PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOTECHNIK, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOTECHNIK, 343104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOTEHNIK, O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOTEHNIK Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWODZIE FOTOTEHNIK UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE FOTOTEHNIK OWIĄZANIA ZAWODU FOTOTEHNIK Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE FOTOTEHNIK LAN NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOTEHNIK ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW rocesy fotograficzne Urządzenia fototechniczne Technologie multimedialne Działalność gospodarcza w fotografii Język obcy w fotografii Techniki fotograficzne yfrowa obróbka obrazu rojekty multimedialne raktyki zawodowe ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 TY SZKOŁY: Technikum Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1. TY ROGRAMU: RZEDMIOTOWY 2. RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr inż. Rafał Michałowski, mgr inż. aweł ierzchalski, mgr inż. iotr Terlecki Recenzenci: mgr inż. Grażyna Dobrzyńska-Klepacz, mgr Łukasz Wójcik Konsultanci: mgr inż. Wojciech ilc 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu fototechnik opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r. Rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r. Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zmianami. Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r. Rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zmianami. Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozporządzeniem MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) Rozporządzeniem MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM W programie nauczania dla zawodu fototechnik uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: fizyka i matematyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający. 7. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOTEHNIK Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu fototechnik uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu fototechnik uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, chemia, wiedza o kulturze a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa. W zakresie matematyki dotyczy to efektów związanych z umiejętnością posługiwania się w obliczeniach pierwiastkami, procentami oraz logarytmami, wykonywania wykresów różnych funkcji, interpretowania wykresów różnych funkcji do opisu zjawisk fizycznych i chemicznych, a także w zagadnień osadzonych w kontekście praktycznym. W zakresie fizyki to efekty kształcenia obejmujące swą treścią zagadnienia z zakresu fizyki atomowej opisującej promieniowanie ciał, budowę atomu, stan podstawowy i stany wzbudzone, widma ciągłe i liniowe, pojęcie fotonu i jego energii oraz efekt fotoelektryczny. zagadnienia edukacyjne z przedmiotu chemia uwzględniają umiejętność wykazywania związek składu chemicznego, budowy i właściwości substancji z ich zastosowaniami, bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i odczynnikami chemicznymi w kontekście dbałości o własne zdrowie i ochronę środowiska naturalnego. Ważną podbudowę kształcenia w zawodzie fototechnik stanowią efekty osiągane w zakresie przedmiotu "Wiedza o kulturze"dotyczace: świadomego tworzenia wypowiedzi z wykorzystaniem różnych mediów (tj.: obraz malarski, fotograficzny, filmowy, dźwięk, środki multimedialne), świadomego odbioru wypowiedzi dzięki znajomości dzieł z różnych dziedzin sztuki, wskazywania funkcji dzieła sztuki, analizowania tematu oraz treści i formy dzieła, wykorzystywania podstawowych wiadomości o stylach i epokach z różnych dziedzin sztuki, charakteryzowania podstawowych mediów kultury (tj. słowo, obraz, dźwięk, widowisko i nowe media masowe, media interaktywne, multimedia ), wypowiadania się na temat dzieła sztuki odwołując się do formy, kompozycji, funkcji, kontekstu i medium.w obszarze przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa dotyczy to umiejętności udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu. 8. INFORMAJA O ZAWODZIE FOTOTEHNIK Fototechnik to specjalista zajmujący się fotografowaniem i realizacją projektów multimedialnych. Zajmuje się on optycznym obrazowaniem wszelkiego rodzaju obiektów i utrwalaniem ich obrazów metodami chemicznymi lub elektronicznymi. Rejestruje i przygotowuje materiały cyfrowe do publikacji w mediach. Wykonuje i publikuje internetowe projekty multimedialne. Dobiera i wykorzystuje narzędzia informatyczne do realizacji określonych zadań. Fototechnik może pracować w studiach fotograficznych, agencjach wydawniczych i reklamowych, policji, archiwach, instytucjach zajmujących się cyfryzacją materiałów analogowych oraz szeroko pojętym sektorze e-usług. 9. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE FOTOTEHNIK Fotografia jest wykorzystywana we wszystkich niemal obszarach działalności człowieka. ostęp technologiczny sprawił, że dzisiaj odchodzi się od rejestracji materiałów w postaci analogowej na rzecz rejestracji cyfrowej. Zbiory materiałów analogowych poddawane są cyfryzacji i przechowywane w tej postaci, co zdecydowanie zmniejsza koszty ich archiwizowania. owszechna dostępność sprzętu elektronicznego do rejestracji materiałów cyfrowych przyczyniła się do rozwoju sektora usług związanych z przetwarzaniem tych materiałów i ich utrwalaniem w formie pocztówek, folderów, albumów, filmów jak i publikowaniem rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 w Internecie. oraz częściej powyższe usługi możemy zlecić do wykonania przez Internet, co znacząco zmniejsza koszty dla klienta, a dla firmy otwiera nowy rynek o zasięgu globalnym. Kształcenie w zawodzie fototechnik przygotowuje specjalistów z zakresu multimediów i fotografii, którzy są w stanie sprostać oczekiwaniom, jakie niesie rozwijający się rynek szeroko pojętych usług cyfrowych. 10. OWIĄZANIA ZAWODU FOTOTEHNIK Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Dla zawodu fototechnik wyodrębniona została kwalifikacja A.20, która stanowi podstawę kształcenia w zawodzie fotograf i kwalifikacja A.25, która jest kształcona w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem KZ(A.l). Są one wspólne dla zawodów: fotograf, fototechnik oraz technik cyfrowych procesów graficznych. Kwalifikacja Symbol cyfrowy zawodu Zawód Elementy wspólne A.20. Rejestracja i obróbka obrazu Fotograf Fototechnik KZ(A.l) A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Fototechnik Technik cyfrowych procesów graficznych OMZ KZ(A.l) 11. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE FOTOTEHNIK Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fototechnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) organizowania planu zdjęciowego; 2) rejestrowania, kopiowania i obróbki obrazu; 3) wykonywania prac graficznych przeznaczonych do wydruku; 4) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych; 5) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie fototechnik: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, DG, JOZ, KS, OMZ); efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(A.l); efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.20. Rejestracja i obróbka obrazu; efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 12. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOTEHNIK Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1470 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 735 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 735 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie fototechnik minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: na kształcenie w ramach kwalifikacji A.20. przeznaczono minimum 750 godzin; na kształcenie w ramach kwalifikacji A.25. przeznaczono minimum 300 godzin; na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia przeznaczono minimum 300 godzin. Tabela 3. lan nauczania dla zawodu fototechnik dla programu o strukturze przedmiotowej Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Klasa I II III IV I II I II I II I II Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania rzedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 1 rocesy fotograficzne Urządzenia fototechniczne Technologie multimedialne Działalność gospodarcza w fotografii Język obcy w fotografii Łączna liczba godzin rzedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym* 6 Techniki fotograficzne , yfrowa obróbka obrazu rojekty multimedialne ,5 165 Łączna liczba godzin raktyki zawodowe 4 tyg. 160 *zajęcia odbywają się w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kształcenia praktycznego oraz u pracodawcy. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY KWALIFIKAJĘ A.20. ODBYWA SIĘ OD KONIE KLASY TRZEIEJ. EGZAMIN OTWIERDZAJĄY KWALIFIKAJĘ A.25. ODBYWA SIĘ OD KONIE I SEMESTRU KLASY ZWARTEJ. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 Wykaz działów programowych dla zawodu fototechnik Nazwa przedmiotu Nazwa działu Liczba godzin przeznaczona na dział 1. rocesy fotograficzne 1.1. odstawy fotografii hemiczne procesy fotograficzne Technika cyfrowa w fotografii Urządzenia fototechniczne 2.1. Urządzenia do obrazowania analogowego yfrowe urządzenia obrazujące Urządzenia pomiarowe w fototechnice Technologie multimedialne 3.1. Rejestracja materiałów cyfrowych odstawy projektów internetowych Działalność gospodarcza w fotografii 4.1. odstawy formalno-prawne działalności gospodarczej rowadzenie przedsiębiorstwa fotograficznego Język obcy w fotografii 5.1. orozumiewanie się z klientem i współpracownikami w języku obcym Obcojęzyczna informacja o materiałach i urządzeniach fotograficznych Techniki fotograficzne 6.1. Naświetlanie i obróbka materiałów światłoczułych Zasady wykonywania zdjęć yfrowa obróbka obrazu 7.1. ozyskiwanie, optymalizacja i archiwizacja obrazów rzetwarzanie i montaż obrazów rojekty multimedialne 8.1. Obróbka materiałów cyfrowych Elementy grafiki i animacji rezentacje multimedialne Tworzenie i publikowanie internetowych projektów multimedialnych raktyki zawodowe 9.1. raktyki zawodowe 160 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 13. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH RZEDMIOTÓW W programie nauczania dla zawodu fototechnik zastosowano taksonomię celów AB B. Niemierko 1. rocesy fotograficzne godz. 2. Urządzenia fototechniczne godz. 3. Technologie multimedialne godz. 4. Działalność gospodarcza w fotografii godz. 5. Język obcy w fotografii godz. 6. Techniki fotograficzne godz. 7. yfrowa obróbka obrazu godz. 8. rojekty multimedialne godz. 9. raktyki zawodowe godz. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 1. rocesy fotograficzne 1.1. odstawy fotografii 1.2. hemiczne procesy fotograficzne 1.3. Technika cyfrowa w fotografii 1.1. odstawy fotografii Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ (A.l)(1)1. posłużyć się terminologią z zakresu optyki fotograficznej; B Optyka fotograficzna. KZ (A.l)(1)2. posłużyć się terminologią z zakresu techniki świetlnej; B KZ (A.l)(1)3. posłużyć się terminologią z zakresu materiałoznawstwa fotograficznego; KZ (A.l)(1)5. posłużyć się terminologią z zakresu estetyki fotografii; B KZ (A.l)(2)3. określić techniki rejestracji obrazu; A 20.1(5)1. dobrać rodzaj źródeł światła do oświetlenia planu zdjęciowego; A 20.1(5)2. zastosować akcesoria modyfikujące sposób oświetlenia; A 20.1(5)3. zachować zgodność temperatury barwowej źródeł światła; A 20.1(5)4. dobrać temperaturę barwową oświetlenia do typu barwnego materiału zdjęciowego; A 20.1(5)5. dobrać właściwy kontrast oświetlenia; A 20.1(7)1. sporządzić zapotrzebowanie na materiały do realizacji prac fotograficznych; A 20.1(7)2. sporządzić zapotrzebowanie na sprzęt do realizacji prac fotograficznych; A 20.1(7)3. sporządzić rysunkowy schemat planu zdjęciowego; A 20.2(1)3. nastawić ostrość na konkretny obiekt zdjęcia; A Materiał nauczania odstawy fotometrii. Estetyka fotografii. Materiałoznawstwo fotograficzne. Źródła światła i oświetlenie w fotografii. arametry rejestracji obrazu. zułość materiału fotograficznego. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 A 20.2(1)4. wykonać zdjęcie z właściwą głębią ostrości ; A 20.2(1)5. dobrać czas naświetlania uwzględniając ruch obiektu i stabilność aparatu fotograficznego; A 20.2(1)6. zsynchronizować lampę błyskową z otwarciem migawki. KS(1)1. zastosować zasady kultury osobistej; KS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej; KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; lanowane zadania Sporządzanie rysunkowego schematu planu zdjęciowego do przykładowego zdjęcia ierwszym etapem pracy jest wybór lidera, który podzieli grupę na zespoły oraz w drodze losowania rozdzieli przykładowe zdjęcia, dla których będą sporządzane rysunkowe schematy planu zdjęciowego. Na podstawie otrzymanej instrukcji ze wskazówkami do wykonania zadania należy opracować rysunkowy schemat planu zdjęciowego do zdjęcia przydzielonego danemu zespołowi. Należy przeanalizować perspektywę zdjęcia oraz sposób oświetlenia fotografowanego obiektu. Na podstawie perspektywy zdjęcia należy określić sposób ustawienia aparatu fotograficznego względem obiektu: odległość fotografowania, wysokość ustawienia aparatu, kąt nachylenia osi obiektywu, rodzaj obiektywu/ustawienie ogniskowej. Na podstawie sposobu oświetlenia obiektu należy zaproponować rodzaj, ilość i sposób ustawienia źródeł światła oraz ewentualnych akcesoriów modyfikujących oświetlenie. Wynikiem powinny być rysunki w kilku rzutach przedstawiające przestrzenne ustawienie obiektu fotografowanego, aparatu fotograficznego, źródeł światła, tła i ewentualnych akcesoriów. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni obróbki obrazu. Środki dydaktyczne Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i duży wyświetlacz naścienny lub projektor multimedialny z ekranem, zestaw optyczny do demonstracji rozszczepienia i dyfrakcji światła, schemat budowy oka ludzkiego, tablice barw, urządzenia do otrzymywania barw metodą addytywną i subtraktywną, model kamery otworkowej, zestaw soczewek do demonstracji zasad optyki geometrycznej, model migawki centralnej i szczelinowej, lampa błyskowa, opakowania materiałów fotograficznych, prezentacje multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy odstawy fotografii wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, dyskusji dydaktycznej. Formy organizacyjne Do wykonywania ćwiczeń klasę należy podzielić na zespoły 3 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie: 1. Testu wielokrotnego wyboru zawierającego zestaw pytań z czterema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. ytania powinny dotyczyć swoim zakresem umiejętności rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 ćwiczonych podczas wykonywania zadań. Liczba poprawnych odpowiedzi pozwala określić stopień opanowania efektów kształcenia. 2. Testu praktycznego. Kryteriami oceny są: sposób ustawienia aparatu fotograficznego względem obiektu zdjęcia w opisie lub na schemacie; określenie rodzaju zastosowanego obiektywu (kąt widzenia/ogniskowa); sposób ustawienia ustawienie źródeł światła w opisie lub na schemacie; okreslenie doboru rodzaju źródeł światła; określenie względnej mocy poszczególnych źródeł światła. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia hemiczne procesy fotograficzne Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: KZ (A.l)(1)4. posłużyć się terminologią z zakresu obróbki chemicznej materiałów fotograficznych; oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ (A.l)(2)1. określić właściwości obrazu zarejestrowanego techniką analogową; B KZ (A.l)(3)1. dobrać metodę i materiał do rejestracji czarno-białego obrazu tonalnego; KZ (A.l)(3)2. dobrać metodę i materiał do rejestracji grafiki kreskowej; KZ (A.l)(3)3. dobrać metodę i materiał do rejestracji obrazu barwnego; KZ (A.l)(3)4. dobrać metodę i materiał do rejestracji obrazu w warunkach słabego oświetlenia; KZ (A.l)(3)5. dobrać metodę i materiał do rejestracji obrazu o dużych wymiarach; KZ (A.l)(5)1. dobrać proces obróbki chemicznej do rodzaju materiału fotograficznego; KZ (A.l)(5)2. scharakteryzować procesy obróbki chemicznej materiału fotograficznego; KZ (A.l)(5)3. kontrolować jakość obrazu poprzez regulację parametrów procesu obróbki chemicznej; B D Materiał nauczania odstawy fotochemii. owstawanie obrazu utajonego w warstwach halogenosrebrowych. Obróbka chemiczna materiałów fotograficznych. Rodzaje wywoływaczy. Sensytometria fotograficzna. Sensytometryczna kontrola obróbki chemicznej. Fotograficzna reprodukcja jasności. Kopiowanie stykowe i optyczne. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 KZ (A.l)(6)1. skontrolować prawidłowość parametrów fizycznych procesu obróbki; Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego KZ (A.l)(6)2. skontrolować prawidłowość receptur roztworów do obróbki; KZ (A.l)(6)3. określić zasady prowadzenia uproszczonej kontroli sensytometrycznej procesu obróbki chemicznej; KZ (A.l)(6)4. ocenić jakość stykowego kopiowania obrazu; B KZ (A.l)(6)5. ocenić jakość optycznego kopiowania obrazu; B A 20.1(3)1. wybrać rodzaj i format materiału zdjęciowego do określonego zadania; A 20.1(3)2. wybrać rodzaj analogowego aparatu fotograficznego, obiektyw i akcesoria do określonego zadania; A 20.2(1)1. dobrać prawidłowe naświetlenie materiału zdjęciowego; A 20.2(1)7. dobrać światłoczułość materiału zdjęciowego z uwzględnieniem jego właściwości strukturometrycznych; A 20.3(1)1. dobrać urządzenie do kopiowania obrazu z materiału fotograficznego; A 20.3(1)2. dobrać urządzenie do obróbki chemicznej materiału fotograficznego; KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; lanowane zadania Określanie błędów procesu fotograficznego ierwszym etapem pracy jest wybór lidera, który podzieli grupę na zespoły oraz w drodze losowania przydzieli przykładowe zdjęcia zawierające błędy, które mogły powstać na różnych etapach procesu fotograficznego. Na podstawie instrukcji zawierającej zestaw możliwych źródeł błędów z ilustracjami należy rozpoznać rodzaje błędów na przydzielonych odbitkach. Należy nazwać każdy rodzaj błędu, określić jego źródło, etap procesu fotograficznego w którym błąd się pojawił i sposób uniknięcia tego rodzaju błędów. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni obróbki obrazu. Ćwiczenia z zakresu sensytometrii powinny być prowadzone w ciemni fotograficznej. Środki dydaktyczne Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i duży wyświetlacz naścienny lub projektor multimedialny z ekranem, tablice przedstawiające budowę materiałów fotograficznych, sensytometr, densytometr, wykresy sensytometryczne materiałów fotograficznych, informacje fabryczne na temat materiałów fotograficznych, powiększenia fotograficzne o różnej ziarnistości obrazu, kopie elektrofotograficzne obrazów półtonowych, radiogramy medyczne i techniczne, schematy budowy materiałów fotograficznych, oprogramowanie komputerowe do opracowywania wyników pomiarów densytometrycznych. Jeżeli szkoła nie dysponuje sensytometrem, do celów ćwiczeniowych można wykorzystać stanowisko powiększalnikowe z zegarem ciemniowym, luksomierzem do określenia poziomu oświetlenia i stopniowym modulatorem oświetlenia. Zalecane metody dydaktyczne rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 Dyskusja dydaktyczna, pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, ćwiczenia. Formy organizacyjne Do wykonywania ćwiczeń klasę należy podzielić na zespoły 3 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie: 1. Testu wielokrotnego wyboru zawierającego zestaw pytań z czterema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. ytania powinny dotyczyć swoim zakresem umiejętności ćwiczonych podczas wykonywania zadań. Liczba poprawnych odpowiedzi pozwala określić stopień opanowania efektów kształcenia. 2. Testu praktycznego. Kryteriami oceny są: rozpoznanie błędów na odbitce fotograficznej; określenie źródła błędu i etapu procesu fotograficznego, w którym błąd ten powstał; określenie sposobu uniknięcia danego błędu. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Technika cyfrowa w fotografii Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania KZ (A.l)(1)6. posłużyć się terminologią z zakresu digitalizacji obrazów; B Sygnały analogowe i cyfrowe. KZ (A.l)(2)2. określić właściwości obrazu zarejestrowanego techniką cyfrową; B KZ (A.l)(6)6. ocenić jakość digitalizacji obrazu; B KZ (A.l)(6)7. ocenić jakość kopii obrazu cyfrowego; B KZ (A.l)(6)8. ocenić jakość wydruku obrazu cyfrowego; B KZ (A.l)(7)1. zautomatyzować obróbkę obrazów w programie graficznym; KZ (A.l)(7)2. wykonać fotomontaż komputerowy; A 20.1(3)3. wybrać między skanowaniem i reprodukcją przy pomocy aparatu cyfrowego; A 20.1(3)4. dobrać parametry skanowania obrazu; A 20.1(3)5. dobrać ustawienia aparatu cyfrowego; B rzetwarzanie analogowo-cyfrowe. Obrazy cyfrowe i ich właściwości. Formaty plików graficznych. Kompresja plików obrazowych. onowne próbkowanie przy zmianie rozdzielczości obrazu. Skanowanie obrazów, parametry skanerów, ustawienia skanowania. Tworzenie obrazu w aparatach cyfrowych. Drukowanie obrazu tonalnego, metody rastrowania. Nośniki informacji obrazowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 A 20.2(1)2. dobrać prawidłowe naświetlenie sensora obrazowego; A 20.2(1)8. dobrać ustawienie światłoczułości aparatu cyfrowego z uwzględnieniem szumu obrazu; A 20.2(1)9. dobrać rozdzielczość i kompresję stratną zdjęcia cyfrowego do wymagań obrazu końcowego; A 20.3(1)3. dobrać urządzenie drukujące do wymagań wydruku; A 20.3(1)4. dobrać urządzenie wyświetlające do wymagań projekcji; KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; KS(1)1. zastosować zasady kultury osobistej; KS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej; KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; lanowane zadania Obliczanie wielkości nieskompresowanych plików obrazów cyfrowych Zadanie jest wykonywane indywidualnie. Każdy uczeń otrzymuje zestaw parametrów rastrowego obrazu cyfrowego: wymiary w druku, rozdzielczość w druku, tryb koloru, głębię bitową w bitach na kanał barwy. Na podstawie parametrów należy obliczyć wielkość nieskompresowanego pliku graficznego i wyrazić ją w MB, zaokrąglając do określonej dokładności (zwykle do trzech cyfr znaczących). Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni obróbki obrazu. Środki dydaktyczne rezentacje multimedialne, przykłady wydruków, lupa, mikroskop, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny lub duży wyświetlacz naścienny, skanery do oryginałów nieprzezroczystych (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), skaner do oryginałów transparentnych, drukarkę zapewniającą fotograficzną jakość wydruku, aparat cyfrowy, profesjonalne oprogramowanie do obróbki grafiki rastrowej. Zalecane metody dydaktyczne Dyskusja dydaktyczna, pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, ćwiczenia Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w grupach, aby zapewnić każdemu uczniowi oddzielne stanowisko komputerowe. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie: Testu wielokrotnego wyboru zawierającego zestaw pytań z czterema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. ytania powinny dotyczyć swoim zakresem umiejętności ćwiczonych podczas wykonywania zadań. Liczba poprawnych odpowiedzi pozwala określić stopień opanowania efektów kształcenia. Testu praktycznego. Kryteriami oceny są: uzgodnienie jednostek wymiarów obrazu i rozdzielczości(centymetry i cale); określenie głębi bitowej w bitach na piksel; przyjęcie właściwego przelicznika z bajtów na megabajty (220); poprawność obliczeń; poprawność zaokrąglania. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 2. Urządzenia fototechniczne 2.1. Urządzenia do obrazowania analogowego 2.2. yfrowe urządzenia obrazujące 2.3. Urządzenia pomiarowe w fototechnice 2.1. Urządzenia do obrazowania analogowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania KZ(A.l)(4)1. opisać analogowe aparaty fotograficzne; B Aparat fotograficzny, budowa. KZ(A.l)(4)2. sklasyfikować analogowe aparaty fotograficzne według rodzaju konstrukcji; KZ(A.l)(4)3. sklasyfikować analogowe aparaty fotograficzne według formatu kadru; KZ(A.l)(4)4. opisać powiększalniki fotograficzne; B KZ(A.l)(4)5. opisać minilaby analogowe; B A 20.1(4)1. dobrać rodzaj analogowego aparatu fotograficznego do zadania fotograficznego; A 20.1(4)2. dobrać sprzęt oświetleniowy do realizacji zadania fotograficznego; A 20.1(4)3. dobrać akcesoria do realizacji zadania fotograficznego; A 20.2(6)1. posłużyć się analogowym aparatem fotograficznym; A 20.2(6)2. posłużyć się akcesoriami fotograficznymi; KS(1)1. zastosować zasady kultury osobistej; KS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej; KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności odzespoły aparatu fotograficznego, działanie; Obiektywy fotograficzne. Rodzaje aparatów fotograficznych, różne sposoby klasyfikacji. Akcesoria do makrofotografii. Akcesoria do zmiany kąta widzenia obiektywu. Fotograficzny sprzęt oświetleniowy. owiększalniki fotograficzne. owiększalnikowe głowice filtracyjne. Urządzenia do masowego kopiowania zdjęć. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 zawodowych; Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego lanowane zadania Wyznaczanie długości mieszka pośredniego dla założonej skali odwzorowania zdjęcia oraz poprawki warunków naświetlania ierwszym etapem pracy jest wybór lidera, który podzieli grupę na zespoły oraz w drodze losowania przydzieli dane: parametry obiektywu i skalę odwzorowania obrazu w aparacie fotograficznym. Na podstawie znajomości wzorów na skalę odwzorowania należy wyznaczyć długość mieszka pośredniego, która jest równa różnicy odległości obrazowej i ogniskowej obiektywu. Należy także określić współczynnik przedłużenia czasu naświetlania i przeliczyć go na jednostki EV. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni rejestracji obrazu. Środki dydaktyczne Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i duży wyświetlacz naścienny lub projektor multimedialny z ekranem, urządzenia i akcesoria, które są omawiane na lekcji. rezentacje multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Dyskusja dydaktyczna, pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, ćwiczenia. Formy organizacyjne Do wykonywania ćwiczeń klasę należy podzielić na zespoły 3 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie: 1. Testu wielokrotnego wyboru zawierającego zestaw pytań z czterema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. ytania powinny dotyczyć swoim zakresem umiejętności ćwiczonych podczas wykonywania zadań. Liczba poprawnych odpowiedzi pozwala określić stopień opanowania efektów kształcenia. 2. Testu praktycznego. Kryteriami oceny są: obliczenie dodatkowego wysunięcia obiektywu; obliczenie współczynnika przedłużenia czasu naświetlania; obliczenie poprawki w jednostkach EV. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia yfrowe urządzenia obrazujące Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna KZ(A.l)(4)6. opisać cyfrowe aparaty fotograficzne; B Tylne ścianki cyfrowe. KZ(A.l)(4)7. sklasyfikować cyfrowe aparaty fotograficzne według rodzaju konstrukcji; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19 Materiał nauczania Sensory obrazowe aparatów cyfrowych. Rodzaje aparatów cyfrowych.

20 KZ(A.l)(4)8. sklasyfikować cyfrowe aparaty fotograficzne według formatu kadru; Skanery obrazu, rodzaje, zasady działania. KZ(A.l)(4)9. opisać skanery obrazu; B Dodatkowe funkcje dostępne przy skanowaniu. Drukarki komputerowe, rodzaje, zasady działania. KZ(A.l)(4)10. opisać drukarki komputerowe; B Urzadzenia do wizualizacji obrazów cyfrowych. KZ(A.l)(4)11. opisać minilaby cyfrowe; B KZ(A.l)(4)12. opisać urządzenia wyświetlające obrazy; B A 20.1(4)4. dobrać rodzaj cyfrowego aparatu fotograficznego do zadania fotograficznego; A 20.2(6)3. posłużyć się cyfrowym aparatem fotograficznym. KS(1)1. zastosować zasady kultury osobistej; KS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej; KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; lanowane zadania Określanie rodzaju tylnej ścianki cyfrowej na podstawie charakterystycznych cech wykonanego nią zdjęcia ierwszym etapem pracy jest wybór lidera, który podzieli grupę na zespoły oraz w drodze losowania przydzieli przykładowe zdjęcia wykonane przy użyciu tylnych ścianek cyfrowych różnego typu. Na zdjęciu powinien być przedstawiony obiekt sfotografowany w ruchu, choć niekoniecznie jako główny temat zdjęcia. Na podstawie sposobu zobrazowania ruchomego obiektu należy określić rodzaj przystawki cyfrowej i ewentualnie tryb jej wykorzystania. Należy dokonać oceny równolegle pracujących zespołów i omówić zadania na forum klasy. o zakończeniu ćwiczenia należy dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni obróbki obrazu. Środki dydaktyczne Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i duży wyświetlacz naścienny lub projektor multimedialny z ekranem, aparaty cyfrowe, skanery, prezentacje multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Dyskusja dydaktyczna, pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, ćwiczenia Formy organizacyjne Do wykonywania ćwiczeń klasę należy podzielić na zespoły 3 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie: 1. Testu wielokrotnego wyboru zawierającego zestaw pytań z czterema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. ytania powinny dotyczyć swoim zakresem umiejętności ćwiczonych podczas wykonywania zadań. Liczba poprawnych odpowiedzi pozwala określić stopień opanowania efektów kształcenia. 2. Testu praktycznego zgodnego z planowanym zadaniem i opisem pracy. Kryteriami oceny zadania są: rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

21 ocena prawidłowości zobrazowania obiektów ruchomych; zinterpretowanie widocznych zniekształceń i rozbarwień; określenie rodzaju przystawki cyfrowej i trybu jej pracy. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia Urządzenia pomiarowe w fototechnice Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania A 20.2(6)4. posłużyć się światłomierzem w trybie pomiaru światła padającego; Rodzaje światłomierzy. A 20.2(6)5. zmierzyć światłomierzem kontrast oświetlenia; A 20.2(6)6. posłużyć się światłomierzem w trybie pomiaru integralnego; A 20.2(6)7. posłużyć się światłomierzem w trybie pomiaru punktowego na tony średnie; A 20.2(6)8. posłużyć się światłomierzem w trybie pomiaru punktowego na cienie; A 20.2(6)9. posłużyć się światłomierzem w trybie pomiaru punktowego na światła; A 20.2(6)10. posłużyć się miernikiem temperatury barwowej; A 20.2(6)11. zastosować filtry konwersyjne. KS(1)1. zastosować zasady kultury osobistej; KS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej; KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; Sposoby pomiaru warunków naświetlania światłomierzem zewnętrznym. Tryby pomiarowe światłomierzy wewnętrznych. omiar na tony średnie, na cienie i na światła. Zasada działania miernika temperatury barwowej. osługiwanie się miernikiem temperatury barwowej. Stosowanie filtrów konwersyjnych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

22 lanowane zadania Dobieranie filtrów konwersyjnych na podstawie obliczeń ierwszym etapem pracy jest wybór lidera, który podzieli grupę na zespoły oraz w drodze losowania przydzieli dane: typ zrównoważenia barwnego materiału zdjęciowego oraz temperaturę barwową oświetlenia. Na podstawie otrzymanej instrukcji ze wskazówkami do wykonania zadania należy określić barwę potrzebnego filtru, siłę jego działania w dekamiredach oraz symboliczne oznaczenie według tabeli filtrów Wratten. Wyniki należy przedstawić na forum klasy. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni obróbki obrazu. Środki dydaktyczne Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu i duży wyświetlacz naścienny lub projektor multimedialny z ekranem, światłomierze, miernik temperatury barwowej, różne źródła światła. Zalecane metody dydaktyczne Dyskusja dydaktyczna, pokaz z objaśnieniem, pokaz z instruktażem, ćwiczenia. Formy organizacyjne Do wykonywania ćwiczeń klasę należy podzielić na zespoły 3 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie: 1. Testu wielokrotnego wyboru zawierającego zestaw pytań z czterema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. ytania powinny dotyczyć swoim zakresem umiejętności ćwiczonych podczas wykonywania zadań. Liczba poprawnych odpowiedzi pozwala określić stopień opanowania efektów kształcenia. 2. Testu praktycznego. Kryteriami oceny są: określenie temperatury barwowej, do jakiej jest przeznaczony dany barwny materiał zdjęciowy; określenie barwy filtru; przeliczenie temperatur barwowych na skalę mired/dekamired; wskazanie symbolu filtru w tabeli filtrów Wratten. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

23 3. Technologie multimedialne 3.1. Rejestracja materiałów cyfrowych 3.2. odstawy projektów internetowych 3.1. Rejestracja materiałów cyfrowych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania A.25.1(1)1. rozróżnić rodzaje materiałów analogowych i cyfrowych; B Klasyfikacja materiałów analogowych. Klasyfikacja materiałów cyfrowych. A.25.1(1)2. opisać materiały cyfrowe i analogowe; B Skanery płaskie i bębnowe. A.25.1(1)3. sklasyfikować materiały cyfrowe i analogowe; Aparaty cyfrowe. A.25.1(2)1. opisać źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych; yfrowe kamery wideo. B Karty dźwiękowe. A.25.1(2)2. ustalić zależność pomiędzy materiałem cyfrowym, a źródłem Karty wideo. pozyskania; Analogowe odtwarzacze audio. A.25.1(2)3. zaproponować źródło pozyskania materiałów cyfrowych do D Analogowe odtwarzacze wideo. określonego zadania; Oprogramowanie do digitalizacji tekstu. A.25.1(3)1. zaproponować sposób gromadzenia materiałów cyfrowych; D Oprogramowanie do rejestracji zdjęć. A.25.1(3)2. zaproponować sposób katalogowania materiałów cyfrowych; D Oprogramowanie do rejestracji audio. Oprogramowania do rejestracji wideo. A.25.1(5)1. opisać zasady i metody rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej; B A.25.1(5)2. dobrać technikę do rejestracji materiału do postaci cyfrowej; A.25.1(5)3. zaplanować proces rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej. D KS(1)1. zastosować zasady kultury osobistej KS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

24 lanowane zadania Zaplanowanie procesu rejestracji materiału do postaci cyfrowej na potrzeby internetowego projektu multimedialnego ierwszym etapem wykonania zadania jest wybór lidera, który podzieli grupę na zespoły oraz w drodze losowania rozdzieli poszczególne materiały analogowe, dla których będzie opracowany proces rejestracji cyfrowej. Na podstawie otrzymanej instrukcji ze wskazówkami do wykonania zadania należy opracować preces rejestracji do postaci cyfrowej materiałów przydzielonych danym zespołom. Aby wykonać ćwiczenie należy określić parametry rejestrowania materiału do postaci cyfrowej w zależności od rodzaju materiału analogowego. Dobrać odpowiednie oprogramowanie oraz sprzęt umożliwiający dokonanie rejstracji materiału do postaci cyfrowej. rzedstawić w formie schematu blokowego kolejne czynności jakie należy wykonać aby zarejestrować dany materiał do postaci cyfrowej. Wykaz oprogramowania i sprzętu należy przedstawić w formie tabeli. rzy planowaniu procesu rejestracji należy na podstawie posiadanych środków dydaktycznych przeanalizować rozwiązanie pod względem aktualnych technologii dotyczących rejestracji cyfrowej. Należy dokonać oceny równolegle pracujących zespołów i omówić wykonane zadania na forum. o wykonaniu ćwiczenia należy dokonać samooceny prawidłowości wykonania zadania. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być realizowane w pracowni komputerowych technik multimedialnych wyposażonej w: stanowiska komputerowe do technik multimedialnych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakietem, programów biurowych oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej i wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia animacji, narzędziami do projektowania i tworzenia stron www, projektor multimedialny (jeden na pracownię), sieciową postscriptową drukarkę laserową (jedna dla piętnastu uczniów), skanery płaskie (jeden dla czterech uczniów), aparaty cyfrowe ze statywem (jeden dla piętnastu uczniów), tablety graficzne (jeden dla czterech uczniów), dostęp do usług hostingowych, przykłady projektów graficznych i typograficznych, tablice z krojami pism, przykłady kompozycji tekstu i grafiki. Środki dydaktyczne Zestawy materiałów analogowych, instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów, karty samooceny. lansze i prezentacje multimedialne do ilustrowania procesów rejestracji cyfrowej, plansze i prezentacje multimedialne ilustrujące zasady działania urządzeń służących do rejestracji cyfrowej, instrukcje obsługi do oprogramowania i urządzeń znajdujących się w pracowni. Stanowiska komputerowe ( 1 stanowisko komputerowe na ucznia) z dostępem do internetu i niezbędnym oprogramowaniem do realizacji zadania. Zalecane metody dydaktyczne Dział programowy Rejestracja materiałów cyfrowych wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody tekstu przewodniego, metody projektu, dyskusji dydaktycznej. Metody te zawierają opisy czynności niezbędnych do wykonania zadania, a uczniowie pracują samodzielnie i zespołowo. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Zespoły maksymalnie 3 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie: 1. Testu wielokrotnego wyboru zawierającego zestaw pytań z czterema odpowiedziami, w tym jedną poprawną. ytania powinny dotyczyć swym zakresem umiejętności ćwiczonych podczas wykonywania zadań. Liczba poprawnie udzielonych odpowiedzi pozwala określić stopień opanowania efektów kształcenia. 2. Testu praktycznego. Kryteriami oceny są: - dobranie parametrów rejestrowanego materiału do postaci cyfrowej; - dobranie niezbędnego sprzętu do dokonania rejestracji; - dobranie niezbędnego oprogramowania do dokonania rejestracji; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

25 - określenie kolejnych kroków procesu rejestracji; - dobranie metod kontroli w zależności od rejestrawanego materiału; Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia odstawy projektów internetowych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania A.25.1(7)1. dobrać oprogramowanie do tworzenia elementów graficznych; Oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej. A.25.1(7)2. dobrać oprogramowanie do tworzenia animacji; Oprogramowanie do tworzenia grafiki A.25.1(7)3. dobrać oprogramowanie do tworzenia efektów specjalnych; rastrowej. A.25.2(1)1. rozróżnić metody i techniki wykonania prezentacji; Oprogramowanie do tworzenia animacji. B Oprogramowanie do tworzenia efektów A.25.2(1)2. zaplanować prezentację dla mediów cyfrowych; D specjalnych. A.25.2(1)3. zaproponować scenariusz prezentacji dla mediów cyfrowych; odstawowe techniki tworzenia prezentacji. D Efekty specjalne w prezentacjach. A.25.2(3)1. opisać metody tworzenia projektów internetowych; B Multimedialne projekty internetowe. A.25.2(3)2. zaplanować zakres prac nad projektem internetowym; D Język znaczników HTML. Edytory wysiwyg HTML. A.25.2(3)3. dobrać technikę tworzenia projektu internetowego; Języki skryptowe: JavaScript, H, earl. A.25.2(5)1. określić zasady publikacji projektu internetowego; Edytory języków skryptowych. Usługi hostingowe. A.25.2(5)2. zaplanować publikację projektu internetowego; D Szablony projektów internetowych. A.25.2(5)3. zaplanować aktualizację projektu internetowego. D KS(1)1. zastosować zasady kultury osobistej KS(1)2. zastosować zasady etyki zawodowej KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOTECHNIK, 343104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOTECHNIK, 343104 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOTEHNIK, 343104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 17.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF 343101 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 05.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF 343101 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF 343101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF 343101 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF 343101 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Warszawa 2012 Autorzy: mgr inż. aweł ierzchalski, mgr inż. iotr Terlecki-rokopowicz

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Strona 1 z 9. 1.1. Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna

Efekty kształcenia. Strona 1 z 9. 1.1. Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna rzedmiot : yfrowe technologie graficzne Rok szkolny : 2014/2015 Klasa : 1 gr zajęcia 6 godz. x 30 tyg. = 180 godz. Zawód : technik cyfrowych procesów graficznych. symbol 311911 rowadzący : Henryk Kuczmierczyk

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Strona 1 z Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna

Efekty kształcenia. Strona 1 z Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna rzedmiot : yfrowe technologie graficzne Rok szkolny : 2016/2017 Klasa : 2 gr zajęcia 4 godz. x 30 tyg. = 120 godz. Zawód : technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 rowadzący : Henryk Kuczmierczyk

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik cyfrowych procesów graficznych 311911

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik cyfrowych procesów graficznych 311911 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 311911 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH 311911 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 17.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: fotograf; symbol 343101 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH 311911 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOTECHNIK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOTECHNIK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOTEHNIK 343104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Warszawa 2012 Autorzy: mgr inż. Rafał Michałowski, mgr inż. aweł ierzchalski, mgr inż.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Fototechnik 343104

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Fototechnik 343104 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Fototechnik 343104 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW AU.23. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu 343101 Fotograf 343105 Technik fotografii i multimediów PKZ(AU.l) AU.28. Realizacja projektów multimedialnych 343105 Technik fotografii i multimediów OMZ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ 732201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych. Klasyfikacja maszyn i urządzeń poligraficznych. w przygotowalni poligraficznej; P A

Efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych. Klasyfikacja maszyn i urządzeń poligraficznych. w przygotowalni poligraficznej; P A rzedmiot : yfrowe maszyny drukujące Rok szkolny : 2014/2015 Klasa : gr zajęcia godz. x 0 tyg. = 90 godz. Zawód : technik cyfrowych procesów graficznych; symbol 11911 rowadzący : Henryk Kuczmierczyk Efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH 311911 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ PRZYKŁADOWY SZKOLNY PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ 311943 TYP SZKOŁY: 4-LETNIE TECHNIKUM PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik organizacji reklamy 333906 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej Technik grafiki i poligrafii cyfrowej (wcześniej technik cyfrowych procesów graficznych) Technik grafiki i poligrafii cyfrowej przygotowuje i opracowuje różnego rodzaju projekty graficzne o charakterze

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Od: < Zapisane przez program Windows Internet Explorer 7 > Temat: Podstawa programowa dla zawodu symbol cyfrowy 333906 Data: Mon, 27 Feb 2012 13:01:44 +0100 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fotograf Celem kształcenia zawodowego

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fotograf Celem kształcenia zawodowego PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. fotograf 343101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH 311911 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOTECHNIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOTECHNIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOTEHNIK 343104 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311[51] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOTECHNIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOTECHNIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOTEHNIK 343104 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH SYMBOL CYFROWY 311 [51] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF 343101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 20.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Doskonalenie podstaw kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU FOTOGRAF 343101 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR 732301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW DRUKOWANIA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROESÓW DRUKOWANIA 311935 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 31.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik organizacji reklamy; symbol 333906 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Załącznik PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV I II I II I II I II

Klasa I II III IV I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik prac biurowych; symbol 411004 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

TECHNIK GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ AU.54. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych 311943 Technik grafiki i poligrafii cyfrowej OMZ PKZ(AU.ai) AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków 311943 Technik grafiki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Zmiany programowe i organizacyjne w szkołach zawodowych pierwsze refleksje. Warszawa, 27 28 września 2012 r. WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA 1 września 2012 Początek wdrażania zmian w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej.

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik organizacji reklamy o strukturze przedmiotowej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 9.1. rojektowanie i wykonywanie produktów i usług reklamowych 9.1. rojektowanie produktów i usług

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 3.2. rojektowanie lokalnych sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU DRUKARZ, 732201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK UDOWNITWA 311204 na podbudowie kwalifikacji.18. w zawodzie murarz-tynkarz O STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Załącznik 2 Działy programowe: 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego Praktyczne zastosowania informatyki II Liceum ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej Curie w Piotrkowie Trybunalskim Praktyczne zastosowanie informatyki program nauczania Agnieszka Pluczak, Paweł Bąkiewicz 205/206 Program nauczania przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Cukiernik 751201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 333906 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 20.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ 2 - letni okres nauczania Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik technologii drewna; symbol 311922 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR 732301 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z 25.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK WŁÓKIENNICZYCH WYROBÓW DEKORACYJNYCH O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK WŁÓKIENNIZYH WYROÓW DEKORAYJNYH 311931 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /szkoła dla młodzieży/ 2 letni okres nauczania // Zawód: asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROESÓW INTROLIGATORSKIH 311936 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 31.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ, 311930 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ 311921 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII CERAMICZNEJ 311921 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ERAMIZNEJ 311921 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PRZETWÓRSTWA MLECZARSKIEGO O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK RZETWÓRSTWA MLEZARSKIEGO 314402 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Piekarz 751204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy;

1) oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku pracy; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik bezpieczeństwa i higieny pracy 325509 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, 732301 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8

Praktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 raktyki zawodowe technik ochrony fizycznej osób i mienia Załącznik nr 8 1. Organizacja ochrony osób i mienia 2. Realizacja ochrony osób i mienia 1. Organizacja ochrony osób i mienia Uszczegółowione efekty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYH, 311209 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 8.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna

SCENARIUSZ LEKCJI. TEMAT LEKCJI: Budowa atomu. Układ okresowy pierwiastków chemicznych. Promieniotwórczość naturalna i promieniotwórczość sztuczna SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 SIS TREŚI Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna dla dorosłych /stacjonarna/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ 751204 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY SZKOŁY:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU INTROLIGATOR, 732301 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 TY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ORGANIZAJI REKLAMY 314205 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik mechanik; K2 III Przedmioty ogólnokształcące

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik mechanik; K2 III Przedmioty ogólnokształcące Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.17. dla zawodu: mechanikmonter maszyn i urządzeń)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ASYSTENT KIEROWNIKA RODUKJI FILMOWEJ/TELEWIZYJNEJ; 343902 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 02.07.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii.

Osiągnięcia ucznia na ocenę dostateczną. Zna najważniejszych wynalazców z dziedziny fotografii. L.p. Zadanie h Tematy zajęć ocenę dopuszczającą I Planowanie pracy II Wstęp do 1 Planowanie pracy na rok szkolny. 2 Krótka historia. Plan wynikowy z przedmiotu zajęcia artystyczne fotografia (klasy III).

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym; symbol

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Dekarz 712101 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK PROCESÓW INTROLIGATORSKICH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ROESÓW INTROLIGATORSKIH 311936 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU. Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU Technik eksploatacji portów i terminali, 333106 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 29.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403. na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI 314403. na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TEHNOLOGII ŻYWNOŚI 314403 na podbudowie kwalifikacji T.4. w zawodzie cukiernik O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo