TIN Techniki Internetowe Lato 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TIN Techniki Internetowe Lato 2005"

Transkrypt

1 TIN Techniki Internetowe Lato 2005 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej

2 Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokoły transportowe: UDP, TCP 4 Model klient-serwer, techniki progr. serwisów 5 Protokoły aplikacyjne: telnet, ftp, smtp, nntp, inne 6, HTTP 7, 8 HTML, XML 9, 10, 11 Aplikacje WWW, CGI, sesje, serwery aplikacji serwlety, integracja z backended SQ 12 XML, RDF, SOAP, WSDL, ontologie 13 Aspekty zaawansowane: wydajność, przenośność, skalowalność; klastering Wstęp do zagadnień bezpieczeństwa (IPSec, VPN, systemy firewall) oraz aspekty kryptograficzne (DES, AES, RSA, PGP, S/MIME), tokeny i akceleracja sprzętowa

3 Aplikacje Web - przypomnienie Omówione: Podstawowe odmiany serwerów aplikacji Sesje tworzenie sesji bezpieczeństwo sesji Warstwa prezentacji Pobieranie danych z form. klienckich Generowanie HTML/XML Pozostało: Serwlety połączenie ze źródłami (bazami) danych

4 Serwlety

5 Serwlety Serwlety tworzone w języku Java są jednym z popularniejszych sposób tworzenia aplikacji Web Zalety: dostępne funkcje do obsługi typowych czynności mechanizm stosunkowo ustandaryzowany mechanizm uniwersalny i łatwo rozszerzalny stosunkowo bezpieczne Wady w bardziej złożonych środowiskach wydajność może pozostawiać wiele do życzenia (wymagania na RAM, garbage collection) "serwlet serwletowi nierówny" - istotne różnice pomiędzy różnymi środowiskami bazującymi na serwletach (np. por. - Tomcat, Oracle App. Server, IBM Websphere)

6 Serwlety - podstawy Definicja: Serwlet to program napisany w języku Java, ładowany i wykonywany poprzez serwer WWW lub serwer aplikacji współpracujący z serwerem WWW Klient Serwer WWW HTTP Przeglądarka Servlet Serwlet wykonuje się w środowisku serwera WWW (aplikacji) i nie może funkcjonować autonomicznie Serwer WWW musi być przygotowany do obsługi serwletów Java (np. serwery Apache, Sun/iPlanet)

7 Serwlety - podstawy JSWDK (Java Server Web Development Kit) -podstawowy engine obsługi serwletów oraz JSP JSDK (Java Servlet Development Kit - zestaw klas do obłsugi serwletów Klasy serwletów (abstrakcyjne klasy Java): GenericServlet - obsługuje dowolne żądania niezależnie od protokołu HTTPServlet - dedykowany do obsługi HTTP Podstawowe pakiety JSDK to: javax.servlet, javax.servlet.http Servlet GenericServlet HTTPServlet MyCustomServlet

8 Jak działa servlet? Serwer WWW zostaje skonfigurowany do rozpoznawania URI serwletu (odróżnienia stron statycznych i dynamicznych) Serwer otrzymuje żądanie klienta, identyfikuje obsługujący je serwlet, generuje obiekt ServletRequest i uruchamia serwlet tworząc nowy wątek - Jeśli serwlet nie był jeszcze uruchamiany serwer zainicjalizuje go wywołując funkcję Init() Serwlet przetwarza ServletRequest, generuje obiekt ServletResponse Klient Przeglądarka HTTP request HTTP response Servlet Request Servlet Response Serwer Serwlet

9 Podstawowe API Serwletu void Init (ServletConfig config) Wołana przez serwer w momencie pierwszej aktywacji serwletu, inicjalizuje trwałe dane serwletu void Service (ServletRequest req, ServletResponse res) Wywoływana przez serwer w odpowiedzi na żądanie klienta W serwlecie HTTP wywołuje metody odpowiadające odpowiednim poleceniom HTTP garbage collection Init() config Service() dopost() doget() void Destroy () Usuwa serwlet i odzyskuje pamięć Destroy()

10 Tworzenie serwletów W celu wprowadzenia funkcjonalności do serwletu należy zdefiniować funkcje doxxx obsługujące konkretny typ żądania HTTP: Protected void doxxx (ServletRequest req, ServletResponse res) brak funkcji dla danej metody HTTP wygeneruje dla klienta komunikat HTTP Bad Request w przypadku próby jej użycia Funkcje: GET -> doget(httpservletrequest, HttpServletResponse) POST -> dopost(httpservletrequest, HttpServletResponse) PUT -> doput (HttpServletRequest, HttpServletResponse) DELETE -> dodelete (HttpServletRequest, HttpServletResponse) TRACE -> dotrace (HttpServletRequest, HttpServletResponse) OPTIONS -> dooptions (HttpServletRequest, HttpServletResponse)

11 Wzór serwletu import java.io.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; Co najmniej jedna funkcja obsługi musi być jawnie zdefiniowana public class ServletTemplate extends HttpServlet { public void doget(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { // Use "request" to read incoming HTTP headers // (e.g. cookies) and HTML form data (e.g. data the user // entered and submitted). // Use "response" to specify the HTTP response status // code and headers (e.g. the content type, cookies). } } PrintWriter out = response.getwriter(); // Use "out" to send content to browser Strumień wyjściowy służy do wysłania rezultatów do klienta

12 Przykładowy serwlet import java.io.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class HelloServlet extends HTTPServlet { public void doget ( ServletRequest req, ServletResponse res ) throws ServletException, IOException { res.setcontenttype( text/html ); ServletOutputStream out = res.getoutputstream()); } out.println( <html><head><title>test</title></head>"); out.println( <body> ); out.println( <h1>hello World</h1> ); out.println( </body></html> ); out.close(); }

13 Funkcje doxxx Wywoływane przez servlet() sama funkcja servlet() rzadko jest redefiniowana Muszą działać poprawnie w środowisku wielowątkowym synchronizować dostęp do zmiennych globalnych nienajlepsze rozwiązania ze względu na wydajność: public synchronized void doxxx(httpservletrequest req, HttpServletResponse res) lepiej zidentyfikować i wykorzystywać sekcje krytyczne nie korzystać z funkcji wykorzystujących zm. globalne lub działać w środowisku STM (Single Thread Model) - poświęcając wydajność (praktycznie ma sens tylko w w zastosowaniach testowych)

14 Uzyskiwanie informacji od klienta Pobranie zmiennej z formularza: wszystkie nazwy: public String ServletRequest. getparameternames() dana zmienna: public String ServletRequest.getParameter(String name) dana zmienna wielowartościowa: public String[] ServletRequest.getParameterValues (String name) Adres IP / Hostname klienta: public String ServletRequest.getRemoteAddr() public String ServletRequest.getRemoteHost() Informacja o autentykowanym użytkowniku: public String ServletRequest.getRemoteUser()

15 Dane klienta - przykład [1] import java.io.*; import java.util.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class ParameterSnoop extends HttpServlet { public void doget(httpservletrequest req, HttpServletResponse res) throws ServletException, IOException { res.setcontenttype("text/plain"); PrintWriter out = res.getwriter(); out.println("query String:"); out.println(req.getquerystring()); out.println(); out.println("request Parameters:"); Enumeration enum = req.getparameternames();

16 Dane klienta - przykład [2] } while (enum.hasmoreelements()) { String name = (String) enum.nextelement(); String values[] = req.getparametervalues(name); if (values!= null) { for (int i = 0; i < values.length; i++) { out.println(name + " (" + i + "): " + values[i]); } } }

17 Generowanie odpowiedzi Musimy wygenerować: kod i string statusu: public void HttpServletResponse.setStatus(int sc) public void HttpServletResponse.setStatus(int sc, String sm) nagłówki HTTP: public void ServletResponse.setContentType(String type) Np: res.setcontenttype( text/html ); public void HttpServletResponse.setHeader(String name, String value) public void HttpServletResponse.setIntHeader(String name, int value) public void HttpServletResponse.setDateHeader(String name, long date) ciało odpowiedzi (entity body)

18 Generowanie odpowiedzi - entity body Generowany może być HTML, ale także np. grafika w różnych formatach(!) Należy obliczyć ContentLength (o ile serwer WWW tego nie zrobi automatycznie) Wynik generujemy korzystając ze strumienia: ServletOutputStream getoutputstream () Przykład: ServletOutputStream out = res.getoutputstream()); out.println( <html><head><title> Test </title> </head>"); out.println( <body> );

19 Sesje w serwletach Serwlety posiadają wbudowany mechanizm sesji Sesję definiuje klasa HttpSession Pobieranie danych sesji (tworzenie sesji przy pierwszym wywołaniu): public HttpSession HttpServletRequest.getSession (boolean create) Dodanie danej do sesji:public void HttpSession.putValue(String name, Object value) Pobranie danej / danych z sesji: public Object HttpSession.getValue(String name) public String[] HttpSession.getValueNames() Usunięcie danej z sesji: public void HttpSession.removeValue(String name)

20 Więcej o sesjach Sesje posiadają domyślny timeout (30 min) Serwlet może zniszczyć sesje wywołując: public void HttpSession.invalidate() Sesje serwletów nie powinny być wykorzystane do przechowywania danych trwałych Realizacja sesji: Każda sesja ma unikalny ID Sesja realizowana jest poprzez cookie lub (jeśli klient nie obsługuje) poprzez modyfikację URL-i

21 Zalety (i wady) stosowania serwletów Serwlety są (teoretycznie) wydajniejsze w sensie szybkości przetwarzania niż CGI oraz mechanizmy skryptowe-interpretowane (Perl, PHP,...): serwlety są kompilowane - szybkie(!), ale: serwlety często wymagają znacznego narzutu RAM/CPU do efektywnej realizacji dla prostych i średnio złożonych aplikacji serwlety mogą okazać się mniej wydajne niż proste mechanizmy Java sandbox - serwlety są bezpieczniejsze niż Perl, Niezależność od platformy: niestety argument czysto teoretyczny - kod w "czystym" C/C++ lub Perl-u jest bardziej przenośny niż Java

22 Zalety (i wady) stosowania serwletów Dobry model programistyczny: wielowątkowość elegancka obsługa wyjątków (wynika bezpośrednio ze stosowania Javy) Wszystkie niezbędne mechanizmy: obsługa wszystkich metod HTTP sesje cookies Mogą obsługiwać inne protokoły poza http: ftp, nntp, smtp Rozpowszechniona metodologia, duża liczba komercyjnych i darmowych implementacji, bibliotek, aplikacji,

23 Integracja ze źródłami danych (m.in. SQL)

24 Zewnętrzne źródła danych Prawie każda nietrywialna aplikacja wymaga korzystania z zewnętrznych źródeł danych Źródła danych: bazy plikowe/tekstowe - mechanizm najprostszy i dla większych objętości danych niewystarczający - konieczność sekwencyjnego przetworzenia pliku, bazy plikowe/ustrukturalizowane- mechanizm wystarczający dla stosunkowo prostych modeli danych, typowo - jedna-kilka "tabel", np. "Berkeley DB" (DBM) bazy relacyjne - wykorzystywane do przechowywania informacji w postaci "tabelarycznej", dane: personalne, finansowe, szeregi czasowe pochodzenia fizycznego, i szereg innych bazy LDAP - katalogi użytkowników i pokrewnych danych "serwisy" (Web services): RPC (SOAP/XML), RDS,...

25 Relacyjne bazy danych Najbardziej typowy i uniwersalny mechanizm przechowania danych trwałych Dostępnych szereg darmowych (MySql, PostgreSQL) jak i komercyjnych systemów (Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, Sybase) Dostęp do bazy odbywać się może na dwa sposoby: sterownik natywny - przeznaczony dla konkretnej bazy - wydajny, nie przenosny (przywiązany do systemy BD, platformy, języka) sterownik uniwersalny: ODBC, ADO, JDBC Serwery aplikacji "przykrywają" sterowniki BD udostępniając własny interfejs RDB/SQL

26 RBD - najważniejsze pojęcia Relacyjna baza danych składa się z tabel zwanych relacjami Tabela składa się z rekordów (rzędów) o identycznej postaci, Pojedyńczy rekord określony jest poprzez swoje atrybuty - np. {nazwisko:string, imie:string, wiek: integer, id: integer} Baza danych to zbiór tabel rozumianych jako: definicje danych same dane System RBD może zawierać wiele niezależnych baz

27 RBD - najważniejsze pojęcia Dane zawarte w tabelach mogą być powiązane, np: osoba:{id: ID, nazwisko: string, imie:string}, szef:{id: ID, zwierzchnik: ID} powiązania mogą mieć postać: np. dane uzupełniające pracownika n-1 - np. słownik 1-n, np. klienci obsługiwani wyłącznie przez pracownika n-m - np. klienci obsługiwani przez pracownika\ów Klucz główny - identyfikuje jednoznacznie rekord w tabeli, klucz może tworzyć jeden lub więcej atrybutów

28 RBD - najważniejsze pojęcia Prócz tabel baza danych może zawierać: Indeksy - indeksowanie wybranych kolumn tabeli, zwłaszcza kluczy/ klucza głownego znacząco poprawia szybkość obsługi zapytań Kod wykonywalny (procedury SQL) perspektywy (views) - tabele wirtualne zdefiniowane jako (tabelaryczny) rezultat konkretnego zapytania akcje (triggers) - konkretne zdarzenie (np. modyfikacja danej tabeli wywołuje konkretną akcję) prawa dostępu do danych

29 SQL Język zapytań i definicji danych oparty na języku naturalnym: SELECT * FROM osoby - zwróć wszystkie rekordy z tabeli osoby SELECT nazwisko FROM osoby WHERE imie='jan' - zwróć wszystkie nazwiska osób o imieniu "Jan" SELECT P.nazwisko FROM P osoby, S szef WHERE P.id=S.id AND S.zwierzchnik=101 - zwróć nazwiska osób, których zwierzchnik ma id = 101 INSERT INTO osoby (id, nazwisko, imie, wiek) VALUES ('kowalski', 'Jan', 1, 27) - wstaw rekord do bazy

30 SQL w aplikacjach Web Kroki: Nawiązanie połączenia z bazą danych Skonstruowanie zapytania Odczytanie i zwrócenie odpowiedzi Problemy: utrzymanie trwałego (niezależnego od połączeń klienckich) połączenia z RBD - nawiązanie połączenia jest b. kosztowne efektywność zapytań zwłaszcza przy znacznej wielkości zwracanych danych (kursory, paging) bazpieczeństwo danych w RBD - "SQL injection"

31 SQL w aplikacjach Web - Przykład PHP <? // Start PHP // Connect to MySQL Server $db = mysql_connect("localhost", "httpd", ""); // Select the Database mysql_select_db("persons", $db);?> // End PHP Fragment kodu PHP tworzącego stronę HTML - PHP między znacznikami <? oraz?> Zmienna db - deskryptor połączenia z RBD łącząc się z bazą podajemy: adres serwera i nazwę instancji po połączeniu wybieramy bazę

32 SQL w PHP <? // Start PHP $query = "SELECT nazwisko, imie FROM P osoby, S szef WHERE P.ID = S.ID AND P.wiek = '$wiek' AND S.zwierzchnik = '$id_szefa'";?> // End PHP Fragment kodu PHP budującego zapytanie (w postaci stringu) sens zapytania: wybierz nazwiska i imiona osób, których wiek większy od zadanego wieku i szef ma id równe zadanemu $mysql_result = mysql_query($query, $db); while($row = mysql_fetch_array( $mysql_result)) { print( <TR><TD>$row[0]</TD> ) print( <TD>$row[1]</TD></TR> ); } Wykonaj zapytanie i wyświetl wyniki Przekaż zmienną $query jako zapytanie Wyświetl dwa pierwsze atrybuty (nazwisko imię) każdego rekordu wyniku

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ.

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ. Aktywne i dynamiczne strony WWW Elementy projektowania stron WWW Część 3 dr inŝ. Tomasz Traczyk Formularze HTML Aktywne strony WWW Dynamiczne strony WWW 2 Formularze HTML Formularze HTML przykład Do czego

Bardziej szczegółowo

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych

Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Współpraca aplikacji WWW z bazami danych Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Współpraca aplikacji WWW z bazami danych 1 Plan wykładu Dostęp do baz danych w aplikacjach Java EE JDBC źródła danych wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS

Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS INSTYTUT INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Magdalena Kruczek MONITOROWANIE ORAZ IDENTYFIKACJA ZMIAN W STRUKTURZE PLIKÓW SYSTEMU WINDOWS praca magisterska studia

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Projekt inżynierski Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt inżynierski Tomasz Pawlicki Jacek Rajda Kierunek studiów: Elektronika

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE

PROJEKT I REALIZACJA APLIKACJI WSPIERAJĄCEJ ZARZĄDZANIE SKLEPEM INTERNETOWYM ZA POMOCĄ USŁUG ANALIZY DANYCH W SQL SERVERZE WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA COPERNICUS WE WROCŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA (INF) SPECJALNOŚĆ: SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE (SSK) PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Grzegorz ŚLIWIŃKI PROJEKT I REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow

System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Rozdział 5 System sterowania przepływem pracy w środowisku Oracle Workflow Streszczenie. Opracowanie przedstawia możliwość tworzenia aplikacji z użyciem diagramów sterowania przepływem pracy. Jako silnik

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych

Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Kuźnia Talentów: Bazy danych Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych Andrzej Ptasznik OKLADKA_Wykorzystanie XML w relacyjnych bazach danych.indd 1-2 10-06-18 12:14 Wykorzystanie XML w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH

LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI LABORATORIUM Z ROZPROSZONYCH I OBIEKTOWYCH SYSTEMÓW BAZ DANYCH System obsługi internetowego rozkładu jazdy oparty o rozproszoną bazę danych AUTORZY: Michał Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2

Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere Produkty Adapter Wersja 7 Wydanie 0 Feature Pack 2 Podręcznik użytkownika produktu WebSphere Adapter for Oracle E-Business Suite Wersja 7, wydanie 0, pakiet składników Feature Pack 2 WebSphere

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013

BAZY DANYCH. Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 BAZY DANYCH Informatyka i Technologia Informacyjna Suwałki - 2013 Przedmiot: Bazy danych Ćwiczenia: 16 godzin 25 maja 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8 godzin), 8 czerwca 2013 r. sala 300 10:30-17:25 (8

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA MIESIĄCA PROGRAMOWANIE IOS KLUB TECHNICZNY WEB DEVELOPMENT PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 1/2011 (193)

BIBLIOTEKA MIESIĄCA PROGRAMOWANIE IOS KLUB TECHNICZNY WEB DEVELOPMENT PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 1/2011 (193) 1/2011 (193) SPIS TREŚCI BIBLIOTEKA MIESIĄCA 4 Biblioteka Thrust GPGPU w natarciu Rafał Kocisz Jeśli jesteś zainteresowany wykorzystaniem mocy GPU do rozwiązania Twoich problemów, ale brak Ci czasu na

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Wstęp.

Spis treści 1 Wstęp. Spis treści 1 Wstęp...1 2 Sformułowanie problemu...2 3 Wybór metody rozwiązania problemu....3 3.1 Klient...3 3.2 Serwer...4 4 Opis protokołów, wykorzystanych w systemie...6 4.1 Model OSI...6 4.2 IP...7

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski

Modelowanie bazodanowe - Wykład. Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski Modelowanie bazodanowe - Wykład Grzegorz Arkit Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytet Zielonogórski 15 grudnia 2013 G. Arkit (WMIiE) Modelowanie bazodanowe (W) 15 grudnia 2013 1 / 77

Bardziej szczegółowo