Regulamin Programu PolecamBank

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Programu PolecamBank"

Transkrypt

1 Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: , o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg stanu na dzień r. wynosi , zwany dalej mbankiem lub Organizatorem. 2. BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18 jest administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późn.zn. zm.). 3. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane i przetwarzane w siedzibie mbanku w Łodzi przy ul. Mickiewicza 10 oraz w siedzibie firmy Intercon Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi, przy ulicy Zachodniej 70, na podstawie stosownej umowy, w celu przeprowadzenia Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zwanym dalej Regulaminem. 4. Uczestnikowi Programu, którego dane zostaną umieszczone w zbiorze danych osobowych, służy prawo wglądu do jego danych osobowych oraz ich poprawienia, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych ze zbioru. II UCZESTNICTWO W PROGRAMIE 1. Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, zwanych dalej Uczestnikami, które spełniają łącznie poniższe warunki: a) są posiadaczami rachunku osobistego ekonto lub/i emax lub/i emax plus lub/i izzykonto w mbanku. W Programie nie mogą brać udziału osoby, które posiadają wyłącznie rachunek firmowy w mbanku; b) posiadają numer PESEL c) polecą Nowemu Klientowi mbanku, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie co najmniej jeden w poniżej wymienionych produktów: i. rachunek osobisty: ekonto lub/i izzykonto lub ii. rachunek firmowy: mbiznes konto iii. jeden z trzech produktów kredytowych z ekontem: kredyt odnawialny lub, kredyt gotówkowy lub kartę kredytową. 2. W przypadku rachunków wspólnych lub produktów kredytowych dla dwóch posiadaczy, na potrzeby prowadzenia niniejszego Programu, wszystkich posiadaczy rachunku traktuje się jako jednego Uczestnika Programu lub Nowego Klienta. 3. W Programie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami BRE Banku S.A. oraz członkowie ich najbliższej rodziny /małżonkowie, wstępni, zstępni i rodzeństwo. Osoby takie zostaną pominięte w przyznawaniu Nagród. III CZAS TRWANIA PROGRAMU 1. Program trwa od dnia 1 października 2010 roku do odwołania. Data zakończenia Programu zostanie podana na stronie Programu pod adresem z minimum dwu tygodniowym wyprzedzeniem. 2. Zakończenie Programu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestników w okresie jego trwania.

2 IV WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE 1. Aby zostać Uczestnikiem Programu (dalej zwanego Uczestnikiem ), należy w trakcie jego trwania spełnić, poniższe warunki z zachowaniem ich kolejności: a) zarejestrować się w Programie poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego w serwisie Programu na stronie oraz potwierdzić rejestrację poprzez aktywację linku wysyłanego do każdego Uczestnika drogą mailową na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres . Prawidłowo wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać unikalny numer PESEL Uczestnika, adres Uczestnika oraz wybrane przez niego hasło do serwisu Programu. Ponadto wypełniony formularz rejestracyjny powinien zawierać zgodę Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptację niniejszego Regulaminu i, b) polecić rachunek osobisty w mbanku, o którym mowa w punkcie II podpunkcie 1 pod literą c) podpunkcie i) innej osobie i przekazać jej 10 ostatnich cyfr swojego rachunku indywidualnego; Przy czym polecenie to musi nastąpić nie wcześniej niż w dniu rejestracji Uczestnika w Programie, o którym mowa w podpunkcie a) powyżej; lub c) polecić rachunek firmowy w mbanku, o którym mowa w punkcie II podpunkcie 1 pod literą c) podpunkcie ii) firmie i przekazać jej 10 ostatnich cyfr swojego rachunku indywidualnego; Przy czym polecenie to musi nastąpić nie wcześniej niż w dniu rejestracji Uczestnika w Programie, o którym mowa w podpunkcie a) powyżej; lub d) polecić produkt kredytowy z rachunkiem ekonto w mbanku, o którym mowa w punkcie II podpunkcie 1 pod literą c) podpunkcie iii) innej osobie i przekazać jej 10 ostatnich cyfr swojego rachunku indywidualnego; Przy czym polecenie to musi nastąpić nie wcześniej niż w dniu rejestracji Uczestnika w Programie, o którym mowa w podpunkcie a) powyżej. 2. Każdy Uczestnik może zarejestrować się w Programie tylko raz. 3. Nowy Klient to taki, który nie posiada obecnie w mbanku, ani nie posiadał po 31 grudnia 2009 roku żadnego rachunku osobistego w mbanku oraz: a) składając wniosek przez Internet na stronie lub w punkcie Aspiro S.A. lub poprzez kontakt z mlinią zakłada przynajmniej jeden z rachunków osobistych ekonto, izzykonto i który podczas składania wniosku opisanego wyżej, umieści we wniosku w polu pt. Wpisz 10 ostatnich cyfr rachunku osoby polecającej dziesięć ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej (Uczestnika) prowadzonego przez mbank, który od niej otrzymał, lub; b) składając wniosek przez Internet na stronie lub lub poprzez kontakt z mlinią zakłada rachunek firmowy mbinzes konto dla danej firmy i nie posiadał go w mbanku dla danej firmy po 31 grudnia 2009 roku, izzykonto i który podczas składania wniosku opisanego wyżej, umieści we wniosku w polu pt. Wpisz 10 ostatnich cyfr rachunku osoby polecającej dziesięć ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej (Uczestnika) prowadzonego przez mbank, który od niej otrzymał, lub; c) składając wniosek przez Internet przez stronę lub o kredyt odnawialny, kredyt gotówkowy lub kartę kredytową, do których automatycznie otwierany jest rachunek osobisty ekonto, umieści we wniosku w polu pt. Wpisz 10 ostatnich cyfr rachunku osoby polecającej dziesięć ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej (Uczestnika) prowadzonego przez mbank, który od niej otrzymał; 4. Wnioski nie zawierające prawidłowo wskazanych ostatnich dziesięciu cyfr numeru rachunku osobistego, należącego do osoby polecającej nie będą uznawane za polecenie.

3 V ZASADY NAGRADZANIA ZA POLECANIE RACHUNKÓW OSOBISTYCH i FIRMOWYCH 1. Uczestnik, który spełnił warunki, określone w punkcie IV podpunkcie 1 otrzyma nagrodę pieniężną, zwaną dalej Premią, w wysokości 50 zł za każdego poleconego Nowego Klienta, który założy rachunek osobisty ekonto oraz izzykonto, o których mowa w punkcie IV podpunkcie 3 pod literą a), bez względu na ilość otworzonych przez Nowego Klienta rachunków osobistych oraz nagrodę pieniężną w wysokości 130 zł za każdego Nowego Klienta, który założy rachunek firmowy mbiznes konto, o którym mowa w punkcie IV podpunkcie 3 pod literą b), jeżeli zachodzą łącznie wszystkie poniższe warunki przewidziane pod literą a) do e): a) uczestnik zarejestruje się w Programie, o czym mowa w punkcie IV podpunkcie 1 litera a). b) na podstawie wniosku złożonego w trakcie trwania Programu zawierającego dziesięć ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej (Uczestnika) Nowy Klient zawrze z mbankiem umowę o prowadzenie rachunku: c) nowy Klient zawnioskuje o kartę debetową do rachunku ; d) nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku, w rozumieniu podpunktu 2 poniżej; e) uczestnik aktywnie korzysta z rachunku, w rozumieniu podpunktu 4 poniżej. 2. Organizator będzie uznawał, iż Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku osobistego, jeżeli w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona on za jego pomocą w formie transakcji bezgotówkowych zakupów w placówkach handlowych lub usługowych honorujących płatności kartą, na łączną kwotę: a) minimum 200 PLN dla Nowych Klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli więcej niż 26 lat. b) minimum 100 PLN dla Nowych Klientów, którzy w dniu otwarcia rachunku mieli nie więcej niż 26 lat; z zastrzeżeniem, że jeżeli rachunek Nowego Klienta jest rachunkiem wspólnym, transakcje na łączną kwotę 100 PLN lub 200 PLN wykonane muszą zostać przez każdego współposiadacza rachunku. 3. Organizator będzie uznawał, iż Nowy Klient aktywnie korzysta z rachunku firmowego, jeżeli w okresie 60 dni od dnia otwarcia rachunku dokona on kartą lub kartami wydanymi do rachunku płatności w placówkach handlowych lub usługowych honorujących płatności kartą, na łączną kwotę minimum 200 zł. 4. Przy ustalaniu kwot, o której mowa w punkcie V podpunkcie 2 i 3 powyżej: a) nie będą uwzględniane wypłaty gotówki, transakcje lub płatności nie stanowiące zapłaty za zakupy towarów lub usług, oraz płatności kartami rejestrowane za pomocą ręcznego, mechanicznego terminala (tzw. imprintera); b) pod uwagę brane będą transakcje wykonane i zaksięgowane najpóźniej do 60 dnia od dnia zakończenia Programu. 4. Organizator będzie uznawał, iż Uczestnik aktywnie korzysta z rachunku, jeżeli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym wypłatę Premii spełni on co najmniej jeden z następujących warunków: a) dokona dowolnego przelewu ze swojego rachunku osobistego w mbanku na rachunek w innym banku; b) dokona dowolnej płatności lub wypłaty gotówki wykonanej za pomocą karty debetowej lub kredytowej wydanej przez mbank na podstawie umowy o korzystanie z takiej karty przez osobę fizyczną, niezwiązanej z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą; c) jego rachunek osobisty w mbanku zostanie zasilony z rachunku prowadzonego w innym banku ; 5. W przypadku rachunków wspólnych, Premia przysługuje wszystkim posiadaczom rachunku łącznie i niepodzielnie.

4 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Premii, o której mowa powyżej w trakcie trwania Programu. Zmiana taka ogłoszona zostanie w sekcji Aktualności serwisu na 5 dni przed wprowadzeniem zmian i nie spowoduje utraty lub zmiany praw nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. VI ZASADY NAGRADZANIA ZA POLECANIE PRODUKTÓW KREDYTOWYCH 1. Od 1 czerwca 2012 r. za polecenie kredytu gotówkowego lub kredytu odnawialnego, Uczestnik otrzyma 200 złotych Premii, jeżeli zachodzą wszystkie warunki, o których mowa pod literą a) do c) poniżej: a) uczestnik zarejestruje się w Programie, o czym mowa w punkcie IV podpunkcie 1 litera a) oraz aktywnie korzysta z rachunku, w rozumieniu punktu V podpunktu 4; b) na podstawie wniosku złożonego w trakcie trwania Programu zawierającego dziesięć ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej (Uczestnika) Nowy Klient otrzyma decyzję o przyznaniu kredytu, zawrze stosowną umowę i otrzyma wnioskowany kredyt. c) nowy Klient nie odstąpi od zawartej umowy kredytowej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 2. Od 1 czerwca 2012 r. za polecenie karty kredytowej, Uczestnik otrzyma 200 złotych Premii, jeżeli zachodzą wszystkie warunki, o których mowa pod literą a) i b) poniżej: a) uczestnik zarejestruje się w Programie, o czym mowa w punkcie IV podpunkcie 1 litera a) oraz aktywnie korzysta z rachunku, w rozumieniu punktu V podpunktu 4; b) na podstawie wniosku złożonego w trakcie trwania Programu zawierającego dziesięć ostatnich cyfr numeru rachunku osobistego osoby polecającej (Uczestnika) Nowy Klient otrzyma decyzję o przyznaniu karty kredytowej, zawrze stosowną umowę i otrzyma wnioskowaną kartę kredytową, a następnie dokona nią minimum jednej płatności na dowolną kwotę w ciągu 60 dni od daty otwarcia rachunku ekonto. 3. W przypadku, gdy Bank nie przyzna Nowemu Klientowi wnioskowanego produktu kredytowego, o którym mowa w punkcie VI podpunkcie 1 lub 2, Uczestnik otrzyma Premię w wysokości 30 złotych za każdy złożony wniosek. Nowy Klient może ponowne złożyć wniosek o dowolny produkt kredytowy, jednak nie wcześniej niż dwa miesiące od dnia wypłaty Premii. Ponowne wnioski złożone przed upływem tego terminu nie będą brane pod uwagę. 4. Premia, o której mowa w punkcie VI podpunkcie 3 nie zostanie przyznana, jeśli Nowy Klient zrezygnuje z wnioskowanego produktu lub dane zawarte we wniosku będą nieprawdziwe. 5. W przypadku przyznania Nowemu Klientowi wnioskowanego produktu kredytowego Nowemu Klientowi otwierany jest automatycznie rachunek indywidualny ekonto. Jeśli Nowy Klient spełni warunek aktywności, o którym mowa w punkcie V podpunkcie 2, Uczestnikowi Programu także wypłacana jest Premia za polecenie rachunku osobistego w wysokości 50 złotych. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Premii, o której mowa powyżej w trakcie trwania Programu. Zmiana taka ogłoszona zostanie w sekcji Aktualności serwisu na 5 dni przed wprowadzeniem zmian i nie spowoduje utraty lub zmiany praw nabytych przez Uczestników przed zmianą Regulaminu. VII WYPŁATA PREMII 1. Należne Premie za polecenie rachunku osobistego, firmowego lub produktu kredytowego wypłacane będą Uczestnikom po 20 dniu kalendarzowym miesiąca następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym warunki jej otrzymania zostały spełnione i nie później, niż do końca tego miesiąca.

5 2. Łączna wartość Premii wypłaconej w każdym miesiącu Programu nie może przekroczyć kwoty 750 złotych. Jeśli Klient skumuluje kwotę Premii przewyższającą 750 złotych, otrzyma w ramach najbliższej wypłaty kwotę 750 złotych, natomiast kwota pozostała zostanie wypłacona w ramach kolejnej wypłaty, o ile Uczestnik spełni warunek aktywności, o którym mowa w punkcie V podpunkcie Premia wypłacana jest na rachunek ekonto Uczestnika, a jeśli go nie posiada, odpowiednio na rachunek IZZYkonto lub emax lub emax plus. 4. Uzyskana Premia pieniężna podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 51, poz. 307). 5. W przypadku zamknięcia przez Uczestnika rachunku, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, Uczestnik traci prawo do Premii. VIII ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez dostawców internetu, pocztę oraz inne osoby, z których usług korzysta Uczestnik lub Nowy Klient w związku z udziałem w niniejszym Programie. IX REKLAMACJE 1. Reklamacje związane z udziałem w Programie Uczestnik może składać w trakcie trwania Programu oraz po jego zakończeniu, nie później jednak niż w terminie 4 miesięcy od dnia zakończeniu Programu: a) telefonicznie poprzez mlinię pod numerem telefonu: , b) pisemnie pod adresem: mbank, Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A, Wydział Obsługi Klientów, skrytka pocztowa 2108, Łódź 2 z dopiskiem PolecamBank 2. W przypadku reklamacji złożonych drogą pisemną, o zachowaniu przez Uczestnika terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje z tytułu udziału w Programie, które wpłyną do Organizatora po upływie 30 dni od daty określonej w podpunkcie 1, nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres do korespondencji Uczestnika, jak również opis podstaw reklamacji oraz podpis wnoszącego reklamację. 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. 5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub listem poleconym. 6. Stanowisko Komisji zajęte po rozpatrzeniu Reklamacji będzie ostateczne. Nie wyłącza to prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. X KOMISJA 1. Nad prawidłowością przebiegu Programu czuwać będzie Komisja powołana Przez Organizatora. 2. Do zadań Komisji należy w szczególności: a) sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Programie, b) rozpatrywanie reklamacji Uczestników. 3. Z prac Komisji sporządzany będzie pisemny protokół. XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6 1. Pełna treść niniejszego Regulaminu znajduje się w serwisie 2. Korespondencja elektroniczna do Uczestników programu może być wysyłana z adresów oraz 3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu. 4. Biorąc udział w Programie Uczestnik akceptuje tym samym treść niniejszego Regulaminu. 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. 6. Zmienione warunki Regulaminu zostaną udostępnione na stronie internetowej na 5 dni przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. 7. Zmiana warunków Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przed jej wejściem w życie. 8. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować na adres: mbank Bankowość Detaliczna BRE Banku S.A., skrytka pocztowa 2108, Łódź 2 z dopiskiem PolecamBank.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten.

Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. Regulamin Konkursu Twoja Visa do Aten. I. Organizator. 1. Konkurs organizowany jest przez MultiBank Oddział Bankowości Detalicznej BRE Banku Spółki Akcyjnej, z siedzibą ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r.

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. Regulamin promocji Limit na start Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Limit na start, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Gruper.pl. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Gruper.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon.

Regulamin. 6. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie Serwisu, w siedzibie Organizatora oraz na stronie Serwisu Groupon. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią w serwisie Groupon.pl 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku

Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku Regulamin wydawania i używania debetowych kart płatniczych w mbanku DZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE... 2 DZIAŁ 2 KARTY PŁATNICZE W MBANKU... 3 ROZDZIAŁ I WARUNKI WYDAWANIA I UŻYWANIA DEBETOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy

REGULAMIN PROMOCJI Same plusy REGULAMIN PROMOCJI Same plusy I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Same plusy, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian

Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Postanowienia ogólne. Regulamin Akcji promocyjnej Konto 360 o z premią Regulamin UWAGA!!! AKCJA ZOSTAJE PRZEDŁUŻONA DO 24.04.2015 pozostałe warunki promocji bez zmian 1. Organizatorem akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania

Regulamin Loterii promocyjnej Kartowa losomania 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Loterii promocyjnej ( Loteria promocyjna ). 1.2. Organizatorem Loterii promocyjnej jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin )

Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) Regulamin Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Konto z premią oraz Konkursu Szybsi zyskują więcej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Regulamin Rachunków Bankowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. Niniejszy Regulamin Rachunków Bankowych (Regulamin) określa warunki świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. usług i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego.

Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Regulamin Karty Przedpłaconej na okaziciela, wydawanej przez mbank SA jako instrument pieniądza elektronicznego. Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia wstępne i definicje...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie. 1. Organizator Promocji Regulamin Promocji Kieruj się na oszczędzanie 1. Organizator Promocji Organizatorem Promocji Kieruj się na oszczędzanie jest Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 18B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo