Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktywne i dynamiczne strony WWW. Elementy projektowania stron WWW. Część 3. Formularze HTML przykład. Formularze HTML. dr inŝ."

Transkrypt

1 Aktywne i dynamiczne strony WWW Elementy projektowania stron WWW Część 3 dr inŝ. Tomasz Traczyk Formularze HTML Aktywne strony WWW Dynamiczne strony WWW 2 Formularze HTML Formularze HTML przykład Do czego to słuŝą Do tworzenia interaktywnych stron WWW bez konieczności wykonywania kodu na kliencie Sposób działania Przeglądarka wysyła URL strony zawierającej formularz Serwer WWW wysyła stronę z formularzem (statyczną lub dynamiczną) UŜytkownik wypełnia pola formularza Atrybut action formularza określa URL pod jaki ma zostać odesłany wynik wypełniania formularza Po wciśnięciu przycisku submit dane z formularza są wysyłane za pomocą metody post dane w treści Ŝądania HTTP (metoda zalecana) get dane w URL Ŝądania HTTP (jako parametry) Serwer odpowiada na przesłane dane z formularza, odsyłając odpowiednią (dynamiczną) stronę WWW MoŜliwości Rodzaje pól tekstowe jedno- i wieloliniowe listy rozwijane i grupy radiowe pola wyboru (checkboxes) przyciski standardowe (submit i reset) niestandardowe kod JavaScript Formatowanie formularza wszelkie moŝliwości HTML pola w formularzu są dowolnie wplecione w tekst HTML Oprogramowanie w JavaScript na kliencie na serwerze (wymaga wysłania) <body> <form method="post"> Wybierz przedmiot z listy <select name="przedmiot"> <option selected>www</option> <option>pob</option> </select><p> Wpisz pytanie <textarea name="pytanie" rows="2" cols="50"></textarea><p> Dotyczy <input name="dotyczy" type="radio" value="w" checked>wykładu</input> <input name="dotyczy" type="radio" value="c" >ćwiczeń</input> <p> Pilne? <input name="status" type="checkbox" value="pilne"/><p> Wpisz swój adres <input name="nadawca" type="text"/><p> <input type="submit" value="wyślij"/> <input type="reset" value="skasuj"/> </form> </body> 3 4

2 Aktywne strony WWW JavaScript wprowadzenie Strony WWW statyczne lub dynamiczne zawierające kody programów wykonywanych na kliencie Technologie JavaScript (ECMAScritp) Aplety Flash VBScript, ActiveX itp. Do czego to powinno słuŝyć? Do wykonywania operacji, które nie powinny wymagać odwołania do serwera, np. podstawowa walidacja wprowadzanych danych reakcje na przyciśnięcie przycisków Do tworzenie niezbędnych rozszerzeń funkcjonalnych HTML, np. przetwarzanie wysp danych podpowiedzi Do czego to nie powinno słuŝyć? Do realizacji funkcjonalności osiągalnych za pomocą samego HTML Do zaśmiecania stron bajerami Język przeznaczony do wykonywania w przeglądarkach WWW interpretowany przez przeglądarki Składniowo przypominający język Java, ale znacznie prostszy Oparty na obiektach (predefiniowanych) Działanie Skrypty zagnieŝdŝane w kodzie HTML zwyczajowo skrypty umieszcza się w komentarzu dla zmylenia archaicznych przeglądarek Skrypty składają się z kodu wykonywanego bezpośrednio funkcji Zdarzenia predefiniowane przypisywane przez specjalne atrybuty elementów HTML do kodu skryptów do bezpośredniego wykonania wywołań funkcji Obiekty w JavaScript Cechy predefiniowane ograniczone moŝliwości tworzenia własnych klas (bez dziedziczenia) moŝna tworzyć nowe wystąpienia niektórych predefiniowanych klas niektóre obiekty są tworzone automatycznie mają atrybuty i metody, do których moŝna odwołać się w skryptach Rodzaje obiektów (wybór) związane z elementami dokumentu HTML związane ze środowiskiem przeglądarki, np. navigator, window, history, document pełniące rolę swoistych bibliotek, np. Date, Math związane z modelami DOM i SAX this obiekt bieŝący 5 6 JavaScript przykład Aplety wprowadzenie <head> <script language="javascript"> function przycisk() { window.alert('wciśnięty'); function sprawdz(pole) { if (isnan(pole.value)) { window.alert('błąd'); pole.focus(); return false ; return true </script> </head> <body> <form onsubmit="return sprawdz(this.pole)"> Wpisz liczbę <input name="pole" type="text"><p> <input type="button" value="przycisk" onmouseover="window.status='moŝna to wcisnąć'" onmouseout="window.status=''" onclick="if (sprawdz(form.pole)) {przycisk()"/> </form> </body> Co to takiego? Mini-aplikacje w Javie Działające po stronie klienta maszyna wirtualna Javy wbudowana w przeglądarkę Zalety Bardzo duŝe moŝliwości (silny język programowania) Przenośność Niezłe bezpieczeństwo zwykłe aplety nie mają praw grzebania na komputerze klienta Wady Umiarkowana wydajność ObciąŜenie sieci konieczność przesłania kodu apletu Spore obciąŝenie komputera klienta Technologia Na serwerze umieszcza się skompilowany program apletu (kod przenośny) Na stronie HTML umieszcza się element APPLET lub OBJECT, np: <APPLET code="aplet.class" codebase="url" width="300" height="200" alt="tekst zastępczy"> <PARAM name="nazwa" value="wartość">... </APPLET> 7 8

3 Dynamiczne strony WWW Dynamiczne strony WWW, c.d. Strony tworzone dynamicznie przez serwer na podstawie parametrów i/lub zawartości Ŝądania Zawartość zwykle tworzona na bieŝąco często na podstawie informacji z bazy danych Nie przechowywane w całości w postaci plików tworzone w 100% dynamicznie lub tworzone przez dynamiczne wypełnianie wzorca Do czego to słuŝy? Do prezentacji zawsze aktualnej wersji szybko zmiennych informacji, np. raportowanie aktualnego stanu zasobów, finansów itp. prezentacja aktualnych analiz handlowych prezentacja aktualnej oferty z uwzględnieniem bieŝących zapasów magazynowych Do prowadzenia dynamicznego dialogu z uŝytkownikiem (odpowiedzi na formularze, rozgałęzienia itp.), np. wyszukiwarki personalizacja dostępu składanie zamówień ankietowanie on-line Do realizacji duŝych często zmiennych zbiorów informacji, np. portale bazy wiedzy, CMS (Content Management Systems) itp. Technologie CGI Moduły serwerowe Serwlety Server pages Zasady Separacja logiki od prezentacji kod programów reprezentujący logikę strony powinien być oddzielony od definicji wyglądu strony odmienne kwalifikacje projektantów inna dynamika zmian Single sign-on jednorazowa autoryzacja przy dostępie do wielu zasobów o róŝnym pochodzeniu wymaga pośrednictwa serwera autoryzacyjnego SSO Trudności Częste interakcje z serwerem Konieczność odświeŝania całej strony po kaŝdej interakcji z serwerem Nienaturalne sposoby utrzymania sesji potrzebne ze względu na wymogi bezpieczeństwa przetwarzania transakcyjnego trudne z powodu bezstanowości protokołu HTTP stosowane sztuczki: przesyłanie generowanych na bieŝąco numerów sesji w cookies w kolejnych URL Ostatnio mocno naduŝywane (PHP...) 9 10 CGI i moduły serwerowe Serwlety CGI (Common Gateway Interface) Sposób wywoływania programów na serwerze ze stron WWW programy w dowolnym języku programowania lub skryptowym (C, C++, shell, Perl, itp.) Działanie bramki CGI bramka CGI jest dostępna z URL przez odpowiednią ścieŝkę wirtualną (zwyczajowo /cgi-bin/) parametry wywołania umieszczane są przez bramkę w zmiennych środowiskowych program CGI wypisuje swój wynik na standardowe wyjście Zalety moŝliwość uŝycia dowolnego języka prostota interfejsu Wady problemy z wydajnością osobny proces dla kaŝdego Ŝądania ograniczona przenośność programów Moduły serwerowe Przystawki do serwera WWW pozwalające wykonywać programy typu CGI ale bez wad związanych z wydajnością klasycznego CGI Przykłady (Apache) mod_perl moduł umoŝliwiający pisanie programów typu CGI w języku Perl mod_php dynamiczne tworzenie stron WWW w języku PHP Program w języku Java klasa potomna klasy HttpServlet definiująca metodę doget lub dopost Przechowywany w postaci skompilowanej na serwerze aplikacyjnym Wykonywany na serwerze aplikacyjnym przez specjalny aparat (motor), np. Tomcat Interakcja wywołanie przez Ŝądanie HTTP odpowiedź HTTP, np. w postaci dokumentu HTML lub XML Cechy Zalety przenośność (takŝe w formie skompilowanej) porządny język programowania Wady brak oddzielenia prezentacji od logiki problemy z wydajnością Połączenie z bazą danych JDBC biblioteka Javy umoŝliwia połączenie z bazą danych wysyłanie zapytań SQL odbieranie wyników 11 12

4 Serwlety przykład Server Pages import java.io.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class Serwlet extends HttpServlet { public void doget(httpservletrequest zadanie, HttpServletResponse odpowiedz) throws ServletException, IOException { odpowiedz.setcontenttype("text/html"); PrintWriter wyjscie = odpowiedz.getwriter(); wyjscie.println("<title>pokaz</title>"); wyjscie.println("<h1>pokaz serwleta</h1>");... Co to takiego? Strony w HTML lub XML zawierające szablon statycznych części strony wstawki w języku programowania zmienne w dynamicznie generowanych miejscach dokumentu Interpretowane przez serwer wstawki w języku programowania są wykonywana zmienne są zastępowane wynikami przetwarzania wypełniony szablon jest wysyłany do przeglądarki Dlaczego warto to stosować? Stosunkowo łatwe w uŝyciu Pozwalają w pewnym stopniu oddzielić logikę od prezentacji Technologie (przykłady) JSP Java Server Pages ASP Application Server Pages (Microsoft, język Basic) JSP wprowadzenie JSP przykłady Java Server Pages Zanurzone w kodzie HTML wstawki w Javie Kod jest wykonywany przed przesłaniem strony Realizacja: serwlet przy pierwszym wywołaniu aparat JSP tworzy serwlet na podstawie strony JSP i kompiluje go kolejne wywołania od razu uruchamiają serwlet Elementy JSP Dyrektywy (np. określające Ŝe to jest JSP) Deklaracje zmiennych i metod Scriptlety kod wykonywalny w Javie WyraŜenia umoŝliwiają wstawianie wyników przetwarzania do wynikowego dokumentu HTML Obiekt request słuŝący do odczytywania parametrów wywołania Separacja kodu od prezentacji W prostym uŝyciu JSP nie ma dostatecznej separacji Lepszą separację umoŝliwia zastosowanie komponentów JavaBeans kod Java w osobnych plikach na stronach JSP tylko odwołania do atrybutów JavaBeans Klasy Javy Mające prywatne atrybuty klasy dostępu do atrybutów (takŝe wirtualnych) o nazwach getatrybut i setatrybut Przeznaczone do wielokrotnego wykorzystania w róŝnych aplikacjach Biblioteki znaczników (taglib) Pozwalają definiować i oprogramować znaczniki realizujące jakieś typowe akcje np. typowe działania dostępu do bazy danych <HTML> <HEAD> <TITLE>Pokaz JSP</TITLE> </HEAD> <BODY> page language="java" %> <%! String parametr; %> <% wynik = request.getparameter("parametr"); %> <H1> Oto strona o tytule "<%= wynik %>" </H1> </BODY> </HTML> <HTML> <HEAD> <TITLE>Pokaz JSP</TITLE> </HEAD> <BODY> page language="java" %> <jsp:usebean id="jb class="wezparametr"/> <jsp:setproperty name="jb" property="parametr /> <H1> Oto strona o tytule <jsp:getproperty name="jb" property="wynik"/> </H1> </BODY> </HTML> 15 16

5 AJAX Wada klasycznych stron dynamicznych Częste interakcje z serwerem są niezbędne np. do walidacji informacji bardziej złoŝonych reakcji na działania uŝytkownika Po kaŝdej interakcji z serwerem przeładowanie całej strony wyświetlenie od nowa całej strony Ogranicza to moŝliwości interakcji Jak działa AJAX? Działanie uŝytkownika powoduje wysłanie Ŝądania do serwera odpowiedź serwera w XML Otrzymanie odpowiedzi z serwera powoduje przyrostową aktualizację strony przez program na kliencie manipulujący drzewem DOM na podstawie przesłanego XML bez przeładowywania całej strony Asynchronous JavaScript and XML Sposób wykorzystania istniejących technologii XML technologie stron aktywnych, np. JavaScript Model DOM obiektowy model wyświetlanego dokumentu (X)HTML/XML moŝliwość programowego manipulowania dokumentem Zalety Znacznie szybsze reakcje na działania uŝytkownika MoŜliwość tworzenia bardziej złoŝonych interakcji Wady Dość pokrętna technologia Nieprzejrzysty kod stron Złe działanie przycisku Wstecz przeglądarki 17

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

XML stan obecny i trendy rozwojowe

XML stan obecny i trendy rozwojowe IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 XML stan obecny i trendy rozwojowe Tomasz Traczyk Politechnika Warszawska Od kilku lat XML jest jedn¹ z najbardziej popularnych technologii informatycznych,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Przemysław Marcinkowski Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress Fundacja Wspomagania Wsi 2014 Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową?

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal

Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tytuł: Professional Mobile Web Development with WordPress, Joomla!, and Drupal Tłumaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-3610-5 2011 by James Pearce, Palo Alto, California. All Rights Reserved. This

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań

Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Strona1 Dostępność stron internetowych wyjaśnienie istoty problemu i opis wymagań Dostępność stron internetowych wybranych jednostek samorządu terytorialnego na Mazowszu Jacek Zadrożny Warszawa, Marzec

Bardziej szczegółowo

JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM

JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM JAK NIE ZOSTAĆ SPAMEREM Czyli co robić, jak pisać i jak wysyłać e-maile by nie mieć na bakier z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Piotr Majewski, redaktor CzasNaE-Biznes () Majewski Business

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.2 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple

Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple Instrukcja tworzenia strony WWW w oparciu o szablon CMSimple I. Wygląd strony. Elementy stałe. CMSimple jest prostym systemem zarządzania zawartością stron internetowych. Dostarcza łatwy w obsłudze edytor

Bardziej szczegółowo

Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące na świecie oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Seagull Scientific to lider technologiczny od 1985 r. Aplikacja BarTender to pierwszy program dla systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej

Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu przestrzeni wektorowej POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT INFORMATYKI Rok akademicki 2004/2005 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Michał Kosmulski Reprezentacja dokumentów tekstowych w modelu

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo