ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012"

Transkrypt

1 COOPERATION WEEK Dzień Informacyjny ICT + TRANSPORT Warszawa, ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W Małgorzata Szołucha Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 Plan prezentacji 1. Fundusze UE i ich organizacja 2. Zasady uczestnictwa w 7PR, wielkość dofinansowania 3. 8 konkurs ICT

3 Fundusze UE i ich organizacja EU Structural Funds 4,26 B B 9,1 B B 0,73 B B

4 Fundusze UE i ich organizacja Health 6,1 Bio, Food, Agriculture 1,9 32,4 ICT 9,1 7,5 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 People Transport 4,2 Soc. 4,8 Economy 0,6 4 Security 1,4 Space 1,4 Cooperation Euratom 9,1 B B 2,8 Ideas Capacities JRC 1,8 EU Structural Funds 0,73 B B 4,26 B B

5 Fundusze UE i ich organizacja EERP (PPP) Health 6,1 Bio, Food, Agriculture 1,9 ICT 9,1 7,5 Nano Matrl Production 3,5 Energy 2,3 Environment 1,9 People Transport 4,2 Soc. 4,8 Economy 0,6 4 Security 1,4 Space 1,4 Euratom 2,8 Ideas Capacities Energy Effective Buildings 1 Factories of the Future 1,2 Green Cars (EIB) JRC 1,8 Future Internet PPP 0,17 EU Structural Funds 0,73 B B 4,26 B B Entrepreneurship & Innovation Programme (EIP) 2,17 Information Communication Technologies Policy Support Programme (ICT PSP) 0,73 Intelligent Energy Europe Programme (IEE) 0,73

6 7PR: Główny instrument finansowania badań i rozwoju technologicznego w Europie Wspieranie współpracy ponadnarodowej w dziedzinie badań naukowych; Zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych; Wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy; Wzmacnianie kadry naukowej; Zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem; Wspieranie naukowców.

7 7PR: Ogólne zasady uczestnictwa Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków (Call for Applicants) ogłaszanych regularnie przez KE. Oceny jakości zgłoszonych projektów dokonuje grupa niezależnych ekspertów z różnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny.

8 Kto może uczestniczyć w 7 Programie Ramowym Przykładowymi jednostkami biorącymi udział w projektach są: uczelnie wyższe, centra badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe), osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze - JRC), organizacje międzynarodowe, itp.; instytucje publiczne, organy samorządowe; przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie MŚP (przedsiębiorstwo spełniające następujące kryteria KE 2003/361/EC: zatrudnia nie więcej niż 250 osób, posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro, jest niezależne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu, nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową).

9 Wysokość dofinansowania KE Wysokość dofinansowania KE liczona jest procentowo od całkowitych poniesionych kosztów kwalifikowanych, do których podobnie jak w 6PR nie jest zaliczany VAT. Dofinansowanie jest zróżnicowane w zależności od rodzaju instytucji, typu projektu oraz rodzaju działania wykonywanego w projekcie: Działania badawczo-rozwojowe - do 50% (ale w przypadku organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkółśrednich i uczelni wyższych, organizacji badawczych oraz MŚP - do 75%) Działania demonstracyjne - do 50% Projekty typu akcje koordynacyjne i wspierające - do 100% Inne działania (m.in. w zakresie zarządzania, w tym uzyskiwania świadectw kontroli sprawozdań finansowych, działań szkoleniowych, koordynacji, sieci współpracy oraz rozpowszechniania) - do 100% Badania pionierskie (program Pomysły) - do 100% Akcje badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) - do 100% Dla poszczególnych akcji określone są różne maksymalne stawki na zarządzanie projektem. Różne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty podróży, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw. fixed amount, czyli stawek o ustalonej przez KE wysokości.

10 Instrumenty finansowe typy projektów Projekty współpracy pracy (CP - Collaborative Projects) projekty badawczo-wdro wdrożeniowe realizowane przez konsorcja z uczestnikami z różnych r państw, mające na celu stworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, produktów w i wykorzystanie wspólnych zasobów przeznaczonych na badania (WorkProgram( WorkProgram): - projekty małej i średniej skali (np mln euro, partnerów, 2-33 lata) - projekty dużej skali (np mln euro, partnerów,, 3-53 lat) Sieci doskonałości (NoE - Networks of Excellence) wsparcie wspólnego programu działań,, wdrażanego anego przez wiele organizacji badawczych łącz czących cych swoje działania ania w danej dziedzinie. Działania ania koordynacyjne i wspierające (CSA( CSA-CA, CSA-SA Coordination/ Support Actions) wsparcie dla działań mających na celu koordynację i wspomaganie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, międzynarodowy dostęp p do infrastruktur badawczych, prace studyjne, konferencje itd.).

11 ICT Call 8 Call identifier: FP7-ICT ICT Date of publication: 26 July 2011 Deadline: 17 January 2012,, at 17:00.00 Brussels local time Indicative budget: : EUR million

12 Podstawowe dokumenty Program Pracy Guide for Applicants: Collaborative projects Large-scale integrating projects (IP) Collaborative projects Small or medium-scale focused research projects Coordination and support actions Support actions (SA) Coordination and support actions Coordination actions (CA) Model Grant Agreement: cordis.europa.eu/fp7/ /fp7/calls-grant-agreement_en.htmlagreement_en.html Guide to Financial Issues: cordis.europa.eu/fp7/ /fp7/find-doc_en.htmldoc_en.html

13 Program Pracy na lata Challenge 1 Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructure Challenge 2 Cognitive Systems and Robotics Challenge 3 Alternative Paths to Components and Systems Challenge 4 Technologies for Digital Content and Languages Challenge 5 ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance Challenge 6 ICT for a low carbon economy Challenge 7 ICT for the Enterprise and Manufacturing Challenge 8 ICT for Learning and Access to Cultural Resources

14 Jak czytać Program Pracy ? Objective : Tematyka działań Targetet outcomes : Cel badań Expected impact : Oczekiwane rezultaty Funding schemes : Instrumenty finansowe Budget distribution : Propozycja budżetu Call : Identyfikator konkursu Przykład z WP

15 Tematy: FP7-ICT Challenge Objectives Funding schemes Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures ICT Future Networks ICT Cloud Computing, Internet of Services and Advanced Software Engineering IP/STREP, NOE, CSA IP/STREP, CSA ICT Trustworthy ICT IP/STREP, NoE, CSA ICT Future Internet Research and Experimentation (FIRE) (b), (c), (e) IP, STREP, CSA

16 Tematy: FP7-ICT Challenge Objectives Funding schemes Challenge 1: 1: Pervasive and and ICT ICT Future Networks IP/STREP, NOE, NOE, CSA CSA ICT Very 3: ICT Very advanced Challenge 3: Alternative to and nanoelectronic components: design, Paths to Components and CSA and IP/STREP, CSA engineering, technology and Systems manufacturability ICT ICT Smart components and and smart smart systems integration (b) (b) ICT ICT Core Core and and disruptive photonic technologies (a), (a),(c), (c),(d) (d) IP/STREP IP, IP, STREP, ERANET Plus, Plus, CPCSA

17 Tematy: FP7-ICT Challenge Objectives Funding Funding schemes Challenge 3: 3: Alternative ICT ICT Very Very advanced IP/STREP, CSA CSA Challenge 4: 4: Technologies ICT for Digital ICT Intelligent Information for Digital CSA IP/STREP, CSA Content Content and and Management Languages Challenge 6: 6: ICT ICT for for a Low Low Carbon Carbon Economy ICT ICT Smart Smart energy energy grids grids ICT ICT ICT ICT for for efficient efficient water water resources management ICT ICT Cooperative systems systems for for energy energy efficient efficient and and sustainable mobility mobility STREP, STREP, CSA CSA STREP STREP IP/STREP, CSA CSA

18 Tematy: FP7-ICT C hallenge hallenge O bjectives bjectives Funding Funding schem schem es es C hallenge hallenge 8: 8: IC IC T T for for Learning Learning and and A ccess ccess to to C ultur ultur al al Resources Resources Technology-E Technology-E nhanced nhanced Learning Learning C SA SA Future Future and and E E m erging erging Technologies Technologies IC IC T T FE FE T T Proactive: Proactive: U nconv nconv entional entional C om om putation putation STRE STRE P P (U (U C O M P) P) IC IC T T FE FE T T Proactive: Proactive: D ynam ynam ics ics IP/S TR EP, SA of of M ulti-level ulti-level C om om plex plex S S ystem ystem s IP/S TR EP, C SA s IC IC T T FE FE T T Proactive: Proactive: M inim inim ising ising E E nergy nergy C onsum onsum ption ption of of STRE STRE P P C om om puting puting to to the the Lim Lim it it (M (M IN IN C ON ON ) ) IC IC T T C oordinating oordinating C om om m unities, unities, Identifying Identifying new new research research topics topics for for FET FET P P roac roac tive tive initiatives initiatives and and SA Fostering etw orking of ational and C SA Fostering N etw orking of N ational and R egional egional R esearch esearch P P rogram rogram m es es (a), (a), (b), (b), (c), (c), (d) (d)

19 Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures Objective ICT Future Networks Celem jest rozwój przyszłych ych energooszczędnych sieci infrastruktur, które wspierają spójno jność i interoperacyjność mobilnych przewodowych i bezprzewodowych sieci szerokopasmowych, umożliwiaj liwiających rozwój j Internetu przyszłości. a) Wireless and moblile broadband Systems STREP, IP 160 M b) Hihg capacity end-to-end infrastructure technlogies c) Novel internet architectures and management and operation frameworks d) Flexible, resilient, broadband satellite cmmunication e) Coordination and Support Actions and Networks of Excellence STREP, IP STREP, IP STREP, IP NoE, CSA 152 M NoE: EUR 6 million; CSA: EUR 2 million

20 Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures ICT Cloud Computing, Internet of Services and Advanced Software Engineering Celem jest wspieranie długofalowych d badań nad nowymi zasadami, metodami, narzędziami i technikami umożliwiaj liwiającymi programistom tworzenie interoperacyjnych usług ug w internecie opartych na otwartych standardach,, wystarczająco co elastycznych oraz za rozsądn dną cenę. a) Cloud Computing STREPs, IP 70 M b) Internet of Services STREPs, IP 68.5 M c) Advanced software engineering STREPs, IP d) Coordination and support actions CSA 1.5 M

21 Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures ICT Trustworthy ICT Celem działania ania jest min. zwiększenie wiarygodności technologii ICT, usług ug sieciowych, systemów w oraz poprawa polityki bezpieczeństwa i zaufania w zarządzaniu danymi; poprawa wiarygodności sieci i systemów, zapobieganie zagrożeniom sieciowym; ; stworzenie ram dla usług ug sieciowych; poprawa interoperacyjności ci oraz wsparcie procesu normalizacji; lepsza koordynacja i integracja działań badawczych w Europie i na arenie międzynarodowej w tym zakresie. a) Heterogeneous networked, service and computing environments. STREPs, IP 80 M b) Trust, eidentity and Privacy management infrastructures. c) Data policy, governance and socio-economic ecosystems. STREPs, IP STREPs, IP 70 M d) Networking and Coordination activities NoE, CSA 10 M

22 Challenge 1: Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures ICT Future Internet Research and Experimentation (FIRE) Inicjatywa badawczo-do doświadczalna/eksperymentalna w sferze Internetu Przyszłości (FIRE) - Inicjatywa służys min. Finansowaniu badań doświadczalnych na wielką skalę pozwalających na ocenę technologii Internetu przyszłości oraz tworzeniu interdyscyplinarnych badań i eksperymentów środowiska Internetu w celu badania wysoce innowacyjnych i rewolucyjnych pomysłów w na nowe modele usług. ug. FIRE promuje koncepcję badań opartych na eksperymentach łącz czących cych wizjonierskie badania naukowe, z wymaganiami przemysłu. b) FIRE Federation One IP c) FIRE Experimentation STREPs 23 M 25 M e) Coordination and Support Actions CSA 2 M

23 Challenge 3: Alternative Paths to Components and Systems Objective ICT Very advanced nanoelectronic components: design, engineering, technology and manufacturability Cel obejmuje bardzo zaawansowane elektroniczne i fotonicze komponenty, zintegrowane mikro / nanosystemy, systemy informatyczne, systemy wbudowane. a) Beyond CMOS technology STREPs 60 M b) Circuit-technology solutions STREPs and at least 1 IP 55 M c) Nano-manufacturing and Joint Equipment Assesment STREPs and at least 1 IP d) Coordination and Support Actions CSA 5 M

24 Challenge 3: Alternative Paths to Components and Systems ICT Smart components and smart systems integration Celem jest zwiększona inteligencja urządze dzeń (obliczenia / moc decyzji, możliwo liwości wykrywania), zwiększona miniaturyzacja i integracja urządze dzeń i systemów oraz zwiększona integracja składnik adników w i procesów w bioaktywnych (także e składnik adników komórkowych, molekularnych, bio / nanochemii). Działania badawcze powinny być prowadzone w obszarach realnych zastosowań, takich jak służba zdrowia i sektor farmaceutyczny, transport, bezpieczeństwo, ochrona środowiska i ochrona jakości żywności, itp., w zależności od potrzeb. Micro-Nano Bio Systems (MNBS) inteligentne systemy łączące mikrosensory, mikroelektronikę, nanomateriały, biologię molekularną, biochemię, techniki pomiarowe i ICT. Projekty ukierunkowane na ochronęśrodowiska i bezpieczeństwo w zakresie kontroli jakości produkcji; zintegrowane systemy mikro-nano będące w stanie przeanalizować środowisko, żywność, pobrać próbki i szybko zidentyfikować potencjalnie niebezpieczne gatunki, np. patogeny, alergeny, środki chemiczne itp. b) Micro-Nano Bio Systems (MNBS) STREPs, IP 39 M 39 M

25 Challenge 3: Alternative Paths to Components and Systems ICT Core and disruptive photonic technologies Rozszerzenie state-of of-art na obszary zastosowań specyficzne dla aplikacji fotonicznych i sub-system systemów (takich jak laser i inne źródła światła, a, modulatory, nadajniki i odbiorniki, multipleksery, cross-łą łącza, detektory i czujniki). Celem jest stworzenie nowych możliwo liwości dla zaawansowanych produktów, w celu industrializacji. Priorytetowo traktowane będąb projekty innowacyjne lub "przełomowego" podejścia. Działania ania badawcze powinny być dostosowane do wymagań użytkowników,, powinny obejmować walidację wyników w dla docelowych aplikacji. a) Core photonic technologies STREPs, IP 79 M 92 M c) ERANET-Plus action ERANET-Plus 10 M d) Development of innovative solutions through Pre- CP-CSA 3 M Commercial Procurement (PCP) action

26 Challenge 4: Technologies for Digital Content and Languages ICT Intelligent Information Management Algorytmy, metodologia i infrastruktury; zaawansowane techniki kompresji danych, testy muszą być przeprowadzane na dużych i bardzo realistycznych zestawach złożonych danych; Inteligentne systemy zintegrowane, które bezpośrednio wspierają podejmowanie decyzji, analizę i wizualizację. a) Reactive algorithms, infrastructures and methodologies STREPs b) Intelligent integrated systems STREPs, IP 43 M 50 M c) Framework and tools for benchmarking and exploring information management diversity d) Targeted competition framework speeding up progress towards large scale information management systems of global relev ance. STREPs SA 7 M e) Community building networks CA

27 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT Smart energy grids slajd 1. Wyniki docelowe: Inteligentne systemy oraz zintegrowane infrastruktury komunikacyjne, które mogą pomóc c w zarządzaniu sieciami dystrybucji energii elektrycznej w sposób b zoptymalizowany, kontrolowany i bezpieczny. Połą łączenie inteligentnych procesów w (np( np.. po stronie popytu / zarządzanie w czasie rzeczywistym, zarządzanie zużyciem) z inteligentnymi technologiami (np. inteligentne liczniki i urządzenia zarządzaj dzające zużyciem energii w domu). Kluczowe wyzwania badawcze, które należy y uwzględni dnić: a) Wzmocnienie sieci dystrybucyjnej poprzez systemy sterowania, zarządzania i podejmowania decyzji, narzędzia wsparcia, które umożliwiaj liwiają integrację odnawialnych źródeł energii, zarówno na dużą skalę (np.. farmy wiatrowe i słoneczne), jak i na mniejsza skalę. b) Wspieranie rozwoju bezpieczeństwa i niezawodności ci,, jak równier wnież ochronę urządze dzeń,, wykrywania błęb łędów, alarmowania i samo naprawy. c) Infrastruktury zarządzania danymi d) Kontrolowanie zużycia energii w domu w czasie rzeczywistym pozyskiwanie danych dotyczących cych zużycia energii przez urządzenia w gospodarstwie domowym. e) Budowanie konsensusu w temacie otwartych standardów w w celu zapewnienia interoperacyjności ci inteligentnego sterowania sieciami i systemami zarządzania.

28 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT Smart energy grids slajd 2. a) Strengthening the distribution grid by providing control systems, management and decision support tools b) Advancing security and reliability, as well as protection of equipment, fault detection and alert, and self-healing through development of the necessary high power electronics. c) Data management infrastructures to allow electricity production and consumption to be measured, reported and controlled (and eventually credited or billed). STREPs STREPs STREPs 29 M 30 M d) Home energy controlling hubs that will collect real-time or near real-time data on energyconsumption data from smart household appliances and enable intelligent automation. STREPs e) Building consensus on industry-driven open standards to ensure the interoperability of smart grids control and management systems. CSA 1 M

29 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT ICT for efficient water resources management slajd 1. ICT dla zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi (IWRM), obejmujące jako kluczowe elementy składowe: innowacyjne systemy zarządzania popytem, systemy wspomagania decyzji i zarządzania danymi. Proponowane rozwiązania zania ICT obejmują sprawdzone technologie pozwalające na całościowe ciowe podejście do IWRM oraz nowe technologie zarządzania danymi w czasie rzeczywistym metodą prognozowania możliwego popytu, zaawansowanych pomiarów, modeli konsumpcji, i/lub w połą łączeniu do systemów w energetycznych i gospodarki wodnej. Wymaga współpracy pracy między dostawcami sprzętu teleinformatycznego, oprogramowania a władzami w spółek gospodarki wodnej. 15 M ICT for efficient water resources management STREPs 15 M

30 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT ICT for efficient water resources management slajd 2. Projekty powinny obejmować: (I) badania i innowacje w temacie integracji rozwiąza zań, (Ii) walidację w co najmniej dwóch rzeczywistych środowiskach operacyjnych, we współpracy pracy z odpowiednimi władzami w zarządzania zasobami wodnymi i sieciami komunalnymi, (Iii) oceny przewidywanych kosztów w i korzyści z perspektywy rynku. Nowe partnerstwa między europejskimi dystrybutorami wody, dostawców w sprzętu i władzami w zarządzania gospodarką wodną. Zwiększenia nadzoru sieci wodociągowych prowadzących do lepszego zarządzania podażą i wymierne zmniejszenie zużycia wody. 15 M ICT for efficient water resources management STREPs 15 M

31 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT Cooperative systems for energy efficient and sustainable mobility slajd 1. Projekty badawcze można składa adać w 2 obszarach: a) Systemy współpracuj pracujące ce na rzecz niskiej emisji dwutlenku węgla w i mobilności obejmujące współprac pracę aplikacji i usług ug w zakresie efektywności energetycznej i przyjaznych dla środowiska technologii mobilnych na podstawie zharmonizowanej europejskiej dwukierunkowej architektury ry łączno czności: ci: pojazd-pojazd (V2V), droga-pojazd ( R2V) oraz pojazd-infrastruktura (V2I) b) Ogólnoeuropejska Platforma Servisowa (EWSP) dla usług ug ma na celu zapewnienie kierowcom i innym użytkownikom u szeroką gamę efektywności energetycznej, mobilność ść,, komfort i bezpieczeństwo usług ug pokrewnych. Połą łączenie inteligentnych technologii bezprzewodowej komunikacji, rozw zwój sieci i protokołów w komunikacyjnych, transportu i bezpieczeństwa oraz mechanizmy kontroli i wsparcie dla ich normalizacji. Opracowanie niezbędnych podzespołów w EWSP dla rozwoju usług, ug, działań administracyjnych. Rozwój j innowacyjnych usług ug interoperacyjnych dla EWSP, w oparciu o przyszłościowe technologie internetowe.

32 Challenge 6: ICT for a Low Carbon Economy ICT Cooperative systems for energy efficient and sustainable mobility slajd 2. a) Cooperative Systems for low-carbon multi-modal mobility covering cooperative applications and services for energy efficiency consumption data from smart household appliances and enable intelligent automation. STREPs, IP 37 M b) European Wide Service Platform (EWSP) for cooperative system enabled services STREPs, IP c) Coordination and support actions CSA 3 M 40 M

33 Challenge 8: ICT for Learning and Access to Cultural Resources ICT Technology-Enhanced Learning slajd 1. Technologie edukacyjne wspierające naukę,, nauczanie przedmiotów ścisłych, w tym matematyki. Technologie, które pomogą uczniom zrozumieć i zbudować ich wiedzę oraz wspomogą koncepcyjne rozumienie technologicznych i / lub matematycznych tematów w naukowych. Rozwiązania zania technologiczne powinny wspierać zrozumienie złożoności tematu, aktywizować i pobudzać ciekawość i kreatywność ść. Wykorzystanie zdalnych i wirtualnych laboratoriów w w procesie uczenia się i nauczania. Badania obejmują prace nad interfejsami z użytkownikami, którzy pośrednicz redniczą w tworzeniu i testowaniu użyteczności ci eksperymentów w pedagogicznych w określonych kontekstach - w szkołach podstawowych, średnich i uczelniach wyższych, w tym na poziomie uniwersyteckim.

34 Challenge 8: ICT for Learning and Access to Cultural Resources ICT Technology-Enhanced Learning slajd 2. a) Technology Enhanced Learning systems endowed with the capabilities of human tutors STREPs 60 M b) Educational technologies for science, technology and maths c) Advanced solutions for fast and flexible deployment of learning opportunities at the workplace (targeting, in particular, SMEs): STREP/NoE (b1) and IP (b2) IP IP/STREP: 53 M d) Computational tools fostering creativity in learning processes STREPs e) Exploratory activities for fundamentally new forms of learning through ICT CSA NoE/CSA: 7 M

35 Call: "Factories of the Future" 2012 Call title: : "Factories" of the Future" 2012 PPP "Factories" of the Future" - Cross thematic coordinated call between NMP and ICT Call identifier: : FP NMP-ICT-FoF Date of publication: 30 July 2011 Deadline: 2 December 2011 at (Brussels( local time).

36 Call: "Energy-efficient Buildings" Call title: : "Energy" Energy-efficientefficient Buildings" PPP "Energy" Energy-efficientefficient Buildings" - Cross thematic coordinated call between NMP, ICT, ENERGY, ENVIRONMENT (including( climate change) Call identifier: : FP NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB Date of publication: 30 July 2011 Deadline: 2 December 2011 at (Brussels( local time).

37 Call: "ICT for Green Cars"-2012 Call title: : "ICT for Green Cars"-2012 Public-Private Private Partnership "Green Cars": Cross-Thematic cooperation between NMP, Energy,, Environment, Transport and ICT Themes Date of publication: : 30 July 2011 Deadline: : 2 December 2011 at (Brussels( local time)

38 Kryteria oceny wniosków 1. Scientific and/or technological EXCELLENCE 2. Quality and efficiency of the IMPLEMENTATION and the management 3. The POTENTIAL IMPACT through the development, dissemination and use of project results

39 Kryteria oceny wniosków Doskonałość naukowo techniczna trafność koncepcji i zgodność celu projektu z tematem w odpowiednim Programie Pracy;nowa wiedza ponad state of the art ; jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania konsorcjum, adekwatność struktury zarządzania; jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie Potencjalne korzyści, plan wykorzystania wyników; wkład na poziomie europejskim; zarządzanie prawami własności intelektualnej.

40 Kryteria oceny wniosków Skala ocen from 0 to 5 is given (half points possible for scores >3): 0 The proposal fails to address the criterion under examination or cannot bejudged due to missing or incomplete information Very poor - The criterion is addressed in a cursory and unsatisfactory manner. Poor. There are serious inherent weaknesses in relation to the criterion in question. Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses that would need correcting Very Good Excellent

41 Przykłady komentarzy ewaluatorów -1 Scientific and/or technological exellence: Lista deliverables nie jest kompletna i nie pokrywa się z planem pracy Zbyt szeroki zakres. Cele nie sąs jasno zdefiniowane. Proponowany wniosek nie jest nowatorski i nie porusza żadnych wyzwań naukowych. Mało o uwagi poświ więca się obecnemu stanowi wiedzy w danej dziedzinie (state-of- the- art); brak przedstawienia, że e projekt osiągnie znaczący cy postęp p w danej dziedzinie Plan pracy oraz plan naukowy nastawione sąs silnie na technologie. Małe zaangażowanie odbiorców w w proces rozwoju technologii. Nie jest jasne jaki i kiedy zaproponowany przypadek użycia u zostanie przetestowany na prawdziwej grupie odbiorców. Wyzwania technologiczne zawęż ężają się tylko do rozwoju software. Nie został zidentyfikowany postęp p w stosunku do istniejącego stanu wiedzy. Nie została a zaproponowana żadna metodologia zarządzaniem wiedzą oraz wynikami projektu. Nie została a zaproponowana żadna metodologie oceny rezultatów w projektu. Ograniczony element badawczy, słabo s zdefiniowany problem, zarządzanie zbyt niejasne, słabo s opisane pakiety zadań.. zamysł proponowanego prototypu zbyt niejasny.

42 Przykłady komentarzy ewaluatorów -2 Quality and efficiency of the implementation and the management: Brak doświadczonych liderw w dziedzinie, w której wniosek jest składany. Słaba struktura zarządzania, która jest wprawdzie odpowiednia dla tego typu małego projektu, jednakże e nie uwzględnia najważniejszych niejszych partnerów. Niejasny jest sposób b rozstrzygania konfliktów; brak opisu oceny ryzyka, ewentualne przypadki ryzyka i zarządzania wiedzą nie zostały y w ogóle opisane. Zależno ności między poszczególnymi pakietami zadań nie zostały wystarczająco co szczegółowo wyjaśnione. Wśród d partnerów w z konsorcjum brak SMEs,, które mogłoby oby sprawdzić rezultaty projektu. Metodologia osiągni gnięcia postawionych celów w jest zbyt ogólna. Żaden z partnerów w nie może e bezpośrednio wykazać przypadków wykorzystania rezultatów. Zasoby sąs znacznie przeszacowane. Partner X otrzymał nieproporcjonalnie dużo o zasobów w (resources( resources).

43 Przykłady komentarzy ewaluatorów -3 Potential Impact: Kwestia praw własnow asności intelektualnej opisana zbyt ogólnie - wszystkie szczegóły y będąb opracowane i zapisane w Consortium Agreement,, które w tym momencie jeszcze nie jest przygotowane. Zarządzanie prawami własnow asności intelektualnej w projekcie z ambitnymi celami i założonymi onymi rezultatami nie został zawarty wystarczająco co szczegółowo. Plan rozpowszechniania i wykorzystania wyników w projektu nie jest we wszystkich punktach szczegółowy. Brak planów w do zaangażowania odbiorców w ostatecznych (jaka grupa odbiorców w będzie b korzystała a z wyników w projektu). Niewystarczające ce środki wykorzystania rezultatów w projektu. Niskie rezultaty badawcze/niski wpływ projektu na naukowe osiągni gnięcia. Brak opisu aktywności upowszechniania/ rozpowszechniania wśród w społeczno eczności ci wytwórc rców w software.

44 ICT Proposers Day Na stronie spotkania znajduje się podstrona dotycząca ca Priorities for ICT research funding in /events/ictproposersday/2011/index_en. htm Link do spotkania ICT w Budapeszcie: ec.europa.eu/information_soci ety/events events/ictproposersday/2011/ /2011/ind ex_en.htm Wchodząc c na stronę poszczególnych tematów w można znaleźć min.: - dokumenty KE, - Raporty KE, ETP, - prezentacje KE, - oferty współpracy. pracy.

45 ICT Call 9 prawdopodobne terminy/tematy Call Call identifier: : FP7-ICT Date of of publication: January 2012 Deadline: : April 2012, at at 17:00.00 Brussels local time time Indicative budget: EUR million

46 Podsumowanie uczestnictwo w konkursach Konkurs to Call for Applicants, Każdy obszar tematyczny (ICT, BEZPIECZEŃSTWO, TRANSPORT, ZDROWIE, itd..) ma osobne terminy konkursów (call for Applicants), Do każdego konkursu opracowane sąs nowe dokumenty: Program Pracy (Work( Programme), Przewodnik dla wnioskodawcy (Guide for Applicants), W ramach tego samego konkursu wydawane sąs osobne przewodniki dla różnych r schematów w finansowania, Należy y przestrzegać terminów w otwarcia i zamknięcia konkursu, Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny, Projekt musi się składa adać z kilku-kilkunastu kilkunastu partnerów w z róznych krajów, Wnioski składamy do Komisji Europejskiej poprzez elektroniczny system składania wniosków w (EPSS).

47 Poszukiwanie partnerów w obszarze ICT projekt Ideal-Ist

48 Spotkania informacyjno-warsztatowe w ICT W Polsce: Polska_ICT_Events_2011.pdf w Brukseli: Bruksela_ICT_Events_2011.pdf w pozostałych krajach Europy: Europe_ICT_Events_2011.pdf

49

50

51 Przydatne strony Strona domowa ICT (CORDIS): Konkursy 7.PR: Dokumentacja 7.PR: Eksperci 7.PR: doc_en.html https://cordis.europa.eu/emmfp7/ JTIs (ARTEMIS & ENIAC) na stronach CORDISu: e-infrastructures na stronach CORDISu: infrastructure AAL: europe.eu/ i Strona domowa KPK: Szukanie partnerów w (CORDIS): service/ Szukanie partnerów w (Ideal( Ideal-IST): ist.net/

52

53 Dziękuję Państwu za uwagę! Małgorzata Szołucha Osoby do kontaktu: Andrzej Galik Aleksandra Ihnatowicz Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax:

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Two different words from blue sky to Market Science + biznes plan = profit

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Innowacje dla Mazowsza Jak wdrażać innowacje w naszym regionie. Warszawa 2015.03.31 Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Prelegent: Zbigniew Turek

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Dr Radosław Piesiewicz Dyrektor ds. Badań i Rozwoju ICT radoslaw.piesiewicz@eitplus.pl 1. Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Dyrektor ds. BiR ICT pozyskane 6 projektów z 7.

Bardziej szczegółowo

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r. Regionalny Punkt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Inteligentne Miasta w programie Horyzont 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Horyzont 2020

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Jak ugryźć 10 milionów cz. II - Finansowanie aplikacyjnych badań naukowych Warszawa, 28 luty 2012 Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Warszawa, 19 lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Prelegent: Renata Rycerz Andrzej Galik W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching)

Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching) Dzień informacyjny ICT Warszawa, 16 grudnia 2014 Technologie ICT dla lepszego uczenia się i nauczania człowieka (ICT-20: Technologies for better human learning and teaching) Prelegent: Małgorzata Szołucha

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Spotkanie PPTMN, Gliwice, 22.01.2014 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) " European Union, 2013 Prezentacja programu Prelegent: Jarosław Piekarski Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Inauguracja programu Horyzont 2020 RPK Poznań, 15-16 stycznia 2014 r. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Horyzont 2020 i COSME 2014-20202020 Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki dla obszaru tematycznego ICT

Udział Polski w 7. Programie Ramowym - statystyki dla obszaru tematycznego ICT Opracowane przez: mgr Martę Rószkiewicz mgr inŝ. Andrzeja J Galika Wydanie 2.0 - uzupełnione Warszawa, luty 2011 r. Strona 2 z 92 Treść: 1. Przedmiot raportu... 6 2. Źródło danych... 6 3. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Warszawa, 16 października 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo - innowacyjne Prelegent: Joanna Niedziałek W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020

Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Moz liwos ci uczestnictwa branz y odlewniczej w najbliz szych konkursach w programie Horizon 2020 Ad. 1 1. Horizon 2020 w pigułce 2. Tematyka konkursowa z obszaru Energia szanse dla branży odlewniczej

Bardziej szczegółowo

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódź, 07.11.2014 Horyzont 2020 przedstawienie programu badań i innowacji Unii Europejskiej: ERC, Marie Curie, Zdrowie; Prezentacja portalu

Bardziej szczegółowo

Programy ERA-NET i ERA-NET +

Programy ERA-NET i ERA-NET + Programy ERA-NET i ERA-NET + Maciej Malski-Brodzicki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 ncbr.gov.pl Zakres prezentacji 0. Zarys działalności NCBR

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra

Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra Konrad Gromaszek, Andrzej Kotyra Raport koñcowy z badania dziedzinowego Analiza sektora B+R i przemys³u energetycznego z punktu widzenia uczestnictwa województwa lubelskiego we wdra aniu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT (FP7-ICT-2009-6) Warszawa, 24 listopada 2009 Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności Andrzej

Bardziej szczegółowo