Java Enterprise Edition spotkanie nr 3. Serwlety c.d.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java Enterprise Edition spotkanie nr 3. Serwlety c.d."

Transkrypt

1 Java Enterprise Edition spotkanie nr 3 Serwlety c.d. 1

2 Wzorzec obserwator ServletRequestAttributeListener void attributeadded(servletrequestattributeevent ev) void attributeremoved(servletrequestattributeevent ev) void attributereplaced(servletrequestattributeevent ev) HttpSessionAttributeListener void attributeadded(httpsessionbindingevent ev) void attributeremoved(httpsessionbindingevent ev) void attributereplaced(httpsessionbindingevent ev) ServletContextAttributeListener void attributeadded(servletcontextattributeevent ev) void attributeremoved(servletcontextattributeevent ev) void attributereplaced(servletcontextattributeevent ev) 2

3 Listenery c.d. ServletContextListener void contextdestroyed(servletcontextevent ev) void contextinitialized(servletcontextevent ev) public class ContextListenerTest implements ServletContextListener { public void contextinitialized(servletcontextevent ev) { try { Connection c = // tworzymy połączenie z bazą danych ev.getservletcontext().setattribute("con", c); catch (Exception e) { public void contextdestroyed(servletcontextevent ev) { try { Connection c = (Connection) ev.getservletcontext().getattribute("con"); c.close(); catch (Exception e) { 3

4 Listenery c.d. Analogicznie HttpSessionListener HttpServletRequestListener 4

5 Wskazywanie Listenerów Bezpośrednio w web-app <listener> <listener-class>wyklad.contextlistenertest</listener-class> </listener> Wszystkie interfejsy można obsługiwać jedną klasą 5

6 Klastry Zalety Fail-over support Load balancing Aplikacja odpowiednio przygotowana na istnienie kilku egzemplarzy każdego serwletu składowe statyczne składowe egzemplarza różnice lokalnego systemu plików istnienie kilku egzemplarzy ServletContext 6

7 Co gwarantuje specyfikacja Każda aplikacja ma tylko jeden egzemplarz ServletContext na danej JVM wyjątkowo ServletContext domyślnej aplikacji jest tylko na jednej JVM atrybuty ServletContext ustawiana na jednej JVM są niewidoczne na pozostałych (można się w zamian wspierać bazą danych lub sesją) ServletContextEvent i ServletContextAttributeEvent nie muszą być propagowane na inne JVM parametry ServletContext są dostępne na wszystkich JVM 7

8 Co gwarantuje specyfikacja c.d. Sesja w każdej chwili jest obsługiwana na tylko jednej JVM (może, ale nie musi migrować, np. ze względu na fail-over support lub load balancing) jeżeli sesja jest migrowana, to atrybuty (implementujące java.io.serializable, kontener może nie przyjmować innych argumentów - IllegalArgumentException) również ale niekoniecznie dochodzi do wywołania ich metod readobject(), writeobject() zdarzenia HttpSessionEvents nie muszą być migrowane na inne JVM o migrowaniu informowane są atrybuty implementujące HttpSessionActivationListener 8

9 Filtry Co może filtr: na podstawie analizy żądania: kontynuować przetwarzania lub samodzielne wygenerować odpowiedź wstępnie przetworzyć żądanie dodatkowo przetworzyć odpowiedzi przekierować żądania do innego zasobu 9

10 Pytania Aplikacja używa ServletContextListener do powiadamiania administratora, gdy dochodzi do jej wyłączenia. Czy używanie aplikacji w środowisku rozproszonym będzie miało wpływ na tą funkcjonalność? Nie. Egzemplarz ServletContext będzie utworzony na każdym serwerze i administratorzy zostaną powiadomieni o zniszczeniu każdego z nich. Aplikacja przechowuje listę aktualnie zalogowanych użytkowników w ServletContext i wypisuję ją na żądanie. Jaki wpływ na tą funkcjonalność będzie miało używanie tej aplikacji w środowisku rozproszonym? Żądania będą informowały o użytkownikach zalogowanych tylko na maszynie obsługującej żądanie (podzbiór wszystkich użytkowników). 10

11 Przykład public class WitajŚwiecieFiltrów implements Filter { private FilterConfig filterconfig; public void init(filterconfig filterconfig) throws ServletException { this.filterconfig = filterconfig; //w aplikacjach webowych parametry w rzeczywistości to //HttpServletRequest i HttpServletResponse public void dofilter(servletrequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { HttpServletResponse res = (HttpServletResponse) response; res.setcontenttype("text/html;charset=utf8"); PrintWriter pw = res.getwriter(); pw.println("<html>"); pw.println("<head></head>"); pw.println("<body>"); pw.println("<h3>witaj świecie filtrów!</h3>"); pw.println("</body>"); pw.println("</html>"); pw.close(); public void destroy() { 11

12 Deskryptor <filter> <filter-name>witajswieciefiltrow</filter-name> <filter-class>wyklad.witajświeciefiltrów</filter-class> </filter> mapowanie dla URI <filter-mapping> <filter-name>witajswieciefiltrow</filter-name> <url-pattern>/filtry/*</url-pattern> </filter-mapping> mapowanie dla serwletu <filter-mapping> <filter-name>witajswieciefiltrow</filter-name> <servlet-name>pathservlet</servlet-name> </filter-mapping> od wersji 2.5 można: podać * zamiast nazwy serwletu w jednym elemencie filter-mapping można użyć wiele podelementów servlet-name i url-pattern 12

13 Kolejność filtrów Kolejność: Najpierw są wszystkie filtry dla URI, potem dla serwletów W ramach każdej grupy kolejność jest zgodna z kolejnością wymienienia w deskryptorze Kolejność filtrowania odpowiedzi jest odwrotna do kolejności filtrowania żądania 13

14 Niektóre zastosowania uwierzytelnianie sporządzanie logów i audyt kompresja szyfrowanie przekształcenia XSLT przekierowanie żądania do innego zasobu (przy pomocy RequestDispatcher) przygotowywanie zasobów 14

15 Interfejsy/klasy związane z filtrowaniem javax.sevlet.filter implementuje programista javax.servlet.filterconfig filtry też mają parametry inicjalizacji String getfiltername() String getinitparameter(string) Enumeration getinitparameternames() ServletContext getservletcontext() javax.servlet.filterchain dostarcza kontener void dofilter(servletrequest, ServletResponse) przekazuje sterowanie do następnego filtra lub do zasobu jeżeli ten był ostatni zmianę żądania/odpowiedzi można uzyskać przez opakowanie odpowiadających im obiektów przy pomocy: javax.servlet.servletrequestwrapper javax.servlet.servletresponsewrapper javax.servlet.http.httpservletrequestwrapper javax.servlet.http.httpservletresponsewrapper 15

16 Przykład import javax.servlet.http.*; public class WrapperIgnorujacyCache extends HttpServletRequestWrapper { public WrapperIngnorujacyCache(HttpServletRequest request) { public String getheader(string name) { if (name.equals("if-modified-since")) return null; else return super.getheader(name); 16

17 Przykład c.d. class ByteArrayServletOutputStream extends ServletOutputStream { ByteArrayOutputStream baos; ByteArrayServletOutputStream() { this.baos = new public void write(int b) throws IOException { baos.write(b); ByteArrayOutputStream tobytearrayoutputstream() { return baos; byte[] tobytearray() { return baos.tobytearray(); 17

18 Przykład c.d. public class WrapperBuffor extends HttpServletResponseWrapper { public WrapperBuffor(HttpServletResponse response) { super(response); private ByteArrayServletOutputStream basos = new ByteArrayServletOutputStream(); private PrintWriter pw = new PrintWriter(basos.toByteArrayOutputStream()); public PrintWriter getwriter() { return pw; public ServletOutputStream getoutputstream() { return basos; byte[] tobytearray() { return basos.tobytearray(); 18

19 Przykład c.d. public class TextToHtmlFilter implements Filter { public void dofilter(servletrequest request, ServletResponse response, FilterChain filterchain) throws IOException, ServletException { HttpServletRequest req = (HttpServletRequest) request; HttpServletResponse res = (HttpServletResponse) response; WrapperIgnorujacyCache wic = new WrapperIgnorujacyCache(req); WrapperZBufforem wzb = new WrapperZBufforem(res); filterchain.dofilter(wic, wzb); String prefix = "<html><body background=\"tlo.png\"><pre>"; String suffix = "</pre></body></html>"; StringBuilder sb = new StringBuilder(prefix); String oryginalnydokument = new String(wzb.toByteArray()); sb.append(oryginalnydokument); sb.append(suffix);... res.setcontenttype("text/html;charset=utf8"); res.setcontentlength(sb.length()); PrintWriter pw = res.getwriter(); pw.println(sb.tostring()); 19

20 Filtry c.d. dla każdego wpisu <filter> będzie jeden egzemplarz filtru na każdej maszynie wirtualnej filtry muszą być przygotowane na współbieżną obsługę wielu żądań domyślnie filtrowanie odbywa się tylko dla zwykłych żądań, ale można zażądać również filtrowania RequestDispatcher.forward(), RequestDispatcher.include() i strony obsługi błędów <filter-mapping> <filter-name>jakiśfiltr</filter-name> <url-pattern>/*</url-pattern> <dispatcher>request</dispatcher> <dispatcher>forward</dispatcher> <dispatcher>include</dispatcher> <dispatcher>error</dispatcher> </filter-mapping> 20

21 MVC z filtrami zamiast serwletów serlwety są dobre jeżeli decyzja jaki widok wyświetlić jest podejmowana na podstawie reguł biznesowych 1) grupa powiązanych żądań jest przetwarzana przez jeden serwlet 2) serwlet przyjmuje dane i tworzy odpowiednie JavaBeany 3) potem przy pomocy RequestDispatchera przekierowuje żądanie do odpowiedniej strony JSP, np. na podstawie wyniku jakiś obliczeń filtry używamy jak potrzeba dodatkowej konfigurowalności, bo nie trzeba w nich kodować jaki widok następnie wyświetlić i dodawać mechanizmu pozwalającego wybrać (np. jakiegoś dodatkowego parametru żądania) np. JSP generujące XML i HTML 21

22 Jeszcze trochę o sesji Standardowo numer sesji jest trzymany w cookie POST /servlet/testservlet HTTP/1.1 User-Agent= MOZILLA/1.0 cookie=jsessionid=61c4f e70993e c6 Content-Type: application/x-www.formurlencoded userid=john ponieważ cookisy można użyć do szpiegowania, niektórzy je wyłączają Do przepisywania URLi służy metoda encodeurl(string), a do użytku z HttpServletResponse.sendRedirect() metoda encoderedirecturl(string) identyfikator jest dodawany po ; zamiast po? (np. /wyklad/testsevlet;jsessioid= ) w takiej aplikacji nie można używać zasobów statycznych (np. stron HTML), trzeba je przefiltrować/przepchnąć przez serwlet i przepisywać zawarte w nich adresy 22

23 Jeszcze trochę o listenerach HttpSessionAttributeListener już omawialiśmy dodawanie, usuwanie i zmienianie atrybutu wskazujemy w deskryptorze (będzie jeden egzemplarz) HttpSessionListener np. można spamiętywać aktywne sesje sessioncreated()/destroyed() sessiondestroyed() woływane po zniszczeniu s. więc nie można w niej grzebać wskazujemy w deskryptorze (będzie jeden egzemplarz) HttpSessionBindingListener implementują obiekty, które chcą wiedzieć kiedy są dodawane (valuebound()) lub usuwane (valueunbound()) z sesji w tych metodach mamy dostęp do sesji, a przez nią do kontekstu nie informujemy o nim w deskryptorze (egzemplarzami są wartości atrybutów) HttpSessionActivationListener używany do informowania atrybutów przy migrowaniu sesji między JVM w klastrze 23

24 Pytanie W sesji przechowywane jest ID. W chwili usuwania sesji trzeba na jego podstawie wykonać pewne sprzątanie. Jak to zrobi? sessiondestroyed() z HttpSessionListener nie odczyta już ID trzeba zrobić wrapper dla ID, który będzie implementował HttpSessionBindingListener 24

25 Java Server Pages 25

26 Składnia dowolny HTML (template) dyrektywa %> <%! deklaracja %> <% skryptlet %> <%= wyrażenie %> <jsp:nazwaakcji /> <%-- komentarz --%> 26

27 Przykład <?xml version="1.0" encoding="utf8"?> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf8" /> <title>witaj świecie</title> </head> <body> page language="java" contenttype="text/html; charset=utf8" pageencoding="utf8" %> <%! int licznik = 0; %> <% licznik++; %> Witaj świecie (liczba wejść <%= licznik %>) <%-- to jest komentarz --%> </body> </html> 27

28 Fragment wygenerowanego serwletu Opracował public final class WitajSwiecie_jsp extends org.apache.jasper.runtime.httpjspbase implements org.apache.jasper.runtime.jspsourcedependent { int licznik = 0; public void _jspservice(httpservletrequest request, HttpServletResponse response) throws java.io.ioexception, ServletException { PageContext pagecontext = null; HttpSession session = null; ServletContext application = null; ServletConfig config = null; JspWriter out = null; Object page = this;... 28

29 Fragment wygenerowanego serwletu c.d. Opracował... try { response.setcontenttype("text/html; charset=utf8"); pagecontext = _jspxfactory.getpagecontext(this, request, response, null, true, 8192, true); application = pagecontext.getservletcontext(); config = pagecontext.getservletconfig(); session = pagecontext.getsession(); out = pagecontext.getout();... out.write("<html xmlns=\"http://www.w3.org/1999/xhtml\">\n");... licznik++; out.write("witaj świecie (liczba wejść "); out.print( licznik ); out.write(")\n"); out.write("</body>\n"); out.write("</html>"); catch (Throwable t) {... finally {... 29

30 Składnia XML <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <jsp:root xmlns:jsp="http://java.sun.com/jsp/page" version="2.0"> <jsp:directive.page language="java" contenttype="text/html; charset=utf-8" pageencoding="utf-8" /> <jsp:text> <![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> ]]> </jsp:text> <jsp:text> <![CDATA[ <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/tr/xhtml1/dtd/xhtml1- transitional.dtd"> ]]> </jsp:text> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>składnia XML</title> </head> <body> <jsp:declaration> String kto="ala"; </jsp:declaration> <jsp:scriptlet> String pozdr="witaj "+kto+"!"; </jsp:scriptlet> <jsp:expression> pozdr </jsp:expression> </body> </html> </jsp:root> 30

31 Dyrektywy dyrektywa lista-atrybutów %> możliwe dyrektywy to page, include, taglib lista atrybutów istotna jest wielkość znaków wartości muszą być otoczone parą " lub ' przed i po = nie może być spacji przykłady page language="java" %> include file="plik.html" %> taglib prefix="test" uri="taglib.tld" %> 31

32 Deklaracje mogą zawierać dowolne Javowe deklaracje włącznie z klasami wewnętrznymi i blokami inicjalizacji statycznej. kilka deklaracji w jednym bloku <%! String[] wykłady = {"Wprowadzenie", "JavaMail", "Serwlety", "Serwlety c.d.", "JSP"; String getwykład(int i) { return wykłady[i-1]; %> deklaracje w oddzielnych blokach <%! String[] wykłady = {"Wprowadzenie", "JavaMail", "Serwlety", "Serwlety c.d.", "JSP"; %> <%! String getwykład(int i) { return wykłady[i-1]; %> 32

33 Skryptlety zawierają kod umieszczany w metodzie service() silnik JSP sam deklaruje dla nas kilka zmiennych, np. response i out <%! int i = 0; %> <% response.setcontenttype("text/html;charset=utf8"); %> out.println("<html>"); out.println("<head>"); out.println("</head>"); out.println("<body>"); out.println("<h3>liczniknaatrybucie</h3>"); out.println("aktualna wartość: " + i++); out.println("</body>"); out.println("</html>"); 33

34 Wyrażenia wypisują wartość zmiennej typu podstawowego lub napisu reprezentującego obiekt (nie kończą się średnikiem) <%! int wartośćcałkowita = 7; boolean wartośćlogiczna = true; char getlitera() { return 'A'; //nie może być void Float obiektfloat = new Float(12.6f); String napis = "jakiś napis"; StringBuilder bufor = new StringBuilder("początek"); %> <ul> <li>123=<%= 123 %></li> <li>wartośćcałkowita=<%= wartośćcałkowita %></li> <li>wartośćlogiczna=<%= wartośćlogiczna %></li> <li>true=<%= true %></li> <li>!true=<%=!true %></li> <li>getlitera()=<%= getlitera() %></li> <li>math.random()=<%= Math.random() %></li> <li>obiektfloat=<%= obiektfloat %></li> <li>obiektfloat.floatvalue()=<%= obiektfloat.floatvalue() %></li> <li>obiektfloat.tostring()=<%= obiektfloat.tostring() %></li> <li>napis=<%= napis %></li> <li>bufor=<%= bufor %></li> </ul> 34

35 Akcje jsp:include i jsp:forward poprzez RequestDispatcher jsp:usebean, jsp:setproperty i jsp:getproperty jsp:plugin definiowane przez użytkownika (custom tags) 35

36 Komentarze <%-- komentarz JSP --%> <% //komentarz Javy %> <!-- komentarz HTML --> 36

37 Cykl życia tłumaczenie strony (dla całej translation unit) strona może być składana z kawałków przy pomocy dyrektywy include również walidacja składni kompilacja można wymusić kompilację nie wykonując żądania url?jsp_precompile=true lub url?jsp_precompile samemu nie należy stosować parametrów z przedrostkiem jsp załadowanie klasy 37

38 Cykl życia c.d. utworzenie egzemplarza serwlet implementuje javax.servlet.jsp.httpjsppage wywołanie jspinit() można zadeklarować przy pomocy deklaracji <%! %> wywołanie _jspservice() wywołanie jspdestroy() można zadeklarować przy pomocy deklaracji <%! %> 38

39 Dyrektywa page import rozdzielona przecinkiem lista klas i pakietów, które chcemy zaimportować zawsze są importowane javax.servlet.*, javax.sevlet.jsp.*, javax.servlet.http.* przykład page import="java.util.*, java.io.*" %> session true lub false w zależności od tego czy strona bierze udział w sesji czy nie (decyduje o dostępności session) errorpage względny adres URL, która ma być użyty do obsługi błędów powstałych na tej stronie razem z iserrorpage pozwala wielokrotnie zastosować ten sam kod obsługi błędów dobrą praktyką jest używać tego atrybutu we wszystkich stronach iserrorpage true lub false w zależności od tego czy dana strona może być użyta jako strona obsługi błędów (zmienna exception) 39

40 Przykład Wyjatek.jsp page errorpage="obslugawyjatku.jsp" %> <% if (true) throw new Exception("nasz komunikat"); %> ObslugaWyjatku.jsp <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>obsługa wyjątku</title> </head> <body> <%-- jeżeli chcemy używać zmiennej exception --%> page iserrorpage="true" %> <h1>złapano: <%= exception.getmessage() %></h1> <%-- ta strona mogła by być statyczna --%> </body> </html> 40

41 Dyrektywa page c.d. language jedyna możliwa wartość to java (można nie podawać) extends wskazuje klasę, którą będzie rozszerzał serwlet domyślna klasa zależy od implementacji i zazwyczaj się jej nie zmienia buffer wielkość bufora przechowującego wyjście specyfikacja wymusza przynajmniej 8kb autoflush jak true dane z bufora są wysyłane do klienta w momencie przepełnienia, jak false zgłaszany jest wyjątek info wartość zwracana przez getservletinfo() contenttype domyślnie text/html;iso pageencoding domyślnie ISO

42 Niuanse kolejność deklaracji <body> <%= powitanie %> <%! String powitanie = "Witaj świecie"; %> </body> kolejność skryptletów <body> <% String x = a+b; %> <%-- b jest niezdefiniowane--%> <%! String a = "a"; %> <% String b = "b"; %> </body> inicjalizacja zmiennych <%! int i; %> Atrybut i posiada wartość <%= i %> <br/> <% int j; %> <%-- zmienne w javie nie mają wartości domyślnych --%> Zmienna j posiada wartość <%= j %> oczywiście atrybuty zachowują wartość między wywołaniami 42

43 Instrukcje Javy <% %> if (true) out.println("<code>true</code>"); else out.println("<code>false</code>"); <%-- zazwyczaj nawiasy klamrowe są potrzebne --%> <% if (true) { %> <code>true</code> <% else { %> <code>false</code> <% %> 43

44 Atrybuty wyliczane w chwili wywołania <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>akcje</title> </head> <body> <jsp:include page="naglowek.html" /> <h3>treść</h3> <p>to jest treść</p> <% String adresstopki="stopka.html"; %> <jsp:include page="<%= adresstopki %>" /> </body> </html> 44

Java wybrane technologie spotkanie nr 3. Serwlety

Java wybrane technologie spotkanie nr 3. Serwlety Java wybrane technologie spotkanie nr 3 Serwlety 1 Klient-Serwer Odpowiedzialność serwera przyjmowanie żądań od klienta przygotowywanie odpowiedzi statyczna dynamiczna Rodzaje odpowiedzi statyczna dynamiczna

Bardziej szczegółowo

PaaS technologie i standardy. Paulina Adamska tiia@pjwstk.edu.pl

PaaS technologie i standardy. Paulina Adamska tiia@pjwstk.edu.pl PaaS technologie i standardy Paulina Adamska tiia@pjwstk.edu.pl Plan przedmiotu Technologie webowe Standardy i protokoły wykorzystywane w aplikacjach webowych Wprowadzenie do tematyki chmur Przegląd platform

Bardziej szczegółowo

Serwlety i JSP. Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl

Serwlety i JSP. Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl Serwlety i JSP Autor: Marek Zawadka deekay@gazeta.pl Plan prezentacji Wstęp CGI i inne wcześniejsze rozwiązania Serwlety ulepszenia klasa HTTPServlet obsługa sesji wielowątkowość JSP czym się różni od

Bardziej szczegółowo

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF

Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF Programowanie wielowarstwowe i komponentowe JSP, JSF JSP Cykl życia strony JSP Strony JSP są przetwarzane jako servlety, więc dziedziczą po nich wiele cech Kiedy następuje odwołanie do strony JSP, jest

Bardziej szczegółowo

Witryny i Portale Internetowe

Witryny i Portale Internetowe Witryny i Portale Internetowe TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 03.04.2003 Co powinieneś znać? Podstawy HTML Programowanie obiektowe Programowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do JSP. Marcin Apostoluk, Tadeusz Pawlus, Wojciech Walczak. Technologie Biznesu Elektronicznego, 7 marzec 2006

Wprowadzenie do JSP. Marcin Apostoluk, Tadeusz Pawlus, Wojciech Walczak. Technologie Biznesu Elektronicznego, 7 marzec 2006 Marcin Apostoluk Tadeusz Pawlus Wojciech Walczak Technologie Biznesu Elektronicznego, 7 marzec 2006 Plan prezentacji 1 2 3 4 5 6 7 Kto się tym zajmuje? Opis serwletu Przykład Serwlety inne niż HTTP Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe

Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe Rozdział 8 Integracja Javy z innymi językami - JNI. Programowanie sieciowe 8.1 Integracja Javy z innymi językami - Java Native Interface (JNI) 8.1.1 Obsługa metod rodzimych w kodzie Javy 8.1.2 Kompilacja

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle

Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle Analiza porównawcza technologii tworzenia aplikacji internetowych dla baz danych Oracle Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe Lato 2005

TIN Techniki Internetowe Lato 2005 TIN Techniki Internetowe Lato 2005 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokoły transportowe: UDP, TCP 4 Model

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738

Java wstęp do języka. Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 Java wstęp do języka Andrzej Chybicki Andrzej.Chybicki@eti.pg.gda.pl Pok. 738 To co już powinniśmy wiedzieć Składnia, gramatyka i doświadczenie w programowaniu w C/C++ Idea i zasada programowania obiektowego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE

Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Wydział Informatyki i Zarządzania kierunek studiów: Informatyka specjalność: Systemy Informacyjne Praca dyplomowa - magisterska Web frameworks do budowy aplikacji zgodnych z J2EE Jacek Panachida słowa

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Logika prezentacji II

Logika prezentacji II Logika prezentacji II Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Logika prezentacji 1 Plan wykładu Server Side Includes (SSI) Active Server Pages (ASP) ASP.NET PHP Logika prezentacji II (2) Celem wykładu jest

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11

SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11 Spis Treści SPIS TREŚCI...1 PODZIĘKOWANIA...11 O AUTORZE...11 WPROWADZENIE...12 PRAWDZIWY KOD DLA PRAWDZIWYCH PROGRAMISTÓW...13 W JAKI SPOSÓB ZORGANIZOWANA JEST TA KSIĄŻKA...13 Część 1.: Serwlety...14

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Konrad Szelągowski Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Konrad Szelągowski Interfejs WWW dla biblioteki Infosel++ Praca licencjacka/inżynierska

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans (EJB)

Enterprise JavaBeans (EJB) Enterprise JavaBeans (EJB) Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Enterprise JavaBeans (EJB) 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii EJB Typy komponentów EJB Klienci dla komponentów EJB Transakcje w EJB

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Internecie. Java

Programowanie w Internecie. Java Programowanie w Internecie Java Autor: dr inż. Zofia Kruczkiewicz Literatura: L. Lemay, R. Cadenhead P. Naughton Krzysztof Barteczko Boone Barry Java 2 dla każdego Podręcznik Języka Programowania Java

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji J2EE w technologii JavaServer Faces (JSF)

Tworzenie aplikacji J2EE w technologii JavaServer Faces (JSF) 229 Tworzenie aplikacji J2EE w technologii JavaServer Faces (JSF) Plan prezentacji 230 Wprowadzenie do JavaServer Faces (JSF) Podstawy JavaServer Faces Nawigacja, backing beans, język wyrażeń JSF Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ.

Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ. Aktywne i dynamiczne strony WWW Elementy projektowania stron WWW Część 3 dr inŝ. Tomasz Traczyk Formularze HTML Aktywne strony WWW Dynamiczne strony WWW 2 Formularze HTML Formularze HTML przykład Do czego

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 30 maja 2011 V1.0 1/ 43 Spis treści 1 Wprowadzenie Plan wykładu 2 HTTP

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu.

Platforma.NET Wykład 10 Technologia ASP.NET. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu. Plan wykładu tydzień po tygodniu. Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 30 maja 2011 V1.0 1/ 43 Spis treści Wprowadzenie Plan wykładu Narzędzia ASP.NET Już za tydzień na wykładzie V1.0

Bardziej szczegółowo

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www

Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www Podstawowe techniki stosowane do budowy serwisów www 1. Architektura www, HTTP, Cookies, HTML Historia rozwoju: Późne lata 60 projekt sieci ARPANet powstał jako inicjatywa Departamentu Obrony USA. 1969

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Język JAVA podstawy programowania

Język JAVA podstawy programowania Język JAVA podstawy programowania [43] Na ogół łatwiej daje się człowiek przekonać racjom, do których sam doszedł, niż tym, które nastręczyły się komuś innemu. Myśli Blaise Pascal Jacek Rumiński, 1999

Bardziej szczegółowo