ISSN Jolanta Cabaj

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj"

Transkrypt

1 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED ISSN Lutego (February) 2010 No 04 (994) Niepomyślny wiatr ze wschodu Zwycięstwo Wiktora Januko - wycza w wyborach prezyden c - kich na Ukrainie oznacza wstrzy - manie prozachodnich dążeń Ukrainy i pogorszenie jej relacji z Polską. Leszek Szymowski Jako pierwszy, wyborczego zwy cięstwa pogratulował Januko - wyczowi premier Rosji Władimir Putin. Chwilę po nim do gratula - cji przyłączył się prezydent Dmi - trij Miedwiediew. Z kolei jedną z pierwszych deklaracji Januko wy - cza jest pomysł renegocjacji poro - zumienia o ewakuacji tzw. floty czar nomorskiej. To kilkanaście okrętów wojennych rosyjskiej ma rynarki, stacjonujących w oko - licach Sewastopolu na Krymie. Oficjalnie, od 1991 roku pilnują one pokoju na Krymie. Półwysep Krymski oficjalnie należy do Ukra iny, jednak prawa do tego terytorium rości sobie również Rosja. Wspólnota międynarodo - wa, pod naciskiem USA, wymu - siła podpisanie rosyjsko - ukraińskiej umowy zobowiązującej Rosję do wycofania swoich okrę - Transformacja czy dezolacja? Izabella Bukraba-Rylska Mijające dwie dekady od po - cząt ku przemian ustrojowych w Polsce skłaniają do przemyśleń nad założeniami, przebiegiem i skutkami podjętej w 89 r. trans - for macji. Euforia towarzysząca początkom przemian zdecydowa - nie osłabła, uwidacznia się za to coraz więcej zjawisk niekorzyst - nych, nic więc dziwnego, że do głosu coraz częściej dochodzą autorzy, którzy byli i pozostali sceptyczni wobec zaaplikowa - nego polskiemu społeczeństwu nowego ładu. Jednym z takich autorów jest bez wątpienia Tadeusz Kowalik, profesor ekonomii i nauk huma - nistycznych w Polskiej Akademii Nauk. Jego najnowsza książka: zdecydowanie zrywa z tak częs - tym wśród badaczy upiększaniem, a właściwie zakłamywaniem rze - czywistości. Kowalik opisuje, w jaki sposób reformy były wpro - wadzane, co decydowało o wybo - rze tej a nie innej wersji kapita - lizmu i zastanawia się, czy są jeszcze jakiekolwiek szanse, by zahamować, bądź odwrócić, ne ga - tywne tendencje. Autor jest przekonany o tym, że Polska zafundowała sobie je den z najbardziej niespra wiedli wych tów wojennych z okolic Sewasto - pola. Wszystko wskazuje na to, że za zgodą obu stron podpisana zos - tanie deklaracja o anulowaniu wcześniejszego porozumienia. Janukowycz oficjalnie odżegnuje się również od dążeń do integracji z Unią Europejską i współpracy z NATO. Warunkiem sojuszu z NATO było zerwanie porozumień wojskowych z Rosją, co de facto oznaczało wyrwanie Ukrainy spod kurateli rosyjskiej. Zaprze - stanie tego dążenia to odwrót w stro nę nowego związku z Krem - lem. Jeśli dołożymy do tego koncep cje wzmacniania władzy i więk szego wpływu państwa na gos poarkę, rodzi się niepokojąca perspektywa: Ukraina może stać się drugą Białorusią. Dwa kierunki W wyborach prezydenckich na Ukrainie rywalizowały ze sobą dwie przeciwstawne koncepcje polityczne. Wiktor Janukowycz opowiadał się za tym, by bezpie - czeń stwo Ukrainy oprzeć o dobre DokoÒczenie na stronie 17 ustrojów społeczno-ekono micz - nych w Europie, ustrój, który nie odpowiada nawet pod sta wo - wym kryteriom kapitalizmu libe - ralno-demo kratycznego, gdyż stanowi wier ną kopię dzi kiego kapitalizmu XIX-wiecz nego. Okazuje się więc, że prze miany moderniza cyj ne inicjo wane pod hasłami doganiania Europy, no - woczesności, demo kra cji i wolne - go rynku nie mają nic wspólnego z określeniami, na które tak chę - tnie się powoływano. O wtórności zastosowanych rozwiązań świadczył nie tylko fakt, że narzucane Polsce modele w krajach zachodnich odchodziły już w niepamięć, ale też tryb ich wcielania w życie. Trudno oprzeć się wrażeniu, że powtarzane wówczas slogany o wolnym rynku, o przewadze prywatnej włas - ności, czy o potrzebie okupienia wzrostu gospodarczego zwiększe - niem nierówności społecznych, to typowe mumbo-jumbo, czyli dyr - dymały wygłaszane przez cwa - nia ków, a powtarzane przez fraje - rów nieświadomych grożącego im nie bezpieczeństwa. O jakim wolnym rynku można bowiem mówić w sytuacji opano wania polskiej gos podarki przez mię - dzy narodowe koncerny, wy zna - czające rodzi mym przedsię bior - com rolę pod wykonawców (teza DokoÒczenie na stronie 18 Jolanta Cabaj Szczyt w Kopenhadze zakoń - czył się fiaskiem, a następny ma się odbyć najpóźniej za pół roku w Niemczech. W trakcie negocjacji nie udało się podjąć decyzji w sprawie redukcji gazów cieplarnianych o 20 proc. do 2020 roku. Zawarto jedynie porozumienie w sprawie ochrony klimatu; dokument uzgo - dniony wcześniej przez około 30 krajów. Prezydent USA Barak Obama i przywódcy czterech państw ro - zwijających się: Chin, Indii, Bra - zylii i RPA zawarli porozumienie dotyczące weryfikacji działań podejmowanych, zwłaszcza przez Chiny i Indie, które mają chronić przed globalnym ociepleniem. Uzgodniono, że gospodarki ro - zwijające się będą same nadzoro - wały swoje działania, a raz na dwa lata będą przekazywać wy ni - ki inspekcji Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na szczyt klimatyczny zgłosili się przedstawiciele 192 krajów, w tym Premier Kanady - Steven Harper i Premier Polski - Donald Tusk. W trzystronicowym dokumen - cie, przyjętym na zakończenie szczytu, ujęto działania na rzecz zmniej szenia emisji gazów ciep - larnianych zapewniające wzrost temperatury na świecie do 2050 r. nie wyższy niż o 2 st. C w po rów - naniu z okresem przed- przemy - słowym. Uzgodniono także, że w latach , w tzw. pakiecie po - czątkowym, państwa uprzemy - słowione przekażą krajom ro - zwijającym się 30 mld dolarów na przeciwdziałanie zmianom klima - tycznym i w kolejnych latach - do 2020 r. - mają przeznaczać na ten cel po 100 mld dolarów rocznie. Porozumienie w Kopenhadze nie przyniosło wiążącego traktatu między państwami uprzemysło - TOP PRODUCER Strona 24 Rogatywka Polowa Czapka garnizonowa rogatywka Przedwojenne czapki polowe rogatywki (bez orła wzór 1935, z Zbigniew Moszumański orłem wzór 1937) W ciągu ostatnich trzech stuleci żołnierz polski walczył w różnych mundurach: barwnych i szarych, szytych przez krawców i prze ra - bianych pospiesznie z mundurów obcych. Różne też nosił nakrycia głowy. Zawsze jednak starano się podkreślać w wojskowym ubiorze narodowy charakter wojska. Obok orła, biało-czerwonej ko - kardy, biało-karmazynowej szarfy oficerskiej, takim znakiem rozpo - znawczym była i jest czapka rogata rogatywka, zwana także czapką polską. Jej barwę i kształt przekazywano sobie z pokolenia na pokolenie. Dlatego rogatywka, jak żadna inna część umunduro - wania, wpisała się na trwale w naszą tradycję narodową. W ikonografii europejskiej polski żołnierz był zawsze przed - sta wiany w rogatywce. Była ona ta kim samym wyróżnikiem dla Zmiany klimatyczne... żołnierzy polskich, jakim kepi dla żołnierzy francuskich. Dlatego też podczas reformy mundurowej w 1935 r. polskie władze wojskowe zdecydowały się, oprócz stosowanej już roga - tyw ki garnizonowej, wprowadzić do użytku w wojsku również ro - gatywkę polową typu miękkiego. Pierwsze egzemplarze nowej Rozmowy na szczycie w Kopenhadze wionymi i rozwijającymi się. Premier Donald Tusk zapewnił o gotowości Polski do soli dar ne - go działania w walce ze zmianami klimatycznymi, zastrzegając jed - nak, że jedynie w ramach real - nych możliwości naszego kraju. DokoÒczenie na stronie 12 czapki polowej oceniano zdecy - do wanie lepiej w porównaniu z dotychczas używanymi furażer ka - mi wz. 23, gdyż posia da ły dość du ży daszek chroniący przed ośle piającym słońcem i zacinają - cym deszczem, a także, w okre - sach chłodnych, lepiej chroniły kark i uszy. Były wykonane z suk na mundurowego. Widniał na nich orzełek, haftowany szarą Czapka polowa rogatywka stosowana w formacjach polskich w Związku Sowieckim od 1943 r. DokoÒczenie na stronie 18 JAN CZAN Broker (905) godz. $49,900 - Dochodowy Business - 10 lat od za oøenia $119,900 -B.dobrze wyposaøona Pizzeria- dobry dochûd $179,900 - Luksusowe condo, nowoczesny budynek. $187,000 -Condo, 2 parkingi, balkon, nowy budynek. $339,000 -PiÍkny i Nowy 1880 sq.ft. executive townhouse $369,000 Samodzielny europejski dom-bardzo zadbany $559,000 - Dom po rozbudowie i completnej renowacji - jak nowy - Dom Marzenie!!! Szybka Telefoniczna darmowa wycena domûw! Wycena poprzez

2 Strona 2 Kazimierz Z. PoznaÒski University of Washington Wielka teoria 15-28/02/ 2010 N o 04 (994) W Zachodnim myśleniu, czyli w Amerykańskim, czy szerzej Anglosaskim wizja świata jest taka, że jak światem nie rządzi jakaś potęga to świat jest w cha - osie. Kiedy taka potęga się poja - wia, wtedy świat kwitnie. A to dla tego, że tylko wtedy można siłą wdrożyć reguły wolnego handlu a bez tego świat nie może się rozwijać gospodarczo. Dowód jest na to taki, że regu - ły wolnego handlu jak dowodzi klasyczna ekonomia handlu - służą wszystkim, tyle że z zasady kraje chcą korzystać z otwartego dostępu dla ich towarów eks - por tu do innych krajów, to po - więk sza zbyt, ale nie widzą po - trze by żeby otwierać się same na import, gdyż to oczywiście po - mniejsza zbyt. Tak się jednak składa, że jak jakiś kraj jest dominującą potęgą to wtedy taki kraj ze względu na swoje większe zaawansowanie gospodarcze nie obawia się cu - dzego importu na który zezwala wolny handel, a jednocześnie widzi w tym wolnym handlu szcze gólne korzyści dla swego eksportu, i w tym sensie, taki kraj jest prawdziwym wyjątkiem. Skoro w interesie przynajmniej tego jednego kraju jest wolny handel, tak po stronie eksportu jak importu, to jeśli taki kraj zde - cyduje się, że na świecie był wol - ny handel, to ze wzgledu na swą przewagę także, czy głów nie militarną, jest on w stanie spo - wodować, że chcąc czy nie chcąc, inne kraje będą musiały przyjąć takie reguły. AUTO WORK LTD. Complete Auto Repair Used & New Tire Service Tune - Ups Shocks Tire Services Brakes Mufflers Car Detailing Elektrical Front End Work 2524 Cawthra Rd.,r. Mississauga, Ont. L5A 2X3 Gdy samochûd twûj nie rusza dzwoò natychmiast do Migusa. FachowoúÊ i uczciwoúê 47 LATA OBS UGI POLONII 24 godzinna obs³uga oraz dostawa oleju opa³owego (416) Six Point Road Toronto, ON M8Z 2X3 Tak było jak się twierdzi w dawnych czasach, gdy rządziły światem przeróżne imperia, w tym słynne ze względu na skalę i żywotność, Imperium Rzymskie i tak też się dzieje w nowych cza - sach, czyli przez ostatnie ponad dwieście lat kiedy światem rządzą tzw. hegemonie, dokładnie dwie hegemonie, najpierw Brytyjska a później Amerykańska. Różnica między imperium a hegemonią jest taka, że bezpośre - dnio kontroluje militarnie - tery - toria innych krajów, czyli że nie są one suwerenne i wykorzystuje tą kontrolę do eksplooatacji za - leżnych terenów podczas gdy hegemon kontroluje resztę świata pośrednio, przez swoją przewagę gospodarczą i to bez żadnej tam eksploatacji. Hegemonia Brytyjska zaczęła się po tym jak Wielka Brytania dostała na rozpęd gospodarczo przez rozpoczęcie tzw. Rewolucji Przemysłowej, ważne, bez wolne - go handlu, ale za barierami dla im portu /np. zboża/, tyle że z cza - sem, świadoma swej przewagi, otworzyła się na wolny handel czego symbolem było przejście na złoty funt. Datowana od 1812-ego roku, czyli po pokonaniu Napoleona, oraz Francji, hegemonia Brytyj - ska trwała do 1914-ego roku, kiedy to Niemcy rzuciły jej wy - zwa nie, rozpoczynając Pierwszą Wojne Światową, którą Wielka Brytania wygrała ale za cenę takich wyrzeczeń gospodarczych, jak też militarnych, że się już z nich nie podniosła. Tak osłabiona Wielka Brytania została wciągnięta w Drugą Woj - Cawthra Rd. DIXI RD. DUNDAS ZENON MIGUS Bus. (905) Cell. (416) POMNIKI Pomniki z granitu P yty z brπzu Gwarantowana wysoka jakoúê us ugi Duøy wybûr kolorûw i wzorcûw PrzystÍpne ceny (416) SIX POINT ROAD nę Światową przez te same Niem - cy, znowu tę wojnę z Alian tami - wygrała, ale w stanie w którym nie nadawała się już do kon tro - lowania świata, więc rola ta przy - padła Stanom Zjednoczo nym, tak że po roku 1945-tym, przy szła kolej na hegemonię Amery kań - ską. Biorąc pod uwagę genezę Sta - nów Zjednoczonych, jak również to, że po 1945-tym roku Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone stały się ścisłymi sojusznikami militarnymi niektórzy politolo - dzy twierdzą, że właściwie to ma - my do czynienia z kontynu acją, że przez te dwieście lat rządziła światem tylko jedna hegemonicz - na potęga Anglosaska. Prawda jest jednak taka, że to są ciągle dwa niezależne kraje, poważnie różniące się pod wielo - ma względami włączając kultu - rę polityczną więc oczywiście miała miejsce sukcesja; po Bry - tanii przyszła Ameryka, więc pytanie jest takie, jak to się stało, że taka wielka potęga jaką była Wielka Brytania straciła swoje światowe przywództwo. Na to Zachodnia teoria teoria hegemonii ma swoją teorię cyk - lów, jakich? oczywiście hegemo - ni cz nych, wedle której hege - monie tak jak imperia upadają z tego powodu, że początkowo Pe ne badanie oczu EWA G ADECKA pano wanie nad światem z jego wolnym handlem daje hege mo - nowi czyste zyski ale z czasem pojawiają się czyste straty, i... kryzys finansowy. Powodów do tego jest parę, ale najważniejszy jest ten, że z cza - sem pojawia się wyzwanie ze stro ny wznoszącej się potęgi gos - podarczej, która chce stać się he - ge monem, więc koszty militar - ne zachowania istniejącej hege - mo nii rosną, podczas gdy istnie - ją ca potęga wpada w dekadencję, tak że masy nie chcą płacić po - dat ków na swoją armię. Wydaje się, że ta teoria pasuje nieźle do tego co się stało z Wiel - ką Brytanią, bo to co Niemcy zro - bili dwa razy prowokując kon - flikt światowy można uznać za kosztowne wyzwanie, a do - wo dów na dekadencję też nie bra - kuje, jak choćby to że spadł au to - rytet armii /mi.n w wyniku kon - tro wersyjnej interwencji w Połud - niowej Afryce/. To wszystko się jak najbardziej zgadza tyle że cała ta Zachodnia te oria hegemonii nie jest praw dziwa, ani w tej części w któ rej mowa jest o tym jak to ta - kie hegemoniczne systemy poja - wiają się na arenie ani też w tej części która dotyczy tego jak to się dzieje, że w jakimś momencie schodzą te dominujące państwa JOLANTA KRYSTKOWICZ Adwokat, Notariusz L.L.B, LLM By y SÍdzia w Polsce 2347 Kennedy Rd. Unit 402, Scarborough, Ontarion. M1T 3T8 pû nocno-wschodni rûg ulic Kennedy Rd. i Sheppard Ave. Tel.: Fax: Dundas St. West, Mississauga, (Starsky 2) Tel.: ze światowej sceny. Cdn. POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURI- ER SEMI-MONTHLY WYDAWCA-PUBLISHER Nowy Kurier Inc. REDAKTOR NACZELNY: JolantaCabaj DZIA REKLAM/ADVERTISING Dyrektor/Manager - Zbigniew Koprowski Cell: ADRES REDAKCJI/ADDRESS OF EDITORIAL BOARD: 12 Foch Ave, Toronto, ON M8W 3X1 (Canada) Tel/Fax:. (416) website: PUBLICYSCI/CONTRIBUTORS: Wies aw Bla schke (Polska), Wojciech Błasiak, (Polska), Majka Bochnia, Maria Budzia - kow ska, Henryk Bug acki (Pol - ska), Izabella Bukraba -Rylska (Polska), Wini cjusz Gure cki, Jan Jekie ek, Dariusz W. KulczyÒ - ski, Zofia Lachowicz, Eløbieta MarciÒczak -Lep pek, Zbigniew Moszumanski (Polska), Wies aw Pie c hoc ki (Austria), Zeno wiusz Ponar ski, Kazi mierz Z. PoznaÒ - ski (USA), Jerzy Przy stawa (Polska), Barbara Sharratt, Kry - sty na Star czak - Koz owska, Edward So tys, Jan Sza rycz, Tadeusz SzczÍsny, Leszek Szy - mowski (Polska), Andrzej Tar - gow ski (USA), Alek sandra ZiÛ - kowska -Boehm (USA), Janusz Zuziak (Polska) Redakcja nie odpowiada za treúê zamieszczonych og oszeò. Teksty zawierajπce numery telefonûw sπ tekstami reklamowymi. Zamieszczone materia y nie zawsze odzwierciedlajπ poglπdy Redakcji. Przedruk bez zezwolenia Redakcji zabroniony

3 N o 4 (994) 15-28/02/2010 Strona 3 XVII Forum Mediów Polonijnych (5) C.d. z poprzedniego wydania Zofia Lachowicz W latach 70. i 80. Siemianowice Śląskie było jednym z naj - bogatszych miast na Śląsku, przy czym 70 % mieszkańców stano - wili górnicy i hutnicy. Po zmia nach ustrojowo-gospo - darczych przestało być miastem węgla i stali. Zamknięto dwa naj - większe zakłady przemysłowe: Kopalnię Węgla Kamiennego Siemiano wice i Hutę Jed - ność. W konsekwencji bezro bo - cia doświadzczyło aż 34 % spo łe - czeństwa. Władze miasta pra co - wa ły nad stworzeniem strefy eko - nomicznej i zainteresowaniem in - westycyjnym biznesu świato - wego. Kapitał firm amerykań s - kich, francuskich i koreańskich pomógł dokonać transformacji gos podarki stwarzając nowy ro - dzaj zatrudnienia dla mieszkań - ców. Ponadto w mieście powsta - ło 2,5 tysięcy drobnych przesię - biorstw. Urząd miejski wykorzy - stał malownicze położenie miasta do wyboru turystyki, rekreacji i spor tu jako kierunku rozwoju. Zredukowano bezrobocie do 10%. Powstały dwa nowoczesne i pro - fesjonalne kompleksy: sportowy: Siemion (boisko ze sztuczną trawą, bardzo dobrym oświetle - niem, zadaszoną trybuną i kom - puterowym sterowaniem) i Mi - chał. W 2005 roku Siemia no wi - ce Śląskie były gospodarzem Mistrzostw Europy Jurorek w Hokeju na Trawie, a w 2008 roku Mistrzostw Europy Juniorów. Chlu bą miasta jest także strzelni - ca, na której odbyły się w sier - pniu 2008 roku Mistrzostwa Europy w Strzelectwie Myśliw - skim. Na uwagę zasługuje fakt, że powsta ło tutaj pierwsze na Śląsku duże (18 dołków) pole golfowe, pięk nie położone nie - opodal parku Bażantarni. Poza tym strzelni ca i pole golfowe są doskonale zlokalizowane komu - nikacyjnie. Perłą atrakcji sporto wo-rekre - acyj nych jest Miejski Ośro dek Sportu i Rekreacji Pszczelnik z bois kiem do piłki nożnej, siat - ków ki pla żowej, halą sportową, kor tami teni sowymi, basenem otwartym i ho telem. Prezydent miasta Jacek Guzy zapewnił (na konferencji pra sowej z mediami polonijnymi, wrzesień 2009), że w mieście stan dard hoteli jest porówny walny do katowickich i jako przy kład wymienił Style - hotels gdzie mogą się odbywać konfe rencje i seminaria. Wydaje się, że miasto nastawia się na obsługę bogatego i wy - magającego turysty. (www.pogodzinach.siemianowi ce.pl Siemianowice, kojarzone przez dziesięciolecia z przemysłem wydobywczym uznawane są za jedno z najbardziej zielonych miast na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Można tu taj spotkać różnorodną zwierzy - nę w Bażantarni, Pszczel ni ku i Brynickiej Terasie. W Sie - mianowicach corocznie orga ni - zowane są Międzynarodowe Se - minaria Ekologiczne oraz Mię - dzynarodowe Warsztaty Ekolo - giczne Prezydent miasta Guzy powołał do życia Komisję Historyczną, dzięki której staraniom odsłonięto już Pomnik Czynu Niepodleg łoś - ciowego ku czci pułkownika Jana Emila Stanka, podpułkow nika Tadeusza Majcherczyka-Zdana i podporuczników: Karola Gajdzia - ka i Walentego Fojkisa.. Obecni gos podarze miasta pod kreślają, że trzeba pamiętać zaw sze o swoich korzeniach. Nie moż na budować przysz łości w oderwaniu od prze - szłości. Dlate go też opracowy wa - na jest kon cep cja stworzenia w miejscu dawnej kopalni Michał Parku Tradycji Górnictwa i Hut - nictwa z podziemną restauracją, piętrem przeznaczonym na muze - um i salą koncertową. Ekonomia Siemianowic to po - wstanie fabryk: Johnson Controls (pro ducent siedzisk do samocho - dów współpracujący z firmami: Toyota, Ford, itd) i Arcelor Mittal (produkcja stali), których roczne dochody przekraczają 100 mln euro. Miasto podczas prowadzo - nych negocjacji gospodarczych z reprezentantami kapitału inwesty - cyjnego kładzie nacisk na obo - wiązek zatrudniania Siemiano wi - czan i mają stanowić oni więk - szość załogi. W Siemianowicach dzia ła przez trzy pokolenia Fa - bryka Elementów Złącznych (FEZ). W 1994 roku Minister Prze - mysłu i Handlu za - twie rdził Pro gram Res trukturyzacji Przedsiębiorstwa. Fabryka stała się na pod stawie Aktu Ko - me r cjalizacji spo rzą - dzonego w gru dniu 1998 roku spółką ak - cyj ną z jedynym ak - cjo nariuszem Skar - bem Pańs twa. Po komercjalizacji nastąpiła zmiana struktury organizacyjnej i rozpoczęto pracę nad wpro wadzeniem Sys - temu Zape wnienia Ja koś ci (SZJ). Już w 2000 r. spół ka uzys - kała Certyfikat Systemu Jakości poświad - czający, że funk cjo - nu jący SZJ jest zgod - ny z wy ma ganiami normy ISO 9002: X.2001 r. W dzienniku Rzeczypospolita Mini ster Skarbu Państwa ogłosił przetarg nie ograniczony na wybór doradcy Ministra Skar bu Państwa w pro cesie prywa ty zacji spółki. 19 mar ca 2002 r. prze targ został rozstrzygnięty wy borem firmy Nicom Consult ing Spółka z o.o. z Warszawy. Nicom Consulting przejęła zarzą dzanie nad procesem pry watyza cyjnym fabryki do którego nale żało: - przygotowanie memorandum informacyjnego, - opracowanie strategii sprze - daży akcji, - przygotowanie i obsługa pro - cesu sprzedaży osobom trzecim akcji Spółki. Kolejny proces prywatyzacji to ogłoszenie w dzienniku Rzeczy - pospolita (8 kwietnia 2003 r.) istnie nia możliwości rokowań w sprawie zakupu akcji Fabryki Ele - mentów Złącznych S.A. z siedzi - bą w Siemianowicach Śląs kich. Odbiorcami wyrobów produko - wa nych w FEZ S.A. są głównie przed siębiorstwa. Podstawowy asor tyment to: śruby (M20-M52), nakrętki (M20-M48), podkładki sprężyste (M3-M39), pierścienie do nawierzchni kolejowych i elementy obudowy górniczej. Wyroby spełniają normy pań - stwowe i międzynarodowe oraz są wykonywane na zamówienie wed ług wymagań klienta. Typi - za cja, unifikacja i normalizacja tych wyrobów sprawia, że mają zastosowanie międzynarodowe. Przeróbka plastyczna na zimno dla małych wyrobów i na gorąco dla wyrobów większych należy do technologii najbardziej mate - riałowo oszczędnych. Importera mi wyrobów firmy FEZ S.A. są Niem cy, Hiszpania, Holandia i Szwajcaria. Fabryka utrzy muje stałą współpracę z Głównym Insty tutem Górnictwa w Katowicach. FEZ S.A. stosuje tech nologię bezwiórową - prze - rób ka plastyczna na gorąco i zim - no, a następnie aplikuje ulepsza - nie obróbką cieplną. Elementy złącz ne do nawierzchni kolejowej są kontrolowane i odbierane na podstawie warunków odbioru określonych w karcie UIC Mię - dzy narodowego Związku Kolejo - we go, a elementy złączne do obu - dów górniczych według kryteriów określonych i nadzorowanych przez Główny Instytut Górnictwa. Firmy kooperujące z FEZ S.A. to: - HATEBUR, NEDSCHROEF, NATIONAL MASCHINERY; PELTZER & EHLERS (urządze- nia do kucia odkuwek nakrętek oraz prasy kuźnicze); ETCHELLS (urządzenia do kucia śrub); NUTAP (odkuwki na krętek); ZAGAR (prasy kuźni - cze); PELZER & EHLERS (wal- carki gwintów śrub); WA FIOS (zwijarki do formowania pierście - ni i podkładek sprężys tych); SIEMENS linie technolo gicz ne od obróbki cieplnej firmy SIE - MENS. FEZ utrzymuje swoją dobrą kondycję finansową i ekonomi - czną głównie dzięki dwóm ele - mentom: 1) pracownikom - ich kompe - tencji, odpowiedzialności i przy - wiązania do pielęgnowania tra - dycji i zwyczajów ukształtowa - nych przez pokolenia. W fabryce nie było strajków ani sporów DokoÒczenie na stronie 13

4 Strona /02/ 2010 N o 04 (994) Politechnika GdaÒska Henryk Bug acki C.d. z poprzedniego wydania Szczerość Wielka Orkiestra Świąteczna zagrała po raz osiemnasty Finał w studio telewizyjnym Tegoroczna aukcja internetowa WOŚP wystartowała 2 grudnia i do dzisiaj internauci wystawili za pośrednictwem serwisu przedmiotów. Dzięki temu dwa tygodnie przed zamknięciem akcji udało się nazbierać zł. Ostatnie przedmioty w serwisie można było wystawić do 6 lutego. Wszystkie aukcje internetowe zakończone zostały 20 lutego. Do niedawna jeszcze na koncie było zł. Zadeklarowana kwo ta to zł. Jurek, nie boisz się, że Orkiestra i to całe pomaganie, w końcu się ludziom znudzi? - pytają co roku dzienni - karze. Oscary rozdają od 80 lat i jeszcze się ludziom nie znudziły odpowiada pierwszy dyrygent WOŚP. Podczas XVIII finału ze - brano ponad 36 mln zł. Pienią dze te będą przeznaczone na rozwój onkologii dziecięcej. Tegoroczna kwesta jest konty - nu acją akcji sprzed 12 miesięcy, kiedy na walkę z nowotworami zebrano rekordową kwotę - ponad 40 mln zł. W Polsce jest kilka - naście centrów z doskonałą kadrą. Placówki nie są jednak wyposa - żone w najnowocześniejszy sprzęt potrzebny do diagnostyki i lecze - nia tłumaczy Jurek Owsiak. I dodaje: Chcemy, by rodzice skierowani przez pediatrę, mieli możli - wość spotkania się ze specja listą i wykonania badań w ra mach wcze snej diagnostyki. 36 mln zł - to kwota, która nie jest osta te - czna i bez wątpienia wzroś nie, bo w internecie trwają jesz cze aukcje różnych przedmiotów przekaza - nych na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (w niedzielę 10 stycznia za rekordo wą sumę, bo aż 1 mln 110 tys. zł, sprzedano na licytacji złote ser duszko, kolejne dwa sprzedano za 100 tys. zł., najdroższe złote karty tele - foniczne - z limitowanej edycji - sprzedano za 225 tys. zł i 221 tys. zł.). Wśród rzeczy wy stawionych na licytację są samo chody - 27-letni terenowy merce des G, którym Mateusz Damięcki przemierzył 25 tys. km po Sybe rii, przetrans - por towany prosto z planu filmu Ciacho i citroen C5, który Tomasz Lis wygrał w konkursie dziennikarskim Grand Press. Na aukcjach WOŚP znaleźć można było też m.in. saksofon Mateusza Pospieszalskiego, gitarę z podpisem Lennego Kravitza, rękawice bokserskie Dariusza Michalczewskiego, buty Moniki Olejnik i koszulkę Wisły Kraków z podpisem Pawła Brożka. Można było też wylicytować udział w jubileuszowym odcinku Szkła Kontaktowego, rejs z Mateu - szem Kusznierewiczem i własne zdjęcie na okładce miesięcznika CD Action. Jakby tego było mało, aktorzy - Tomasz Karolak, Marcin Bosak i Paweł Małaszy ń - ski deklarowali posprzątanie Waszych Mieszkań. Do kolejnego wielkiego grania - mimo zimna i intensywnych opadów śniegu - nie trzeba było nikogo namawiać. Do pomocy zgłaszali się dziesiąt - ki tysięcy ludzi młodzież szkol - na, ich rodzice i dziadkowie. Szta by powstały w całej Polsce, dziesiątkach miast, miasteczek i wsi. Tylko miejscowości, któ - rych nazwy zaczynają się na B naliczyliśmy 91 cieszył się rzecz nik Orkiestry Krzysztof Dobies, który przypominał, że w ubiegłym roku Orkiestrę zasiliło 120 tys. wolontariuszy. W nie - dzielę - na rzecz Orkiestry - odby - ły się setki imprez i koncertów. Tylko w województwie mazo - wiec kim 135 wydarzeń. W Wielkopolsce 122. Na Górnym Śląsku 95. Wielki Finał rozpo - czął się o godz. 9 w Poznaniu, a za kończył tradycyjnie pokazem sztucznych ogni ( Światełko do nieba ) w Warszawie na Placu Defilad. Na stołecznym koncer - cie, zatytułowanym Woodstock 69 wystąpili m.in. Kasia Kowal - ska, Ewelina Flinta, Justyna Stecz kowska i zespół IRA. Dzieło Owsiaka wsparły też polonijne pla cówki i ambasady w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wiel - kiej Brytanii, Islandii, Norwegii, Francji, Niemczech, Austrii, Holan dii, Grecji, Arabii Saudyjskiej i Egipcie. Kwestowali też polscy żołnierze, którzy stacjonowali w Afga nistanie, Bośni i Hercego - winie. Czerwone serca obecne były także na Wyspie Króla Jerze go na Szetlandach Południowych Orkiestrę po raz kolejny wsparli też badacze Polskiej Stacji Antarktycznej. Janusz Niemczyk Pan Les Bachorz, od ponad 50- ciu lat mieszkaniec Toronto, ar - chitekt, biznesmen, lagiernik, fundator, czlowiek który napisał i wydał pamiętnik pod tytułem Pięć Narodzin i Requiem. Przymiotniki użyte w poprzed - nim zdaniu mówią o tym że pa - mię tnik jest interesujący. Dla mieszkańcow Kanady, a tym bardziej Toronto, pamiętnik jest cie - kawy ponieważ ponad połowa tekstu nawiązuje do spraw doty - czących Kanady, dotyka rzaczy które widzimy własnym okiem, jak mosty, budynki, wieżowce, ale również dotyka wielu wpły - wo wych ludzi których pan Ba - chorz spotkał na swej drodze i z którymi przyszło mu współpra co - wać. Autor pisze o wielu spra - wach dotyczących Kanady i zara - zem o których czytelnik może się dowiedzieć z tej książki po raz pierwszy. Dla inżynierow, ludzi związanych z budownictwem interesujące będą opisy projektów i budów w które zaangażowany był pan Bachorz. Tych projektów było ponad 650. Pan Les Bachorz jest autorem pomysłu na organizacje pracy fun kcjonującego pod nazwą: Pro - ject Management. Książka funkcjonuje w kilku prz estrzeniach. Jest w niej prze - strzeń biograficzna i historyczna, jest przestrzeń inżyniera, jest przestrzeń dla przedsiębiorców, jest przestrzeń socjologiczna, jest przestrzeń refleksji filozoficznej. Nie powiedziałbym jednak że książka jest moralizatorska. Jest szczera i jest to szczere rozlicze - nie się z przeszłością. Pan Les Bachorz wydaje swoje opinie, ale ich nie narzuca. Są to opinie wy - dawane w formie refleksji. Czy - telnik sam wyciągnie wnioski i mo że przyswoić je sobie jako naukę na przyszlość. Książka nadaje się świetnie do czytania dla człowieka zabiega - nego ze względu na pomysł napi - sania jej w formie krótkich roz - działów. Można więc co chwilę do jej czytania wracać nie bojąc się że utraci się wątek. Oto poniżej przykład dwu roz - dzia łów z pamiętnika Pięć Naro - dzin i Requiem : Pokuta Po trzech miesiącach zlikwido - wałem biuro i zacząłem szukać pracy, aby zarobić na chleb i pięć dolarów na czynsz. Oszczędności też się szybko wyczerpały. I do tego recesja. Nie pomógł mi ani P.Eng, ani mój angielski, przygasł entuzjazm, ale pozostał upór, wola, a może desperacja? To nie tylko recesja, po prostu zawali - łem. Nie zdałem krytycznego eg - za minu. Nie miałem podstawo - wych kwalifikacji na przedsię - bior cę? Nie wystarczyła akade mi - c ka wiedza. Zabrakło street smart, chłopskiego rozumu. Zabrakło i pieniędzy na chleb. Byłem głod - ny, ale płaciłem za czynsz. Jerry ofia rował 50 dolarów pożyczki, ale odmówiłem. Nie byłem pe - wien czy będę mógł ją spłacić. Straciłem szacunek dla siebie. Uważałem że muszę się ukarać. Po kilku dniach znalazłem doryw - czą pracę na kilka godzin w tygodniu. Pomagałem ładować beczki z piwem, czyścić śmieci na podwórzu, itp. Najczęściej moimi współpracownikami byli ekswięźniowie. Później dostałem sezonową pracę na podmiejskiej farmie gdzie zbierałem pomidory i ziemniaki za 26 centów na go - dzi nę, również z więźniami. To było zaledwie jedna ósma tego co zarabiałem u Hepburn a. A praca była okrutna. Po ośmiu godzinach trudno mi było się wyprostować. Palce popuchły. A farmer nie dał nam ani mleka na obiad, ani wo - dy. Można było jednak jeść pomi - dory. Nie pamiętam żeby w Kniei było tak okrutnie. Wystarczało mi jednak na czynsz i chleb. Oszczę - dzałem dziennie dziesięć centów na transporcie, bo zamiast jechać tram wajem szedłem pieszo. Te spa cery okazały się konieczną terapią. Zacząłem zastanawiać się co się stało, co się dzieje? Zacząłem analizować sytuację i myśleć co będzie jutro. Do szed - łem do przekonania, że jestem nie dokształcony. Uniwersytet ani An glia nie wystarczyły. Trzeba ponownie zacząć od Kniei i Grzy - POLSKA SZKOŁA MUZYCZNA The Frederic Chopin Music School Fortepian/pianinoïSkrzypceïGitara ï Emisja g osu (Vokal)ïFletïTrπbkaïKlarnet ïakordeonï Teoria - wszystkie poziomy bowa. Od korzeni. Wywłaszczenie. Nowy Orlean Pozwolenie na budowę w re zul - tacie pomnożyło wartość tej parceli. Szukałem partnerów, cho - ciaż bez wyraźnego sukcesu. In - teresowała się tym rodzina Barr z wysp Bahama. Poznałem jedne go z braci kiedy pracowaliśmy tam nad Oceanus Inn. Niedaleko jed - nak z tym poszliśmy kiedy zu peł - nie niespodziewanie, dostałem list z miasta, że zdecydowali się wy - właszczyć większą część tej par - celi i przeznaczyć na park. Może przestraszyły ich plany tego du - żego kompleksu? Nie doszło do ugody, a prawo po zwalało na arbitraż przez try - bunał rządu prowincjonalnego. Za angażowałem prawnika Harol - da Elliota którego poznałem z cza sów Rhydwen. On z kolei wy - najął swojego znajomego Kellog - ha, eksperta od oceny nierucho - mości. Elliot i Kellogh wywiązali się ze swoich ról ponad najśmiel - sze oczekiwania. Werdykt trybu - nału uznał trzy razy większą wart ość tego gruntu niż ta, którą pro - ponowało miasto i dwa razy więk szą niż sam się spodziewa - łem. Miasto widziało ten teren jako nieużytek, a trybunał jako Apartament-Hotel, bo tak wska - z ywały nasze plany, chociaż mo - że nierealistyczne. Wielu by po - wiedziało Udało się facetowi, ma szczęście. Czy to znaczy że Tyczka i Stwart nie mieli szczęś - cia? Nie dali szczęściu szans, pod dali się z miejsca?. Mnie zabrało to pięć lat czasu i pracy, aby się tego szczę ś cia doszu - kać. W nagrodę zabrałem ich i po - mocnika Harolda, Richardsona, na długi weekend do Nowego Orleanu, nad Zatokę Meksykań - ską. Odwiedziliśmy słynne Fran - cus kie Kwatery, gdzie poznałem jazz, jazz z prawdziwego zdarze - nia. Jedliśmy śniadanie z zupą alkoholową u słynnego Banner - ma na. Niedawno, w 2005 roku tajfun Katrina zdemolował to egzotyczne miasto. Książkę można nabyć w Poli - mexie i w większości polonijnych ksiegarni w Toronto. KOMPOZYCJAïIMPROWIZACJAïDYRYGOWANIE - dla zaawansowanych RYTMIKA i UMUZYKALNIENIE dla dzieci od 4-go roku øycia 2399 Cawthra Rd. East, Unit 101, Mississauga Tel. (905)

5 N o 04 (994) 15-28/02/2010 Strona 5 Barbara Sharratt Twoja siostra tyle była grze - czna, że mi swoją kompozycję przysłała. Ucieszyło mnie to nie - wymownie i zaraz tego samego wieczora improwizowałem w jednym z tutejszych salonów na ładniuchny temat owej Maryni, z którą się to w Pszennego domu za dawnych czasów po pokojach goniło. A dziś! Pozwalam sobie przesłać mojej szanownej kole - żance, pannie Marii, walczyka, który właśnie opublikowałem. Oby setną cząstkę przyjemności tej zrobił, jakiej ja doznałem odebrawszy wariacje. Oto wyjątek listu Chopina do Feliksa Wodzińskiego w Gene - wie, datowanego: Paryż 18. lipca 1834 r. Chopin ma 24 lata i jest u szczytu sławy. Podziwia go nie tylko Paryż, ale cała Europa. Najwybitniejsi muzycy, tacy jak Schumann i Mendelssohn pragną go poznać. W tym momencie Marynia posyła Fryderykowi swoją kom - pozycję. Jest o 10 lat młodsza od Fryderyka, ma lat 14. Maluje, gra, komponuje. Dobrze wykształco - na, dobrze wychowana panienka z dobrego domu i zamożnego, bo rodzina Wodzińskich ma majątek na Kujawach i tytuł hrabiowski. W liście do hr. Teresy Wodziń - skiej, matki Maryni, Józi, Felu sia, Antosia, Kazia i Tereski, Fryde - ryk mówi o sobie: ja, stary Kujaw, wspominając, że jego własna matka urodziła się na wsi Długie na Kujawach. Pani Teresa z dziećmi przeby - wają na emigracji w Genewie i stamtąd ślą zaproszenia, żeby Fryderyk ich odwiedził. Chopino - wie i Wodzińscy znają się od czasów warszawskich, gdyż syno - wie Wodzińskich mieszkali na stancji u pp. Chopinów i chodzili do liceum z Fryderykiem. Znajomość z geniuszem po - chle bia pani Teresie, która prosi Chopina, żeby zbierał dla niej au - to grafy słynnych ludzi z którymi spotyka się w Paryżu. Prośba może wydać się trochę dziwna, bo to akurat Chopina wszyscy Marynia proszą o autograf, a zauroczone jego grą - i osobą - panie piszą do niego listy pełne uwielbienia, ale czemu nie wyko rzystać okazji? Pani Teresa jest osobą praktyczną i interesow ną. Fryderyk nie pojechał do Gene - wy, ale spotkał się z Wodzińskimi w Dreźnie wracając ze spotkania z rodzicami w Karlovych Varach. Improwizował w salonie pani Teresy na temat mazurka Dą - brow skiego, o czym doniesiono na tychmiast sekretarzowi amba - sady rosyjskiej. Wodzińscy oto - czyl i go atmosferą uwielbienia. Fryderyk i Marynia rozmawiali ze soba godzinami i zwiedzali za - bytki Drezna. Mieli podobne za - inte resowania, zdolności i upodo - bania. Zadecydowano, że wszyscy spotkają sie za rok w Mariańskich Łaźniach (Marienbadzie). Spotkania planowanego w Ma - rienbadzie Fryderyk nie mógł się doczekać. Młodzi korespondowali ze sobą ostrożnie np. Marynia przesyłała Uściski od najmłod - szej siostrzyczki Teres ki. Inaczej nie wypadało. Fryderyk wysłał Maryni pieśń Życzenie. Pani Teresa nazwała Frycka swo im czwartym synem i pro - siła go, żeby wpłynął na Antosia, który bawił się w Paryżu. Fry - deryk pożyczał mu pieniądze, często bezzwrotnie. Chopin wyjeżdżając z Drezna wpisał Maryni do sztambucha początkowy fragment Nokturnu Es-dur opus 9 i ofiarował jej rekopis Walca As-dur (opus 69 no 1). Zagral Wodzińskim tego wal - ca na pożegnanie. Po powrocie do Paryża, Fry - deryk ciężko sie rozchorował na zapa lenie płuc i ostre zapalenie oskrzeli; kaszlal, pluł krwią i w czarnym nastroju sporządził testa - ment. Rozeszła się pogłoska o jego śmierci, zamieszczona w Ku rierze Warszawskim i spro - stowana w styczniu 1836 roku. Można sobie wyobrazić, jakie wrażenie ta wiadmość zrobiła na rodzinie Chopina, a również na Maryni. Na wiosnę Fryderyk znow źle sie czul, ale podniecala go myśl o ponownym spotkaniu z Marią w sierpniu. Po dziewięciu dniach podróży, dotarł do Marienbadu, gdzie stanął w hotelu Pod Bia - łym Łabędziem. Miesiąc spę - dzo ny z Wodzińskimi w tym mieś cie był wyjątkowo szczęśli - wy. Chopin prawie cały czas gral na fortepianie i improwizował dla Marysi. Ona nazywała Fryderyka Carassimo maestro (najdroż - szym mistrzem), grywała jego utwory i portretowała go ołów - kiem i akwarelą. Etiuda f-mol z opusu 25-go uchodzi za muzycz - ny portret Maryni. 24 sierpnia Maria i Fryderyk pojechali razem do Drezna, gdzie o zmierzchu, 9 września, Fryde - ryk oświadczył się Marii, oczywi - ś cie za przyzwoleniem pani Tere - sy. Pani Wodzińska prosiła go jed nak o utrzymanie zaręczyn w sekrecie, jako że Marynia miała dopiero 17 lat i należało zaczekać ze ślubem. Wymogła na Fryde - ryku przyrzeczenie, że będzie dbał o swoje zdrowie, ciepło się ubie rał i chodził wcześnie spać. Następne spot - kanie wyznaczono za rok. Korespondencja z Wodzińs kimi by ła nadal oży - wio na: Fry deryk donosił pani Tere - sie o Anto siu i je - go planach życio - wych. Marynia prze słała narze - czo nemu własno - rę cznie wyhafto - wa ne kapcie, któ - re niestety (zły omen) okazały się za duże na jego sto py. Fryderyk wy slał jej 7 swo - ich pieśni, wśród nich Pierś cień i Moja piesz-czot - ka (do słów Mic - kiewicza). Niestety plany mał żeńskie Fry - deryka się nie ziś - ciły. Zapo lowa - ła na niego pier - wsza dama lite - ratury francuskiej George Sand. A była to pani zdeter mi no wana, Chopin po znał ją w salonie Marii d Agoult, przyja - ciółki Lisz ta. Po - tem spotykali się u pani Mar l iani, żony konsula włoskiego. Na Chopinie Sand wywarła wra żenie antypatyczne, ale usłu ż - ne polskie plotkarki, do niosły pani Wodzińskiej, że Chopin nie dostosował się do jej próśb, zarywał noce, nie nosił kap ci, a poza tym pewnie infor mowały ją też o tym, że Fryde ryk przebywał czasami w towa rzystwie kobiety o zlej reputacji, pani Sand. Marynia przestala pisać, hrabi - na Wodzińska oskarżyła Fryde - ryka o to, że kłamie i nie stosuje się do jej zaleceń, które miały być warunkiem przyzwolenia na małżeństwo. Fryderyk zrozumiał, że p. Wodzińska chce zerwać jego za ręczyny z Marią. Ubodło to jego dumę. Przypłacił to wielkie rozczaro - wanie kolejną ciężką chorobą z krwotokiem, który lekarze uznali za zapalenie oskrzeli i długo się z tej choroby nie mógł otrząsnąć. Paczkę kistów Maryni związaną wstążką opatrzyl krótkim komen - ta rzem, Moja bieda. A na mod - li tew nik ofiarowany siostrze Ma - ry ni, Józefie, Chopin napisał: Proszę i za mną westchnąć. Pa - ryż Marynię wydano później do - brze za mąż za hrabiego Skar - bka. Niestety małżeństwo zakoń - czyło się rozwodem. A Fryderyk wpadł w pułapkę zastawioną przez panią Sand. Tak się zakoń - czyła próba małżeństwa, które dla obojga młodych byłoby pewnie dobre, zważywszy na wzajemną sympatię i wspólne zaintereso - wania. Może przy kochającej żo - nie i w ciepłych kapciach Fry - deryk żyłby dłużej? Na pewno byłby szczęśliwszy z Marynią niż był z dominującą Aurorą, chociaż nie jestem pewna, czy teściowa by mu nie psuła nerwów, na co się wyraźnie zanosiło. Ach, te teściowe!

6 N o 04 (994) 15-28/02/2010 Obserwacje z USA Andrzej Targowski Śmierć wybitnego konstruktora Jacka Karpińskiego Prasa doniosła o śmierci we wrocławskim szpitalu w dniu 20 lutego Jacka Karpińskiego (83), naj wybitniejszego polskiego konstruktora komputerów. Swym życiorysem a zwłaszcza talentem mógłby obdzielić kilka osób. Jego ciernista droga a raczej walka o produkowanie nowoczesnych kom puterów w Polsce jest synte - zą polskiego piekła. Nie opusz - czał go zły los ani w PRL ani w III RP. Jego talent i konstrukcje kom - puterów były wyzwaniem dla oficjalnie zatwierdzonych kon - struktorów w przemyśle i nauce (mam tu na myśli Instytut Ma - szyn Matematycznych PAN a potem MERY). Był Powstańcem Warszawskim, ciężko rannym i odznaczonym trzykrotnie Krzy - żem Walecznych, któremu znie - cier pliwiony Jego talentem Prze - wodniczący Komisji Planowania (T.W) odebrał w 1972 r. paszport, aby nie mógł współpracować z an gielską firmą Data Loop. Firma poznała się na Jego talencie i oryginalności koncepcji mini/ mikro komputera modułowego. Zadziwiający był wówczas ni - ski stan wiedzy polskich orga - nizatorów projektów i konstruk - torów komputerów, co do tren - dów na Zachodzie. Ponieważ kom putery zaczęto masowo sto - so wać w biznesie, musiały się opła cać i być nie drogie. Stąd trend szedł z budowy superkom - puterów, do rodziny modularnych maszyn (jak serie IBM 1400, IBM 360, 370), poprzez mini - kom putery aż do dzisiejszych mi - kro komputerów, zwanych potocz - nie PC-tami. Centrum nauko we w Instytucie Maszyn Mate ma - tycznych pchało do rozwoju drogich zestawów ZAM 41 a po - tem RIAD 30 (to była narzu cona maszyna z ZSRR) dla biz nesów a ELWRO popierało roz wój licen - cyj nej ODRY Opłacalność ich zastosowań była żadna. Zwyk le zakupywano te maszyny z Funduszu Postępu Technicz - nego, czyli traktowano zakup, ja - ko eksperyment. Natomiast Jacek Karpiński konstruował małe komputery, ale szybsze i bardziej giętkie w roz - budowie. Jego konstrukcje były jak przysłowiowa czerwona płachta na byka dla ówczesnego środowiska. Np. Karp-65 został zbudowany w Instytucie Fizyki Doświadczalnej UW, założonym przez rektora St. Pieńkowskiego, który w czasie wojny był Pełno - mo cnikiem ds. Nauki w Rządzie Londyńskim i który zainicjował w ogóle pierwsze prace nad kom - puterami w Polsce. Pełnomocnik Rządu ds. Elektronicznej Techni - ki Obliczeniowej (St.K.) był bar - dzo niezadowolony, że taki kom - puter powstał w w Polsce 1966/67 r. i nie wiedział, co z tym fan - tem zrobić. (Ten sam Pełnomo - cnik, a nawet profesor przysłał swego zastępcę na obronę mojej pracy doktorskiej na PW w 1968 r. aby położyć moją hipotezę o opłacalności minikomputerów wobec tzw. main-frame compu - ters, co tylko pomogło mi w obro - nie, bowiem miał bardzo słabe argumenty). W latach 1970-tych przemysł informatyczny (Zjednoczenie MERA) odmówił zatrudnienia Jacka, tak bowiem Go nazywa - liśmy, bowiem był człowiekiem bar dzo bezpośrednim, koleżeń - skim i miłym. Nie miał nic w so - bie z owej arogancji, jaką często wówczas spotykaliśmy u innych. Ale Minister Łączności Edward Kowalczyk (z Partii Demokra - tycz nej) dał Jackowi szansę i dał mu etaty, mały fundusz i pomie - sz czenia w wynajętych mieszka - niach w Warszawie. W takich warunkach powstał komputer K - 202, dzieło Jacka życia. Przemysł maszynowy nie mógł zataić faktu i został zmuszony do przejęcia produkcji w swej fabryce we Włochach. Konfiguracja kompu - tera była giętka, raz mógł być większy od Odry czy RIADA 30 a raz mniejszy, tańszy i szybszy. Współpraca z angielską firmą Data Loop gwarantowała dostawę szybkich obwodów zcalonych. Oczywiście dyrektorzy MERY (J.H.) a zwłaszcza ówcześni dy - rektorzy Instytutu Maszyn Mate - matycznych-imm (L.Ł., R.K., A.J., i St.T) nie mogli wybaczyć Jackowi Jego technicznej zuch - wa łości. Stopniowo zaczęto me - todycznie wykańczać Jacka. Tym bardziej szło im to dobrze, że naczelnym dyrektorem Zjedno - cze nia MERA został J.H., były kierownik Wydziału Przemysłu KC, który miał wszelkie możliwe koneksje i znał się na wykań - czaniu. Myśmy z ramienia Krajowego Biu ra Informatyki - KBI poma - Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu Tel.: gali Jackowi, raz mu przekazałem via IMM pół miliona dolarów na zakup niezbędnych komponen - tów, ale pieniądze nie doszły dro - gą służbową do adresata. Nato - miast dyrektor naczelny IMM (R.K) zażądał, aby KBI skreśliło z listy K-202 i nie prowadziło statystyki jego wykorzystania. Oczywiście bojkotowaliśmy jego żądanie. Jacek zwijał się jak mógł i zbie - rał osobiście zamówienia na K- 202, natomiast dyrektorzy MERY odwiedzali potem dyrektora przed - siębiorstwa i sugerowali mu zer - wanie umowy, bowiem K-202 nie jest dobrym i zatwierdzonym do użytku komputerem. Często Jacek gościł członków Biura Poli - tycznego, którym prezentował swój komputer, podziwiali, gra - tulowali, ale na dole owi dyrekto - rzy robili swoje. Na jego temat raz zebrała się omal cała elita władzy gospodarczej, kiedyś w Gmachu KC o 10 wieczorem, na którą zaproszono mnie i red. St. Bratkowskiego, który obok red. Andrzeja Bobera bardzo popierał w prasie projekty Jacka. Atak na Jacka przypuścili dwaj dyrektorzy IMM, i o dziwo jeden nawet za - czął mówić łamanym angielskim, gdy wspomniał o Data Loop, zna - cząco sugerując - wywiad za - chodni. Przewodniczący zebra - nia zagroził zerwaniem spotkania o ile owi dyrektorzy nie zmienią tonu. Szef MERY J.H. od razu zapewnił władze, że MERA lubi K-202 i zajmie się produkcją. Oczywiście była to tylko mani - pulacja, MERA zastawiała coraz to większe sidła na Jacka. Nawet uruchomiła rozmowy z amery - kań ska firmą Litton w celu uru - chomienia produkcji minikompu - tera MOMIK ( pomimo Karpiń - skiego). Byle nie produkować K- 202 i nie popierać wybitnego polskiego konstruktora. Owi dy - rektorzy nie mieli kwalifikacji konstrukcyjnych, nie znali języ - ków zachodnich (ów jeden znał bardzo słabo), po prostu zazdroś - cili Jackowi. Co gorsze ci, co znali konstrukcje komputerów, a takich już było sporo, zwłaszcza w IMM, na PW, czy UW, nie odezwali się słowem w obronie Jacka. Myśmy w KBI popierali otwar - cie Jacka projekty tak słowem jak i funduszami (małymi, bowiem nielegalnie wysupływanymi z in nych). Kiedy na jednym z sympozjum siedzieliśmy z Jac - kiem razem, powiedziano, że jest to wyzwanie dla zebranych. Myś - my ich uspokoili, że nic z tego, bo wiem jesteśmy tylko człon - Dixie kami spółdzielni pracy próżny trud. Cóż, żegnaj Jacku, jesteś sym - bolem wielkiego, polskiego talen - tu inżynierskiego, którego rozk wit Strona 6 został nie tyle powstrzymany przez władze, a co przez klimat państwa totalitarnego. Także zo - stałeś powstrzymany przez tzw. polskie piekło, ludzi zazdros - nych i małych. Ale pamięć o To - bie pozostanie na zawsze w polskiej technice. VISTULA TRAVEL Promocyjne ceny BiletÛw do Polski Income - Tax Wakacje na s onecznym po udniu - ìlast minuteî Ubezpieczenia turystyczne - juø od $1.10 VISTULA TRAVEL Dundas St. E. Alderwood Naturopathic Clinic Jolanta Polewczak N.D.,M.D.(PL) Doctor of Naturopathic Medicine Detoxification Clinical Nutrition Chinese Medicine - Acupuncture - Chinese Herbal Patents Homeopathy Western Herbal Medicine BOWEN Therapy Tel: A Horner Ave., Etobicoke, M8W 2C3 Wysy ka paczek i pieniídzy Tel.: Dundas St. E. Unit 5A Mississauga

7 N o 04 (994) 15-28/02/2010 Strona 7 JÛzef Fudali Wyższy Urząd GÛrniczy Tradycje górnicze (3) Czwartego grudnia polscy gór - ni cy obchodzą swoje święto Barbórkę. Dla górników jest to dzień wolny od pracy. Święta Bar bara jest od wieków patronką górników. Św. Barbara żyła we wczesnym średniowieczu w mieście Niko de - mie w Bitymi (obecnie Azja Mniej sza). Jej ojcem był Dioskur, władca tej krainy i poganin. Chro - niąc córkę przed wpływami nowej wiary, a także chcąc ustrzec ją przed niebezpiecznymi konkuren - ta mi, ponieważ była bardzo pięk - na, wybudował wieżę z dwoma oknami i tam ją trzymał pod zam - knięciem. Kiedy wyjechał Barba - ra przyjęła wiarę chrześcijańską i dla uczczenia Trójcy Świętej ka - za ła wybić w wieży trzecie okno. Rozgniewany ojciec zakazał jej praktyk religijnych, a gdy to nie pomogło, zagroził ścięciem. Bar - ba ra uciekła i schroniła się w skalnej grocie. Wydał ją ptaszek. Wówczas ojciec poddał ją strasz - li wym torturom. Dla pośmiewiska była nago prowadzona po mieś - cie, bita i katowana. Jednak nie - zwykła jasność okryła jej ciało, dlatego nikt nie widział jej upod - lenia. Umęczoną i oszpeconą ojciec ściął własnoręcznie mie - czem. Zaraz po tym uderzył w nie go grom z nieba, zabijając go na miejscu. Górnikom grozi bez przerwy nagła śmierć, dlatego wybrali Św. Barbarę na swoją patronkę. Inne legendy podają, że ustanowili Bar barę swoją patronką, ponie - waż kryła się w skale, czyli w podziemiu. Górnicy wierzą, że Św. Barbara ochrania ich, przynosi ratunek w razie nieszczęścia, a także wyba - wia dusze zasypanych. W wielu kopalniach wybudo - wano kaplice Św. Barbary lub umie szczono w cechowni jej posągi i obrazy. Przed tymi wize - runkami przed rozpoczęciem pracy zapalano świece, odmawia - no pacierz i śpiewano pieśni, które intonował najstarszy wśród braci górniczej. Kult Św. Barbary został zacho - wany do dzisiaj. O uroczystościach barbórko - wych pisałem w pierwszym felie - tonie poświęconym tradycjom górniczym. Przypomnę tylko, że górnicy wystrojeni w paradne stroje, zbierali się na placu przed kopalnią lub w cechowni, skąd w porządku wojskowym maszero - wa li ze sztandarem i orkiestrą do kościoła. Podczas nabożeństwa grała orkiestra dęta. Po powrocie następował punkt kulminacyjny mianowanie nowych rębaczy. Potem ucztowano (tradycyjnie z tłustą wieprzowiną) i bawiono się przy dźwiękach orkiestry górni - czej. Górnik prowadził życie ubogie w rozrywki, szare i jednostajne. Miał więc skłonność do uroczys - tych obchodów wnoszących tro - chę rozmaitości w tę szarzyznę. Miasta czy osiedla górnicze były zamieszkałe przez ludzi, którzy czynnie lub biernie brali udział w procesie wydobywczym, wszyscy byli zainteresowani przebiegiem rozliczeń, przebiegiem górnicze - go święta, które jakby zamykało górniczy rok budżetowy, podob - nie jak dożynki podsumowują roczną działalność rolników. Dla tak wielkiego zebrania trzeba było odpowiedniej wielko - ści pomieszczenia. Takie po mie - sz czenia można było znaleźć w kościołach, które w tym przypad - ku ze względu na świecki charak - ter nie wchodziły w rachubę. W zamkach i pałacach, które jednak nie przyjmowały tej rangi gości. W zajazdach lub karczmach, których właściciele lub dzierżaw - cy żyli z odpłatnego udzielania gościnności. Uczestników zebrania należało zaprezentować całej społeczności miejskiej i niejako zapowiedzieć to ważne w życiu miasta wyda rze - nie. Najlepiej nadawał się do tego celu uroczysty i paradny pochód przez miasto. Poprzedzani górnikami niosą - cymi pochodnie (najsilniejsze dostępne wówczas źródło świat - ła), fanfarzystami i doboszami, dla podkreślenia swej godności jechali na czele konno: starosta gór niczy wraz z przysięgłymi, którzy ubrani byli w uroczyste stroje, z bronią boczną oraz pięk - nie zdobionymi bardami górni - czymi. Za nimi kolejno szli górnicy niosący posrebrzone lub pozło co - ne godło górnictwa, poczet sztan - darowy ze sztandarem górniczym, własna kapela górnicza. Pochód zamykali dozór górniczy, górnicy i hutnicy danego ośrodka górni - czego. Każdego roku koło Św. Barba - ry górnicy zbierali się w celu do - ko nania rozliczeń i ustalenia odpowiednich zamierzeń. Kwalifikowani rębacze stano - wili grupę zamkniętą i wyodrę - bnioną. Zajmowali uprzywilejo - wane miejsca także i poza ko - palnią. Do izby w której się zbie - ra li i gwarzyli przy piwie, nie wol no było wejść ładowaczom. Dystans ten był tak głęboki, że rozdzielał ojca od syna. W gronie górników obowiązywał go taki sam dystans wobec ojca, jak wobec obcych rębaczy. Kiedy syn został wyzwolony na rębacza, wówczas ojciec górnik w czasie uroczystości wyzwolin był obo - wiązany wypić z nim brater - stwo a potem traktować jako to - warzysza. Najważniejszym mo - men tem w życiu każdego górnika było pasowanie na maystra, czyli na rębacza. Kandydata zgłaszał sztygar, który sprawował opiekę nad kandydatem. Opieka ta sięgała bardzo głęboko, odczu - walna była również poza kopal - nią. Kandydat stawał się prawie członkiem rodziny, często żenił się z córką opiekuna. Uroczystość mianowania odby - wała się zawsze w dniu święta górniczego. Kierujący uroczys - toś ciami sztygarzy zasiadali wspólnie za stołem, na którym stał kru cyfiks i dwie zapalone świece. Rębacze siadali na ła - wach, kładąc na nich uprzednio swoje łaty (skó ry górnicze), bę - dące swois tym symbolem ich po - zycji zawo dowej. Kandydaci stali półkolem przed stołem i po wyczytaniu ich na - zwisk, po wypowiedzeniu się starszyzny odnośnie wszystkich warunków koniecznych do awan - sowania, składali przysięgę, opa - sywano ich łatą, którą od tego momentu mieli prawo nosić do munduru galowego a następnie wpisywano ich do Księgi Rodo - wodów Górniczych. W czasie następującej po tej uroczystości bie siady, stawiali swoim współto - wa rzyszom wódkę na łacie. Mówiło się, że jeżeli ktoś posta - wił gorzołka na łacie, to był już ważny i prawdziwy górnik. Tak świętowano barbórkę. Przypomnę też jak wyglądały codzienne posiłki górników. Na Górnym Śląsku w latach mię dzywojennych i po wojnie tradycyjny obiad był następujący: żur z kartoflami kraszony skwar - kami, wodzianka kraszona łojem, kapusta kiszona z grochem, tłuste mięso wieprzowe od brzucha (w tradycyjnej karczmie piwnej zostało z tego okresu golonko), ziemniaki gniecione lub kluski śląskie. W niedzielę i święto Barbórki, rosół, rolada lub królik, kluski ślą skie, czerwona (modra) kapu - sta, piwo. Tłuste jedzenie zda - niem górników, zabezpieczało przed skutkami pracy na dole, to jest przed gruźlicą, reumatyzmem i pylicą. Ponadto dostarczało ka - lorii utraconych w czasie cięż kiej pracy górniczej. Często gór ni cy wracając z szychty wstępo wali do leżącej na szlaku karczmy zwanej kapliczką, aby zadośću czynić przyjętym wierzeniom i wy pić kieliszek wódki dla spłu kania pyłu węglowego z płuc. Pito przeważnie na borg, należn ość spłacano po wypłacie. Na zakończenie pragnę wspom - nieć, że człowiekiem który roz - sła wił w górniczym świecie ideę spotkań gwarków, w którego sty - lizacji rodziła się górnicza obrzę - dowość wypracowana w murach Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie był prof. Witold Ża - bicki. Wielu absolwentów AGH pamięta tego wspaniałego czło - wie ka, który bez reszty poświęcił się idei krzewienia i kultywo - wania tradycji górniczych. Wśród wielu prowadzących karczmy piwne na szczególne wyróżnienie zasługuje uczeń Pa - na profesora, mgr inż. Jerzy Teodor Śliż z Cieszyna swój ród wy - wodzący. Jego zaangażowanie w przygotowanie karczmy, znajo - mość tradycji górniczych, kultura prowadzenia karczmy, postura i umiejętność picia piwa, zapewnia ją mu trwałe miejsce i w historii kultury górniczej, i w tra - dycji karczm piwnych. Pozosta - wiają niezatarty ślad w sercach i umysłach tych którzy z Nim to przeżywali. Niestety w marcu 2005 roku odszedł na wieczną szychtę. Dodam też, że sam od wielu lat a w praktyce od czasów studen - ckich interesuję się obrządkami górniczymi. Miałem i mam honor pełnić rolę Lisa Majora i pro wa - dzić młodych adeptów górni - czych do ceremonii skoku przez skórę. Obecnie ceremonie te są kulty wo wane prawie we wszyst - kich zakładach górniczych. A ponieważ uroczystości barbór ko - we odbywają się (po godzinach pracy) już dwa tygodnie przed świętem Barbary, przez wiele lat miałem zaszczyt uczestniczenia w kilkuset Spotkaniach Gwarków. I zawsze jest to dla mnie wielkie przeżycie.

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Grudnia (December) 2009 No 23(989) Polska po traktacie Traktat lizboński, który wszedł w życie 1 grudnia podporząd

Bardziej szczegółowo

Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka.

Sieć polskiej oligarchii finansowo-politycznej. Sektor morski w Polsce A.D. 2009. Najgorsze za nami? Wystrychnięci na dudka. POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Lipca (July) 2009 No 14 (980) Sektor morski w Polsce A.D. 2009 Dokończenie z poprzedniego wydania Henryk Bugłacki

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Maja (May) 2010 No 10 (1000) Wstydliwa słabość Moja Polska Wydarzenia po katastrofie w Smoleńsku ujawniły

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Września (September) 2010 No 18 (1008 Ludzie z cienia Burmistrz -Toronto - czyj? Po objęciu urzędu prezydenc

Bardziej szczegółowo

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO

Wojna nad Zatoką Perską (1) Rozmowa ze Stanisławem Tymińskim. JAN CZAN Broker. POLSKI TEATR MUZYCZNY w TORONTO POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Stycznia (January) 2011 No 2 (1016) Wartość Wartości niczego Czas na zmiany Izabella Bukraba-Rylska Książka

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Lipca (July) 2011 No 13 (1027 Wina intencjonalna Opublikowana Biała księga posłów PiS na temat tragedii w Smo

Bardziej szczegółowo

Bóg, honor, ojczyzna (2)

Bóg, honor, ojczyzna (2) POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Kwietnia (April) 2010 No 08 (998) Tragedia Polskiego Państwa Wojciech Błasiak Uroczystości pogrzebowe i sam

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dokończenie z Nr. 3(969) Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Dokończenie z Nr. 3(969) Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Marca (March) 2009 No 05 (971) Porozmawiajmy o węglu brunatnym (3) Wiesław Blaschke W najbliższych dniach przed

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Krzy sztof P., pracownik Univer- przestanie, w nieświadomości. 18 września sprawy. Donosił w niej, że PHZ Uni-

ISSN 0848-1946. Krzy sztof P., pracownik Univer- przestanie, w nieświadomości. 18 września sprawy. Donosił w niej, że PHZ Uni- POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Czerwca (June) 2011 No 12 (1026) Przesłanie Michała Falzmanna Ojczyzna Wyspach Dziewiczych, którą za - Jerzy

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Continued on page 18

ISSN 0848-1946. Continued on page 18 POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 1-15 Listopada (November) 2010 No 21 (1011 The Conservative Party By Robert Bothwell In Canada there were politi

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński

ISSN 0848-1946. Dariusz Witold Kulczyński POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Sierpnia (August) 2010 No 16 (1006) Dzień Żołnierza Polskiego w SPK Koło 20 Krystyna Sroczyńska W siedzibie

Bardziej szczegółowo

Trzecie urodziny. Polowanie na martwe dusze. The CCF and NDP. Czy upamiętniamy naszych bohaterów narodowych? www.nowykurier.com

Trzecie urodziny. Polowanie na martwe dusze. The CCF and NDP. Czy upamiętniamy naszych bohaterów narodowych? www.nowykurier.com POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-30 Listopada (November) 2010 No 22 (1012) The CCF and NDP By Robert Bothwell Canada s social-democratic left

Bardziej szczegółowo

Meandry polskiego lobbingu

Meandry polskiego lobbingu POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-28 Lutego (February) 2011 No 4 (1018) Meandry polskiego lobbingu Emil Muciński Lobbing - to słowo, wśród wie

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Numer 1 (73) marzec 2014 ISSN 1641-7992 Rok założenia 1996 IZBA GOSPODARCZA ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA Czyszczenie i diagnostyka rurek kondensatorowych Dotychczas przebadaliśmy 180 kondensatorów i

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

pojedynek z zimową nudą

pojedynek z zimową nudą MAGAZYN PRACOWNIKÓW NETII 3/2011 połączenie w dobrym stylu kawa z Randi Zuckerberg nasze akcje przewodnik giełdowy pracownik w procesie zmian firmowe podróże intercity pojedynek z zimową nudą TO JEST TEMAT

Bardziej szczegółowo

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII

IPI INVEST PARK INFO DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 WIEŻA BABEL Z CHIŃSZCZYZNĄ W TLE NOWOCZESNOŚĆ W STRATEGII IPI MAGAZYN WAŁBRZYSKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ INVEST-PARK ISSN 2353-7523 czerwiec 2014 nr 2/3 INVEST PARK INFO BARBARA KAŚNIKOWSKA DYLEMATY GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ 4 5 JAN MIODEK WIEŻA

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

KRONIKA 2010 SPIS TREŚCI

KRONIKA 2010 SPIS TREŚCI KRONIKA 2010 KRONIKA 2010 SPIS TREŚCI 4 LISTA ŻYCZEŃ 6-10 KALEJDOSKOP MAKRO I BRANŻOWY 11 ZASŁYSZANE 13 NAJCHĘTNIEJ CZYTANE W MMP24 14 WYWIAD O KREACJI Z KAGAMIM 16-24 OPINIE Z ZEWNĄTRZ: BRZUSZKIEWICZ,

Bardziej szczegółowo

PIERWSZA DEKADA > 16. Resortowe dzieci. Tkanka urbanistyczna. Wybory: Czas Farage a LONDON 2014 05 (203) FREE ISSN 1752-0339 TAKIE CZASY»13

PIERWSZA DEKADA > 16. Resortowe dzieci. Tkanka urbanistyczna. Wybory: Czas Farage a LONDON 2014 05 (203) FREE ISSN 1752-0339 TAKIE CZASY»13 LONDON 2014 05 (203) FREE ISSN 1752-0339 Maria Kaleta PIERWSZA DEKADA > 16 CZAS NA WYSPIE»03 Wybory: Czas Farage a Adam Dąbrowski: Nigel Farage uwielbia powtarzać słowa Gandhiego. Najpierw cię ignorują.

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI?

CZY POD WAWELEM BĘDĄ RZĄDZILI SOŁTYSI? 39 lat po cudzie na Wembley znów gramy z Anglią. Pokonanie wyspiarzy otworzyłoby drużynie Waldemara Fornalika bramę do historii 19 dziś sport Mieczysław Michalak/AG Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład

Bardziej szczegółowo

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH allegro.pl Licytuj dla WOŚP. Jeszcze dziś do 12 można zdobyć koszulkę, w której Robert Lewandowski zagrał z Rosją podczas Euro 2012. Wczoraj kosztowała 5 200 zł aukcje.wosp.org.pl R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place

MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202. Place Place MAGAZYN OSIEDLA BAŻANTOWO LATO 2014 ludzie / architektura / design / sport / zdrowie / nakład: 5000 ISSN 2299-7202 PRZEMO ŁUKASIK Idee zamiast zniczy s REHABILITUJE ARCHITEKTURĘ, PRZYWRACA DO ŻYCIA

Bardziej szczegółowo

Odcięci od miasta. Na naszym portalu. POBIERZ ZE STRONY www: reporterleszczynski.pl. kwietnia 2013. ogłoszenia już od 62 groszy z VAT

Odcięci od miasta. Na naszym portalu. POBIERZ ZE STRONY www: reporterleszczynski.pl. kwietnia 2013. ogłoszenia już od 62 groszy z VAT POBIERZ ZE STRONY www: reporterleszczynski.pl Dwadzieścia lat w szpitalach Rzeźba to jedna z jego trzech miłości. Rzeźbić zaczął już po amputacji obu dłoni. W znalezionym kawałku kory zobaczył twarz Jezusa

Bardziej szczegółowo

STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP

STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP STR. 6-7 BART OMIEJ ŒLAZYK TWÓRCA PROJEKTU WSPIERANIA PRZEDSIÊBIORCZOŒCI PWP W NUMERZE M.IN.: WROCŁAWSKIE PODGLĄDANIE STOLIC DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LOWER SILESIAN CHAMBER OF COMMERCE 50-029 Wroc

Bardziej szczegółowo