Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

2 Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stworzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U po z. 843) oraz na po dstaw ie uwag wnie sionyc h przez naucz ycieli, uczniów i rodziców. Materiał był konsultowany w zespołach ds. opracowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, złoŝonych z nauczycieli, uczniów - reprezentantów szkolnej społeczności oraz rodziców. Wewnątrzszkolny System Oceniania uwzględnia zasady diagnozowania, oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia. Daje kaŝdemu uczniowi moŝliwość harmonijnego i wszechstronnego rozwoju. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi załącznik do Statutu Szkoły i jest jego integralną częścią.

3 I. Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. 1. Ocena powinna odzwierciedlać a) poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości wynikających z programu nauczania, b) zachowanie ucznia. 2. Celem oceniania jest: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; f) umoŝliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 2a. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 3) ustalanie ocen bieŝących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a takŝe śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyŝszych niŝ przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 3. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych moŝliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: a) z niepełnosprawności; b) z niedostosowania społecznego; c) z zagroŝenia niedostosowaniem społecznym; d) ze szczególnych uzdolnień; e) ze specyficznych trudności w uczeniu się; f) z zaburzeń komunikacji językowej; g) z choroby przewlekłej; h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; i) z niepowodzeń edukacyjnych Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie informacji, opinii lub orzeczenia publicznej (niepublicznej) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej w oparciu o wskazówki zespołu pedagogicznego dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych moŝliwości i potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemoŝliwiające sprostanie wymaganiom. 4. Nauczyciele zobowiązani są na zajęciach edukacyjnych do indywidualizacji nauczania. 5. W ramach zajęć pozalekcyjnych nauczyciel ponadto moŝe: - pracować z uczniem zdolnym poprzez motywowanie i przygotowywanie go do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych, - prowadzić koła zainteresowań z róŝnych dziedzin, - prowadzić z uczniem słabym zajęcia wyrównawcze,

4 Zajęcia pozalekcyjne z uczniem zdolnym i słabym nie kolidują z planem lekcji klas i spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny psychiczno-fizycznej ucznia. 6. Wnoszenie zmian do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest poprzedzone konsultacjami z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Zaktualizowany Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Szkoły, Radę Rodziców.

5 II. Tryb oceniania i skala ocen 1. Kontrakt nauczyciel-uczeń: a) z początkiem roku szkolnego kaŝdy nauczyciel zobowiązany jest zawrzeć kontrakt, w którym określa zakres wymagań na poszczególne oceny, sposób ich egzekwowania oraz warunki i tryb uzyskania wyŝszej niŝ przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej. Zawarte w kontrakcie ustalenia nauczyciel przedstawia równieŝ rodzicom (prawnym opiekunom). b) wychowawca klasy na początku kaŝdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, w tym o warunkach i trybie otrzymania wyŝszej niŝ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 1a. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 1) bieŝące; 2) klasyfikacyjne: a) śródroczne i roczne, b) końcowe. 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na ustalonych zasadach: - uczniowie otrzymują ocenione prace na lekcji (do wglądu) wraz z ich omówieniem - ocenione prace pisemne nauczyciel zobowiązany jest oddać uczniom najpóźniej do 2 tygodni - prace pisemne ucznia przechowuje nauczyciel, udostępniając je rodzicom na kaŝde ich Ŝyczenie - na wniosek ucznia lub jego rodziców lub opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę. 3. Wymagania na oceny szkolne związane z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi moŝe formułować tylko nauczyciel prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania. 4. Wymagania na ocenę końcoworoczną (śródroczną) z wychowania fizycznego uwzględniają przede wszystkim systematyczne i aktywne uczestnictwo, zaangaŝowanie i wysiłek ucznia (oceny dominujące), osiągany postęp w wynikach sportowych, umiejętności ruchowe, wyniki współzawodnictwa w zespole oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej (oceny wspomagające). 5. Przed końcoworocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 6. O przewidywanych ocenach, a w szczególności o ocenach niedostatecznych nauczyciele informują na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca na zebraniu informuje o tym fakcie rodziców. JeŜeli rodzic nie był obecny na zebraniu, wychowawca musi poinformować rodziców o zaistniałym zagroŝeniu oceną niedostateczną listem poleconym. 7. Skala ocen bieŝących, śródrocznych i rocznej oceny klasyfikacyjnej: a) oceny pozytywne: - stopień celujący 6 - stopień bardzo dobry 5 - stopień dobry 4 - stopień dostateczny 3, - stopień dopuszczający 2 b) ocena negatywna: - stopień niedostateczny 1 8. Wymagania na poszczególne oceny: CELUJĄCY - materiał opanowany w stopniu wykraczającym poza program. Uczeń wykazuje wybitne zainteresowania i zdolności w przedmiocie. Swobodnie i samodzielnie potrafi wnioskować, analizować i rozwiązywać problemy, wykazuje bardzo duŝą zdolność logicznego myślenia wiązania faktów i zdolność korelacji między przedmiotowej, BARDZO DOBRY - pełne opanowanie materiału programowego, uczeń jest bardzo aktywny i systematyczny,

6 zainteresowany przedmiotem, szeroka wiedza pozwala mu na wnikliwe i ciekawe wnioski, analizę i podsumowanie DOBRY - niepełne opanowanie materiału programowego, ale opanowanie go na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe - uczeń porusza się po opanowanym materiale, jest systematyczny, uczestniczy w lekcjach. Potrafi wnioskować, analizować i rozwiązywać zadania problemowe, wiązać teorię z praktyką i łączyć wiedzę z róŝnych przedmiotów DOSTATECZNY - opanowanie wiadomości na poziomie podstawowym, uczeń rozumie i potrafi połączyć poszczególne zagadnienia występujące w materiale programowym. Myśli logicznie, potrafi w minimalnym stopniu wnioskować i analizować. Jest w miarę systematyczny w przygotowaniach na zajęciach, od czasu do czasu aktywny na lekcji. DOPUSZCZAJĄCY - braki w opanowaniu wiadomości na poziomie podstawowym. Uczeń mało zdolny, niesystematyczny, nie wykazuje umiejętności logicznego myślenia NIEDOSTATECZNY - uczeń nie opanował wiadomości na poziomie podstawowym, brak jakiegokolwiek zainteresowania przedmiotem. 9. Nauczyciel zgodnie z zasadami kontraktu moŝe przy ocenianiu ucznia skorzystać z procentowej skali ocen : - celujący powyŝej 100% - bardzo dobry od 90 do 100% - dobry od 70 do 89 % - dostateczny od 50 do 69 % - dopuszczający od 40 do 49 % - niedostateczny od 0 do 39% 10. W ocenach bieŝących moŝliwe są odmienności, jeśli wynikają one ze specyfiki przedmiotu lub potrzeb danej klasy pod warunkiem przestrzegania przepisów wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 11. Podział roku szkolnego. Zajęcia dydaktyczne w danym roku szkolnym odbywają się w dwóch okresach : a) zimowym od 1 września do dnia konferencji klasyfikacyjnej śródrocznej b) letnim - od pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego dnia nauki 12. Ocena śródroczna powinna: - uwzględnić wszystkie oceny bieŝące,, - podsumowywać wszystkie osiągnięcia ucznia z danego przedmiotu w danym okresie. 13. Uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną zobowiązany jest do udziału w zajęciach wyrównawczych w wymiarze wyznaczonym przez nauczyciela niezaliczonego przedmiotu, celem realizacji wymaganej przez prawo oświatowe zasady udzielenia uczniowi szansy uzupełnienia braków. W trakcie zajęć wyrównawczych nauczyciel stwierdza czy uczeń opanował niezaliczoną partię materiału. W tym celu stosuje róŝne metody dydaktyczne. Stwierdzenie braku wiedzy i umiejętności ma skutek w ocenie rocznej. Nieopanowanie materiału z I semestru objętego podstawą programową uniemoŝliwia promocję do wyŝszej klasy. 14. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za niezaliczony sprawdzian w czasie określonym w kontrakcie z nauczycielem. 15. Niezaliczone partie materiału mogą stanowić podstawę do obniŝenia ocen aŝ do wystawienia niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 16. Uczeń, który opuścił 30% godzin lekcyjnych danego przedmiotu w jednym semestrze, mimo iŝ ma pozytywne oceny, jest zobowiązany zaliczyć materiał całego semestru. W przypadku nie przystąpienia do sprawdzianu lub odpowiedzi nauczyciel wpisuje cząstkową ocenę niedostateczną. Uczeń, który posiada 100%-ową frekwencję w semestrze na danym przedmiocie otrzymuje dodatkową ocenę bardzo dobrą, która jest równa ocenie z odpowiedzi, chyba Ŝe kontrakt mówi inaczej. Ocena za frekwencję nie moŝe być decydująca przy zagroŝeniu oceną niedostateczną. Roczna ocena klasyfikacyjna jest ostatnią oceną klasyfikacyjną ustaloną w danym roku szkolnym. 17. JeŜeli uczeń uzyska 100%-ową frekwencję na zajęciach wyrównawczych z danego przedmiotu,

7 otrzymuje ocenę bardzo dobrą równoznaczną z oceną z odpowiedzi. 17a. Frekwencja za ostatni tydzień roku szkolnego rozliczana jest łącznie z frekwencją za miesiąc wrzesień następnego roku szkolnego. 18. Ocena śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest efektem systematycznej pracy w ciągu całego semestru (roku). Nie przewiduje się na koniec zdawania, zaliczania materiału programowego, sprawdzianu końcowego lub tym podobne. Dotyczy to takŝe praktyki zawodowej, podczas, której nie wolno zaliczać materiału. 19. Ocena śródroczna i roczna z religii lub etyki wliczana jest do średniej ocen. 20. Warunkiem uzyskania promocji do następnej klasy jest otrzymanie na koniec I i II semestru oceny, co najmniej dopuszczającej. Rada Pedagogiczna moŝe podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy wyŝszej, lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę roczną z zachowania. 21. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, naleŝy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 22. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej stosujemy skalę przedstawioną w punkcie 8 i 9 regulaminu WSO oraz średnią waŝoną. Ocena średnia waŝona ustalona jest na podstawie kontraktu nauczyciela z uczniem z danego przedmiotu. 23. Roczna ocena klasyfikacyjna powinna: - uwzględniać oceny śródroczne, moŝe, ale nie musi być średnią arytmetyczną ocen - być podsumowaniem całorocznej pracy ucznia, - odzwierciedlać stopień opanowania materiału nauczania,, - uwzględnić zdolności poszczególnych uczniów i odnosić się do ucznia, a nie do średniego poziomu klasy. 23a. W celu podwyŝszenia przewidywanej oceny śródrocznej/rocznej uczeń ma prawo poprawić kaŝdą ocenę cząstkową tylko na zajęciach pozalekcyjnych. Procedury poprawiania ocen cząstkowych zawarte są w przedmiotowych kontraktach nauczyciel-uczeń. 24. Ocena niedostateczna wystawiona na koniec roku musi być uzasadniona. Uzasadnienie naleŝy zapisać w protokole z konferencji klasyfikacyjnej. 25. Spotkania z rodzicami: a) szkoła organizuje co najmniej 4 razy w roku spotkania z rodzicami, na których wychowawcy informują o wynikach uczniów, rodzice mają moŝliwość konsultacji indywidualnych z uczącymi poszczególnych przedmiotów, b) na pierwszym spotkaniu z rodzicami wychowawca zapoznaje z zaktualizowanym WSO, c) obecność rodziców na spotkaniach z wychowawcą dziecka jest obowiązkowa i potwierdzona w dzienniku d) nieobecnych na zebraniu rodziców dziecka zagroŝonego ocenami niedostatecznymi, wychowawca powiadamia listem poleconym o braku postępów dziecka w nauce na 1miesiąc przed końcem semestru. 26. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych (np.) w zaleŝności od liczby godzin w tygodniu : - przy 1 i 2 godz. lekcyjnych z przedmiotu 1 np. w semestrze a przy większej liczbie godzin 2 np. w semestrze - w semestrze, w którym przypada praktyka zawodowa np. ogranicza się do 1, - regulamin szkoły utrzymuje nadal losowanie tzw. szczęśliwego numerka uprawniającego do zwolnienia z pytania ucznia w danym dniu - na miesiąc przed klasyfikacją semestralną/śródroczną i roczną moŝliwość korzystania z np. i szczęśliwego numerka" zostaje zawieszona, - na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu po 2-tygodniowej nieobecności w szkole uczeń moŝe nie być pytany po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi. 27. Nauczyciel nie powinien bez zgody uczniów zadawać zadań domowych na dłuŝsze przerwy świąteczne i ferie. 28. W ciągu tygodnia mogą się odbyć 3 zapowiedziane (z tygodniowym wyprzedzeniem) sprawdziany i dowolna liczba niezapowiedzianych kartkówek.

8 29. Na jednej jednostce lekcyjnej uczeń nie moŝe otrzymać więcej niŝ jedną ocenę niedostateczną nie wliczając ocen z oddanych sprawdzianów i kartkówek. 30. Dyrektor Szkoły moŝe zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii lekarza. O zwolnienie ucznia z obecności na zajęciach wychowania fizycznego w przypadku, gdy są to pierwsze lub ostatnie lekcje, występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają oni podanie i oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za swojego syna (córkę) w trakcie trwania zajęć wychowania fizycznego. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego lub religii/etyki lub wychowania do Ŝycia w rodzinie powinien przebywać w tym czasie w bibliotece szkolnej. 30a. Uczeń moŝe być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych moŝliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń uczestniczy w zajęciach i pozostaje w tym czasie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. 31. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy wyŝszej z wyróŝnieniem. 32. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 33. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się takŝe końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9 III. Warunki i tryb egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych. l. Egzaminy sprawdzające : - egzamin moŝe mieć miejsce, jeŝeli roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; - egzamin sprawdzający moŝe się odbyć na podstawie umotywowanego wniosku ucznia, rodziców (prawnych opiekunów), którzy podwaŝają roczną ocenę klasyfikacyjną wystawioną przez nauczyciela lub roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania; - wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) powinien być złoŝony nie później niŝ w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - egzamin sprawdzający nie moŝe dotyczyć oceny niedostatecznej, która moŝe być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego; - egzamin sprawdzający odbywa się, przed co najmniej 3-osobową komisją powołaną przez Dyrektora Szkoły; - w przypadku wniosku o ponowne ustalenie oceny z zachowania ocenę taką ustala komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie: dyrektor, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel i pedagog; - w przypadku zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego egzamin sprawdzający ma formę zadań praktycznych. 2. Egzaminy klasyfikacyjne: - uczeń moŝe nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeŝeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania; - uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŝe zdawać egzamin klasyfikacyjny; - na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna moŝe wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny; - ze względów organizacyjnych kaŝdy uczeń zobowiązany jest do złoŝenia podania o egzamin klasyfikacyjny na ręce dyrekcji szkoły. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować uczniów nieklasyfikowanych o tej konieczności i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym; - szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 3. Egzaminy poprawkowe: - egzamin poprawkowy wyznaczony jest tylko w przypadku rocznej oceny niedostatecznej;; - uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, moŝe zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć; - egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia;; - prawo do egzaminu poprawkowego ma takŝe uczeń zdający egzamin klasyfikacyjny.. Uwzględniając moŝliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna moŝe jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyŝszej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, Ŝe te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyŝszej. Nie dotyczy to ucznia klasy programowo najwyŝszej. 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia się do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) dokumentację dotyczącą przebiegu egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego lub poprawkowego.

10 IV. Kryteria ocen z zachowania 1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać: - funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, - respektowanie zasad współŝycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a takŝe przestrzegania odpowiedniego wyglądu i ubioru, - ocenę z zachowania śródroczną i roczną klasyfikacyjną ustala się wg następującej skali: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne - ocena z zachowania ustalana jest przez wychowawcę wg kryteriów zawartych w punkcie 2 niniejszego regulaminu 2. Uczeń na początku kaŝdego semestru otrzymuje kredyt 100 punktów. Uczeń moŝe starać się uzyskać dodatkowe punkty, moŝe je równieŝ utracić. Punkty przydziela wychowawca, nauczyciel przedmiotowy. Uczeń kaŝdorazowo otrzymuje punkty za: a. Udział w konkursach : - szkolnych 0-5 pkt - wyŝszego szczebla 0-15 pkt b. Reprezentację szkoły na zewnątrz : - spotkania, seminaria, debaty, akcja krwiodawstwa itp pkt. - spotkania po lekcjach, w soboty, dni wolne, 0-15 pkt c. Udział w zawodach sportowych : - szkolnych 5 pkt. - międzyszkolnych 15 pkt. - wyŝszych 25 pkt. d. Udział w olimpiadach przedmiotowych : - etap szkolny 0-10 pkt. - etap okręgowy 0-20 pkt - etap ogólnopolski 0-30 pkt. e. Funkcje w klasie, Samorządzie Uczniowskim: - przewodniczący SU 0-30 pkt - zastępca przewodniczącego SU, inne funkcje w SU 0-20 pkt - przewodniczący klasy 0-15 pkt - zastępca przewodniczącego klasy 0-10 pkt - skarbnik klasowy 0-10 pkt - inne 0-10 pkt f. Praca na rzecz szkoły 5 pkt. - Przyniesienie materiałów 1 pkt - Przyniesienie materiałów na gazetkę, lekcje 0-2 pkt - Odbicie na ksero 0-3 pkt - Wykonanie pracy 0-4 pkt - Pomysł i wykonanie 0-5 pkt g. Praca na rzecz klasy 0-5 pkt h. Praca na rzecz środowiska 0-5 pkt i. Pomoc koleŝeńska 0-5 pkt j. 100 % frekwencja w semestrze 15 pkt k. Do 10 godzin usprawiedliwionych 10 pkt.

11 3. Uczeń kaŝdorazowo traci punkty za: a. Picie alkoholu 100 pkt. b. Agresja fizyczna 100 pkt. c. UŜywanie, rozprowadzanie środków odurzających 100 pkt. d. KradzieŜ 100 pkt. e. Palenie papierosów oraz uŝywanie e-papierosów 50 pkt. f. Fałszowanie dokumentów i oszustwo 50 pkt. g. Niszczenie mienia prywatnego i szkolnego 50 pkt. h. Samowolne opuszczenie budynku szkoły w czasie trwania przerw i zajęć lekcyjnych 20 pkt. i. Wagary 20 pkt. j. Brak kultury osobistej 20 pkt. k. LekcewaŜący stosunek do powierzonych zadań 20 pkt. l. Brak uroczystego stroju w dniach uroczystości szkolnych 5 pkt. m. Niestosowny strój na terenie szkoły 5 pkt. Ubranie powinno: - zakrywać cały odcinek barkowy (w przypadku bluzek i sukienek) - zakrywać cały brzuch, plecy oraz uda (w przypadku spódnic, spodni, bluzek, sukienek) Nie zezwala się na noszenie w szkole kolczyków (za wyjątkiem skromnych kolczyków w uszach) oraz wyzywającego makijaŝu. n. Godziny nieusprawiedliwione 2 pkt Wychowawca przyjmuje usprawiedliwienia, jedynie w formie pisemnej, z podaniem przyczyny nieobecności, na pierwszej godzinie wychowawczej po nieobecności jednak nie później niŝ po dwóch tygodniach od nieobecności ucznia w szkole. o. Spóźnienia 1 pkt p. UŜywanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego (dyktafon, kamera, aparat fotograficzny itp.) na zajęciach lekcyjnych 10 pkt. q. Rozklejanie na terenie szkoły emblematów klubów sportowych 10 pkt. 4. Punktacja oceny z zachowania: Wzorowe 130 pkt i więcej Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie 49-0 Naganne poniŝej 0 punktów 5. JeŜeli uczeń w ciągu semestru uzyska 50 pkt. to bez względu na punkty plusowe nie moŝe otrzymać oceny wzorowej, natomiast jak otrzyma -100 pkt. to nie moŝe otrzymać oceny bardzo dobrej. 6. Punkty do zachowania związane z działalnością sportową. KaŜdy uczeń reprezentujący szkołę w danej konkurencji uzyskuje : a. Reprezentant szkoły 0-5 pkt b. Udział w rozgrywkach : - szkolne 0-5 pkt - eliminacje 0-10 pkt - półfinał 0-20 pkt - finał 0-30 pkt c. Udział w zajęciach w soboty, niedziele i po lekcjach po 5 pkt kaŝdorazowo. d. Prace na rzecz sportu szkolnego (gazetka, kronika, pomoce) 0-5 pkt. 7. W przypadku, gdy ocena klasyfikacyjna zachowania została wydana niezgodnie z przepisami uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) niezwłocznie mogą zgłosić zastrzeŝenia. Weryfikacja oceny następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeŝeń. 8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję ucznia.

12 V. Kary: 1. Katalog kar: 1) Upomnienie wychowawcy. 2) Upomnienie przed klasą. 3) Upomnienie dyrektora i/lub wezwanie rodziców. 4) Publiczna nagana dyrektora szkoły i/lub przeniesienie do innej klasy. 5) Zawieszenie w prawach ucznia lub przeniesienie do innej szkoły. 6) Skreślenie z listy uczniów. Ad.1 Upomnienie wychowawcy Niewłaściwe zachowanie ucznia w czasie pobytu w szkole i poza szkołą (niestosowny ubiór, przeszkadzanie nauczycielowi i kolegom w prowadzeniu lekcji, palenie papierosów, uŝywanie przez ucznia niecenzuralnych wyraŝeń itp. podlegają takŝe systemowi punktacji ujętej w Kryteriach ocen z zachowania". Ad. 2 Nagana przed klasą Za powtarzające się zachowanie wymienione w punkcie 1, nagminne spóźnienia, sporadyczne wagary - podlega takŝe systemowi punktacji ujętej w Kryteriach ocen z zachowania". Ad. 3 Upomnienia dyrektora i/lub wezwanie rodziców. Niewłaściwe zachowanie ucznia na wycieczkach i innych wyjściach zorganizowanych (np. picie alkoholu, uŝywanie narkotyków) zniesławienie imienia szkoły, kradzieŝe, fałszowanie zwolnień i inne oszustwa. Działaniom o charakterze wykroczenia i przestępstw dyrektor nadaje tok prawny. Ad. 4 Publiczna nagana dyrektora szkoły i/lub przeniesienie do innej klasy. Drastyczna lub powtarzająca się dewastacja mienia, notoryczne kradzieŝe i oszustwa, chuligańskie wybryki na terenie szkoły i poza szkołą. Ad. 5 Zawieszenie w prawach ucznia lub przeniesienie do innej szkoły. JeŜeli powyŝsze kary nie odniosą właściwych skutków dyrektor szkoły moŝe zawiesić w prawach lub przenieść ucznia do innej placówki oświatowej. Ad. 6 Skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły, gdy uczeń jest niepełnoletni. a) za niewłaściwe zachowanie ucznia w stosunku do nauczyciela np. czynna napaść b) zachowanie raŝąco przekraczające ogólne normy moralne (pod wpływem alkoholu, narkotyków lub bez ich wpływu zachowuje się agresywnie, wulgarnie, naraŝając swoje i innych zdrowie lub Ŝycie, dewastuje i niszczy mienie szkolne lub innych osób (prawnych, fizycznych) c) w wypadkach innych raŝących przewinień - uczeń nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne bez Ŝadnego uzasadnienia mimo prób kontaktu z nim i rodzicami lub opiekunami prawnymi -wagaruje bardzo duŝa liczba godzin nieusprawiedliwionych (50% godzin w semestrze). - na wniosek rodziców jeŝeli uczeń stanowi powaŝne zagroŝenie moralne i fizyczne na ich dzieci i wywiera na nich negatywny wpływ, znęca się nad kolegami lub systematycznie ich deprawuje - rozprowadzanie narkotyków. 2. Wykroczenia uczniów, które podlegają odpowiedzialności karnej przed sądami (w przypadku nieletnich - sądami dla nieletnich) : - zakłócanie uroczystości państwowych - niewłaściwe i nieobyczajne zachowanie w miejscach publicznych - dewastacja mienia w miejscach publicznych (elewacje budynków, słupy ogłoszeniowe, umyślne uszkadzanie afiszu, plakatu, znaku ostrzegającego o groŝącym niebezpieczeństwie) - niszczenie urządzeń przeznaczonych do uŝytku publicznego (sprzęt gaśniczy, instalacja oświetleniowa) - spoŝywanie napoju alkoholowego oraz posiadanie, spoŝywanie i handel środkami odurzającymi w miejscach publicznych (w szkole, przed szkołą, na ulicy, na wycieczce, w autokarze itp.) - kradzieŝ lub przywłaszczenie cudzej rzeczy, fałszerstwa.

13 3. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za spowodowane w majątku szkoły straty, jak równieŝ pokrywa koszty interwencji słuŝb zewnętrznych. 4. W powyŝszych sytuacjach podejmowane będą natychmiastowe działania interwencyjne zgodne z procedurami ujętymi w Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i MłodzieŜy i wynikające z odpowiednich aktów prawnych. VI. Nagrody (podlegające takŝe systemowi punktacji ujętej w Kryteriach ocen z zachowania") 1. WyróŜnienie na forum klasy. 2. WyróŜnienie przed rodzicami na wywiadówce. 3. WyróŜnienie na akademii (apelu) przez dyrektora szkoły - nagroda ksiąŝkowa. 4. Nagroda rzeczowa (pienięŝna, wycieczka) - indywidualna dla ucznia lub grupowa dla klasy. 5. List pochwalny. Ad.1 Udzielanie się na terenie klasy: - dekoracje klasy - samopomoc koleŝeńska - dobra praca samorządu klasowego - za dobre wyniki w nauce i bardzo dobrą frekwencję Ad. 2 - bardzo dobre wyniki w nauce - 100% frekwencję - za udział w : konkursach, rozgrywkach sportowych, olimpiadach - wyróŝniająca się działalność na rzecz klasy, szkoły, środowiska Ad. 3 - osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych - za zaangaŝowaną działalność w samorządzie szkolnym lub inną działalność na rzecz szkoły - bardzo dobre wyniki w nauce i 100% frekwencję Ad. 4 - za wybitne osiągnięcia w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz - za najlepsze wyniki w nauce na terenie szkoły Ad. 5 - za całokształt osiągnięć w nauce i za zaangaŝowanie w pracy na rzecz szkoły i środowiska Katowice, 16 marca 2004 r. Ewaluację WSO przeprowadzono 31 sierpnia 2015 roku.

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia

Wewnątrzszkolny system oceniania. Zasady oceniania i promowania uczniów. Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia Wewnątrzszkolny system oceniania Zasady oceniania i promowania uczniów Wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 30.11.2010 Nr 3/2010/2011 R o z d z i a ł 1. P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE

STATUT. IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE STATUT IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. Miłośników Ziemi Śląskiej w CHORZOWIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 17.09.1991r. o systemie oświaty 2. Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA i PROMOWANIA Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących CONRADINUM Opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. (Dz.U. nr 83

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30

Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Warszawie przy ul. Smolnej 30 Statut XVIII LO im Jana Zamoyskiego w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 XVIII Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR

Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR Liceum Ogólnokształcące ANIMATOR 44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 3, tel./fax (32) 775 18-37 www.animator.halogen.org.pl e-mail: sekretariat@halogen.org.pl STATUT SZKOŁY Spis treści PODSTAWA PRAWNA... 3

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo