SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca Złotów Tel/fax: , Tel: NIP ;Regon: Złotów, dn. 06.września 2013 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 w roku szkolnym 2012/2013 realizowała zadania ujęte w planie pracy szkoły zgodnie z wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze w tym profilaktyka oraz zadania opiekuńcze 1. Liczba uczniów Liczba uczniów promowanych Liczba uczniów niepromowanych 1 ( z kl. 3) 4. Liczba uczniów niesklasyfikowanych, 0 dopuszczonych do egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch przedmiotów w sierpniu 2013 r. 5. Średnia ocen uczniów szkoły kl Liczba uczniów ze świadectwem z wyróżnieniem Kl. 1-3 / 72 Kl. 4-6 / Liczba uczniów, którzy otrzymali Stypendium dla 23 Najlepszych Nagrodę Burmistrza Miasta Złotowa 8. Ocena zachowania / ilość/ - wzorowe 33 - bardzo dobre 53 - dobre 36 - poprawne 9 - nieodpowiednie 4 - naganne 0 9. Liczba uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno 21 Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań 10. Liczba uczniów z orzeczeniami Poradni 4 1

2 psychologiczno Pedagogicznej 11. Zwolnień z religii Stosowane w szkole formy pomocy uczniom w pokonywaniu trudności w nauce: Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami : w czytaniu i pisaniu Zajęcia logopedyczne Zajęcia korekcyjno kompensacyjne Zajęcia rewalidacyjne Gimnastyka korekcyjna Szkoła organizuje zajęcia wspierające indywidualne potrzeby uczniów w wyrównywaniu wiedzy i umiejętności. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie PPP. Dla uczniów ze specyficznymi potrzebami podobne zajęcia korekcyjno kompensacyjne prowadzi pedagog szkolny, ponadto prowadzone są zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, wyrównawcze dla uczniów kl. 1-3 i 4-6 oraz przygotowujące do sprawdzianu kompetencji ( matematyka, j. polski), jak również zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje. Dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze organizujemy spotkania z psychologiem PPP na terenie szkoły w formie warsztatów. 13. Wyniki sprawdzianu Liczba uczniów ogółem Uzyskane wyniki ( punktowe) Piszących W tym z szkoły miasto powiat województwo kraj sprawdzian opiniami PPP W miesiącu kwietniu uczniowie klas 6 przystąpili do sprawdzianu. Do sprawdzianu przystąpiło 36 uczniów, każdy miał możliwość uzyskania maksymalnie 40 pkt. Test sprawdzał umiejętności w pięciu kategoriach: czytanie, pisanie, rozumienie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Arkusz zawierał 26 zadań : 20 zadań zamkniętych ( test wyboru z jedną poprawną odpowiedzią) i 6 zadań otwartych. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności czytania, dobrze poradzili sobie z wykonaniem zadań z obszaru pisanie, a na najniższym poziomie opanowali wykorzystanie wiedzy w praktyce. W bieżącym roku średnia punktów szkoły ze sprawdzianu zewnętrznego wyniosła 22.75, w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił niewielki wzrost o 0.37 punktu. Najwyższy wynik uzyskany w sprawdzianie 36 pkt., minimalny/ najniższy wynik uzyskany przez ucznia 4 pkt. Rozrzut wyników ( odległość między najwyższym a najniższym wynikiem ) wynosił 32 pkt. Co świadczy o tym, iż uczniowie są bardzo zróżnicowani pod względem wiadomości, umiejętności i możliwości. Wynik najczęściej występujący to: 21, 34. Po sprawdzianie zewnętrznym i otrzymaniu wyników każdy nauczyciel ma obowiązek porównawczego analizowania zadań testowych dotyczących jego przedmiotu z ocenami uzyskiwanymi i wystawionymi z danego przedmiotu. Ma to służyć wywołaniu u nauczycieli refleksji nad: - przyczynami rozbieżności w ocenie tych samych umiejętności, badanych różnymi sposobami 2

3 - koniecznością wdrażania uczniów do testowej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności - potrzeba podnoszenia własnych umiejętności, służących konstruowaniu narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz umiejętności przeprowadzania diagnostyki edukacyjnej. Zespoły nauczycieli przeprowadziły analizę wyników sprawdzianu ; porównując wyniki z uzyskiwanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów, porównując wyniki uzyskiwane przez uczniów z SP2 z wynikami innych szkół oraz dokonując analizy w kontekście uwarunkowań indywidualnych, społecznych i szkolnych. Nauczyciele dokonali analizy poszczególnych zadań, które pozwoliło odpowiedzieć na pytanie co było trudne na sprawdzianie dla naszych uczniów?, a co okazało się łatwe? Zespoły po analizie wyciągnęły wnioski do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie braków a tym samym podniesienia jakości i efektywności nauczania, ale i uczenia się. Największy wpływ na wyniki sprawdzianu mają czynniki indywidualne, czyli możliwości ucznia oraz wkład jego pracy. Jednak należy tu podkreślić również wpływ środowiska, z którego uczeń pochodzi. Rozbita rodzina niewydolna wychowawczo, alkoholizm w rodzinie, itp.) Uczniowie klas 3 w miesiącu maju wzięli udział w Ogólnopolskim badaniu Umiejętności trzecioklasistów OBUT Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzony dla uczniów kończących klasę 3 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie w roku szkolnym 2012/2013 Wynik szkoły i poszczególnych klas w obrębie poszczególnych standardów: Uczniowie pisali część językową i matematyczną. Ogółem z części matematycznej i językowej uczeń mógł zdobyć 36 Do sprawdzianu przystąpiło 48 uczniów 22 z klasy 3a( ze sprawdz. Zwolniony Szymon - naucz ind. I Igor złamanie obojczyka) i 26 z klasy 3b ( 1 uczennica Iza zwolniona) Najwyższy wynik w części językowej -18 pkt, najniższy wynik w części językowej 2 pkt Najwyższy wynik w części matematycznej-17 ;pkt, najniższy wynik w części matematycznej 2 pkt. Standardy nauczania Umiejętność czytania tekstu nieliterackiego Umiejętność czytania tekstu literackiego Ogółem cz. językowa Sprawność rachunkowa Punkty możliwe do uzyskania Średni wynik punktowy szkoły % Wynik punktowy kl. 3a % Wynik punktowy klasa 3b % 3

4 Rozwiązywanie zadań tekstowych Czytanie tekstu matematycznego Ogółem cz matematyczna Cały test Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadzone w szkole: - diagnoza wiedzy i umiejętności na wejście kl. 1 - Badanie wiedzy na wejście kl. 4 j. polski, matematyka, j. angielski - diagnoza wiadomości i umiejętności j. angielskiego kl. 5,6 - Diagnoza logopedyczna - ogólnopolskie badanie wiadomości i umiejętności kl. 3 ( trzecioteścik) - próbny sprawdzian wiedzy kl. 6 OPERON - próbny sprawdzian dla kl. 6 OKE - zewnętrzny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucz. Kl. 6 - ogólnopolskie badanie umiejętności matematycznych dla ucz. Kl. 4-6 Lepsza szkoła Czy zrealizowano treści programowe wychowania do życia w rodzinie - w zajęciach wychowania do życia w rodzinie brali udział wszyscy uczniowie kl. 5i6 - treści programowe zostały zrealizowane Wszyscy uczniowie są motywowani do pracy tak w zajęciach obowiązkowych jak i nadobowiązkowych. Uczniowie są chwaleni i nagradzani indywidualnie oraz zespołowo w klasach i wobec społeczności szkolnej w czasie apeli i uroczystości szkolnych. - Nauczyciele planują realizację treści kształcenia zgodnie z obowiązująca podstawą programowa i programem nauczania, uwzględniając korelację międzyprzedmiotową. Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów przeprowadzają diagnozę wiadomości i umiejętności swoich uczniów 9 indywidualne potrzeby i predyspozycje), co pozwala na wyłonienie uczniów, którzy wymagają indywidualnego podejścia a tym samym dostosowują wymagania edukacyjne w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych i rozwojowych uczniów. Respektują oraz dostosowują wymagania do wskazówek poradni psychologiczno Pedagogicznej. 4

5 16. Ważniejsze osiągnięcia sportowe: Mecz piłki nożnej Orlik r. Drużynowe Mistrzostwa w pływaniu IIm r. Turniej szachowy szkół podstawowych IIm B. Michalec kl. 5a IIIm M. Pająk- kl. 5b. Czwartki lekkoatletyczne `2 r. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachach IIm r. udział w sztafetowych biegach przełajowych w Łąkie r. Wojewódzki finał w pływaniu drużynowym Poznań r. Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Piła r. Mikołajkowy Turniej Szachowy M. Pająk IIIm r. Mikołajkowe zawody szkół w pływaniu IIIm sztafeta IIIm A. Ziarnek kl.1a IIm K. Purczyńska kl. IIm M. Paluszkiewicz kl. 4a IIm M. Dulat kl. 5a IIIm J. Szczęśniak kl. 6b r Mikołajkowy turniej piłki noznej - Jastrowie XIX Ogólnopolski Turniej Bokserski w Gnieźnie ( B. Fifielski K. Cendrowski) r. XII Turniej sztuk walki w Lekowie Gm. Świdwin Im M. Gołębiewska IIImM. Gołębiewska kl. 2a Szkolny Turniej w Dwa Ognie o puchar Dyrektora r. Powiatowy turniej karate Kumie III m M. Gołębiewska kl. 2a - Kodach III m Grzegorz Wódz r. Turniej Szachowy o Mistrzostwo Powiatu Złotowskiego II m B. Michalec 5a III m D. Pająk -4b III m W. Zawadzka 4b III m R. Gmurczyk 1a III m A. Pająk - 3b r. Szkolny Turniej w dwa Ognie o puchar Przechodni Dyrektora Szkoły Im klasa 4b r. Międzynarodowy Turniej Dzieci o puchar Prezesa PZKF - Warszawa IIm M. Gołębiewska ( KATA) IIm. M. Gołębiowska ( KUMITE) IVm M. Gołębiewska ( KIHON) r. wiosenne mistrzostwa w pływaniu- IIm - sztafeta Im Szczęśniak J. 6b - kraul Im Pająk M. 5b żabka II m Pająk M 5b - kraul IIm Fifielski M 4a żabka IIm Walczyńska W 6b. żabka IIIm Sawicka M 5a kraul IIIm Walkowiak M 5b - żabka r. Turniej Piłki Nożnej Zakrzewo - III m i Vm r. Czwartki lekkoatletyczne r. II Klubowy Turniej Karate O Puchar Burmistrza Barwic 5

6 Im Gołębiewska Martyna kl. 2a r. Zawody motokrosowe w Chełmnie D. Malczewski IVm r. Turniej piłki nożnej Wielgusa r. Bieg Zawilca r. Zawody pływackie szkół podstawowych Im M. Pająk, M. Fifielski,M. Paluszkiewicz IIm M. Fifielski, M. Paluszkiewicz,K. Purczyńska, B. Michalec, IIIm A. Ziarnek, J. Szczęśniak M. Walkowiak, S. Połczyńska r. Piłka nożna o puchar Tymbarku r. Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów szachy Piła Jan Kotur, Remigiusz Gmurczyk, W. Zawadzka r. Mistrzostwa powiatu w piłce noznej Okonek V miejsce `13 r. Ogólnopolski Turniej Karate SATORI CUP 2013 III m M. Gołębiewska kl.2a III m Łukasz Joncel kl. 3a III m G. Wódz 3a r. Więcbork Mistrzostwa strefy północnej w MOTOKROSIE IIm D. Malczewski kl. 4b r. Mistrzostwa SP w pływaniu z okazji Dnia Dziecka - IIm r. Turniej piłki nożnej chłopców rocz. 2000/2001 Debrzno Iim r. Gdańsk Mistrzostwa Motokrosowe Strefy Północnej kl. MX65 IIIm D. Malczewski-4b r. Turniej Piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Złotowa I dyrektora ZSS nr 1 w Złotowie z okazji święta szkoły Iim 17. Inne osiągnięcia - udział uczennicy kl. II a Martyny Gołębiewskiej w Międzynarodowym Pucharze Dzieci i Młodzieży w Karate w Warszawie - udział 2 uczniów w podsumowaniu czwartków lekkoatletycznych w Łodzi 18. Ilość wydanych w Br. Szkolnych kart rowerowych Imprezy i uroczystości szkolne: rozpoczęcie roku szkolnego apel M. Rogacka, D. Jacoszek, A. Dawidowicz 73 rocznica wybuchu wojny udział pocztu w uroczystościach na cmentarzu wojennym ( E. Bamberska) r. uroczysta Msza św. Poświęcenie tornistrów uczniów klas I r. Inauguracja Czwartków lekkoatletycznych na stadionie r. Sprzątanie świata Polska 2012 ( udział kl. 4a) r. Pokaz tańca i dobrych manier Szkoła tańca Hajdasz r. pokaz karate r. II Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia r. pokaz iluzjonisty r. apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej r. Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły r. pokazy cyrkowe Cyrk szok r. Apel z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę r. Pasowanie na czytelnika: - Głośne czytanie 6

7 r. Zabawa andrzejkowa wieczór wróżb r. Skuteczne metody uczenia spotkania z trenerem r. Mikołajki r. Spotkanie świąteczne w Zabajce wręczenie paczek 7 dzieci r. Jaseła wigilie klasowe r. Przedstawienie Bożonarodzeniowe w j. angielskim r. Herbatka u Babci i Dziadka impreza środowiskowa r. Apel Bezpieczne ferie przedstawienie r. Aktywne ferie r. udział w obchodach 68 rocznicy wyzwolenia Złotowa r. Podsumowanie I semestru występ kabaretu szkolnego dla rodziców r. Zabawa karnawałowa kl. 2a,3a r. zabawa karnawałowa kl. 1b, 2b r. Podsumowanie I semestru Prezentacja. Wręczenie dyplomów za wyniki w nauce, zachowanie i frekwencje r. szkolna poczta Walentynkowa r. występ kabaretu szkolnego przedstawienie Walentynkowe r. występ zespołu kabaretowego Andersonada r. spotkanie z dzielnicowym Zbirkiem kl. 2ab, 3ab r. Dni Otwartej szkoły dla 6 i 7 latków oraz ich rodziców r. Teatr Edukacji Dwie Dorotki r. PLANETARIUM W kosmicznej przestrzeni r. występ teatrów w ZCAS Pinokio r. Dni Promocji zdrowia apel podsumowujący r. Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja r. udział pocztu sztandarowego we mszy św. Za ojczyznę r. Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy r. koncert muzyczny Złota Trąbka z muzyka przez świat Maj AKTYWNA PRZERWA r. udział w uroczystościach Dnia zwycięstwa na Cmentarzu Wojennym r. przedstawienie teatralne Kot w butach r. wizyta delegacji Burmistrzów, wójtów, inspektorów oświaty z Terenu kraju r. Apel Unia Europejska r. Dzień Dziecka r. prezentacja szkoły muzycznej r. CIS Chcemy Integracji Społeczeństwa r. Zajęcia warsztatowe z Ratownikiem Medycznym - > Bezpieczeństwo nad woda. Pierwsza pomoc. Ratujemy uczymy ratować r. Festiwal piosenki r. Dzień zmian Spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi: r. Warsztaty makramy w bibliotece. p J. Surma kl. 4a r.- Warsztaty plastyczne z p. Buszke kl. 1b r. - warsztaty plastyczne p. Buszke kl. 1b r. -spotkania z fotografem Vision Polska r. spotkanie ze stomatologiem p. Nowicką r. spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa, pracownikiem 7

8 Aresztu Śledczego r. spotkanie z p. Zielińskim Ciekawy zawód - kurator Sądowy r. spotkanie z animatorem sportu i trenerem boksu p. Teclawem r. spotkanie z Jerzym Rochałsem trenerem skutecznych metod uczenia * r. spotkanie z policjantem p. Zającem bezpieczne zabawy r. warsztaty plastyczne kl. 6b z pania R. Kopić-Sadel r. żywa lekcja historii rycerze z Gniewu r. spotkanie z poetką Halina Pietach r. spotkanie z rzeźbiarzem, malarzem, artystą p. Eligiuszem Pawłowskim kl. 6b r. spotkanie z ratownikiem M. Płonką kl. I-III - spotkania profilaktyczne- policjantem - pielęgniarką r. pracownikami Vizjon Polska prezentacja multimedialna Pozytywna przemiana r. odblaskowe pierwszaki spotkanie z wice starostą, przedstawicielami policji i WORD w Pile r. iluzjonistą r. pedagogiem PPP p Szyszka r. psychologiem PPP p. J. Barycka r. z kuratorem sądowym p. Zielińskim r. przesiewowe komputerowe badanie wzroku r. warsztaty profilaktyczne agresja słowna, wulgaryzmy, przemoc r. spotkania rodziców kl. 3a z psychologiem p. J. Barycką r. spotkania w klasach z pedagogiem p. Szyszką Spotkanie rodziców kl. 4b z psychologiem p. J. Barycką r. spotkanie z policjantem p. Zającem kl. 1a Bezpieczne zabawy zimowe r. spotkanie rodziców i dzieci w kl. 5b z psychologiem p. J. Barycką r. spotkanie przedstawicielami POLICJI Dzielnicowym Zbirkiem kl. 2ab, 3ab r. cykliczne spotkania z psychologiem uczniów trudnych wychowawczo kl. 4b, 5b r. promocja zdrowego stylu życia r. Między nami kobietkami spotkanie profil r. Bezpieczeństwo. Udzielanie pierwszej pomocy. kl. I_III. P. M. Młonka ratownik medyczny r. bezpieczeństwo. Udzielanie pierwszej pomocy Kl. 4-6 p M. Płonka Ratownik Medyczny 8

9 - apele profilaktyczno - porządkowe r. zasady obowiązujące w szkole Bezpieczeństwo na drodze spotkanie z policjantem p.zającem r. pracownikami Vizjon Polska prezentacja multimedialna Pozytywna przemiana r. pogadanka zdrowotna r. wyróżnienie uczniów biorących udział w konkursach, Przypomnienie zasad obowiązujących w szkole /2012 r. bezpieczeństwo w szkole, w czasie wolnym, w okresie świątecznym Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie oraz środki pirotechniczne r. Bezpieczne ferie r. apel profilaktyczny wiosna- bezpieczeństwo r. promocja zdrowia r. jesteśmy europejczykami Wolontariat -28/ r. Podziel się posiłkiem : Zbiórka produktów w sklepach TESCO - Mój przyjaciel z Afryki - rozkręcamy nakrętki dla Antosia zbiórka nakrętek r. Podziel się posiłkiem : Zbiórka produktów w sklepach TESCO `2 r. Świąteczna akcja pomocy dzieciom Możesz pomóc i Ty zbiórka zabawek, słodyczy, przyborów szkolnych. Zebrane produkty przekazano Fundacji Złotowianka /2012 r. Przekazanie paczek żywnościowych 38 rodzinom uczniów Szkoły r. Przedstawienie Jasełkowe uczniów kl. 3b w Przedszkolu nr r. Zbiórka pluszaków dla dzieci z Afganistanu r. Zbiórka żywności oraz środków czystości dla kombatantów z Kresów r. Pomoc w organizacji imprezy środowiskowej CIS - wystawy w holu szkoły: - przedstawienia przygotowane przez uczniów - znamy przepisy ruchu drogowego kl. 3b - występ z okazji Dnia Nauczyciela kl. 4a - przedstawienie jasełek 2b wrzesień: Witaj szkoło Październik: Złota Polska Jesień Listopad: Ta co nie zginęła Grudzień : Idą święta Styczeń : Bezpieczne ferie Luty : Zima Marzec: Kobiety Kwiecień wiosna w pełni Maj Lokomotywa J. Tuwima Maj pamiątki z podróży do krajów Unii europejskiej Czerwiec bezpieczne wakacje 9

10 - przedstawienie Bożonarodzeniowe w j. angielskim- 5b - Bezpieczne ferie 2a - Herbatka u Babci i Dziadka 3b - Andersonada występ kabaretu szkolnego - walentynkowe przedstawienie teatralne - promocja szkoły taniec, śpiew - wiosna kl. 1b r. występ teatru ćwir świr r. jak zdrowo żyć r. Kot w butach r. bajka o Unii Europejskiej r Calineczka w j. angielskim kl. 5b r. kabaretowe przedstawienie zesp. teatralnego dla rodziców Przyszłych klas pierwszych r. Prezentacje różnych krajów Współpraca: -Bank Żywności Chojnice - Vision Polska -Biblioteka Miejska Przedszkole nr 2 Prywatne Przedszkole w Złotowie Mali Odkrywcy Szkoła Podstawowa nr 1, 3, Katolicka Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacja CIS Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ognisko Pracy Pozaszkolnej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Szkoła tańca i dobrych manier Hajdasz Poznań Drużyna harcerska Gimnazjum nr 2 Fundacja Złotowianka Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej Szkoła Muzyczna Spektakle teatralne: r. Teatr Edukacji Kopciuszek kl. 1-3 Sposób na Alcybiadesa kl r. przedstawienie teatralne Dziadek do orzechów kl. 1a,3b r. teatr edukacji Królewna śnieżka kl. 1-3 Historia żółtej ciżemki kl r. teatr edukacji Dwie Dorotki r. Małpka Fiki Miki / Muzykanci z Bremy 10

11 LP. Udział w konkursach:. Wielu uczniów znajdowało czas nie tylko na naukę, ale na reprezentowanie siebie i szkoły w różnego rodzaju konkursach, turniejach i zawodach sportowych na różnych szczeblach ( szkolnym, międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim ) czego dowodem sa liczne dyplomy, puchary, podziękowania, puchary prezentowane w holu szkoły. 20. Organizacja i udział w konkursach NAZWA KONKURSU 1. W muzeum jest fajnie 2 Seniorzy w mojej rodzinie 3. Bezpieczna droga do szkoły 4. Konkurs przyrodniczy Salamandra 5. Konkurs plastyczny tacy sami w szkole i na podwórku w ramach projektuuczymy się razem żyć 6. Szkolny konkurs ortograficzny 7. Klub Bezpiecznego Puchatka Miejski konkurs plastyczny las w jesiennej szacie 8. Konkurs humanistyczny etap szkolny 9. Festiwal Piosenki Religijnej RODZ AJ KONK URSU ODPOWIEDZIA LNY LICZ BA UCZE STNI KÓW LAUREACI P J. Biała 11 IIIm P Mazur kl. 1b W A. Dawidowicz 37 Wyróżnienia M. Miłkowska kl. 3a M. Stasierowski kl. 3a J. Firlej kl. 3a Sz. Manthey kl.3a A.Poznański kl. 3a Z. Dopierała kl. 4a A. Kowalska kl. 5a sz M. Klawunn J. Biała 23 Im D. Steffen kl. 1b IIm J. Kowalik kl. 1b Iii J. Buszka kl. Ib sz M. Rogacka W J. Biała 5 Wyróżnienie: Dawid Steffen Jakub Kowalik sz E. Pietrzak - Hamerla OP J. Biała M. Klawunn M Zesp. Naucz. wczesnoszkolneg o W E. Pietrzak - Hamerla 10 Moczarski A. 6ª Im Skała M. Kl. 6ª Iim Dywel aleksandra 6b - IIIm 24 IIIm D. Steffen- 1b IIIm K. Kloska 2a 5 Moczarski A.- 6a P 1 I m Gruba Zuzanna kl. 5b 11

12 Krajenka 10. Powiatowy Konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza ortografii 11. Szkolny konkurs recytatorski Wojewódzki konkurs matematyczny etap szkolny Wojewódzki konkurs przyrodniczy etap szkolny Konkurs plastyczny na szopkę VI Powiatowy konkurs Plastyczny Świąteczne cuda i cudeńka Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na Bożonarodzeniowe go Anioła Wiktorówko P E. Pietrzak - Hamerla Sz I. Gabińska 20 Im A. Drąg,A. Ziarnek kl. Ia IIm A. Kufel,M. Ratajski(Ia) A. Świtała (IIA) IIIm Ch. Wilk, W. Kufel. (IIIA) Im M. Musioł kl. 5b Wyróżnienia: A> Hałasowska,M. stasierowski (IIIa) Z. Łuszczewska (IIa) J. Sarnowska (Ia) Sz D. Jacoszek Sz M. Rogacka 14 P A.Dawidowicz J. Biała J. Walicka 30 Sz. Bruszke kl. 1b D. Steffen kl. 1b Z. Maciejewska kl. 3a A. Zdrenka kl. 3a M. Stasierowski kl. 3a IIm A. Dulat kl. 2a P Dawidowicz Ada Kowalska 5a Maja Sawicka 5a M/P J. Biała Wyróżnienie W. Penkala kl. Ib Szkolny konkurs na anioła saz M. Kołodziej 18 12

13 Konkurs plastyczny Boże dziecię rodzi się na całym świecie Wojewódzki konkurs humanistyczny Konkurs kolęd i Pastorałek Konkurs recytatorski twórczości A. Mickiewicza Konkurs ortograficzny kl. 2 i Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. 2i r Konkurs plastyczny twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu r. Konkurs plastyczny twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu r. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny kl. II r. Konkurs kl. 3 Pięknego czytania Radawnica J. Biała J. Walicka A. Dawidowicz W E. Pietrzak - Hamerla 10 IIm A. Dulat kl. 2a IIIm Oliwier Zawada D. Steffen 1b M. Stasierowski kl. 3a Z. Maciejewska kl. 3a A. Zdrenka kl. 3a 1 Udział A. Moczarski-6a P M. Tafelska 2 Im M. Musioł 5b IIm A. Hałasowska-3a Sz E. Pietrzak - Hamerla Sz J.Walicka J. Tyranowicz A. Dawidowicz I. Młynarska 13 Im H. Grzebita 4a IIm J. Szczęśniak 6b D. Miłkowska 4a E. Peplińska 6b IIIm W. Gronowski 5b J. Kachnowicz 6b 20 2a Z. Łuszczewska 2a M. Terech 2b J. Kaleta 3a A. Hałasowska 3b. Stankiewicz 3b Łukaszewicz M/sz SP 3 6 Im M. Terach 2a IIm Z. Łuszczewska 2a M/sz P M/sz Dawidowicz Biała Dawidowicz Biała J. Tyranowicz J. Walicka I.Młynarska A. Dawidowicz 8 Paluszkiewicz kl. 3a 5 IIm J. Paluszkiewicz Kl. 3a IIIm M. Sawicka kl. 5a 3 IIIm M. Terech kl. 2a 2 IIm A. Hałasowska 3a IIIm W. Grzybowska 3b 13

14 r. Konkurs plastyczny; Lokomotywa J. Tuwima r. Konkurs plastyczny oni szli szarymi szeregami ( MBP)Komenda Hufca ZHP Sz P I. Gabińska E. Bamberska Im K. Kołda -2a Im J. Kołda 2a Im O. Redwanc Im J. Buszka 1b Im Sz. Bruszke 1b IIm K. Radowski 2a IIm K. Kloska 2a IIm P. Miłoś 2a IIm M. Gołębiewska IIm A. Świtała 2a IIIm D. Wielgus 2a IIIm O. Zawada 2a IIIm W. Paziaczko IIIm P. Spottek 3b Im J. Szczęśniak 6b IIm M. zawada 4b IIIm P. Zawada 5a Z. Skiera 5a A. Kowalska 5a M. Sawicka-5a Kołda-6b J. Szczęśniak -6b W.Gronowski- Wołoszyn 5b r. Konkurs piosenki w j. angielskim LO Złotów r. Szkolny konkurs Kwiecień miesiącem zdrowia r. Międzyszkolny konkurs ekologiczny SP r. Powiatowy turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego OPP r Konkurs na najsympatyczniejsz ego chłopaka, dziewczynki r. Szkolny konkurs j. angielskiego kl. 4-6 sz M. Olkiewicz 2 Im M. Musioł 5b IIIm Z. Gruba 5b M. Olkiewicz M. Rogacka Im - m/sz M. Kołodziej 3 IIIm M. Sawicka Z. Skiera M. Pająk P M. Grajczak 3 Xm R. Adler W. Gronowski M. Stankiewicz Sz Karol Pioch Ewa Peplińska sz M. Olkiewicz Kl. 4 Im H. Grzebita II m Łukaszewicz IIIm A. Kozicz 14

15 r. Szkolny konkurs matematyczny kl r. Szkolny konkurs recytatorski kl r. Konkurs wyzwól swoja kreatywność Biblioteka Pedagogiczna r Szkolny konkurs matematyczno plastyczny matematyka na co dzień r Szkolny konkurs plastyczny Cuda architektoniczne Europy Szkolny konkurs przyrodniczy kl. 3 Kl. 5 Im M. Sawicka II W. Gronowski IIIm R. Adler Kl. 6 Im. M. Łuczak IIm J. Szczęśniak IIIm A. Moczarski sz D. Jacoszek Im M. Pająk W. Gronowski J. Szyszymar IIm D. Miłoś IIIm M. Stankiewicz sz Wychowawcy kl. 1-3 P E. Pietrzak - Hamerla sz D. Jacoszek A. Dawidowicz B. Michalec Im J. Malak 3b Zagrodnik 1a Adamczyk 3 Im B. Fifielski E. 23 Im A. Kowalska J. Szczęśniak IIm J. Kachnowicz IIIm. E. Peplińska A. wójcik sz M. Olkiewicz Im kl. 5a II m kl. 6b IIIm kl. 4a IV m kl. 4b Vm kl. 5b J. Tyranowicz Malak r. Konkurs aktywna przerwa sz A. Duda r Miejski Konkurs j. angielskiego kl. 4-6 W SP1 Powiatowy konkurs Przygoda z lekturą MBP Recytatorski i plastyczny M M. Olkiewicz 3 Im H. Grzebita kl. 4a A. Kozicz A. Łukaszewicz E. Bamberska M. Klawunn I. Młynarska 50 Wyr.W. Wołoszyn Gronowski Wyr.M. Stankiewicz 3b IIm P. Spottek 3b Im A. Ziarnek 1a Wyr.A. Kwaśnik 1a 15

16 r. Miejski konkurs TEDDY BEAR 2013 r r Powiatowy konkurs plastyczny- Gimn. Nr 2 Moje miejsce na r ziemi złotowskiej Szkolny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej r. Powiatowy przegląd zespołów dziecięcych J. Tyranowicz 24 Im A. Hałasowska 3a IIIm M. Suszkiewicz 1b IIIm M. Terach 2a J. Biała Im Szymon Bruszke Michał Sucharski Bartek Zawistowski IIm Dawid Steffen M. Olkiewicz 4 Im W. Gronowski IIm P. Zawada IIIm M. Pająk P A. Dawidowicz 2 III m M. Muzioł 21 Realizacja programów profilaktycznych: - Nie pal przy mnie proszę. - Znajdź właściwe rozwiązanie - Kubek mleka - 5 porcji owoców i warzyw - owoce w szkole - ratujemy uczymy ratować - wychowanie komunikacyjne Bądź bezpieczny na drodze - Bezpieczna droga do szkoły - trzymaj formę - Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy - Co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej - - Bezpieczna Szkoła- bezpieczny uczeń - bajkoterapia - aktywna przerwa Projekty; - Uczymy się razem żyć włączenie dzieci z niepełnosprawnościa - Dzieci też mają prawa -Rodzice szkol - Dzień zmian Akcje: 2012 r. rokiem Janusza Korczaka Zbiórka żywności w sklepach TESCO z Bankiem żywności - zbiórka nakrętek do butelek pomoc na wózek Rozkręcamy nakrętki dla Antosia - Promocyjna Naziemna telewizja cyfrowa - Oxford w naszej szkole r. Dzień zdrowego śniadania Śniadanie daje moc r- Jesteśmy Polakami przygotowanie biało czerwonych kotylionów r. Nie ma dzieci są ludzie dzień praw dziecka - Mój kolega z Afryki z zebranych pieniążków, 4 dzieci opłacono całoroczna naukę 16

17 r. Zbiórka żywności w sklepach TESCO z Bankiem żywności r. Wielkopolska Dzieciom Afgańskim zbiórka zabawek - kwiecień.2013 r. kwiecień miesiącem zdrowia przygotowanie zdrowych kanapek - ćwiczenia, aerobik - prezentacje -plakaty - maj 2013r. AKTYWNA PRZERWA przygotowanie gier i zabaw wypełnienie czasu W czasie przerwy dla wszystkich uczniów - Odblaskowe pierwszaki 22. Organizowane wycieczki : uczniowie wszystkich klas wzięli udział w wycieczkach edukacyjno rekreacyjnych do różnych miejsc w Polsce jak również odbyły się wycieczki tematyczne na terenie miasta i okolic r. wycieczka do nadleśnictwa - Żywa lekcja przyrody kl.3b r. do Skansenu w Osieku kl. 2a,2b zaj. przyrodnicze r. wycieczka na pobliskie skrzyżowanie dróg kl. 1a r wycieczka do piekarni kl. 3b r. wycieczka do przedszkola nr 2 kl. 1a r. wycieczka do parku obserwacja przyrody kl. 1a r. ognisko klasowe kl. 2a r. ognisko klasowe w Nadleśnictwie kl. 6b r. wyjazd do Piły odbiór nagród kl. 3a r. do młyna w Krajence połączona z ogniskiem kl. 2a,b r. wycieczka do Przedszkola nr 2 kl. 1b J. Biała r. wycieczka na cmentarz wojenny kl. 5a r wycieczka do piekarni kl. 2a,b r. wycieczka do Krainy Św. Mikołaja w Lutnicy kl. 1b r. wycieczka do teatru w Pile balet kl. 1a,3b r. wycieczka do Piły kino Helios 6a r. wycieczka do MBP kl. 2a r. wycieczka do kina Helios 6a r. wycieczka do Świerkocina 3a r wycieczka do Poznania kl. 6b r. wycieczka do Torunia kl. 4a,4b r. wycieczka do Torunia kl. 5a,b r. wycieczka do Bydgoszczy kl. 2a,b r. wycieczka edukacyjna do Nadleśnictwa kl. 3a r. wycieczka edukacyjna do Nadleśnictwa kl. 6a Wizerunek szkoły uległ znacznej poprawie jesteśmy dobrze odbierani przez środowisko. Nauczyciele wpływają korzystnie na wizerunek szkoły w środowisku angażując się w działalność szkoły i środowiska poprzez organizowane konkursy, apele okolicznościowe, przedstawienia teatralne współprace z innymi instytucjami Dyrekcja nauczyciele rodzice - nieustannie poszukują i pozyskują sojuszników wspierających jej działalność materialnie lub rzeczowo. Z tych środków zakupiono ksiązki do biblioteki, plansze do sal lekcyjnych ( matematyka, j. polski, historia) 17

18 Pomieszczenia szkolne utrzymane są w czystości. Przeprowadzane są systematyczne kontrole izb lekcyjnych do najbardziej zadbanych klas należą sala,5, 6, 8,11,13. Muszę stwierdzić, że generalnie cała społeczność szkolna dba o ład i estetykę pomieszczeń szkolnych. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę wszyscy uczniowie maja zapewnioną opiekę przez nauczycieli i rodziców sprawujących nadzór na danej imprezie lub wycieczce. Opieka nad uczniami podczas przerw jest wystarczająca. Kontrole wykazują, że nauczyciele zbyt późno wychodzą na dyżury zwłaszcza na boisku. Zgodnie z regulaminem nauczyciela dyżurującego: w czasie pogody nauczyciel z holu schodzi na boisko i wspomaga dyżur na boisku. Uczniowie podczas lekcji wychowawczych, wychowania fizycznego oraz pracy w pracowni komputerowej zapoznani są z zasadami BHP obowiązującymi w szkole, często zasady te były przypominane na apelach profilaktyczno porządkowych oraz przed imprezami mimo to w tym roku doszło do wypadku na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciele winni zwracać większą uwagę podczas gier zespołowych i przypominać zasady. UDZIAŁ UCZNIÓW W ORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH Szkoła zapewnia możliwość rozwoju uczniom uzdolnionym. Dla tych uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia z przedmiotów artystycznych i sportu. Organizacja i warunki kształcenia umożliwiają wszystkim uczniom jednakowe szanse uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. W ramach godzin wynikających z Karty Nauczyciela nauczyciele organizowali sobotnie turnieje w dwa ognie, rozgrywki w piłkę nożną, gry i zabawy sportowe. Przedstawienia teatralne, przygotowywali uczniów do konkursów, prowadzili szereg zajęć. Duża liczba dzieci uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając w ten sposób swoje pasje, zdolności względnie zdobywając lub poszerzając dotychczasową wiedzę. Część uczniów objęta jest obowiązkowymi zajęciami korygującymi ich braki edukacyjne czy rozwojowe. Pracę wychowawców klasowych wspierały organizacje szkolne, funkcjonujące w szkole. Ich działalność była ściśle związana z realizacja kalendarza uroczystości szkolnych, programu wychowawczego, profilaktyki oraz bieżących potrzeb szkoły. Samorząd uczniowski W szkole tworzone są warunki do samorządnego działania uczniów. Samorząd uczniowski wybiera przedstawicieli w demokratycznych wyborach. Samorząd uczniowski działa w imieniu uczniów. Ma prawo w ich imieniu zgłaszać swoje propozycje, a także uwagi. Propozycje samorządu odnośnie zabaw są akceptowane po spełnieniu niezbędnych określonych warunków. Samorząd Uczniowski ma swojego opiekuna, którego uczniowie wybierają spośród nauczycieli i działa w oparciu o regulamin i statut szkoły. Samorząd realizuje zadania zainicjowane przez społeczność uczniowską wszystkich klas. Prowadzi gazetkę ścienną. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie włączyli się w akcję Góra grosza, zorganizowali dyskotekę andrzejkową, włączyli się w dyżury śródlekcyjne, udzielali się charytatywnie na rzecz uczniów naszej szkoły; Zbiórka żywności w sklepi TESCO, zbiórka makulatury, Mikołajki, Poczta Walentynkowa, Dzień Kobiet kwiatek dla pań. 18

19 Większość uczniów odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem udziela się na rzecz społeczności klasy-szkoły- środowiska. Wczesne przygotowanie uczniów oraz podejmowanie inicjatyw kształtują model ucznia aktywnego, umiejętnie pracującego w zespole i zmierzającego do podniesienia jakości pracy szkoły. Biblioteka szkolna Jest integralną interdyscyplinarna częścią szkoły. Ważnym ogniwem w pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej. W bibliotece organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi z pasją warsztaty, wernisaże malarstwa. Biblioteka jest organizatorem konkursów, wycieczek do innych bibliotek z którymi współpracuje, prowadzi gazetkę szkolną oraz organizuje zajęcia biblioterapii ( zajęcia muzyczno czytelnicze) opiekuńcze dla uczniów. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opieka koła TPD działającego przy szkole objęte sa wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły, ze szczególnym naciskiem na dzieci i ich rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Środki finansowe na działalność koła pozyskiwane są ze zbiórek, wpłat z 1%, ze sprzedaży znaczków, od sponsorów. Sfinansowano lub dofinansowano wycieczki dla uczniów, Przygotowano nagrody finansowe dla zwycięzców akcji 2 klas Aktywna przerwa oraz Dzień zmian. Przekazano paczki żywnościowe dla 50 rodzin, Z okazji Dnia Dziecka uczniowie otrzymali słodki upominek, opłacono występ teatralny. Świetlica szkolna Działalność świetlicy zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po lekcjach, kiedy uczniowie oczekują na powrót rodziców z pracy. Do świetlicy zapisanych było 50 uczniów, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia. Ponadto przez świetlicę sprawowana jest opieka nad uczniami powracającymi z zajęć na basenie.. 19

20 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca Złotów Tel/fax: , Tel: NIP ;Regon: Złotów, dn.06 września 2013 BURMISTRZ MIASTA ZŁOTOWA INFORMAOWECJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MCKIEWICZA W ZŁOTOWIE O PRZYGOTOWANIU SZKOŁY DO ROKU SZKOLNEGO A. 1 INFORMACJA O SZKOLE REGON Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza Adres szkoły Złotów; ul. 8 Marca 16 telefon ; www Sp2zlotow.pl organ prowadzący Gmina Miasto Złotów Imię i nazwisko dyrektora Mariola Magdalena Mirr I, ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 1. LICZBA ODDZIAŁÓW: 12 ( po 2 oddziały na każdym poziomie kl. 1-6) 2. LICZBA UCZNIOW : 297 ( w tym 145 dziewczynek 151 chłopców) 3. ŚREDNIA LICZBA UCZNIOW W KLASIE :

21 4. Warunki do realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Uczniowie szkoły 3 x w tygodniu objęci są opieką pielęgniarki szkolnej, której czas pracy nie zapewnia pełnej opieki medycznej. Wśród uczniów są dzieci chorujące na epilepsję, cukrzycę, nadpobudliwość, mutyzm, itp W wymiarze ¾ etatu zatrudniony jest pedagog szkolny z pełnymi kwalifikacjami Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym a zajęcia lekcyjne kończą się o Budynek szkoły liczy 51 lat, obecnie SP posiada 10 sal lekcyjnych, w tym sala komputerowa na 24 stanowiska ( dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej) 8 sal lekcyjnych wyposażonych jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci tablic interaktywnych z oprogramowaniem. Z każdej Sali lekcyjnej i miejsca w szkole można połączyć się bezpośrednio z Internetem. Sale lekcyjne klas 1-6 wyposażono w meble ( ławki i krzesła różnych rozmiarów) i sprzęt zgodne z obowiązującymi normami. W pomieszczeniach klas 1-3 przygotowano miejsca relaksu : dywany i fotele. Świetlica szkolna składa się z dwóch pomieszczeń ( Sali głównej zabawowej i Sali cichej do odrabiania lekcji i na zajęcia plastyczne) dobrze wyposażona ( jeden etat (26h) nie zabezpiecza w pełni zapotrzebowania na opiekę), gdyż rodzice coraz częściej domagają się wydłużenia czasu opieki w świetlicy ze względu na godziny swojej pracy. Niemniej świetlica zapewnia opiekę dzieciom 5 razy w tygodniu 0d godz brakujące w etacie godziny dopełniane są przez nauczycieli godzinami wynikającymi z art. 42 $2 Karty nauczyciela, tj. 14 h. W okresie jesienno zimowym oferuje ciepłą herbatkę. W szkole wydzielono pomieszczenie do zajęć logopedycznych, indywidualnych oraz wyrównujących szanse edukacyjne. Pomieszczenie wyposażone jest w komputer i oprogramowania do poszczególnych zajęć. W ramach godzin wynikających z art. 42 $ 2 Karty Nauczyciela nauczyciele prowadzą szereg zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, wynikających z potrzeb pomocy psychologiczno pedagogicznej ( zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rewalidacyjne, kółka przedmiotowe ( ekologiczne, przyrodnicze, językowe, matematyczne, historyczne, itp.) jak i rozwijające zainteresowania uczniów ( kółko plastyczne, artystyczne, taneczne, teatralne, kabaretowe, wokalne, sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka, siatkówka, gry i zabawy zespołowe. Biblioteka ( 1 etat wspólnie z gimnazjum) z czytelnią multimedialna na 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W bibliotece wydzielono również kącik relaksacyjno biblioterapeutyczny. Sala gimnastyczna o wymiarach ( 18/9) z zapleczem na sprzęt i szatniami dla dziewcząt i chłopców Mała salka gimnastyczna dla kl. 1-3 z szatnią (dobrze wyposażona w ramach programu Radosna Szkoła, boisko do piłki nożnej i zabaw zespołowych Boisko wielofunkcyjne ze sztuczna nawierzchnią Bieżnia o długości ok. 100 m 21

22 Szkoła posiada stołówkę, w której wydawane są obiady dla ok. 60 uczniów. Obiady zgodnie z umową w roku szkolnym 2013/2014 dowożone są z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, cena pełnego obiadu dla ucznia wynosi 6,50 ( w tym 1.50 za dowóz). Od października do czerwca, 3 razy w tygodniu, uczniowie nieodpłatnie otrzymują 200 ml. kartonik mleka finansowany przez Agencję Rynku Rolnego oraz przygotowane porcje owoców i warzyw- zgodnie z programem owoce w szkole W szkole prowadzony jest sklepik, gdzie uczniowie mogą nabyć drugie śniadanie ( bułeczki, owoce, jogurty, serki, picie) Baza dydaktyczna i wyposażenie w podstawowy sprzęt i pomoce naukowe można określić, ze jest na dobrym poziomie. Wszystkie sale wyposażone w telewizory, radia, odtwarzacze CD, DVD, plansze poglądowe, mikroskopy, itp. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole, budynek wewnątrz szkoły i na zewnątrz objęty jest monitoringiem - 10 kamer. W bieżącym roku szkolnym obok dziennika papierowego wprowadzamy dziennik elektroniczny. Szkoła działa w środowisku miejskim, na osiedlu o zróżnicowanym statusie materialnym mieszkańców. Część uczniów ( ok. 40 %) pochodzi z rodzin o niskim poziomie materialnym, rodzin wielodzietnych, zdarza się, ze oboje rodzice nie pracują lub pracują za granicą, bądź wychowywani są przez jednego z rodziców czy dziadków. Co skutkuje obniżoną motywacją do nauki oraz problemami wychowawczymi Sporządzono listy uczniów, zgodnie z rozporządzeniem MED. I wnioskami rodziców dotyczącymi dofinansowania do podręczników dla uczniów kl. 1-3 i 5 Przydział godzin edukacyjnych jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji na bieżący rok. Celem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, troska o każdego ucznia, zapewnienie wszystkim szansy pełnego wykorzystania swoich możliwości i zdolności. II. KADRA PEDAGOGICZNA 1. liczba etatów nauczycielskich : liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole : 20 ( z tego w pełnym wymiarze 18 ) 3. Wykształcenie nauczycieli ( kwalifikacje) 18 nauczycieli ma wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami. Dwóch nauczycieli posiada wykształcenie wyższe zawodowe ( licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym bez tytułu magistra. 14 nauczycieli zdobyło dodatkowe kwalifikacje i posiada dyplomy ukończenia studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych. 4. Stopnie awansu zawodowego: Nauczyciele dyplomowani : 13 Nauczyciele mianowani : 2 Nauczyciele kontraktowi: 5 Nauczyciele stażyści : 0 22

23 III. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 1. liczba pracowników: 6 2. liczba etatów : 4 w tym; 0,5 etatu sekretarz szkoły 0,5 etatu kadry 0,5 etatu - księgowość 1 etat - woźny / konserwator 1,5 etatu - sprzątaczki + wydawanie posiłków IV. REMONTY, MODERNIZACJE, PRZEDSIĘWZIĘCIA wykonane w czasie wakacji W czasie wakacji dokonano remontu świetlicy szkolnej; - wyburzenie ściany - elektryka - zmiana posadzki : wykładzina poliwęglanowi - malowanie pomieszczenia Przygotowanie pomieszczenia i podłączenia elektrycznego pod serwerownię Przystąpienie do Unijnego projektu e Szkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca encyklopedia Wielkopolan, dzięki czemu pozyskamy sprzęt dla szkoły, tablety i laptopy, szkolenia dla nauczycieli, a dla uczniów dodatkowe zajęcia Rozbudowa monitoringu wizyjnego Dokonano również niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu oraz pomieszczeń: pomalowano drobne uszkodzenia ścian w klasach i holu olejnica naprawa sceny na boisku szkolnym utrzymanie zieleni na boisku zakupiono program komputerowy Dziennik oraz programy do logopedii zakupiono ksiązki do biblioteki tablicę interaktywna, 2 szt. laptopy, rzutnik, tablice korkowe, tablice białe suchościeralne. V. PLANY, POTRZEBY, ZAMIERZENIA - wybudowanie placu zabaw, dla dzieci sześcioletnich zapewnienie miejsce rekreacji - wymiana mebli w świetlicy szkolnej - malowanie holu i pomieszczeń klasowych - doposażenie klasy w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne - rozbudowa sali gimnastycznej - przygotowanie Sali językowej - wymiana grzejników CO na nowe - Godziny dla psychologa, logopedy. 23

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca 16 77 400 Złotów Tel/fax: 0 67-265-00-88, Tel: 0 67-263-50-08 e-mail: sekretsp2@poczta.onet.pl www.sp2zlotow.pl NIP 767-16-15-318;Regon:000701429 Złotów, dn. 06.września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

I. Szkoła wczoraj i dziś.

I. Szkoła wczoraj i dziś. KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W SUMINIE NA LATA 2013-2018 ( zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej nr XV/2013/2014 z dnia 14 października 2013 r.) Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE. Gmina Rzgów GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ W RZGOWIE Gmina Rzgów INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Rzgów w roku szkolnym 2012/2013 Październik 2013 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24

Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Grodzisk Mazowiecki za rok szkolny 2011/2012 /zgodnie z art.5a ust.4 ustawy o systemie oświaty/ Grodzisk Mazowiecki 2012-10-24 1 Art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA

KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA KONCEPCJA ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM. KS. GRZEGORZAPIRAMOWICZA W ŁUKOWIE NA LATA 2013-2017 1 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im ks. Grzegorza Piramowicza mieści się

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich!

Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szanowni Rodzice dzieci 6 letnich! Szkoła, to jeden z najważniejszych etapów w życiu rodziny, do którego wszyscy muszą być przygotowani. Od tego bowiem, na początku trudnego, ale przecież wciąż radosnego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY 2012 I. WSTĘP Koncepcja Szkoły Podstawowej nr 3 w Zielonce na lata 2012-2017 została napisana przy aktywnym udziale nauczycieli pracujących w naszej placówce, a także uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu W LATACH 2012-2017 Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Zespołu I Diagnoza aktualnego stanu 1. Publiczne Przedszkole nr 4 w Prudniku znajduje się w bliskim sąsiedztwie szkoły. Od wielu lat placówki współpracują

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo