^:,r;;,y";;;;;_:-- Lista obecnosci radnych uczestniczqcych w ses/ stanowi zalqcznik nr 1'

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "^:,r;;,y";;;;;_:-- Lista obecnosci radnych uczestniczqcych w ses/ stanowi zalqcznik nr 1'"

Transkrypt

1 Protok6l Nr lx / { 5 z Sesji Rady Powiatu KoScierskiego odbytei dnia 27 lcrnietnia2ol5 r. w godz.'1430 do {90o w sali nr { Starostwa Powiatowego w KoSciezynie' Ad.1 $ ' Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad. przewodniczqcy Tomasz Derra szanowni paistwo dochodzi 1430 zatem rozpocznijmy ix sesjq, sesjg nadzwyczajnq. Witam paristwa bardzo serdecznie, witam panie, pan6w radnych, sluzby pani starosty. Witam zaproszonych gosci, media. Lista obecnosci radnych uczestniczqcych w ses/ stanowi zalqcznik nr 1' Lista gosci biorqcych udzial w obradach stanowi zalqcznik nr 2. Ad.2. Przedstawienie porzqdku obrad. przewodniczqcy Tomasz Derra - w zwiqzku ze zlozonym wnioskiem w trybie art' 15 ust. 7 ustawy o samorzqdzie powiatowym sesja ta ma tryb nadzwyczajny. W zwiqzku z tym rowniez otrzymaliscie panstwo wnioskowany porzqdek obrad. Czy sq zmiany bo porzqdku, tutaj pytam wnioskodawc6w? Nie ma zadnych zmian,.aiem'szanowni paristwo prosze o przeglosowanie porzqdku obrad, kt6ry macie paristwo w zahqcznikach. Kto jest za podiqciem takiego porzqdku obrad, prosze o Podniesienie rqki? za 16 radnych ^:,r;;,y";;;;;_:-- Stwierdzam, 2e jednoglosnie przyiqtismy porzqdek obrad, w ktorym w pierwszym punkcie wiasnie nas{qpilo otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci tych obrad' 'Jest quorum na sali, wiqc mozemy dzisieiszq ses/g odby6' P rzeczytam pozostale p u n kty d zis iej szej sesj i : 3. lnformacja Starosty izarzqdu Powiatu Ko6cierskiego dotyczeca: o celowosci, zakresu i ustaleh kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od poczqtku 2015 r.:. zmian organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonanych Uchwalami Zazqdu Powiatu Ko6cierskiego nr i z dnia 2 kwietnia 2015 r. 4. Dyskusja. b. Wystuchanie informacji Pani Sylwii Diedrich Dyrektora, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 1. / /, / li,a

2 6. Dyskusja. 7. Interpelacje i wolne wnioski. 8. Zakonczenie sesji. Taki porzqdek obrad przedstawili wnioskodawcy dzisiejszej sesji, kt6ry zostal przed chwilq przeglosowany Ad.3 (ppkt 1) lntorml{a Starosty -przeprowadzonych i Zarzqdu Powiatu Ko5cierskiego dotycz4ca celowo6ci, zakresu i ustaleri kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od poczqtku 2015 r. Alicja Zurawska, Starosta KoScierski - panie przewodniczqcy, wysoka Rado, =^pio"."ni goscie sytuacja finansowa Powiatu Ko6cierskiego znana jest nie od dzisiaj. luz w 2012 roku jednostki Powiatu KoScierskiego zostaty zapoznane z trudnq, ciqilkq sytuacjq finansowq, gdzie podpisal siq pan skarbnik w imieniu Zarzqdu"'i nyi Oeiiniiywny,-calkowity zakaz wydatkowania Srodk6w takich jak premie, nagrody i nic co nie -Oyto ustalone z Zarzqdem nie mozna byto wydatkowa6. t tai sytuacja niezmiennie wyglqdala do konca 2014 roku, gdzie budzet na 2014 rok uchwalila nam Regionalna lzba-obrachunkowa, gdzie sytuacja byta bardzo cigzka. I nic nie zmienil6 sig 10 grudnia 2014 r. kiedy zostalam Starostq Powiatu Ko6cierskiego. Wowczas nie tylko m6wiono o ciqzkiej sytuacji finansowej w Starostwie Powiatowym, ale i iez w jednostkach powiatu, gdzie trzeba bqdzie wdrozy6 oszczqdrlosci nie tylko kadrowe, aby m6c ptynnie przejs_6 przez program postqfowania naprawczego i to r6wniez dotyczylo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szanowni paristwo juz w grudniu powzigtam informacjq, Ze mimo tak.ci.gzkiej sytuacji finansowej na koniec grudnia, kiedy iu? blrtam starostq zostaty wyplacone zr61nicowane premie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. M6wiqc szczerze byla to informacja przekazywana, lat to sig potocznie m6wi, poczte pantoflowq w zwiqzku z ityi nie chcialam wdra2a6, wielkich procedur ani informowa6 na Radzie. W zwiqzku z tym podjqlam decyzjq o kontroli doraznej trwajqcej 3 dni w sprawie wydatiowania Srodk6w publicznych. I tak 28 stycznia 2015 roku upowaznialam paniq Jolantq Lindstet oraz paniq Monikq Wollik-Litwin, Sekretarza powiatu wraz ; Gl6wnq Ksiqgowq paniq Mariq Jakusz-Gostomskq do przeprowadzenia kontroli doiaznej w zakesie wydatkowania Srodk6w publicznych w dniach od 3 do 6 lutego 2015 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. okres objgty kontrolq byl od 1 wrzesnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. To upowazhienie dla iych- trzech os6b obejmowato prawo wglqdu do wszystkich dokument6w niezbqdnych do przeprowadzenia kontroli. protok6l z tej kontroli zostal przygotowany, gdzie zesp6l jasno i wy_ra2nie informowal, Ze w zwiqzku ztrudnq sytuacjq iihansowq powiatu oraz konieczno6ciq wprowadzenia programu naprawcz"go * Powiecie Ko6cierskim za niezbqdne uznaje sig racjonalne 'o"r"=qdne i wydaikowanie Srodk6w publicznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Ko5cierskiego. 2 ';f l' )]a,^,,

3 I jakie byty ustalenia kontroli? Zgodnie z. zakresem kontroli wynikajqcym z'upowaznieh, kt6re odczytatam, dotyczqcych wydania 5rodk6w. publicznych w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano przeglqdu dowod6w ksiggowych, um6w na zlecenie oraz iist ptac. Ewidencjq ksiqgowq jednostki prowadzi siq zl pomoce komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Jakie byty nieprawidlowosci i uchybienia? Podczas czynno6ci kontrolnych stwierdzono,' iz w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono koszty w postaci nagr6d dyrektora oraz premii uznaniowej i w zwiqzku ztym wezwano paniq Jyiettor Sylriiq Diedrich do zlozenia wyja6nieri w tej sprawie, poniewa? we wrzesniu rnryptacono dwa razy po zt bruito nagrody oraz premie uznaniowe od 20 o6'go'/. kwoty zasad'niczej ptacy na kwotg og6lnq ponad zt.to zadzialo siq na koniec grudnia 2014 rokuikiedy bylismy przed uchwaleniem programu postqpowania naprawczego. Ponadto stwierdzono nastqpujqce nieprawidtowo6ci:. brak dekretacji na wyciqgach bankovvych; o brak numeracji na wyciqgach bankowych; o nieprawidlowo stosowana numeracja dowod6w ksiqgowych;. na fakturach dotyczqcych zakupu wyposazenia brak numeru inwentarzowego oraz osoby odpowiedzialnej materialn ie; o nieprawidlowe i niezgodne z literq prawa poprawki na dowodach ksiqgowych 2r6dlowych - przekre6lenia, dopiski ot6wkiem, bez parafek;. listy plac prowadzone w spos6b nieprawidtowy, brak narastajqcej numeracji, powtarzajqce siq numery;. opisy na przelewach uniemozliwiajqce weryfikacjq wydatk6w otaz brak zal4sznikow do wyciag 6w zbiorczych ; obrakwymaganychpodpis6wnadelegacjachsluzbowych; o brak dekretacji na dokumentach ksiqgowych; o meryto ryczne zatwierdzenie listy plac przez osobq nieuprawnionq w imieniu dyrektora; o zatwierd zanie przelew6w do banku pzez osoby nieupowaznione;. premie uznaniowe oraz nagrody dyrektora, nieracjonalne wydatkowanie Srodk6w PublicznYch. podczas czynno5ci kontrolnych stwierdzono razqce nieprawidtowo5ci w procesie sporzqdzanii i prowadzenia dokumentacji finansowo. - ksiqgowej. W ocenie Zespotu Kontrolujqcego dokumentacja prowadzona jest niestarannie. Dowody ksiqgowe 2r6dlowe hie sq ponumerowane, nie posiadajq wymaganych oznac.zen i podpisow' Taki spos6b prowadzenia dokumentacji stwarza realne zagrozenie dla prawidtowego funkcjonowania jednostki. Uniemozliwia poprawnq weryfikacjg zdarze(t ksiggowych. giak nureracji i chronolo gii zdarzefi umoziiwia zarowno usuwanie dokumentow jak iich modyfikacjq. W ocenie Zespotu Kontrolnego taki spos6b prowadzenia dokumentacji jest naganny i niedopuszczalny. chcialabym tez podkresli6 w tej sytuacji, ze nie wy_slanam tam osob, kt6re nie byty przygotowane do tego, aby taliq kontrolg podia6 Byta t9 ielzcze. raz podkre6lam bfo'tn7n" Ksiggowa Starostwa Powiatowego, Sekretarz Powiatu i osoba z Biura 3 / I t'--fryu*

4 Kontroli i Audytu. W zwiqzku z tym, ze tych nieprawidtowo6ci byto bardzo duho i narastaty nowe pytania w migdzy czasie upowa2nialam tq same grupq do przeprowad zenia kontroli w zakresie polityki kadrowej. Byt to termin,.kt6ry czq5ciowo riq n"ll"oan i nie trwala miesiqc, czy dwa kontrola tylko r6wnie2 w okresie od 5 do 6 - jednodniowa kontrola zostala przeprowadzona w.powiatowym Centrum Pomocy RoOzinie i tak co stwierdzono, zakres kontroli, tak jak pan Andrzej Hinc chcial wiedzie6 dotyczyta polityki kadrowej. Badany okres opiewat od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnih 2014 r. Ustalenia kontroli - nieprawidtowo6ci i uchybienia: podczas kontroli ustalono i2, stanowisko kierownikancelarii glownej jest niezgodne zrozporzqdzeniem prezesa Rady Ministr6 w sprawie wynagradzania pracownik6w samoizqdowych Brak w regulaminie wynagradzania jednostki tegoz stanowiska. Brak kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego dla tegoz stanowiska. prowadzenie akt osobowych pani zatrudnionej, nie powiem tutaiz imienia i nazwiska zeby nikt nie stwierd zil, Ze sq dane osobowe udostqpniane wszem i wobec, budzi n astgp ujq ce zastzelenia: - brak kwestionariusza dla pracownika; - brak kwestionariusza dla osoby ubiegajqcej sig o zatrudnienie; - brak aktualnego za$wiadczenia lekarskiego przed podjqciem zatrudnienia; - niezgodnos6 iazwy stanowiska w angazach z regulaminem wynagradzania jednostki; Dla przejrzysto6gi polityki kadrowej zaleca sie wprowadzenie rejestru osob zatrudnionych oraz rejestru os6b zwolnionych. podczas czynno6ci kontrolnych stwierdzono nieprawidlowo6ci w procesie prowadzenia polityki kadrowej. Zakresy obowiqzk6w sq niezgodne. z przepisami prawa oraz nie o"bejmujq wsiystkich zadan nalozonych na jednostkg. W ocenie Zespolu Kontrolujq."go' dokumentacja prowadzona jest niestarannie, a polityka kadiowa prowadzona jest w spos6b nieracjonalny. Zar6wno ruchy kadrowe jak i przyznawane premie uznaniowe oraz nagrody dyrektora nie wskazujq na trudnq sytuacjg finansowq Powiatu Ko6cierskiego. Chcialabym doda6, 2e powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest finansowane wytqcznie ze Srodkow wlasnych starostwa Powiatowego. Nie dostajemy zadnych dotacji, subwencji na dziatalnosd. W 2014 roku budzet przygotowany przez Regionaln q lzbq Obrachunkowq oscylowat na kwotq mrlgna sto. i proszq sobie wy6brazi6, ze wiym roku 2014 dofinansowano budzetu PCPR ponad 300 tys' zt. Szanowni paristwo i teraz w zwiqzku ztym, ze takie nieprawidlowo5ci miaty miejsce, gdzie mialam wrazenie, 2e moae czq56 z tych rzeczy da si9 wyttumaczyl, 2e jednak [ani dyrektor, z kt6rq miatam przyjemno66 wsp6fpracowac wczesniej, pewne dzialania staralam zlo2y6, siq na t<arf-tego, 2e trudne zadania, wrazliwe zadania, niemniej 5 lutego otrzymalam na moje rgce kilka pism, kt6re zostaly przekazane prz:ezle'onego ifotegow z Rady na moje rgce, podpisane z imienia i nazwiska przez pracownit<ori Powiaiowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracujqcych w r6znych kom6rkach. szanowni pa-ristwo nie byly to anonimy. Mojq zasadq jest, iezeli trafia < /, ) \---/"1 t t"o' /

5 anonim, a zdarza sig dosy6 czqsto, to nie analizujg go i z reguty trafia do kosza. Ale w tej sytuacji, gdzie pisma byty bardzo obszerne, gdzie podejmowano tematy bardzo wra2tiwe rodzin zastgpczych, pieczy zastqpczej wrecz sfowa mobbingu, nie moglam tego tak zostawi6,. Z przykro6ciq nie moglam tego tak zostawi6, mimo Ze paniq Sylwiq -Diedrich, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znam bo fai i mialam przyjemno66 z niq wsp6lpracowad, kiedy bytam Wicesta.rostq Powiatu Ko6cierskiego. W -zwiqzku z tym podjqtam decyzjg. o kompleksowej kontroli, kt6ra miala by6 przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie' Dnia 17 lutego upowaznilam do tej kontroli nastqpujqce osoby:. -paniq Monikq Wollik-Litwin, Sekietarza Powiatu; Jolantg Lindstet, Audytora Wewnqtrznego; Marig Jakusz-Gostomskq, Gl6wnego Ksigg_owego w Starostwie Powiatowym w KoScierzynie; Sabing Kutella-Kleinschmidt, Starszego Specjalistq ds. Organizacji i Kadr oraz Michala Benka, Radcq Prawnego. To upowaznienie mialo objec kontrolq okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dlaczego taki dtugi okres? Mianowicie w ramach dora2nych kontroli, pienruszej i drugiej, wystqpilo szereg dokument6w, gdzie cigzko bylo sprecyzowa1tok dziatafi i narastato mn6stwo pytan - co, z czego wfnika i diaczego? Kontrola dotykala bardzo delikatnych kwestii. Kwestii rodzin zjstgpczych, pieczy zastqpczej, rodzin zawodowych. I w zwiqzku z tym "gdzie 25 marca, pani Sylwia Diedrich zwr6cila nam uwagq na Zarzqdzie, Ze podstawi prawna na upowaznieniach z dnia 17 lutego, nie jest do koica sprecyzowana. w zwiqzku z tym 25 marca przyznalismy pani dyrektor racjq i'uchwatq Zarzqdu poolitismy dzalania w sprawie sprawowania w imieniu Zarzqdu powiatu Koscierskiego kontroli nao plac6wkami organizujqcymi pracq z rodzinq oraz plac6wkami wsparcl dziennego bgdqcych jednostkami organizacyjnymi Powiatu. 'Byla to Uchwaia, Nr 16t16t2015. Upowa2nilam tam 5 os6b, kt6re przed chwilq pizytoczylam i te osoby miaty upowaznienie, kt6re obejmowalo 2qdania informacji, dokument6w i danych niezbgdnych do sprawowania kontroli, wstqpu w ciqgu doby do obiekt6w i pomieszczeh kontrolowanej jednostki, przeprowadzenie oglqdzin obiekt6w, sktadnik6w majqtku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu okreslonych czynno6ci objqtych obowiqzujqcym sta.ndardem, 2qdania od pracownik6w kontrolowanelpbhostki udzielania-informacjiw formie ustnej lub pisemnej w zakresie p rr"pro*" dzinej kontroli, obserwacj i dzieci p rzebywajqcych w p_lac6wkach wspa rcia dziennego, przeprowadzenia indywidualnych rozmow z dzielmi przebywajqcymi w plac6ilkach wsparcia dziennego w tym zasiggania opinii dzieci z uwzglgdnieniem ich wieku, moziiwo6ci inteleklualnych oraz stopnia dojrzalo6ci poznawczej. To upowaznienie r6wniez mialo umocowanie do kontroli realizacji pzez Powiatowe Centrum Pomocy zada(t z zakresu rodzinnej pieczy zastqpczej,? w tym wykonania um6w o przeprowadzenie rodziny zastgpczej poprzez osobisty kontakt z rodzinami zastqpczymi co w kontroli de facto mialo miejsce' szanowni paristwo w tym miejscu chcialabym moc przedstawi6 wam protokot z ostatniej kontroli komplbksowej i w tym miejscu, dlatego ze jest to protokol bardzo istotny,,*'"zny chciatabym odda6 gtos Zespolowi Kontrolujqcemu, klory przedstawi paristwu bardzo obszerny materiat na temat ostatniej kontroli.. Bardzo proszq o zabranie glosu, nastgpnie dalej poinformujq na biezqco co mialo miejsce' Monika Wollik-Litwin, Sekretarz Powiatu - chcianabym dopowiedzie6 jedynie, Ze Zesp6l Kontrolny odczyta protokot niekompletny, gdyz zawier.a on tez zalqczniki, kt6re nie zostaty ieizcze ianonimizowane, dlatego te2 przedstawimy w wersji, tak jak 5 '-.--(-,{

6 "-:r5,,,, m6witam wcze6n iej bez zalqczn ik6w. protok6l kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie, ul. Krasickiego 4, KoScierzyna w dniach 23 luty 2O1S r. do 30 kwieciefi 2015 r. przez Monikq Wollik-Litwin, Sekretarza powiaiu dziatajqcego na podstawie upowaznienia OK z dnia 17 lutego ZO15'r. wydanego przez Starostg Ko6cierskiegotaz upowaznienia A.OT z dnia 25 marca 2015 r. wydanego pzez Starostq Ko6cierskiego. Z tych samych upowazniefi dzianala pani Jolanta Lindstet, Audytor Wewnqtrzny; tytaria Jakusz-Gostomska, GN6wny KsiQgowy; Sabina Kutella-Kleinschmidt, Starszy Specjalista; Michat Benka, Radca Prawny' Zakres kontroli - funkcjonowanie jednostki we wszystkich aspektach dzialalno6ci. Badany okres od dnia i stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku' Jednostka nadrzgdna - Powiat Ko6cierski, Starostwo Powiatowe. Informacje wstgpne. Przedmiotowa kontrola miala charakter kontroli dora2nej obejmujqcej zakresem caloksztaft funkcjonowania jednostki we wszystkich aspektach OziatatnoSci w latach Podstawq do zarzqdzenia kontroli w takiej formie i zakresie byty pisemne imienne informacje pracownik6w Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Koscierzynie skierowane do Starosty Ko6cierskiego na temat mozliwych naruszefi finansowo-organizacyjnych w jednostce jak r6wnie2 na temat mozliwych czyn6w o charakterze mobbingu, kt6re mogty mied miejsce w konirolo,"anel jednostce. Z uwagi na konieczno66 ochrony tych pracownikow przedmiotowe pisma nie bgdq stanowity zalecznikow do protokotu. Wobec przyjqcia 'p^ez powiat Kogcierski piogiamu postgpowania naprawczego szczeg6lnie istotne jest, aby wszystkie jeonoitt<i organizacyjne zachowafy dyscyplinq wydatk6w stosownie do zanozen frogramu posiqpowania naprawczego. Otrzymanie pisemnych informacji o mozliwych naruszeniach samo w sobie uzasadnialo zarzqdzenie przedmiotowej kontroli i zbadanie przedmiotowych kwestii. Ponadto jako 2e w okresie realizacji programu postqpowania naprawczego motywowanie pracownik6w przy pomocy czynnik6w finansowych jest niemozliwe zachodzi i<onieczno66 poslugiwania iig * tyr okresie czasu niematerialnymi czynnikami motywujqcyri, a ilszczeg6lnosci poprzez wspieranie dobrych i przyiaznych relacji praiownibiyctr oraz kszti{towanie postaw wzajemnego szacunku i zrozumienia w zakladzie pracy. Wobec czego w okresie realizaqi programu postqpowania naprawczego *rry.tkie sygnaty o wystqpowaniu zlych zjawisk i.nieprzyjaznych relacji prac-owniczich sq pod s=cregolnq uwagq Zarzqdu Powiatu. W konsekwencji posiaoanie takich informacji, przel{azywanych od pracownik6w r6wniez stanowily uzasadnienie dla zarzqdzenie przedmiotowej kontroli. Na przyczynq zarzedzenia kontroli zawarla sie r6wniez konieczno66 dokonania prewencyjnego przeglqdu funkcjonowania sysiemu pieczy zastqpczq w Powiecie Ko6cierskim. Starostwo posia'dato pisemne informacje o mozliwych nieprawidtowo6.ciach w zakresie merytorycznej realizacji zadan w kontrolowanej jednostce. Wobec powszechnie -o Oosiepnycn ihformacji negatywnych skutkach. braku wla6ciwego nadzoru oraz t<onset<wencjq bgdqcych zaiazem doswiadczeniami innych jednostek samorzqdu terytorialnego-szczebia powiatowego z terenu. wojew6dztwa, wobec tego zakres kontroli zostal rozciqgniqty rowniez na te elementy, kt6r9 zawiodly w innych fowiatach, aby ri6e " pewno56, 2e w Powiecie Ko5cierskim podobne nieprawidlowo6ci wystqpujq. 6

7 Wstqpnie wyja6nienia wymaga r6wnie2 kwestia upowaznieri do przeprowadzenia kontioli. Zesp6l Kontiolny w skladzie wymienionym wyhq w dniach od 23 lutego iols r. do 24 marca 2015 r. dzianal na podstawie upowa2niefi z dnia 17 lutego 2O1S r. wydanych przez Starostq KoScierskiego. Natomiast miesiqc po rozfoczgciu kontroli dyrektor kontrolowanej jednostki majqc na wzglqdzie prawidfowo5l czynno ici kontrolnych oraz koniecznosc wla6ciwego zabezpieczenia ochrony danycfr' osobowych w kontrolowanejednostce zwrocila uwagg, iz upowaznienia zostaly wydane na budzqcej wqtpliwo5d podstawie prawnej zgodnie = itorq w Zespole Kontiolnym powinni znale2e siq wytqcznie pracownicy Biura Kontroi iaudytu Wewngtrznego Starostwa Powiatowego w KoScierzynie. Kwestia ta zostata rozpatzona, * konlekwencji czego stwierdzono, 2e chociaz istniejq wewngtrzne uregulowania, kt6re umozliwiajq Staro5cie Ko6cierskiemu powolanie do Zespoiu Kontrolnegos6b spoza Biura Kontroli i Audyty Wewnqtrznego, to nie byty one przytoczone iit<o poosiawa udzielanych upowaznieri. Wobec czego wniosek dyrektora kontroiowanej jednostki zostal rozpatrzony pozytywnie Uchwalq Nr 16/16/2015 Zarzqdu Fowiatu Ko6cierskiego z dnia 20 marca 2015 r., w ktorej upowazniono Zesp6t Kontrolny do przeprowadzenia- kontroli zobowiqzano starostq db zmiany udzielanych up-owazniefi. JednoczeSnie stwierdzono, 2e chociaz poprzednio wyoane upowaznienia posiadaty Yade formalnq. to nie miala ona jakiegokotwiek wptywu na czynnosci Zespotu Kontrolnego, wobec czego wazno6c iycn -crynnosci'zostala zatwierdzona i wyrazono zgodq na wlqczenie ich do nini"l.r"go protokotu. Upowaznienie z dnia 17 lutego 2015 r., upowaznienie z dnia 25 marca 2O1S r. oraz Uchwata Nr 16/16t2015 Zarzqdu Powiatu KoScierskiego z dnia 25 marca 2015 r. stanowiq zalqcznik nr 1 do niniejszego protokolu' Ustafenia kontroii. Zgodnie zzakresem kontroli wynikajqcej z uchwaty iupowazniefi przeprowadzono o."n-g funkcjonowania jednostki na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej w tejze -dokonano jednostce, rozm6w z pracownikami i rodzinami zastqpczymi' W konsekwencji nastqpujqcych ustalen, opis gl6wnych czynno6ci kontrolnych przeprowadzonych w trakcie kontroli' W dniu 23 lutego br. zlozono dyrektorowi kontrolowanej jednostki upowaznienia a nastqpnie w 6becnoSci wszystkich pracownik6w jednostki p;zedstawiono sklad Zespotu'Kontrolneg o oraz charikter kontroli, jej termin i zakres. Poproszono r6wniez o iniormacje w jaklch dniach i godzinach Zesp6t Kontrolny bgdzie mogt prowadzi6 czynnosci na ierenie kontrolowanej jednostki, tak aby dysponowa6 odrqbnym pori"rr.reniem i jednocze$nie nie zakt6ca1 pracy. Zesp6f Kontrolny zapoznal siq i regulaminami o'bowiqzujqcymi w kontrolowanej jednostce_w_latach objqtych zakre.-sem kontroli oraz dokonat przeglqduzarzqdzeri Dyrektora PCPR z tego okresu. Pismem nr KAW-K z dnia 25 lutego 2015 r. kierowanym do pani dyrektor Sylwii Diedrich poproszono zbi6r dokument6w zawierajqcych akta rodzin zastqpczyih zawodo*ych oraz dokumenty dzieci w nich umieszczonych, jak r6wniez potw'ibroio ne za zgodno66 z oryginatem kopie um6w z rodzinami zawodowymi 'zastqpczymi oraz r6lestr tych umow. Pismo stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego protokolu. pismem z numere m 2 z dnia 25 lutego 2015 r. kierowanym do pani dyrektor Sylwii Diedrich poproszono udostgpnienie akt osobowych os6b zatrudnionych na umowq 7 - '.--l'u{,^,

8 o zastgpstwo. Pismo stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszego protokolu. pismem z numerem 3 z dnia 25 lutego 2015 r. kierowanym do pani dyrektor Sylwii Diedrich poproszon o o zlozenie pisemnych wyja6nieri zwiezanych z przedlolonq Zespolowi Kontrolujqcemu dokumentacjq. Pismo wraz z wyja6nieniami stanowi zatqcznik nr 4 do niniejszego protokolu. pismem z numerem 4 z dnia 27 lutego 2015 r. kierowanym do kierownika Zespolu ds. pieczy zastqpczej i realizacji Swiadczeri poproszono o sporzqdzenie i przedtoienie notatt<i sluzbowej z rozmowy przeprowadzonej w dniu 27 futego 2O1S r. o godzinie 1330 ze wszystkimi cztonkami Zespolu Kontrolnego. Rozmoira dotyczyta ioznic w poziomie wynagrodzeri dla poszczeg6lnych rodzin zastqpczycfr ziwooowych wynikajqcych z zawartych.um6w. Umowy 9 szt' stanowiq zalqizniknr 5 do niniejszego protbkotu. Notatka sluzbowa Zespolu Kontrolnego z tej czynno6ci stanowi zanqcinik' nr 6 do niniejszego protokolu. Pismo pani wtaz z odpowiedziq stanowi zalecznik nr 7 do niniejszego protokotu. w dniu 3 marca 2015 roku Zesp6t Kontrolny udal siq do Zespolu ds. pieczy zastgpczej i realizacji Swiadczeri w celu weryfikacji dokumentacji rodzin zastqpczych,"*ooo*ych. Notat(a sluzbowa ztq czynno6ci stanowi zalilcznik nr 8 do niniejszego protokolu. pismem z numerem 7 z dnia 5 marca 2015 r. kierowanym do pani dyrektor Sylwii Diedrich zwrocono siq z prosbq o wytlumaczenie r62nie w wynagrodzeniu Jt" poszczeg6lnych rodzin'zawodowych. Pismo wraz z odpowiedziq stanowi zanqcznik nr 9 do piniejszego protokotu. w dniu 10 marca Zesp6l Kontrolny protokolarnie v'typo2yczyt 3 oryginaty dokument6w. Protok6l przekazania dokument6w stanowi zalqcznik nr 10 do niniejszego Protokotu. w toku kontroli dokonano przeglqdu akt osobowych pracownik6w w tym pracownik6w zatrudnionych na iastgpstwo i zatrudnionych na stanowisku iioordynatora rodzinnej pieczy zastgpczej. W toku kontroli Zespol Kontrolny zapoznal sig z dokumentacjq dotyczqcq procedury naboru na stanowisko koordynatora pieczy zastgpczej przeprowadzonej w lipcu 2012 roku' w toku kontroli Zesp6t Kontrolny zapoznal siq z dokumentacjq dotyczqcq Swiadczefi wyplacanych pracownikom jednostki oraz podmiotom zewnqtrznym w okresie objgtym kontrolq. W toku kontroli Zesp6l Kontrolny dokonal badania materialno-prawnej i formalnoprawnej poprawno$ci wyplacenia wynagrodzefi jednostki w tym.pracownik6w wysoxosci dod"16* i nagrbd, atak2e wynagrodzeri wyplaconych p.rzezjednostkq na podstawie um6w cywilno-prawnych w-tym wynagrodzel za wykonywanie zadafi wyn i kajqc y ch z rea I iiowa n y ch przez kontrolowa n q jed n ostkq p rojekt6w. W toku kontroli Zespot Kontrolny przeprowadzil rozmory z pracownikami w celu ustalenia, czy w kontrolowanej lednostce wystqpowaty niepo2qdane zachowania o charakterze mobbingowym.

9 W toku kontroli Zesp6t Kontrolny przeprowadzin rozmowy z przedstawicielami rodzin zastqpczych w celu ustalenia jak uktada siq wsp6tpraca pomigdzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a rodzinq zastqpczq i jakq rolq w tej wsp6fpracy odgrywajq koordynatorzy rodzinnej pieczy zastgpczej a takle czy kontrolowana jed-n6stkl'wyt<onule swoje ustawowe zadania na rzecz rodzin zastqpczych' Opis ustalefi dokonanych w trakcie kontroli w tym r6wniez stwierdzonych ' nieprawidnounc6ci. Michal Benka, Radca Prawny - pozwolq sobie kontynuowa6, w zakresie pieczy zastqpczej. Rejestr os6b zakwalifikowanych do pelnienia lub petniqcych pieczq zastqpczq. Daiej rejestr rodzin zastqpczych. Rejestr rodzin zastqpczych jest prowadzony w formie papierowej, nie-jest prowadzony w edytowalnej formie elektronicznej' Rejestr ioo2in zistqpciych (zawodowych, niezawodowych, zawodowych specjalistycznych, ra*odouuych pogotowia -Dokumenty rodzinnego) 4 sztuki stanowiq zalqcznik ni 1'1 d6 ninie.lszego protokotu. na okoliczno56, iz rejestr nie jest prowadzony w foimie elektronicznej (3 sztuki) stanowiq zalqcznik nr 12 do niniejs2ego protokolu. Forma prowadzenia rejestru rodzin zastqpczych uniemozliwia wzglgdnie utrudnia dokonywanie w nim jakichkolwiek zmian lub wykre6lenia isinielqcych wpis6w. Podczas kontroli stwierdzono znaczqce braki w prowadzonym przez'powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie, jako w upowazni-onej jednostce do gromadzenia. danych w imieniu Starosty Ko5cierskiego, obowiqzkowym rejestize os6b zakwalifikowanych do petnienia lub petniqcych fiecrq,zasiqp"rq. W rejestrze rodzin zastqpczych nie zawarlo wszystkich intormacli *yragjnycl"r'przepisem art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniri rooliny i systemie pieczy zastgpczej. Szczeg6lowe ustalenia nizej' Zgodnie zart.46 ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastqpczej starosia prowadzi rejestr danych o osobach zakwalifikowanych do pe+nienia tuntcli rodziny zastqpczej zawodowej,. rodziny zastqpczej niezawodowej iub do prowadzbnia rodzinnego'domu dziecka, pelniqcych funkcje rodziny zastqpczej zawodowej lub rodziny zastgpczej niezawodowej oraz prowadzqcych rodzinny dom dziecka. iejestr danych, o'kt6rym mowa w ust. 1 zawiera imiq i nazwisko, datq urodzenia, obywatelsiwo, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, wyksztalcenie, zaw6d, miejsie pracy, 2rodla dochodu, dane o warunkach mieszkaniowych, dane niezbgdne do stwieidzenia, 2e osoba moze sprawowa6 wla6ciwq opiekq nad dzieckiem wynikajqc e z zailwiadczenia lekarskieg o oraz opinii, o ktorych mowa w art. 42, warunki- powierzenia funkcji rodziny zastqpczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ust. 1 pkt S, zakres ukonczonych szkoleri,liczby umieszczonych dzieci i os6b o kt6rych mowa w art. 37, okres objgcia pieczqzastqpczq ust..2 w przypadku osob o ktoryih mowa w ust. 1 pkt 2, informacje o pelnieniu przez rodzinq zastqpczq zawodowq funkcji pogotowia rodzinnego lub rodziny zastqpczej zawodowej specjalistycznej. Oioby, 6 ktorych mowa w ust. 1 sq obowiqzane do poinformowania siarosty 6 Uazdei zmianie danych, o kt6rych mowa w ust. 2 oraz do przedstawienia co dwa fata zaswiadczenia lekirskiego o stanie zdrowia wystawionego przezlekarza podstawowej opieki zdrowotnej orai opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pelnienia funkcji rodziny zastqpczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawion e1 przez psychologa. Dane z rejestru, o kt6rym mowa w ust. 2 starosta

10 Wzekazuje do wta6ciwego sqdu. Starosta mo2e upowazni6 kierownika Powiatowego bentrum Pomocy Rodzinie do prowadzenia rejestru danych, o kt6rym mowa w ust. 1. We wszystkich otrzymanych rejestrach tj. rejestrze rodzin zastqpczych zawodowych, zawodowych specjilistyiznych, zawodovvych pogotowia rodzinnego oraz rejestrze rodzin niezawodowyctr stwierdzono brak liczby umieszczonych dzieci, zakresu ukoriczonych szkolefi (wskazania programu), dodatkowo wielokrotnie pominiqto miejsce pracy i 2r6dla dochodu. po wnikliwej analizie danych zawaftych w rejestrach stwierdzono nastqpuiqce uchybienia i nieprawidlowosci. Rejestr rodziny niezawodowych. Jest zanonimizowana tre56, wiqc bqdq m6wit w tym momencie - wykreslone - i bgdzie sig to pojawialo leraziu2 coraz czqsciej. WykreSlone, wskazano i2 rodzina sklada siq z dw6ch os6b niepelnosprawnych poruszalqcych siq na w6zkach inwalidzkich podczas gdy z dokumentacji wynika, i" panitw6 wykre1lone sq zdrowi, a pan wykreslone pracuje jako wykreglone w systemie Zqm. Brak informacji o odbyciu szkolenia z zakresu rodzicielstwa zastgpczego dla rodzin zawodowych. Rejestr rodzin zastqpczych zawodowych specialistycznygh' WykreSlone *.drini" od 22 pa2dzieinika 2014 r. nie znajduje sig dziecko niepelnosprawne' Rejestr rodzin zastgpczych niezawodowych. WykreStone w rodzinie znajduje siq dz'recko petnoletnip, pochodzenie Powiat Gdafiski' WyxreStbne brali' informacji -Ota o odbytym dodatkowym szkoleniu. w zakresie rodzicielstwa zastgpczego rodzin zawodowych. Jest szkolenie z zakresu rodzicielstwa zastg pc zego d I a rodzi n n iezawod owych' WykreSlone od 1 tistopa'da ZO14 r. rodzina jest rodzinq niezawodowq, jest zawodowa rodzina zastqpcza. Wqtpliwo6ci co do wskazanego stanu zdrowia' WykreSlone nie petni "funkcji rodziny zastgpczej, zgodnie z postanowieniem sqdu' WykreSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' Wyt<reSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpcz4 na terenie Powiatu Ko5cierskiego (miejsce zamieszkania Poznafi)' Wykreslone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' wykrestone zamieszkujq w bloku, jest w domu jednorodzinnym. Wykreslone odbyl szkolenia z zakresu rodzicielstwa zastqpczego dla rodzin niezawodowych, jest nie posiada kwalifikacji, oczekuje na szkolenie' WykreStone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' WykreStone nie ukoficzyla szkolenia z zakresu rodzicielstwa zastqpczego' ni6 posiada kwalifikacji, jest ukoficzone szkolnie z zakresu rodzicielstwa zastgpczego dla rodzin spokrewnionych, jest wniosek o rezygnacjq. Wyk/eStone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' WykreStone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' WykreSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' wykreslone nieaktualne, nazwisko powinno by6 wykreslone. Wykrestone ukoiczono szkolenie z zakresu rodzicielstwa zastqpczego dla rodzin niezawodovvych, jest oczekuje na szkolenie' WykreStone w iodzinie =n-ajouje siq dziecko pelnoletnie, pochodzenie Pruszcz 10 \'--' -*{ '1,0.,-

11 Z rejestru os6b zakwalifikowanych do pennienia lub pelniqcych pieczg zastqpczq wykre6lono albo nie wpisano nastqpujqcych rodzin: 1. wykreslone; 2. wykreslone; 3. wykreslone; 4. wykreslone; 5. wykreslone; 6. wykreslone; 7. wykreslone. Ustalono, i2 pomimo, 2e wskazane w pkt. 1 i 1, 5 rodziny nie figurujq w rejestrach to zostaly w nich umieszczone dzieci. W kontrolowanej jednostce prowadzone sq akta tych rodzin. Rodziny te sq uwzglgdniane w sprawozdaniach do sqdu. Dane z rejestru roqzin zastgpczych za 2014 rok przekazywane na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z cjnia 9 czervvca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej Oo Sqdu Rejonowego w Ko6cierzynie w formie sprawozdania sq czgsciowo nieprawdziwe lub niewynikajqce z posiadanych rejestr6w. Sprawozdanie zoitato wystane do sqdu bez podpisu os6b odpowiedzialnych za iego sporzqdzenie. Zespol Kontrolny ustalil, 2e sprawozdanie zostalo sporzqdzone przez kierownika Zespolu ds. pieczy zastgpczej i sprawdzone formalnie przez pracownika bqdqcego jego podwtadnym. Sprawozdanie do sqdu za 2014 rok potwierdzone za zgodno66 z oryginanem stanowi zanqcznik nr 13 do niniejszego protokolu. Ze wzglqdu na znaiinq ilo5c nieprawidlowo6ci zostalo ono szczeg6lowo przedstawione w formie zalqcznlka do protokotu. Sprawozdanie do sqdu za 2014 rok wraz z naniesionym opisem ustalonych nieprawidtowo6ci stanowi zanqcznik nr 14 do niniejszego protokotu. Pisma os6b odpowiedzialnych za sporzqdzanie sprawozdania do sqdu i przeslania go w takiej tresci i formie do sqdu oraz wyia6nienia w tej sprawie (2 sztuki) stanowiq zalqcznik nr 15 do protokotu. Punkt 2. Rodziny zastgpcze i prowadzona dokumentacja. Rodzina wykrestone, w toku kontroli stwierdzon o, 2e zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej do petnienia funkcji rodziny zastgpczej specjalistycznej konieczne jest posiadanie udokumentowanego 3-letniego stazu. Natomiast przedmiotowa rodzina zostala rodzinq zawodowq specjalistyczne pomimo nie spetnienia tego warunku. Rodzina posiadala staz jed no roczny. W aktach dziecka wykrestono stwierdzono brak wymaganej dokumentacji dziecka tj' 11 Gdaiski. WykreSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq- WykreSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq. Wykrestone nieaktualne dane, nazwisko powinno brzmie6 wykreslone. WykreSlone odbyta szkolenie z zakresu rodzicielstwa zastgpczego dla rodzin niezawodowych, jest nie posiada kwalifikacji, oczekuje na szkolenie. WykreStone ukoficzyl szkolenie z zakresu rodzicielstwa zastgpczego jednakze nie otrzymat kwatifikacji do pefnienia funkcji rodziny zastqpczej. Nie posiada kwalifikacji, jest nie posiada kwalifikacji, oczekuje na szkolenie. WykreSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' -'--6{r*,-

12 .,/ \-dr,,. ocen sytuacji dziecka, zgodnie z przepisami prawa z uwagi na wiek dziecka (ponizej 3 lat) jego ocena powinna byd wykonywana co trzy miesiqce. W dokumentacji r6wniez brakuje dokumentu - plan pomocy dziecku. W aktach rodziny wykre9lone stwierdzono liczne braki w dokumentacji tj. braku planu pomocy dziecku (art.77 ust. 3 pkt 2 ustawy o pieczy zastgpczq) oraz oceny rodziny atakze oceny sytuacji dziecka. W aktach rodziny wykrestono stwierdzono liczne braki w dokumentacji tj. brak planu pomocy dziecku oraz oceny rodziny, atakhe oceny sytuacji dziecka. W aktach rodziny wykreslono stwierdzono braki w dokumentacji tj. brak 12 ocen dzieci. W aktach rodziny wykrestono (dziecko wykreslono) w dokumentacji tej rodziny brakuje aktualnego za6wiadczenia o stanie zdrowia. W toku kontroli stwierdzono braki w dokumentacji tj. oceny usamodzielnienia koricowego dla nastqpujqcych os6b: 1. wykreslono; 2. wykreslono; 3. wykreslono. W aktach rodzin stwierdzono liczne braki, szczegolnie dotyczq one wymaganych prawem plan6w pomocy dziecku, ocen rodziny oraz ocen sytuacji dziecka. Nie ma r6wniez aktualnycll zalwiadczeri lekarskich rodzin zastqpczych, kt6re powinny byc przedkladane co dwa lata. W toku kontroli w aktach rodziny paristwa wykreslone zostal umieszczony dokument z podrobionym podpisem. Opinia z przeprowadzonych badan pismoznawczych wraz z dokumentacjq 2r6dtowq i wyjasnieniami (10 sztuk) stanowi zalqcznik nr 16 do niniejszego protokolu. W toku kontroli stwierdzono, 2e dokumentaga rodzin zastqpczych prowadzona jest w spos6b chaotyczny i nierzetelny. Wystqpujq duze braki w dokumentacji, kt6ra wymagana jest przepisami prawa np. brak ocen sytuacji dziecka, brak ocen rodzin, brak aktualnych za6wiadczef lekarskich. Nie w kazdej dokumentacji rodzin zastqpczych zawodowych znalduiq sig zawarte z tymi rodzinami umowy. W wigkszo6ci przypadk6w zbior dokument6w nie jest zbiezny z metrykq dokument6w. W toku kontroli stwierdzon o, 2e kontrolowana jednostka nie realizuje obowiqzku dokonywania oceny koricowej procesu usamodzielnienia os6b. W jednostce akta sprawy sq opisywane niezgodnie z klasyfikacjq jednolitego rzeczowego wykazu akt np. metryki sprawy wykreslone, wykreslone, wykreslone m4q klasq Klasa 4942 nie istnieje w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Metryki spraw (4 sztuki) stanowiq zalqczniknr 17 do niniejszego protokofu' Zrozmow z losowo wytypowanymi rodzinami zastqpczymi wynika, iz PCPR nie petnif swojej roli do ktorej zostal powolany, a mianowicie nie udziela wsparcia, pomocy 12

13 i kontroli w stosunku do rodzin zastgpczych nad ktorymi ma nadz6r. Z ustalefi jasno wynika, iz wobec rodzin podejmowane se dzialania sktaniajqce rodziny do vuykonywania okre$lonych poleceri, pod rygorem rozwiqzania umowy. Ponadto zniec-hqca siq rodziny do korzystania z pomocy kontrolowanej jednostki. Rodziny zastgpize wskazuiq, i2 wbrew swej woli zostaty zmuszone do zlo2enia wniosk6w o oojqcie *sp"ici"m koordynatora. Zglaszalq r6wnie2 problem na braku odpowiedniego przygotowania, co w konsekwencji prowadzi do braku pomocy dla rodziny. po-nadto''-rodziny zastqpcze zwracalq uwage, 2e konieczne jest udostqpnienie im zaplecza prawnego i pomocy w sprawach sqdowych' Obecnie pomoc taka nie jest udzielana. Punkt 3. Koordynatorzy rodzinnei pieczy zastgpczei' podczas kontroli ustalono, Ze aktualnie zatrudnieni na w/w stanowisku posiadaiq wyksztalcenie zgodne z art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia I czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastqpczej, jednakze.w okresie objqtym kontrolq na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastgpczej zatrudnionosobq nieposiadajqcq kwalifikacji. Nie sq przestrzegane ustawowe ograniczenia ma'ksymal'iie ib rodzin na leonego koor:dynatora. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastqpczej nie potrafiq jednozn-cznie wymienid zakresu swoich obowiqzkow. w rozmowie wskazuiq,2e sq lqcznikami migdzy rodzinami a PCPR. Podajq, ze ich gt6wnym zadaniem j'eit wspiilra6 rodziny i ewentualnie wymieniajq dwa zadania do [tory.i.' realizacji sq zobowiqzani, natomiast w zakresie czynno6ci majq duzo wigcej obowiqzk6w. Zlodnie z pozyskanq wiedzq od pani kierownik zespolu okazato siq, ze liczba rodzin objqtych wsparciem koordynatora jest wiqksza anizeli liczba dopuszczalna przepisami Prawa. Punkt 4. Organizacia rodzinnei pieczy zastqpczei' podczas kontroli stwierdzon o, Ze kontrolowana jednostka nie posiada nalezytego zabezpieczenia wykonywania uprawnieri,,urlopowych" przez rodziny zastqpcze,a*odowe. Podczas kontroli stwierdzono, 2e umowy z rodzinami zastqpczymi zawodowymi byty zawierane z naruszeniem przepis6w ustawy z dnia g czerwci 2011 r. o wspieraniu rodzin isystemie pieczy zastqpczej. Brak jest jakiejkolwiek dokumentacji z pracy Zespolu.ds. rodzinnej pieczy zastqpczej' W dokumentach znqdujqsig jedynie prywatne notatki pracownik6w zawierajqce listy obecno6ci. Nie sq one'opair2one pieczqciq kontrolowanej jednostki, nie zawieralq pieczqci ani podpis6w ani innych cech dokumenturzqdowego. W jednostce wystqpujq r62nice w poziomie wynagrodzeri poszczeg6lnych zaslqpczych rodzin ti*6,io*vch. Kierownik Zespotu ds. pieczy zastqpczej i realizacji Swiadczeri nie posiada wiedzy na wystarczajqcym poziomie, aby sprawnie nadzorowa6 pracq zespolu i prowadzic sprawy zgodnie ze swoim zakresem obowiqzk6*. kierownik zespolu udzielita wyja6nien. i wskazata, 2e okres roku okazal sig niewystarczajqcy dla zaktualizowania i zbadania dokumentow a takze " do wykonywania na' bieaqco swoich zadan. Kierownik zespolu podczas rozm6w z zespo+em Kontrolnym wykazala sig raaqca nieznajomosciq przepisow prawa w zakresie pracy kom6rki, kt6rq kieruje. podczas czynno6ci kontrolnych ustalono rozbiezno6ci w zakresie ilosci rodzin 13

14 objqtych wsparciem koordynatora. Inne warto5ci wskazuje sprawozdanie do sqdu, inne -wynikale z dokumentacji rodzin. Kierownik Zespolu ds. pieczy zastqpczej i realizacji Swiadczeh nie potrafita udzieli6 informacji na temat aktualnej liczby rodzin objqtych wsparciem koordynatora. Jolanta Lindstet, Audytor Wewngtrzny - w zakresie finans6w kontrolowanej jednostki. W toku kontroii stwierdzono,2e regulamin jednostki w sprawie udzielania 2am6wiefi pgblicznych ponizej progu ustawowego EURO zawiera taki pr6g kwotowy ti 14.00b EURO, czyli ,78 kt6ry w praktyce powoduje brak konieczno6ci stosowania postanowiefi regulaminu w odniesieniu do zdecydowanej wiqkszo6ci zam6wieri realizowanych przez kontrolowanq jednostkq. Regulamin izarzqdzenie zmieniajqce stanowiq zalqcznik nr 18 do niniejszego protokolu. Rejestry zam6wiefi za lata zorctzam stanowiq, to sq 2 sztuki, zalqcznik nr 19 do niniejszego protokolu. Brak zanqcznik6w pod wyciqgami bankowymi w formie polecenia przelewu, co uniemozliwia stwierdzenie osob dokonujqcych zatwierdzenia wydatkow. Na wyciqgach bankowych, bqdqcymi 2r6dlowymi dokumentami ksiggowymi brak kolejnb ponumerowanyih pozycji i dekretacji tj. nie wskazano kont syntetycznych i klasyfikacji budzetowej, z Xt6rq dokonano wydatku, co utrudnia zweryfikowanie dokonanych zapis6w ksiqgowych z komputerowym programem finansowoksiqgowym na poszczeg6lnych kontach. Na umowach zleceri zawartych pomiqdzy PCPR a zastqpczymi rodzinami zawodowymi, roqzinami specjalistycznymi, pogotowiem rodzinnym oraz innych umowac;r brak kbntrasygnaty gl6wnego ksiggowego zatwierdzajqcego dokonanie wydatk6w ze Srodkow puulicznych tj. naruszono art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zawierano umowy zlecenia z wlasnymi pracownikami dotyczqcymi realizacji zadafi, kt6re wynikajq z regulaminu organizacyjnego plac6wki zakres6w czynno5ci tych pr".o*nik6w."przedmiotowe umowy opiewajq na razqco wyg6rowane kwoty' bokumenty w tej sprawie, umowy 13 sztuk, stanowiq zanqcznik nr 20 do niniejszego protokolu. Brak kontrasygnaty gl6wnego ksiqgowego na wszelkich umowach zawieranych pomigdzy PCPR a dostawcami. Na dowodach 2r6dlowych, fakturach dotyczqcych zakupu wyposazenia brak zapisu, kt6remu pracownikowi powierzonodpowiedzialno66 materialnq oraz jego podpisu o przyjgciu na stan. Brak biezqcej ewidencji majqtku na kontach syntetycznych w powiqzaniu z korektami analitycznymi. Brak podpisu na listach ptac osoby sprawdzajqcej. Pracownik zalmuiqcy siq sprawami kadrowymi nie podpisal siq pod nimi' Na dowodach ksiggowych zastqpczych np. na nocie z plac nie ujqto dekretacji 14 t{{,,--

15 _{ \;'-;rrzr"* ksiqgowej i podpisu osoby sporzqdzajqcej. Niepoprawne rozliczenie dodatku specjalnego na ptacq zasadniczq, staz, za czas pracy' i premie wyplacanego z tytunu wykonywania obowiqzk6w przy projekcie iinansowanym ze Srodk6w europejskich, zawyhone skladniki wynagrodzenia jak r6wniez zwigkszono jednorazowo 10% premig wyplaconq z budzetu PCPR w latach nalqcznq kwotq 980,01 zt. Umowa i aneks do umowy dotyczqcy projektu,,m6j potencjat - moja szansa na samodzielne Zycie" zostaty zawarte pomiqdzy PCPR reprezentowanym pvez paniq dyrektor Sylwiq Diedrich, iako realizatora projektu, aiei wykreslono. Ustalono r6wniez, Ze dyspozycja przelewu dla wykreslono w ramach dofinansowania ze Srodk6w PFRON,"Aktywny samorzqd" wydala pani dyrektor Sylwia Diedrich. Dokumenty w tej sprawie i sztuki teczek z czego w pierwszej 40 kart, a w drugiej 36 kart stanowiqzalqcznik nr 21 do niniejszego protokolu. Wyciqg z regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym,,moj fotencjal - moja szansa na samodzielne 2ycie" stanowi zalqcznik nr 22 do niniejszego protokolu. Z dokumentow ksiggowych - i listy plac wynika, 2e 21 listopada 2013 roku dyrektor powiatowego Cenirum Pomocy Rodzinie z okazji dnia pracownika socjalnego przyznala pracownikom nagrody. Na wykazie nagrod widniej r6wniez nagroda w wysoko5ci zt dla pani dyrektor, na kt6rq brak dokumentu potwierdzajqcego przyznanie tej,nagrody pzez bezpo6redniego przelozonego tj Starostq KoScierskiego. Wykaz przyznanych w latach premii i dodatkow wraz z pismem priewodnim stanowi zalecznik nr 23 do niniejszego protokolu. W przetargu pcpr.2fk w trybie z wolnej rqki wczesniej rozpoczqto procedurq-anizeli zaangazowano 6;rodki budzetowe. Rejestr zam6wieri i odwolan na rok 2014, zaproszenie do negocjacji oraz wniosek o zaangazowanie Srodkow budzetowych 3 sztuki stanowiq zalqcznik nr 24 do niniejszego protokolu' Ustalono, 2e w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie posiadajqcym umow? na obstugq prawnq z radcq prawnym paniq wykreslono zawarlq na czas okre6lony tj. odl'wrzesnii ZOOA r.'do 31 grudnia 2015 r., umowa wraz z aneksami 3 sztuki stanowi zalqcznik nr 25 do niniejszego protokolu, zawierano umowy o dzielo w sprawach: o przeprowadzenia konsultacji prawnych, umowa zawarta z dnia 2 maia 2013 r', umowa stanowi zalqcznik nr 26 do niniejszego protokotu; o przeprowadzenia szkolenia z zakresu kpa, umowa zawarta dnia t lutego ZO13 r., umowa stanowi zalqcznik nr 27 do niniejszego protokolu; o pzepfowadzenia konsultacji zwiqzanych z nowelizacjq ustawy prawo zam6wiefi publicznych, umowa zawarta dnia 2 grudnia 2013 r., umowa stanowi zalqcznik nr 28 do niniejszego protokolu' W toku czynnogci kontrolnych ustalono, 2e w kontrolowanej jednostce brak jest 15

16 ,.7"{^* dokument6w potwierdzajqcych wykonanie przedmiotu umowy jak na przyktad obecnosci materiat6w ze szkolefi, a tym samym potwierdzajqcych zasadno66 wyplaty wynagrodzenia z umowy. Pracownicy kontrolowanej jednostki nie.slyszeli o tym, Z; i og6le jakies szkolenie z kpa miano miejsce, brak zatem dziela, za ktore wyptacono wynagrodzenie. Ponadto ustalono, 2e przedmiotowe umowy zostaly zawarte z naruszeniem przepis6w prawa. W tytule um6w wskazano, 2e sq to umowy o dzieto i w taki spos6b zostaly rozliczone, podczas gdy z tre6ci um6w wynika, 2e sq to umowy ztecenia. W konsekwencji nie odprowadzono wymaganych nalezno6ci publiczno-prawnych z tytulu umowy zlecenia. W toku kontroli stwierdzono,2e kontrolowana jednostka nie stosuje siq do pism Skarbnika Powiatu w przedmiocie ograniczenia wydatkow. Odnotowano sytuacjq w kt6rej dyrektor kilka dni po otrzymaniu pisma kierowanego do wszystkich kierownik6w o dyscyplinie finansowej podjqt decyzjq o wyplacie dodatkowych Swiadczeri na rzecz Pracownik6w. W zakresie polityki kadrowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na dziefi 31 marca 2045 r. zatrudnialo 30 pracownikow tym 4 zatrudnionych w ramach umowy na zastqpstwo. Zestawienie pracownik6w PCPR z podzialem na zespoty i stanowiska z uwzglqdnieniem etat6w, zalqcznik nr 29 do niniejszego protokolu' Analizie poddano akta osobowe koordynator6w rodzinnej pieczy zastqpczej, na w/w stanowisku aktualnie zatrudnionych jest 4 pracownik6w tym 1 na umowe na zastqpstwo. podczas kontroli ustalono, 2e aktualnie zatrudnieni koordynatorzy rodzinnej pieczy zastgpczej posiadajq wyksztancenie zgodne z art.78 ust' pkt 1 ustawy z dnia g czerwca 2011 r. o-wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastqpczej. Jednakze w dniu 23 lipca 2012 roku w wyniku naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastgpczej zatrudniono paniq wykreslono, kt6ra nie posiadala wymaganego wyksztatcenia. Mimo to w informacji o wynikach naboru pani dyrektor wskazala, iz wszystkie niezbgdne wymagania wynikajqce z ogloszenia o naborze zostaly spetniohe. pismo w tej iprawie oraz dokumenty potwierdzajqce niespelnienie warunk6w z ogtoszenia o naborze w chwili zatrudnienia,lt sztuk, stanowiq zalqcznik nr 30 do niniejszego protokolu. Ustalono, 2e niezbqdne kwalifikacje uzupelniono dopiero w trakcie zltrudnienia, co potwierdza zamieszczone w aktach osobowych zalwiadczenie z dnia 17 wrze6nia 2013 r.,2e w/w osoba na niniejszym stanowisku byla zatrudniona do dnia 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z ar1. 78 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i lystemie pieczy zastgpczej koordynatorem rodzinnej pieczy zastqpczej moze byd orob", kt6ra nie -byla skatana prawomocnym wyrokiem za umy5lne przestqpstwo lub umy6lne przestqpstwo skarbowe' W aktach osobowych koordynator6w rodzinnej pieczy zastqpczej stwierdzono jedynie o6wiadczenia pracownitow o braku skazania prawomocnym wyrokiem za lmystn" przestqpstwo lub umy6lne przestqpstwo skarbowe. Brak natomiast doiumentu poswi'aoczajqcego taki stan ueczy pzez organ do tego uprawniony' Ta kwestia dotyczy rowniei innych pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach, na kt6rych wymaga siq tego rodzaiu za5wiadczefi' 16

17 Zgodnie z arl. 79 ust. 3 ustawy z dnia I czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i -systemie pieczy zastgpczej praca koordynatora rodzinnej pieczy zastqpczej nie mo2e by6 lqczona z wykonywaniem obowiqzk6w pracownika socjalnego. pan wykrestono zostat powolany w dniu 17 wrze6nia 2010 r. do Zespolu ds. orzekania o niepelnosprawno5ci, jako pracownik socjalny i pelni tq funkcjq do dnia dzisiejszego. W aktach Osobowych pani dyrektor Sylwii Diedrich znajduje siq dokument potwierdzajecy ptzyznanie dodatku specjalnego z tytutu okresowego zwiqkszania obowiqzk6w stuzuowych tj. wykonywaniem obowi4zk6w pracownika ds. monitoringu i ewaluacji przy prolefci6,,moj potencjat - moja szansa na samodzielne Zycie", kt6rego i"^li=^qi iostala priewidziana na lata w kwocie 714 zl mies'rlcznie wtaz z adnotacjq, w/w kwota bqdzie ulegala zmianie zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie w kolejnych latach realizacii projektu. W kontrolowanym okresie pani dyrektor otrzymywala dodatek specjalny z wlw tytulu w nastgpujacyin wysoko6ciach: rok zl miesigcznie, rok '260 zl miesiqiznie, lof ZOlg zl miesiqcznie. W aktach osobowych, kt6re znajdujq siq w btarostwie powiatowym w KoScierzynie, brak ja.kichkolwiek informacji o zmianie kwoty wcze6niej pvyznanego dodatku specjalneg_o. lnformacja o wysokosci dodatku specialnego uuybiaconego plni dyrektor w latach stanowi zalecznik nr 31 do niniejszego protokolu. W toku kontroli stwierdzon o,2e na angahach pracownik6w wielu przypadkach brak jest wskazania kategorii zaszeregowania wynagrodzenia. Dokumenty w aktach bsobowych winny by6-numerowane pojedynczo i bez uzywania liter. W dokumentacji stwierdzon o,2e tilt<i zaswiadczei ze szkolefi jest opisywanych jako_jeden dokument po czym numerowane z u2yciem liter np. wpisane pod pozyqe 14B- akt osobowych a numeracja na dokumentach jest 14a, 14b,14c' W kontrolowanej jednostce nie ma przejrzystego podziatu zadafi. Jest to konsekwencja pizenoszenia pracownik6w zatrudnionych na zastqpstwo oraz przydzielania pracownikom szeregu zadafi, ktorych realizaqa wyklucza siq nawzajem. W uviqzku z informacjami, i2 w kontrolowanej jednostce aogty wystqpowac niepozqdane zachowania o charakterze mobbingowym, Zesp6t Kontrolny przeprowa dzit w toku kontroli w r62nych dniach rozmowy ze znacznq grupe losowo wybianych pracownik6w Powiatowego Centrum. Pomocy Rodzinie uwzglqdniajqc wszyst(ie dziedziny dziatalno6ci. Z przeprowadzonych rozmow z_ pracownikami pcin wynika, iz cige,z nich czuje sig dyskryminowana i poni2ana. Czuiqtez wielkq niesprawiedliwo6c, gdyr u*azajq, 2e w PCPR funkcjonuje nieformalny podzial na pracownik6w tepszich i kompeientnych oraz na gorszych i. niekompetentnych' irracownicy podaiq przyktady, ze osoby lepsze nie sq tak dotkliwie karane jak osoby gorsze. OioOV f6iize-mogq sobie pozwoli6 na niedociqgniqcia i blgdy w pracy. ilatomiast w stosunku do-os6b z grupy gorszych wyciqga siq daleko idqce konsekwencje nawet z btahego powodu. Podczas rozm6w z poszczeg6lnymi pracownikami padlo wiele przykladow na nier6wne traktowanie pracownikow pruez paniq dyrektor jak i kadrg kieiowniczq. Wiele os6b pracujqcych w PCPR podawalo brry[t",i r6znic w nagrodach, czy w premiach przyznawanych przez paniq dyrektor 'uwaza14c, Ze rozbieinosci sq sfowodowane osobistymi sympatiami pani dyrektor, 17 Yi " J ).rn.-

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r.

,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny. z dnia 24 stycznia ZO12 r. ,,> B URh,f ISTRZ GMINY i rvilasta Czerwionka-Loszczyny Zart4dzenie Nr 24112 Burmistza Gminy i Miasta Gzerwionka-Leszczyny z dnia 24 stycznia ZO12 r. w spnawie wprowadzenia,,polityki bezpieczefstwa informacji

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia

_, i - starszy komisarz skarbowy - Oddzia r-l Poznari, dnia fq marca Z0I2r. DYREKTOR IZBY SKARBOWEJ WPOZNANIU TJ,lko.lo uittka sluibowego Egzeuplarz w 1 NU-u093-0008/11 PRO T OK6I- KONTROLI Kq trolowana iednostka iiedziba iadres \aczelnik Z-cy

Bardziej szczegółowo

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego

, I '...' KAPITAT LUDZKI NARODOWA STRATECIA 5PO]N05C. Projekt wsp6lfinansowany przez UniQ EuropejskE ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego KAPTAT LUDZK NARODOWA STRATECA 5PO]N05C P ;r U{A EUBOPEJS(A EUROPESK. '...' FUNDU5Z 5POTECZNY, w^iduii^opr^cyw Nr sprawy: OR081 1 3/LG/2014/EKONOMSTA SPECYFKACJA STOTNYCH POWAT KARTUSK/POWATOWY URZAD PRACY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO RAPORT O SAMORZĄDZIE POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA OTWARCIE IV KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO

ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO RAPORT O SAMORZĄDZIE POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA OTWARCIE IV KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO ZARZĄD POWIATU KOŚCIERSKIEGO RAPORT O SAMORZĄDZIE POWIATU KOŚCIERSKIEGO NA OTWARCIE IV KADENCJI RADY POWIATU KOŚCIERSKIEGO Kościerzyna, maj 2011 Spis treści WSTĘP... 4 RAPORT O STANIE SAMORZĄDU POWIATU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU

SPRAWOZDANIE Z AUDYTU SPRAWOZDANIE Z AUDYTU Nazwa zadania audytowego: Ocena systemu kadrowego Nr zadania audytowego: 7/2006 Nazwa i adres jednostki audytowanej: Urząd Miasta Opola, Referat Kadr w Wydziale OR Zespół audytorów

Bardziej szczegółowo

Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{

Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice. Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{ Protok6l Nr X2007 z odbytej w dniu 28 wrzesnia 2007 r' sesji RadY GminY Domaszowice Na og6ln4 liczbq W sesji udzialwziglo - 15 radnych - 14 radnych Sesjq rozpoczqto godz. 12!o Sesip zakoficzono godz' 13{

Bardziej szczegółowo

POKONTROLNE. d(i14. - 3. (3 - b NAJWYZSZA IZBA KONTROLI. 7 ) I3 i LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004. Delegat~~ra w todzi p.0.,?

POKONTROLNE. d(i14. - 3. (3 - b NAJWYZSZA IZBA KONTROLI. 7 ) I3 i LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004. Delegat~~ra w todzi p.0.,? NAJWYZSZA IZBA KONTROLI - 3. (3 - b Delegat~~ra w todzi p.0.,?vto Q ZASTL C \- 1' 7 ) I3 i 'RE 'I'OU rtl&~n La t LLO - 4 1 1 2-004-03120 1 4 SI141004 POKONTROLNE i s.,, ~.,.;, 2Li- P. " i d(i14 NAJWYZSZA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. 0 umorzeniu sledztwa

POSTANOWIENIE. 0 umorzeniu sledztwa V Ds. 194/06 Warszawa, dn. 11 grudnia 2006 roku POSTANOWIENIE 0 umorzeniu sledztwa Mariusz Wajda Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Srödmiescie - Pölnoc delegowany do Prokuratury Okr~gowej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24]

PROTOKOL KONTROLI. Ferenc. [dowod: akta kontroli str. 3-24] OM/OP-./1/. Of11/44/(0 PROTOKOL KONTROLI Urz~du Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszow, Regon 000650614, zwanego dalej Urz~dem. Ferenc. Prezydentem Miasta Rzeszowa od dnia 29 listopada 2002 r. - jest

Bardziej szczegółowo

MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111

MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111 MINISTER GOSPODARKI SM-VII-4300-4-2623111 Warszawa, dnia 16 czerwca 20 1 1 r. KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW Departament Rady Ministrow RM- 10-67- 11 20 1 1-06-2 1 Do Rzadowepo Centrum Legislacii Przekazujq

Bardziej szczegółowo

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4

Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku. KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 tel. (32) 292 55 90 do 92 / faks: (32) 292 46 38; e-mail: sekretariatorpwik.sosnowiec.pl KP/2/FE/20i3/PZP/fax-25/234/fax-26/ 338/fax-29/fax-3o/fax-4o/fax-49/20i4 Sosnowiec, dnia 22 stycznia 2014 roku Do

Bardziej szczegółowo

WYST~PIENIE POKONTROLNE

WYST~PIENIE POKONTROLNE KUI.:TURY l DZIEDZiCT\v',\ NA.RODOWEGO Warszawa, dniaao wrzesnia 2013 r. Pan Robert Banasiak Dyrektor Centrum T echnologii Audiowizualnych we Wroclawiu WYST~PIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Pzeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spoftecznym - przeciwdzialanie alkoholizmowi. ,,Znowu rodzina!" Zarzqd Wojew6dztwa t-6d zkieg o

Pzeciwdzialania uzaleznieniom i patologiom spoftecznym - przeciwdzialanie alkoholizmowi. ,,Znowu rodzina! Zarzqd Wojew6dztwa t-6d zkieg o Data i miejsce zlozenia oferty (wypelnia organ administracji publicznej) gp 5 p147ef Rr*rruSp6tNtt I ORGAN IZACJ I POZARZADOWEJH ++)/POEIME+q4$4, O KTORYM (.YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 ]$/letnla

Bardziej szczegółowo

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* *

..ifc' n * -. 3 j { V- 'J* * ..ifc' n * -. 3 j { 0 V- 'J* * LRZ-41U1-012-00/2014 Nr ewid. 197/MW/P/14/107/LRZ Informacja o wynikach kontroli Dzialania os spolecznej w zakresi acji spolec; DEtEGATURA WRZESZOVVIE Najwyzszej Izby Kontroii

Bardziej szczegółowo

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r.

Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez Wydział Audytu i Kontroli w 2010 r. Kontrole przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych Miasta Katowice 1. Znak sprawy: AK.II.KB.0914/1/10 Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

I. Nabory w słuŝbie cywilnej prowadzone w okresie objętym kontrolą

I. Nabory w słuŝbie cywilnej prowadzone w okresie objętym kontrolą W wyniku kontroli stwierdzono zgodność faktycznej struktury organizacyjnej ze strukturą określoną w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zatwierdzonym przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. o godz. 12.00 w budynku Urqdu Miejshego z porqdkiem obrad: Makow Maz. 15.05.2008r.

ZAPROSZENIE. o godz. 12.00 w budynku Urqdu Miejshego z porqdkiem obrad: Makow Maz. 15.05.2008r. Makow Maz. 15.05.2008r. ZAPROSZENIE Zgodnie z 5 12 ust. 1 Statutu Miasta Makowa Mazowieckiego zapraszam na XXII sesje Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckirn, ktora odbqdzie siq w dniu 29 maja 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Urząd Miejski w Gliwicach Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego Nr korespondencyjny UM-252700/2009 Mi A~7 "l PROTOKÓŁ Z KONTROLI przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań

Bardziej szczegółowo

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w

funkcjg burmistrza dzielnicy warszawa sródmieécie o to, ze w dniu 5 lipca 2007 r. w sygn. akt. IX K 1822/07 Karta 1 Warszawa 28 listopada 2007 S4d Rejononr d I r\\' a e'sz:lrn'1"- $ ró cl nic3 ei* rv lyarscnlvie W]'dsl*t Kal'nv *1. Marsz :lko'uvska 8l ü*-51? Warsrau'a Pokrz$rvdzon) :

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM

SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM GMINNY OSRODEK SPRAWOZDANIE Z DZIALALNOSCI GMINNEGO OSRODKA POMOCY SPOLECZNEJ W KROSCIENKU WYZNYM ZA ROK 2010 Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej nast$puj^cych akt6w prawnych: w Kroscienku Wyznym dziata na

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy

z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy ProtokoJ Nr 18/08 z posiedzenia wspolnego Komisji Budzetu, Finansow i Gospodarki Gminy i Komisji Kultury, Oswiaty, Zdrowia i Ochrony Srodowiska w dniu 19.03.2008 r. Posiedzenie wspolne Komisji Budzetu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W ROKU 2011 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL

Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL Regionalna Izba Obrachunkowa Egz. nr 2 w Rzeszowie PROTOKOL kontroli kompleksowej Miasta Rzeszowa przeprowadzonej w dniach od 15 listopada 2011 r. do 16 stycznia 2012 r. na podstawie upowaznienia nr 46/K/2011

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo