Regulamin Promocji pod nazwą Zwrot 1, 2, 3 i 4%

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Promocji pod nazwą Zwrot 1, 2, 3 i 4%"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji pod nazwą Zwrot 1, 2, 3 i 4% 1. Organizator Promocji Organizatorem Promocji Zwrot 1, 2, 3 i 4% jest z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , zwana dalej Bankiem. 2. Definicje W treści niniejszego Regulaminu wymienionym niżej terminom nadano następujące znaczenie: a) Cykl rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy dla którego następuje rozliczenie Transakcji Bezgotówkowych. b) Karta Płatnicza jedna z następujących kart płatniczych wydanych przez Bank: i). karta kredytowa Toyota Black Pearl o numerze BIN , ii). karta kredytowa Toyota Ice Rose o numerze BIN , iii). karta kredytowa Toyota Double Gold o numerze BIN , iv). karta debetowa Toyota Super Red III o numerze BIN , v). karta debetowa Toyota Ruby Passion o numerze BIN c) Konto rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub rachunek oszczędnościowy służący do gromadzenia środków pieniężnych oraz prowadzenia rozliczeń pieniężnych otwarty przez d) Konto Hybrydowe konto oferowane przez Bank, otwarte przez Uczestnika. e) Konto młodzieżowe Click konto prowadzone dla klientów, którzy ukończyli 13 lat, a nie ukończyli 24 lat. f) Lokata - prowadzony przez Bank rodzaj rachunku terminowego lokaty oszczędnościowej służący do przechowywania środków pieniężnych na z góry zadeklarowany okres (Plan Depozytowy +19, Lokata Kapitalna, Indywidualny Plan Oszczędzania, Indywidualny Plan Oszczędzania Toyota Yaris). g) Kody MCC - kody kategorii akceptanta Kart Płatniczych (MCC ang. Merchant Category Code). Lista kodów MCC stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. h) Minimalna Suma Sald suma sald jaka powinna być każdego dnia miesiąca na rachunkach Uczestnika określonych w 2 litera c, d lub f. Minimalna Suma Sald liczona jest w skali miesiąca, dla którego następuje rozliczenie Transakcji Bezgotówkowych. Do wyliczenia Minimalnej Sumy Sald dla pełnomocnika ustanowionego do Konta młodzieżowego Click, nie wlicza się środków zgromadzonych na tym koncie. i) Nagroda kwota pieniężna w wysokości 1% lub 2% lub 3% lub 4% od wartości Transakcji Bezgotówkowych wykonanych w punktach handlowych wyodrębnionych na podstawie kodów MCC. j) Promocja prowadzona przez Bank akcja promocyjna Transakcji Bezgotówkowych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. k) Przelew zewnętrzny przelew środków pieniężnych z innego banku lub wynagrodzenia od pracodawcy z rachunku prowadzonego w Banku. l) Transakcje Bezgotówkowe transakcje wykonane przy użyciu Kart Płatniczych w celu zakupu towarów lub usług, dokonanych w punktach handlowych wyodrębnionych na podstawie Kodów MCC. m) Uczestnik osoba fizyczna, która w okresie trwania Promocji jest klientem Banku (posiadaczem lub współposiadaczem Konta) i posiada przynajmniej jedną z Kart Płatniczych. Uczestnikiem jest również pełnomocnik (z wyłączeniem pełnomocnictwa dla Konta młodzieżowego Click) ustanowiony do Konta, o ile posiada Kartę Płatniczą. 3. Czas trwania Promocji 1. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2011 r. i trwa do 30 czerwca 2011 r. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział

2 2. Promocją objęte są wszystkie Transakcje Bezgotówkowe wykonane w terminie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r. 4. Warunki uczestnictwa 1. Promocją objęci są wszyscy Uczestnicy, którzy: a) w czasie jej trwania są lub staną się posiadaczem Karty Płatniczej, b) używają Kart Płatniczych zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług dla Konsumentów przez Toyota Bank Polska S.A. oraz c) spełnią warunki określone w 5 ustęp 2, 3, 4 i W Promocji nie mogą brać udziału osoby, które w czasie jej trwania są uczestnikami programu lojalnościowego Toyota More. 5. Zasady udziału w Promocji 1. Uczestnik bierze udział w Promocji jeśli wykonuje Transakcje Bezgotówkowe oraz spełnia warunki Promocji. 2. W czasie trwania Promocji Uczestnik otrzymuje Nagrodę w wysokości 1% (słownie: jeden procent) od a. Minimalna Suma Sald Uczestnika w Cyklu Rozliczeniowym nie może być mniejsza niż złotych (słownie: pięć tysięcy złotych); dwóch miesięcy kalendarzowych, włączając miesiąc, dla którego następuje rozliczenie Transakcji Bezgotówkowych, wyniosą co najmniej złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) w każdym z tych dwóch miesięcy, przy czym decyduje data zaksięgowania środków na Kontach Lub spełnia warunek: c. Posiada Konto młodzieżowe Click lub jest stroną (jako kredytobiorca lub współkredytobiorca) umowy o kredyt samochodowy zawartej z Bankiem. 3. W czasie trwania Promocji Uczestnik otrzymuje Nagrodę w wysokości 2% (słownie: dwa procent) od a. Minimalna Suma Sald Uczestnika w Cyklu Rozliczeniowym nie może być mniejsza niż złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych); dwóch miesięcy kalendarzowych, włączając miesiąc, dla którego następuje rozliczenie Transakcji Bezgotówkowych, wyniosą co najmniej złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) w każdym z tych dwóch miesięcy, przy czym decyduje data zaksięgowania środków na Kontach 4. W czasie trwania Promocji Uczestnik otrzymuje Nagrodę w wysokości 3% (słownie: trzy procent) od a. Minimalna Suma Sald Uczestnika w Cyklu Rozliczeniowym nie może być mniejsza niż złotych (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych); dwóch miesięcy, włączając miesiąc, dla którego następuje rozliczenie Transakcji Bezgotówkowych, wyniosą co najmniej złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) w każdym z tych dwóch miesięcy, przy czym decyduje data zaksięgowania środków na Kontach 5. W czasie trwania Promocji Uczestnik otrzymuje Nagrodę w wysokości 4% (słownie: cztery procent) od a. Minimalna Suma Sald Uczestnika w Cyklu Rozliczeniowym nie może być mniejsza niż złotych (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział

3 dwóch miesięcy, włączając miesiąc, dla którego następuje rozliczenie Transakcji Bezgotówkowych, wyniosą co najmniej złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) w każdym z tych dwóch miesięcy, przy czym decyduje data zaksięgowania środków na Kontach 6. Maksymalna łączna wartość wszystkich wypłaconych Nagród w trakcie trwania Promocji dla jednego Uczestnika może wynieść 760 złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych). Po osiągnięciu tej kwoty Uczestnik zostaje automatycznie wyłączony z dalszego udziału w Promocji. 7. Weryfikacja przez Bank warunków wskazanych w 5 w ustępach 2, 3, 4 i 5 oraz wypłata Nagrody w wysokości 1% lub 2% lub 3% lub 4% od wartości Transakcji Bezgotówkowych następować będzie raz w miesiącu kalendarzowym, tj. do 10 dnia miesiąca następującego po Cyklu rozliczeniowym. 8. Nagroda będzie wypłacana Uczestnikowi w formie przelewu na rachunek rozliczeniowy Karty Płatniczej. 9. Ostatnia wypłata Nagrody nastąpi do dnia r. i obejmie Transakcje Bezgotówkowe dokonane w czasie trwania Promocji i rozliczone przez Bank w okresie do roku. 6. Reklamacje 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik powinien składać wyłącznie w formie pisemnej na adres Banku. 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres i numer telefonu Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. 3. Reklamacje z tytułu udziału w Promocji nie mogą być zgłaszane po upływie 14 dni od dnia zakończenia Promocji. W przypadku przesłania reklamacji za pośrednictwem poczty, decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym. 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie listem poleconym (na adres podany w reklamacji) w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Bank. 7. Postanowienia końcowe 1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w przypisaniu Kodów MCC placówkom handlowym. Nieprawidłowości w przypisaniu Kodów MCC nie mogą być przyczyną potencjalnych reklamacji ze strony Uczestników. 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje Uczestników Promocji. 3. Uczestnik ma możliwość nieskorzystania z Promocji poprzez złożenie Bankowi stosownego oświadczenia za pomocą Systemu Bankowości Elektronicznej lub Bankolinii. 4. Niniejszy Regulamin w aktualnej wersji dostępny jest w siedzibie Banku oraz na stronie toyotabank.pl 5. Bank zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione w miejscach wskazanych w ust. 4 powyżej. Zmiana warunków Regulaminu pozostanie bez wpływu na uprawnienia do Nagród nabyte przed wejściem w życie takich zmian. z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział

4 Załącznik 1 Lista kodów kategorii akceptanta (MCC ang. Merchant Category Code), Lp. Numer kodu katergorii (ang. MCC Number) Grupy kodów kategorii (ang. Merchant Category Group for Oper) Nazwa kodu katergorii (ang. MCC_Name) Clothing Odzież Hotels Hotele Children/Infants Wear Stores Odzież Dla Dzieci i Niemowląt Restaurants Restauracje Hotels/Motels/Resorts Hotele/Motele/Kurorty Automotive Tire Stores Opony samochodowe Auto Service Shops/Non Dealer Salony Serwisowe samochodowe / Auto Serwis Car Washes Myjnie Samochodowe Books/Periodicals/Newspapers Książki / Periodyki / Gazety Music Stores/Pianos Sklepy muzyczne Drug Stores & Pharmacies Apteki Book Stores Księgarnie Cosmetic Stores Drogerie Florists Kwiaciarnie eum/eum Products Service Stations z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział

5 Stacje serwisowe Automated Fuel Dispensers Samoobsługowe stacje benzynowe Fuel Dealers Stacje benzynowe Uk Stations, Hot File Autoryzowane stacje benzynowe Travel Podróże Taxicabs/Limousines Taxi / limuzyny Automotive parts stores Samochodowe części zamienne Fast food restaurant Restauracje typu fast food Motion picture theatres Bars/ taverns/ lounges/ discos Bary/ tawerny/ lobby/ dyskoteki Pet stores/ food & supply Sklepy z rzeczami dla zwierząt Hobby, Toy & game stores Zabawki Clothing Odzież Womens ready to wear stores Odzież dla kobiet Variety stores Kioski Services Usługi Beauty/ Barber shops Salony piękności/ fryzjer Tavel Podróże Tolls and bridge fees Opłata za przejazd autostradą/ mostem Video game arcades/ establish Salony gier News dealers/ Newsstands Kioski z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Postępu 18b, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie 1. Organizator Promocji Organizatorem Promocji Kieruj się na oszczędzanie jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz

Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Regulamin Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz Organizatorem Konkursu DuŜo kupujesz, bony zyskujesz jest z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa, zwana dalej Bankiem. 1. Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank 1 ORGANIZATOR 1.1 Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)

(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacje z kartą 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży Premiowej- Wakacje z kartą (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Oferta retencyjna Lojalni Zyskują 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w sprzedaży premiowej Oferta retencyjna Lojalni Zyskują zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia usług i udostępniania produktów określonych w Regulaminie przez Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. "Twoje konto z prezentami"

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Twoje konto z prezentami REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ "Twoje konto z prezentami" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Twoje konto z prezentami. 1.2. Organizatorem Loterii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.)

Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) Duma Przedsiębiorcy 1/5 Regulamin Promocji Moje WWW (obowiązuje od dnia 9 sierpnia 2013 r.) 1 1. Niniejszy Regulamin określa promocyjne warunki, na jakich otwiera i prowadzi na rzecz Klienta Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Kredyt czy lokata. 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Kredyt czy lokata 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna zwana dalej Loterią będzie prowadzona pod nazwą Kredyt czy lokata. 1.2. Organizatorem Loterii jest: SGB-Bank

Bardziej szczegółowo

zwany dalej Regulamin

zwany dalej Regulamin Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z wysoką premią za aktywność 1. Postanowienia ogólne. zwany dalej Regulamin 1. Organizatorem akcji promocyjnej Konto 360 o z wysoką premią za aktywność zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo