(tekst jednolity z dnia r.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, o numerze NIP: , numerze Regon: , zwaną Bankiem. 2 Definicje Użyte w Regulaminie Promocji (zwanym dalej Regulaminem ) terminy, pisane z wielkiej litery, oznaczają: 1. Czas Trwania Promocji okres liczony od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. włącznie; 2. Centrum Telefoniczne komórka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę klientów przy wykorzystaniu łączy telefonicznych; 3. Dyspozycja dokument bankowy: Dyspozycja przelewu wynagrodzenia/świadczenia na rachunek w Raiffeisen Bank Polska S.A. ; 4. Elektroniczne Kanały Dostępu kanały dostępu umożliwiające zawierania umów, wykonywanie dyspozycji lub pozyskanie informacji dotyczących usług świadczonych przez Bank za pomocą urządzeń teleinformatycznych w tym: system bankowości internetowej R-Online, Centrum Telefoniczne, serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank; 5. Konto - Konto osobiste Wygodne, o którym mowa w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz limitu zadłużenia w Koncie Osobistym ; 6. Karta karta płatnicza oznaczona symbolem VISA lub MasterCard wydana przez Bank na wniosek klienta do Konta będąca instrumentem płatniczym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, ze zm.); 7. Cashback zwrot łącznej wartości Transakcji wykonanych Kartą do Konta w wysokości i zasadach określonych w 6 pkt 2 Regulaminu; 8. Podwyżka Pensji wypłata kwoty środków pieniężnych w wysokości uzależnionej od średniomiesięcznej kwoty Wpływów z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty lub stypendium w danym okresie trzy miesięcznym w wysokości i na zasadach określonych w 6 pkt 3 Regulaminu; 9. Strona Internetowa Banku 10. Transakcja bezgotówkowa zapłata za towary lub usługi wykonana Kartą przez Uczestnika w Czasie Trwania Promocji w placówce handlowej lub usługowej; 11. Uczestnik osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest posiadaczem/współposiadaczem Konta oraz Karty i spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie; 12. Wniosek wniosek o zawarcie z Bankiem umowy o Konto osobiste Wygodne wraz z Kartą debetową Visa Classic lub MasterCrad Debit oraz Konto Lokacyjne Plus Wygodne; 13. Wpływ wpływ na Konto Uczestnika z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, stypendium bądź innych świadczeń deklarowanych przez klienta i akceptowanych przez Bank. 14. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych: państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. 3 Czas Trwania Promocji 1. Promocja obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. włącznie.

2 2. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji. Informacja o przedłużeniu Promocji będzie dostępna w placówkach Banku, Centrum Telefonicznym oraz na stronie 4 Uczestnicy Promocji 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie jej trwania spełnia łącznie poniższe warunki: a) zawarła lub ma zawartą z Bankiem umowę o prowadzenie Konta oraz Karty, od których nie odstąpiła oraz które nie zostały wypowiedziane przez żadną ze stron w Czasie Trwania Promocji; b) złożyła w Banku Dyspozycję wraz z upoważnieniem Banku do przekazania Dyspozycji do swojego pracodawcy lub ZUS; c) w Czasie Trwania Promocji na posiadanym przez nią Koncie księgowany jest Wpływ od pracodawcy lub ZUS lub Wpływ z innego tytułu niż wynagrodzenie za pracę m. in. stypendium, w przypadku, którego nie jest możliwa realizacja lit. b powyżej, a który jest akceptowany przez Bank. 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są: a) pracownicy Banku, b) Uczestnicy, którzy nie wyrazili zgody na przekazywanie przez Bank, za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, informacji handlowych związanych z oferowanymi przez Bank produktami bankowymi, c) Uczestnicy, którzy wyciągi z posiadanego Konta, a także z innych istniejących w Banku kont oraz kont kart kredytowych, w których Uczestnik jest głównym posiadaczem, otrzymują pocztą na wskazany adres korespondencyjny, z zastrzeżeniem 5 ust. 3 poniżej. 5 Warunki Promocji 1. Uczestnik Promocji, który w Czasie Trwania Promocji złoży Wniosek za pośrednictwem placówki Banku, Centrum Telefonicznego lub za pośrednictwem elektronicznego wniosku na Stronie Internetowej Banku i zawrze z Bankiem umowę Konta i Karty, otrzyma możliwość skorzystania z Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji na warunkach opisanych w 6 poniżej. 2. Uczestnik Promocji, który ma zawartą z Bankiem umowę Konta i Karty lub dokona zmiany innego konta osobistego prowadzonego w Banku na Konto otrzyma możliwość skorzystania z Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji opisanych w 6 poniżej. 3. Uczestnik, który w Czasie Trwania Promocji spełni warunki opisane w 4 ust. 2 lit. b i c powyżej, otrzyma możliwość skorzystania z Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji opisanych w 6 poniżej od momentu spełnienia warunków opisanych w 4 ust. 2 lit. b i c. 4. Bank prowadzić będzie tylko 1 (słownie jedno ) Konto dla danego Uczestnika. 6 Cashback i Podwyżka Pensji 1. Uczestnik, który spełnił warunki Promocji opisane w 4 ust.1 powyżej, nabędzie prawo do otrzymania Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji, jeżeli zostaną spełnione zasady opisane poniżej. 2. Zasady przyznania Cashbacku opisane są w poniższych punktach: 1) Do naliczenia wartości Cashbacku pod uwagę brane będą wyłącznie Transakcje Kartą zaksięgowane na Koncie do końca danego miesiąca w Czasie Trwania Promocji. 2) Warunkiem otrzymania Cashbacku jest zapewnienie Wpływu na Konto w każdym z miesięcy w Czasie Trwania Promocji w wysokości minimum 1 000,00 PLN rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia Konta. 3) W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika warunku opisanego w pkt 2 powyżej w dwóch następujących po sobie miesiącach, Uczestnik traci prawo do otrzymania Cashbacku. W sytuacji ponownego Wpływu na Konto Uczestnik otrzymuje prawo otrzymania Cashbacku w wysokości zgodnej z pkt 5 poniżej rozpoczynając od lit. a. 4) Przy ustalaniu wysokości Cashbacku nie będą brane pod uwagę Transakcje:

3 a. dla których punkt sprzedaży dokonał korekty lub zwrotu środków na Konto klienta w związku ze zwrotem produktu lub rezygnacją z usługi lub Transakcja została reklamowana przez klienta, b. dokonane przez osoby nieuprawnione do używania Karty, c. dokonane z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień umowy, d. typu Quasi Cash, czyli transakcje sprzedaży towaru lub usługi, które są bezpośrednio wymienialne na gotówkę (np. zakup czeków podróżnych, waluty, transakcje u brokerów ubezpieczeniowych, w tym internetowe), przekazy pieniężne (w tym internetowe), zakłady bukmacherskie, transakcje dokonane w kasynach (w tym w kasynach internetowych). 5) Wysokość Cashbacku wynosić będzie: a. 0,00% łącznej wartości Transakcji dokonanych w każdym z pierwszych trzech miesięcy od miesiąca kolejnego po miesiącu otwarcia Konta lub ponownego spełnienia warunków z pkt 2 powyżej; b. 1,00% łącznej wartości Transakcji dokonanych w każdym z kolejnych trzech miesięcy przypadających po okresie wskazanym w lit. a. powyżej; c. 2,00% łącznej wartości Transakcji dokonanych w każdym z pierwszych trzech miesięcy przypadających po okresie wskazanym w lit. b. powyżej; d. 3,00% łącznej wartości Transakcji dokonanych w każdym z pierwszych trzech i kolejnych miesięcy przypadających po okresie wskazanym w lit. c. powyżej. Przykład 1: Uczestnik dokonuje zawarcia umowy Konta w dniu 10 stycznia 2014 r.. Jeżeli spełniony zostanie warunek opisany w 6 ust. 2 pkt 2 w miesiącach lutym 2014 r., marcu 2014 r. oraz kwietniu 2014 r. wartość Cashbacku wynosi 0%. W następnych miesiącach, tj.: maju 2014 r., czerwcu 2014 r., lipcu 2014 r. naliczony zostanie Cashback w wysokości 1% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Analogicznie w miesiącach sierpniu 2014 r., wrześniu 2014 r. oraz październiku 2014 r. naliczony zostanie Cashback w wysokości 2% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, a także w następnych miesiącach, tj.: listopadzie 2014 r., grudniu 2014 r. naliczony zostanie Cashback w wysokości 3% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Maksymalna kwota wypłaconego Cashbacku w każdym z miesięcy opisana została w 6 ust. 2 pkt. 6 poniżej. Dla Uczestników, którzy dokonywali Wpływów na inne konta osobiste w Banku od minimum trzech miesięcy, a dokonają zmiany obecnego rodzaju konta osobistego na Konto, wysokość Cashbacku liczona będzie z pominięciem pkt 5. lit. a. powyżej. Przykład 2: Uczestnik dokonuje zawarcia umowy Konta w dniu 10 stycznia 2014 r.. Jeżeli spełniony zostanie warunek opisany w 6 ust. 2 pkt 2 w miesiącach styczniu 2014 r., lutym 2014 r., marcu 2014 r. wartość Cashbacku wynosi będzie 1% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. W następnych miesiącach, tj.: kwietniu 2014 r., maju 2014 r., czerwcu 2014 r. naliczony zostanie Cashback w wysokości 2% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Analogicznie w miesiącach lipcu 2014 r., sierpniu 2014 r., wrześniu 2014 r. i kolejnych miesiącach naliczony zostanie Cashback w wysokości 3% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Maksymalna kwota wypłaconego Cashbacku w każdym z miesięcy opisana została w 6 ust. 2 pkt. 6 poniżej. 6) Łączna wysokość Cashbacku wypłacanego na Konto, niezależnie od liczby Kart wydanych do Konta, w każdym z miesięcy w całym Czasie Trwania Promocji, nie może przekroczyć kwoty 15,00 PLN. Wartość Cashbacku zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku. 7) Cashback wypłacony będzie na Konto Uczestnika w terminie do 25-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonywano Transakcji, pod warunkiem, że w dniu uznania kwotą Cashbacku, Konto Uczestnika nie zostało zamknięte lub umowa o prowadzenie Konta nie jest w okresie wypowiedzenia. 8) W przypadku Kont wspólnych Uczestnikami są obaj posiadacze Konta, przy czym wypłata Cashbacku na Konto wspólne może nastąpić tylko raz, niezależnie od tego czy działania jednego czy obu

4 współposiadaczy spowodowały spełnienie warunków Promocji. Transakcje wykonane wszystkimi Kartami wydanymi do danego Konta, zostaną zsumowane i od tej kwoty zostanie naliczony Cashback. 3. Zasady przyznania Podwyżki Pensji opisane są w poniższych punktach: 1) Do naliczenia wartości Podwyżki Pensji pod uwagę brane będą wyłącznie Wpływy zaksięgowane do końca danego miesiąca w Czasie Trwania Promocji. 2) Warunkiem otrzymania Podwyżki Pensji jest zapewnienie Wpływu na Konto w każdym z miesięcy w Czasie Trwania Promocji w wysokości minimum 1 000,00 PLN rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia Konta. 3) W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika warunku opisanego w pkt 2 powyżej w dwóch następujących po sobie miesiącach, Uczestnik traci prawo do otrzymania Podwyżki Pensji. W sytuacji ponownego Wpływu na Konto Uczestnik otrzymuje prawo otrzymania Podwyżki Pensji w wysokości zgodnej z pkt 5 poniżej rozpoczynając od lit. a. 4) Przy ustalaniu wysokości Podwyżki Pensji, nie będą brane pod uwagę Wpływy: a. dokonane przez Uczestnika z innego rachunku bankowego, którego jest posiadaczem/współposiadaczem. 5) Wysokość Podwyżki Pensji wynosić będzie: a. 0,00% średniomiesięcznej wartości Wpływów w pierwszym trzymiesięcznym okresie od miesiąca kolejnego po miesiącu otwarcia Konta lub ponownego spełnienia warunków z pkt 2 powyżej; b. 1,00% średniomiesięcznej wartości Wpływów w kolejnym trzymiesięcznym okresie przypadającym po okresie wskazanym w lit. a powyżej; c. 2,00% średniomiesięcznej wartości Wpływów w kolejnym trzymiesięcznym okresie przypadającym po okresie wskazanym w lit. b powyżej; d. 3,00% średniomiesięcznej wartości Wpływów w kolejnych trzymiesięcznych okresach przepadających po okresie wskazanym w lit. c powyżej. Przykład 3: Uczestnik dokonuje zawarcia umowy Konta w dniu 10 stycznia 2014 r.. Jeżeli spełniony zostanie warunek opisany w 6 ust. 3 pkt 2 powyżej w miesiącach lutym 2014 r., marcu 2014 r. oraz kwietniu 2014 r. wartość Podwyżki Pensji wynosi 0%. W następnym okresie trzymiesięcznym, tj.: maju 2014 r., czerwcu 2014 r., lipcu 2014 r. naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 1% za łączny okres tych trzech miesięcy. Analogicznie w okresie trzech kolejnych miesięcy, tj.: miesiącach sierpniu 2014 r., wrześniu 2014 r. oraz październiku 2014 r. naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 2% za łączny okres tych trzech miesięcy, a także za okres trzech następnych miesięcy: listopadzie 2014 r., grudniu 2014 r., styczniu 2015 r. i kolejnych miesiącach naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 3% za łączny okres każdych kolejnych trzech miesięcy. Maksymalna kwota wypłaconej Podwyżki Pensji w każdym z trzymiesięcznych okresów opisana została w 6 ust. 3 pkt. 6 poniżej. Dla Uczestników, którzy dokonywali Wpływów na inne konta osobiste w Banku od minimum trzech miesięcy, a dokonają zmiany obecnego rodzaju konta osobistego na Konto wysokość Podwyżki Pensji liczona będzie z pominięciem pkt 5. lit. a. Przykład 4: Uczestnik dokonuje zawarcia umowy Konta w dniu 10 stycznia 2014 r.. Jeżeli spełniony zostanie warunek opisany w 6 ust. 3 pkt 2 powyżej w miesiącach styczniu 2014 r., lutym 2014 r., marcu 2014 r. naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 1% za łączny okres tych trzech miesięcy. W następnym okresie trzymiesięcznym tj. kwietniu 2014 r., maju 2014 r., czerwcu 2014 r. naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 2% za łączny okres tych trzech miesięcy. Analogicznie w okresie trzech kolejnych miesięcy, tj.: lipcu 2014 r., sierpniu 2014 r., wrześniu 2014 r. i kolejnych miesiącach naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 3% za łączny okres każdych kolejnych trzech miesięcy. Maksymalna kwota wypłaconej Podwyżki Pensji w każdym z trzymiesięcznych okresów opisana została w 6 ust. 3 pkt. 6 poniżej. 6) Łączna wysokość Podwyżki Pensji wypłacanej na Konto, w każdym z trzymiesięcznych okresów w całym Czasie Trwania Promocji, nie może przekroczyć kwoty 40,00 PLN. Wartość Podwyżki Pensji zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

5 7) Podwyżka Pensji wypłacona będzie na Konto Uczestnika w terminie do 25-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca następującego po trzymiesięcznym okresie, w którym dokonywano Wpływów, pod warunkiem, że w dniu uznania kwotą Podwyżki Pensji, Konto Uczestnika nie zostało zamknięte lub umowa o prowadzenie Konta nie jest w okresie wypowiedzenia. 8) W przypadku Kont wspólnych Uczestnikami są obaj posiadacze Konta, przy czym wypłata Podwyżki Pensji na Konto wspólne może nastąpić tylko raz. Niezależnie od faktu spełnienia warunków Promocji przez jednego czy obu współposiadaczy. Wpływy na dane Konto, zostaną zsumowane i od tej kwoty zostanie naliczona Podwyżka Pensji. 7 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można składać w następujący sposób: a) osobiście - w każdej placówce Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej; b) telefonicznie przez Centrum Telefoniczne; c) listownie, za pośrednictwem poczty do dowolnej placówki Banku lub przesyłając na adres Banku: Raiffeisen Bank Polska S.A., Wydział Relacji z Klientami i Reklamacji, ul. Fabryczna 5A, Warszawa, z dopiskiem Wygodne Zarabianie. 2. Uczestnik powinien zgłosić reklamację najszybciej jak to możliwe po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. 3. Bank rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku Bank poinformuje składającego reklamację o opóźnieniu w jej rozpatrywaniu oraz jego przyczynach. 4. Odpowiedź na reklamację Uczestnika przekazywana jest w formie pisemnej na ostatnio podany Bankowi przez Uczestnika adres korespondencyjny. 5. Bank zastrzega sobie prawo do innej formy kontaktu z Uczestnikiem ze względu na specyfikę rozpatrywanej reklamacji, np. telefonicznie lub w postaci wiadomości SMS na ostatni podany Bankowi przez Uczestnika numer telefonu komórkowego. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych przeprowadzanych z Uczestnikiem. 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku Uczestnik może: a) skierować odwołanie bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; lub, b) skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dotyczy roszczeń do wysokości złotych); lub, c) zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub d) wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego. 7. Raiffeisen Bank Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz - w sferze dotyczącej konsumentów także nadzorowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 8 Regulacje produktowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. i odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące. 9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin Promocji dostępny jest w placówkach Banku, Centrum Telefonicznym oraz na Stronie Internetowej Banku. Bank zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli zmiany treści Regulaminu nie będą miały wpływu na pogorszenie warunków, jakie obowiązywały na dzień przystąpienia Uczestnika do Promocji.

6 2. W zakresie opodatkowania Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji znajdą zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w dacie wypłaty Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji na rzecz Uczestnika. Bank doręczy Uczestnikowi informację podatkową PIT-8C chyba, że obowiązujące przepisy nie będą tego wymagać. 3. Administratorem danych zbieranych w celu wykonania postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 20. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawy oraz usunięcia. 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zapisami niniejszego Regulaminu lub udziałem w Promocji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 5. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w niniejszym Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 6. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. Regulamin obowiązuje od dnia r.

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu

UMOWA KARTY KREDYTOWEJ. Nr konta karty kredytowej. zawarta w dniu UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Nr konta karty kredytowej zawarta w dniu pomiędzy Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank 1 ORGANIZATOR 1.1 Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.10.2014 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.10.2014 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa )

Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Adres dostarczenia Umowy..... imię i nazwisko..... ulica, numer domu/lokalu..... kod i miejscowość Umowa o Kartę Kredytową Citibank ( Umowa ) Zawarta między Bankiem Handlowym w Warszawie S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

! " " #$ % #& ' #! " " #' % #& '

!   #$ % #& ' #!   #' % #& ' !"" #$%#&' #!"" #'%#&' Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 45/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank S.A. kierującego Pionem Rozwoju Regulamin obowiązuje od 26 października 2015r. W przypadku przesunięcia terminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Strefa Korzyści

Regulamin Promocji Strefa Korzyści Regulamin Promocji Strefa Korzyści I. Informacje ogólne 1. Promocja Strefy Korzyści (dalej Promocja ) polega na stworzeniu przez Organizatora Promocji platformy do udostępniania Klientom ofert Banku i

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Osobistego

Umowa Konta Osobistego Umowa Konta Osobistego, Umowa Konta Lokacyjnego, Umowa Konta Osobistego A`vista Umowa o Elektroniczne kanały dostępu dla Klientów indywidualnych, Umowa Karty, Umowa o Naklejkę Zbliżeniową na odległość

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r.

Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Regulamin promocji mokazje w Serwisie Transakcyjnym oraz Aplikacji Mobilnej mbanku obowiązuje od 25.08.2015 r. Strona1 z 10 I. Informacje ogólne 1. Promocja mokazje (dalej Promocja ) polega na stworzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >>

dalej jako Umowa Potwierdzenie zawarcia Umowy o korzystanie z karty kredytowej nr >> Załącznik Nr 3 do PO No A-V- * oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie operacyjnym mbanku dawnego MultiBanku ** oznacza że zapis stosuje się w przypadku kart wydawanych w systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo