Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank"

Transkrypt

1 Regulamin loterii promocyjnej 13 przynosi szczęście w Toyota Bank 1. NAZWA LOTERII PROMOCYJNEJ. 1.1 Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest urządzana pod nazwą 13 przynosi szczęście w Toyota Bank. 2. NAZWA PODMIOTU URZĄDZAJĄCEGO LOTERIĘ. 2.1 Loteria jest urządzana przez Toyota Bank Polska S. A. z siedzibą w Warszawie, , przy ul. Postępu 18b, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , zwanego dalej Toyota Bank lub Organizator. 3. NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO ZEZWOLENIE. 3.1 Zezwolenie na urządzenie Loterii 13 przynosi szczęście w Toyota Bank zostało wydane przez Ministra Finansów. 4. ZASADY PROWADZENIA LOTERII PROMOCYJNEJ. 4.1 W Loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełnia warunki niniejszego regulaminu Loterii, zwana dalej Uczestnikiem. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy, Toyota Leasing Polska Sp. z o.o., Toyota Motor Poland Co. Ltd. Sp. z o.o., pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem loterii, a także ich małżonkowie i krewni w linii prostej. 4.2 Celem Loterii jest promowanie kart płatniczych wydawanych przez Organizatora. 4.3 Przystąpienie do Loterii oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z jej zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Loterii i akceptuje je oraz spełnił warunki określone w punkcie 4.5 poniżej. 4.4 Uczestnicy Loterii wyrażają albo nie wyrażają zgody na ujawnienie dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Loterii ich danych personalnych i wizerunku. Dane personalne i wizerunek Uczestników, którzy wyrażą zgodę na piśmie, mogą być ujawniane dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Loterii za pomocą środków z siedzibą w Warszawie, Warszawa,, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

2 masowego przekazu lub środków elektronicznych. W przypadku wyrażenia takiej zgody nie są oni uprawnieni do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia. Dane personalne i wizerunek Uczestników, którzy nie wyrażą zgody na piśmie nie mogą być ujawniane dla celów reklamowych i marketingowych Organizatora Loterii za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych. 4.5 Warunki uczestnictwa w Loterii : (a) Uczestnik akceptuje zasady Loterii określone w Regulaminie Loterii. (b) Uczestnik musi posiadać jedną z pięciu kart płatniczych wydawanych przez Organizatora: (i) kartę kredytową Toyota Black Pearl o numerze BIN , (ii) kartę kredytową Toyota Ice Rose o numerze BIN , (iii) złotą kartę kredytową Toyota Double Gold o numerze BIN , (iv) kartę debetową Toyota Super Red III o numerze BIN , (v) kartę debetową Toyota Ruby Passion o numerze BIN , (c) Uczestnik Loterii może uzyskać prawo do kilku losów. (d) Uczestnik uzyskuje prawo do otrzymania przynajmniej jednego losu w Loterii poprzez dokonanie co najmniej 13 (trzynastu) transakcji bezgotówkowych posiadanymi kartami płatniczymi w terminie od 13 czerwca 2008 roku do 20 września 2008 roku. Wykonanie każdych dodatkowych 13 bezgotówkowych transakcji daje prawo do kolejnego losu w loterii. (e) Każda transakcja bezgotówkowa wykonana za granicą Polski, jest liczona podwójnie, tj. jak wykonanie dwóch transakcji bezgotówkowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. (f) Każdy Uczestnik Loterii, który uruchomi dyspozycję przelewu z tytułu wynagrodzenia na konto osobiste założone w otrzyma prawo do pomnożenia razy dwa całkowitej liczby losów, jakie uzyskał z tytułu dokonywania transakcji bezgotówkowych na terenie Polski i za granicą. W okresie od 13 czerwca 2008 roku do 20 września 2008 r. przynajmniej jedno wynagrodzenie musi zostać przelane na konto Uczestnika w Toyota Bank. Dane do przelewu powinny zawierać: (i) jedno z czterech słów w tytule przelewu wynagrodzenie lub pensja lub wypłata lub wyplata ; (ii) nadawcę w postaci firmy/przedsiębiorstwa nazwa pracodawcy; z siedzibą w Warszawie, Warszawa,, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

3 Bank ma prawo do telefonicznej weryfikacji zatrudnienia Uczestnika w firmie/przedsiębiorstwie, którego nazwa została podana w danych do przelewu w terminie do 27 września 2008 roku. (g) Wszyscy uczestnicy losowania poprzedniej loterii organizowanej między 22 października 2007 r. a 22 stycznia 2008 r. przez pod nazwą 22 sposoby na moją Toyotę Prius otrzymają dodatkowe prawo do jednego losu, pod warunkiem wykonania minimum 13 transakcji w trakcie trwania niniejszej loterii. Niniejsze prawo nie podlega podwojeniu wg zasady w punkcie 4.5 litera f). 5. CZAS TRWANIA LOTERII ORAZ TERMIN ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA SPRZEDAŻY TOWARÓW LUB INNYCH DOWODÓW UDZIAŁU W LOTERII. 5.1 Loteria przeprowadzana jest w terminie od dnia 13 czerwca 2008 r. do dnia 30 października 2008 r. 5.2 Dokonywanie transakcji kartą debetową Toyota Bank lub kartą kredytową Toyota Bank uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, możliwe jest w terminie od dnia 13 czerwca 2008 r. do dnia 20 września 2008 r. 6. WARTOŚĆ PULI NAGRÓD. 6.1 W Loterii przewidziane są 33 (trzydzieści trzy) nagrody pieniężne i rzeczowe ( Nagroda/y ), w tym: (a) 3 (trzy) Nagrody I stopnia w postaci samochodu Toyota Yaris wraz z nagrodą pieniężną. Wartość pojedynczej Nagrody I stopnia jest sumą wartości samochodu w wysokości ,00 złote (słownie czterdzieści osiem tysięcy osiemset osiem złotych) z VAT każda wraz z Nagrodą pieniężną w wysokości 5 368,88 złotych (słownie pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt osiem groszy); łączna wartość pojedynczej Nagrody I stopnia to ,88 złotych (słownie pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy); (b) 30 (trzydzieści) Nagród pieniężnych II stopnia w wysokości 500 złotych (słownie pięćset złotych). 6.2 Łączna wartość puli Nagród w Loterii wyniesie ,64 złotych (słownie sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze). z siedzibą w Warszawie, Warszawa,, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

4 7. OBSZAR, NA KTÓRYM URZĄDZANA BĘDZIE LOTERIA. 7.1 Loteria przeprowadzana jest na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 8. SPOSÓB PROWADZENIA LOTERII, W SZCZEGÓLNOŚCI MIEJSCE I TERMIN LOSOWANIA NAGRÓD. 8.1 Każdy Uczestnik Loterii, który spełni warunki określone w punkcie 4.5 Regulaminu, otrzyma prawo wzięcia udziału w losowaniu Nagród. 8.2 Każdy Uczestnik Loterii posiadający więcej niż jeden los może wygrać więcej niż jedną Nagrodę 8.3 Losowanie Nagród w Loterii odbędzie się w dniu 29 września 2008 roku. 8.4 Losowanie Nagród w Loterii odbędzie się w siedzibie Organizatora w Warszawie, przy ul. Postępu 18b, w budynku Orion. 9. SPOSÓB ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI URZĄDZANIA LOTERII. 9.1 Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Loterii tj. udzielaniem informacji na temat Loterii, przeprowadzeniem losowania, sprawuje Komisja nadzorująca urządzenie Loterii w składzie: (a) (b) (c) przewodniczący Komisji, sekretarz Komisji, dwóch członków Komisji. 9.2 Komisja sporządzi protokół z przebiegu losowania Nagród. 9.3 Do kompetencji Komisji należy również rozpatrywanie wpływających od Uczestników Loterii reklamacji. 9.4 W skład Komisji wchodzi osoba posiadająca świadectwo zawodowe wydane przez Ministra Finansów uprawniające ją do nadzorowania przebiegu Loterii. 10. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW W ciągu dwóch dni roboczych od losowania nagród, zgodnie z terminem określonym w punkcie 8.3, zwycięzcy losowania zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie, a ponadto Organizator Loterii najpóźniej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników losowania poinformuje zwycięzców losowania o wygranej listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny posiadany przez Organizatora, w związku ze świadczonymi usługami bankowymi. z siedzibą w Warszawie, Warszawa,, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

5 10.2 Wyniki losowania nagród w Loterii będą ogłaszane także w sieci dealerskiej samochodów Toyota oraz na internetowych stronach w terminie dwóch dni roboczych od losowania nagród. 11. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD Nagrody I stopnia zostaną przekazane zwycięzcom losowania nie później niż do dnia 14 października 2008 roku, w następujący sposób: (a) (b) przekazanie dokumentów potwierdzających wydanie na własność samochodu, który stanowi pierwszą część Nagrody I stopnia, wraz z przekazaniem kluczyków i dokumentów do samochodu oraz wydaniem samochodu Toyota Yaris jest jednoznaczne z wydaniem Nagrody. Przy odbiorze Nagrody zwycięzcy losowania muszą okazać dowód tożsamości, potwierdzający ich dane osobowe. Nagrody zostaną przekazane w salonie samochodowym Toyota Chodzeń w Warszawie. przekazanie nagrody pieniężnej, która stanowi drugą część Nagrody I stopnia, zostanie dokonane w postaci przelewu środków na konto osobiste zwycięzcy w Toyota Bank Nagrody pieniężne II stopnia w Loterii, zostaną przekazane zwycięzcom losowania nie później niż do dnia 14 października 2008 roku, na rachunki bankowe posiadane w Toyota Bank w następujący sposób: (a) (b) (c) jeśli zwycięzca losowania posiada w Toyota Bank tylko kartę kredytową, Nagroda pieniężna zostanie przekazana na rachunek karty kredytowej, jeśli zwycięzca losowania posiada w Toyota Bank tylko konto osobiste wraz z kartą debetową, Nagroda pieniężna zostanie przekazana na rachunek konta osobistego, jeśli zwycięzca losowania posiada w Toyota Bank zarówno kartę kredytową jak i konto osobiste wraz z kartą debetową, Nagroda pieniężna zostanie przekazana na rachunek karty kredytowej, 11.3 Każdy ze zwycięzców losowania może w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji o wygranej złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia Nagrody Wygrane w Loterii opodatkowane są na zasadach określonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody I stopnia w postaci samochodu Toyota Yaris w gotówce Na żądanie zwycięzcy losowania, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej w Loterii Nagrodzie. z siedzibą w Warszawie, Warszawa,, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

6 12. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Loterii mogą być składane przez Uczestników Loterii w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora od dnia rozpoczęcia Loterii do dnia 21 października 2008 roku (decyduje data stempla pocztowego), z tym zastrzeżeniem że reklamacje doręczone organizatorowi po dniu 25 października 2008 roku nie będą uwzględniane pomimo prawidłowego ich złożenia zgodnie z datą stempla pocztowego Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie przez Komisję nadzorującą prawidłowy przebieg Loterii. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 5 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora Termin przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii wynosi 6 miesięcy i biegnie od chwili, w której roszczenie stało się wymagalne Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację Wszelkie spory i roszczenia związane z Loterią rozstrzygać będzie sąd powszechny W kwestiach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Ustawy Kodeksu Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. oraz Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r Niniejszy Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora Loterii w Warszawie przy ul. Postępu 18b, w budynku Orion oraz na stronach internetowych Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Loterii spełniają warunki określone w Regulaminie w terminie do 27 września 2008 r. z siedzibą w Warszawie, Warszawa,, jest spółką zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. 18 lat Selgros w Polsce REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ 18 lat Selgros w Polsce 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą " 18 lat Selgros w Polsce", zwanej dalej "Loterią"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ MIESZKANIE ZA CZYTANIE I. INFORMACJE WSTĘPNE: 1. Nazwa loterii: Mieszkanie za czytanie 2. Podmiot urządzający loterię (Organizator): Media Regionalne Sp. z o.o., ul. Prosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GRY LICZBOWEJ

REGULAMIN GRY LICZBOWEJ Totalizator Sportowy Spółka z o.o. REGULAMIN GRY LICZBOWEJ LOTTO oraz Plus (tekst jednolity) Warszawa, 2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszego regulaminu Totalizator Sportowy Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN loterii pieniężnej Szczęśliwa liczba /tekst jednolity/ Postanowienia ogólne

REGULAMIN loterii pieniężnej Szczęśliwa liczba /tekst jednolity/ Postanowienia ogólne REGULAMIN loterii pieniężnej Szczęśliwa liczba /tekst jednolity/ Postanowienia ogólne 1 Loterię pieniężną Szczęśliwa liczba" organizuje na obszarze całego kraju Totalizator Sportowy Spółka z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Para na parę

REGULAMIN KONKURSU Para na parę REGULAMIN KONKURSU Para na parę 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki konkursu pt. Para na parę (dalej zwanego Konkursem ) rozgrywanego na antenie stacji Radia WAWA zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo