OPIEKA FARMACEUTYCZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIEKA FARMACEUTYCZNA"

Transkrypt

1 Apteki chcąc przyciągnąć klientów stosują różnego typu akcje marketingowe: promocje, sprzedaż za grosz, bonifikaty, karty rabatowe, itp. Obecnie dzięki systemom komputerowym mamy możliwość identyfikowania pacjenta i gromadzenia informacji o nim, jak często kupuje w naszej aptece, jakie leki i na jaką kwotę. Opieka farmaceutyczna umożliwia nam rozpoznanie pacjenta dzięki czemu aptekarz w czasie procesu sprzedaży ma możliwość udzielenia wskazówek wynikających z historii zażywanych leków, dolegliwości, itp. Moduł APW 25 opieka farmaceutyczna zawiera funkcje pozwalające na definiowanie profili farmaceutycznych, drukowanie ankiet, na podstawie których zbierane są dane od pacjentów uczestniczących w programie, wprowadzanie wyników przeprowadzonych ankiet oraz harmonogramu dawkowania leków. Rys. 1. APW 25 Opieka farmaceutyczna Po uruchomieniu modułu APW 25 opieka farmaceutyczna wyświetli się okno (rys. 2). Rys. 2. APW 25 Opieka farmaceutyczna Strona 1 z 19

2 1. ORGANIZACJA MODUŁU Wszystkie funkcje realizowane przez moduł APW25 opieka farmaceutyczna rozdzielone zostały na pięć grup dostępnych jako opcje menu głównego modułu. Grupa pierwsza - Programy opieki - zawiera specjalistyczne programy realizowane na akademiach medycznych, które przepisujemy do zdefiniowanych profili farmaceutycznych. Do programów dołączone są ankiety. Grupa druga - Ankiety - gromadzi funkcje umożliwiające drukowanie ankiet w celu wypełnienia przez pacjenta i wprowadzeniu wyników do komputera. Każdy program opieki może obejmować kilka ankiet, moduł umożliwia również definiowanie własnych ankiet. Grupa trzecia - Profile farmaceutyczne - pozwala zdefiniować profile farmaceutyczne, które przyporządkujemy do wybranych pacjentów. Dany profil może gromadzić wiele programów opieki. Grupa czwarta - Pacjenci - służy do przyporządkowania danego profilu farmaceutycznego do odpowiedniego pacjenta. Grupa piąta - Kalendarz - wyświetla graficzną interpretację dawkowań leków oraz interakcje między zażywanymi lekami. 2. PROFIL FARMACEUTYCZNY W celu objęcia pacjenta programem opieki farmaceutycznej, należy wykonać następujące czynności: zdefiniować profil farmaceutyczny, przyporządkować profil do programu opieki farmaceutycznej, powiązać pacjenta ze zdefiniowanym profilem. Chcąc zdefiniować nowy profil farmaceutyczny należy w menu głównym wybrać opcję Profile farmaceutyczne na ekranie pojawi się okno umożliwiające dodanie nowego profilu za pomocą przycisku [F2] Dodaj. W wyświetlonym oknie Nowy profil farmaceutyczny podajemy jego nazwę i zatwierdzamy korzystając z przycisku [F2] Zapisz (Rys. 3). Rys. 3. Nowy profil farmaceutyczny Utworzony profil od tego momentu widoczny będzie w oknie Profile farmaceutyczne (rys. 4). W oknie tym za pomocą funkcji [F4] Zmień możemy dokonać zmiany nazwy wybranego profilu. Z kolei za pomocą funkcji [F5] Pacjenci możemy dodać bądź usunąć pacjenta powiązanego z wybranym profilem farmaceutycznym. Strona 2 z 19

3 Rys. 4. Profile farmaceutyczne Po opuszczeniu okna profili wywołujemy w menu funkcję Programy opieki farmaceutycznej. W wyświetlonym oknie wskazujemy na utworzony wraz z ankietami (automatycznie po zalogowaniu) program opieki farmaceutycznej i klikamy na [F4] Zmień. Ukarze się okno z możliwością powiązania wskazanego wcześniej programu opieki z odpowiednim profilem farmaceutycznym (Rys. 5). Aby powiązać dany program z profilem należy wybrać [F4] Profil, wskazać odpowiedni profil farmaceutyczny, po czym zapisać zmiany klikając na [F2] Zapisz. Rys. 5. Program opieki farmaceutycznej Po skojarzeniu programu z odpowiednim profilem farmaceutycznym należy jeszcze przyporządkować dany profil do odpowiednich pacjentów. W tym celu wybieramy w menu funkcję Pacjenci i wybieramy z listy pacjenta (Rys. 6). Strona 3 z 19

4 Rys. 6. Okno Pacjenci/Odbiorcy Po odnalezieniu właściwego pacjenta klikamy na [F5] CRM, a następnie w wyświetlonym oknie z informacjami o pacjencie wybieramy [F6] Profile (Rys. 7). Rys. 7. Informacje o pacjencie Po wykonaniu powyższej operacji zostanie wyświetlone okno z profilami farmaceutycznymi, do których przynależy dany pacjent. Aby dołączyć tego pacjenta do nowego profilu farmaceutycznego należy wybrać przycisk [F2] Dodaj. Strona 4 z 19

5 Rys. 8. Okno powiązania: Pacjenta z Profilem farmaceutycznym Wyświetli się okno profili farmaceutycznych, z którego należy wybrać właściwy profil i zatwierdzić klawiszem Enter. W oknie powiązań profili farmaceutycznych do pacjenta pojawi się wskazany profil. Po opuszczeniu okna powiązań zatwierdzamy klawiszem [F2] Zapisz. Rys. 9. Okno powiązania: Pacjenta z Profilem farmaceutycznym Od tego momentu pacjent, który przynależy do danego profilu farmaceutycznego zostanie objęty programami opieki powiązanymi z tym profilem. Jeśli w skład danego programu wchodzi ankieta, którą wypełnił dany pacjent i istnieje pewien algorytm obsługujący wyniki tej ankiety wówczas taki algorytm będzie stosowany w systemie aptecznym dla tego pacjenta (np. wywołując odpowiednie akcje podczas sprzedaży leków). Strona 5 z 19

6 3. DRUKOWANIE ANKIET I WPROWADZENIE UZUPEŁNIONYCH ANKIET Jeśli istniały jakieś wbudowane wzorce ankiet, których brakuje w bazie danych zostaną one automatycznie wczytane po zalogowaniu się do modułu (wzorce ankiet mogą być dostarczone w postaci zewnętrznych plików). Poinformuje nas o tym fakcie poniższy komunikat (Rys. 10) Rys. 10. Komunikat informujący o dołączeniu ankiety Aby wydrukować ankietę wybieramy w menu głównym Ankiety następnie Definiowanie ankiet, wskazujemy odpowiednią ankietę i naciskamy przycisk [F10] Drukuj. Wyświetlone zostanie okno z opcjami dla wydruku ankiety (Rys. 11). Rys. 11. Okno z opcjami wydruku ankiety Po zatwierdzeniu opcji przyciskiem [F2] Ok wyświetlone zostanie okno z możliwością podglądu wydruku, przekazania wydruku do drukarki lub jego wyeksportowania. Drukowanie ankiety rozpocznie się po wybraniu opcji [F10] Drukuj. Dane z wypełnionej przez pacjenta ankiety należy wprowadzić do komputera. W tym celu należy w module Opieka farmaceutyczna w menu głównym Ankiety wybrać Wypełnianie ankiet następnie uruchomić okno Wypełnione ankiety. Za pomocą przycisku [F2] Dodaj w wyświetlonym oknie należy wybrać właściwą ankietę do wypełnienia zatwierdzając ją klawiszem Enter. Na ekranie wyświetli się okno Pacjenci/Odbiorcy, należy wybrać z listy pacjenta, który wypełniał ankietę i nacisnąć klawisz Enter. W oknie Wypełnianie ankiet pojawiać się będą kolejne pytania ankiety, na które należy wprowadzić odpowiedzi udzielane przez pacjenta (przykładowe pytanie przedstawia rysunek 12). Aby przejść do następnego pytania należy użyć przycisku [F4] Dalej natomiast aby wrócić do poprzedniego pytania [F3] Wstecz. Chcąc wyczyścić odpowiedź udzieloną na aktualnie wyświetlane pytanie należy wybrać przycisk [F8] Wyczyść. Niektóre odpowiedzi udzielane na pytania są istotne dla algorytmów obsługujących daną ankietę, gdyż informacje wykorzystywane są w specjalnie skonstruowanych przez autorów programu algorytmach wnioskujących. Po zakończeniu wypełniania ankiety odpowiedziami udzielonymi przez pacjenta należy opuścić okno wybierając przycisk [Esc] Zakończ. Następnie na pytanie czy zatwierdzić teraz wypełnioną ankietę odpowiadamy TAK naciskając klawisz Enter (od momentu zatwierdzenia ankiety danego pacjenta w chwili sprzedaży leków są poddawane analizie udzielone w tej ankiecie odpowiedzi). Strona 6 z 19

7 Rys. 12. Przykładowe okno z wypełnianiem ankiet 4. SPRZEDAŻ LEKÓW DLA PACJENTÓW Z PRZYPISANYM PROGRAMEM OPIEKI Podczas sprzedaży leków pacjentowi, który wypełnił ankietę i ma określony profil farmaceutyczny powiązany z programem tej ankiety, w zależności od odpowiedzi udzielonych w ankiecie i przyjętego dla tej ankiety algorytmu, wyświetlone zostanie okno z informacjami istotnymi dla tego pacjenta (rys. 13). Rys. 13. Okno z informacjami dla pacjenta wyświetlane podczas sprzedaży Strona 7 z 19

8 W czasie sprzedaży leku pacjentowi badane są odpowiednim algorytmem zależności między tym lekiem, a odpowiedziami zaznaczonymi w ankiecie. Jeśli zależności takie występują, wówczas wszystkie zebrane informacje są wyświetlane na ekranie. Podczas sprzedaży leku przed zatwierdzeniem sprzedaży, po naciśnięciu klawisza [d], możemy ustalić z pacjentem zalecane przez lekarza dawkowanie leku (rys. 14). W polu Początek kuracji wpisujemy datę, od kiedy pacjent zacznie przyjmowanie leku, następnie wpisujemy ilość opakowań i pytamy pacjenta, jakie ma zalecenia dotyczące zażywania leków. Po wpisaniu w pole Podane w ciągu dnia ilości tabletek przyjmowanych dziennie, program ustali koniec kuracji. Może się jednak okazać, że lek ma być w pierwszej fazie podawany z inną dawką np. przez pierwsze 3 dni po 2 tabletki, natomiast do końca kuracji po 1 tabl., dlatego za pomocą klawisza F5 możemy zmienić datę końca kuracji. Klawisz F4 daje możliwość zmiany jednostki miary przyjmowanego specyfiku np. z tabl. na ml. Wszystko, co wpiszemy w oknie Zalecane dawkowanie leku będzie widoczne w Module APW25 w Kalendarzu dawkowań. Rys. 14 Okno dawkowania leku 5. KALENDARZ DAWKOWAŃ Aby wyświetlić kalendarz, należy uruchomić opcję Kalendarz z menu głównego modułu APW25. Na ekranie ukaże się lista pacjentów. Po wybraniu pacjenta, na ekranie wyświetli się kalendarz dawkowań konkretnego pacjenta. Po lewej stronie mamy wyświetlone leki, jakie dany pacjent zakupił, które wpisaliśmy wcześniej w module APW11 - Sprzedaż, podczas sprzedaży leku, w oknie Zalecane dawkowanie leku. Po prawej stronie mamy graficzną interpretację dawkowania leku, np. Acard tabl. pacjent przyjmował od 18 do 27 lipca (rys. 15). Strona 8 z 19

9 Rys. 15. Kalendarz dawkowań Wyświetlane kolory zażywanych leków, są ustalone programowo, możemy zdefiniować własne kolory odpowiadające miejscu składowania towaru, lub klasie towaru. Do zmiany kolorów leków służy opcja Kolory znajdująca się na górnym pasku Kalendarza dawkowań po prawej stronie (rys. 16). Rys. 16. Ustalanie kolorów wyświetlanych leków Do wyboru mamy trzy opcje: standardowe, z miejsca składowania, z klasy towarów. Aby wyświetlane były kolory wg miejsca składowania, muszą być zdefiniowane kolory w module APW22 Kartoteki. (pozycja Miejsca składowania z menu Kartoteki ). Jeśli chcemy, aby wyświetlane były kolory klas towarów, musimy je również zdefiniować w module APW22 (pozycja Klasy w menu pojawiającym się po kliknięciu pozycji Klasy towarów w menu Kartoteki ). Po prawej stronie okna Kalendarz dawkowań (Rys. 17) umieszczone są trzy ikonki, które umożliwiają wyświetlanie kalendarza z podziałem na dni, tygodnie, miesiące (powiększamy lub zmniejszamy wyświetlony kalendarz). Strona 9 z 19

10 Rys 17. Powiększanie i zmniejszanie kalendarza. Pierwsza ikonka pozwala na wpisanie konkretnej daty, na której ustawi się kalendarz. Dwie poniższe ikony dają możliwość powiększania i zmniejszania wyświetlania kalendarza (wyświetlany jest cały tydzień, miesiąc, kwartał). Po kalendarzu możemy się przemieszczać strzałkami (przeskakujemy o jeden tydzień) lub klawisz Shift + strzałki (przeskakujemy o jeden dzień). W przeglądzie można skorzystać z dodatkowych opcji wywołanych za pomocą odpowiednich przycisków w dolnej części okna, bądź za pomocą przypisanych do nich klawiszy: [F2] Dodaj pozwala dodawać leki, które zażywa pacjent, a które nie zostały wprowadzone w module APW11 podczas sprzedaży. [F3] Interakcje wyświetla interakcje zachodzące między lekami. Jeśli na kalendarzu dawkowań, nazwy leków wyświetlane są kolorem czerwonym, a po prawej stronie wyświetlane są wykrzykniki, znaczy to, że między tymi lekami zachodzą interakcje. [F4] Zmień umożliwia zmianę dawek zażywanych leków. [F5] Wstecz umożliwia przemieszczanie się po kalendarzu o jeden dzień, tydzień, miesiąc wstecz, w zależności jak wyświetlamy kalendarz. [F6] Dalej opcja jak wyżej, ale przenosi wyświetlanie o jeden dzień, tydzień, miesiąc do przodu. [F8] Usuń umożliwia usuwanie leków z kalendarza dawkowań. [F9] Osoba umożliwia zmianę pacjenta dla którego wyświetlany jest kalendarz. [F10] Drukuj umożliwia wydruk kalendarza dawkowań wraz z informacjami o interakcjach zachodzących pomiędzy lekami. W funkcji Kalendarz istnieje możliwość sprawdzenia interakcji jakie zachodzą między przyjmowanymi przez pacjenta lekami za pomocą klawisza [F3] Interakcje. Wyświetloną informację aptekarz może wykorzystać w trakcie rozmowy z pacjentem informując go o możliwości wystąpienia interakcji między przyjmowanymi przez niego lekami (Rys. 18). Strona 10 z 19

11 Rys. 18. Interakcje pomiędzy lekami W module APW Sprzedaż aptekarz za pomocą funkcji Alt + F3 może sprawdzić zachodzące interakcje między preparatami kupowanymi przez pacjenta. W takiej sytuacji farmaceuta może poinformować pacjenta o zagrożeniach jakie mogą wyniknąć z przyjmowania tych leków (Rys. 19). Rys. 19. wdzanie interakcji między preparatami 6. DEFINIOWANIE ANKIET W celu utworzenia własnej ankiety należy w module APW 25 wybrać z głównego menu Ankiety, a następnie z rozwiniętej listy Definiowanie ankiet. Na ekranie wyświetli się okno umożliwiające zdefiniowanie nowej ankiety za pomocą funkcji [F2] Dodaj w wyświetlonym oknie Generator ankiet należy wpisać nazwę ankiety np. Opieka farmaceutyczna, następnie za pomocą funkcji [F2] Dodaj możemy definiować pytania. Strona 11 z 19

12 Rys. 20. Generator ankiet Dodawanie nowego pytania do ankiety rozpoczyna się przez naciśnięcie przycisku [F2] Dodaj, co spowoduje wyświetlenie okna Edycja pytania, w którym należy zdefiniować jego zawartość. W tym celu należy sprecyzować treść pytania oraz określić jego elementy i pozycje. Pytanie może się składać maksymalnie z 19 elementów, a każdy z elementów maksymalnie z 19 pozycji. Aby dodać nowy element pytania należy wybrać [F2] Dodaj element. Możliwe jest wtedy określenie rodzaju definiowanego elementu, jego treść oraz utworzenie dla niego pewnych pozycji. Stworzenie pozycji dla takiego elementu odbywa się przez wybranie [F3] Dodaj pozycję, określenie jakiego typu ma być to pozycja ( Rodzaj pozycji ), zdefiniowanie treści i opcjonalnie określenie dodatkowych ustawień (Rys. 21). Rys. 21 Edycja pytania Przykładowe wzory pytań oraz sposób ich definiowania TREŚĆ PYTANIA DEFINIOWANIE PYTANIA Aby zdefiniować pytanie dotyczące daty wypełnienia ankiety należy: 1. Wpisać treść pytania. 2. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Pozycja do wypełnienia zamieszczana po informacji zawartej w polu Treść. 3. Ustawić typ pola na Data. Strona 12 z 19

13 Aby zdefiniować pytanie dotyczące wieku osoby ankietowanej należy: 1. Wpisać treść pytania. 2. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Pozycja do wypełnienia zamieszczana po informacji zawartej w polu Treść. 3. Ustawić typ pola na Liczba całkowita oraz długość pola na 3. Aby zdefiniować pytanie dotyczące płci osoby ankietowanej należy: 1. Wpisać treść pytania. 2. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Wybór jednej z wielu podpozycji z objaśnieniem w polu Treść. 3. Dodać nową pozycję naciskając [F3] Dodaj pozycję i wpisać treść pozycji (jedna z wielu do wybrania), np. Kobieta. 4. Punkt 3 powtórzyć jeszcze raz i wpisać treść pozycji np. Kobieta. Aby zdefiniować pytanie dotyczące samooceny stanu zdrowia należy: 1. Wpisać treść pytania. 2. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Wybór jednej z wielu podpozycji z objaśnieniem w polu Treść. 3. Dodać nową pozycję naciskając [F3] Dodaj pozycję i wpisać treść pozycji (jedna z wielu do wybrania), np. Średnia. 4. Punkt 3 powtarzać tyle razy, ile chcemy zamieścić pozycji jednokrotnego wyboru. Aby zdefiniować pytanie dotyczące chorób osoby ankietowanej należy: 1. Wpisać treść pytania. 2. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Pozycja do zaznaczenia z zawartością pola Treść. 3. Dodać nową pozycję naciskając [F3] Dodaj pozycję, ustawić rodzaj pozycji na Pozycja do zaznaczenia z zawartością pola Treść i wpisać treść pozycji, np. cukrzyca. 4. Punkt 3 powtarzać tyle razy, ile chcemy zamieścić pozycji z możliwością do zaznaczenia. 5. Dla ostatniej pozycji elementu określić rodzaj pozycji na Pozycja do wypełnienia zamieszczana po informacji zawartej w polu Treść, wpisać treść pozycji (np. inne ), ustawić typ pola na TEKST oraz odpowiednią długość pola podaną w znakach. Strona 13 z 19

14 Aby zdefiniować pytanie dotyczące przyjmowania leków przez osobę ankietowaną należy: 1. Wpisać treść pytania. 2. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Tabela do wypełnienia z objaśnieniem w polu Treść, ustawić maksymalną ilość wierszy tworzonej tabeli oraz określić jej tytuł, np. Tabela przyjmowanych leków 3. Dodać nową pozycję naciskając [F3] Dodaj pozycję i wpisać nagłówek kolumny w treści pozycji (pozycja w tym przypadku to kolumna tabeli), np. Nazwa leku, określić szerokość definiowanej kolumny w znakach oraz typ pola (np. Wybór leku ). 4. Dodać nową pozycję naciskając [F3] Dodaj pozycję i wpisać nagłówek kolumny w treści pozycji (pozycja w tym przypadku to kolumna tabeli), np. Status leku Rp/OTC, określić szerokość definiowanej kolumny w znakach oraz typ pola (np. Tekst ). 5. Punkt 4 powtarzać tyle razy, ile ma być kolumn w definiowanej tabeli. W jednym pytaniu można zdefiniować jedną tablicę. Aby zdefiniować pytanie dotyczące specjalisty przepisującego leki osobie ankietowanej należy: 1. Wpisać treść pytania 2. Wybrać [F2] Dodaj element, ustawić rodzaj elementu na Pozycja do zaznaczenia z zawartością pola Treść i określić jego treść, np. lekarz rodzinny 3. Wybrać [F2] Dodaj element, ustawić rodzaj elementu na Pozycja do zaznaczenia z zawartością pola Treść i określić jego treść, np. specjaliści (jacy)? 4. Dodać nową pozycję naciskając [F3] Dodaj pozycję i określić rodzaj pozycji na Pozycja do zaznaczenia z zawartością pola Treść, wpisać treść pozycji (np. kardiolog ) czynność powtórzyć tyle razy ile pól do zaznaczenia (wewnątrz zdefiniowanego elementu zewnętrznego pola do zaznaczenia). Ostatnią z pozycji ustawić na rodzaj Pozycja do wypełnienia zamieszczana po informacji zawartej w polu Treść, wpisać treść pozycji (np. inne ) ustawić typ pola na TEKST oraz odpowiednią długość pola podaną w znakach. Aby zdefiniować pytanie dotyczące samopoczucia podczas przyjmowania leku osoby ankietowanej należy: 1. Wpisać treść pytania. 2. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Wybór jednej z wielu podpozycji z objaśnieniem w polu Treść. 3. Dodać nową pozycję naciskając [F3] Dodaj pozycję i wpisać treść pozycji (jedna z wielu do wybrania), np. TAK 4. Punkt 3 powtarzać tyle razy, ile chcemy zamieścić pozycji jednokrotnego wyboru. 5. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Informacja dodatkowa do wyświetlenia o treści zawartej w polu Treść. 6. Wpisać dodatkową informację do wyświetlenia w treści elementu, np. Jeśli TAK, to czego one dotyczą? oraz określić odstęp tekstu (w wierszach) od wcześniejszej części pytania. 7. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Pozycja do zaznaczenia z zawartością pola Treść. Strona 14 z 19

15 8. Dodać nową pozycję naciskając [F3] Dodaj pozycję i wpisać treść pozycji, np. objawów ubocznych i czynność powtórzyć dla pozostałych pól do zaznaczenia. 9. Dla ostatniej pozycji elementu określić rodzaj pozycji na Pozycja do wypełnienia zamieszczana po informacji zawartej w polu Treść, wpisać treść pozycji (np. inne ) ustawić typ pola na TEKST oraz odpowiednią długość pola podaną w znakach. Aby zdefiniować pytanie dotyczące schematu leczenia osoby ankietowanej należy: 1. Wpisać treść pytania. 2. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Wybór jednej z wielu podpozycji z objaśnieniem w polu Treść. 3. Dodać nową pozycję naciskając [F3] Dodaj pozycję i wpisać treść pozycji (jedna z wielu do wybrania), np. TAK 4. Punkt 3 powtarzać tyle razy, ile chcemy zamieścić pozycji jednokrotnego wyboru 5. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Informacja dodatkowa do wyświetlenia o treści zawartej w polu Treść. 6. Wpisać dodatkową informację do wyświetlenia w treści elementu, np. Jeśli TAK, to dlaczego? oraz określić odstęp tekstu (w wierszach) od wcześniejszej części pytania. 7. Dodać nową pozycję naciskając [F3] Dodaj pozycję, określić rodzaj pozycji na Pozycja do zaznaczenia z zawartością pola Treść i wpisać treść pozycji (np. zła sytuacja finansowa ). Czynność powtórzyć dla pozostałych pól do zaznaczenia. 8. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Informacja dodatkowa do wyświetlenia o treści zawartej w polu Treść. 9. Wpisać dodatkową informację do wyświetlenia w treści elementu, np. Czy lekarze są o tym informowani? oraz określić odstęp tekstu (w wierszach) od wcześniejszej części pytania. 10. Wybrać [F2] Dodaj element i ustawić rodzaj elementu na Wybór jednej z wielu podpozycji z objaśnieniem w polu Treść. 11. Dodać nową pozycję naciskając [F3] Dodaj pozycję i wpisać treść pozycji (jedna z wielu do wybrania), np. TAK. Czynność powtórzyć dla pozostałych pól wyboru. Po wprowadzeniu całej ankiety z wszystkimi pytaniami i elementami, możemy podejrzeć ją za pomocą klawisza [F3] Podgląd (Rys. 22). Strona 15 z 19

16 Rys. 22. Podgląd pytań ankiety Zdefiniowaną ankietę należy zatwierdzić za pomocą klawisza [F5] erdź w oknie Definiowanie ankiet wyświetli się komunikat czy zatwierdzić ankietę do wypełnienia odpowiadamy TAK. Rys. 23. Okno zatwierdzenia ankiety 7. ANALIZA WYNIKÓW W celu dokonania analizy wprowadzonych i zatwierdzonych ankiet należy wybrać w module APW 25 opieka farmaceutyczna opcję Wyniki ankiet z menu Ankiety. Na ekranie wyświetli się okno Wybór ankiety, w którym znajdują się wszystkie zdefiniowane ankiety (Rys.24). Rys. 24. Wybór ankiety Strona 16 z 19

17 Chcąc dokonać analizy wybranej ankiety należy wybrać klawisz [Ent] Wybierz wówczas na ekranie wyświetli się okno Wyniki ankiet wszystkich ankietowanych i zatwierdzonych ankiet (Rys. 25). Rys. 25. Wyniki ankiety wszyscy ankietowani W oknie Wyniki ankiet program wyświetla w kolejności wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie za pomocą suwaka z prawej strony ekranu możemy przeglądać wyniki. Aby w oknie wyświetlały się odpowiedzi na konkretne pytanie należy nacisnąć z prawej strony okna niebieską strzałkę (Rys. 26). Dzięki klawiszom [F4] Dalej możliwe jest przejście do wyników następnego pytania lub [F3] Wstecz powrót do poprzedniego. Rys. 26. Opis funkcji Funkcja [F10] Drukuj pozwala na wydrukowanie wyników wypełnionych i zatwierdzonych ankiet. Zarówno w rozbiciu na wszystkich ankietowanych jak i dla wybranego pacjenta. Strona 17 z 19

18 Rys. 27. Podgląd wydruku wszyscy ankietowani W celu dokonania analizy ankiety dla wybranego pacjenta należy wywołać funkcję [F7] Filtr (Rys.28). W wyświetlonym oknie zaznaczyć opcję tylko odpowiedzi do wybranej osoby i za pomocą przycisku [F4] Zmień wybrać z listy pacjenta, następnie zatwierdzić przyciskiem [F2] Ok. Rys. 28. Filtr Na ekranie wyświetli się okno Wyniki ankiety dla wybranego pacjenta (Rys.29). Rys. 29. Wyniki ankiety wybrany pacjent Okno Wyniki ankiet umożliwia przeanalizowanie wszystkich odpowiedzi jakie udzielił wybrany pacjent. Strona 18 z 19

19 Rys. 30. Podgląd wydruku wybrany pacjent Powyższe okno przedstawia podgląd wydruku udzielonych odpowiedzi przez wybranego pacjenta. Strona 19 z 19

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny Lekarz ZDLR Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny Lekarz ZDLR 10-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Przyciski w systemie... 5 3. Opis wizyty... 6 3.1. Opis obserwacji na formularzach...

Bardziej szczegółowo

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne

Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Obszar Logistyka/Zamówienia Publiczne Plany Zamówień Publicznych EG_LOG Plany Zamówień Publicznych Instrukcja Użytkownika. Instrukcja użytkownika 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT

Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT Instrukcja użytkowa programu INTERNET LAB-BIT 1. Co to jest program INTERNET LAB-BIT i dla kogo jest przeznaczony? Program INTERNET LAB-BIT jest to program umożliwiający zdalne przeglądanie danych z laboratoriów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE 1. OGÓLNE INFORMACJE WERYFIKACJA STAWEK VAT...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE 1. OGÓLNE INFORMACJE WERYFIKACJA STAWEK VAT... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE W dniu 11.01.2018 r, w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.

Program. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...

Bardziej szczegółowo

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka

Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Usługa Leki on-line instrukcja obsługi rezerwacji leków w systemie KS-Apteka Rekomendowana wersja KS-Apteka: 2016.2.0.6 Spis treści Usługa Leki on-line... 3 Obsługa rezerwacji w systemie KS-AOW... 3 Rezerwacje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PRZEDSZKOLE (CZ.1) Uruchomienie programu Po uruchomieniu programu wyświetlane jest okno logowania, w którym wprowadza się nazwę użytkownika (opis w dalszej części instrukcji)

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ RECENZENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Receptariusz. Założenia. Spis treści

Receptariusz. Założenia. Spis treści Receptariusz Spis treści 1 Założenia 2 Konfiguracja mechanizmu 2.1 Uruchomienie receptariusza 2.2 Definiowanie receptariusza 2.3 Parametry 3 Obsługa receptariusza 3.1 Zlecanie leków 3.2 Wydawanie leków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ. Wersja 1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA FUNKCJONALNOŚCI PIELĘGNIARKI AMBULATORYJNEJ PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ Wersja 1.0 Spis treści Spis Treści...2 Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...4 Przypisanie

Bardziej szczegółowo

I. Interfejs użytkownika.

I. Interfejs użytkownika. Ćwiczenia z użytkowania systemu MFG/PRO 1 I. Interfejs użytkownika. MFG/PRO w wersji eb2 umożliwia wybór użytkownikowi jednego z trzech dostępnych interfejsów graficznych: a) tekstowego (wybór z menu:

Bardziej szczegółowo

Wyniki operacji w programie

Wyniki operacji w programie R O Z D Z I A Ł 6 Wyniki operacji w programie Dowiesz się jak: Przeglądać wyniki przeprowadzonych operacji Zatwierdzać i wycofywać przeprowadzane operacje Przeglądać listy środków w centrach kosztów i

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Pracownie krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Pracownie krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.04.a Pracownie krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Pracownie krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Środki Pomocnicze ISO 9001:2008 Dokument: 2013.08.20 Wydanie: 1 Waga: 90 ŚRODKI POMOCNICZE ŚRODKI POMOCNICZE 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w postaci elektronicznej (plik z rozszerzeniem *.umx, który w zależności od oddziału

Bardziej szczegółowo

Agrinavia MOBILE. Agrinavia MOBILE. Logowanie. Ogólnie

Agrinavia MOBILE. Agrinavia MOBILE. Logowanie. Ogólnie Agrinavia MOBILE Ogólnie Agrinavia Mobile jest mobilną wersją dla użytkowników Agrinavia Management. Agrinavia mobile daje dostęp do edycji, przeglądania i towrzenia zapisów na polach gospodarstwa. Zapisywanie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK.

Jak wyskoczy okienko z listą miejsc to proszę odznaczyć pierwszą pozycję i poszukać swoją aptekę, zaznaczyć ją i OK. Załącznik nr 7 Wgrywanie UMX i realizacja wniosków - ŚRODKI POMOCNICZE KS-AOW 2016 v.10.02.2016 1. Wczytywanie umowy Przed rozpoczęciem sprzedaży środków pomocniczych należy wczytać do programu umowę w

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList)

KS-ZSA. Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) KS-ZSA Centralne zarządzanie znacznikami zamawiania towaru (BlackList) Niejednokrotnie w aptece, pojawia się w konieczność wyłączenia z zamówień określonych pozycji asortymentowych. Typowymi przykładami

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA

UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA UMOWY INSTRUKCJA STANOWISKOWA Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery)

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla recenzentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej obsługi

Instrukcja szybkiej obsługi Instrukcja szybkiej obsługi Uwaga!!! Dla prawidłowego działania wymagany jest program Excel 2003 lub nowszy. Program należy ściągnąć ze strony internetowej i zapisać na dysku twardym. Wyjście z programu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Dla tego magazynu dodajemy dokument "BO remanent", który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu:

Dla tego magazynu dodajemy dokument BO remanent, który definiuje faktyczny, fizyczny stan magazynu: Remanent w Aptece Spis treści 1 Omówienie mechanizmu 2 Dokument BO jako remanent 2.1 Dodawanie dokumentu 2.2 Generowanie pozycji remanentu 2.3 Generowanie stanów zerowych 2.4 Raporty remanentowe 3 Raport

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca

Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego aplikacji KAMSOFT wdrożenie rozwiązań w hurtowniach farmaceutycznych Grupy Neuca Spis treści Instrukcja obsługi elektronicznego modułu reklamacyjnego

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA Pakiet zmian w systemie KS-AOW - lipiec 2015 r. ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie KS- - lipiec 2015 r. KS- Pakiet zmian w systemie KS- związany z nowelizacją ustaw - lipiec 2015r. I. Wstęp Stan na dzień 06.07.2015 r. W związku z wejściem w życie, w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław

Al. Akacjowa 16A 53-134 Wrocław Instrukcja użytkownika programu Internet-Lab 1 Spis treści 1. Co to jest Internet- Lab i dla kogo jest przeznaczony?... 3 2. Jak uruchomić program Internet-Lab?... 3 3. Jak poruszać się ę po programie?...

Bardziej szczegółowo

Program DIETpro. Prezentacja instruktażowa 2014/2015

Program DIETpro. Prezentacja instruktażowa 2014/2015 Program DIETpro Prezentacja instruktażowa 2014/2015 Twoje konto (1) 1. Przejdź do TWOJE KONTO i uzupełnij dane. 2. Prywatność - określ, które ze swoich danych chcesz upublicznić. 3. Dane - sprawdź czy

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy - LDO Spis treści Charakterystyka modułu... 3 Zakres funkcjonalny... 3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu

System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu System rejestracji wizyt w BIOBANKU Instrukcja uz ytkownika systemu Logowanie do systemu W celu zalogowania do systemu należy na stronie powitalnej systemu wpisać nazwę użytkownika i hasło użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Praca w Gabinecie lekarskim

Praca w Gabinecie lekarskim Praca w Gabinecie lekarskim z programem Wersja 2.1.1 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie...3 2. Gabinet lekarski...7 2.1 Menu...7 2.2 Wizyta lekarska w gabinecie... 12 2.3 Elektroniczna karta pacjenta... 21

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości

Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Skrócona instrukcja korzystania z Platformy Zdalnej Edukacji w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Wstęp Platforma Zdalnej Edukacji Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości (dalej nazywana

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: CMS

WellCommerce Poradnik: CMS WellCommerce Poradnik: CMS Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce które służą do zarządzania treścią - aktualnościami, stronami statycznymi i ankietami w Twoim sklepie internetowym.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja redaktora strony

Instrukcja redaktora strony Warszawa 14.02.2011 Instrukcja redaktora strony http://przedszkole198.edu.pl wersja: 1.1 1. Zasady ogólne 1.1. Elementy formularza do wprowadzania treści Wyróżniamy następujące elementy do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO

Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 1 Instrukcja dla wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy LDO 2 Spis treści Charakterystyka modułu...3 Zakres funkcjonalny...3 Schemat funkcji dostępnych w Portalu Dostawcy

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA W PRZYCHODNI

REJESTRACJA W PRZYCHODNI Instrukcja stanowiskowa aplikacji Medicus On-Line REJESTRACJA W PRZYCHODNI 1 Spis treści: 1. Logowanie do systemu i zmiana hasła str. 3 2. Ogólne zasady korzystania z systemu str. 4 3. Dodanie wizyty pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM

ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM ZAPOTRZEBOWANIE DO MAGAZYNU ZMM_WNMAG NA DRUKI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA (ZD) W REFERENCJI DO MM Celem utworzenia zapotrzebowania do magazynu SGM użyj transakcji ZMM_WNMAG System domyślnie podpowiada przedział

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0

Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 1. Folder poczekalnia Nowe funkcjonalności wersji 3.12.0 Dostępny jest z poziomu strony głównej w zakładce Foldery 2. Wkładka adresowa Zdefiniowane wkładu 3. Lokalizacja składów chronologicznych Możliwość

Bardziej szczegółowo

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy

Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Dokumentacja programu e Zoz Pobieranie puli numerów recept z Portalu Świadczeniodawcy Wprowadzanie puli numerów recept do programu ezoz Drukowanie recept z programu ezoz Wersja 1.27.0.1 Zielona Góra 2011-01-23

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja korzystania z panelu pielęgniarki szkolnej Rok 2011 Pielęgniarka szkolna Ekran główny Program dreryk uruchamia się w trybie pełnoekranowym w postaci panelu. Nawigacja

Bardziej szczegółowo

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi

VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi VetLINK moduł MAPA Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp...1 Przeglądanie i filtrowanie danych...3 Dodawanie nowych obiektów...3 Dodawanie miejsca...3 Dodawanie ogniska...3 Dodawanie obszaru...4 Wstęp Moduł

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy

System Informatyczny CELAB. Terminy, alarmy Instrukcja obsługi programu 2.18. Terminy, alarmy Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-09-25 System Informatyczny CELAB Terminy, alarmy Spis treści 1. Terminy, alarmy...2 1.1. Termin

Bardziej szczegółowo

Dodawanie stron do zakładek

Dodawanie stron do zakładek Dodawanie stron do zakładek Aby dodać adres strony do zakładek otwieramy odpowiednią stronę a następnie wybieramy ikonę Dodaj zakładkę Po wybraniu ikony otworzy się okno umożliwiające dodanie adresy strony

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika

asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika asix5 Podręcznik użytkownika Notatnik - podręcznik użytkownika Dok. Nr PLP5022 Wersja: 29-07-2007 Podręcznik użytkownika asix5 ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl

ADMINISTRATOR SZKOŁY. Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl Instrukcja użytkownika portalu www.eduscience.pl ADMINISTRATOR SZKOŁY Spis treści 1. Logowanie...4 1.1. Przypomnienie hasła...5 1.2. Rejestracja...6 2. Strona główna...7 3. Panel użytkownika...8 3.1.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU INTERCLINIC MODUŁ SZPITAL 1 SPIS TREŚCI: I. Podstawowe pojęcia II. Podstawowe operacje III. Obsługa programu I. PODSTAWOWE POJĘCIA Ekran: Przycisk poleceń pozwala na wykonanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Platforma E-Learning INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY E-LEARNING STUDENT

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Platforma E-Learning INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY E-LEARNING STUDENT INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY E-LEARNING STUDENT Spis treści 1. Instrukcja logowania do Platformy E-learning:... 2 2. Opis modułów Platformy E-learning... 3 3. Instrukcja uruchamiania kontentów (wykładów)

Bardziej szczegółowo

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/

W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Kurs 2 mapa turysty Uruchomienie aplikacji. W dowolnej przeglądarce internetowej należy wpisać poniższy adres: https://sip.powiat.chelm.pl/imap/ Zawartość Modułu - Mapa turysty Moduł w części publicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ

Instrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant ZOD / HDD / ZPD / FIZ 15-05-2017 Spis treści 1. Logowanie do systemu... 3 2. Lista pacjentów wyszukiwanie, filtry...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych

Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Moduł Handlowo-Magazynowy Przeprowadzanie inwentaryzacji z użyciem kolektorów danych Wersja 3.77.320 29.10.2014 r. Poniższa instrukcja ma zastosowanie, w przypadku gdy w menu System Konfiguracja Ustawienia

Bardziej szczegółowo

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż

8. Sprzedaż SQLogic Sprzedaż 8 Sprzedaż [ Sprzedaż ] 44 8. Sprzedaż Moduł Sprzedaż jest obok Zakupu, Magazynu i Produkcji, jednym z najważniejszych elementów systemu SQLogic Sprzedaż. Jego menu zawiera jedną pozycję, dzięki której

Bardziej szczegółowo

NOWA FUNKCJA W KS-AOW CENY JEDNOSTKOWE

NOWA FUNKCJA W KS-AOW CENY JEDNOSTKOWE NOWA FUNKCJA W CENY JEDNOSTKOWE W systemie aptecznym wprowadzono nową funkcjonalność Ceny jednostkowe. Dotychczas przeliczanie cen w zależności od jednostek podstawowych tj. kg, l, g (dla mg) czy ilości

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI)

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) Moduł Świadczeniodawcy Instrukcja dodawania nowego miejsca udzielania świadczeń dla umów zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze Poznań,

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Lab2kWeb przeglądanie wyników laboratoryjnych

Lab2kWeb przeglądanie wyników laboratoryjnych Lab2kWeb przeglądanie wyników laboratoryjnych 1. Logowanie użytkownika do serwisu Po uruchomieniu przeglądarki system wyświetli informacje o laboratorium, z którego będą przeglądane wyniki badań oraz pola

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA

OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Dział Rozwoju i Obsługi Dydaktyki Zespół Systemów Informatycznych Obsługi Dydaktyki OBSŁUGA PRACY DYPLOMOWEJ W APD PRZEZ STUDENTA Instrukcja przedstawia czynności

Bardziej szczegółowo

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6

WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WEBTRUCKER INSTRUKCJA OBSŁUGI V.2.6 WebTrucker instrukcja obsługi v. 2.5 2 Spis treści: Uruchamianie... 3 1 wprowadzenie przesyłki... 4 1.1. Dodaj przesyłkę kurierską... 4 1.2. Szablon przesyłek... 7 1.3.

Bardziej szczegółowo

Plan lekcji Optivum. 1. W programie Plan lekcji Optivum otwórz plik z ułożonym planem lekcji.

Plan lekcji Optivum. 1. W programie Plan lekcji Optivum otwórz plik z ułożonym planem lekcji. Plan lekcji Optivum Jak wydrukować plan lekcji? Ostatnim elementem pracy nad planem jest udostępnienie go zainteresowanym osobom nauczycielom, uczniom i ich rodzicom. Gotowy plan możemy wydrukować w różnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 2 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności...3 Przypisanie komórek...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DOTYCZĄCA ZMIANY STAWEK VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE 1. WSTĘP W dniu 11.01.2018 r, w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 14 grudnia 2017 roku o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Wykaz stali z projektu.

Wykaz stali z projektu. Wykaz stali z projektu. Program służy do wykonywania wykazu stali z wielu rysunków. Może być również wykorzystywany do sprawdzania poprawności opisu stali na wykonywanym rysunku. Aby korzystać z programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK

Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Instrukcja zamawiania usług systemu ASG-EUPOS za pomocą Portalu PZGiK Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2 OPIS FUNKCJI PORTALU PZGIK... 3 2.1 Uruchomienie portalu... 3 2.2 Zamawianie

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w 1. Informacje ogólne. Program służy do tworzenia, generowania, edycji,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PORTALU SIDGG dla Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 1. Uruchomienie aplikacji. a. Wprowadź nazwę użytkownika w miejsce Nazwa użytkownika b. Wprowadź hasło

Bardziej szczegółowo