Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach"

Transkrypt

1 Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

2 Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego w Katowicach stworzony został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U po z. 843) oraz na po dstaw ie uwag wnie sionyc h przez naucz ycieli, uczniów i rodziców. Materiał był konsultowany w zespołach ds. opracowania Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, złoŝonych z nauczycieli, uczniów - reprezentantów szkolnej społeczności oraz rodziców. Wewnątrzszkolny System Oceniania uwzględnia zasady diagnozowania, oceniania, klasyfikowania i promowania ucznia. Daje kaŝdemu uczniowi moŝliwość harmonijnego i wszechstronnego rozwoju. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi załącznik do Statutu Szkoły i jest jego integralną częścią.

3 I. Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. 1. Ocena powinna odzwierciedlać a) poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości wynikających z programu nauczania, b) zachowanie ucznia. 2. Celem oceniania jest: a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie; b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć; c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju; d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu; e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia; f) umoŝliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. 2a. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych ocen śródrocznych i rocznych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych; 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 3) ustalanie ocen bieŝących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, a takŝe śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 4) przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 6) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyŝszych niŝ przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia. 3. Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych moŝliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: a) z niepełnosprawności; b) z niedostosowania społecznego; c) z zagroŝenia niedostosowaniem społecznym; d) ze szczególnych uzdolnień; e) ze specyficznych trudności w uczeniu się; f) z zaburzeń komunikacji językowej; g) z choroby przewlekłej; h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; i) z niepowodzeń edukacyjnych Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie informacji, opinii lub orzeczenia publicznej (niepublicznej) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej (niepublicznej) poradni specjalistycznej w oparciu o wskazówki zespołu pedagogicznego dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych moŝliwości i potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemoŝliwiające sprostanie wymaganiom. 4. Nauczyciele zobowiązani są na zajęciach edukacyjnych do indywidualizacji nauczania. 5. W ramach zajęć pozalekcyjnych nauczyciel ponadto moŝe: - pracować z uczniem zdolnym poprzez motywowanie i przygotowywanie go do udziału w konkursach, olimpiadach przedmiotowych i zawodach sportowych, - prowadzić koła zainteresowań z róŝnych dziedzin, - prowadzić z uczniem słabym zajęcia wyrównawcze,

4 Zajęcia pozalekcyjne z uczniem zdolnym i słabym nie kolidują z planem lekcji klas i spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny psychiczno-fizycznej ucznia. 6. Wnoszenie zmian do Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania jest poprzedzone konsultacjami z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Zaktualizowany Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną, Samorząd Szkoły, Radę Rodziców.

5 II. Tryb oceniania i skala ocen 1. Kontrakt nauczyciel-uczeń: a) z początkiem roku szkolnego kaŝdy nauczyciel zobowiązany jest zawrzeć kontrakt, w którym określa zakres wymagań na poszczególne oceny, sposób ich egzekwowania oraz warunki i tryb uzyskania wyŝszej niŝ przewidywana rocznej (śródrocznej) oceny klasyfikacyjnej. Zawarte w kontrakcie ustalenia nauczyciel przedstawia równieŝ rodzicom (prawnym opiekunom). b) wychowawca klasy na początku kaŝdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o zasadach oceniania zachowania, w tym o warunkach i trybie otrzymania wyŝszej niŝ przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 1a. Uczeń w trakcie nauki w szkole otrzymuje oceny: 1) bieŝące; 2) klasyfikacyjne: a) śródroczne i roczne, b) końcowe. 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu na ustalonych zasadach: - uczniowie otrzymują ocenione prace na lekcji (do wglądu) wraz z ich omówieniem - ocenione prace pisemne nauczyciel zobowiązany jest oddać uczniom najpóźniej do 2 tygodni - prace pisemne ucznia przechowuje nauczyciel, udostępniając je rodzicom na kaŝde ich Ŝyczenie - na wniosek ucznia lub jego rodziców lub opiekunów prawnych nauczyciel uzasadnia pisemnie ustaloną ocenę. 3. Wymagania na oceny szkolne związane z poszczególnymi zajęciami edukacyjnymi moŝe formułować tylko nauczyciel prowadzący zajęcia w oparciu o realizowany przez siebie program nauczania. 4. Wymagania na ocenę końcoworoczną (śródroczną) z wychowania fizycznego uwzględniają przede wszystkim systematyczne i aktywne uczestnictwo, zaangaŝowanie i wysiłek ucznia (oceny dominujące), osiągany postęp w wynikach sportowych, umiejętności ruchowe, wyniki współzawodnictwa w zespole oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej (oceny wspomagające). 5. Przed końcoworocznym (śródrocznym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych (śródrocznych) ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 6. O przewidywanych ocenach, a w szczególności o ocenach niedostatecznych nauczyciele informują na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Wychowawca na zebraniu informuje o tym fakcie rodziców. JeŜeli rodzic nie był obecny na zebraniu, wychowawca musi poinformować rodziców o zaistniałym zagroŝeniu oceną niedostateczną listem poleconym. 7. Skala ocen bieŝących, śródrocznych i rocznej oceny klasyfikacyjnej: a) oceny pozytywne: - stopień celujący 6 - stopień bardzo dobry 5 - stopień dobry 4 - stopień dostateczny 3, - stopień dopuszczający 2 b) ocena negatywna: - stopień niedostateczny 1 8. Wymagania na poszczególne oceny: CELUJĄCY - materiał opanowany w stopniu wykraczającym poza program. Uczeń wykazuje wybitne zainteresowania i zdolności w przedmiocie. Swobodnie i samodzielnie potrafi wnioskować, analizować i rozwiązywać problemy, wykazuje bardzo duŝą zdolność logicznego myślenia wiązania faktów i zdolność korelacji między przedmiotowej, BARDZO DOBRY - pełne opanowanie materiału programowego, uczeń jest bardzo aktywny i systematyczny,

6 zainteresowany przedmiotem, szeroka wiedza pozwala mu na wnikliwe i ciekawe wnioski, analizę i podsumowanie DOBRY - niepełne opanowanie materiału programowego, ale opanowanie go na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe - uczeń porusza się po opanowanym materiale, jest systematyczny, uczestniczy w lekcjach. Potrafi wnioskować, analizować i rozwiązywać zadania problemowe, wiązać teorię z praktyką i łączyć wiedzę z róŝnych przedmiotów DOSTATECZNY - opanowanie wiadomości na poziomie podstawowym, uczeń rozumie i potrafi połączyć poszczególne zagadnienia występujące w materiale programowym. Myśli logicznie, potrafi w minimalnym stopniu wnioskować i analizować. Jest w miarę systematyczny w przygotowaniach na zajęciach, od czasu do czasu aktywny na lekcji. DOPUSZCZAJĄCY - braki w opanowaniu wiadomości na poziomie podstawowym. Uczeń mało zdolny, niesystematyczny, nie wykazuje umiejętności logicznego myślenia NIEDOSTATECZNY - uczeń nie opanował wiadomości na poziomie podstawowym, brak jakiegokolwiek zainteresowania przedmiotem. 9. Nauczyciel zgodnie z zasadami kontraktu moŝe przy ocenianiu ucznia skorzystać z procentowej skali ocen : - celujący powyŝej 100% - bardzo dobry od 90 do 100% - dobry od 70 do 89 % - dostateczny od 50 do 69 % - dopuszczający od 40 do 49 % - niedostateczny od 0 do 39% 10. W ocenach bieŝących moŝliwe są odmienności, jeśli wynikają one ze specyfiki przedmiotu lub potrzeb danej klasy pod warunkiem przestrzegania przepisów wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 11. Podział roku szkolnego. Zajęcia dydaktyczne w danym roku szkolnym odbywają się w dwóch okresach : a) zimowym od 1 września do dnia konferencji klasyfikacyjnej śródrocznej b) letnim - od pierwszego dnia po feriach zimowych do ostatniego dnia nauki 12. Ocena śródroczna powinna: - uwzględnić wszystkie oceny bieŝące,, - podsumowywać wszystkie osiągnięcia ucznia z danego przedmiotu w danym okresie. 13. Uczeń, który otrzymał ocenę śródroczną niedostateczną zobowiązany jest do udziału w zajęciach wyrównawczych w wymiarze wyznaczonym przez nauczyciela niezaliczonego przedmiotu, celem realizacji wymaganej przez prawo oświatowe zasady udzielenia uczniowi szansy uzupełnienia braków. W trakcie zajęć wyrównawczych nauczyciel stwierdza czy uczeń opanował niezaliczoną partię materiału. W tym celu stosuje róŝne metody dydaktyczne. Stwierdzenie braku wiedzy i umiejętności ma skutek w ocenie rocznej. Nieopanowanie materiału z I semestru objętego podstawą programową uniemoŝliwia promocję do wyŝszej klasy. 14. Uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną za niezaliczony sprawdzian w czasie określonym w kontrakcie z nauczycielem. 15. Niezaliczone partie materiału mogą stanowić podstawę do obniŝenia ocen aŝ do wystawienia niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej. 16. Uczeń, który opuścił 30% godzin lekcyjnych danego przedmiotu w jednym semestrze, mimo iŝ ma pozytywne oceny, jest zobowiązany zaliczyć materiał całego semestru. W przypadku nie przystąpienia do sprawdzianu lub odpowiedzi nauczyciel wpisuje cząstkową ocenę niedostateczną. Uczeń, który posiada 100%-ową frekwencję w semestrze na danym przedmiocie otrzymuje dodatkową ocenę bardzo dobrą, która jest równa ocenie z odpowiedzi, chyba Ŝe kontrakt mówi inaczej. Ocena za frekwencję nie moŝe być decydująca przy zagroŝeniu oceną niedostateczną. Roczna ocena klasyfikacyjna jest ostatnią oceną klasyfikacyjną ustaloną w danym roku szkolnym. 17. JeŜeli uczeń uzyska 100%-ową frekwencję na zajęciach wyrównawczych z danego przedmiotu,

7 otrzymuje ocenę bardzo dobrą równoznaczną z oceną z odpowiedzi. 17a. Frekwencja za ostatni tydzień roku szkolnego rozliczana jest łącznie z frekwencją za miesiąc wrzesień następnego roku szkolnego. 18. Ocena śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna jest efektem systematycznej pracy w ciągu całego semestru (roku). Nie przewiduje się na koniec zdawania, zaliczania materiału programowego, sprawdzianu końcowego lub tym podobne. Dotyczy to takŝe praktyki zawodowej, podczas, której nie wolno zaliczać materiału. 19. Ocena śródroczna i roczna z religii lub etyki wliczana jest do średniej ocen. 20. Warunkiem uzyskania promocji do następnej klasy jest otrzymanie na koniec I i II semestru oceny, co najmniej dopuszczającej. Rada Pedagogiczna moŝe podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy wyŝszej, lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę roczną z zachowania. 21. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, naleŝy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 22. W klasyfikacji śródrocznej i rocznej stosujemy skalę przedstawioną w punkcie 8 i 9 regulaminu WSO oraz średnią waŝoną. Ocena średnia waŝona ustalona jest na podstawie kontraktu nauczyciela z uczniem z danego przedmiotu. 23. Roczna ocena klasyfikacyjna powinna: - uwzględniać oceny śródroczne, moŝe, ale nie musi być średnią arytmetyczną ocen - być podsumowaniem całorocznej pracy ucznia, - odzwierciedlać stopień opanowania materiału nauczania,, - uwzględnić zdolności poszczególnych uczniów i odnosić się do ucznia, a nie do średniego poziomu klasy. 23a. W celu podwyŝszenia przewidywanej oceny śródrocznej/rocznej uczeń ma prawo poprawić kaŝdą ocenę cząstkową tylko na zajęciach pozalekcyjnych. Procedury poprawiania ocen cząstkowych zawarte są w przedmiotowych kontraktach nauczyciel-uczeń. 24. Ocena niedostateczna wystawiona na koniec roku musi być uzasadniona. Uzasadnienie naleŝy zapisać w protokole z konferencji klasyfikacyjnej. 25. Spotkania z rodzicami: a) szkoła organizuje co najmniej 4 razy w roku spotkania z rodzicami, na których wychowawcy informują o wynikach uczniów, rodzice mają moŝliwość konsultacji indywidualnych z uczącymi poszczególnych przedmiotów, b) na pierwszym spotkaniu z rodzicami wychowawca zapoznaje z zaktualizowanym WSO, c) obecność rodziców na spotkaniach z wychowawcą dziecka jest obowiązkowa i potwierdzona w dzienniku d) nieobecnych na zebraniu rodziców dziecka zagroŝonego ocenami niedostatecznymi, wychowawca powiadamia listem poleconym o braku postępów dziecka w nauce na 1miesiąc przed końcem semestru. 26. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych (np.) w zaleŝności od liczby godzin w tygodniu : - przy 1 i 2 godz. lekcyjnych z przedmiotu 1 np. w semestrze a przy większej liczbie godzin 2 np. w semestrze - w semestrze, w którym przypada praktyka zawodowa np. ogranicza się do 1, - regulamin szkoły utrzymuje nadal losowanie tzw. szczęśliwego numerka uprawniającego do zwolnienia z pytania ucznia w danym dniu - na miesiąc przed klasyfikacją semestralną/śródroczną i roczną moŝliwość korzystania z np. i szczęśliwego numerka" zostaje zawieszona, - na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu po 2-tygodniowej nieobecności w szkole uczeń moŝe nie być pytany po uprzednim zgłoszeniu tego faktu nauczycielowi. 27. Nauczyciel nie powinien bez zgody uczniów zadawać zadań domowych na dłuŝsze przerwy świąteczne i ferie. 28. W ciągu tygodnia mogą się odbyć 3 zapowiedziane (z tygodniowym wyprzedzeniem) sprawdziany i dowolna liczba niezapowiedzianych kartkówek.

8 29. Na jednej jednostce lekcyjnej uczeń nie moŝe otrzymać więcej niŝ jedną ocenę niedostateczną nie wliczając ocen z oddanych sprawdzianów i kartkówek. 30. Dyrektor Szkoły moŝe zwolnić ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki na podstawie opinii lekarza. O zwolnienie ucznia z obecności na zajęciach wychowania fizycznego w przypadku, gdy są to pierwsze lub ostatnie lekcje, występują rodzice (opiekunowie prawni). Składają oni podanie i oświadczenie o przejęciu odpowiedzialności za swojego syna (córkę) w trakcie trwania zajęć wychowania fizycznego. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach wychowania fizycznego lub religii/etyki lub wychowania do Ŝycia w rodzinie powinien przebywać w tym czasie w bibliotece szkolnej. 30a. Uczeń moŝe być zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych moŝliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Uczeń uczestniczy w zajęciach i pozostaje w tym czasie pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. 31. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania otrzymuje promocję do klasy wyŝszej z wyróŝnieniem. 32. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. 33. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się takŝe końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9 III. Warunki i tryb egzaminów sprawdzających, klasyfikacyjnych i poprawkowych. l. Egzaminy sprawdzające : - egzamin moŝe mieć miejsce, jeŝeli roczna ocena klasyfikacyjna została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny; - egzamin sprawdzający moŝe się odbyć na podstawie umotywowanego wniosku ucznia, rodziców (prawnych opiekunów), którzy podwaŝają roczną ocenę klasyfikacyjną wystawioną przez nauczyciela lub roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania; - wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) powinien być złoŝony nie później niŝ w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych - egzamin sprawdzający nie moŝe dotyczyć oceny niedostatecznej, która moŝe być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego; - egzamin sprawdzający odbywa się, przed co najmniej 3-osobową komisją powołaną przez Dyrektora Szkoły; - w przypadku wniosku o ponowne ustalenie oceny z zachowania ocenę taką ustala komisja powołana przez Dyrektora Szkoły w składzie: dyrektor, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel i pedagog; - w przypadku zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego egzamin sprawdzający ma formę zadań praktycznych. 2. Egzaminy klasyfikacyjne: - uczeń moŝe nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeŝeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania; - uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności moŝe zdawać egzamin klasyfikacyjny; - na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna moŝe wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny; - ze względów organizacyjnych kaŝdy uczeń zobowiązany jest do złoŝenia podania o egzamin klasyfikacyjny na ręce dyrekcji szkoły. Wychowawca klasy zobowiązany jest poinformować uczniów nieklasyfikowanych o tej konieczności i odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym; - szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. 3. Egzaminy poprawkowe: - egzamin poprawkowy wyznaczony jest tylko w przypadku rocznej oceny niedostatecznej;; - uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (śródrocznej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, moŝe zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć; - egzaminy poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu sierpnia;; - prawo do egzaminu poprawkowego ma takŝe uczeń zdający egzamin klasyfikacyjny.. Uwzględniając moŝliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna moŝe jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyŝszej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, Ŝe te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyŝszej. Nie dotyczy to ucznia klasy programowo najwyŝszej. 4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) udostępnia się do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) dokumentację dotyczącą przebiegu egzaminu sprawdzającego, klasyfikacyjnego lub poprawkowego.

10 IV. Kryteria ocen z zachowania 1. Ocena z zachowania powinna uwzględniać: - funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym, - respektowanie zasad współŝycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, a takŝe przestrzegania odpowiedniego wyglądu i ubioru, - ocenę z zachowania śródroczną i roczną klasyfikacyjną ustala się wg następującej skali: wzorowe bardzo dobre dobre poprawne nieodpowiednie naganne - ocena z zachowania ustalana jest przez wychowawcę wg kryteriów zawartych w punkcie 2 niniejszego regulaminu 2. Uczeń na początku kaŝdego semestru otrzymuje kredyt 100 punktów. Uczeń moŝe starać się uzyskać dodatkowe punkty, moŝe je równieŝ utracić. Punkty przydziela wychowawca, nauczyciel przedmiotowy. Uczeń kaŝdorazowo otrzymuje punkty za: a. Udział w konkursach : - szkolnych 0-5 pkt - wyŝszego szczebla 0-15 pkt b. Reprezentację szkoły na zewnątrz : - spotkania, seminaria, debaty, akcja krwiodawstwa itp pkt. - spotkania po lekcjach, w soboty, dni wolne, 0-15 pkt c. Udział w zawodach sportowych : - szkolnych 5 pkt. - międzyszkolnych 15 pkt. - wyŝszych 25 pkt. d. Udział w olimpiadach przedmiotowych : - etap szkolny 0-10 pkt. - etap okręgowy 0-20 pkt - etap ogólnopolski 0-30 pkt. e. Funkcje w klasie, Samorządzie Uczniowskim: - przewodniczący SU 0-30 pkt - zastępca przewodniczącego SU, inne funkcje w SU 0-20 pkt - przewodniczący klasy 0-15 pkt - zastępca przewodniczącego klasy 0-10 pkt - skarbnik klasowy 0-10 pkt - inne 0-10 pkt f. Praca na rzecz szkoły 5 pkt. - Przyniesienie materiałów 1 pkt - Przyniesienie materiałów na gazetkę, lekcje 0-2 pkt - Odbicie na ksero 0-3 pkt - Wykonanie pracy 0-4 pkt - Pomysł i wykonanie 0-5 pkt g. Praca na rzecz klasy 0-5 pkt h. Praca na rzecz środowiska 0-5 pkt i. Pomoc koleŝeńska 0-5 pkt j. 100 % frekwencja w semestrze 15 pkt k. Do 10 godzin usprawiedliwionych 10 pkt.

11 3. Uczeń kaŝdorazowo traci punkty za: a. Picie alkoholu 100 pkt. b. Agresja fizyczna 100 pkt. c. UŜywanie, rozprowadzanie środków odurzających 100 pkt. d. KradzieŜ 100 pkt. e. Palenie papierosów oraz uŝywanie e-papierosów 50 pkt. f. Fałszowanie dokumentów i oszustwo 50 pkt. g. Niszczenie mienia prywatnego i szkolnego 50 pkt. h. Samowolne opuszczenie budynku szkoły w czasie trwania przerw i zajęć lekcyjnych 20 pkt. i. Wagary 20 pkt. j. Brak kultury osobistej 20 pkt. k. LekcewaŜący stosunek do powierzonych zadań 20 pkt. l. Brak uroczystego stroju w dniach uroczystości szkolnych 5 pkt. m. Niestosowny strój na terenie szkoły 5 pkt. Ubranie powinno: - zakrywać cały odcinek barkowy (w przypadku bluzek i sukienek) - zakrywać cały brzuch, plecy oraz uda (w przypadku spódnic, spodni, bluzek, sukienek) Nie zezwala się na noszenie w szkole kolczyków (za wyjątkiem skromnych kolczyków w uszach) oraz wyzywającego makijaŝu. n. Godziny nieusprawiedliwione 2 pkt Wychowawca przyjmuje usprawiedliwienia, jedynie w formie pisemnej, z podaniem przyczyny nieobecności, na pierwszej godzinie wychowawczej po nieobecności jednak nie później niŝ po dwóch tygodniach od nieobecności ucznia w szkole. o. Spóźnienia 1 pkt p. UŜywanie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego (dyktafon, kamera, aparat fotograficzny itp.) na zajęciach lekcyjnych 10 pkt. q. Rozklejanie na terenie szkoły emblematów klubów sportowych 10 pkt. 4. Punktacja oceny z zachowania: Wzorowe 130 pkt i więcej Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpowiednie 49-0 Naganne poniŝej 0 punktów 5. JeŜeli uczeń w ciągu semestru uzyska 50 pkt. to bez względu na punkty plusowe nie moŝe otrzymać oceny wzorowej, natomiast jak otrzyma -100 pkt. to nie moŝe otrzymać oceny bardzo dobrej. 6. Punkty do zachowania związane z działalnością sportową. KaŜdy uczeń reprezentujący szkołę w danej konkurencji uzyskuje : a. Reprezentant szkoły 0-5 pkt b. Udział w rozgrywkach : - szkolne 0-5 pkt - eliminacje 0-10 pkt - półfinał 0-20 pkt - finał 0-30 pkt c. Udział w zajęciach w soboty, niedziele i po lekcjach po 5 pkt kaŝdorazowo. d. Prace na rzecz sportu szkolnego (gazetka, kronika, pomoce) 0-5 pkt. 7. W przypadku, gdy ocena klasyfikacyjna zachowania została wydana niezgodnie z przepisami uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) niezwłocznie mogą zgłosić zastrzeŝenia. Weryfikacja oceny następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeŝeń. 8. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na promocję ucznia.

12 V. Kary: 1. Katalog kar: 1) Upomnienie wychowawcy. 2) Upomnienie przed klasą. 3) Upomnienie dyrektora i/lub wezwanie rodziców. 4) Publiczna nagana dyrektora szkoły i/lub przeniesienie do innej klasy. 5) Zawieszenie w prawach ucznia lub przeniesienie do innej szkoły. 6) Skreślenie z listy uczniów. Ad.1 Upomnienie wychowawcy Niewłaściwe zachowanie ucznia w czasie pobytu w szkole i poza szkołą (niestosowny ubiór, przeszkadzanie nauczycielowi i kolegom w prowadzeniu lekcji, palenie papierosów, uŝywanie przez ucznia niecenzuralnych wyraŝeń itp. podlegają takŝe systemowi punktacji ujętej w Kryteriach ocen z zachowania". Ad. 2 Nagana przed klasą Za powtarzające się zachowanie wymienione w punkcie 1, nagminne spóźnienia, sporadyczne wagary - podlega takŝe systemowi punktacji ujętej w Kryteriach ocen z zachowania". Ad. 3 Upomnienia dyrektora i/lub wezwanie rodziców. Niewłaściwe zachowanie ucznia na wycieczkach i innych wyjściach zorganizowanych (np. picie alkoholu, uŝywanie narkotyków) zniesławienie imienia szkoły, kradzieŝe, fałszowanie zwolnień i inne oszustwa. Działaniom o charakterze wykroczenia i przestępstw dyrektor nadaje tok prawny. Ad. 4 Publiczna nagana dyrektora szkoły i/lub przeniesienie do innej klasy. Drastyczna lub powtarzająca się dewastacja mienia, notoryczne kradzieŝe i oszustwa, chuligańskie wybryki na terenie szkoły i poza szkołą. Ad. 5 Zawieszenie w prawach ucznia lub przeniesienie do innej szkoły. JeŜeli powyŝsze kary nie odniosą właściwych skutków dyrektor szkoły moŝe zawiesić w prawach lub przenieść ucznia do innej placówki oświatowej. Ad. 6 Skreślenie z listy uczniów lub przeniesienie do innej szkoły, gdy uczeń jest niepełnoletni. a) za niewłaściwe zachowanie ucznia w stosunku do nauczyciela np. czynna napaść b) zachowanie raŝąco przekraczające ogólne normy moralne (pod wpływem alkoholu, narkotyków lub bez ich wpływu zachowuje się agresywnie, wulgarnie, naraŝając swoje i innych zdrowie lub Ŝycie, dewastuje i niszczy mienie szkolne lub innych osób (prawnych, fizycznych) c) w wypadkach innych raŝących przewinień - uczeń nagminnie opuszcza zajęcia lekcyjne bez Ŝadnego uzasadnienia mimo prób kontaktu z nim i rodzicami lub opiekunami prawnymi -wagaruje bardzo duŝa liczba godzin nieusprawiedliwionych (50% godzin w semestrze). - na wniosek rodziców jeŝeli uczeń stanowi powaŝne zagroŝenie moralne i fizyczne na ich dzieci i wywiera na nich negatywny wpływ, znęca się nad kolegami lub systematycznie ich deprawuje - rozprowadzanie narkotyków. 2. Wykroczenia uczniów, które podlegają odpowiedzialności karnej przed sądami (w przypadku nieletnich - sądami dla nieletnich) : - zakłócanie uroczystości państwowych - niewłaściwe i nieobyczajne zachowanie w miejscach publicznych - dewastacja mienia w miejscach publicznych (elewacje budynków, słupy ogłoszeniowe, umyślne uszkadzanie afiszu, plakatu, znaku ostrzegającego o groŝącym niebezpieczeństwie) - niszczenie urządzeń przeznaczonych do uŝytku publicznego (sprzęt gaśniczy, instalacja oświetleniowa) - spoŝywanie napoju alkoholowego oraz posiadanie, spoŝywanie i handel środkami odurzającymi w miejscach publicznych (w szkole, przed szkołą, na ulicy, na wycieczce, w autokarze itp.) - kradzieŝ lub przywłaszczenie cudzej rzeczy, fałszerstwa.

13 3. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za spowodowane w majątku szkoły straty, jak równieŝ pokrywa koszty interwencji słuŝb zewnętrznych. 4. W powyŝszych sytuacjach podejmowane będą natychmiastowe działania interwencyjne zgodne z procedurami ujętymi w Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i MłodzieŜy i wynikające z odpowiednich aktów prawnych. VI. Nagrody (podlegające takŝe systemowi punktacji ujętej w Kryteriach ocen z zachowania") 1. WyróŜnienie na forum klasy. 2. WyróŜnienie przed rodzicami na wywiadówce. 3. WyróŜnienie na akademii (apelu) przez dyrektora szkoły - nagroda ksiąŝkowa. 4. Nagroda rzeczowa (pienięŝna, wycieczka) - indywidualna dla ucznia lub grupowa dla klasy. 5. List pochwalny. Ad.1 Udzielanie się na terenie klasy: - dekoracje klasy - samopomoc koleŝeńska - dobra praca samorządu klasowego - za dobre wyniki w nauce i bardzo dobrą frekwencję Ad. 2 - bardzo dobre wyniki w nauce - 100% frekwencję - za udział w : konkursach, rozgrywkach sportowych, olimpiadach - wyróŝniająca się działalność na rzecz klasy, szkoły, środowiska Ad. 3 - osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych - za zaangaŝowaną działalność w samorządzie szkolnym lub inną działalność na rzecz szkoły - bardzo dobre wyniki w nauce i 100% frekwencję Ad. 4 - za wybitne osiągnięcia w reprezentowaniu szkoły na zewnątrz - za najlepsze wyniki w nauce na terenie szkoły Ad. 5 - za całokształt osiągnięć w nauce i za zaangaŝowanie w pracy na rzecz szkoły i środowiska Katowice, 16 marca 2004 r. Ewaluację WSO przeprowadzono 31 sierpnia 2015 roku.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku

Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA w Szkole Podstawowej i Gimnazjum im. Z i J. Moraczewskich w Sulejówku Tekst ujednolicony Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zasady oceniania, określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. Zapisy opracowano na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 13 września 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Informacja o zagroŝeniu nieklasyfikowaniem. ( 39 ust. 2) Dziaduszyce, dn... Rodzice (opiekunowie) ucz... kl...

Załącznik nr 2. Informacja o zagroŝeniu nieklasyfikowaniem. ( 39 ust. 2) Dziaduszyce, dn... Rodzice (opiekunowie) ucz... kl... Załącznik nr 2. Informacja o zagroŝeniu nieklasyfikowaniem ( 39 ust. 2) Dziaduszyce, dn... Rodzice (opiekunowie) ucz.... kl.... Informacja o zagroŝeniu nieklasyfikowaniem Informuję, Ŝe z powodu braku podstaw

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Stowarzyszenia Wychowawców. w Gorzowie im. Piotra Jerzego Frassatiego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Stowarzyszenia Wychowawców. w Gorzowie im. Piotra Jerzego Frassatiego Wewnątrzszkolny System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Gorzowie im. Piotra Jerzego Frassatiego Ogólne zasady wewnątrzszkolnego oceniania Ocenianie w szkole

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Ocena klasyfikacyjna zachowania

Ocena klasyfikacyjna zachowania Ocena klasyfikacyjna zachowania 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 12 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia; 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI.

Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. Przedmiotowy system oceniania z przyrody dla klas IV- VI. CELE PSO. 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu swego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze

Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia. w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Projekt punktowego systemu oceniania zachowania ucznia 1. Zasady ogólne w Gimnazjum nr 2 im. Adama Asnyka w Zielonej Górze Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Szkole Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy I PODSTAWY PRAWNE 1. Art. 22 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 4c do statutu Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN WARUNKÓW OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania Gimnazjum opracowany przez Radę Pedagogiczną na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych z religii 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia z religii polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela religii poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

4. Statut Szkoły deleguje do WSO zagadnienia z tego obszaru.

4. Statut Szkoły deleguje do WSO zagadnienia z tego obszaru. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 1 1. Podstawę prawną WSO stanowi Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r.

STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. STATUT - ZMIANY wprowadzone uchwałą nr 17/2014/2015 Rady Pedagogicznej Miejskiego Gimnazjum nr4 w Piekarach Śląskich z dnia 31 sierpnia 2015r. W 2. dodaje się ustęp 4 i 5 w brzmieniu: 4. Szkoła podejmuje

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OBORNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Opracowany na podstawie materiałów katechetycznych do nauczania religii rzymskokatolickiej, zgodny

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP

Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 1 Regulamin szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia Gimnazjum Nr 3 w ZSiPP 65 1. Uczniowie będą oceniani według następującej skali ocen: powyżej 200 punktów (nie więcej niż 20 pkt. ujemnych) Wzorowy

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach dla dorosłych

Ocenianie w szkołach dla dorosłych Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno Ocenianie w szkołach dla dorosłych wyciąg z tekstu jednolitego Statutu Zespołu Szkół z dnia 9 listopada 2010

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu I. Podstawy prawne. 1. 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania 1. Wszystkich uczniów i nauczycieli obowiązuje Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania składa się z części ogólnej,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SIEMIANOWICACH ŚL. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZEŚCIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SIEMIANOWICE ŚL. 2008 r. CZĘŚĆ PIERWSZA USTALENIA WSTĘPNE 1. Wewnątrzszkolny system oceniania

Bardziej szczegółowo

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE:

II. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII dla I, II, III klasy gimnazjum ( uwzględnia główne ramy i systemy wartości określone w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania). Nauczyciel zapoznaje uczniów z Przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WOS W KLASACH II III Podstawa prawna do opracowania PSO. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. Podstawa programowa z 23 grudnia 2008 r. Statut Gimnazjum im. Henryka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania.

Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie. 1. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. Zmiana w WSO Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w zakresie ustalania oceny zachowania ucznia. W szkole obowiązuje punktowy system oceny zachowania. 2. Ocenę zachowania śródroczną i roczną

Bardziej szczegółowo

W S O L O i m. K E N w S t a l o w e j W o l i

W S O L O i m. K E N w S t a l o w e j W o l i WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW w ZESPOLE SZKÓŁ GÓLNOKSZTAŁCĄCYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM im. KEN w STALOWEJ WOLI W Liceum Ogólnokształcącym im KEN w Stalowej Woli,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty:

Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego tworzą następujące dokumenty: Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej nr 2 Przymierza Rodzin im. ks. Jana Twardowskiego Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu rejestrowanie postępów uczniów w zdobywaniu wiedzy i motywowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony)

Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Przedmiotowe ocenianie z biologii (zakres podstawowy, zakres rozszerzony) Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum

System Oceniania - Informatyka Gimnazjum System Oceniania - Informatyka Gimnazjum Ocenianie ma na celu: poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu własnego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z

Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z Przedmiotowy System Oceniania z Fizyki dla L.O., Technikum i Z.S.Z 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedmiotowy SYSTEM OCENIANIA z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OGÓLNE CELE OCENIANIA z PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 1. bieżące ocenianie, polegające na informowaniu ucznia o poziomie jego osiągnięć, jego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 98

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 98 WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 98 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania Gimnazjum opracowane przez Radę Pedagogiczną na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1 1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu III Liceum Ogólnokształcącego im. S. B. Lindego w Toruniu. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania jest zgodny z rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Olsztynie REGULAMIN

IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Olsztynie REGULAMIN Do STATUTU IV LO IV Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Olsztynie REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA (WZO) Olsztyn 2010r. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. IV LO wprowadza Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT

OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT OCENA ZACHOWANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH PROJEKT 159 7. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU 1.1 Podstawę prawną WSO stanowi Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 1 do Statutu Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Myszkowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Bardziej szczegółowo

od roku szkolnego 2013/2014

od roku szkolnego 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO - klasy 4-6 Szkoła Podstawowa nr 6 w Zielonej Górze od roku szkolnego 2013/2014 I.OGÓLNE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o zajęciach edukacyjnych bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie (jako załącznik nr 7 do Statutu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Widzewie im. mjr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO IV-VI SP HISTORIA I-III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO IV-VI SP HISTORIA I-III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO IV-VI SP HISTORIA I-III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2015/2016 I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY. Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII W I LICEUM OGÓLNKSZTAŁCACYM W OLEŚNICY Zasady ogólne Ocenianie wewnątrzszkolne na przedmiocie chemia ma na celu: 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania ROZDZIAŁ I Cele ogólne 1 1. W zespole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, w którym określa się szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PRZEDMIOT: wychowanie fizyczne. SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 10 i Gimnazjum nr 4 Sportowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 12: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. 2. Ocena końcowa (na świadectwie) jest oceną uwzględniającą pracę całoroczną.

ROZDZIAŁ 12: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. 2. Ocena końcowa (na świadectwie) jest oceną uwzględniającą pracę całoroczną. ROZDZIAŁ 12: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Rok dzieli się na dwa semestry. 39 2. Ocena końcowa (na świadectwie) jest oceną uwzględniającą pracę całoroczną. 3. Oceny za poszczególne okresy z zajęć

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania

Wewnątrzszkolny system oceniania Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej nr 24 STO w Warszawie Wewnątrzszkolny system oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny system oceniania w Szkole Podstawowej nr 24 STO w Warszawie obejmuje ocenianie osiągnięć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI

PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI PRZEDMIOTOWY ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU MUZYKA dla klas IV-VI ZASADY OGÓLNE: każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadą uwzględniania indywidualnych zdolności i możliwości ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Rok szkolny: 2013/2014 Jedna godzina w tygodniu Nauczyciel: Jan Dobrowolski 2 1. Nauczyciel Edukacji dla bezpieczeństwa (EdB), na początku roku

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Wojciech Korfantego. TECHNIKUM nr 2 w KATOWICACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO. W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Wojciech Korfantego. TECHNIKUM nr 2 w KATOWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH im. Wojciech Korfantego TECHNIKUM nr 2 w KATOWICACH I ZAŁOśENIA WSTĘPNE 1. Przedmiotowy system oceniania jest zgodny

Bardziej szczegółowo