Java wybrane technologie spotkanie nr 3. Serwlety

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java wybrane technologie spotkanie nr 3. Serwlety"

Transkrypt

1 Java wybrane technologie spotkanie nr 3 Serwlety 1

2 Klient-Serwer Odpowiedzialność serwera przyjmowanie żądań od klienta przygotowywanie odpowiedzi statyczna dynamiczna Rodzaje odpowiedzi statyczna dynamiczna 2

3 Podział serwera Common Gateway Interface (CGI) serwer: komunikacja (protokół) skrypt: przetwarzanie danych i przygotowywanie odpowiedzi wady: nowy proces dla każdego żądania pełna inicjalizacja dla każdego żądania komunikacja za pomocą plików server extensions Netscape Server API (NSAPI) Internet Server API (ISAPI) Servlet API 3

4 Typy kontenerów serwletów Opracował standalone in-process out-of-process 4

5 Witaj świecie import java.io.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class WitajSwiecie extends javax.servlet.http.httpservlet { protected void service(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { //kodowanie znaków zostanie przekazane w nagłówku HTTP //Content-Type: text/html; charset=utf-8 response.setcontenttype("text/html;charset=utf8"); //posługuje się właściwym kodowaniem PrintWriter pw = response.getwriter(); pw.println("<html>"); pw.println("<head>"); pw.println("</head>"); pw.println("<body>"); pw.println("witaj świecie"); pw.println("</body>"); pw.println("</html>"); pw.close(); 5

6 Deskryptor <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <web-app id="webapp_id" version="2.4" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:schemalocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee <display-name>serwlety1</display-name> <servlet> <description>jakiś opis</description> <display-name>witajswiecie</display-name> <servlet-name>witajswiecie</servlet-name> <servlet-class>witajswiecie</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>witajswiecie</servlet-name> <url-pattern>/witajswiecie</url-pattern> </servlet-mapping> </web-app> 6

7 Interfejs javax.servlet.servlet init(servletconfig), service(servletrequest, ServletResponse), destroy(), getservletconfig(), getservletinfo() klasa javax.servlet.genericservlet (wszystko poza service()) interfejs javax.servlet.servletrequest interfejs javax.servlet.servletresponse pakiet javax.servlet.http 7

8 Java Server Pages (JSP) Java w HTML vs HTML w Javie server-side includes (np. ASP, PHP początkowo jako CGI) kiedy serwlet, a kiedy JSP JSP dla twórców stron Serwlety jako kontrolery uwierzytelnianie autoryzacja walidacja nadzorowanie transakcji Struts 8

9 Nie tylko serwlety import java.io.ioexception; import java.io.printwriter; import javax.servlet.servletexception; import javax.servlet.http.httpservletrequest; import javax.servlet.http.httpservletresponse; public class Pozdrawiak extends javax.servlet.http.httpservlet { protected void service(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setcontenttype("text/html;charset=utf8"); PrintWriter pw = response.getwriter(); String imie = request.getparameter("imie"); pw.println("<html>"); pw.println("<head>"); pw.println("</head>"); pw.println("<body>"); pw.println("witaj " + imie); pw.println("</body>"); pw.println("</html>"); pw.close(); 9

10 JSP <?xml version="1.0" encoding="iso "?> page language="java" contenttype="text/html; charset=iso " pageencoding="iso "%> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso " /> <title>pozdrawiak</title> </head> <body> Witaj ${param.imie </body> </html> 10

11 Architektury Opracował Model 1 Model 2 11

12 Wprowadzenie do HTTP Uniform Resource Identifier (URI) napis identyfikujący dowolny zasób; nie musi przenosić informacji jak ten zasób odnaleźć; nadklasa URL i URN pliki/zajecia/wyklad3.pdf Uniform Resource Locator (URL) nieformalny termin określający URI wskazujące protokół internetu Uniform Resource Name (URN) napis jednoznacznie identyfikujący zasób, ale nie zawierający informacji jak się do niego dostać; w celu zachowania jednoznaczności URN są nadzorowane przez odpowiednie instytucje ISBN:

13 Budowa komunikatu HTTP (jest podobna dla żądania i odpowiedzi) pierwsza linia określa cel komunikatu dla żądań: nazwa metody, URI, wersja protokołu GET /~sroka/jwt/wyklad3.pdf HTTP/1.1 GET HEAD POST nagłówki z metainformacjami (rozmiar, kodowanie, opis zawartości) pusta linia opcjonalne ciało wiadomości 13

14 Przykład żądanie: POST /serwlety/pozdrawiak HTTP/1.1 User-Agent: Mizilla/4.0 Content-Type: application/x-www-form-urlencoded ContentLength: 8 user=ala odpowiedź: HTTP/ OK Date: Sun, 15 Oct :21:57 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 39 <html> <body> Witaj Ala </body> </html> 14

15 Serwlety c.d. HttpServlet protected void doxxx(httpservletrequest, HttpServletResponse) throws ServletException, IOException (XXX = Get, Head, Post, Put, Delete, Options, Trace) 1. kontener wywołuje service(servletrequest, ServletResponse) 2. jej implementacja z HttpServlet wywołuje service(httpservletrequest, HttpServletResponse) 3. która (dlatego nie należy jej przedefiniowywać) wybiera odpowiednią metodę doxxx() 15

16 Żądanie ServletRequest String getparameter(string paramname) String[] getparametervalues(string paramname) Enumeration getparameternames() HttpServletRequest String getheader(string headername) String[] getheaders(string headername) Enumeration getheadernames() Cookie[] getcookies() 16

17 Odpowiedź ServletResponse PrintWriter getwriter() ServletOutuputStream getoutputstream() void setcontenttype(string type) albo Writer albo OutputStream setcontenttype() nie nic nie robi jak wyjście zostało już zatwierdzone HttpServletResponse void setheader(string name, String value) void setintheader(string name, int value) void setdateheader(string name, long millisecs) void addheader/addintheader/addfateheader boolean containsheader(string name) niektóre nagłówki: Date, Expires, Las-Modified, Refresh addcookie(cookie c) 17

18 Wysyłanie plików public class WysylanieArchiwum extends javax.servlet.http.httpservlet implements javax.servlet.servlet { protected void doget(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { dopost(request, response); protected void dopost(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setcontenttype("application/jar"); byte[] bufor = new byte[1024]; FileInputStream in = new FileInputStream("test.jar"); OutputStream out = response.getoutputstream(); int x; while ( (x = in.read(bufor))!= -1 ) out.write(bufor, 0, x); in.close(); out.close(); 18

19 Przekierowywanie i informowanie o błędach Opracował protected void dopost(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.sendredirect("http://www.mimuw.edu.pl/~sroka"); protected void dopost(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { //przekierowanie HTTP można wykonać jedynie przed zatwierdzeniem wyjścia PrintWriter pw = response.getwriter(); pw.print("<html><head></head><body>witaj świecie!</body></html>"); pw.flush(); //to wywołanie zgłosi java.lang.illegalstateexception response.sendredirect("http://www.mimuw.edu.pl/~sroka"); protected void dopost(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.senderror(httpservletresponse.sc_unauthorized, "Wstydź się"); 19

20 Cykl życia Opracował loaded = jest egzemplarz init(servletconfig) vs init() <load-on-startup> destroy() 20

21 Parametryzacja serwletów ServletConfig String getinitparameter(string name) Enumeration getinitparameternames() String getservletname() ServletContext getservletcontext() GenericServlet implementuje ServletConfig 21

22 Przykład public CyklZycia() { super(); System.out.println("CyklZycia konstruktor"); public void init() throws ServletException { System.out.println(getServletName()+" : init()"); String par1 = getinitparameter("mojparametr1"); String par2 = getinitparameter("mojparametr2"); String par3 = getinitparameter("mojparametr3"); System.out.println(getServletName()+" ("+par1+","+par2+","+par3+")"); public void destroy() { System.out.println(getServletName()+" : destroy()"); protected void doget(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setcontenttype("text/html;charset=utf8"); PrintWriter pw = response.getwriter();... 22

23 Deskryptor <servlet> <description> Serwlet sparametryzowany, łądowany gorliwie (w trakcie osadzania aplikacji) </description> <display-name>sparametryzowanygorliwy</display-name> <servlet-name>sparametryzowanygorliwy</servlet-name> <servlet-class>wyklad.cyklzycia</servlet-class> <init-param> <param-name>mojparametr1</param-name> <param-value>x</param-value> </init-param> <init-param> <param-name>mojparametr2</param-name> <param-value>y</param-value> </init-param> <init-param> <param-name>mojparametr3</param-name> <param-value>z</param-value> </init-param> <load-on-startup>1</load-on-startup> <!--dla wartości nieujemnych serwlet będzie ładowany przy starcie kontenera z właśnie takim priorytetem, dla ujemnych lub jeżeli nic nie podano kontener ma wolna rękę i zazwyczaj ładuje leniwie--> </servlet> 23

24 ServletContext String getmimetype(string file) typy MIME mogą być zdefiniowane w deskryptorze String getrealpath(string path) np. "/index.html" -> "http://host/contextpath/index.html" nie zawsze się da (zasoby mogą być w archiwum) URL getresource(string path) ścieżka musi się zaczynać od "/" i jest interpretowana względem context root aplikacji zasoby mogą pochodzić z archiwów z aktywnymi zasobami lepiej używać obiektu RequestDispatcher wersja skrócona InputStream getresourceasstream(string path) void log(string msg) Z kontekstu można odczytać parametry dla całej aplikacji. 24

25 Współdzielenie atrybutów Object getattribute(string name) Enumeration getattributenames() void setattribute(string name, Object value) Kontenery: ServletRequest ServletContext HttpSession 25

26 Przekierowywanie i włączanie void forward(servletrequest req, ServletResponse res) void include(servletrequest req, ServletResponse res) RequestDispatcher.forward() vs HttpServletResponse.sendRedirect() w przypadku forward() odpowiedź nie może być jeszcze zatwierdzona w przypadku include() zdalny zasób nie powinien ustawiać nagłówków, wszelkie próby są ignorowane Zarówno ServletContext jak i ServletRequest mają metodę: RequestDispatcher getrequestdispatcher(string path) przyjmuje jedynie ścieżki z tej samej aplikacji, np. "/Serwlety1/WitajSwiecie" getrequestdispatcher() z ServletRequest akceptuje ścieżki względne, np. "../html/copyright.html" dodatkowo ServletContext ma getnameddispatcher(), która przyjmuje nazwę używaną w desktyptorze żeby przekierowywać lub włączać zasoby z inne aplikacji należy dostać jej ServletContext (przy pomocy getservletcontext().getcontext(uri)) i dopiero z niego pobrać ReqiestDispatcher 26

27 Informacje o oryginalnym żądaniu Atrybuty dodawane do żądania javax.servlet.include.request_url javax.servlet.include.context_path javax.servlet.include.servlet_path javax.servlet.include.path_info javax.servlet.include.query_string (oraz analogiczny zestaw dla "forward" zamiast "include") Wartości atrybutów odpowiadają wynikom getrequesturi(), getcontextpath(), getservletpath(), getpathinfo() i getquerystring() z oryginalnego żądania 27

Serwlety i JSP. Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl

Serwlety i JSP. Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl Serwlety i JSP Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl Plan prezentacji Wstęp CGI i inne wcześniejsze rozwiązania Serwlety ulepszenia klasa HTTPServlet obsługa sesji wielowątkowość JSP czym się różni od

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JSP. Marcin Apostoluk, Tadeusz Pawlus, Wojciech Walczak. Technologie Biznesu Elektronicznego, 7 marzec 2006

Wprowadzenie do JSP. Marcin Apostoluk, Tadeusz Pawlus, Wojciech Walczak. Technologie Biznesu Elektronicznego, 7 marzec 2006 Marcin Apostoluk Tadeusz Pawlus Wojciech Walczak Technologie Biznesu Elektronicznego, 7 marzec 2006 Plan prezentacji 1 2 3 4 5 6 7 Kto się tym zajmuje? Opis serwletu Przykład Serwlety inne niż HTTP Aplikacje

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe Lato 2005

TIN Techniki Internetowe Lato 2005 TIN Techniki Internetowe Lato 2005 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokoły transportowe: UDP, TCP 4 Model

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF JSP Cykl życia strony JSP Strony JSP są przetwarzane jako servlety, więc dziedziczą po nich wiele cech Kiedy następuje odwołanie do strony JSP, jest

Bardziej szczegółowo

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji

Aplikacje webowe. mgr inż. Aleksander Smywiński-Pohl. Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Elektroniczne Przetwarzanie Informacji Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki webowe REST Plan prezentacji URL Komunikacja HTTP Formularze CGI JavaScript Frameworki

Bardziej szczegółowo

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ.

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ. Aktywne i dynamiczne strony WWW Elementy projektowania stron WWW Część 3 dr inŝ. Tomasz Traczyk Formularze HTML Aktywne strony WWW Dynamiczne strony WWW 2 Formularze HTML Formularze HTML przykład Do czego

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle

Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

SOAP. Autor: Piotr Sobczak

SOAP. Autor: Piotr Sobczak SOAP Autor: Piotr Sobczak AGENDA: Trochę o Web Services Wprowadzenie do SOAP Anatomia komunikatu SOAP Wysyłanie i otrzymywanie komunikatu SOAP oraz API Javy w przykładach SOAP z załącznikami SOAP-RPC Obsługa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serwisów internetowych

Tworzenie serwisów internetowych Tworzenie serwisów internetowych Dr in. Marek Mi osz (c) M.Mi osz 1 Plan (1) Serwisy i aplikacje internetowe typologia i problemy Przegl d technologii Cykl ycia aplikacji internetowej Metodyka WSDM (ang.

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Java rozszerzenie. dr. A. Dawid

Java rozszerzenie. dr. A. Dawid Java rozszerzenie PLAN WYKŁADU 1. Java2D AWT SWING Inicjalizacja Metody 2. JDBC Connector 3. Programowanie sieciowe Socket ServerSocket 4. Servlety Serwer internetowy Klasa HttpServlet 5. JSP 6. Java3D

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Protokoły Internetowe

Protokoły Internetowe Protokoły Internetowe Podstawy Internetu Historia Internetu Definicja Internetu WWW Protokół HTTP Trochę o HTML Dynamiczne strony WWW Protokoły pocztowe Protokoły transmisji danych (ftp) Internet Internet

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11

SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11 Spis Treści SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11 O AUTORZE...11 WPROWADZENIE...12 PRAWDZIWY KOD DLA PRAWDZIWYCH PROGRAMISTÓW...13 W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANA JEST TA KSIĄŻKA...13 Część 1.: Serwlety...14

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu.

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 30 maja 2011 V1.0 1/ 43 Spis treści Wprowadzenie Plan wykładu Narzędzia ASP.NET Już za tydzień na wykładzie V1.0

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 07.11.2002 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery

Bardziej szczegółowo

HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ

HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ HTTP W 5-CIU PYTANIACH MICHAŁ KOPACZ 1 Co się dzieje po wpisaniu URL w przeglądarce? https://github.com/michalkopacz/zf-apigility/commits?page=4#start-of-content Uniform Resource Locator (ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Java programowanie sieciowe

Java programowanie sieciowe Java programowanie sieciowe Podstawowe pojęcia dotyczące sieci Sieć to zbiór komputerów i innych urządzeń, które mogą się ze sobą komunikować w czasie rzeczywistym za pomocą transmisji danych. Każda maszyna

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetu. Protokół HTTP. Aleksander Denisiuk. denisjuk@pja.edu.pl

Technologie Internetu. Protokół HTTP. Aleksander Denisiuk. denisjuk@pja.edu.pl Technologie Internetu Protokół HTTP Aleksander Denisiuk denisjuk@pja.edu.pl Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Wydział Informatyki w Gdańsku ul. Brzegi 55 80-045 Gdańsk Technologie Internetu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Plan całości wykładu. Warstwa łącza i sieci lokalne

Plan całości wykładu. Warstwa łącza i sieci lokalne Plan całości wykładu Wprowadzenie Warstwa aplikacji Warstwa transportu Warstwa sieci Warstwa łącza i sieci lokalne Podstawy ochrony informacji (2 wykłady) (2 wykłady) (2-3 wykłady) (2-3 wykłady) (3 wykłady)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

Klasy w java.net. ContentHandlerFactory FileNameMap SocketImplFactory URLStreamHandlerFactory. Adres internetowy

Klasy w java.net. ContentHandlerFactory FileNameMap SocketImplFactory URLStreamHandlerFactory. Adres internetowy Klasy w java.net Klasy Interfejsy Wyjątki ContentHandler DatagramPacket DatagramSocket DatagramSocketImpl HttpURLConnection InetAddress MulticastSocket ServerSocket Socket SocketImpl URL URLConnection

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo