SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2012/2013"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca Złotów Tel/fax: , Tel: NIP ;Regon: Złotów, dn. 06.września 2013 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 2 w roku szkolnym 2012/2013 realizowała zadania ujęte w planie pracy szkoły zgodnie z wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze w tym profilaktyka oraz zadania opiekuńcze 1. Liczba uczniów Liczba uczniów promowanych Liczba uczniów niepromowanych 1 ( z kl. 3) 4. Liczba uczniów niesklasyfikowanych, 0 dopuszczonych do egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch przedmiotów w sierpniu 2013 r. 5. Średnia ocen uczniów szkoły kl Liczba uczniów ze świadectwem z wyróżnieniem Kl. 1-3 / 72 Kl. 4-6 / Liczba uczniów, którzy otrzymali Stypendium dla 23 Najlepszych Nagrodę Burmistrza Miasta Złotowa 8. Ocena zachowania / ilość/ - wzorowe 33 - bardzo dobre 53 - dobre 36 - poprawne 9 - nieodpowiednie 4 - naganne 0 9. Liczba uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno 21 Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań 10. Liczba uczniów z orzeczeniami Poradni 4 1

2 psychologiczno Pedagogicznej 11. Zwolnień z religii Stosowane w szkole formy pomocy uczniom w pokonywaniu trudności w nauce: Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami : w czytaniu i pisaniu Zajęcia logopedyczne Zajęcia korekcyjno kompensacyjne Zajęcia rewalidacyjne Gimnastyka korekcyjna Szkoła organizuje zajęcia wspierające indywidualne potrzeby uczniów w wyrównywaniu wiedzy i umiejętności. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie PPP. Dla uczniów ze specyficznymi potrzebami podobne zajęcia korekcyjno kompensacyjne prowadzi pedagog szkolny, ponadto prowadzone są zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, wyrównawcze dla uczniów kl. 1-3 i 4-6 oraz przygotowujące do sprawdzianu kompetencji ( matematyka, j. polski), jak również zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje. Dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze organizujemy spotkania z psychologiem PPP na terenie szkoły w formie warsztatów. 13. Wyniki sprawdzianu Liczba uczniów ogółem Uzyskane wyniki ( punktowe) Piszących W tym z szkoły miasto powiat województwo kraj sprawdzian opiniami PPP W miesiącu kwietniu uczniowie klas 6 przystąpili do sprawdzianu. Do sprawdzianu przystąpiło 36 uczniów, każdy miał możliwość uzyskania maksymalnie 40 pkt. Test sprawdzał umiejętności w pięciu kategoriach: czytanie, pisanie, rozumienie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Arkusz zawierał 26 zadań : 20 zadań zamkniętych ( test wyboru z jedną poprawną odpowiedzią) i 6 zadań otwartych. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności czytania, dobrze poradzili sobie z wykonaniem zadań z obszaru pisanie, a na najniższym poziomie opanowali wykorzystanie wiedzy w praktyce. W bieżącym roku średnia punktów szkoły ze sprawdzianu zewnętrznego wyniosła 22.75, w porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił niewielki wzrost o 0.37 punktu. Najwyższy wynik uzyskany w sprawdzianie 36 pkt., minimalny/ najniższy wynik uzyskany przez ucznia 4 pkt. Rozrzut wyników ( odległość między najwyższym a najniższym wynikiem ) wynosił 32 pkt. Co świadczy o tym, iż uczniowie są bardzo zróżnicowani pod względem wiadomości, umiejętności i możliwości. Wynik najczęściej występujący to: 21, 34. Po sprawdzianie zewnętrznym i otrzymaniu wyników każdy nauczyciel ma obowiązek porównawczego analizowania zadań testowych dotyczących jego przedmiotu z ocenami uzyskiwanymi i wystawionymi z danego przedmiotu. Ma to służyć wywołaniu u nauczycieli refleksji nad: - przyczynami rozbieżności w ocenie tych samych umiejętności, badanych różnymi sposobami 2

3 - koniecznością wdrażania uczniów do testowej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności - potrzeba podnoszenia własnych umiejętności, służących konstruowaniu narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz umiejętności przeprowadzania diagnostyki edukacyjnej. Zespoły nauczycieli przeprowadziły analizę wyników sprawdzianu ; porównując wyniki z uzyskiwanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów, porównując wyniki uzyskiwane przez uczniów z SP2 z wynikami innych szkół oraz dokonując analizy w kontekście uwarunkowań indywidualnych, społecznych i szkolnych. Nauczyciele dokonali analizy poszczególnych zadań, które pozwoliło odpowiedzieć na pytanie co było trudne na sprawdzianie dla naszych uczniów?, a co okazało się łatwe? Zespoły po analizie wyciągnęły wnioski do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie braków a tym samym podniesienia jakości i efektywności nauczania, ale i uczenia się. Największy wpływ na wyniki sprawdzianu mają czynniki indywidualne, czyli możliwości ucznia oraz wkład jego pracy. Jednak należy tu podkreślić również wpływ środowiska, z którego uczeń pochodzi. Rozbita rodzina niewydolna wychowawczo, alkoholizm w rodzinie, itp.) Uczniowie klas 3 w miesiącu maju wzięli udział w Ogólnopolskim badaniu Umiejętności trzecioklasistów OBUT Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzony dla uczniów kończących klasę 3 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie w roku szkolnym 2012/2013 Wynik szkoły i poszczególnych klas w obrębie poszczególnych standardów: Uczniowie pisali część językową i matematyczną. Ogółem z części matematycznej i językowej uczeń mógł zdobyć 36 Do sprawdzianu przystąpiło 48 uczniów 22 z klasy 3a( ze sprawdz. Zwolniony Szymon - naucz ind. I Igor złamanie obojczyka) i 26 z klasy 3b ( 1 uczennica Iza zwolniona) Najwyższy wynik w części językowej -18 pkt, najniższy wynik w części językowej 2 pkt Najwyższy wynik w części matematycznej-17 ;pkt, najniższy wynik w części matematycznej 2 pkt. Standardy nauczania Umiejętność czytania tekstu nieliterackiego Umiejętność czytania tekstu literackiego Ogółem cz. językowa Sprawność rachunkowa Punkty możliwe do uzyskania Średni wynik punktowy szkoły % Wynik punktowy kl. 3a % Wynik punktowy klasa 3b % 3

4 Rozwiązywanie zadań tekstowych Czytanie tekstu matematycznego Ogółem cz matematyczna Cały test Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadzone w szkole: - diagnoza wiedzy i umiejętności na wejście kl. 1 - Badanie wiedzy na wejście kl. 4 j. polski, matematyka, j. angielski - diagnoza wiadomości i umiejętności j. angielskiego kl. 5,6 - Diagnoza logopedyczna - ogólnopolskie badanie wiadomości i umiejętności kl. 3 ( trzecioteścik) - próbny sprawdzian wiedzy kl. 6 OPERON - próbny sprawdzian dla kl. 6 OKE - zewnętrzny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucz. Kl. 6 - ogólnopolskie badanie umiejętności matematycznych dla ucz. Kl. 4-6 Lepsza szkoła Czy zrealizowano treści programowe wychowania do życia w rodzinie - w zajęciach wychowania do życia w rodzinie brali udział wszyscy uczniowie kl. 5i6 - treści programowe zostały zrealizowane Wszyscy uczniowie są motywowani do pracy tak w zajęciach obowiązkowych jak i nadobowiązkowych. Uczniowie są chwaleni i nagradzani indywidualnie oraz zespołowo w klasach i wobec społeczności szkolnej w czasie apeli i uroczystości szkolnych. - Nauczyciele planują realizację treści kształcenia zgodnie z obowiązująca podstawą programowa i programem nauczania, uwzględniając korelację międzyprzedmiotową. Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów przeprowadzają diagnozę wiadomości i umiejętności swoich uczniów 9 indywidualne potrzeby i predyspozycje), co pozwala na wyłonienie uczniów, którzy wymagają indywidualnego podejścia a tym samym dostosowują wymagania edukacyjne w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych i rozwojowych uczniów. Respektują oraz dostosowują wymagania do wskazówek poradni psychologiczno Pedagogicznej. 4

5 16. Ważniejsze osiągnięcia sportowe: Mecz piłki nożnej Orlik r. Drużynowe Mistrzostwa w pływaniu IIm r. Turniej szachowy szkół podstawowych IIm B. Michalec kl. 5a IIIm M. Pająk- kl. 5b. Czwartki lekkoatletyczne `2 r. Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachach IIm r. udział w sztafetowych biegach przełajowych w Łąkie r. Wojewódzki finał w pływaniu drużynowym Poznań r. Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej Piła r. Mikołajkowy Turniej Szachowy M. Pająk IIIm r. Mikołajkowe zawody szkół w pływaniu IIIm sztafeta IIIm A. Ziarnek kl.1a IIm K. Purczyńska kl. IIm M. Paluszkiewicz kl. 4a IIm M. Dulat kl. 5a IIIm J. Szczęśniak kl. 6b r Mikołajkowy turniej piłki noznej - Jastrowie XIX Ogólnopolski Turniej Bokserski w Gnieźnie ( B. Fifielski K. Cendrowski) r. XII Turniej sztuk walki w Lekowie Gm. Świdwin Im M. Gołębiewska IIImM. Gołębiewska kl. 2a Szkolny Turniej w Dwa Ognie o puchar Dyrektora r. Powiatowy turniej karate Kumie III m M. Gołębiewska kl. 2a - Kodach III m Grzegorz Wódz r. Turniej Szachowy o Mistrzostwo Powiatu Złotowskiego II m B. Michalec 5a III m D. Pająk -4b III m W. Zawadzka 4b III m R. Gmurczyk 1a III m A. Pająk - 3b r. Szkolny Turniej w dwa Ognie o puchar Przechodni Dyrektora Szkoły Im klasa 4b r. Międzynarodowy Turniej Dzieci o puchar Prezesa PZKF - Warszawa IIm M. Gołębiewska ( KATA) IIm. M. Gołębiowska ( KUMITE) IVm M. Gołębiewska ( KIHON) r. wiosenne mistrzostwa w pływaniu- IIm - sztafeta Im Szczęśniak J. 6b - kraul Im Pająk M. 5b żabka II m Pająk M 5b - kraul IIm Fifielski M 4a żabka IIm Walczyńska W 6b. żabka IIIm Sawicka M 5a kraul IIIm Walkowiak M 5b - żabka r. Turniej Piłki Nożnej Zakrzewo - III m i Vm r. Czwartki lekkoatletyczne r. II Klubowy Turniej Karate O Puchar Burmistrza Barwic 5

6 Im Gołębiewska Martyna kl. 2a r. Zawody motokrosowe w Chełmnie D. Malczewski IVm r. Turniej piłki nożnej Wielgusa r. Bieg Zawilca r. Zawody pływackie szkół podstawowych Im M. Pająk, M. Fifielski,M. Paluszkiewicz IIm M. Fifielski, M. Paluszkiewicz,K. Purczyńska, B. Michalec, IIIm A. Ziarnek, J. Szczęśniak M. Walkowiak, S. Połczyńska r. Piłka nożna o puchar Tymbarku r. Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorów szachy Piła Jan Kotur, Remigiusz Gmurczyk, W. Zawadzka r. Mistrzostwa powiatu w piłce noznej Okonek V miejsce `13 r. Ogólnopolski Turniej Karate SATORI CUP 2013 III m M. Gołębiewska kl.2a III m Łukasz Joncel kl. 3a III m G. Wódz 3a r. Więcbork Mistrzostwa strefy północnej w MOTOKROSIE IIm D. Malczewski kl. 4b r. Mistrzostwa SP w pływaniu z okazji Dnia Dziecka - IIm r. Turniej piłki nożnej chłopców rocz. 2000/2001 Debrzno Iim r. Gdańsk Mistrzostwa Motokrosowe Strefy Północnej kl. MX65 IIIm D. Malczewski-4b r. Turniej Piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Złotowa I dyrektora ZSS nr 1 w Złotowie z okazji święta szkoły Iim 17. Inne osiągnięcia - udział uczennicy kl. II a Martyny Gołębiewskiej w Międzynarodowym Pucharze Dzieci i Młodzieży w Karate w Warszawie - udział 2 uczniów w podsumowaniu czwartków lekkoatletycznych w Łodzi 18. Ilość wydanych w Br. Szkolnych kart rowerowych Imprezy i uroczystości szkolne: rozpoczęcie roku szkolnego apel M. Rogacka, D. Jacoszek, A. Dawidowicz 73 rocznica wybuchu wojny udział pocztu w uroczystościach na cmentarzu wojennym ( E. Bamberska) r. uroczysta Msza św. Poświęcenie tornistrów uczniów klas I r. Inauguracja Czwartków lekkoatletycznych na stadionie r. Sprzątanie świata Polska 2012 ( udział kl. 4a) r. Pokaz tańca i dobrych manier Szkoła tańca Hajdasz r. pokaz karate r. II Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia r. pokaz iluzjonisty r. apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej r. Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły r. pokazy cyrkowe Cyrk szok r. Apel z okazji 94 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę r. Pasowanie na czytelnika: - Głośne czytanie 6

7 r. Zabawa andrzejkowa wieczór wróżb r. Skuteczne metody uczenia spotkania z trenerem r. Mikołajki r. Spotkanie świąteczne w Zabajce wręczenie paczek 7 dzieci r. Jaseła wigilie klasowe r. Przedstawienie Bożonarodzeniowe w j. angielskim r. Herbatka u Babci i Dziadka impreza środowiskowa r. Apel Bezpieczne ferie przedstawienie r. Aktywne ferie r. udział w obchodach 68 rocznicy wyzwolenia Złotowa r. Podsumowanie I semestru występ kabaretu szkolnego dla rodziców r. Zabawa karnawałowa kl. 2a,3a r. zabawa karnawałowa kl. 1b, 2b r. Podsumowanie I semestru Prezentacja. Wręczenie dyplomów za wyniki w nauce, zachowanie i frekwencje r. szkolna poczta Walentynkowa r. występ kabaretu szkolnego przedstawienie Walentynkowe r. występ zespołu kabaretowego Andersonada r. spotkanie z dzielnicowym Zbirkiem kl. 2ab, 3ab r. Dni Otwartej szkoły dla 6 i 7 latków oraz ich rodziców r. Teatr Edukacji Dwie Dorotki r. PLANETARIUM W kosmicznej przestrzeni r. występ teatrów w ZCAS Pinokio r. Dni Promocji zdrowia apel podsumowujący r. Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja r. udział pocztu sztandarowego we mszy św. Za ojczyznę r. Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy r. koncert muzyczny Złota Trąbka z muzyka przez świat Maj AKTYWNA PRZERWA r. udział w uroczystościach Dnia zwycięstwa na Cmentarzu Wojennym r. przedstawienie teatralne Kot w butach r. wizyta delegacji Burmistrzów, wójtów, inspektorów oświaty z Terenu kraju r. Apel Unia Europejska r. Dzień Dziecka r. prezentacja szkoły muzycznej r. CIS Chcemy Integracji Społeczeństwa r. Zajęcia warsztatowe z Ratownikiem Medycznym - > Bezpieczeństwo nad woda. Pierwsza pomoc. Ratujemy uczymy ratować r. Festiwal piosenki r. Dzień zmian Spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi: r. Warsztaty makramy w bibliotece. p J. Surma kl. 4a r.- Warsztaty plastyczne z p. Buszke kl. 1b r. - warsztaty plastyczne p. Buszke kl. 1b r. -spotkania z fotografem Vision Polska r. spotkanie ze stomatologiem p. Nowicką r. spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa, pracownikiem 7

8 Aresztu Śledczego r. spotkanie z p. Zielińskim Ciekawy zawód - kurator Sądowy r. spotkanie z animatorem sportu i trenerem boksu p. Teclawem r. spotkanie z Jerzym Rochałsem trenerem skutecznych metod uczenia * r. spotkanie z policjantem p. Zającem bezpieczne zabawy r. warsztaty plastyczne kl. 6b z pania R. Kopić-Sadel r. żywa lekcja historii rycerze z Gniewu r. spotkanie z poetką Halina Pietach r. spotkanie z rzeźbiarzem, malarzem, artystą p. Eligiuszem Pawłowskim kl. 6b r. spotkanie z ratownikiem M. Płonką kl. I-III - spotkania profilaktyczne- policjantem - pielęgniarką r. pracownikami Vizjon Polska prezentacja multimedialna Pozytywna przemiana r. odblaskowe pierwszaki spotkanie z wice starostą, przedstawicielami policji i WORD w Pile r. iluzjonistą r. pedagogiem PPP p Szyszka r. psychologiem PPP p. J. Barycka r. z kuratorem sądowym p. Zielińskim r. przesiewowe komputerowe badanie wzroku r. warsztaty profilaktyczne agresja słowna, wulgaryzmy, przemoc r. spotkania rodziców kl. 3a z psychologiem p. J. Barycką r. spotkania w klasach z pedagogiem p. Szyszką Spotkanie rodziców kl. 4b z psychologiem p. J. Barycką r. spotkanie z policjantem p. Zającem kl. 1a Bezpieczne zabawy zimowe r. spotkanie rodziców i dzieci w kl. 5b z psychologiem p. J. Barycką r. spotkanie przedstawicielami POLICJI Dzielnicowym Zbirkiem kl. 2ab, 3ab r. cykliczne spotkania z psychologiem uczniów trudnych wychowawczo kl. 4b, 5b r. promocja zdrowego stylu życia r. Między nami kobietkami spotkanie profil r. Bezpieczeństwo. Udzielanie pierwszej pomocy. kl. I_III. P. M. Młonka ratownik medyczny r. bezpieczeństwo. Udzielanie pierwszej pomocy Kl. 4-6 p M. Płonka Ratownik Medyczny 8

9 - apele profilaktyczno - porządkowe r. zasady obowiązujące w szkole Bezpieczeństwo na drodze spotkanie z policjantem p.zającem r. pracownikami Vizjon Polska prezentacja multimedialna Pozytywna przemiana r. pogadanka zdrowotna r. wyróżnienie uczniów biorących udział w konkursach, Przypomnienie zasad obowiązujących w szkole /2012 r. bezpieczeństwo w szkole, w czasie wolnym, w okresie świątecznym Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie oraz środki pirotechniczne r. Bezpieczne ferie r. apel profilaktyczny wiosna- bezpieczeństwo r. promocja zdrowia r. jesteśmy europejczykami Wolontariat -28/ r. Podziel się posiłkiem : Zbiórka produktów w sklepach TESCO - Mój przyjaciel z Afryki - rozkręcamy nakrętki dla Antosia zbiórka nakrętek r. Podziel się posiłkiem : Zbiórka produktów w sklepach TESCO `2 r. Świąteczna akcja pomocy dzieciom Możesz pomóc i Ty zbiórka zabawek, słodyczy, przyborów szkolnych. Zebrane produkty przekazano Fundacji Złotowianka /2012 r. Przekazanie paczek żywnościowych 38 rodzinom uczniów Szkoły r. Przedstawienie Jasełkowe uczniów kl. 3b w Przedszkolu nr r. Zbiórka pluszaków dla dzieci z Afganistanu r. Zbiórka żywności oraz środków czystości dla kombatantów z Kresów r. Pomoc w organizacji imprezy środowiskowej CIS - wystawy w holu szkoły: - przedstawienia przygotowane przez uczniów - znamy przepisy ruchu drogowego kl. 3b - występ z okazji Dnia Nauczyciela kl. 4a - przedstawienie jasełek 2b wrzesień: Witaj szkoło Październik: Złota Polska Jesień Listopad: Ta co nie zginęła Grudzień : Idą święta Styczeń : Bezpieczne ferie Luty : Zima Marzec: Kobiety Kwiecień wiosna w pełni Maj Lokomotywa J. Tuwima Maj pamiątki z podróży do krajów Unii europejskiej Czerwiec bezpieczne wakacje 9

10 - przedstawienie Bożonarodzeniowe w j. angielskim- 5b - Bezpieczne ferie 2a - Herbatka u Babci i Dziadka 3b - Andersonada występ kabaretu szkolnego - walentynkowe przedstawienie teatralne - promocja szkoły taniec, śpiew - wiosna kl. 1b r. występ teatru ćwir świr r. jak zdrowo żyć r. Kot w butach r. bajka o Unii Europejskiej r Calineczka w j. angielskim kl. 5b r. kabaretowe przedstawienie zesp. teatralnego dla rodziców Przyszłych klas pierwszych r. Prezentacje różnych krajów Współpraca: -Bank Żywności Chojnice - Vision Polska -Biblioteka Miejska Przedszkole nr 2 Prywatne Przedszkole w Złotowie Mali Odkrywcy Szkoła Podstawowa nr 1, 3, Katolicka Warsztaty Terapii Zajęciowej Fundacja CIS Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ognisko Pracy Pozaszkolnej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Szkoła tańca i dobrych manier Hajdasz Poznań Drużyna harcerska Gimnazjum nr 2 Fundacja Złotowianka Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej Szkoła Muzyczna Spektakle teatralne: r. Teatr Edukacji Kopciuszek kl. 1-3 Sposób na Alcybiadesa kl r. przedstawienie teatralne Dziadek do orzechów kl. 1a,3b r. teatr edukacji Królewna śnieżka kl. 1-3 Historia żółtej ciżemki kl r. teatr edukacji Dwie Dorotki r. Małpka Fiki Miki / Muzykanci z Bremy 10

11 LP. Udział w konkursach:. Wielu uczniów znajdowało czas nie tylko na naukę, ale na reprezentowanie siebie i szkoły w różnego rodzaju konkursach, turniejach i zawodach sportowych na różnych szczeblach ( szkolnym, międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim ) czego dowodem sa liczne dyplomy, puchary, podziękowania, puchary prezentowane w holu szkoły. 20. Organizacja i udział w konkursach NAZWA KONKURSU 1. W muzeum jest fajnie 2 Seniorzy w mojej rodzinie 3. Bezpieczna droga do szkoły 4. Konkurs przyrodniczy Salamandra 5. Konkurs plastyczny tacy sami w szkole i na podwórku w ramach projektuuczymy się razem żyć 6. Szkolny konkurs ortograficzny 7. Klub Bezpiecznego Puchatka Miejski konkurs plastyczny las w jesiennej szacie 8. Konkurs humanistyczny etap szkolny 9. Festiwal Piosenki Religijnej RODZ AJ KONK URSU ODPOWIEDZIA LNY LICZ BA UCZE STNI KÓW LAUREACI P J. Biała 11 IIIm P Mazur kl. 1b W A. Dawidowicz 37 Wyróżnienia M. Miłkowska kl. 3a M. Stasierowski kl. 3a J. Firlej kl. 3a Sz. Manthey kl.3a A.Poznański kl. 3a Z. Dopierała kl. 4a A. Kowalska kl. 5a sz M. Klawunn J. Biała 23 Im D. Steffen kl. 1b IIm J. Kowalik kl. 1b Iii J. Buszka kl. Ib sz M. Rogacka W J. Biała 5 Wyróżnienie: Dawid Steffen Jakub Kowalik sz E. Pietrzak - Hamerla OP J. Biała M. Klawunn M Zesp. Naucz. wczesnoszkolneg o W E. Pietrzak - Hamerla 10 Moczarski A. 6ª Im Skała M. Kl. 6ª Iim Dywel aleksandra 6b - IIIm 24 IIIm D. Steffen- 1b IIIm K. Kloska 2a 5 Moczarski A.- 6a P 1 I m Gruba Zuzanna kl. 5b 11

12 Krajenka 10. Powiatowy Konkurs ortograficzny o tytuł Mistrza ortografii 11. Szkolny konkurs recytatorski Wojewódzki konkurs matematyczny etap szkolny Wojewódzki konkurs przyrodniczy etap szkolny Konkurs plastyczny na szopkę VI Powiatowy konkurs Plastyczny Świąteczne cuda i cudeńka Międzypowiatowy Konkurs Plastyczny na Bożonarodzeniowe go Anioła Wiktorówko P E. Pietrzak - Hamerla Sz I. Gabińska 20 Im A. Drąg,A. Ziarnek kl. Ia IIm A. Kufel,M. Ratajski(Ia) A. Świtała (IIA) IIIm Ch. Wilk, W. Kufel. (IIIA) Im M. Musioł kl. 5b Wyróżnienia: A> Hałasowska,M. stasierowski (IIIa) Z. Łuszczewska (IIa) J. Sarnowska (Ia) Sz D. Jacoszek Sz M. Rogacka 14 P A.Dawidowicz J. Biała J. Walicka 30 Sz. Bruszke kl. 1b D. Steffen kl. 1b Z. Maciejewska kl. 3a A. Zdrenka kl. 3a M. Stasierowski kl. 3a IIm A. Dulat kl. 2a P Dawidowicz Ada Kowalska 5a Maja Sawicka 5a M/P J. Biała Wyróżnienie W. Penkala kl. Ib Szkolny konkurs na anioła saz M. Kołodziej 18 12

13 Konkurs plastyczny Boże dziecię rodzi się na całym świecie Wojewódzki konkurs humanistyczny Konkurs kolęd i Pastorałek Konkurs recytatorski twórczości A. Mickiewicza Konkurs ortograficzny kl. 2 i Międzyszkolny konkurs ortograficzny kl. 2i r Konkurs plastyczny twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu r. Konkurs plastyczny twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu r. Międzyszkolny Konkurs Matematyczny kl. II r. Konkurs kl. 3 Pięknego czytania Radawnica J. Biała J. Walicka A. Dawidowicz W E. Pietrzak - Hamerla 10 IIm A. Dulat kl. 2a IIIm Oliwier Zawada D. Steffen 1b M. Stasierowski kl. 3a Z. Maciejewska kl. 3a A. Zdrenka kl. 3a 1 Udział A. Moczarski-6a P M. Tafelska 2 Im M. Musioł 5b IIm A. Hałasowska-3a Sz E. Pietrzak - Hamerla Sz J.Walicka J. Tyranowicz A. Dawidowicz I. Młynarska 13 Im H. Grzebita 4a IIm J. Szczęśniak 6b D. Miłkowska 4a E. Peplińska 6b IIIm W. Gronowski 5b J. Kachnowicz 6b 20 2a Z. Łuszczewska 2a M. Terech 2b J. Kaleta 3a A. Hałasowska 3b. Stankiewicz 3b Łukaszewicz M/sz SP 3 6 Im M. Terach 2a IIm Z. Łuszczewska 2a M/sz P M/sz Dawidowicz Biała Dawidowicz Biała J. Tyranowicz J. Walicka I.Młynarska A. Dawidowicz 8 Paluszkiewicz kl. 3a 5 IIm J. Paluszkiewicz Kl. 3a IIIm M. Sawicka kl. 5a 3 IIIm M. Terech kl. 2a 2 IIm A. Hałasowska 3a IIIm W. Grzybowska 3b 13

14 r. Konkurs plastyczny; Lokomotywa J. Tuwima r. Konkurs plastyczny oni szli szarymi szeregami ( MBP)Komenda Hufca ZHP Sz P I. Gabińska E. Bamberska Im K. Kołda -2a Im J. Kołda 2a Im O. Redwanc Im J. Buszka 1b Im Sz. Bruszke 1b IIm K. Radowski 2a IIm K. Kloska 2a IIm P. Miłoś 2a IIm M. Gołębiewska IIm A. Świtała 2a IIIm D. Wielgus 2a IIIm O. Zawada 2a IIIm W. Paziaczko IIIm P. Spottek 3b Im J. Szczęśniak 6b IIm M. zawada 4b IIIm P. Zawada 5a Z. Skiera 5a A. Kowalska 5a M. Sawicka-5a Kołda-6b J. Szczęśniak -6b W.Gronowski- Wołoszyn 5b r. Konkurs piosenki w j. angielskim LO Złotów r. Szkolny konkurs Kwiecień miesiącem zdrowia r. Międzyszkolny konkurs ekologiczny SP r. Powiatowy turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego OPP r Konkurs na najsympatyczniejsz ego chłopaka, dziewczynki r. Szkolny konkurs j. angielskiego kl. 4-6 sz M. Olkiewicz 2 Im M. Musioł 5b IIIm Z. Gruba 5b M. Olkiewicz M. Rogacka Im - m/sz M. Kołodziej 3 IIIm M. Sawicka Z. Skiera M. Pająk P M. Grajczak 3 Xm R. Adler W. Gronowski M. Stankiewicz Sz Karol Pioch Ewa Peplińska sz M. Olkiewicz Kl. 4 Im H. Grzebita II m Łukaszewicz IIIm A. Kozicz 14

15 r. Szkolny konkurs matematyczny kl r. Szkolny konkurs recytatorski kl r. Konkurs wyzwól swoja kreatywność Biblioteka Pedagogiczna r Szkolny konkurs matematyczno plastyczny matematyka na co dzień r Szkolny konkurs plastyczny Cuda architektoniczne Europy Szkolny konkurs przyrodniczy kl. 3 Kl. 5 Im M. Sawicka II W. Gronowski IIIm R. Adler Kl. 6 Im. M. Łuczak IIm J. Szczęśniak IIIm A. Moczarski sz D. Jacoszek Im M. Pająk W. Gronowski J. Szyszymar IIm D. Miłoś IIIm M. Stankiewicz sz Wychowawcy kl. 1-3 P E. Pietrzak - Hamerla sz D. Jacoszek A. Dawidowicz B. Michalec Im J. Malak 3b Zagrodnik 1a Adamczyk 3 Im B. Fifielski E. 23 Im A. Kowalska J. Szczęśniak IIm J. Kachnowicz IIIm. E. Peplińska A. wójcik sz M. Olkiewicz Im kl. 5a II m kl. 6b IIIm kl. 4a IV m kl. 4b Vm kl. 5b J. Tyranowicz Malak r. Konkurs aktywna przerwa sz A. Duda r Miejski Konkurs j. angielskiego kl. 4-6 W SP1 Powiatowy konkurs Przygoda z lekturą MBP Recytatorski i plastyczny M M. Olkiewicz 3 Im H. Grzebita kl. 4a A. Kozicz A. Łukaszewicz E. Bamberska M. Klawunn I. Młynarska 50 Wyr.W. Wołoszyn Gronowski Wyr.M. Stankiewicz 3b IIm P. Spottek 3b Im A. Ziarnek 1a Wyr.A. Kwaśnik 1a 15

16 r. Miejski konkurs TEDDY BEAR 2013 r r Powiatowy konkurs plastyczny- Gimn. Nr 2 Moje miejsce na r ziemi złotowskiej Szkolny Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej r. Powiatowy przegląd zespołów dziecięcych J. Tyranowicz 24 Im A. Hałasowska 3a IIIm M. Suszkiewicz 1b IIIm M. Terach 2a J. Biała Im Szymon Bruszke Michał Sucharski Bartek Zawistowski IIm Dawid Steffen M. Olkiewicz 4 Im W. Gronowski IIm P. Zawada IIIm M. Pająk P A. Dawidowicz 2 III m M. Muzioł 21 Realizacja programów profilaktycznych: - Nie pal przy mnie proszę. - Znajdź właściwe rozwiązanie - Kubek mleka - 5 porcji owoców i warzyw - owoce w szkole - ratujemy uczymy ratować - wychowanie komunikacyjne Bądź bezpieczny na drodze - Bezpieczna droga do szkoły - trzymaj formę - Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy - Co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej - - Bezpieczna Szkoła- bezpieczny uczeń - bajkoterapia - aktywna przerwa Projekty; - Uczymy się razem żyć włączenie dzieci z niepełnosprawnościa - Dzieci też mają prawa -Rodzice szkol - Dzień zmian Akcje: 2012 r. rokiem Janusza Korczaka Zbiórka żywności w sklepach TESCO z Bankiem żywności - zbiórka nakrętek do butelek pomoc na wózek Rozkręcamy nakrętki dla Antosia - Promocyjna Naziemna telewizja cyfrowa - Oxford w naszej szkole r. Dzień zdrowego śniadania Śniadanie daje moc r- Jesteśmy Polakami przygotowanie biało czerwonych kotylionów r. Nie ma dzieci są ludzie dzień praw dziecka - Mój kolega z Afryki z zebranych pieniążków, 4 dzieci opłacono całoroczna naukę 16

17 r. Zbiórka żywności w sklepach TESCO z Bankiem żywności r. Wielkopolska Dzieciom Afgańskim zbiórka zabawek - kwiecień.2013 r. kwiecień miesiącem zdrowia przygotowanie zdrowych kanapek - ćwiczenia, aerobik - prezentacje -plakaty - maj 2013r. AKTYWNA PRZERWA przygotowanie gier i zabaw wypełnienie czasu W czasie przerwy dla wszystkich uczniów - Odblaskowe pierwszaki 22. Organizowane wycieczki : uczniowie wszystkich klas wzięli udział w wycieczkach edukacyjno rekreacyjnych do różnych miejsc w Polsce jak również odbyły się wycieczki tematyczne na terenie miasta i okolic r. wycieczka do nadleśnictwa - Żywa lekcja przyrody kl.3b r. do Skansenu w Osieku kl. 2a,2b zaj. przyrodnicze r. wycieczka na pobliskie skrzyżowanie dróg kl. 1a r wycieczka do piekarni kl. 3b r. wycieczka do przedszkola nr 2 kl. 1a r. wycieczka do parku obserwacja przyrody kl. 1a r. ognisko klasowe kl. 2a r. ognisko klasowe w Nadleśnictwie kl. 6b r. wyjazd do Piły odbiór nagród kl. 3a r. do młyna w Krajence połączona z ogniskiem kl. 2a,b r. wycieczka do Przedszkola nr 2 kl. 1b J. Biała r. wycieczka na cmentarz wojenny kl. 5a r wycieczka do piekarni kl. 2a,b r. wycieczka do Krainy Św. Mikołaja w Lutnicy kl. 1b r. wycieczka do teatru w Pile balet kl. 1a,3b r. wycieczka do Piły kino Helios 6a r. wycieczka do MBP kl. 2a r. wycieczka do kina Helios 6a r. wycieczka do Świerkocina 3a r wycieczka do Poznania kl. 6b r. wycieczka do Torunia kl. 4a,4b r. wycieczka do Torunia kl. 5a,b r. wycieczka do Bydgoszczy kl. 2a,b r. wycieczka edukacyjna do Nadleśnictwa kl. 3a r. wycieczka edukacyjna do Nadleśnictwa kl. 6a Wizerunek szkoły uległ znacznej poprawie jesteśmy dobrze odbierani przez środowisko. Nauczyciele wpływają korzystnie na wizerunek szkoły w środowisku angażując się w działalność szkoły i środowiska poprzez organizowane konkursy, apele okolicznościowe, przedstawienia teatralne współprace z innymi instytucjami Dyrekcja nauczyciele rodzice - nieustannie poszukują i pozyskują sojuszników wspierających jej działalność materialnie lub rzeczowo. Z tych środków zakupiono ksiązki do biblioteki, plansze do sal lekcyjnych ( matematyka, j. polski, historia) 17

18 Pomieszczenia szkolne utrzymane są w czystości. Przeprowadzane są systematyczne kontrole izb lekcyjnych do najbardziej zadbanych klas należą sala,5, 6, 8,11,13. Muszę stwierdzić, że generalnie cała społeczność szkolna dba o ład i estetykę pomieszczeń szkolnych. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę wszyscy uczniowie maja zapewnioną opiekę przez nauczycieli i rodziców sprawujących nadzór na danej imprezie lub wycieczce. Opieka nad uczniami podczas przerw jest wystarczająca. Kontrole wykazują, że nauczyciele zbyt późno wychodzą na dyżury zwłaszcza na boisku. Zgodnie z regulaminem nauczyciela dyżurującego: w czasie pogody nauczyciel z holu schodzi na boisko i wspomaga dyżur na boisku. Uczniowie podczas lekcji wychowawczych, wychowania fizycznego oraz pracy w pracowni komputerowej zapoznani są z zasadami BHP obowiązującymi w szkole, często zasady te były przypominane na apelach profilaktyczno porządkowych oraz przed imprezami mimo to w tym roku doszło do wypadku na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciele winni zwracać większą uwagę podczas gier zespołowych i przypominać zasady. UDZIAŁ UCZNIÓW W ORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH Szkoła zapewnia możliwość rozwoju uczniom uzdolnionym. Dla tych uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia z przedmiotów artystycznych i sportu. Organizacja i warunki kształcenia umożliwiają wszystkim uczniom jednakowe szanse uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. W ramach godzin wynikających z Karty Nauczyciela nauczyciele organizowali sobotnie turnieje w dwa ognie, rozgrywki w piłkę nożną, gry i zabawy sportowe. Przedstawienia teatralne, przygotowywali uczniów do konkursów, prowadzili szereg zajęć. Duża liczba dzieci uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając w ten sposób swoje pasje, zdolności względnie zdobywając lub poszerzając dotychczasową wiedzę. Część uczniów objęta jest obowiązkowymi zajęciami korygującymi ich braki edukacyjne czy rozwojowe. Pracę wychowawców klasowych wspierały organizacje szkolne, funkcjonujące w szkole. Ich działalność była ściśle związana z realizacja kalendarza uroczystości szkolnych, programu wychowawczego, profilaktyki oraz bieżących potrzeb szkoły. Samorząd uczniowski W szkole tworzone są warunki do samorządnego działania uczniów. Samorząd uczniowski wybiera przedstawicieli w demokratycznych wyborach. Samorząd uczniowski działa w imieniu uczniów. Ma prawo w ich imieniu zgłaszać swoje propozycje, a także uwagi. Propozycje samorządu odnośnie zabaw są akceptowane po spełnieniu niezbędnych określonych warunków. Samorząd Uczniowski ma swojego opiekuna, którego uczniowie wybierają spośród nauczycieli i działa w oparciu o regulamin i statut szkoły. Samorząd realizuje zadania zainicjowane przez społeczność uczniowską wszystkich klas. Prowadzi gazetkę ścienną. W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie włączyli się w akcję Góra grosza, zorganizowali dyskotekę andrzejkową, włączyli się w dyżury śródlekcyjne, udzielali się charytatywnie na rzecz uczniów naszej szkoły; Zbiórka żywności w sklepi TESCO, zbiórka makulatury, Mikołajki, Poczta Walentynkowa, Dzień Kobiet kwiatek dla pań. 18

19 Większość uczniów odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem udziela się na rzecz społeczności klasy-szkoły- środowiska. Wczesne przygotowanie uczniów oraz podejmowanie inicjatyw kształtują model ucznia aktywnego, umiejętnie pracującego w zespole i zmierzającego do podniesienia jakości pracy szkoły. Biblioteka szkolna Jest integralną interdyscyplinarna częścią szkoły. Ważnym ogniwem w pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej. W bibliotece organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi z pasją warsztaty, wernisaże malarstwa. Biblioteka jest organizatorem konkursów, wycieczek do innych bibliotek z którymi współpracuje, prowadzi gazetkę szkolną oraz organizuje zajęcia biblioterapii ( zajęcia muzyczno czytelnicze) opiekuńcze dla uczniów. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opieka koła TPD działającego przy szkole objęte sa wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły, ze szczególnym naciskiem na dzieci i ich rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Środki finansowe na działalność koła pozyskiwane są ze zbiórek, wpłat z 1%, ze sprzedaży znaczków, od sponsorów. Sfinansowano lub dofinansowano wycieczki dla uczniów, Przygotowano nagrody finansowe dla zwycięzców akcji 2 klas Aktywna przerwa oraz Dzień zmian. Przekazano paczki żywnościowe dla 50 rodzin, Z okazji Dnia Dziecka uczniowie otrzymali słodki upominek, opłacono występ teatralny. Świetlica szkolna Działalność świetlicy zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po lekcjach, kiedy uczniowie oczekują na powrót rodziców z pracy. Do świetlicy zapisanych było 50 uczniów, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia. Ponadto przez świetlicę sprawowana jest opieka nad uczniami powracającymi z zajęć na basenie.. 19

20 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca Złotów Tel/fax: , Tel: NIP ;Regon: Złotów, dn.06 września 2013 BURMISTRZ MIASTA ZŁOTOWA INFORMAOWECJA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MCKIEWICZA W ZŁOTOWIE O PRZYGOTOWANIU SZKOŁY DO ROKU SZKOLNEGO A. 1 INFORMACJA O SZKOLE REGON Nazwa szkoły Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza Adres szkoły Złotów; ul. 8 Marca 16 telefon ; www Sp2zlotow.pl organ prowadzący Gmina Miasto Złotów Imię i nazwisko dyrektora Mariola Magdalena Mirr I, ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNEGO 1. LICZBA ODDZIAŁÓW: 12 ( po 2 oddziały na każdym poziomie kl. 1-6) 2. LICZBA UCZNIOW : 297 ( w tym 145 dziewczynek 151 chłopców) 3. ŚREDNIA LICZBA UCZNIOW W KLASIE :

21 4. Warunki do realizacji zadań dydaktyczno wychowawczych i opiekuńczych szkoły. Uczniowie szkoły 3 x w tygodniu objęci są opieką pielęgniarki szkolnej, której czas pracy nie zapewnia pełnej opieki medycznej. Wśród uczniów są dzieci chorujące na epilepsję, cukrzycę, nadpobudliwość, mutyzm, itp W wymiarze ¾ etatu zatrudniony jest pedagog szkolny z pełnymi kwalifikacjami Szkoła pracuje w systemie dwuzmianowym a zajęcia lekcyjne kończą się o Budynek szkoły liczy 51 lat, obecnie SP posiada 10 sal lekcyjnych, w tym sala komputerowa na 24 stanowiska ( dostosowana do wymogów nowej podstawy programowej) 8 sal lekcyjnych wyposażonych jest w nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci tablic interaktywnych z oprogramowaniem. Z każdej Sali lekcyjnej i miejsca w szkole można połączyć się bezpośrednio z Internetem. Sale lekcyjne klas 1-6 wyposażono w meble ( ławki i krzesła różnych rozmiarów) i sprzęt zgodne z obowiązującymi normami. W pomieszczeniach klas 1-3 przygotowano miejsca relaksu : dywany i fotele. Świetlica szkolna składa się z dwóch pomieszczeń ( Sali głównej zabawowej i Sali cichej do odrabiania lekcji i na zajęcia plastyczne) dobrze wyposażona ( jeden etat (26h) nie zabezpiecza w pełni zapotrzebowania na opiekę), gdyż rodzice coraz częściej domagają się wydłużenia czasu opieki w świetlicy ze względu na godziny swojej pracy. Niemniej świetlica zapewnia opiekę dzieciom 5 razy w tygodniu 0d godz brakujące w etacie godziny dopełniane są przez nauczycieli godzinami wynikającymi z art. 42 $2 Karty nauczyciela, tj. 14 h. W okresie jesienno zimowym oferuje ciepłą herbatkę. W szkole wydzielono pomieszczenie do zajęć logopedycznych, indywidualnych oraz wyrównujących szanse edukacyjne. Pomieszczenie wyposażone jest w komputer i oprogramowania do poszczególnych zajęć. W ramach godzin wynikających z art. 42 $ 2 Karty Nauczyciela nauczyciele prowadzą szereg zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, wynikających z potrzeb pomocy psychologiczno pedagogicznej ( zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno kompensacyjne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia rewalidacyjne, kółka przedmiotowe ( ekologiczne, przyrodnicze, językowe, matematyczne, historyczne, itp.) jak i rozwijające zainteresowania uczniów ( kółko plastyczne, artystyczne, taneczne, teatralne, kabaretowe, wokalne, sportowe: piłka nożna, lekkoatletyka, siatkówka, gry i zabawy zespołowe. Biblioteka ( 1 etat wspólnie z gimnazjum) z czytelnią multimedialna na 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu. W bibliotece wydzielono również kącik relaksacyjno biblioterapeutyczny. Sala gimnastyczna o wymiarach ( 18/9) z zapleczem na sprzęt i szatniami dla dziewcząt i chłopców Mała salka gimnastyczna dla kl. 1-3 z szatnią (dobrze wyposażona w ramach programu Radosna Szkoła, boisko do piłki nożnej i zabaw zespołowych Boisko wielofunkcyjne ze sztuczna nawierzchnią Bieżnia o długości ok. 100 m 21

22 Szkoła posiada stołówkę, w której wydawane są obiady dla ok. 60 uczniów. Obiady zgodnie z umową w roku szkolnym 2013/2014 dowożone są z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, cena pełnego obiadu dla ucznia wynosi 6,50 ( w tym 1.50 za dowóz). Od października do czerwca, 3 razy w tygodniu, uczniowie nieodpłatnie otrzymują 200 ml. kartonik mleka finansowany przez Agencję Rynku Rolnego oraz przygotowane porcje owoców i warzyw- zgodnie z programem owoce w szkole W szkole prowadzony jest sklepik, gdzie uczniowie mogą nabyć drugie śniadanie ( bułeczki, owoce, jogurty, serki, picie) Baza dydaktyczna i wyposażenie w podstawowy sprzęt i pomoce naukowe można określić, ze jest na dobrym poziomie. Wszystkie sale wyposażone w telewizory, radia, odtwarzacze CD, DVD, plansze poglądowe, mikroskopy, itp. W celu zwiększenia bezpieczeństwa w szkole, budynek wewnątrz szkoły i na zewnątrz objęty jest monitoringiem - 10 kamer. W bieżącym roku szkolnym obok dziennika papierowego wprowadzamy dziennik elektroniczny. Szkoła działa w środowisku miejskim, na osiedlu o zróżnicowanym statusie materialnym mieszkańców. Część uczniów ( ok. 40 %) pochodzi z rodzin o niskim poziomie materialnym, rodzin wielodzietnych, zdarza się, ze oboje rodzice nie pracują lub pracują za granicą, bądź wychowywani są przez jednego z rodziców czy dziadków. Co skutkuje obniżoną motywacją do nauki oraz problemami wychowawczymi Sporządzono listy uczniów, zgodnie z rozporządzeniem MED. I wnioskami rodziców dotyczącymi dofinansowania do podręczników dla uczniów kl. 1-3 i 5 Przydział godzin edukacyjnych jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji na bieżący rok. Celem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, troska o każdego ucznia, zapewnienie wszystkim szansy pełnego wykorzystania swoich możliwości i zdolności. II. KADRA PEDAGOGICZNA 1. liczba etatów nauczycielskich : liczba nauczycieli zatrudnionych w szkole : 20 ( z tego w pełnym wymiarze 18 ) 3. Wykształcenie nauczycieli ( kwalifikacje) 18 nauczycieli ma wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, zatrudnieni zgodnie z kwalifikacjami. Dwóch nauczycieli posiada wykształcenie wyższe zawodowe ( licencjat) z przygotowaniem pedagogicznym bez tytułu magistra. 14 nauczycieli zdobyło dodatkowe kwalifikacje i posiada dyplomy ukończenia studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych. 4. Stopnie awansu zawodowego: Nauczyciele dyplomowani : 13 Nauczyciele mianowani : 2 Nauczyciele kontraktowi: 5 Nauczyciele stażyści : 0 22

23 III. PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 1. liczba pracowników: 6 2. liczba etatów : 4 w tym; 0,5 etatu sekretarz szkoły 0,5 etatu kadry 0,5 etatu - księgowość 1 etat - woźny / konserwator 1,5 etatu - sprzątaczki + wydawanie posiłków IV. REMONTY, MODERNIZACJE, PRZEDSIĘWZIĘCIA wykonane w czasie wakacji W czasie wakacji dokonano remontu świetlicy szkolnej; - wyburzenie ściany - elektryka - zmiana posadzki : wykładzina poliwęglanowi - malowanie pomieszczenia Przygotowanie pomieszczenia i podłączenia elektrycznego pod serwerownię Przystąpienie do Unijnego projektu e Szkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca encyklopedia Wielkopolan, dzięki czemu pozyskamy sprzęt dla szkoły, tablety i laptopy, szkolenia dla nauczycieli, a dla uczniów dodatkowe zajęcia Rozbudowa monitoringu wizyjnego Dokonano również niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu oraz pomieszczeń: pomalowano drobne uszkodzenia ścian w klasach i holu olejnica naprawa sceny na boisku szkolnym utrzymanie zieleni na boisku zakupiono program komputerowy Dziennik oraz programy do logopedii zakupiono ksiązki do biblioteki tablicę interaktywna, 2 szt. laptopy, rzutnik, tablice korkowe, tablice białe suchościeralne. V. PLANY, POTRZEBY, ZAMIERZENIA - wybudowanie placu zabaw, dla dzieci sześcioletnich zapewnienie miejsce rekreacji - wymiana mebli w świetlicy szkolnej - malowanie holu i pomieszczeń klasowych - doposażenie klasy w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne - rozbudowa sali gimnastycznej - przygotowanie Sali językowej - wymiana grzejników CO na nowe - Godziny dla psychologa, logopedy. 23

PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LP. ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNY WRZESIEŃ 1. INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONIEWIE NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Cele do zrealizowania: stwarzanie warunków sprzyjających uczeniu się, przygotowanie uczniów do sprawdzianu szóstoklasistów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej

Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej Plan pracy w Publicznej Szkole Podstawowej im. Maratończyków Polskich w Miłoszycach Podstawa prawna: na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN KONCEPCJI SZKOŁY

PLAN KONCEPCJI SZKOŁY PLAN KONCEPCJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Helenów Drugi - Święciec na rok szkolny 2016 /2017 Zadania Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji I. ORGANIZACJA PROCESU DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia dydaktyczne

Osiągnięcia dydaktyczne Informacje o uzyskanych w I semestrze roku szkolnego 2010/2011 osiągnięciach dydaktycznych i opiekuńczo wychowawczych w Szkole Podstawowej w Korzeniewie. Osiągnięcia dydaktyczne - etap rejonowy Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, KONKURSÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, KONKURSÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, IMPREZ, KONKURSÓW I INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ SZKOLNYCH I POZASZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KĘTRZYNIE NA ROK SZKOLNY 2017/2018 Lp. Rodzaj i nazwa imprezy Termin Wrzesień Sprzątanie

Bardziej szczegółowo

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom

Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Szkoła stwarza możliwość osiągnięcia sukcesu wszystkim uczniom Dostosowujemy nauczanie do potrzeb i możliwości uczniów. W szkole prowadzono klasę integracyjną, do której uczęszczali uczniowie o potrzebie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017 ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALN A TERMIN REALIZACJI I. Pogłębianie wiedzy 1. Organizowanie konkursów uczniów oraz rozwój przedmiotowych i ich zainteresowań i artystycznych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2017/2018 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 wrzesień 2015 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Zdarzenie Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja roczna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2013/2014

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY rok szkolny 2013/2014 I. Praca dydaktyczna L.p. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Stałe: - organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Rok szkolny 2016/2017

Plan pracy szkoły. Rok szkolny 2016/2017 Plan pracy szkoły Rok szkolny 2016/2017 Wrzesień 2016 1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 6 Zebrania z rodzicami kl. 1-3 7 Zebrania z rodzicami kl. 4-6 14 Prezentacja kandydatów i wybory do Małego Samorządu

Bardziej szczegółowo

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej.

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej. PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE CEL OGÓLNY: STANDARD WSKAŹNIKI PROCEDURY I NARZĘDZIA Szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. 1.Kontynuacja nauki w gimnazjum przez

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Kornela Makuszyńskiego w Guzewie na rok szkolny 2015/2016 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Rada klasyfikacyjna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych.

LP. DZIAŁANIA TERMIN OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenie nowych sal lekcyjnych, sal świetlicowych. PROGRAM ROZWOJU - KONCEPCJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 225 NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w konkursach, opanowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 46-324 Kościeliska www.pspkoscieliska.pl OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza we Wszedniu na rok szkolny 2014/2015 Dobra szkoła I Priorytety pracy szkoły 1. Działanie szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów. 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC Rok 2013/2014 ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU: Program został opracowany z myślą o wszystkich uczniach. Często

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z

K A L E N D A R Z I M P R E Z K A L E N D A R Z I M P R E Z Plan uroczystości na rok szkolny 2015/2016 Lp. Tematyka Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja nowego roku 01.09. szkolnego 2015/2016 Rocznica wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 59 rok szkolny 2013/2014 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2013/2014. 2. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Bochnia nauczyciel przyrody, informatyki, techniki Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006 Data zakończenia stażu: 31 maj 2009 Cele:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA MIEJSKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W JEDLINIE- ZROJU KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA Zadania na lata 2013-2015 Jeśli nie umie- naucz Jeśli nie wie- wytłumacz

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GENERAŁA JÓZEFA WYBICKIEGO W WEJHEROWIE ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1. Szkoła realizuje koncepcję

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO 1/9 mgr Joanna Urbaniak nauczyciel Szkoła Podstawowa nr 350 w Warszawie Czas trwania : 01.09.2010 31.05.2013 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM lp Rodzaj imprezy lub działania APELE I SPOTKANIA INTEGRUJACE SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy II LO im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy II LO im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle w roku szkolnym 2016/2017 Plan II LO im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Tworzenie atmosfery sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i osiąganiu dobrych wyników, otoczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LEŚNICY ROK SZKOLNY 2015/2016 Wrzesień Skompletowanie szkolnego zestawu programów nauczania oraz planów pracy w oparciu o podstawę programową,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018 Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2017/2018 Skład zespołu:, Lucyna Szelewska, Ewa Fedczyszyn, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny 1.Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w olimpiadach i

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 Zadanie Organizacja w roku szkolnym 2004/05 Uczeń podmiotem procesu wychowawczego. 1. Współpraca z rodzicami. Sposób

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 Miesiąc Termin Zadanie Odpowiedzialni wrzesień 1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. S. Kolańczyk

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy zespołu przedmiotowego edukacji wczesnoszkolnej na rok szkolny 2016/2017 Skład zespołu: Bożena Łącka, Lucyna Szelewska, Ewelina Malcharczyk, Daria Machnik Zadania Formy realizacji Termin Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH rok szkolny 2017/2018

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH rok szkolny 2017/2018 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA JANA PAWŁA II W WOJCIESZYCACH rok szkolny 2017/2018 I. DYDAKTYKA 1. Podniesienie efektów kształcenia 2. Wspieranie rozwoju dziecka przedszkolnego oraz na 1-szym i

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. GENERAŁA JÓZEFA WYBICKIEGO W WEJHEROWIE ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY Zadania szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Uwagi o realizacji 1. Szkoła realizuje koncepcję

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z

K A L E N D A R Z I M P R E Z K A L E N D A R Z I M P R E Z Plan uroczystości na rok szkolny 2014/2015 Lp. Tematyka Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja nowego roku 01.09. szkolnego 2014/2015 Rocznica wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2017/2018 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Osoby odpowiedzialne i współpracujące 1. Diagnozowanie zespołów klasowych pod wzg. zachowania i wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

ROK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

ROK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli. Janusz Korczak

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 wydarzenia / czynności daty / terminy Organizacja roku szkolnego: - inauguracja roku szkolnego 2015/2016, - Narodowe Święto Niepodległości (dzień wolny ), - Boże Narodzenie,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kobielach Wielkich

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kobielach Wielkich KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, WYDARZEŃ I IMPREZ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. ST. REYMONTA W KOBIELACH WIELKICH W ROKU SZKOLNYM 2012/201 /2013 Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 L.p. Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Integracja klasowa i szkolna. Diagnozowanie zespołów klasowych.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE

WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE WITAMY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 357 ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO SPACERU PO SŁONECZNEJ SZKOLE Szkoła Podstawowa nr 357 jest placówką publiczną; organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo;

Bardziej szczegółowo

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków.

W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. W roku szkolnym 2013/2014 edukację w naszej szkole w klasie I rozpoczęło 15 uczniów, w tym 11 sześciolatków. Nasza placówka troszczy się o dobry start dzieci sześcioletnich. Sale lekcyjne dostosowane są

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018,

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2017/2018, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

WITAMY. w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu WITAMY w Szkole Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu ul. Gdańska 10 tel./fax: 32 271-61-80 www.sp14.zabrze.pl sekretariatsp14zabrze@gmail.com Nasza szkoła to miejsce,

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Plan rozwoju zawodowego mgr XXX nauczyciela w związku z ubieganiem się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego. Od 1.09.2010 do 31.05.2013 8 ust. 2 pkt 1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III. w roku szkolnym 2012/2013 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2012/2013 opracowała przewodnicząca zespołu mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Realizacja programów nauczania, ścieżek edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Czaszynie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ostrożnicy na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ostrożnicy na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Ostrożnicy na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 02.09.2013 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami p. Justyna Stachura wykonanie hymnu

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014

KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 KALENDARIUM na rok szkolny 2013/2014 Data 30.08.2013 Uroczystość / konkurs Konferencja Rady Pedagogicznej, inauguracja roku szkolnego 2013/14 02.09. 2013 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 12.09.2013

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY / LP. DATA TEMATYKA FORMA ODPOWIEDZIALNY UWAGI 1 8 WRZEŚNIA 2 1 WRZEŚNIA 3 4 5 6 7 4 PAŹDZIERNIKA 12 PAŹDZIERNIKA UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO ZEBRANIE RODZICÓW GODZ. 18: 00 WYBORY

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok 2012/13

Plan pracy szkoły na rok 2012/13 (Zał 1.) Lp. Zadanie do realizacji Odpowiedzialny Termin wykonania Kształcenie 1 2 Analiza proponowanych przez nauczycieli do realizacji w kolejnym roku szkolnym programów nauczania pod kątem zgodności

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2013/2014

ROK SZKOLNY 2013/2014 KONCEPCJA/PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W Dąbrowie Górniczej ROK SZKOLNY 2013/2014 Nasza Szkoła wspiera wychowawcze działania Rodziców I. Priorytety pracy oddziału przedszkolnego: 1. stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym przez upowszechnienie jej osiągnięć i rozszerzenie oferty edukacyjnej. Systematyczne prowadzenie strony

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 11.09.2014 13:52 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE I półrocze II półrocze Zimowa przerwa świąteczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017)

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W PUŁTUSKU (LATA 2012-2017) ŹRÓDŁA STRATEGICZNEGO ROZWOJU SZKOŁY. 1. Statut szkoły. 2. Koncepcja pracy szkoły. 3. Podstawa programowa

Bardziej szczegółowo

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Magdalena Kruzel nauczyciel kontraktowy matematyki i informatyki Szkoła Podstawowa w Wałdowie Szlacheckim Gmina Grudziądz PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 7

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W MARZENINIE SPACER PO SZKOLE KĄCIK PATRONA SZKOŁY SALE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO SALE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ KLASOPRACOWNIA JĘZYKA POLSKIEGO I MATEMATYKI SZKOLNE PRACOWNIE KOMPUTEROWE ŚWIETLICA

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.

Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa. tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw. Szkoła Podstawowa Nr 132 im. Sándora Petöfiego ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa tel. (22) 836 85 16 fax.: (22)836 03 88 www.sp132.waw.pl SZKOŁA PODSTAWOWA NR 132 W WARSZAWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 W szkole

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 Zebrania z rodzicami dla klas I 1.09.2015 2. Zebrania z rodzicami dla klas II i III 2.09.2015 3. Wypożyczanie

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie

PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie PLAN PRACY Z UCZNIEM ZDOLNYM W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 w Barcinie Lp. CELE FORMY REALIZACJI I. Indywidualizacja nauczania mająca na celu wspomaganie szybszego rozwoju ucznia. OSOBA

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Chrobrego ul. Niepodległości 2 68 300 Lubsko tel. 68-457-22-32 e mail: sp2lubsko@poczta.onet.pl www.sp2.lubsko.pl Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Lubsku

Bardziej szczegółowo

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 - 1 - ROCZNY PLAN PRACY Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy na rok szkolny 2014/2015 Podstawy prawne: 1. Rozporządzenie MEN z dn. 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów, Dz. U. Nr 61 z dn. 19.06.2001r.

Bardziej szczegółowo