PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH Technikum nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK CYFROWYCH PROCESÓW GRAFICZNYCH 311911 Technikum nr 2"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - 1

2 1. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1206), rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2012 r., poz. 7), rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz.U. z 2012 r., poz. 184), rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 204), rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626), rozporządzenie MEN z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U r., poz. 752), rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.), rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487), rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.). 2. OGÓLNE ELE I ZADANIA KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się 2

3 do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Opracowany program nauczania pozwoli na osiągnięcie powyższych celów ogólnych kształcenia zawodowego. 3. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH Technik cyfrowych procesów graficznych zajmuje się szeroko pojętym przygotowywaniem materiałów do drukowania. Obsługuje różnego rodzaju programy graficzne oraz typowe programy do składu komputerowego. Z dostarczonych materiałów w postaci tekstu, wykresów, fotografii, tabel wykonuje za pomocą sprzętu komputerowego obróbkę materiałów graficznych i tekstu, korektę kolorów, formatowanie tekstu i grafiki, rozmieszczenie tekstu i grafiki na arkuszu drukarskim. Technik cyfrowych procesów graficznych dobiera procesy i ustala parametry drukowania w różnych technikach drukarskich, zajmuje się eksploatacją cyfrowych maszyn i urządzeń drukujących. Wykonuje między innymi komputerowe łamanie tekstu, koryguje kolory w plikach graficznych i dopasowuje wymiary dostarczonych materiałów w taki sposób, żeby podczas drukowania uzyskać pożądany efekt. Wykonuje on także oraz publikuje w Internecie wszelkiego rodzaju projekty multimedialne z wykorzystaniem właściwego oprogramowania. Technik cyfrowych procesów graficznych jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek. 4. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH oligrafia oraz rynek szeroko rozumianych projektów multimedialnych przeznaczonych do publikowania w Internecie i innych mediach, to bardzo prężnie rozwijająca się gałąź przemysłowa i usługowa, przede wszystkim w związku z rosnącymi wymaganiami jakościowymi klientów dotyczących produktów poligraficznych oraz wysokiej jakości publikacji multimedialnych. Na rynku pojawiają się coraz nowsze publikacje wydawnicze, nastąpił znaczący wzrost zapotrzebowania na różnego rodzaju druki akcydensowe oraz inne produkty poligraficzne, a także na profesjonalne prezentacje informacyjno-reklamowe oraz projekty multimedialne zamieszczane w Internecie i innych mediach. W związku z tym, istnieje konieczność wykształcenia kadry pracowniczej wyspecjalizowanej w procesach poligraficznych i szeroko rozumianych projektach multimedialnych, która wraz z przedstawicielami pozostałych zawodów poligraficznych stanowi niezbędny element rozwoju tego sektora przemysłu i usług. 3

4 5. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH Z INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Technik cyfrowych procesów graficznych posiada wspólną kwalifikację A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych z zawodem fototechnik, co daje możliwość, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.20. Rejestracja i obróbka obrazu, uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikację w tym zawodzie. Inną grupą wspólnych efektów dotyczących obszaru zawodowego są efekty stanowiące podbudowę kształcenia w zawodach określone kodem KZ(A.i). Są one wspólne dla zawodów: technik procesów introligatorskich, technik procesów drukowania, introligator, drukarz oraz technik cyfrowych procesów graficznych oraz określone kodem KZ(A.l) wspólne dla zawodów: technik cyfrowych procesów graficznych, fototechnik i fotograf. Kwalifikacja Symbol zawodu Zawód Elementy wspólne A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Fototechnik Technik cyfrowych procesów graficznych OMZ KZ(A.l) 6. SZZEGÓŁOWE ELE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania; 2) obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii; 3) przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych; 4) wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych; 5) prowadzenia procesów drukowania. Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych: 1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BH, DG, JOZ, KS, OMZ); 2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów KZ(A.i) i KZ(A.l); 3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: rzygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (A.54.), Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (A.25.) oraz Drukowanie cyfrowe (A.55). 4

5 Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia. 7. RZEDMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM W programie nauczania dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych uwzględniono przedmioty ogólnokształcące: fizyka i matematyka, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym oraz uwzględniono przedmiot historia i społeczeństwo, jako przedmiot uzupełniający. 8. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH Z ODSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: 1) umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2) umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3) umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; 6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8) umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu technik cyfrowych procesów graficznych uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa. W zakresie matematyki uczeń na wcześniejszym etapie kształcenia powinien opanować takie umiejętności, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie (także z wykorzystaniem kalkulatora) liczb wymiernych zapisanych w postaci ułamków zwykłych lub rozwinięć dziesiętnych, zamieniać ułamki zwykłe na ułamki dziesiętne, zamieniać ułamki dziesiętne skończone na ułamki zwykłe, zaokrąglać rozwinięcia dziesiętne liczb, obliczać wartości nieskomplikowanych wyrażeń arytmetycznych, procent danej liczby, liczbę na podstawie procentu, wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych, długość okręgu i łuku okręgu, pole koła, stosować twierdzenie itagorasa, obliczać pola i obwody trójkątów i czworokątów, pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, zamieniać jednostki pola i objętości. Z kolei w zakresie fizyki uczeń posiada 5

6 następujące umiejętności: opisuje różnice w przebiegu zjawiska fizycznego, podaje przykłady zjawisk fizycznych zachodzących w otoczeniu człowieka, planuje i wykonuje doświadczenia ilustrujące zjawisko fizyczne, wymienia źródła, rodzaje i skutki zanieczyszczeń powietrza, planuje sposób postępowania pozwalający chronić powietrze przed zanieczyszczeniami. 9. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w technikum minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1610 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych minimum 640 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 970 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: 370 godzin na realizację kwalifikacji A.54.; 300 godzin na realizację kwalifikacji A.25.; 300 godzin na realizację kwalifikacji A.55.; 300 godzin na realizację efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia. Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.54. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.25. odbywa się pod koniec klasy trzeciej. Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację A.55. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej. 6

7 1. raktyki zawodowe raktyki zawodowe Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych Kategoria taksonomiczna KZ(A.l)(8)1 zastosować program komputerowy wspomagający łączenie obrazów w panoramę; KZ(A.l)(8)2 zastosować program komputerowy wspomagający łączenie obrazów w plik HDR; KZ(A.l)(8)3 zastosować program komputerowy wspomagający łączenie obrazów w celu zwiększenia głębi ostrości; KZ(A.l)(8)4 zastosować program komputerowy wspomagający przetwarzanie obrazu bitmapowego na obraz wektorowy; KZ(A.l)(8)5 rozróżnić programy komputerowe do obróbki grafiki, tworzenia animacji i efektów specjalnych; B KZ(A.l)(8)6 wyznaczyć zestaw oprogramowania do realizacji prezentacji multimedialnej internetowego projektu multimedialnego; A.25.2(2)1 wykonać prezentację w trybie offline; A.25.2(2)2 wykonać prezentację w trybie online; A.25.2(2)3 wykonać prezentację dla urządzeń mobilnych; A.25.2(2)4 eksportować wykonane prezentację do różnych formatów; Materiał nauczania Wykonywanie statycznych witryn internetowych. Wykonywanie dynamicznych witryn internetowych. Konfigurowanie usług hostingowych. ublikowanie internetowych projektów multimedialnych. Aktualizowanie internetowych projektów multimedialnych. Archiwizowanie internetowych projektów multimedialnych. Obsługiwanie komputerowych programów do grafiki bitmapowej i wektorowej. Obsługiwanie programów do impozycji. Obsługiwanie cyfrowych systemów produkcyjnych w procesach poligraficznych. Obsługa cyfrowych maszyn drukujących. Obsługa maszyn i urządzeń do introligatorskiej obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych. A.25.2(4)1 wykonać statyczne projekty multimedialne do publikacji w Internecie; A.25.2(4)2 wykonać dynamiczne projekty multimedialne do publikacji w Internecie; A.25.2(4)3 wykonać projekt multimedialny w oparciu o system MS; A.25.2(6)1 wykonać konfigurację usług hostingowych do publikacji internetowego projektu multimedialnego; A.25.2(6)2 wykonać publikację internetowego projektu multimedialnego; A.25.2(6)3 wykonać aktualizację internetowego projektu multimedialnego; A.25.2(6)4 wykonać archiwizację internetowego projektu multimedialnego; 7

8 raktyki zawodowe A.54.2(3)1 składać teksty gładkie za pomocą specjalistycznego oprogramowania; A.54.2(3)2 składać teksty utrudnione za pomocą specjalistycznego oprogramowania; A.54.2(3)3 łamać książki i broszury za pomocą specjalistycznego oprogramowania; A.54.2(3)4 łamać gazety i czasopisma za pomocą specjalistycznego oprogramowania; A.54.2(8)1 zweryfikować prace graficzne pod kątem przygotowania do naświetlenia lub drukowania; D A.54.2(8)2 wykonać pliki postscriptowe do naświetlenia lub drukowania; A.54.2(8)3 wykonać pliki DF do naświetlenia lub drukowania; A.54.2(8)4 zweryfikować pliki produkcyjne pod kątem prawidłowości wykonania; A.54.2(9)1 wykonać impozycje akcydensów zgodnie z założeniami technologicznymi; A.54.2(9)2 wykonać impozycje publikacji zgodnie z założeniami technologicznymi; A.54.2(10)1 wykonać wydruki próbne metodami analogowymi; A.54.2(10)2 wykonać wydruki próbne metodami cyfrowymi; A.54.2(10)3 zweryfikować wydruki próbne w stosunku do założeń technologicznych; D A.54.2(12)1 posłużyć się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w poligraficznych procesach przygotowawczych; A.54.2(12)2 posłużyć się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w procesach drukowania; A.54.2(12)3 posłużyć się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w procesach introligatorskich i wykończeniowych; A.55.1(8)3 dokonać oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów cyfrowej maszyny drukującej; D A.55.1(8)4 wydrukować nakład na cyfrowej maszynie drukującej; A.55.1(12)1 przygotować materiały do introligatorskiej obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych; A.55.1(12)2 obsłużyć maszyny i urządzenia do obróbki wykończeniowej wydruków cyfrowych; A.55.2(7)3 dokonać oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów D 8

9 raktyki zawodowe cyfrowej maszyny wielkoformatowej; A.55.2(7)4 wydrukować nakład na cyfrowej maszynie wielkoformatowej; A.55.2(8)1 przygotować materiały do obróbki wykończeniowej wydruków wielkoformatowych; A.55.2(8)2 obsłużyć maszyny i urządzenia do obróbki wykończeniowej wydruków wielkoformatowych; A.55.2(10)1 przygotować elementy systemów wystawienniczych wydruków wielkoformatowych; A.55.2(10)2 dokonać ekspozycji wydruków wielkoformatowych. lanowane zadania Wykonanie internetowego projektu multimedialnego Wybranie lidera, który dzieli grupę na zespoły oraz w drodze losowania przydziela tematy, dla których będą wykonane internetowe projekty mul medialne. racując w zespole, na podstawie otrzymanej instrukcji wykonaj internetowy projekt multimedialny przeznaczony do publikacji w Internecie. oszczególne zespoły wykonują następujące zadania: opracowanie tekstów źródłowych, opracowanie elementów w języku znaczników, opracowanie elementów w języku skryptowym, opracowanie animacji, opracowanie szablonu graficznego internetowego projektu multimedialnego. rzy wykonaniu wszystkich elementów zadania należy wykorzystać oprogramowanie zainstalowane na stanowiskach komputerowych oraz stosować najnowsze technologie przy tworzeniu internetowych projektów multimedialnych. Wykonany internetowy projekt multimedialny opublikuj w Internecie. o wykonaniu ćwiczenia dokonaj samooceny prawidłowości wykonania zadania. Wykonywanie impozycji i cyfrowych wydruków próbnych publikacji Wykonaj impozycję, zgodnie z założeniami technologicznymi, a następnie wykonaj wydruki próbne metodą cyfrową. Zadanie wykonaj indywidualnie, korzystając dostępnych programów komputerowych oraz proofa cyfrowego. Zadanie wykonaj w formie elektronicznej, a efekt pracy zaprezentuj na forum grupy (10 minut). Opracowanie w formie elektronicznej i papierowej (cyfrowy wydruk próbny) przekaż do oceny.. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne mogą być realizowane w przedsiębiorstwach poligraficznych lub informatycznych wyposażonych w: stanowiska komputerowe do technik multimedialnych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakietem, programów biurowych oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej i wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia animacji; narzędziami do projektowania i tworzenia stron WWW; projektor multimedialny (jeden na pracownię), sieciową postscriptową drukarkę laserową (jedna dla piętnastu uczniów), skanery płaskie (jeden dla czterech uczniów), aparaty cyfrowe ze statywem (jeden dla piętnastu uczniów); tablety graficzne (jeden dla czterech uczniów); dostęp do usług hostingowych; przykłady projektów graficznych i typograficznych, tablice z krojami pism, przykłady kompozycji tekstu i grafiki. stanowiska komputerowe do obsługi cyfrowych urządzeń drukujących (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z systemem operacyjnym, dostępem do sieci lokalnej i Internetu, oprogramowaniem do tworzenia i obróbki grafiki bitmapowej i wektorowej, oprogramowaniem do tworzenia i edycji plików DF; oprogramowaniem do wykonywania impozycji; urządzenia do drukowania cyfrowego wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem (jedno dla ośmiu uczniów); urządzenia do drukowania wielkoformatowego wraz z jednostką sterującą i oprogramowaniem (jedno dla ośmiu uczniów); urządzenia do krojenia druków (jedno dla ośmiu uczniów), bigówkę (jedną dla piętnastu uczniów), zszywarkę drutem (jedną dla piętnastu 9

10 raktyki zawodowe uczniów), laminarkę rolową (jedną dla piętnastu uczniów); stanowisko do oceny wydruków cyfrowych (jedno dla piętnastu uczniów); przyrządy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw dla czterech uczniów); wzorniki barw, wzorniki podłoży do druku cyfrowego oraz wielkoformatowego, przykładowe wydruki cyfrowe i wielkoformatowe, przykładowe systemy wystawiennicze. Środki dydaktyczne Instrukcje do ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, karty pracy dla uczniów. Zalecane metody dydaktyczne 1) raktyki wymagają stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu. Metoda ta zawiera opisy czynności niezbędnych do wykonania zadania, a uczniowie mają możliwość pracy samodzielnej i zespołowej. 2) Dominującą metodą kształcenia powinny być ćwiczenia praktyczne. Uczniowie powinni otrzymywać zróżnicowane pomoce dydaktyczne umożliwiające rozwój umiejętności prowadzących do sporządzenia impozycji i cyfrowego wydruku próbnego. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz zespołowo. Grupy do 15 osób. Zespoły maksymalnie 5 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów można dokonać na podstawie wykonanego projektu według następujących kryteriów: precyzyjne sformułowanie tematu i celów projektu; zbieranie i opracowywanie materiałów; zrealizowanie w projekcie zamierzonych celów projektu; zaprezentowanie projektu zgodnego z aktualnymi technologiami; zaangażowanie w realizację projektu, podejmowanie decyzji i współpracę z uczestnikami innych projektów; samoocena własnej pracy i ocena pracy uczestników projektów. Ewaluacji osiągniętych efektów kształcenia możne być przeprowadzona na podstawie obserwacji wykonywania zadań oraz prezentacji i sporządzonej impozycji i cyfrowego wydruku próbnego. W ocenie należy uwzględnić następujące kryteria ogólne: zawartość merytoryczna (zgodność impozycji z założeniami technologicznymi), sposób prezentacji (układ, czytelność, czas), wydruk projektu (jakość wydruku), praca w grupie, terminowość wykonywania zadań. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. 10

11 ZAŁĄZNIK 1. EFEKTY KSZTAŁENIA DLA ZAWODU TEHNIK YFROWYH ROESÓW GRAFIZNYH ZAISANE W ROZORZĄDZENIU W SRAWIE ODSTAWY ROGRAMOWEJ KSZTAŁENIA W ZAWODAH Efekty kształcenia Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów Bezpieczeństwo i higiena pracy (BH) BH(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; BH(2) rozróżnia zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; BH(3) określa prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; BH(4) przewiduje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z wykonywaniem zadań zawodowych; BH(5) określa zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy; BH(6) określa skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka; BH(7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BH(8) stosuje środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych; BH(9) przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; BH(10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia. odejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej (DG) DG(1) stosuje pojęcia z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; DG(2) stosuje przepisy prawa pracy, przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz przepisy prawa podatkowego i prawa autorskiego; DG(3) stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej; DG(4) rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje występujące w branży i powiązania między nimi; DG(5) analizuje działania prowadzone przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży; DG(6) inicjuje wspólne przedsięwzięcia z różnymi przedsiębiorstwami z branży; DG(7) przygotowuje dokumentację niezbędną do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; DG(8) prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej; DG(9) obsługuje urządzenia biurowe oraz stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej; DG(10) planuje i podejmuje działania marketingowe prowadzonej działalności gospodarczej; DG(11) optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej. Język obcy ukierunkowany zawodowo (JOZ) JOZ(1) posługuje się zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiających realizację zadań zawodowych; JOZ(2) interpretuje wypowiedzi dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych artykułowane powoli i wyraźnie, w standardowej odmianie języka; JOZ(3) analizuje i interpretuje krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywania typowych czynności zawodowych; JOZ(4) formułuje krótkie i zrozumiałe wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające komunikowanie się w środowisku pracy; JOZ(5) korzysta z obcojęzycznych źródeł informacji. Kompetencje personalne i społeczne (KS) 11

12 Efekty kształcenia KS(1) przestrzega zasad kultury i etyki; KS(2) jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań; KS(3) przewiduje skutki podejmowanych działań; KS(4) jest otwarty na zmiany; KS(5) potrafi radzić sobie ze stresem; KS(6) aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe; KS(7) przestrzega tajemnicy zawodowej; KS(8) potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania; KS(9) potrafi negocjować warunki porozumień; KS(10) współpracuje w zespole. Organizacja pracy małych zespołów (OMZ) OMZ(1) planuje pracę zespołu w celu wykonania przydzielonych zadań; OMZ(2) dobiera osoby do wykonania przydzielonych zadań; OMZ(3) kieruje wykonaniem przydzielonych zadań; OMZ(4) ocenia jakość wykonania przydzielonych zadań; OMZ(5) wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; OMZ(6) komunikuje się ze współpracownikami. Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów KZ(A.i.) KZ(A.i)(1) posługuje się terminologią poligraficzną; KZ(A.i)(2) odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii; KZ(A.i)(3) rozróżnia produkty poligraficzne; KZ(A.i)(4) charakteryzuje materiały poligraficzne; KZ(A.i)(5) posługuje się miarami poligraficznymi; KZ(A.i)(6) charakteryzuje procesy przygotowalni poligraficznej; KZ(A.i)(7) charakteryzuje techniki drukowania; KZ(A.i)(8) charakteryzuje procesy introligatorskie i wykończeniowe; KZ(A.i)(9) rozpoznaje maszyny i urządzenia poligraficzne oraz ich główne zespoły; KZ(A.i)(10) posługuje się poligraficzną dokumentacją techniczną i technologiczną; KZ(A.i)(11) identyfikuje elementy cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii; KZ(A.i)(12) stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych; KZ(A.i)(13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. KZ(A.l) 12

13 Efekty kształcenia KZ(A.l)(1) posługuje się terminologią w zakresie fotografii i grafiki komputerowej; KZ(A.l)(2) charakteryzuje techniki zapisu obrazu; KZ(A.l)(3) dobiera metody i materiały do specyfiki rejestrowanego obrazu; KZ(A.l)(4) rozpoznaje urządzenia do rejestracji, kopiowania i wizualizacji obrazu; KZ(A.l)(5) charakteryzuje i prowadzi procesy obróbki materiałów światłoczułych; KZ(A.l)(6) prowadzi kontrolę procesów obróbki i kopiowania obrazów pod względem technologicznym i jakościowym; KZ(A.l)(7) stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych; KZ(A.l)(8) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań. Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie Kwalifikacja A.54. rzygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania 1. Opracowywanie publikacji A.54.1(1) opracowuje materiały wydawnicze dotyczące publikacji; A.54.1(2) ustala parametry technologiczne wyrobu; A.54.1(3) planuje proces wytwarzania produktu poligraficznego w środowisku cyfrowym; A.54.1(4) wykonuje obliczenia dotyczące zapotrzebowania materiałowego; A.54.1(5) przestrzega zasad kalkulacji kosztów wytworzenia produktu poligraficznego; A.54.1(6) wykonuje obliczenia kosztów wytworzenia produktu poligraficznego. 2. rzygotowywanie publikacji i prac graficznych do drukowania A.54.2(1) gromadzi i przetwarza materiały cyfrowe przeznaczone do wykonania prac graficznych i publikacji; A.54.2(2) przestrzega zasad składania tekstu i łamania publikacji; A.54.2(3) składa tekst i łamie publikację za pomocą specjalistycznego oprogramowania; A.54.2(4) określa i dobiera metody reprodukcji poligraficznej oraz obróbki grafiki; A.54.2(5) przygotowuje i modyfikuje grafikę z zastosowaniem specjalistycznego oprogramowania; A.54.2(6) tworzy kompozycje graficzno-tekstowe za pomocą specjalistycznego oprogramowania; A.54.2(7) przestrzega zasad przygotowania materiału cyfrowego do naświetlania lub drukowania; A.54.2(8) przygotowuje materiał cyfrowy do naświetlania lub drukowania; A.54.2(9) wykonuje impozycję prac cyfrowych; A.54.2(10) wykonuje wydruki próbne; A.54.2(11) określa zakres zastosowania cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii; A.54.2(12) posługuje się cyfrowymi systemami produkcyjnymi w produkcji poligraficznej. Kwalifikacja A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych 1. rzygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych A.25.1(1) rozpoznaje formaty oraz typy materiałów analogowych i cyfrowych; 13

14 Efekty kształcenia A.25.1(2) określa źródła pozyskiwania materiałów cyfrowych; A.25.1(3) gromadzi oraz kataloguje materiały cyfrowe; A.25.1(4) przygotowuje materiały cyfrowe do wykonania projektów multimedialnych; A.25.1(5) przestrzega zasad i określa metody i techniki rejestrowania materiałów w postaci cyfrowej; A.25.1(6) rejestruje materiały w postaci cyfrowej; A.25.1(7) dobiera oprogramowanie do tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych; A.25.1(8) przestrzega zasad i stosuje techniki tworzenia grafiki, animacji i efektów specjalnych; A.25.1(9) tworzy obiekty grafiki rastrowej i wektorowej, animacje i efekty specjalne z zastosowaniem specjalistycznych programów i urządzeń; A.25.1(10) stosuje system zarządzania barwą do wykonania projektów multimedialnych. 2. rzygotowanie projektów multimedialnych A.25.2(1) dobiera metody oraz techniki wykonania prezentacji dla mediów cyfrowych; A.25.2(2) wykonuje prezentacje z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania; A.25.2(3) stosuje metody i techniki tworzenia internetowych projektów multimedialnych; A.25.2(4) wykonuje projekty multimedialne przeznaczone do publikacji w Internecie; A.25.2(5) przestrzega zasad publikacji i aktualizacji gotowego projektu internetowego; A.25.2(6) publikuje internetowy projekt multimedialny. Kwalifikacja A.55. Drukowanie cyfrowe 1. Drukowanie nakładu A.55.1(1) dobiera maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu; A.55.1(2) dobiera podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu; A.55.1(3) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do cyfrowego drukowania nakładu; A.55.1(4) przygotowuje materiały cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu; A.55.1(5) przestrzega zasad przygotowania maszyn cyfrowych do cyfrowego drukowania nakładu; A.55.1(6) przygotowuje maszyny cyfrowe do cyfrowego drukowania nakładu; A.55.1(7) przestrzega zasad cyfrowego drukowania nakładu na maszynach cyfrowych; A.55.1(8) obsługuje drukujące maszyny cyfrowe; A.55.1(9) ocenia jakość cyfrowych wydruków nakładów; A.55.1(10) określa sposoby personalizacji druków; A.55.1(11) dobiera metody wykończania wydruków cyfrowych; A.55.1(12) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków cyfrowych. 2. Wykonywanie wydruków wielkoformatowych A.55.2(1) dobiera maszyny cyfrowe do drukowania wielkoformatowego; A.55.2(2) przygotowuje podłoża i materiały eksploatacyjne do drukowania wielkoformatowego; 14

15 Efekty kształcenia A.55.2(3) przygotowuje materiały cyfrowe do drukowania wielkoformatowego; A.55.2(4) przestrzega zasad przygotowania cyfrowych maszyn wielkoformatowych do drukowania; A.55.2(5) przygotowuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe do drukowania; A.55.2(6) przestrzega zasad wykonania wydruków wielkoformatowych; A.55.2(7) obsługuje cyfrowe maszyny wielkoformatowe; A.55.2(8) wykonuje obróbkę wykończeniową wydruków wielkoformatowych; A.55.2(9) dobiera system wystawienniczy do prezentacji wydruków wielkoformatowych; A.55.2(10) przygotowuje wydruki wielkoformatowe do ekspozycji. 15

16 16

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TAPICER, 753402 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TAIER, 753402 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik informatyk 351203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107

Ewelina Gorczyca. Program nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 Ewelina Gorczyca rogram nauczania dla zawodu technik logistyk 333107 opyright by Difin SA Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeŝone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Załącznik PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ DLA ZAWODU Technik cyfrowych procesów graficznych 311911 Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUN MEDYCZNY, 532102 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OIEKUN MEDYZNY, 532102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. higienistka stomatologiczna 325102 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM PROGRAM NAUCZANIA* DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 TYP SZKOŁY: TECHNIKUM * Opracowany, uaktualniony i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE kucharz 512001 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania?

Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Jak opracować szkolny plan nauczania w oparciu o nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach oraz ramowe plany nauczania? Poradnik dla autorów szkolnych planów

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU

OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Andrzej Żelasko Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ŁCDNiKP OPRACOWANIE MODUŁOWEGO PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Uzasadnienie potrzeby realizacji

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż.

Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk. Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Autorzy: mgr inż. Irena Czerkawska mgr inż. Teresa Podgórska mgr inż. Elżbieta Wnuk Recenzenci: mgr inż. Aleksandra Grobelna mgr inż. Teresa Słupska Opracowanie redakcyjne: mgr inż. Halina Bielecka 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK SYMBOL CYFROWY 312[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) posługiwać się systemami

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 Szkoły, JST, instytucje zainteresowane niniejszym szkoleniem

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak

Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Autorzy: mgr inż. Lucyna Chmielewska mgr inż. Bogdan Dyjuk mgr inż. Lucjan Klimuszko mgr inż. Krystyna Pastusiak Recenzenci: mgr inż. Antoni Czarny mgr inż. Janina Neska Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo