^:,r;;,y";;;;;_:-- Lista obecnosci radnych uczestniczqcych w ses/ stanowi zalqcznik nr 1'

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "^:,r;;,y";;;;;_:-- Lista obecnosci radnych uczestniczqcych w ses/ stanowi zalqcznik nr 1'"

Transkrypt

1 Protok6l Nr lx / { 5 z Sesji Rady Powiatu KoScierskiego odbytei dnia 27 lcrnietnia2ol5 r. w godz.'1430 do {90o w sali nr { Starostwa Powiatowego w KoSciezynie' Ad.1 $ ' Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad. przewodniczqcy Tomasz Derra szanowni paistwo dochodzi 1430 zatem rozpocznijmy ix sesjq, sesjg nadzwyczajnq. Witam paristwa bardzo serdecznie, witam panie, pan6w radnych, sluzby pani starosty. Witam zaproszonych gosci, media. Lista obecnosci radnych uczestniczqcych w ses/ stanowi zalqcznik nr 1' Lista gosci biorqcych udzial w obradach stanowi zalqcznik nr 2. Ad.2. Przedstawienie porzqdku obrad. przewodniczqcy Tomasz Derra - w zwiqzku ze zlozonym wnioskiem w trybie art' 15 ust. 7 ustawy o samorzqdzie powiatowym sesja ta ma tryb nadzwyczajny. W zwiqzku z tym rowniez otrzymaliscie panstwo wnioskowany porzqdek obrad. Czy sq zmiany bo porzqdku, tutaj pytam wnioskodawc6w? Nie ma zadnych zmian,.aiem'szanowni paristwo prosze o przeglosowanie porzqdku obrad, kt6ry macie paristwo w zahqcznikach. Kto jest za podiqciem takiego porzqdku obrad, prosze o Podniesienie rqki? za 16 radnych ^:,r;;,y";;;;;_:-- Stwierdzam, 2e jednoglosnie przyiqtismy porzqdek obrad, w ktorym w pierwszym punkcie wiasnie nas{qpilo otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci tych obrad' 'Jest quorum na sali, wiqc mozemy dzisieiszq ses/g odby6' P rzeczytam pozostale p u n kty d zis iej szej sesj i : 3. lnformacja Starosty izarzqdu Powiatu Ko6cierskiego dotyczeca: o celowosci, zakresu i ustaleh kontroli przeprowadzonych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od poczqtku 2015 r.:. zmian organizacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonanych Uchwalami Zazqdu Powiatu Ko6cierskiego nr i z dnia 2 kwietnia 2015 r. 4. Dyskusja. b. Wystuchanie informacji Pani Sylwii Diedrich Dyrektora, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 1. / /, / li,a

2 6. Dyskusja. 7. Interpelacje i wolne wnioski. 8. Zakonczenie sesji. Taki porzqdek obrad przedstawili wnioskodawcy dzisiejszej sesji, kt6ry zostal przed chwilq przeglosowany Ad.3 (ppkt 1) lntorml{a Starosty -przeprowadzonych i Zarzqdu Powiatu Ko5cierskiego dotycz4ca celowo6ci, zakresu i ustaleri kontroli w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie od poczqtku 2015 r. Alicja Zurawska, Starosta KoScierski - panie przewodniczqcy, wysoka Rado, =^pio"."ni goscie sytuacja finansowa Powiatu Ko6cierskiego znana jest nie od dzisiaj. luz w 2012 roku jednostki Powiatu KoScierskiego zostaty zapoznane z trudnq, ciqilkq sytuacjq finansowq, gdzie podpisal siq pan skarbnik w imieniu Zarzqdu"'i nyi Oeiiniiywny,-calkowity zakaz wydatkowania Srodk6w takich jak premie, nagrody i nic co nie -Oyto ustalone z Zarzqdem nie mozna byto wydatkowa6. t tai sytuacja niezmiennie wyglqdala do konca 2014 roku, gdzie budzet na 2014 rok uchwalila nam Regionalna lzba-obrachunkowa, gdzie sytuacja byta bardzo cigzka. I nic nie zmienil6 sig 10 grudnia 2014 r. kiedy zostalam Starostq Powiatu Ko6cierskiego. Wowczas nie tylko m6wiono o ciqzkiej sytuacji finansowej w Starostwie Powiatowym, ale i iez w jednostkach powiatu, gdzie trzeba bqdzie wdrozy6 oszczqdrlosci nie tylko kadrowe, aby m6c ptynnie przejs_6 przez program postqfowania naprawczego i to r6wniez dotyczylo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Szanowni paristwo juz w grudniu powzigtam informacjq, Ze mimo tak.ci.gzkiej sytuacji finansowej na koniec grudnia, kiedy iu? blrtam starostq zostaty wyplacone zr61nicowane premie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. M6wiqc szczerze byla to informacja przekazywana, lat to sig potocznie m6wi, poczte pantoflowq w zwiqzku z ityi nie chcialam wdra2a6, wielkich procedur ani informowa6 na Radzie. W zwiqzku z tym podjqlam decyzjq o kontroli doraznej trwajqcej 3 dni w sprawie wydatiowania Srodk6w publicznych. I tak 28 stycznia 2015 roku upowaznialam paniq Jolantq Lindstet oraz paniq Monikq Wollik-Litwin, Sekretarza powiatu wraz ; Gl6wnq Ksiqgowq paniq Mariq Jakusz-Gostomskq do przeprowadzenia kontroli doiaznej w zakesie wydatkowania Srodk6w publicznych w dniach od 3 do 6 lutego 2015 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. okres objgty kontrolq byl od 1 wrzesnia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. To upowazhienie dla iych- trzech os6b obejmowato prawo wglqdu do wszystkich dokument6w niezbqdnych do przeprowadzenia kontroli. protok6l z tej kontroli zostal przygotowany, gdzie zesp6l jasno i wy_ra2nie informowal, Ze w zwiqzku ztrudnq sytuacjq iihansowq powiatu oraz konieczno6ciq wprowadzenia programu naprawcz"go * Powiecie Ko6cierskim za niezbqdne uznaje sig racjonalne 'o"r"=qdne i wydaikowanie Srodk6w publicznych we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Ko5cierskiego. 2 ';f l' )]a,^,,

3 I jakie byty ustalenia kontroli? Zgodnie z. zakresem kontroli wynikajqcym z'upowaznieh, kt6re odczytatam, dotyczqcych wydania 5rodk6w. publicznych w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie dokonano przeglqdu dowod6w ksiggowych, um6w na zlecenie oraz iist ptac. Ewidencjq ksiqgowq jednostki prowadzi siq zl pomoce komputera z odpowiednim oprogramowaniem. Jakie byty nieprawidlowosci i uchybienia? Podczas czynno6ci kontrolnych stwierdzono,' iz w powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie poniesiono koszty w postaci nagr6d dyrektora oraz premii uznaniowej i w zwiqzku ztym wezwano paniq Jyiettor Sylriiq Diedrich do zlozenia wyja6nieri w tej sprawie, poniewa? we wrzesniu rnryptacono dwa razy po zt bruito nagrody oraz premie uznaniowe od 20 o6'go'/. kwoty zasad'niczej ptacy na kwotg og6lnq ponad zt.to zadzialo siq na koniec grudnia 2014 rokuikiedy bylismy przed uchwaleniem programu postqpowania naprawczego. Ponadto stwierdzono nastqpujqce nieprawidtowo6ci:. brak dekretacji na wyciqgach bankovvych; o brak numeracji na wyciqgach bankowych; o nieprawidlowo stosowana numeracja dowod6w ksiqgowych;. na fakturach dotyczqcych zakupu wyposazenia brak numeru inwentarzowego oraz osoby odpowiedzialnej materialn ie; o nieprawidlowe i niezgodne z literq prawa poprawki na dowodach ksiqgowych 2r6dlowych - przekre6lenia, dopiski ot6wkiem, bez parafek;. listy plac prowadzone w spos6b nieprawidtowy, brak narastajqcej numeracji, powtarzajqce siq numery;. opisy na przelewach uniemozliwiajqce weryfikacjq wydatk6w otaz brak zal4sznikow do wyciag 6w zbiorczych ; obrakwymaganychpodpis6wnadelegacjachsluzbowych; o brak dekretacji na dokumentach ksiqgowych; o meryto ryczne zatwierdzenie listy plac przez osobq nieuprawnionq w imieniu dyrektora; o zatwierd zanie przelew6w do banku pzez osoby nieupowaznione;. premie uznaniowe oraz nagrody dyrektora, nieracjonalne wydatkowanie Srodk6w PublicznYch. podczas czynno5ci kontrolnych stwierdzono razqce nieprawidtowo5ci w procesie sporzqdzanii i prowadzenia dokumentacji finansowo. - ksiqgowej. W ocenie Zespotu Kontrolujqcego dokumentacja prowadzona jest niestarannie. Dowody ksiqgowe 2r6dlowe hie sq ponumerowane, nie posiadajq wymaganych oznac.zen i podpisow' Taki spos6b prowadzenia dokumentacji stwarza realne zagrozenie dla prawidtowego funkcjonowania jednostki. Uniemozliwia poprawnq weryfikacjg zdarze(t ksiggowych. giak nureracji i chronolo gii zdarzefi umoziiwia zarowno usuwanie dokumentow jak iich modyfikacjq. W ocenie Zespotu Kontrolnego taki spos6b prowadzenia dokumentacji jest naganny i niedopuszczalny. chcialabym tez podkresli6 w tej sytuacji, ze nie wy_slanam tam osob, kt6re nie byty przygotowane do tego, aby taliq kontrolg podia6 Byta t9 ielzcze. raz podkre6lam bfo'tn7n" Ksiggowa Starostwa Powiatowego, Sekretarz Powiatu i osoba z Biura 3 / I t'--fryu*

4 Kontroli i Audytu. W zwiqzku z tym, ze tych nieprawidtowo6ci byto bardzo duho i narastaty nowe pytania w migdzy czasie upowa2nialam tq same grupq do przeprowad zenia kontroli w zakresie polityki kadrowej. Byt to termin,.kt6ry czq5ciowo riq n"ll"oan i nie trwala miesiqc, czy dwa kontrola tylko r6wnie2 w okresie od 5 do 6 - jednodniowa kontrola zostala przeprowadzona w.powiatowym Centrum Pomocy RoOzinie i tak co stwierdzono, zakres kontroli, tak jak pan Andrzej Hinc chcial wiedzie6 dotyczyta polityki kadrowej. Badany okres opiewat od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnih 2014 r. Ustalenia kontroli - nieprawidtowo6ci i uchybienia: podczas kontroli ustalono i2, stanowisko kierownikancelarii glownej jest niezgodne zrozporzqdzeniem prezesa Rady Ministr6 w sprawie wynagradzania pracownik6w samoizqdowych Brak w regulaminie wynagradzania jednostki tegoz stanowiska. Brak kategorii zaszeregowania wynagrodzenia zasadniczego dla tegoz stanowiska. prowadzenie akt osobowych pani zatrudnionej, nie powiem tutaiz imienia i nazwiska zeby nikt nie stwierd zil, Ze sq dane osobowe udostqpniane wszem i wobec, budzi n astgp ujq ce zastzelenia: - brak kwestionariusza dla pracownika; - brak kwestionariusza dla osoby ubiegajqcej sig o zatrudnienie; - brak aktualnego za$wiadczenia lekarskiego przed podjqciem zatrudnienia; - niezgodnos6 iazwy stanowiska w angazach z regulaminem wynagradzania jednostki; Dla przejrzysto6gi polityki kadrowej zaleca sie wprowadzenie rejestru osob zatrudnionych oraz rejestru os6b zwolnionych. podczas czynno6ci kontrolnych stwierdzono nieprawidlowo6ci w procesie prowadzenia polityki kadrowej. Zakresy obowiqzk6w sq niezgodne. z przepisami prawa oraz nie o"bejmujq wsiystkich zadan nalozonych na jednostkg. W ocenie Zespolu Kontrolujq."go' dokumentacja prowadzona jest niestarannie, a polityka kadiowa prowadzona jest w spos6b nieracjonalny. Zar6wno ruchy kadrowe jak i przyznawane premie uznaniowe oraz nagrody dyrektora nie wskazujq na trudnq sytuacjg finansowq Powiatu Ko6cierskiego. Chcialabym doda6, 2e powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest finansowane wytqcznie ze Srodkow wlasnych starostwa Powiatowego. Nie dostajemy zadnych dotacji, subwencji na dziatalnosd. W 2014 roku budzet przygotowany przez Regionaln q lzbq Obrachunkowq oscylowat na kwotq mrlgna sto. i proszq sobie wy6brazi6, ze wiym roku 2014 dofinansowano budzetu PCPR ponad 300 tys' zt. Szanowni paristwo i teraz w zwiqzku ztym, ze takie nieprawidlowo5ci miaty miejsce, gdzie mialam wrazenie, 2e moae czq56 z tych rzeczy da si9 wyttumaczyl, 2e jednak [ani dyrektor, z kt6rq miatam przyjemno66 wsp6fpracowac wczesniej, pewne dzialania staralam zlo2y6, siq na t<arf-tego, 2e trudne zadania, wrazliwe zadania, niemniej 5 lutego otrzymalam na moje rgce kilka pism, kt6re zostaly przekazane prz:ezle'onego ifotegow z Rady na moje rgce, podpisane z imienia i nazwiska przez pracownit<ori Powiaiowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracujqcych w r6znych kom6rkach. szanowni pa-ristwo nie byly to anonimy. Mojq zasadq jest, iezeli trafia < /, ) \---/"1 t t"o' /

5 anonim, a zdarza sig dosy6 czqsto, to nie analizujg go i z reguty trafia do kosza. Ale w tej sytuacji, gdzie pisma byty bardzo obszerne, gdzie podejmowano tematy bardzo wra2tiwe rodzin zastgpczych, pieczy zastqpczej wrecz sfowa mobbingu, nie moglam tego tak zostawi6,. Z przykro6ciq nie moglam tego tak zostawi6, mimo Ze paniq Sylwiq -Diedrich, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie znam bo fai i mialam przyjemno66 z niq wsp6lpracowad, kiedy bytam Wicesta.rostq Powiatu Ko6cierskiego. W -zwiqzku z tym podjqtam decyzjg. o kompleksowej kontroli, kt6ra miala by6 przeprowadzona w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie' Dnia 17 lutego upowaznilam do tej kontroli nastqpujqce osoby:. -paniq Monikq Wollik-Litwin, Sekietarza Powiatu; Jolantg Lindstet, Audytora Wewnqtrznego; Marig Jakusz-Gostomskq, Gl6wnego Ksigg_owego w Starostwie Powiatowym w KoScierzynie; Sabing Kutella-Kleinschmidt, Starszego Specjalistq ds. Organizacji i Kadr oraz Michala Benka, Radcq Prawnego. To upowaznienie mialo objec kontrolq okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku. Dlaczego taki dtugi okres? Mianowicie w ramach dora2nych kontroli, pienruszej i drugiej, wystqpilo szereg dokument6w, gdzie cigzko bylo sprecyzowa1tok dziatafi i narastato mn6stwo pytan - co, z czego wfnika i diaczego? Kontrola dotykala bardzo delikatnych kwestii. Kwestii rodzin zjstgpczych, pieczy zastqpczej, rodzin zawodowych. I w zwiqzku z tym "gdzie 25 marca, pani Sylwia Diedrich zwr6cila nam uwagq na Zarzqdzie, Ze podstawi prawna na upowaznieniach z dnia 17 lutego, nie jest do koica sprecyzowana. w zwiqzku z tym 25 marca przyznalismy pani dyrektor racjq i'uchwatq Zarzqdu poolitismy dzalania w sprawie sprawowania w imieniu Zarzqdu powiatu Koscierskiego kontroli nao plac6wkami organizujqcymi pracq z rodzinq oraz plac6wkami wsparcl dziennego bgdqcych jednostkami organizacyjnymi Powiatu. 'Byla to Uchwaia, Nr 16t16t2015. Upowa2nilam tam 5 os6b, kt6re przed chwilq pizytoczylam i te osoby miaty upowaznienie, kt6re obejmowalo 2qdania informacji, dokument6w i danych niezbgdnych do sprawowania kontroli, wstqpu w ciqgu doby do obiekt6w i pomieszczeh kontrolowanej jednostki, przeprowadzenie oglqdzin obiekt6w, sktadnik6w majqtku kontrolowanej jednostki oraz przebiegu okreslonych czynno6ci objqtych obowiqzujqcym sta.ndardem, 2qdania od pracownik6w kontrolowanelpbhostki udzielania-informacjiw formie ustnej lub pisemnej w zakresie p rr"pro*" dzinej kontroli, obserwacj i dzieci p rzebywajqcych w p_lac6wkach wspa rcia dziennego, przeprowadzenia indywidualnych rozmow z dzielmi przebywajqcymi w plac6ilkach wsparcia dziennego w tym zasiggania opinii dzieci z uwzglgdnieniem ich wieku, moziiwo6ci inteleklualnych oraz stopnia dojrzalo6ci poznawczej. To upowaznienie r6wniez mialo umocowanie do kontroli realizacji pzez Powiatowe Centrum Pomocy zada(t z zakresu rodzinnej pieczy zastqpczej,? w tym wykonania um6w o przeprowadzenie rodziny zastgpczej poprzez osobisty kontakt z rodzinami zastqpczymi co w kontroli de facto mialo miejsce' szanowni paristwo w tym miejscu chcialabym moc przedstawi6 wam protokot z ostatniej kontroli komplbksowej i w tym miejscu, dlatego ze jest to protokol bardzo istotny,,*'"zny chciatabym odda6 gtos Zespolowi Kontrolujqcemu, klory przedstawi paristwu bardzo obszerny materiat na temat ostatniej kontroli.. Bardzo proszq o zabranie glosu, nastgpnie dalej poinformujq na biezqco co mialo miejsce' Monika Wollik-Litwin, Sekretarz Powiatu - chcianabym dopowiedzie6 jedynie, Ze Zesp6l Kontrolny odczyta protokot niekompletny, gdyz zawier.a on tez zalqczniki, kt6re nie zostaty ieizcze ianonimizowane, dlatego te2 przedstawimy w wersji, tak jak 5 '-.--(-,{

6 "-:r5,,,, m6witam wcze6n iej bez zalqczn ik6w. protok6l kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie, ul. Krasickiego 4, KoScierzyna w dniach 23 luty 2O1S r. do 30 kwieciefi 2015 r. przez Monikq Wollik-Litwin, Sekretarza powiaiu dziatajqcego na podstawie upowaznienia OK z dnia 17 lutego ZO15'r. wydanego przez Starostg Ko6cierskiegotaz upowaznienia A.OT z dnia 25 marca 2015 r. wydanego pzez Starostq Ko6cierskiego. Z tych samych upowazniefi dzianala pani Jolanta Lindstet, Audytor Wewnqtrzny; tytaria Jakusz-Gostomska, GN6wny KsiQgowy; Sabina Kutella-Kleinschmidt, Starszy Specjalista; Michat Benka, Radca Prawny' Zakres kontroli - funkcjonowanie jednostki we wszystkich aspektach dzialalno6ci. Badany okres od dnia i stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku' Jednostka nadrzgdna - Powiat Ko6cierski, Starostwo Powiatowe. Informacje wstgpne. Przedmiotowa kontrola miala charakter kontroli dora2nej obejmujqcej zakresem caloksztaft funkcjonowania jednostki we wszystkich aspektach OziatatnoSci w latach Podstawq do zarzqdzenia kontroli w takiej formie i zakresie byty pisemne imienne informacje pracownik6w Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Koscierzynie skierowane do Starosty Ko6cierskiego na temat mozliwych naruszefi finansowo-organizacyjnych w jednostce jak r6wnie2 na temat mozliwych czyn6w o charakterze mobbingu, kt6re mogty mied miejsce w konirolo,"anel jednostce. Z uwagi na konieczno66 ochrony tych pracownikow przedmiotowe pisma nie bgdq stanowity zalecznikow do protokotu. Wobec przyjqcia 'p^ez powiat Kogcierski piogiamu postgpowania naprawczego szczeg6lnie istotne jest, aby wszystkie jeonoitt<i organizacyjne zachowafy dyscyplinq wydatk6w stosownie do zanozen frogramu posiqpowania naprawczego. Otrzymanie pisemnych informacji o mozliwych naruszeniach samo w sobie uzasadnialo zarzqdzenie przedmiotowej kontroli i zbadanie przedmiotowych kwestii. Ponadto jako 2e w okresie realizacji programu postqpowania naprawczego motywowanie pracownik6w przy pomocy czynnik6w finansowych jest niemozliwe zachodzi i<onieczno66 poslugiwania iig * tyr okresie czasu niematerialnymi czynnikami motywujqcyri, a ilszczeg6lnosci poprzez wspieranie dobrych i przyiaznych relacji praiownibiyctr oraz kszti{towanie postaw wzajemnego szacunku i zrozumienia w zakladzie pracy. Wobec czego w okresie realizaqi programu postqpowania naprawczego *rry.tkie sygnaty o wystqpowaniu zlych zjawisk i.nieprzyjaznych relacji prac-owniczich sq pod s=cregolnq uwagq Zarzqdu Powiatu. W konsekwencji posiaoanie takich informacji, przel{azywanych od pracownik6w r6wniez stanowily uzasadnienie dla zarzqdzenie przedmiotowej kontroli. Na przyczynq zarzedzenia kontroli zawarla sie r6wniez konieczno66 dokonania prewencyjnego przeglqdu funkcjonowania sysiemu pieczy zastqpczq w Powiecie Ko6cierskim. Starostwo posia'dato pisemne informacje o mozliwych nieprawidtowo6.ciach w zakresie merytorycznej realizacji zadan w kontrolowanej jednostce. Wobec powszechnie -o Oosiepnycn ihformacji negatywnych skutkach. braku wla6ciwego nadzoru oraz t<onset<wencjq bgdqcych zaiazem doswiadczeniami innych jednostek samorzqdu terytorialnego-szczebia powiatowego z terenu. wojew6dztwa, wobec tego zakres kontroli zostal rozciqgniqty rowniez na te elementy, kt6r9 zawiodly w innych fowiatach, aby ri6e " pewno56, 2e w Powiecie Ko5cierskim podobne nieprawidlowo6ci wystqpujq. 6

7 Wstqpnie wyja6nienia wymaga r6wnie2 kwestia upowaznieri do przeprowadzenia kontioli. Zesp6l Kontiolny w skladzie wymienionym wyhq w dniach od 23 lutego iols r. do 24 marca 2015 r. dzianal na podstawie upowa2niefi z dnia 17 lutego 2O1S r. wydanych przez Starostq KoScierskiego. Natomiast miesiqc po rozfoczgciu kontroli dyrektor kontrolowanej jednostki majqc na wzglqdzie prawidfowo5l czynno ici kontrolnych oraz koniecznosc wla6ciwego zabezpieczenia ochrony danycfr' osobowych w kontrolowanejednostce zwrocila uwagg, iz upowaznienia zostaly wydane na budzqcej wqtpliwo5d podstawie prawnej zgodnie = itorq w Zespole Kontiolnym powinni znale2e siq wytqcznie pracownicy Biura Kontroi iaudytu Wewngtrznego Starostwa Powiatowego w KoScierzynie. Kwestia ta zostata rozpatzona, * konlekwencji czego stwierdzono, 2e chociaz istniejq wewngtrzne uregulowania, kt6re umozliwiajq Staro5cie Ko6cierskiemu powolanie do Zespoiu Kontrolnegos6b spoza Biura Kontroli i Audyty Wewnqtrznego, to nie byty one przytoczone iit<o poosiawa udzielanych upowaznieri. Wobec czego wniosek dyrektora kontroiowanej jednostki zostal rozpatrzony pozytywnie Uchwalq Nr 16/16/2015 Zarzqdu Fowiatu Ko6cierskiego z dnia 20 marca 2015 r., w ktorej upowazniono Zesp6t Kontrolny do przeprowadzenia- kontroli zobowiqzano starostq db zmiany udzielanych up-owazniefi. JednoczeSnie stwierdzono, 2e chociaz poprzednio wyoane upowaznienia posiadaty Yade formalnq. to nie miala ona jakiegokotwiek wptywu na czynnosci Zespotu Kontrolnego, wobec czego wazno6c iycn -crynnosci'zostala zatwierdzona i wyrazono zgodq na wlqczenie ich do nini"l.r"go protokotu. Upowaznienie z dnia 17 lutego 2015 r., upowaznienie z dnia 25 marca 2O1S r. oraz Uchwata Nr 16/16t2015 Zarzqdu Powiatu KoScierskiego z dnia 25 marca 2015 r. stanowiq zalqcznik nr 1 do niniejszego protokolu' Ustafenia kontroii. Zgodnie zzakresem kontroli wynikajqcej z uchwaty iupowazniefi przeprowadzono o."n-g funkcjonowania jednostki na podstawie analizy dokumentacji prowadzonej w tejze -dokonano jednostce, rozm6w z pracownikami i rodzinami zastqpczymi' W konsekwencji nastqpujqcych ustalen, opis gl6wnych czynno6ci kontrolnych przeprowadzonych w trakcie kontroli' W dniu 23 lutego br. zlozono dyrektorowi kontrolowanej jednostki upowaznienia a nastqpnie w 6becnoSci wszystkich pracownik6w jednostki p;zedstawiono sklad Zespotu'Kontrolneg o oraz charikter kontroli, jej termin i zakres. Poproszono r6wniez o iniormacje w jaklch dniach i godzinach Zesp6t Kontrolny bgdzie mogt prowadzi6 czynnosci na ierenie kontrolowanej jednostki, tak aby dysponowa6 odrqbnym pori"rr.reniem i jednocze$nie nie zakt6ca1 pracy. Zesp6f Kontrolny zapoznal siq i regulaminami o'bowiqzujqcymi w kontrolowanej jednostce_w_latach objqtych zakre.-sem kontroli oraz dokonat przeglqduzarzqdzeri Dyrektora PCPR z tego okresu. Pismem nr KAW-K z dnia 25 lutego 2015 r. kierowanym do pani dyrektor Sylwii Diedrich poproszono zbi6r dokument6w zawierajqcych akta rodzin zastqpczyih zawodo*ych oraz dokumenty dzieci w nich umieszczonych, jak r6wniez potw'ibroio ne za zgodno66 z oryginatem kopie um6w z rodzinami zawodowymi 'zastqpczymi oraz r6lestr tych umow. Pismo stanowi zalqcznik nr 2 do niniejszego protokolu. pismem z numere m 2 z dnia 25 lutego 2015 r. kierowanym do pani dyrektor Sylwii Diedrich poproszono udostgpnienie akt osobowych os6b zatrudnionych na umowq 7 - '.--l'u{,^,

8 o zastgpstwo. Pismo stanowi zalqcznik nr 3 do niniejszego protokolu. pismem z numerem 3 z dnia 25 lutego 2015 r. kierowanym do pani dyrektor Sylwii Diedrich poproszon o o zlozenie pisemnych wyja6nieri zwiezanych z przedlolonq Zespolowi Kontrolujqcemu dokumentacjq. Pismo wraz z wyja6nieniami stanowi zatqcznik nr 4 do niniejszego protokolu. pismem z numerem 4 z dnia 27 lutego 2015 r. kierowanym do kierownika Zespolu ds. pieczy zastqpczej i realizacji Swiadczeri poproszono o sporzqdzenie i przedtoienie notatt<i sluzbowej z rozmowy przeprowadzonej w dniu 27 futego 2O1S r. o godzinie 1330 ze wszystkimi cztonkami Zespolu Kontrolnego. Rozmoira dotyczyta ioznic w poziomie wynagrodzeri dla poszczeg6lnych rodzin zastqpczycfr ziwooowych wynikajqcych z zawartych.um6w. Umowy 9 szt' stanowiq zalqizniknr 5 do niniejszego protbkotu. Notatka sluzbowa Zespolu Kontrolnego z tej czynno6ci stanowi zanqcinik' nr 6 do niniejszego protokolu. Pismo pani wtaz z odpowiedziq stanowi zalecznik nr 7 do niniejszego protokotu. w dniu 3 marca 2015 roku Zesp6t Kontrolny udal siq do Zespolu ds. pieczy zastgpczej i realizacji Swiadczeri w celu weryfikacji dokumentacji rodzin zastqpczych,"*ooo*ych. Notat(a sluzbowa ztq czynno6ci stanowi zalilcznik nr 8 do niniejszego protokolu. pismem z numerem 7 z dnia 5 marca 2015 r. kierowanym do pani dyrektor Sylwii Diedrich zwrocono siq z prosbq o wytlumaczenie r62nie w wynagrodzeniu Jt" poszczeg6lnych rodzin'zawodowych. Pismo wraz z odpowiedziq stanowi zanqcznik nr 9 do piniejszego protokotu. w dniu 10 marca Zesp6l Kontrolny protokolarnie v'typo2yczyt 3 oryginaty dokument6w. Protok6l przekazania dokument6w stanowi zalqcznik nr 10 do niniejszego Protokotu. w toku kontroli dokonano przeglqdu akt osobowych pracownik6w w tym pracownik6w zatrudnionych na iastgpstwo i zatrudnionych na stanowisku iioordynatora rodzinnej pieczy zastgpczej. W toku kontroli Zespol Kontrolny zapoznal sig z dokumentacjq dotyczqcq procedury naboru na stanowisko koordynatora pieczy zastgpczej przeprowadzonej w lipcu 2012 roku' w toku kontroli Zesp6t Kontrolny zapoznal siq z dokumentacjq dotyczqcq Swiadczefi wyplacanych pracownikom jednostki oraz podmiotom zewnqtrznym w okresie objgtym kontrolq. W toku kontroli Zesp6l Kontrolny dokonal badania materialno-prawnej i formalnoprawnej poprawno$ci wyplacenia wynagrodzefi jednostki w tym.pracownik6w wysoxosci dod"16* i nagrbd, atak2e wynagrodzeri wyplaconych p.rzezjednostkq na podstawie um6w cywilno-prawnych w-tym wynagrodzel za wykonywanie zadafi wyn i kajqc y ch z rea I iiowa n y ch przez kontrolowa n q jed n ostkq p rojekt6w. W toku kontroli Zespot Kontrolny przeprowadzil rozmory z pracownikami w celu ustalenia, czy w kontrolowanej lednostce wystqpowaty niepo2qdane zachowania o charakterze mobbingowym.

9 W toku kontroli Zesp6t Kontrolny przeprowadzin rozmowy z przedstawicielami rodzin zastqpczych w celu ustalenia jak uktada siq wsp6tpraca pomigdzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a rodzinq zastqpczq i jakq rolq w tej wsp6fpracy odgrywajq koordynatorzy rodzinnej pieczy zastgpczej a takle czy kontrolowana jed-n6stkl'wyt<onule swoje ustawowe zadania na rzecz rodzin zastqpczych' Opis ustalefi dokonanych w trakcie kontroli w tym r6wniez stwierdzonych ' nieprawidnounc6ci. Michal Benka, Radca Prawny - pozwolq sobie kontynuowa6, w zakresie pieczy zastqpczej. Rejestr os6b zakwalifikowanych do pelnienia lub petniqcych pieczq zastqpczq. Daiej rejestr rodzin zastqpczych. Rejestr rodzin zastqpczych jest prowadzony w formie papierowej, nie-jest prowadzony w edytowalnej formie elektronicznej' Rejestr ioo2in zistqpciych (zawodowych, niezawodowych, zawodowych specjalistycznych, ra*odouuych pogotowia -Dokumenty rodzinnego) 4 sztuki stanowiq zalqcznik ni 1'1 d6 ninie.lszego protokotu. na okoliczno56, iz rejestr nie jest prowadzony w foimie elektronicznej (3 sztuki) stanowiq zalqcznik nr 12 do niniejs2ego protokolu. Forma prowadzenia rejestru rodzin zastqpczych uniemozliwia wzglgdnie utrudnia dokonywanie w nim jakichkolwiek zmian lub wykre6lenia isinielqcych wpis6w. Podczas kontroli stwierdzono znaczqce braki w prowadzonym przez'powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie, jako w upowazni-onej jednostce do gromadzenia. danych w imieniu Starosty Ko5cierskiego, obowiqzkowym rejestize os6b zakwalifikowanych do petnienia lub petniqcych fiecrq,zasiqp"rq. W rejestrze rodzin zastqpczych nie zawarlo wszystkich intormacli *yragjnycl"r'przepisem art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniri rooliny i systemie pieczy zastgpczej. Szczeg6lowe ustalenia nizej' Zgodnie zart.46 ustawy zdnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny isystemie pieczy zastqpczej starosia prowadzi rejestr danych o osobach zakwalifikowanych do pe+nienia tuntcli rodziny zastqpczej zawodowej,. rodziny zastqpczej niezawodowej iub do prowadzbnia rodzinnego'domu dziecka, pelniqcych funkcje rodziny zastqpczej zawodowej lub rodziny zastgpczej niezawodowej oraz prowadzqcych rodzinny dom dziecka. iejestr danych, o'kt6rym mowa w ust. 1 zawiera imiq i nazwisko, datq urodzenia, obywatelsiwo, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, wyksztalcenie, zaw6d, miejsie pracy, 2rodla dochodu, dane o warunkach mieszkaniowych, dane niezbgdne do stwieidzenia, 2e osoba moze sprawowa6 wla6ciwq opiekq nad dzieckiem wynikajqc e z zailwiadczenia lekarskieg o oraz opinii, o ktorych mowa w art. 42, warunki- powierzenia funkcji rodziny zastqpczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka ust. 1 pkt S, zakres ukonczonych szkoleri,liczby umieszczonych dzieci i os6b o kt6rych mowa w art. 37, okres objgcia pieczqzastqpczq ust..2 w przypadku osob o ktoryih mowa w ust. 1 pkt 2, informacje o pelnieniu przez rodzinq zastqpczq zawodowq funkcji pogotowia rodzinnego lub rodziny zastqpczej zawodowej specjalistycznej. Oioby, 6 ktorych mowa w ust. 1 sq obowiqzane do poinformowania siarosty 6 Uazdei zmianie danych, o kt6rych mowa w ust. 2 oraz do przedstawienia co dwa fata zaswiadczenia lekirskiego o stanie zdrowia wystawionego przezlekarza podstawowej opieki zdrowotnej orai opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pelnienia funkcji rodziny zastqpczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawion e1 przez psychologa. Dane z rejestru, o kt6rym mowa w ust. 2 starosta

10 Wzekazuje do wta6ciwego sqdu. Starosta mo2e upowazni6 kierownika Powiatowego bentrum Pomocy Rodzinie do prowadzenia rejestru danych, o kt6rym mowa w ust. 1. We wszystkich otrzymanych rejestrach tj. rejestrze rodzin zastqpczych zawodowych, zawodowych specjilistyiznych, zawodovvych pogotowia rodzinnego oraz rejestrze rodzin niezawodowyctr stwierdzono brak liczby umieszczonych dzieci, zakresu ukoriczonych szkolefi (wskazania programu), dodatkowo wielokrotnie pominiqto miejsce pracy i 2r6dla dochodu. po wnikliwej analizie danych zawaftych w rejestrach stwierdzono nastqpuiqce uchybienia i nieprawidlowosci. Rejestr rodziny niezawodowych. Jest zanonimizowana tre56, wiqc bqdq m6wit w tym momencie - wykreslone - i bgdzie sig to pojawialo leraziu2 coraz czqsciej. WykreSlone, wskazano i2 rodzina sklada siq z dw6ch os6b niepelnosprawnych poruszalqcych siq na w6zkach inwalidzkich podczas gdy z dokumentacji wynika, i" panitw6 wykre1lone sq zdrowi, a pan wykreslone pracuje jako wykreglone w systemie Zqm. Brak informacji o odbyciu szkolenia z zakresu rodzicielstwa zastgpczego dla rodzin zawodowych. Rejestr rodzin zastqpczych zawodowych specialistycznygh' WykreSlone *.drini" od 22 pa2dzieinika 2014 r. nie znajduje sig dziecko niepelnosprawne' Rejestr rodzin zastgpczych niezawodowych. WykreStone w rodzinie znajduje siq dz'recko petnoletnip, pochodzenie Powiat Gdafiski' WyxreStbne brali' informacji -Ota o odbytym dodatkowym szkoleniu. w zakresie rodzicielstwa zastgpczego rodzin zawodowych. Jest szkolenie z zakresu rodzicielstwa zastg pc zego d I a rodzi n n iezawod owych' WykreSlone od 1 tistopa'da ZO14 r. rodzina jest rodzinq niezawodowq, jest zawodowa rodzina zastqpcza. Wqtpliwo6ci co do wskazanego stanu zdrowia' WykreSlone nie petni "funkcji rodziny zastgpczej, zgodnie z postanowieniem sqdu' WykreSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' Wyt<reSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpcz4 na terenie Powiatu Ko5cierskiego (miejsce zamieszkania Poznafi)' Wykreslone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' wykrestone zamieszkujq w bloku, jest w domu jednorodzinnym. Wykreslone odbyl szkolenia z zakresu rodzicielstwa zastqpczego dla rodzin niezawodowych, jest nie posiada kwalifikacji, oczekuje na szkolenie' WykreStone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' WykreStone nie ukoficzyla szkolenia z zakresu rodzicielstwa zastqpczego' ni6 posiada kwalifikacji, jest ukoficzone szkolnie z zakresu rodzicielstwa zastgpczego dla rodzin spokrewnionych, jest wniosek o rezygnacjq. Wyk/eStone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' WykreStone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' WykreSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' wykreslone nieaktualne, nazwisko powinno by6 wykreslone. Wykrestone ukoiczono szkolenie z zakresu rodzicielstwa zastqpczego dla rodzin niezawodovvych, jest oczekuje na szkolenie' WykreStone w iodzinie =n-ajouje siq dziecko pelnoletnie, pochodzenie Pruszcz 10 \'--' -*{ '1,0.,-

11 Z rejestru os6b zakwalifikowanych do pennienia lub pelniqcych pieczg zastqpczq wykre6lono albo nie wpisano nastqpujqcych rodzin: 1. wykreslone; 2. wykreslone; 3. wykreslone; 4. wykreslone; 5. wykreslone; 6. wykreslone; 7. wykreslone. Ustalono, i2 pomimo, 2e wskazane w pkt. 1 i 1, 5 rodziny nie figurujq w rejestrach to zostaly w nich umieszczone dzieci. W kontrolowanej jednostce prowadzone sq akta tych rodzin. Rodziny te sq uwzglgdniane w sprawozdaniach do sqdu. Dane z rejestru roqzin zastgpczych za 2014 rok przekazywane na podstawie art. 46 ust. 4 ustawy z cjnia 9 czervvca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastgpczej Oo Sqdu Rejonowego w Ko6cierzynie w formie sprawozdania sq czgsciowo nieprawdziwe lub niewynikajqce z posiadanych rejestr6w. Sprawozdanie zoitato wystane do sqdu bez podpisu os6b odpowiedzialnych za iego sporzqdzenie. Zespol Kontrolny ustalil, 2e sprawozdanie zostalo sporzqdzone przez kierownika Zespolu ds. pieczy zastgpczej i sprawdzone formalnie przez pracownika bqdqcego jego podwtadnym. Sprawozdanie do sqdu za 2014 rok potwierdzone za zgodno66 z oryginanem stanowi zanqcznik nr 13 do niniejszego protokolu. Ze wzglqdu na znaiinq ilo5c nieprawidlowo6ci zostalo ono szczeg6lowo przedstawione w formie zalqcznlka do protokotu. Sprawozdanie do sqdu za 2014 rok wraz z naniesionym opisem ustalonych nieprawidtowo6ci stanowi zanqcznik nr 14 do niniejszego protokotu. Pisma os6b odpowiedzialnych za sporzqdzanie sprawozdania do sqdu i przeslania go w takiej tresci i formie do sqdu oraz wyia6nienia w tej sprawie (2 sztuki) stanowiq zalqcznik nr 15 do protokotu. Punkt 2. Rodziny zastgpcze i prowadzona dokumentacja. Rodzina wykrestone, w toku kontroli stwierdzon o, 2e zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej do petnienia funkcji rodziny zastgpczej specjalistycznej konieczne jest posiadanie udokumentowanego 3-letniego stazu. Natomiast przedmiotowa rodzina zostala rodzinq zawodowq specjalistyczne pomimo nie spetnienia tego warunku. Rodzina posiadala staz jed no roczny. W aktach dziecka wykrestono stwierdzono brak wymaganej dokumentacji dziecka tj' 11 Gdaiski. WykreSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq- WykreSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq. Wykrestone nieaktualne dane, nazwisko powinno brzmie6 wykreslone. WykreSlone odbyta szkolenie z zakresu rodzicielstwa zastgpczego dla rodzin niezawodowych, jest nie posiada kwalifikacji, oczekuje na szkolenie. WykreStone ukoficzyl szkolenie z zakresu rodzicielstwa zastgpczego jednakze nie otrzymat kwatifikacji do pefnienia funkcji rodziny zastqpczej. Nie posiada kwalifikacji, jest nie posiada kwalifikacji, oczekuje na szkolenie. WykreSlone rodzina nie jest aktualnie rodzinq zastqpczq' -'--6{r*,-

12 .,/ \-dr,,. ocen sytuacji dziecka, zgodnie z przepisami prawa z uwagi na wiek dziecka (ponizej 3 lat) jego ocena powinna byd wykonywana co trzy miesiqce. W dokumentacji r6wniez brakuje dokumentu - plan pomocy dziecku. W aktach rodziny wykre9lone stwierdzono liczne braki w dokumentacji tj. braku planu pomocy dziecku (art.77 ust. 3 pkt 2 ustawy o pieczy zastgpczq) oraz oceny rodziny atakze oceny sytuacji dziecka. W aktach rodziny wykrestono stwierdzono liczne braki w dokumentacji tj. brak planu pomocy dziecku oraz oceny rodziny, atakhe oceny sytuacji dziecka. W aktach rodziny wykreslono stwierdzono braki w dokumentacji tj. brak 12 ocen dzieci. W aktach rodziny wykrestono (dziecko wykreslono) w dokumentacji tej rodziny brakuje aktualnego za6wiadczenia o stanie zdrowia. W toku kontroli stwierdzono braki w dokumentacji tj. oceny usamodzielnienia koricowego dla nastqpujqcych os6b: 1. wykreslono; 2. wykreslono; 3. wykreslono. W aktach rodzin stwierdzono liczne braki, szczegolnie dotyczq one wymaganych prawem plan6w pomocy dziecku, ocen rodziny oraz ocen sytuacji dziecka. Nie ma r6wniez aktualnycll zalwiadczeri lekarskich rodzin zastqpczych, kt6re powinny byc przedkladane co dwa lata. W toku kontroli w aktach rodziny paristwa wykreslone zostal umieszczony dokument z podrobionym podpisem. Opinia z przeprowadzonych badan pismoznawczych wraz z dokumentacjq 2r6dtowq i wyjasnieniami (10 sztuk) stanowi zalqcznik nr 16 do niniejszego protokolu. W toku kontroli stwierdzono, 2e dokumentaga rodzin zastqpczych prowadzona jest w spos6b chaotyczny i nierzetelny. Wystqpujq duze braki w dokumentacji, kt6ra wymagana jest przepisami prawa np. brak ocen sytuacji dziecka, brak ocen rodzin, brak aktualnych za6wiadczef lekarskich. Nie w kazdej dokumentacji rodzin zastqpczych zawodowych znalduiq sig zawarte z tymi rodzinami umowy. W wigkszo6ci przypadk6w zbior dokument6w nie jest zbiezny z metrykq dokument6w. W toku kontroli stwierdzon o, 2e kontrolowana jednostka nie realizuje obowiqzku dokonywania oceny koricowej procesu usamodzielnienia os6b. W jednostce akta sprawy sq opisywane niezgodnie z klasyfikacjq jednolitego rzeczowego wykazu akt np. metryki sprawy wykreslone, wykreslone, wykreslone m4q klasq Klasa 4942 nie istnieje w jednolitym rzeczowym wykazie akt. Metryki spraw (4 sztuki) stanowiq zalqczniknr 17 do niniejszego protokofu' Zrozmow z losowo wytypowanymi rodzinami zastqpczymi wynika, iz PCPR nie petnif swojej roli do ktorej zostal powolany, a mianowicie nie udziela wsparcia, pomocy 12

13 i kontroli w stosunku do rodzin zastgpczych nad ktorymi ma nadz6r. Z ustalefi jasno wynika, iz wobec rodzin podejmowane se dzialania sktaniajqce rodziny do vuykonywania okre$lonych poleceri, pod rygorem rozwiqzania umowy. Ponadto zniec-hqca siq rodziny do korzystania z pomocy kontrolowanej jednostki. Rodziny zastgpize wskazuiq, i2 wbrew swej woli zostaty zmuszone do zlo2enia wniosk6w o oojqcie *sp"ici"m koordynatora. Zglaszalq r6wnie2 problem na braku odpowiedniego przygotowania, co w konsekwencji prowadzi do braku pomocy dla rodziny. po-nadto''-rodziny zastqpcze zwracalq uwage, 2e konieczne jest udostqpnienie im zaplecza prawnego i pomocy w sprawach sqdowych' Obecnie pomoc taka nie jest udzielana. Punkt 3. Koordynatorzy rodzinnei pieczy zastgpczei' podczas kontroli ustalono, Ze aktualnie zatrudnieni na w/w stanowisku posiadaiq wyksztalcenie zgodne z art. 78 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia I czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastqpczej, jednakze.w okresie objqtym kontrolq na stanowisku koordynatora rodzinnej pieczy zastgpczej zatrudnionosobq nieposiadajqcq kwalifikacji. Nie sq przestrzegane ustawowe ograniczenia ma'ksymal'iie ib rodzin na leonego koor:dynatora. Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastqpczej nie potrafiq jednozn-cznie wymienid zakresu swoich obowiqzkow. w rozmowie wskazuiq,2e sq lqcznikami migdzy rodzinami a PCPR. Podajq, ze ich gt6wnym zadaniem j'eit wspiilra6 rodziny i ewentualnie wymieniajq dwa zadania do [tory.i.' realizacji sq zobowiqzani, natomiast w zakresie czynno6ci majq duzo wigcej obowiqzk6w. Zlodnie z pozyskanq wiedzq od pani kierownik zespolu okazato siq, ze liczba rodzin objqtych wsparciem koordynatora jest wiqksza anizeli liczba dopuszczalna przepisami Prawa. Punkt 4. Organizacia rodzinnei pieczy zastqpczei' podczas kontroli stwierdzon o, Ze kontrolowana jednostka nie posiada nalezytego zabezpieczenia wykonywania uprawnieri,,urlopowych" przez rodziny zastqpcze,a*odowe. Podczas kontroli stwierdzono, 2e umowy z rodzinami zastqpczymi zawodowymi byty zawierane z naruszeniem przepis6w ustawy z dnia g czerwci 2011 r. o wspieraniu rodzin isystemie pieczy zastqpczej. Brak jest jakiejkolwiek dokumentacji z pracy Zespolu.ds. rodzinnej pieczy zastqpczej' W dokumentach znqdujqsig jedynie prywatne notatki pracownik6w zawierajqce listy obecno6ci. Nie sq one'opair2one pieczqciq kontrolowanej jednostki, nie zawieralq pieczqci ani podpis6w ani innych cech dokumenturzqdowego. W jednostce wystqpujq r62nice w poziomie wynagrodzeri poszczeg6lnych zaslqpczych rodzin ti*6,io*vch. Kierownik Zespotu ds. pieczy zastqpczej i realizacji Swiadczeri nie posiada wiedzy na wystarczajqcym poziomie, aby sprawnie nadzorowa6 pracq zespolu i prowadzic sprawy zgodnie ze swoim zakresem obowiqzk6*. kierownik zespolu udzielita wyja6nien. i wskazata, 2e okres roku okazal sig niewystarczajqcy dla zaktualizowania i zbadania dokumentow a takze " do wykonywania na' bieaqco swoich zadan. Kierownik zespolu podczas rozm6w z zespo+em Kontrolnym wykazala sig raaqca nieznajomosciq przepisow prawa w zakresie pracy kom6rki, kt6rq kieruje. podczas czynno6ci kontrolnych ustalono rozbiezno6ci w zakresie ilosci rodzin 13

14 objqtych wsparciem koordynatora. Inne warto5ci wskazuje sprawozdanie do sqdu, inne -wynikale z dokumentacji rodzin. Kierownik Zespolu ds. pieczy zastqpczej i realizacji Swiadczeh nie potrafita udzieli6 informacji na temat aktualnej liczby rodzin objqtych wsparciem koordynatora. Jolanta Lindstet, Audytor Wewngtrzny - w zakresie finans6w kontrolowanej jednostki. W toku kontroii stwierdzono,2e regulamin jednostki w sprawie udzielania 2am6wiefi pgblicznych ponizej progu ustawowego EURO zawiera taki pr6g kwotowy ti 14.00b EURO, czyli ,78 kt6ry w praktyce powoduje brak konieczno6ci stosowania postanowiefi regulaminu w odniesieniu do zdecydowanej wiqkszo6ci zam6wieri realizowanych przez kontrolowanq jednostkq. Regulamin izarzqdzenie zmieniajqce stanowiq zalqcznik nr 18 do niniejszego protokolu. Rejestry zam6wiefi za lata zorctzam stanowiq, to sq 2 sztuki, zalqcznik nr 19 do niniejszego protokolu. Brak zanqcznik6w pod wyciqgami bankowymi w formie polecenia przelewu, co uniemozliwia stwierdzenie osob dokonujqcych zatwierdzenia wydatkow. Na wyciqgach bankowych, bqdqcymi 2r6dlowymi dokumentami ksiggowymi brak kolejnb ponumerowanyih pozycji i dekretacji tj. nie wskazano kont syntetycznych i klasyfikacji budzetowej, z Xt6rq dokonano wydatku, co utrudnia zweryfikowanie dokonanych zapis6w ksiqgowych z komputerowym programem finansowoksiqgowym na poszczeg6lnych kontach. Na umowach zleceri zawartych pomiqdzy PCPR a zastqpczymi rodzinami zawodowymi, roqzinami specjalistycznymi, pogotowiem rodzinnym oraz innych umowac;r brak kbntrasygnaty gl6wnego ksiggowego zatwierdzajqcego dokonanie wydatk6w ze Srodkow puulicznych tj. naruszono art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Zawierano umowy zlecenia z wlasnymi pracownikami dotyczqcymi realizacji zadafi, kt6re wynikajq z regulaminu organizacyjnego plac6wki zakres6w czynno5ci tych pr".o*nik6w."przedmiotowe umowy opiewajq na razqco wyg6rowane kwoty' bokumenty w tej sprawie, umowy 13 sztuk, stanowiq zanqcznik nr 20 do niniejszego protokolu. Brak kontrasygnaty gl6wnego ksiqgowego na wszelkich umowach zawieranych pomigdzy PCPR a dostawcami. Na dowodach 2r6dlowych, fakturach dotyczqcych zakupu wyposazenia brak zapisu, kt6remu pracownikowi powierzonodpowiedzialno66 materialnq oraz jego podpisu o przyjgciu na stan. Brak biezqcej ewidencji majqtku na kontach syntetycznych w powiqzaniu z korektami analitycznymi. Brak podpisu na listach ptac osoby sprawdzajqcej. Pracownik zalmuiqcy siq sprawami kadrowymi nie podpisal siq pod nimi' Na dowodach ksiggowych zastqpczych np. na nocie z plac nie ujqto dekretacji 14 t{{,,--

15 _{ \;'-;rrzr"* ksiqgowej i podpisu osoby sporzqdzajqcej. Niepoprawne rozliczenie dodatku specjalnego na ptacq zasadniczq, staz, za czas pracy' i premie wyplacanego z tytunu wykonywania obowiqzk6w przy projekcie iinansowanym ze Srodk6w europejskich, zawyhone skladniki wynagrodzenia jak r6wniez zwigkszono jednorazowo 10% premig wyplaconq z budzetu PCPR w latach nalqcznq kwotq 980,01 zt. Umowa i aneks do umowy dotyczqcy projektu,,m6j potencjat - moja szansa na samodzielne Zycie" zostaty zawarte pomiqdzy PCPR reprezentowanym pvez paniq dyrektor Sylwiq Diedrich, iako realizatora projektu, aiei wykreslono. Ustalono r6wniez, Ze dyspozycja przelewu dla wykreslono w ramach dofinansowania ze Srodk6w PFRON,"Aktywny samorzqd" wydala pani dyrektor Sylwia Diedrich. Dokumenty w tej sprawie i sztuki teczek z czego w pierwszej 40 kart, a w drugiej 36 kart stanowiqzalqcznik nr 21 do niniejszego protokolu. Wyciqg z regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym,,moj fotencjal - moja szansa na samodzielne 2ycie" stanowi zalqcznik nr 22 do niniejszego protokolu. Z dokumentow ksiggowych - i listy plac wynika, 2e 21 listopada 2013 roku dyrektor powiatowego Cenirum Pomocy Rodzinie z okazji dnia pracownika socjalnego przyznala pracownikom nagrody. Na wykazie nagrod widniej r6wniez nagroda w wysoko5ci zt dla pani dyrektor, na kt6rq brak dokumentu potwierdzajqcego przyznanie tej,nagrody pzez bezpo6redniego przelozonego tj Starostq KoScierskiego. Wykaz przyznanych w latach premii i dodatkow wraz z pismem priewodnim stanowi zalecznik nr 23 do niniejszego protokolu. W przetargu pcpr.2fk w trybie z wolnej rqki wczesniej rozpoczqto procedurq-anizeli zaangazowano 6;rodki budzetowe. Rejestr zam6wieri i odwolan na rok 2014, zaproszenie do negocjacji oraz wniosek o zaangazowanie Srodkow budzetowych 3 sztuki stanowiq zalqcznik nr 24 do niniejszego protokolu' Ustalono, 2e w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie posiadajqcym umow? na obstugq prawnq z radcq prawnym paniq wykreslono zawarlq na czas okre6lony tj. odl'wrzesnii ZOOA r.'do 31 grudnia 2015 r., umowa wraz z aneksami 3 sztuki stanowi zalqcznik nr 25 do niniejszego protokolu, zawierano umowy o dzielo w sprawach: o przeprowadzenia konsultacji prawnych, umowa zawarta z dnia 2 maia 2013 r', umowa stanowi zalqcznik nr 26 do niniejszego protokotu; o przeprowadzenia szkolenia z zakresu kpa, umowa zawarta dnia t lutego ZO13 r., umowa stanowi zalqcznik nr 27 do niniejszego protokolu; o pzepfowadzenia konsultacji zwiqzanych z nowelizacjq ustawy prawo zam6wiefi publicznych, umowa zawarta dnia 2 grudnia 2013 r., umowa stanowi zalqcznik nr 28 do niniejszego protokolu' W toku czynnogci kontrolnych ustalono, 2e w kontrolowanej jednostce brak jest 15

16 ,.7"{^* dokument6w potwierdzajqcych wykonanie przedmiotu umowy jak na przyktad obecnosci materiat6w ze szkolefi, a tym samym potwierdzajqcych zasadno66 wyplaty wynagrodzenia z umowy. Pracownicy kontrolowanej jednostki nie.slyszeli o tym, Z; i og6le jakies szkolenie z kpa miano miejsce, brak zatem dziela, za ktore wyptacono wynagrodzenie. Ponadto ustalono, 2e przedmiotowe umowy zostaly zawarte z naruszeniem przepis6w prawa. W tytule um6w wskazano, 2e sq to umowy o dzieto i w taki spos6b zostaly rozliczone, podczas gdy z tre6ci um6w wynika, 2e sq to umowy ztecenia. W konsekwencji nie odprowadzono wymaganych nalezno6ci publiczno-prawnych z tytulu umowy zlecenia. W toku kontroli stwierdzono,2e kontrolowana jednostka nie stosuje siq do pism Skarbnika Powiatu w przedmiocie ograniczenia wydatkow. Odnotowano sytuacjq w kt6rej dyrektor kilka dni po otrzymaniu pisma kierowanego do wszystkich kierownik6w o dyscyplinie finansowej podjqt decyzjq o wyplacie dodatkowych Swiadczeri na rzecz Pracownik6w. W zakresie polityki kadrowej. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie na dziefi 31 marca 2045 r. zatrudnialo 30 pracownikow tym 4 zatrudnionych w ramach umowy na zastqpstwo. Zestawienie pracownik6w PCPR z podzialem na zespoty i stanowiska z uwzglqdnieniem etat6w, zalqcznik nr 29 do niniejszego protokolu' Analizie poddano akta osobowe koordynator6w rodzinnej pieczy zastqpczej, na w/w stanowisku aktualnie zatrudnionych jest 4 pracownik6w tym 1 na umowe na zastqpstwo. podczas kontroli ustalono, 2e aktualnie zatrudnieni koordynatorzy rodzinnej pieczy zastgpczej posiadajq wyksztancenie zgodne z art.78 ust' pkt 1 ustawy z dnia g czerwca 2011 r. o-wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastqpczej. Jednakze w dniu 23 lipca 2012 roku w wyniku naboru na stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastgpczej zatrudniono paniq wykreslono, kt6ra nie posiadala wymaganego wyksztatcenia. Mimo to w informacji o wynikach naboru pani dyrektor wskazala, iz wszystkie niezbgdne wymagania wynikajqce z ogloszenia o naborze zostaly spetniohe. pismo w tej iprawie oraz dokumenty potwierdzajqce niespelnienie warunk6w z ogtoszenia o naborze w chwili zatrudnienia,lt sztuk, stanowiq zalqcznik nr 30 do niniejszego protokolu. Ustalono, 2e niezbqdne kwalifikacje uzupelniono dopiero w trakcie zltrudnienia, co potwierdza zamieszczone w aktach osobowych zalwiadczenie z dnia 17 wrze6nia 2013 r.,2e w/w osoba na niniejszym stanowisku byla zatrudniona do dnia 31 grudnia 2013 r. Zgodnie z ar1. 78 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i lystemie pieczy zastgpczej koordynatorem rodzinnej pieczy zastqpczej moze byd orob", kt6ra nie -byla skatana prawomocnym wyrokiem za umy5lne przestqpstwo lub umy6lne przestqpstwo skarbowe' W aktach osobowych koordynator6w rodzinnej pieczy zastqpczej stwierdzono jedynie o6wiadczenia pracownitow o braku skazania prawomocnym wyrokiem za lmystn" przestqpstwo lub umy6lne przestqpstwo skarbowe. Brak natomiast doiumentu poswi'aoczajqcego taki stan ueczy pzez organ do tego uprawniony' Ta kwestia dotyczy rowniei innych pracownik6w zatrudnionych na stanowiskach, na kt6rych wymaga siq tego rodzaiu za5wiadczefi' 16

17 Zgodnie z arl. 79 ust. 3 ustawy z dnia I czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i -systemie pieczy zastgpczej praca koordynatora rodzinnej pieczy zastqpczej nie mo2e by6 lqczona z wykonywaniem obowiqzk6w pracownika socjalnego. pan wykrestono zostat powolany w dniu 17 wrze6nia 2010 r. do Zespolu ds. orzekania o niepelnosprawno5ci, jako pracownik socjalny i pelni tq funkcjq do dnia dzisiejszego. W aktach Osobowych pani dyrektor Sylwii Diedrich znajduje siq dokument potwierdzajecy ptzyznanie dodatku specjalnego z tytutu okresowego zwiqkszania obowiqzk6w stuzuowych tj. wykonywaniem obowi4zk6w pracownika ds. monitoringu i ewaluacji przy prolefci6,,moj potencjat - moja szansa na samodzielne Zycie", kt6rego i"^li=^qi iostala priewidziana na lata w kwocie 714 zl mies'rlcznie wtaz z adnotacjq, w/w kwota bqdzie ulegala zmianie zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o dofinansowanie w kolejnych latach realizacii projektu. W kontrolowanym okresie pani dyrektor otrzymywala dodatek specjalny z wlw tytulu w nastgpujacyin wysoko6ciach: rok zl miesigcznie, rok '260 zl miesiqiznie, lof ZOlg zl miesiqcznie. W aktach osobowych, kt6re znajdujq siq w btarostwie powiatowym w KoScierzynie, brak ja.kichkolwiek informacji o zmianie kwoty wcze6niej pvyznanego dodatku specjalneg_o. lnformacja o wysokosci dodatku specialnego uuybiaconego plni dyrektor w latach stanowi zalecznik nr 31 do niniejszego protokolu. W toku kontroli stwierdzon o,2e na angahach pracownik6w wielu przypadkach brak jest wskazania kategorii zaszeregowania wynagrodzenia. Dokumenty w aktach bsobowych winny by6-numerowane pojedynczo i bez uzywania liter. W dokumentacji stwierdzon o,2e tilt<i zaswiadczei ze szkolefi jest opisywanych jako_jeden dokument po czym numerowane z u2yciem liter np. wpisane pod pozyqe 14B- akt osobowych a numeracja na dokumentach jest 14a, 14b,14c' W kontrolowanej jednostce nie ma przejrzystego podziatu zadafi. Jest to konsekwencja pizenoszenia pracownik6w zatrudnionych na zastqpstwo oraz przydzielania pracownikom szeregu zadafi, ktorych realizaqa wyklucza siq nawzajem. W uviqzku z informacjami, i2 w kontrolowanej jednostce aogty wystqpowac niepozqdane zachowania o charakterze mobbingowym, Zesp6t Kontrolny przeprowa dzit w toku kontroli w r62nych dniach rozmowy ze znacznq grupe losowo wybianych pracownik6w Powiatowego Centrum. Pomocy Rodzinie uwzglqdniajqc wszyst(ie dziedziny dziatalno6ci. Z przeprowadzonych rozmow z_ pracownikami pcin wynika, iz cige,z nich czuje sig dyskryminowana i poni2ana. Czuiqtez wielkq niesprawiedliwo6c, gdyr u*azajq, 2e w PCPR funkcjonuje nieformalny podzial na pracownik6w tepszich i kompeientnych oraz na gorszych i. niekompetentnych' irracownicy podaiq przyktady, ze osoby lepsze nie sq tak dotkliwie karane jak osoby gorsze. OioOV f6iize-mogq sobie pozwoli6 na niedociqgniqcia i blgdy w pracy. ilatomiast w stosunku do-os6b z grupy gorszych wyciqga siq daleko idqce konsekwencje nawet z btahego powodu. Podczas rozm6w z poszczeg6lnymi pracownikami padlo wiele przykladow na nier6wne traktowanie pracownikow pruez paniq dyrektor jak i kadrg kieiowniczq. Wiele os6b pracujqcych w PCPR podawalo brry[t",i r6znic w nagrodach, czy w premiach przyznawanych przez paniq dyrektor 'uwaza14c, Ze rozbieinosci sq sfowodowane osobistymi sympatiami pani dyrektor, 17 Yi " J ).rn.-

18 v{,,,^ a nie zaangafuowaniem i poziomem wykonywanej pracy' Wszyscy pracownicy, z kt6rymi lostala przeprowadzona rozmowa, akcentowali istnienie problemu nier6wnego traktowania pracownik6w przez dyrektora jednostki. W toku ptr"pro*idzonych rozm6w stwierdzono r6wnie2, 2e wielokrotnie pani dyrektor byscyplinowata bqd2 przeprowadzana slu2bowe rozmowy w obecnosci swojego iyxiestono. Podano 'r6wniez przyktad dyktowania tre6ci pisma sluzbowego piacownikowi jednostki przez wykreslono pani dyrektor w jej obecnosci' Dane pracownik6w, kt6rzy udzielili powyzszych informacji sq znane wylqcznie czlonkom Zespolu Kontrolnego. W trosce o ochrong tych pracownik6w nie zostanq ujawnione. Ocena ustalefi dokonanych w trakcie kontroli. Z uwagi na ilos6 i ciqaar otaz oczryisty charakter stwierdzonych nieprawidnowo5ci Zespol- Kontrolny wstrzymule siq od formulowania wlasnej oceny dokonanych ustalefi. Informacie koficowe' Na tym protokol zakoficzono i po przeczfianiu podpisano. Powyzszy protok6l zostat sp,oizqd)ony w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplarzach, z kt6rych jeden dorqczono dyrektorowi kontrolowanej jednostki. kontrolq odnotowano w ksiqzce kontroli PCPR' protok6l zawiera 14 ponumerowanych stron. KoScierzyna dnia 22 kwietnia 2015 r. ipodpisy. I Ad. 3 (ppkt 2) lnformacja btarosty i Zarzqdu Powiatu Ko6cierskiego dotyczqca zmlan organizatyjnych w fowiatowym bentrum Pomocy Rodzinie dokonanych Uchwa{ami Zirzqdu fo*i"t, Koscierskiego nr 19119t2015 i z dnia 2 kwietnia 2015 r' Alicja Zurawska, Starosta Ko6cierski - panie przewodniczqcy, wysoka Rado po.iq**ry od 30 marca 2015 r. dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przebywai na zwolnieniu lekarskim wobec czego istniala konieczno66 wyznaczenia bsony do zastgpowania dyrektora na czas jego nieobecno6ci. W tej sprawie dyrektor n" podrt"wie Sb pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego.Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wyoit w dniu 20 marca 2ois r. upowaznienie nr wyznaczalqce osobq do pelnienia zastqpstwa dyrektora qod wzglqdem merytorycznym otaz upowaznienia nt , z tego samego dnia, wyznaczalqcy drugq osobq do pelnienia zastgpstwa dyrektora pod wzglgdem finansowym' Wyznaczyl dwie osoby zastqpujqce ;Jonq paniq dyrektor. W tre6ci 56 pkt 2 Regulaminu Zarzqdu ;eon znltznie okieslono, Ze Centrum zauqdza dyrektor lub w czasie jego nieobecno$ci wyznaczony pracownik, kt6ry przejmuje w6wczas wszystkie zadania - i kompetencje dyrektori Centrum. lstotq przedmiotowego postanowienia bylo -dyre"ktora umocowanie do wyznaczenia jednej osoby, kt6ra za9laqi dyrektora we wszystkich zadaniach i kompetencjach na czas nieobecnosci i zapobiezenie 1.orpro.reniu kompetencji dyrektora na czas jego nieobecno6ci. W6wczas na tamtq crrwilq, niezgodnie z przedmiotowym postanowieniem Regulaminu zostaly pvez dyrekiora wyznaczone dwie r62ne osoby, z ktorych ka1da otrzymala innq czqsc 18

19 t:l-.!,*- zadafi, co w konsekwencji doprowadzilo placowkq do faktycznej utraty osoby zarzqdzajqcej. Co wiqcej wobec jednej z tych os6b upowaznienie zostalo wydane na czas-zatiudnienia na stanowisko kierowniczym Sredniego szczebla, ktory z dniem 25 marca 2O1S r. poprzez zmianq regulaminu jednostki dokonanq przez Zarzqd, na wniosek pani dyrektor, zostalo zlikwidowane. Niemozliwym jest zastqpowanie dyrektora poo wzgledem merytorycznym nie majqc uprawniei do zastqpowania pod w2glgdem'finansowym i odwrotnie. Niedopuszczalne jest r6wniez dzielenie zadafi Oyrltitora w*oparciu o takie niejednoznaczne kryterium podzialu. Przedmiotowe postanowienia regulaminu wprowadzone przez Zarzqd miany takim sytuacjom zapobiega6, a ponadto zapobiegad rozproszeniu kompetencji dyrektora na kilku pracownik6w czasie jego nieobecno6ci. Na tamtq chwilg, kiedy zostala podjgta uchwala nie byto w plac6wce dyrektora, ktory jak wskazano wyzej frzebywal na zwolnieniu lekarskim, jak r6wniez nie bylo jednej bsooy odpowiedziifnej za realizaqq wszystkich zadan i kompetencji dyrektora Centrum w czasie jego nieobecno6ci, czego nastqpstwem jak wcze6niej wspomniatam jest -osoby fozbawienie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w kogcierzynie zarzqdzalqcej. Wowczas w PCPR doszlo w tym zakresie do paralizu, a tym samym jednosi(a ta nie mogla sprawnie wykonywa6 swoich zadan ustawowych, bb praktycznie nie ma dnia, kiedy nie wydaje siq decyzji, a za nimi nie idq 6;rodki finansowe. bo wiqcej nie mozna byto w6wczas przyzwolic na to, Zeby za dyiektora wystqpowali piacownicy, l46rzy zostali wyznaczeni niezgodnie z postanowieriiem regulaminu, gdyz bgdzie to wowczas przektada{o siq na wazno66 podjgtych przez nich decyzji. - W6wczas byla pilna konieczno6c Wznaczenia jednej bso'uy- do zastqpowania dyrektora. Z uwagi na fakt, iz dyrektor przebywal na zwolnieniu nie sq,w stanie tego wykona6 i dlatego Zarzqd postanowit zmodyfikowac uprawnienia dyrektora w ten spos6b, 2e w czasie jego nieobecnosci obowiqzki dyrektora bqdle sprawowal pracownik wyznaczony pvez dyrektora, w uzgodnieniu z Zarzqdem, albo'osoba Wznaczona przez Zarzqd pod nieobecno5dyrektora' przy czym pracownik albo osobawznaczona do zastqpstwa dyrektora na czas jego nieoueinogci przejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora Centrum' Zmiana ta miala na celu i^pooi.z"nie wystqpienia w przyszlo6ci podobnej sytuacji dlatego 2 kwietnia 2015 r. Uchwatq rur tbltgtzol zarzqd wydal uchwalg w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie. Jednocze6nie w tym samym dniu vrrydat rowniez drugq Uchwalq Nr dotyczqcq *yznai=enia w6wczas osoby do zastqpowania dyrektora Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Ko6cierzynie na czas jego nieobecno6ci. Wyznaczonq osobq zostala pani Hanna Herbasz na czas nieobecno6ci i przejqla na ten czas *rryrtki" zadania i kompetencje dyrektora. Dlaczego wla5nie ta osoba? Poniewaz byla ona ju1 wcze1niej wyzna cza pvez paniq dyrektor do pelnienia w zastqpstwie funkcji dyrektora. Jest oni, z tego co wiem, wieloletnim pracownikiem Powiatowego Centium-pomocy Rodzinie. To tyle je6li chodzi o drugi punkt, dziqkujq bardzo. 19

20 Ad. 4 Dyskusja. Andrzej Hinc - panie przewodniczqcy, pani starosto, wysoka Rado, szanowni pafistwo przed chwileczkq ustyszelismy gro przymiotnik6w, gro okre6lefi chaotycznie, nierzetelny, zniechgca rodziny, wbrew swej woli, zanotowatem jeszcze, brak przejrzystego podzialu zadafi, niesprawiedliwo66, c2956 czuje siq dyskryminoqhna, nier6wne traktowanie pracownik6w a tak2e sformulowania nagany i 'nieitaranny. To dotyczylo sposobu prowadzenia m.in. kadr, m.in. finans6w jednostki. Sjanowni paristwo ja pragnq w tym momencie podzieli6 siq z wysokq RaOq moim wnioskiem, naszym wnioskiem wsp6lnym dotyczqcym tego jak oceniamy dziatinia starosty i Zarzqdu, a kt6re to dzialania wkr6tce zostanq ocenione przez Wojewodg Pomorskiego, organ nadzoru, organ kt6ry wypowie siq co do tego, czy dzialania Zarzqdu, czyli kontrole o kt6rych ustyszeli6my, umocowanie prawne do kontroli jest zgodne, prrepisami prawa. Natomiast co do zarzut6w, kt6re przed chwilq ustyszeli6iry my$lg, 2e ani starosta ani radni nie bqdq musieli dyskutowac goyz bdniesie siq 'najwazniejsza Oo nicn pani dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. i"it to przeciez rzecz - protokol z kontroli. Bezspornym jest fakt, 2e zawiera jeszcze i"eoen element, to jest to jak kontrolowana jednostka odniosla siq do zarzul6w zawartych w protokole. Trochq z Zalem przyjqtem to, 2e mamy do czynienia, odczytalismy protok6l pienruszy, protok6t drugi, protok6l trzeci, prawdopodobnie wobec iych protokot6w juz zostaty zlolone przez kontrolq jednostkq wyjasnienia, a zatem iq io iu1 immanentne zalqczniki do protokolu. My5lg, ze'starosta, t<tory w imieniu Zarzqdu dokonal jakby relacji, zdal. i9 takze Zespol Kontrolujqcy, rystg, 2e powinien si9 podzieli6 informacjami, kt6re przedstawil kierownik-kbntroto,wanej jednostki, o ile takie odniesienie bylo. My6lq, Ze to by byfo Medy bardzo odi"fty*n". Mamy obraz jednej i drugiej strony. Cieszymy sie obecnosciq pani dyre"ktor, 2e bqdziemy mogli uslysze6 to, bo skoro nie sta6 byto Zarzqdu na io, abyto odczyta6 tb mamy nadziejg o pelnq informacjq ze strony pani dyrektor. Szanowni pafistwo tak rozpocznq od tego co nalezy zbada6,. Nale2alo zbadal to jest wta6nie tych ostatnich uchwat, ki6re w temacie byty podejllowane. Chodzi wla6nie o uchwaly z 2 kwietnia, uchwaty Zarzqdu Powiatu. Ko6cierskiego z 2 kwietnia 2015 roku to jest te uchwaty, kt6re zmieniaty Regulamin organizacyjny powiatowego Centrum pomocy Rodzinie i umozliwity Zarzqdowi wyznaczenie osoby do zastgpowania dyrektora w czasie jej nieobecnosci' Panie przewodniczqcy, pani starosto, wysoka Rado wniostem do wojewody o stwierdzenie niewa2no6ci 51 pkt 2 Uchwaty Zarzqdu Powiatu Ko6cierskiego z 2 kwietnia Nr w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie w Koscierzynie, a takze o zbadanie i stwierdzenie niewaznosci Uchwaty Zarzqdu Powiatu KoScierskiego z tego samego dnia Nr 2Ot1gl2O1S w sprawie wyznaczenia osoby do zastgpowania dyrektora PCPR na czas jego nieobecno6ci. Uchwala Nr 19 oraz uchwala nr 20 podjqte zostaty bez podstawy prawnej jak r6wniez sq sprzeczne z uchwalq Rady Powiaiu Ko6cierskiego z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia statutu Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie' Sq niezgodne ze statutem PCPR. I co jest istotnym naruszeniem prawa, a tym 20.-_ r -\'-/'-l'r"'

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego

Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego Zarzqdzenie Nr OR,0 135,34,201l Starosfy Lw6weckiego z dnia 28 grudnia 201lr. w sprawie procedury rozliczania dotacji udzielanych z budzetu Powiatu Lw6weckiego Na podstawie art. 251, 252 w nv. z art. 61

Bardziej szczegółowo

z dnia 1 grudnia 2015 r.

z dnia 1 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 127/67/2015 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Komisji Konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Powiatu Kościerskiego

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny

BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny BURMISTRZ OMINY i N'i IAS-IA ('zerwronka-leszczyny ", -,,"*. n,,?ffi fl',:l,ii li"'#i, *"-r"$zcizyny z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie regulaminu konkufu,,firma spolecznie odpowiedzialna 2015" Na

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

Jednostka kontrolowana: Osrodek Kultury Plastycznej "Wieza Cisnien" w Kaliszu.

Jednostka kontrolowana: Osrodek Kultury Plastycznej Wieza Cisnien w Kaliszu. Dokumentacja z przebiel:u kontroli Jednostka kontrolowana: Osrodek Kultury Plastycznej "Wieza Cisnien" w Kaliszu. Rodzaj kontroli: kontrola problemowa Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na

Protokol. Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na Do uzytku stuzbowego Protokol Kontroli przeprowadzonej zgodnie z ramowym rocznym planem kontroli na 200?r. w Przedszkolu Publicznym w Strzyzowicach przez gtownego specjalist? ds. kontroli wewnettznej Matgorzat?

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja z przebielu kontroli

Dokumentacja z przebielu kontroli Dokumentacja z przebielu kontroli Jednostka kontrolowana: Zespól Szkól w Kaliszu. Rodzaj kontroli: kontrola problemowa Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów:

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie RADA POWIATU w STRZY~OWIE 38-1QO Stngribw, Przeclawczyka 15 UCHWALA Nr XVIIY146/2012 Rady Powiatu w Strzyzowie z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyiowie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.6.8.2013 Gliwice, 27 luty 2014 r. nr kor. UM-9124/2014 Pan Adam Sarkowicz ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 10 ul. ZIMNEJ WODY 8 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - wynagrodzenia pracowników administracji i obslugi.

Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów - wynagrodzenia pracowników administracji i obslugi. Dokumentacja z przebiea=ukontroli Jednostka kontrolowana: Gimnazjum Nr 1 w Kaliszu. Rodzaj kontroli: kontrola problemowa Temat kontroli: Kontrola realizowanego budzetu pod katem rachunkowosci i finansów

Bardziej szczegółowo

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+

B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ B URMISTRZ GMINY I MIASTA Czeruionka-LoszczYrtY zarz4dzenie Nr 9-Il t l+ Burmistrza Gminy i Miasta Czenryionka - Leszczyny z dnia 10 marca 20'14 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg

Bardziej szczegółowo

,#t. )ae/"pui!"tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz

,#t. )ae/pui!tn\tv0. Zwiq\ Nauczycielstwa Polskiego ul. Czar\yskiego 19 85-222 Byrlqoszcz ,#t URZAD MTASTA BYDGOSZCZY Bydgoszcz, dnia 31.03.2014 r. we..3251.4.2014 3 1, 03,?01f- 5a6 B5-OB3 B Migdzyzakladowa Pracownikriw Oiwiaty i Wychowania,,Solidarnodd" 5 Komisja Migdzyzakladowa WZZ,,Solidarno5d-O5wiata"

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

SPRAW ZD NIE. na podstawie upowa2nienia z dnia 13.10.2006r. Nr 91/06, wydanego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu. Do u2ytku slu2bowego SPRAW ZD NIE z kontroli dora±nej przeprowadzonej w UrzQdzie Skarbowym w Koninie w dniach 19-23 pa±dziernika 2006r. przez pracownikow Wydzialu Nadzoru Izby Skarbowej w Poznaniu: - Teresa

Bardziej szczegółowo

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego,

c) pokrycia koszt6w organizowania zawod6w sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach, a) realizacji program6w szkolenia sportowego, Zarzqdzenie Nr 10/16 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny zdniat stycznia 20'16 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu projekt6w w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia

$ 3. Traci moc uchwala nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia UCHWAI-A RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE Projekt z dnia w sprawie okreslenia organizacji i trybu dzianania Sochaczewskiej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego i jej czlonk6w Na podstawie art.18 ust.2 pkt

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012

Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Karta procesu wydanie 2 z dnia 06.12.2012 Nazwa procesu Obsługa Rady i Zarządu Powiatu Właściciel procesu Joanna Wroniewska Zatwierdził Zakres stosowania Cele i miary procesu Biuro Rady Powiatu Zespół

Bardziej szczegółowo

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r.

UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. Druk Nr 2 90/2 045 Projekt z dnia 4 VUOI* ;& ZO''~. UCHWAEA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. zrnieniajqca uchwale w sprawie utworzenia i nadania statutu instytucji kultury pod nazwq Fabryka Sztuki w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 stycznia 2014 r. Poz. 161 UCHWAŁA NR XXVIII/73/13 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r.

S P R A W O Z D A N I E z działalności audytowej w 2015r. STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Aw.1431.4.2016 Kędzierzyn-Koźle 04.03.2016r. S P R A W O Z D A N I

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.20.2013.8 Poznań, dnia 12 czerwca 2013 r. Pan Michał Piechocki Starosta Wągrowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r

Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego Stanowiska ds. kontroli Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie- Koźlu za 2015r STAROSTWO POWIATOWE W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13 tel. (077) 472-32-00, 483-31-08 fax (077) 472-32-95 Sk.1431.1.2016 Sprawozdanie z wykonania Planu kontroli Samodzielnego

Bardziej szczegółowo

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r.

ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. ZARZJ\DZENIE NR 6/2011 Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 1 MARCA 2011 r. w sprawie: ustalenia wzorow wniosku i umowy 0 udzielenie dotacji oraz wzoru sprawozdania z wykonania zadania polegajqcego

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 lutego 2016 r. Poz. 830 UCHWAŁA NR XXI/139/2016 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny

B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny B UF{},{ISTR.Z GMINY i MIASTA ozerwlonka-loezczyny zarzqdzenie Nr 13gl1,l Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 mala 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Do Zarządzenia Starosty Łowickiego Nr h\q :\6 z dnia ^t dhjc^nici OjO^^o ^.

Załącznik nr 1. Do Zarządzenia Starosty Łowickiego Nr h\q :\6 z dnia ^t dhjc^nici OjO^^o ^. Załącznik nr 1 Do Zarządzenia Starosty Łowickiego Nr h\q :\6 z dnia ^t dhjc^nici OjO^^o ^. Zasady przyznawania rodzinie zastępczej zawodowej świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.10.2014 Gliwice, 19.12.2014 r. nr kor. UM-674487/2014 Pani Iwona Pochopień SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 ul. JEDNOŚCI 35 44-119 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie

Narodowv Fundusz Zdrowta. I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie f{f'z l Narodowv Fundusz Zdrowta I Podkarpacki Oddziai Wojew6dzki w Rzeszowie wo-02t2/4-2ltbl13 Rzesz6w, dnia I I marca 201 3r. Sz.P. Michal Janaszek Prezes NZOZ KRIO-MED. Sp. z o.o. ul. I-go Maja 154

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY. n.r I orneslenre przedmroru zamowtenta Strona 1 z 5 LodZ: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwq Kontrakt socjalny w praktyce zgodnie z projektem systemowym pod nazw4 Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.1.2012 Gliwice, 02 październik 2012 r. nr kor. UM-435115/2012 PANI MAŁGORZATA HARASYMOWICZ DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 2 ul. ZYGMUNTA STAREGO 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

B URfuf ISTRZ GMINY i MIASTA Czerwionka-LeezczYnY

B URfuf ISTRZ GMINY i MIASTA Czerwionka-LeezczYnY B URfuf ISTRZ GMINY i MIASTA Czerwionka-LeezczYnY Zarzqdzenie Nr *...t12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka' Leszczyny z dnia 9 stycznia 2012 roku w sprawie ogloszenia otwartego konkursu proiekt6w w

Bardziej szczegółowo

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r.

mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn, 2013 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘTRZYNIE ORAZ ZESTAWIENIE POTRZEB W ZAKRESIE SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ ZA 2012 ROK mgr Małgorzata Bejnarowicz Dyrektor PCPR Kętrzyn,

Bardziej szczegółowo

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika

KOPIA 2011-02-18. Wg rozdzielnika MINISTER ZDROWIA KOPIA Warszawa, 2011-02-18 MZ-OZZ-073-23424-17/LO/11 Wg rozdzielnika Stosowanie do postanowien uchwaly Nr 49 Rady Ministrow z dnia 19 marca 2002 r. Regulamin pracy Rady Ministrow (M.P.

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania organizatorom zaklad6w aktywno5ci zawodowej pomocy finansowei ze Srodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych.

Zasady udzielania organizatorom zaklad6w aktywno5ci zawodowej pomocy finansowei ze Srodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych. ZarEcznik Nr 1 do ucrrwary nr.z{. VL.kg Zarz4du Wojgwgszhra t6dzkiego / z dnla --.- -.../.(4 :.il.1.-... 2009 roku Zasady udzielania organizatorom zaklad6w aktywno5ci zawodowej pomocy finansowei ze Srodk6w

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku

ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku I WO.0065-,AS/09 ZARZADZENIE NR 'fo /2009 Starosty Grodziskiego z dnia Lf~. 05, ~OOq_roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Przeprowadzania Sluzby Przygotowawczej i Organizowania Egzaminu Konczacego Sluzbe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 28 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/209/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3.

roku pod numerem /9IA.4.A..:.2A/3. OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU na zadanie pn:,,remont pomieszczef zap/ecza kuchennego oraz korytarza na parterze w Pubticznym Przedszkolu nr 3 w Nowym Dworze Mazoqg[eckim", nr sprawy: P3-1.13.2O19. OgloSzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R.

CHARAKTERYSTYKA RODZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ NA TERENIE POWIATU MOGILENSKIEGO W 2013 R. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinis w Mogilnie SPRAWOZDANIE QRAGNIZATORA RQDZINNEJ PIECZY ZASTEPCZEJ - POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MOGILNIE - WYNIKAJACE Z USTAWY Z DNIA 09.06 2011 r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. organtzacyjny CZYTELN AKT W SADZTE OKREGOWYM WE WROCLAWIU. ul. Sqdowa 1

REGULAMIN. organtzacyjny CZYTELN AKT W SADZTE OKREGOWYM WE WROCLAWIU. ul. Sqdowa 1 Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Dyrektora Sqdu Okrggowego we Wroclawiu Nr 024/36/2013/A z dnia 28 sierpnia 2013 r. zm ien i o ny Zanqdzen i em Dyrektora Sqdu Okrqgowego we Wroclawiu Nr 024/33/15/A z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej u chw ata w... 9- /.//.1. (:.(.(.. ZarzEdu Powiatu Walbrzyskiego z dnia.../.:l. l,y.qt,.

Bardziej szczegółowo

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58

zamawtaj{cy: w Lukowie S. A. Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej tel.: 025 798 2827 faks: 025 798 28 58 zamawtaj{cy: Przeds igbiorstwo Kom u n i kacj i Samoc hodowej w Lukowie S. A. ul. Pilsudskiego 29 21-400 Luk6w REGON 000616385, NtP 8250003216 Adres strony internetowej, na kt6rej bqdzie zamieszczona SIWZ:

Bardziej szczegółowo

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania

1. Oglaszam otwarty konkurs ofert na realizacjg zadaft publicznych w zakresie wspierania aarz4dzenie NR.. l,lak..lt t PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU z dnia %fl.. grrania 2015 r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjg zadafi publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1

1. Wprowadza si~ wzor protokolu zdawczo - odbiorczego, ktory stanowi zalqcznik nr 1 Zarzqdzenie nr 69/2013 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 16 wrzesnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia wzoru protokolu zdawczo - odbiorczego i wzoru karty obiegowej dla pracownikow Urz~du Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 22312006 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 wrzeinia 2006 r.

ZARZADZENIE Nr 22312006 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 wrzeinia 2006 r. ZARZADZENIE Nr 22312006 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 27 wrzeinia 2006 r. w sprawie powolania stalego zespolu kontrolnego Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie

Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie Załącznik do Uchwały nr 306/232/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 21 marca 2013 r. Sprawozdanie z przeprowadzonych w 2012 roku kontroli w samorządowych jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach. Kontrolę została przeprowadzona przez: Iwonę Sikora audytora wewnętrznego Justynę Figurską - podinspektora ds.

Bardziej szczegółowo

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych

do cel6w slu2bowych oraz korzystania z uslug zewnqtrznych firm transportowych ZARZ.4DZENIE NR 1 LUBUSKIEGO WOJEWODZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ROSLIN I NASIENNICTWA z dnia 08 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z samochod6w sluzbowych, samochod6w prywatnych do cel6w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 16 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 16 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV..2016 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na zadania służące tworzeniu warunków

Bardziej szczegółowo

4. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie sprawozdania z ulg podatkowych udzielonych przez

4. Rozpatrzenie oraz zaopiniowanie sprawozdania z ulg podatkowych udzielonych przez BRM. 0012.7.2.201.5 PROTOKoT NR 2/201s POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA WIOCTAWEK Prowadzqcy posiedzenie: radny Janusz Dqbczyriski - Przewodniczqcy Komisji. Data i miejsce obrad:23 marca 2015

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 listopada 201 1 r.

z dnia 17 listopada 201 1 r. ZARZqDZENlE Nr 861201 1 STAROSTY ROPCZYCKO-SEDZISZOWSKIEGO z dnia 17 listopada 201 1 r. w sprawie zasad organizacji obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Na podstawie art. 34 ust.

Bardziej szczegółowo

Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku

Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku Zanqdzenie Nr 391201 1 Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 18 maja 2011 roku w sprowie: Zokiodowego plonu kont oraz zosad ewidencjonowonio dochoddw i finonsowonio wydotkdw no realimcjgprojektupod

Bardziej szczegółowo

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie

Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Efekty pracy Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej W Zespole ds. rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2013

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 stycznia 2017 r. Poz. 100 UCHWAŁA NR XXXIX/1037/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania

Bardziej szczegółowo

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_

1. Naczelnq_ Radq_ Lekarskq_ Raport z konsultacji publicznych oraz opiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o swiadczeniach opieki zdrowotnej Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dziafalnosci lobbingowej w procesie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI IA-III.431.14.2015 Łódź, dnia 9 listopada 2015 r. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r.

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. _ l n arl& tr,{ At?Pot rrc( Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.4.2012 Gliwice, 05 październik 2012 r. nr kor. UM-440872/2012 ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231 30 41 Fax +48 32 231 27 25 boi@um.gliwice.pl www.gliwice.eu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku Działając na podstawie 57 pkt. 6 i 7 Statutu Powiatu Siedleckiego zgodnie z planem kontroli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 STAROSTY ŁOWICKIEGO Z DNIA..J&Gi.i 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 STAROSTY ŁOWICKIEGO Z DNIA..J&Gi.i 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 STAROSTY ŁOWICKIEGO Z DNIA..J&Gi.i 2015 r. W SPRAWIE OKREŚLENIA ZASAD I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ PRZYZNAWANYCH RODZINOM ZASTĘPCZYM WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY Z DNIA 9 CZERWCA 2011r. O WSPIERANIU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.11.2012 Gliwice, 19 grudzień 2012 nr kor. UM-592191/2012 Pan Henryk Białowąs p.o. Dyrektora MIEJSKIEGO ZARZĄDU USŁUG KOMUNALNYCH ul. STRZELCÓW BYTOMSKICH 25 C 44-109

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok.

ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. ZARZADZENIE Nr 2512007 BURMISTRZA MIASTA MAKOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 31 marca 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budiecie Miasta na 2007 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku

UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku UCHWAŁA RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu powiatu siedleckiego na finansowanie lub dofinansowanie działań z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego

s{. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego Uchwata Nr XVI I 5g 2O1S Rady Powiatu KoScierskiego z dnia 18 listopada 2O15 r. w sprawie przyigcia,,programu wsp6lpracy Powiatu Koscierskiego z organizacjami pozarz4dowymi oraz podmiotami okre6lonymi

Bardziej szczegółowo

:ffi. ztnia L8,Q.1,.*Q!.9r. BUR.MTSTRZ GMINY i rvitasta Czerwtonka-LeszczYnY. s 1. s2.

:ffi. ztnia L8,Q.1,.*Q!.9r. BUR.MTSTRZ GMINY i rvitasta Czerwtonka-LeszczYnY. s 1. s2. BUR.MTSTRZ GMNY i rvitasta Czerwtonka-LeszczYnY zarzqdzenie nr.l6lzols Burmistrza Gminy i Miasta Gzerwi-onka - Leszczyny ztnia L8,Q.1,.*Q!.9r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM~WIENIA. Zamieszczanie ogkszenia: obowiqzkowe. Ogloszenie dotyuy: zamdwienia publicznego. Goluchow: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie: budowy dwoch wiat wystawienniczych dla wielkogabarytowych eksponatow muzealnych wraz z instalacjq elektrycznq i odgromowq. Wtascicielem dziatki na ktorej

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY

UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY UCHWALA NR XIII/94/2012 RADY GMINY I MIASTA W DRZEWICY z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY

SEKGJA I: ZAMAWIAJACY Page 1 of5 Legionowo: Swiadczenie uslugi przezwykonawce Agencjg Pracy Tymczasowej lub Doradztwa Personalnego polegajqcej na skierowaniu 13 pracownikow tymczasowych - Pomocnik6w biurowych do pracy na rzeczsqdu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.10.2012 Gliwice, 07 listopad 2012 r. nr kor. UM-454517/2012 PAN JANUSZ BIOR KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W GLIWICACH UL. B. ŚMIAŁEGO 2A ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/2016. Wójta Gminy Karczmiska z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 24/2016. Wójta Gminy Karczmiska z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zarządzenie Nr 24/2016 Wójta Gminy Karczmiska z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczmiskach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA

- 2011; data zamieszczenia: 14.0G.2011 OGI-OSZENIE O ZAMOWTENTU - ustugi SEKCJA I: ZAMAWIAJACY. SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWTENTA Strona 1 z 5 Lodl: zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pod nazwe Program aktywnosci lokalnej jako narzqdzie aktywnej integracji zgodnie z projektem systemowym pod nazwe wsparcie i podnoszenie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/67/09 Gliwice, 02 listopad 2009 r. Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 032 230-6951 Fax +48 032 231-2725 pm@um.gliwice.pl Pani mgr

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lipca 2016 r. Poz. 3441 UCHWAŁA NR XXVII/187/16 RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia,,regulaminu udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ

SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ SAMORZĄDY W OBLICZU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ PODZIAŁ KOMPETENCJI MIĘDZY SAMORZĄDAMI GMINA POWIAT WOJEWÓDZTWO Wspieranie rodziny Piecza zastępcza Piecza zastępcza

Bardziej szczegółowo

PROTOKOI. KONTROLI. l-l przedsiebiorcv nie l--l..,*, l--l bqdqcelo pracooawcqc) lor".oodwcy(.)

PROTOKOI. KONTROLI. l-l przedsiebiorcv nie l--l..,*, l--l bqdqcelo pracooawcqc) lor.oodwcy(.) (piec41 nagl6wkowa inspelctora pracy) Nr rej. 04480-5317-K042-PV14 f or".ooawcy(.) wydzielonej jednostki organizacyjnej: I REGON: 27670977600000 PROTOKOI. KONTROLI l-l przedsiebiorcv nie l--l..,*, l--l

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2013 rok. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3a) oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku.

PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku. PROTOKOL NTXXXWA}I4 obrad XXXVil sesji Rady Gminy Sniadowo odbytej w dniu 26 wrzeinia 2014 roku. Posiedzenie XXXVI sesji Rady Gminy Sniadowo odbylo sig w Gminnym Osrodku Kultury w Sniadowie. Sesj arozpoczgla

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DP-AD-II.1711.16.2016 RISS 3360178 Zielona Góra, 21 października 2016 r. Pani Barbara Langner Dyrektor Miejskiego Zakłady Komunikacji ul.

Bardziej szczegółowo

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r.

N arodowy Fundusz Zdrowia. POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku. DECYZJA or 415/2013. z doia 28 czerwca 2013 r. N~Z N arodowy Fundusz Zdrowia POl11orski Oddziat Wojewodzki w Gdansku WO/ZRP - OMLlI17S-0 Gdansk, dnia 28 czerwca 2013 r. Pomorskie Centrum Traumatologii im. M. Kopernika w Gdansku ul Nowe Ogrody 1-6 80-803

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.2.2014 Gliwice, 21 marzec 2014 r. nr kor. UM-156131/2014 Pani Regina Lison PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 ul. BARLICKIEGO 16 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

Xll. NADAWANIE, ZMIANA I ZNOSZENIE KLAUZULT NTEJAWNOSCT MATERTALOM NIEJAWNYM

Xll. NADAWANIE, ZMIANA I ZNOSZENIE KLAUZULT NTEJAWNOSCT MATERTALOM NIEJAWNYM PLAN OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH URZEDU MIASTA lcmtny CZERNIEJEWO szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach dokumenty te moge by6 pzechowywane poza kancelariq tajnq, Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 24 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego Z dnia 9 maja 2008r. i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Powiecie Kościerskim.

Uchwała Nr XXII / 24 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego Z dnia 9 maja 2008r. i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Powiecie Kościerskim. Uchwała Nr XXII / 24 / 2008 Rady Powiatu Kościerskiego Z dnia 9 maja 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na utworzenie i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Powiecie Kościerskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10

Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10 Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR.0914-2/10 Szanowna Pani mgr Justyna Baic Dyrektor Gimnazjum nr 4 im. Śląskich Twórców ul. Szkolna 17 w Świętochłowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Główny specjalista

Bardziej szczegółowo

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku.

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku. Protokół z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Noblistów Polskich przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku. Działając na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/772/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/772/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/772/2017 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią na zadanie służące tworzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/174/16 RADY MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 27 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu miasta dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Wniosek o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Wypełnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Numer rejestru Ministerstwa:... Program: DZIEDZICTWO KULTUROWE priorytet 1 Data wpływu do Departamentu zarządzającego: Decyzja Ministra: kwota:...

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI RPS-I.431.5.2016 Łódź, 22 września 2016 r. Pani Agnieszka Duszkiewicz-Nowacka p.o. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 122 w

Bardziej szczegółowo