne liczniki i urządzenia zarządzaj dzające zużyciem energii w domu). Kluczowe wyzwania badawcze, które należy y uwzględni dnić: a) Wzmocnienie sieci dystrybucyjnej poprzez systemy sterowania, zarządzania i podejmowania decyzji, narzędzia wsparcia, które umożliwiaj liwiają integrację odnawialnych źródeł energii, zarówno na dużą skalę (np.. farmy wiatrowe i słoneczne), jak i na mniejsza skalę. b) Wspieranie rozwoju bezpieczeństwa i niezawodności ci,, jak równier wnież ochronę urządze dzeń,, wykrywania błęb łędów, alarmowania i samo naprawy. c) Infrastruktury zarządzania danymi d) Kontrolowanie zużycia energii w domu w czasie rzeczywistym pozyskiwanie danych dotyczących cych zużycia energii przez urządzenia w gospodarstwie domowym. e) Budowanie konsensusu w temacie otwartych standardów w w celu zapewnienia interoperacyjności ci inteligentnego sterowania sieciami i systemami zarządzania.

28 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT Smart energy grids slajd 2. a) Strengthening the distribution grid by providing control systems, management and decision support tools b) Advancing security and reliability, as well as protection of equipment, fault detection and alert, and self-healing through development of the necessary high power electronics. c) Data management infrastructures to allow electricity production and consumption to be measured, reported and controlled (and eventually credited or billed). STREPs STREPs STREPs 29 M 30 M d) Home energy controlling hubs that will collect real-time or near real-time data on energyconsumption data from smart household appliances and enable intelligent automation. STREPs e) Building consensus on industry-driven open standards to ensure the interoperability of smart grids control and management systems. CSA 1 M

29 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT ICT for efficient water resources management slajd 1. ICT dla zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM), obejmujące jako kluczowe elementy składowe: innowacyjne systemy zarządzania popytem, systemy wspomagania decyzji i zarządzania danymi. Proponowane rozwiązania zania ICT obejmują sprawdzone technologie pozwalające na całościowe ciowe podejście do IWRM oraz nowe technologie zarządzania danymi w czasie rzeczywistym metodą prognozowania możliwego popytu, zaawansowanych pomiarów, modeli konsumpcji, i/lub w połą łączeniu do systemów w energetycznych i gospodarki wodnej. Wymaga współpracy pracy między dostawcami sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania a władzami w spółek gospodarki wodnej. 15 M ICT for efficient water resources management STREPs 15 M

30 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT ICT for efficient water resources management slajd 2. Projekty powinny obejmować: (I) badania i innowacje w temacie integracji rozwiąza zań, (Ii) walidację w co najmniej dwóch rzeczywistych środowiskach operacyjnych, we współpracy pracy z odpowiednimi władzami w zarządzania zasobami wodnymi i sieciami komunalnymi, (Iii) oceny przewidywanych kosztów w i korzyści z perspektywy rynku. Nowe partnerstwa między europejskimi dystrybutorami wody, dostawców w sprzętu i władzami w zarządzania gospodarką wodną. Zwiększenia nadzoru sieci wodociągowych prowadzących do lepszego zarządzania podażą i wymierne zmniejszenie zużycia wody. 15 M ICT for efficient water resources management STREPs 15 M

31 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT Cooperative systems for energy efficient and sustainable mobility slajd 1. Projekty badawcze można składa adać w 2 obszarach: a) Systemy współpracuj pracujące ce na rzecz niskiej emisji dwutlenku węgla w i mobilności obejmujące współprac pracę aplikacji i usług ug w zakresie efektywności energetycznej i przyjaznych dla środowiska technologii mobilnych na podstawie zharmonizowanej europejskiej dwukierunkowej architektury ry łączno czności: ci: pojazd-pojazd (V2V), droga-pojazd ( R2V) oraz pojazd-infrastruktura (V2I) b) Ogólnoeuropejska Platforma Servisowa (EWSP) dla usług ug ma na celu zapewnienie kierowcom i innym użytkownikom u szeroką gamę efektywności energetycznej, mobilność ść,, komfort i bezpieczeństwo usług ug pokrewnych. Połą łączenie inteligentnych technologii bezprzewodowej komunikacji, rozw zwój sieci i protokołów w komunikacyjnych, transportu i bezpieczeństwa oraz mechanizmy kontroli i wsparcie dla ich normalizacji. Opracowanie niezbędnych podzespołów w EWSP dla rozwoju usług, ug, działań administracyjnych. Rozwój j innowacyjnych usług ug interoperacyjnych dla EWSP, w oparciu o przyszłościowe technologie internetowe.

32 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT Cooperative systems for energy efficient and sustainable mobility slajd 2. a) Cooperative Systems for low-carbon multi-modal mobility covering cooperative applications and services for energy efficiency consumption data from smart household appliances and enable intelligent automation. STREPs, IP 37 M b) European Wide Service Platform (EWSP) for cooperative system enabled services STREPs, IP c) Coordination and support actions CSA 3 M 40 M

33 Challenge 8: ICT for Learning and Access to Cultural Resources ICT Technology-Enhanced Learning slajd 1. Technologie edukacyjne wspierające naukę,, nauczanie przedmiotów ścisłych, w tym matematyki. Technologie, które pomogą uczniom zrozumieć i zbudować ich wiedzę oraz wspomogą koncepcyjne rozumienie technologicznych i / lub matematycznych tematów w naukowych. Rozwiązania zania technologiczne powinny wspierać zrozumienie złożoności tematu, aktywizować i pobudzać ciekawość i kreatywność ść. Wykorzystanie zdalnych i wirtualnych laboratoriów w w procesie uczenia się i nauczania. Badania obejmują prace nad interfejsami z użytkownikami, którzy pośrednicz redniczą w tworzeniu i testowaniu użyteczności ci eksperymentów w pedagogicznych w określonych kontekstach - w szkołach podstawowych, średnich i uczelniach wyższych, w tym na poziomie uniwersyteckim.

34 Challenge 8: ICT for Learning and Access to Cultural Resources ICT Technology-Enhanced Learning slajd 2. a) Technology Enhanced Learning systems endowed with the capabilities of human tutors STREPs 60 M b) Educational technologies for science, technology and maths c) Advanced solutions for fast and flexible deployment of learning opportunities at the workplace (targeting, in particular, SMEs): STREP/NoE (b1) and IP (b2) IP IP/STREP: 53 M d) Computational tools fostering creativity in learning processes STREPs e) Exploratory activities for fundamentally new forms of learning through ICT CSA NoE/CSA: 7 M

35 Call: "Factories of the Future" 2012 Call title: : "Factories" of the Future" 2012 PPP "Factories" of the Future" - Cross thematic coordinated call between NMP and ICT Call identifier: : FP NMP-ICT-FoF Date of publication: 30 July 2011 Deadline: 2 December 2011 at (Brussels( local time).

36 Call: "Energy-efficient Buildings" Call title: : "Energy" Energy-efficientefficient Buildings" PPP "Energy" Energy-efficientefficient Buildings" - Cross thematic coordinated call between NMP, ICT, ENERGY, ENVIRONMENT (including( climate change) Call identifier: : FP NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB Date of publication: 30 July 2011 Deadline: 2 December 2011 at (Brussels( local time).

37 Call: "ICT for Green Cars"-2012 Call title: : "ICT for Green Cars"-2012 Public-Private Private Partnership "Green Cars": Cross-Thematic cooperation between NMP, Energy,, Environment, Transport and ICT Themes Date of publication: : 30 July 2011 Deadline: : 2 December 2011 at (Brussels( local time)

38 Kryteria oceny wniosków 1. Scientific and/or technological EXCELLENCE 2. Quality and efficiency of the IMPLEMENTATION and the management 3. The POTENTIAL IMPACT through the development, dissemination and use of project results

39 Kryteria oceny wniosków Doskonałość naukowo techniczna trafność koncepcji i zgodność celu projektu z tematem w odpowiednim Programie Pracy;nowa wiedza ponad state of the art ; jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania konsorcjum, adekwatność struktury zarządzania; jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie Potencjalne korzyści, plan wykorzystania wyników; wkład na poziomie europejskim; zarządzanie prawami własności intelektualnej.

40 Kryteria oceny wniosków Skala ocen from 0 to 5 is given (half points possible for scores >3): 0 The proposal fails to address the criterion under examination or cannot bejudged due to missing or incomplete information Very poor - The criterion is addressed in a cursory and unsatisfactory manner. Poor. There are serious inherent weaknesses in relation to the criterion in question. Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses that would need correcting Very Good Excellent

41 Przykłady komentarzy ewaluatorów -1 Scientific and/or technological exellence: Lista deliverables nie jest kompletna i nie pokrywa się z planem pracy Zbyt szeroki zakres. Cele nie sąs jasno zdefiniowane. Proponowany wniosek nie jest nowatorski i nie porusza żadnych wyzwań naukowych. Mało o uwagi poświ więca się obecnemu stanowi wiedzy w danej dziedzinie (state-of- the- art); brak przedstawienia, że e projekt osiągnie znaczący cy postęp p w danej dziedzinie Plan pracy oraz plan naukowy nastawione sąs silnie na technologie. Małe zaangażowanie odbiorców w w proces rozwoju technologii. Nie jest jasne jaki i kiedy zaproponowany przypadek użycia u zostanie przetestowany na prawdziwej grupie odbiorców. Wyzwania technologiczne zawęż ężają się tylko do rozwoju software. Nie został zidentyfikowany postęp p w stosunku do istniejącego stanu wiedzy. Nie została a zaproponowana żadna metodologia zarządzaniem wiedzą oraz wynikami projektu. Nie została a zaproponowana żadna metodologie oceny rezultatów w projektu. Ograniczony element badawczy, słabo s zdefiniowany problem, zarządzanie zbyt niejasne, słabo s opisane pakiety zadań.. zamysł proponowanego prototypu zbyt niejasny.

42 Przykłady komentarzy ewaluatorów -2 Quality and efficiency of the implementation and the management: Brak doświadczonych liderw w dziedzinie, w której wniosek jest składany. Słaba struktura zarządzania, która jest wprawdzie odpowiednia dla tego typu małego projektu, jednakże e nie uwzględnia najważniejszych niejszych partnerów. Niejasny jest sposób b rozstrzygania konfliktów; brak opisu oceny ryzyka, ewentualne przypadki ryzyka i zarządzania wiedzą nie zostały y w ogóle opisane. Zależno ności między poszczególnymi pakietami zadań nie zostały wystarczająco co szczegółowo wyjaśnione. Wśród d partnerów w z konsorcjum brak SMEs,, które mogłoby oby sprawdzić rezultaty projektu. Metodologia osiągni gnięcia postawionych celów w jest zbyt ogólna. Żaden z partnerów w nie może e bezpośrednio wykazać przypadków wykorzystania rezultatów. Zasoby sąs znacznie przeszacowane. Partner X otrzymał nieproporcjonalnie dużo o zasobów w (resources( resources).

43 Przykłady komentarzy ewaluatorów -3 Potential Impact: Kwestia praw własnow asności intelektualnej opisana zbyt ogólnie - wszystkie szczegóły y będąb opracowane i zapisane w Consortium Agreement,, które w tym momencie jeszcze nie jest przygotowane. Zarządzanie prawami własnow asności intelektualnej w projekcie z ambitnymi celami i założonymi onymi rezultatami nie został zawarty wystarczająco co szczegółowo. Plan rozpowszechniania i wykorzystania wyników w projektu nie jest we wszystkich punktach szczegółowy. Brak planów w do zaangażowania odbiorców w ostatecznych (jaka grupa odbiorców w będzie b korzystała a z wyników w projektu). Niewystarczające ce środki wykorzystania rezultatów w projektu. Niskie rezultaty badawcze/niski wpływ projektu na naukowe osiągni gnięcia. Brak opisu aktywności upowszechniania/ rozpowszechniania wśród w społeczno eczności ci wytwórc rców w software.

44 ICT Proposers Day Na stronie spotkania znajduje się podstrona dotycząca ca Priorities for ICT research funding in /events/ictproposersday/2011/index_en. htm Link do spotkania ICT w Budapeszcie: ec.europa.eu/information_soci ety/events events/ictproposersday/2011/ /2011/ind ex_en.htm Wchodząc c na stronę poszczególnych tematów w można znaleźć min.: - dokumenty KE, - Raporty KE, ETP, - prezentacje KE, - oferty współpracy. pracy.

45 ICT Call 9 prawdopodobne terminy/tematy Call Call identifier: : FP7-ICT Date of of publication: January 2012 Deadline: : April 2012, at at 17:00.00 Brussels local time time Indicative budget: EUR million

46 Podsumowanie uczestnictwo w konkursach Konkurs to Call for Applicants, Każdy obszar tematyczny (ICT, BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, ZDROWIE, itd..) ma osobne terminy konkursów (call for Applicants), Do każdego konkursu opracowane sąs nowe dokumenty: Program Pracy (Work( Programme), Przewodnik dla wnioskodawcy (Guide for Applicants), W ramach tego samego konkursu wydawane sąs osobne przewodniki dla różnych r schematów w finansowania, Należy y przestrzegać terminów w otwarcia i zamknięcia konkursu, Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny, Projekt musi się składa adać z kilku-kilkunastu kilkunastu partnerów w z róznych krajów, Wnioski składamy do Komisji Europejskiej poprzez elektroniczny system składania wniosków w (EPSS).

47 Poszukiwanie partnerów w obszarze ICT projekt Ideal-Ist

48 Spotkania informacyjno-warsztatowe w ICT W Polsce: Polska_ICT_Events_2011.pdf w Brukseli: Bruksela_ICT_Events_2011.pdf w pozostałych krajach Europy: Europe_ICT_Events_2011.pdf

49

50

51 Przydatne strony Strona domowa ICT (CORDIS): Konkursy 7.PR: Dokumentacja 7.PR: Eksperci 7.PR: doc_en.html https://cordis.europa.eu/emmfp7/ JTIs (ARTEMIS & ENIAC) na stronach CORDISu: e-infrastructures na stronach CORDISu: infrastructure AAL: europe.eu/ i Strona domowa KPK: Szukanie partnerów w (CORDIS): service/ Szukanie partnerów w (Ideal( Ideal-IST): ist.net/

52

53 Dziękuję Państwu za uwagę! Małgorzata Szołucha Osoby do kontaktu: Andrzej Galik Aleksandra Ihnatowicz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax:

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie

Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Szkolenie, Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Rodzaje projektów w 7.Programie Ramowym w priorytecie Zdrowie Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Struktura wniosku projektowego

Struktura wniosku projektowego Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT Warszawa, 24.11.2009 Struktura wniosku projektowego Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa

Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Programy Ramowe UE jako narzędzie realizacji ERA Struktura 7.PR UE. Zasady uczestnictywa Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE Politechnika Gdańska 1 7. Program Ramowy Badań,

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS

Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Szkolenie Ministerstwo Zdrowia 08.04.2011 Zasady uczestnictwa w 7.Programie Ramowym. Gdzie szukać dokumentów konkursowych - CORDIS Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE

(2007-2013) Co to jest 7. Program Ramowy UE Co to jest 7. Program Ramowy UE (2007-2013) Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Strategia Lizbońska (2000r.) Nowa Strategia

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne uczestnictwa w konkursach

Aspekty formalne uczestnictwa w konkursach Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT Warszawa, 24.11.2009 Aspekty formalne uczestnictwa w konkursach Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Alternative paths to Components and Systems Challenge 3

Alternative paths to Components and Systems Challenge 3 Gdańsk, 25 marca 2013 Alternative paths to Components and Systems Challenge 3 Prelegent: Jan Lisowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT (FP7-ICT-2009-6) Warszawa, 24 listopada 2009 Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności Andrzej

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Plan Rozwój innowacyjności 7. Program Ramowy UE struktura i projekty Platformy Technologiczne Zasady Uczestnictwa Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK

Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół ICT KPK Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Zespół KPK Siećnarodowych punktów kontaktowych wfp7i H2020 Wsparcie wnioskodawców projektów Od pomysłu do skutecznego złożenia wniosku Kim jesteśmy? Międzynarodowa sieć

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Joanna Niedziałek Krajowy

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Tematyka transportu w najbliŝszych konkursach obszaru ICT w 7PR i CIP (w tym inicjatywa Green

Tematyka transportu w najbliŝszych konkursach obszaru ICT w 7PR i CIP (w tym inicjatywa Green Warsztaty - Wspieranie innowacyjności firm sektora transportu powierzchniowego Warszawa, 28-04-2010 r. Tematyka transportu w najbliŝszych konkursach obszaru ICT w 7PR i CIP (w tym inicjatywa Green Cars

Bardziej szczegółowo

Struktura wniosku projektowego proces ewaluacji i kryteria oceny. Składanie wniosków w w systemie EPSS.

Struktura wniosku projektowego proces ewaluacji i kryteria oceny. Składanie wniosków w w systemie EPSS. Dzień Informacyjny dla 6 konkursu 2012 w Programie CIP-ICT PSP Warszawa, 31.01.2012 CIP-ICT ICT PSP call 6 Struktura wniosku projektowego proces ewaluacji i kryteria oceny. Składanie wniosków w w systemie

Bardziej szczegółowo

ICT- usytuowanie w programie Horyzont 2020, tematyka pierwszych konkursów

ICT- usytuowanie w programie Horyzont 2020, tematyka pierwszych konkursów Bruksela, 18 grudnia 2013 ICT- usytuowanie w programie Horyzont 2020, tematyka pierwszych konkursów Prelegent: Jan Lisowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Oferta programu Horizon 2020 z perspektywy MŚP z sektora ICT

Oferta programu Horizon 2020 z perspektywy MŚP z sektora ICT Białystok, 27 czerwca 2014 Oferta programu Horizon 2020 z perspektywy MŚP z sektora Prelegent: Jan Lisowski W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości

Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Telemedycyna i ezdrowie 2014 Finansowanie badań w Programie Ramowym Horizon 2020 możliwości Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub

Bardziej szczegółowo

Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków

Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków Ekspert Horizon2020: doświadczenie z oceny wniosków dr inż. Wojciech Wiza Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Doświadczenie Ocena wniosków 7 PR i H2020 Ocena wniosków

Bardziej szczegółowo

Temat 1: ICT na rzecz niskiej emisji CO 2 i optymalnych rozwiąza

Temat 1: ICT na rzecz niskiej emisji CO 2 i optymalnych rozwiąza Dzień Informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10.02.2011 Temat 1: ICT na rzecz niskiej emisji CO 2 i optymalnych rozwiąza zań komunikacyjnych Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Mapa: ICT w 7PR, CIP i innych inicjatywach

Mapa: ICT w 7PR, CIP i innych inicjatywach Dni informacyjne COOPERATION ICT + TRANSPORT Warszawa, 21.06.2010 r. Mapa: ICT w 7PR, CIP i innych inicjatywach Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Małgorzata Kapica i

Bardziej szczegółowo

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r.

Horyzont Wiodąca pozycja w przemyśle. Katarzyna Bartkowiak r. Horyzont 2020 - Wiodąca pozycja w przemyśle Katarzyna Bartkowiak 11.04.2014 r. Struktura programu Doskonała baza naukowa Badania pionierskie (ERC) Mobilność naukowców (MSC) Infrastruktury badawcze Przyszłe

Bardziej szczegółowo

Energia w Horyzoncie 2020

Energia w Horyzoncie 2020 Energia w Horyzoncie 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) IPPT PAN Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) " European Union, 2013 Prelegent: Jaroslaw Piekarski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Struktura wniosku projektowego w Programie

Struktura wniosku projektowego w Programie Dzień Informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10.02.2011 Struktura wniosku projektowego w Programie CIP-ICT ICT PSP Kryteria i proces oceny wniosków Andrzej J. Galik Aleksandra Ihnatowicz

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne i prorozwojowe MŚP program Horyzont Mikołaj Zadrożny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Innowacyjne i prorozwojowe MŚP program Horyzont Mikołaj Zadrożny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Innowacyjne i prorozwojowe MŚP program Horyzont 2020 Mikołaj Zadrożny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Działamy

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00

Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji. PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Konkurs w dziedzinie transnarodowej współpracy w zakresie wsparcia innowacji PROINNOEurope-ENT-CIP-09-C-N02S00 Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Smart & Green Cities, Networks and Services w ramach programu CIP-ICT PSP

Smart & Green Cities, Networks and Services w ramach programu CIP-ICT PSP Dzień informacyjny dla konkursów 2013 w programie CIP- ICT PSP oraz FP7 Łódź, 19 marca 2013 Smart & Green Cities, Networks and Services w ramach programu CIP-ICT PSP Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Krajowy

Bardziej szczegółowo

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności

2) JPI HDHL Joint Action Food Processing for Health finansowanie badań w obszarze przetwórstwa żywności Konkursy NCBR 1) Konkurs EUREKA dla konsorcjów międzynarodowych- finansowanie badań rozwojowych o dowolnej tematyce z zakresu nauk ścisłych. Data zamknięcia naboru wniosków: 30 maja 2015r. Projekty muszą

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

Instrument MŚP Faza II

Instrument MŚP Faza II Olsztyn, 17 kwietnia 2015 Instrument MŚP Faza II Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Czego

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO

ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Dzień informacyjny ENERGIA KPK ASPEKTY FINANSOWE 7.PROGRAMU RAMOWEGO Barbara Trammer Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014

Zasady uczestnictwa. w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Zasady uczestnictwa w Horyzoncie 2020 Elżbieta Olejnik Wrocław, 4 listopada 2014 Horyzont 2020 - finansowanie badań i innowacji innowacyjność konkurencyjność Struktura Programu 35000 30000 25000 Horyzont

Bardziej szczegółowo

Schematy finansowania w H2020

Schematy finansowania w H2020 Schematy finansowania w H2020 Koszty pośrednie 25% niezależnie od rodzaju projektu VAT Koszt kwalifikowany, jeżeli beneficjent nie może go odzyskać Katalog kosztów kwalifikowalanych Koszty osobowe, prace

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013

MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Warszawa, 30 czerwca 2008 r. MoŜliwości wykorzystania funduszy europejskich w latach 2007-2013 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Dr Radosław Piesiewicz Dyrektor ds. Badań i Rozwoju ICT radoslaw.piesiewicz@eitplus.pl 1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Dyrektor ds. BiR ICT pozyskane 6 projektów z 7.

Bardziej szczegółowo

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw

Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw Katowice,28 marca 2014 Horyzont 2020 zasady uczestnictwa małych i średnich przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

ICT w ramach filaru Wiodąca pozycja w przemyśle (LEIT)

ICT w ramach filaru Wiodąca pozycja w przemyśle (LEIT) Dzień informacyjny: ICT w programie HORYZONT 2020 konkursy w 2015 roku Warszawa, 9 grudnia 2014 ICT w ramach filaru Wiodąca pozycja w przemyśle (LEIT) Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz W niniejszej prezentacji

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim

Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Problemy realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie badań i rozwoju technologii na poziomie krajowym oraz europejskim Andrzej Siemaszko Sekretarz Generalny POLSKIEGO INSTYTUTU TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych

Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych Seminarium, MRiRW Warszawa, 21.03.2012 Żywność rolnictwo i biotechnologie w 7.Programie Ramowym oferta dla instytucji naukowych Bożena Podlaska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki

Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Seminarium 7PR na rzecz badań i rozwoju technologicznego Warszawa, 30 czerwca 2008 r. Jak przygotować poprawny wniosek do 7PR praktyczne porady i wskazówki Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Instrument MŚP

Horyzont 2020 Instrument MŚP Horyzont 2020 Instrument MŚP Agnieszka Stasiakowska EASME Agencja Wykonawcza ds. Małych I Średnich Przedsiębiorstw Horyzont 2020 -MŚP Horyzont 2020: Zintegrowane wsparcie dla MŚP 20 % budżetu LEITs & SC

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny. Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Przygotowanie projektu w oparciu o kryteria oceny Katarzyna Żarek Narodowa Agencja Programu Erasmus+ Konkurs Partnerstwa strategiczne to jest konkurs! Nie każdy wnioskodawca otrzyma dofinansowanie. Wygrywają

Bardziej szczegółowo

Program CIP i jego komponenty zawierające aspekty energetyczne Energia w priorytecie ICT w 7. PR

Program CIP i jego komponenty zawierające aspekty energetyczne Energia w priorytecie ICT w 7. PR IV Konferencja z cyklu Inteligentna Energia w Polsce Warszawa, 15.12.2011 r. Program CIP i jego komponenty zawierające aspekty energetyczne Energia w priorytecie ICT w 7. PR Andrzej J. Galik Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

Proces przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych w Programie HORYZONT 2020 uwagi praktyczne

Proces przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych w Programie HORYZONT 2020 uwagi praktyczne Gdańsk, 21 września 2O16 Możliwości finansowania projektów kosmicznych z Programu HORYZONT 2020 Proces przygotowania, składania i oceny wniosków projektowych w Programie HORYZONT 2020 uwagi praktyczne

Bardziej szczegółowo

Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020

Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020 Telemedycyna i ezdrowie Warszawa 24.09.2014 Medycyna i ezdrowie w programie Horyzont 2020 Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Uwagi ewaluatorów wskazówki jak pisać wniosek projektowy

Uwagi ewaluatorów wskazówki jak pisać wniosek projektowy Seminarium: Theme 1 Cloud of public services and smart cities Warszawa, 25 stycznia 2013 Uwagi ewaluatorów wskazówki jak pisać wniosek projektowy Prelegent: Aleksandra Ihnatowicz Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Joint Research Centre

Joint Research Centre Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Warszawa, 21 lutego 2013 Joint Research Centre Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB)

XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych Unii Europejskiej (KRAB) Pozyskiwanie i realizacja projektów HORYZONT 2020 we współpracy z przemysłem Proces oceny projektów Małgorzata Świderska

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020

Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 20 listopada 2014, Szczecin HORYZONT 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Zasady finansowe w programie HORYZONT 2020 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Wiodąca pozycja w przemyśle

Wiodąca pozycja w przemyśle Inauguracja programu Horyzont 2020 RPK Poznań, 15-16 stycznia 2014 r. Wiodąca pozycja w przemyśle w programie Horyzont 2020 Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych

Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych Warszawa, 15 marca 2016 Dzień Informacyjny Horyzont 2020 dla Przedsiębiorstw Horyzont 2020 dla przedsiębiorstw małych, średnich i dużych Katarzyna Walczyk-Matuszyk Zastępca Dyrektora Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES

THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES Dzień informacyjny dla 5 konkursu (CIP-ICT PSP-2011-5) Warszawa, 10 lutego 2011 THEME 4: ICT FOR INNOVATIVE GOVERNMENT AND PUBLIC SERVICES TEMAT 4: ICT W innowacyjnej administracji i usługach ugach publicznych

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020

Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Katowice 28 marca 2014 Uczestnictwo MŚP w Programie Horyzont 2020 Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Docieranie do informacji i przygotowanie wniosków projektowych

Docieranie do informacji i przygotowanie wniosków projektowych Gdańsk, 16 czerwca 2014 r. Docieranie do informacji i przygotowanie wniosków projektowych Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Nauki o zdrowiu w programie HORIZON 2020. Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT PAN

Nauki o zdrowiu w programie HORIZON 2020. Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT PAN Nauki o zdrowiu w programie HORIZON 2020 Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE IPPT PAN Zdrowie-badania-Polska-Europa Wymierne korzyści płynące z faktu uczestnictwa polskich zespołów

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport drogowy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

MŚP w 7 Programie Ramowym: Współpraca, Ludzie

MŚP w 7 Programie Ramowym: Współpraca, Ludzie Warszawa, 29.02.2012 MŚP w 7 Programie Ramowym: Współpraca, Ludzie Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Warszawa, 5 lutego 2015 Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw

Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw Horyzont 2020 dla małych i średnich przedsiębiorstw HORYZONT 2020 Program Ramowy Badań i Innowacji (2014-2020) 77,028 mld euro Główny element Strategii Europa 2020, Unii Innowacji oraz Europejskiej Przestrzeni

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

Faza 3. Faza 3: Komercjalizacja

Faza 3. Faza 3: Komercjalizacja Faza 3 Faza 3: Komercjalizacja Ułatwiony dostęp do prywatnego kapitału i środowiska ułatwiającego wprowadzenie innowacji, także możliwość skorzystania z takich działań wspierających jak networking, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020

Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, dnia 29.10.2014 Finansowanie badań i innowacji w Programie Ramowym UE HORYZONT 2020 Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Poszanowanie Energii w Programie CIP-ICT PSP oraz w priorytecie ICT w 7. PR

Poszanowanie Energii w Programie CIP-ICT PSP oraz w priorytecie ICT w 7. PR II Konferencja z cyklu Inteligentna Energia w Polsce Warszawa, 08-12-2009. Poszanowanie Energii w Programie CIP-ICT PSP oraz w priorytecie ICT w 7. PR Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

CIP-ICT ICT PSP call 6 Theme 5: TRUSTED E-SERVICES E AND OTHER ACTIONS. AND OTHER ACTIONS Systemy bezpieczenstwa w eusługach

CIP-ICT ICT PSP call 6 Theme 5: TRUSTED E-SERVICES E AND OTHER ACTIONS. AND OTHER ACTIONS Systemy bezpieczenstwa w eusługach Dzień Informacyjny dla 6 konkursu 2012 w Programie CIP-ICT PSP Warszawa, 31.01.2012 CIP-ICT ICT PSP call 6 Theme 5: TRUSTED E-SERVICES E AND OTHER ACTIONS Systemy bezpieczenstwa w eusługach Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015

Adam Głuszuk. Warszawa, IPPT 6 października 2015 Warszawa, IPPT 6 października 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie w konkursach 2014-20152015 Adam Głuszuk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energia Program dla Europy

Inteligentna Energia Program dla Europy Inteligentna Energia Program dla Europy informacje ogólne, priorytety. Antonina Kaniszewska Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007-2013) Competitiveness and Innovation framework Programme

Bardziej szczegółowo

Od badań do wdrożeń. Wsparcie dla projektów ekoinnowacyjnych w Europejskich Programach Ramowych

Od badań do wdrożeń. Wsparcie dla projektów ekoinnowacyjnych w Europejskich Programach Ramowych Katowice, 23.03.2012 Od badań do wdrożeń. Wsparcie dla projektów ekoinnowacyjnych w Europejskich Programach Ramowych Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim

Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim Biuro Programów Badawczych i Strukturalnych Uniwersytetu Łódzkiego Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE przy Uniwersytecie Łódzkim 27 listopada 2014r. Łódź Horyzont 2020 to: największy w

Bardziej szczegółowo

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020

Bartosz Majewski. 2 lipca2014 Białystok. Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 2 lipca2014 Białystok Prawo Własności Intelektualnej w programie HORYZONT 2020 Bartosz Majewski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport lotniczy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 szansa dla branży medycznej

Horyzont 2020 szansa dla branży medycznej Wsparcie i programy pomocowe dla branży medycznej Warszawa, 7 października 2013 Horyzont 2020 szansa dla branży medycznej Prelegent: Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym

Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie Ramowym Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo Ostatnie konkursy w 7 Programie Ramowym. Przedsiębiorco, aplikuj, nie czekaj! Warszawa, 11 październik 2012 Przygotowanie budżetu projektu w 7 Programie

Bardziej szczegółowo

Smart Cities Rozwiązania ICT

Smart Cities Rozwiązania ICT Dzień Informacyjny: Inteligentne Miasta w Programie Horyzont 2020 Warszawa, 17 lutego 2015 Smart Cities Rozwiązania Prelegent: Jan Lisowski W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Horyzont 2020 Ministerstwo Zdrowia, 7 maja 2014 MSCA dla budowy kapitału intelektualnego w polskich instytucjach Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 25 października 2014 Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Horyzont oferta w zakresie badań i innowacji. Kraków, 24 listopada 2O17

Horyzont oferta w zakresie badań i innowacji. Kraków, 24 listopada 2O17 Kraków, 24 listopada 2O17 Horyzont 2020 oferta w zakresie badań i innowacji dr Maria Śmietanka Bezpieczna, czysta i efektywna energia Euratom-Fission Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut

Bardziej szczegółowo

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE

Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Dzień Informacyjny ICT Warszawa, 19 grudnia 2007 Zasady Przygotowania Wniosku Projektowego, kryteria oceny, wymogi KE Krzysztof Trojanowski Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

(2007-2013) 2013) (2014-2020) 2020)

(2007-2013) 2013) (2014-2020) 2020) Sympozjum KRAB Poznań, 17.05.2013 r. GraŜyna Omarska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 7PR (2007-2013) 2013) a Horyzont

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia eksperta w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji międzynarodowych projektów innowacyjnych

Doświadczenia eksperta w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji międzynarodowych projektów innowacyjnych Doświadczenia eksperta w przygotowaniu, realizacji i ewaluacji międzynarodowych projektów innowacyjnych Agnieszka Łukaszewska Przedsiębiorstwo Robót Elewacyjnych Fasada sp.zo.o. ul. Cementowa 5-9, Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo