(tekst jednolity z dnia r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(tekst jednolity z dnia 01.05.2014r.)"

Transkrypt

1 Regulamin Promocji Wygodne Zarabianie (tekst jednolity z dnia r.) 1 Organizator Promocja Wygodne Zarabianie (zwana dalej Promocją ) organizowana jest przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości ,00 zł, o numerze NIP: , numerze Regon: , zwaną Bankiem. 2 Definicje Użyte w Regulaminie Promocji (zwanym dalej Regulaminem ) terminy, pisane z wielkiej litery, oznaczają: 1. Czas Trwania Promocji okres liczony od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. włącznie; 2. Centrum Telefoniczne komórka organizacyjna Banku, prowadząca bezpośrednią obsługę klientów przy wykorzystaniu łączy telefonicznych; 3. Dyspozycja dokument bankowy: Dyspozycja przelewu wynagrodzenia/świadczenia na rachunek w Raiffeisen Bank Polska S.A. ; 4. Elektroniczne Kanały Dostępu kanały dostępu umożliwiające zawierania umów, wykonywanie dyspozycji lub pozyskanie informacji dotyczących usług świadczonych przez Bank za pomocą urządzeń teleinformatycznych w tym: system bankowości internetowej R-Online, Centrum Telefoniczne, serwis bankowości mobilnej Mobilny Bank; 5. Konto - Konto osobiste Wygodne, o którym mowa w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego oraz limitu zadłużenia w Koncie Osobistym ; 6. Karta karta płatnicza oznaczona symbolem VISA lub MasterCard wydana przez Bank na wniosek klienta do Konta będąca instrumentem płatniczym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, ze zm.); 7. Cashback zwrot łącznej wartości Transakcji wykonanych Kartą do Konta w wysokości i zasadach określonych w 6 pkt 2 Regulaminu; 8. Podwyżka Pensji wypłata kwoty środków pieniężnych w wysokości uzależnionej od średniomiesięcznej kwoty Wpływów z tytułu wynagrodzenia, emerytury, renty lub stypendium w danym okresie trzy miesięcznym w wysokości i na zasadach określonych w 6 pkt 3 Regulaminu; 9. Strona Internetowa Banku 10. Transakcja bezgotówkowa zapłata za towary lub usługi wykonana Kartą przez Uczestnika w Czasie Trwania Promocji w placówce handlowej lub usługowej; 11. Uczestnik osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jest posiadaczem/współposiadaczem Konta oraz Karty i spełnia warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie; 12. Wniosek wniosek o zawarcie z Bankiem umowy o Konto osobiste Wygodne wraz z Kartą debetową Visa Classic lub MasterCrad Debit oraz Konto Lokacyjne Plus Wygodne; 13. Wpływ wpływ na Konto Uczestnika z tytułu wynagrodzenia za pracę, emerytury, renty, stypendium bądź innych świadczeń deklarowanych przez klienta i akceptowanych przez Bank. 14. ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych: państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce. 3 Czas Trwania Promocji 1. Promocja obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r. włącznie.

2 2. Bank zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji. Informacja o przedłużeniu Promocji będzie dostępna w placówkach Banku, Centrum Telefonicznym oraz na stronie 4 Uczestnicy Promocji 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w czasie jej trwania spełnia łącznie poniższe warunki: a) zawarła lub ma zawartą z Bankiem umowę o prowadzenie Konta oraz Karty, od których nie odstąpiła oraz które nie zostały wypowiedziane przez żadną ze stron w Czasie Trwania Promocji; b) złożyła w Banku Dyspozycję wraz z upoważnieniem Banku do przekazania Dyspozycji do swojego pracodawcy lub ZUS; c) w Czasie Trwania Promocji na posiadanym przez nią Koncie księgowany jest Wpływ od pracodawcy lub ZUS lub Wpływ z innego tytułu niż wynagrodzenie za pracę m. in. stypendium, w przypadku, którego nie jest możliwa realizacja lit. b powyżej, a który jest akceptowany przez Bank. 2. Z udziału w Promocji wyłączeni są: a) pracownicy Banku, b) Uczestnicy, którzy nie wyrazili zgody na przekazywanie przez Bank, za pośrednictwem Elektronicznych Kanałów Dostępu, informacji handlowych związanych z oferowanymi przez Bank produktami bankowymi, c) Uczestnicy, którzy wyciągi z posiadanego Konta, a także z innych istniejących w Banku kont oraz kont kart kredytowych, w których Uczestnik jest głównym posiadaczem, otrzymują pocztą na wskazany adres korespondencyjny, z zastrzeżeniem 5 ust. 3 poniżej. 5 Warunki Promocji 1. Uczestnik Promocji, który w Czasie Trwania Promocji złoży Wniosek za pośrednictwem placówki Banku, Centrum Telefonicznego lub za pośrednictwem elektronicznego wniosku na Stronie Internetowej Banku i zawrze z Bankiem umowę Konta i Karty, otrzyma możliwość skorzystania z Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji na warunkach opisanych w 6 poniżej. 2. Uczestnik Promocji, który ma zawartą z Bankiem umowę Konta i Karty lub dokona zmiany innego konta osobistego prowadzonego w Banku na Konto otrzyma możliwość skorzystania z Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji opisanych w 6 poniżej. 3. Uczestnik, który w Czasie Trwania Promocji spełni warunki opisane w 4 ust. 2 lit. b i c powyżej, otrzyma możliwość skorzystania z Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji opisanych w 6 poniżej od momentu spełnienia warunków opisanych w 4 ust. 2 lit. b i c. 4. Bank prowadzić będzie tylko 1 (słownie jedno ) Konto dla danego Uczestnika. 6 Cashback i Podwyżka Pensji 1. Uczestnik, który spełnił warunki Promocji opisane w 4 ust.1 powyżej, nabędzie prawo do otrzymania Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji, jeżeli zostaną spełnione zasady opisane poniżej. 2. Zasady przyznania Cashbacku opisane są w poniższych punktach: 1) Do naliczenia wartości Cashbacku pod uwagę brane będą wyłącznie Transakcje Kartą zaksięgowane na Koncie do końca danego miesiąca w Czasie Trwania Promocji. 2) Warunkiem otrzymania Cashbacku jest zapewnienie Wpływu na Konto w każdym z miesięcy w Czasie Trwania Promocji w wysokości minimum 1 000,00 PLN rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia Konta. 3) W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika warunku opisanego w pkt 2 powyżej w dwóch następujących po sobie miesiącach, Uczestnik traci prawo do otrzymania Cashbacku. W sytuacji ponownego Wpływu na Konto Uczestnik otrzymuje prawo otrzymania Cashbacku w wysokości zgodnej z pkt 5 poniżej rozpoczynając od lit. a. 4) Przy ustalaniu wysokości Cashbacku nie będą brane pod uwagę Transakcje:

3 a. dla których punkt sprzedaży dokonał korekty lub zwrotu środków na Konto klienta w związku ze zwrotem produktu lub rezygnacją z usługi lub Transakcja została reklamowana przez klienta, b. dokonane przez osoby nieuprawnione do używania Karty, c. dokonane z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień umowy, d. typu Quasi Cash, czyli transakcje sprzedaży towaru lub usługi, które są bezpośrednio wymienialne na gotówkę (np. zakup czeków podróżnych, waluty, transakcje u brokerów ubezpieczeniowych, w tym internetowe), przekazy pieniężne (w tym internetowe), zakłady bukmacherskie, transakcje dokonane w kasynach (w tym w kasynach internetowych). 5) Wysokość Cashbacku wynosić będzie: a. 0,00% łącznej wartości Transakcji dokonanych w każdym z pierwszych trzech miesięcy od miesiąca kolejnego po miesiącu otwarcia Konta lub ponownego spełnienia warunków z pkt 2 powyżej; b. 1,00% łącznej wartości Transakcji dokonanych w każdym z kolejnych trzech miesięcy przypadających po okresie wskazanym w lit. a. powyżej; c. 2,00% łącznej wartości Transakcji dokonanych w każdym z pierwszych trzech miesięcy przypadających po okresie wskazanym w lit. b. powyżej; d. 3,00% łącznej wartości Transakcji dokonanych w każdym z pierwszych trzech i kolejnych miesięcy przypadających po okresie wskazanym w lit. c. powyżej. Przykład 1: Uczestnik dokonuje zawarcia umowy Konta w dniu 10 stycznia 2014 r.. Jeżeli spełniony zostanie warunek opisany w 6 ust. 2 pkt 2 w miesiącach lutym 2014 r., marcu 2014 r. oraz kwietniu 2014 r. wartość Cashbacku wynosi 0%. W następnych miesiącach, tj.: maju 2014 r., czerwcu 2014 r., lipcu 2014 r. naliczony zostanie Cashback w wysokości 1% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Analogicznie w miesiącach sierpniu 2014 r., wrześniu 2014 r. oraz październiku 2014 r. naliczony zostanie Cashback w wysokości 2% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym, a także w następnych miesiącach, tj.: listopadzie 2014 r., grudniu 2014 r. naliczony zostanie Cashback w wysokości 3% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Maksymalna kwota wypłaconego Cashbacku w każdym z miesięcy opisana została w 6 ust. 2 pkt. 6 poniżej. Dla Uczestników, którzy dokonywali Wpływów na inne konta osobiste w Banku od minimum trzech miesięcy, a dokonają zmiany obecnego rodzaju konta osobistego na Konto, wysokość Cashbacku liczona będzie z pominięciem pkt 5. lit. a. powyżej. Przykład 2: Uczestnik dokonuje zawarcia umowy Konta w dniu 10 stycznia 2014 r.. Jeżeli spełniony zostanie warunek opisany w 6 ust. 2 pkt 2 w miesiącach styczniu 2014 r., lutym 2014 r., marcu 2014 r. wartość Cashbacku wynosi będzie 1% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. W następnych miesiącach, tj.: kwietniu 2014 r., maju 2014 r., czerwcu 2014 r. naliczony zostanie Cashback w wysokości 2% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Analogicznie w miesiącach lipcu 2014 r., sierpniu 2014 r., wrześniu 2014 r. i kolejnych miesiącach naliczony zostanie Cashback w wysokości 3% łącznej wartości Transakcji dokonanych w danym miesiącu kalendarzowym. Maksymalna kwota wypłaconego Cashbacku w każdym z miesięcy opisana została w 6 ust. 2 pkt. 6 poniżej. 6) Łączna wysokość Cashbacku wypłacanego na Konto, niezależnie od liczby Kart wydanych do Konta, w każdym z miesięcy w całym Czasie Trwania Promocji, nie może przekroczyć kwoty 15,00 PLN. Wartość Cashbacku zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku. 7) Cashback wypłacony będzie na Konto Uczestnika w terminie do 25-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonywano Transakcji, pod warunkiem, że w dniu uznania kwotą Cashbacku, Konto Uczestnika nie zostało zamknięte lub umowa o prowadzenie Konta nie jest w okresie wypowiedzenia. 8) W przypadku Kont wspólnych Uczestnikami są obaj posiadacze Konta, przy czym wypłata Cashbacku na Konto wspólne może nastąpić tylko raz, niezależnie od tego czy działania jednego czy obu

4 współposiadaczy spowodowały spełnienie warunków Promocji. Transakcje wykonane wszystkimi Kartami wydanymi do danego Konta, zostaną zsumowane i od tej kwoty zostanie naliczony Cashback. 3. Zasady przyznania Podwyżki Pensji opisane są w poniższych punktach: 1) Do naliczenia wartości Podwyżki Pensji pod uwagę brane będą wyłącznie Wpływy zaksięgowane do końca danego miesiąca w Czasie Trwania Promocji. 2) Warunkiem otrzymania Podwyżki Pensji jest zapewnienie Wpływu na Konto w każdym z miesięcy w Czasie Trwania Promocji w wysokości minimum 1 000,00 PLN rozpoczynając od miesiąca następującego po miesiącu otwarcia Konta. 3) W przypadku nie spełnienia przez Uczestnika warunku opisanego w pkt 2 powyżej w dwóch następujących po sobie miesiącach, Uczestnik traci prawo do otrzymania Podwyżki Pensji. W sytuacji ponownego Wpływu na Konto Uczestnik otrzymuje prawo otrzymania Podwyżki Pensji w wysokości zgodnej z pkt 5 poniżej rozpoczynając od lit. a. 4) Przy ustalaniu wysokości Podwyżki Pensji, nie będą brane pod uwagę Wpływy: a. dokonane przez Uczestnika z innego rachunku bankowego, którego jest posiadaczem/współposiadaczem. 5) Wysokość Podwyżki Pensji wynosić będzie: a. 0,00% średniomiesięcznej wartości Wpływów w pierwszym trzymiesięcznym okresie od miesiąca kolejnego po miesiącu otwarcia Konta lub ponownego spełnienia warunków z pkt 2 powyżej; b. 1,00% średniomiesięcznej wartości Wpływów w kolejnym trzymiesięcznym okresie przypadającym po okresie wskazanym w lit. a powyżej; c. 2,00% średniomiesięcznej wartości Wpływów w kolejnym trzymiesięcznym okresie przypadającym po okresie wskazanym w lit. b powyżej; d. 3,00% średniomiesięcznej wartości Wpływów w kolejnych trzymiesięcznych okresach przepadających po okresie wskazanym w lit. c powyżej. Przykład 3: Uczestnik dokonuje zawarcia umowy Konta w dniu 10 stycznia 2014 r.. Jeżeli spełniony zostanie warunek opisany w 6 ust. 3 pkt 2 powyżej w miesiącach lutym 2014 r., marcu 2014 r. oraz kwietniu 2014 r. wartość Podwyżki Pensji wynosi 0%. W następnym okresie trzymiesięcznym, tj.: maju 2014 r., czerwcu 2014 r., lipcu 2014 r. naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 1% za łączny okres tych trzech miesięcy. Analogicznie w okresie trzech kolejnych miesięcy, tj.: miesiącach sierpniu 2014 r., wrześniu 2014 r. oraz październiku 2014 r. naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 2% za łączny okres tych trzech miesięcy, a także za okres trzech następnych miesięcy: listopadzie 2014 r., grudniu 2014 r., styczniu 2015 r. i kolejnych miesiącach naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 3% za łączny okres każdych kolejnych trzech miesięcy. Maksymalna kwota wypłaconej Podwyżki Pensji w każdym z trzymiesięcznych okresów opisana została w 6 ust. 3 pkt. 6 poniżej. Dla Uczestników, którzy dokonywali Wpływów na inne konta osobiste w Banku od minimum trzech miesięcy, a dokonają zmiany obecnego rodzaju konta osobistego na Konto wysokość Podwyżki Pensji liczona będzie z pominięciem pkt 5. lit. a. Przykład 4: Uczestnik dokonuje zawarcia umowy Konta w dniu 10 stycznia 2014 r.. Jeżeli spełniony zostanie warunek opisany w 6 ust. 3 pkt 2 powyżej w miesiącach styczniu 2014 r., lutym 2014 r., marcu 2014 r. naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 1% za łączny okres tych trzech miesięcy. W następnym okresie trzymiesięcznym tj. kwietniu 2014 r., maju 2014 r., czerwcu 2014 r. naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 2% za łączny okres tych trzech miesięcy. Analogicznie w okresie trzech kolejnych miesięcy, tj.: lipcu 2014 r., sierpniu 2014 r., wrześniu 2014 r. i kolejnych miesiącach naliczona zostanie Podwyżka Pensji w wysokości 3% za łączny okres każdych kolejnych trzech miesięcy. Maksymalna kwota wypłaconej Podwyżki Pensji w każdym z trzymiesięcznych okresów opisana została w 6 ust. 3 pkt. 6 poniżej. 6) Łączna wysokość Podwyżki Pensji wypłacanej na Konto, w każdym z trzymiesięcznych okresów w całym Czasie Trwania Promocji, nie może przekroczyć kwoty 40,00 PLN. Wartość Podwyżki Pensji zaokrąglana jest do dwóch miejsc po przecinku.

5 7) Podwyżka Pensji wypłacona będzie na Konto Uczestnika w terminie do 25-go dnia kalendarzowego każdego miesiąca następującego po trzymiesięcznym okresie, w którym dokonywano Wpływów, pod warunkiem, że w dniu uznania kwotą Podwyżki Pensji, Konto Uczestnika nie zostało zamknięte lub umowa o prowadzenie Konta nie jest w okresie wypowiedzenia. 8) W przypadku Kont wspólnych Uczestnikami są obaj posiadacze Konta, przy czym wypłata Podwyżki Pensji na Konto wspólne może nastąpić tylko raz. Niezależnie od faktu spełnienia warunków Promocji przez jednego czy obu współposiadaczy. Wpływy na dane Konto, zostaną zsumowane i od tej kwoty zostanie naliczona Podwyżka Pensji. 7 Reklamacje 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można składać w następujący sposób: a) osobiście - w każdej placówce Banku, przy czym wymaga to zachowania formy pisemnej; b) telefonicznie przez Centrum Telefoniczne; c) listownie, za pośrednictwem poczty do dowolnej placówki Banku lub przesyłając na adres Banku: Raiffeisen Bank Polska S.A., Wydział Relacji z Klientami i Reklamacji, ul. Fabryczna 5A, Warszawa, z dopiskiem Wygodne Zarabianie. 2. Uczestnik powinien zgłosić reklamację najszybciej jak to możliwe po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia, w celu umożliwienia rzetelnego rozpatrzenia reklamacji. 3. Bank rozpatruje reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od daty jej wpływu. Termin rozpatrzenia reklamacji może ulec przedłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku Bank poinformuje składającego reklamację o opóźnieniu w jej rozpatrywaniu oraz jego przyczynach. 4. Odpowiedź na reklamację Uczestnika przekazywana jest w formie pisemnej na ostatnio podany Bankowi przez Uczestnika adres korespondencyjny. 5. Bank zastrzega sobie prawo do innej formy kontaktu z Uczestnikiem ze względu na specyfikę rozpatrywanej reklamacji, np. telefonicznie lub w postaci wiadomości SMS na ostatni podany Bankowi przez Uczestnika numer telefonu komórkowego. Bank zastrzega sobie prawo do nagrywania rozmów telefonicznych przeprowadzanych z Uczestnikiem. 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od stanowiska Banku zawartego w odpowiedzi na reklamację. W takim przypadku Uczestnik może: a) skierować odwołanie bezpośrednio do Banku w sposób przewidziany dla składania reklamacji; lub, b) skorzystać z mediacji Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich (dotyczy roszczeń do wysokości złotych); lub, c) zgłosić się do Powiatowego/Miejskiego Rzecznika Konsumentów lub d) wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego. 7. Raiffeisen Bank Polska S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz - w sferze dotyczącej konsumentów także nadzorowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 8 Regulacje produktowe W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają postanowienia zawarte w Regulaminie Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. i odpowiednich umowach produktowych oraz przepisy powszechnie obowiązujące. 9 Postanowienia końcowe 1. Regulamin Promocji dostępny jest w placówkach Banku, Centrum Telefonicznym oraz na Stronie Internetowej Banku. Bank zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, jeśli zmiany treści Regulaminu nie będą miały wpływu na pogorszenie warunków, jakie obowiązywały na dzień przystąpienia Uczestnika do Promocji.

6 2. W zakresie opodatkowania Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji znajdą zastosowanie przepisy podatkowe obowiązujące w dacie wypłaty Cashbacku oraz/lub Podwyżki Pensji na rzecz Uczestnika. Bank doręczy Uczestnikowi informację podatkową PIT-8C chyba, że obowiązujące przepisy nie będą tego wymagać. 3. Administratorem danych zbieranych w celu wykonania postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 20. Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wglądu do swoich danych ich poprawy oraz usunięcia. 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z zapisami niniejszego Regulaminu lub udziałem w Promocji będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 5. Biorąc udział w Promocji Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji określone w niniejszym Regulaminie oraz na przetwarzanie jego danych osobowych przez Bank (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). 6. Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Promocji. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny. Regulamin obowiązuje od dnia r.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami

Regulamin sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami Regulamin sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami 1. Organizator oraz Cel Promocji 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej Wakacje z nagrodami (zwanej dalej Promocją ) jest Raiffeisen Bank Polska S.A. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sportowy zawrót głowy. Nazwa Konkursu

REGULAMIN KONKURSU Sportowy zawrót głowy. Nazwa Konkursu REGULAMIN KONKURSU Sportowy zawrót głowy 1 Nazwa Konkursu 1. Konkurs nosi nazwę: Sportowy Zawrót Głowy i zwany jest dalej Konkursem. 2. Organizator Konkursu wprowadza niniejszy Konkurs w celu zwiększenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej Zrób transakcje, odbierz bilet II

Regulamin sprzedaży premiowej Zrób transakcje, odbierz bilet II Regulamin sprzedaży premiowej Zrób transakcje, odbierz bilet II 1. Organizator oraz Cel Promocji 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej Zrób transakcje odbierz bilet II (zwaną dalej Promocją ) jest Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się sprzedaż premiowa z nagrodami ( Promocja ) Rodzinnie czyli korzystnie! ( Regulamin ). 2. Organizatorem Promocji Rodzinnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym III edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące:

Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące: Niniejszy dokument zawiera Zasady premiowania CashBack i inne promocje dla poszczególnych rodzajów kart płatniczych. obowiązujące: - do 30 czerwca 2017 r. (włącznie), oraz - od 1 lipca 2017 r. 1/5 Załącznik

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto

Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Regulamin promocji Promocja dla klientów nc+konto 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Promocja dla klientów nc+konto (

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku.

1. Do Promocji można przystąpić w terminie od dnia r. do r. 2. Promocja trwa od dnia roku do dnia roku. Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku Regulamin Promocji Premia dla aktywnych Klientów mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja Premia dla aktywnych Klientów mbanku, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym 1. Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym, zwana dalej Promocją organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji II edycja 100 zł na ZUS z mbiznes konto Standard Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji II edycja 100 zł na ZUS z mbiznes konto Standard Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji II edycja 100 zł na ZUS z mbiznes konto Standard Obowiązuje od 01.03.2017 r. do 31.03.2017 r. Strona 1 z 5 1. Organizator Promocji 1. Promocja 100 zł z mbiznes konto Standard, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające obowiązuje od 18.08.2016 roku do 30.06.2017 roku 1 Organizator Promocji 1. Promocja Konto podwójnie zarabiające, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Poleceń

Regulamin Programu Poleceń Regulamin Programu Poleceń 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin Programu Poleceń (dalej: Regulamin) określa zasady Programu Poleceń (dalej: Program). 2. Organizatorem Programu Poleceń jest Credit Agricole

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r.

Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort. Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. Regulamin Promocji 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort Obowiązuje od 01.10.2015 r. do 30.10.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 600 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE

REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE REGULAMIN PROMOCJI ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE 1. Organizator Promocji 1. Promocja ekonto ze zniżką na pakiet MS OFFICE, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS

Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Regulamin Promocji Kapitalne konto dla Klientów ZUS Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Zakres przedmiotowy Promocji 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków Promocji Kapitalne Konto

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 4/2016. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 4/2016. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 4/2016 Obowiązuje od 01.12.2016 r. do 28.02.2017 r. 1. Organizator Promocji 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 25 PLN taniej w Call Center. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji. 25 PLN taniej w Call Center. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji 25 PLN taniej w Call Center Obowiązuje od 20.09.2016 r. do 31.12.2016 r. 1 Regulamin Promocji 25 PLN taniej z Call Center 1 Organizator Promocji 1. Promocja 25 PLN taniej z Call Center,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata mobilna

Regulamin Promocji. Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna Regulamin Promocji Lokata mobilna I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata mobilna, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2017 Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2017 Obowiązuje od r. do r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2017 Obowiązuje od 3.03.2017 r. do 31.08.2017 r. str. 1 1. Organizator Programu 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym. Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach Statoil z Kredytem Odnawialnym Obowiązuje od 01.07.2015 r. do 03.08.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 100 zł zwrotu za zakupy na stacjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości Obowiązuje od 29.01.2016 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 900 zł na ZUS z

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla nowej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu Wygraj

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 30 dni z oprocentowaniem nominalnym 0%, bez prowizji za udzielenie z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 14.03.2016 r. do 12.04.2016 r. 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej

Regulamin Promocji. Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej Regulamin Promocji Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej 1 Regulamin Promocji Ubezpieczenia taniej o 200 złotych 1 Organizator Promocji 1. Promocja Ubezpieczenia nawet o 200 złotych taniej, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r.

Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r. Regulamin Promocji 900 zł na ZUS z mbiznes konto Start lub Komfort i aktywne korzystanie z mksięgowości Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.04.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 900 zł na ZUS z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro

Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro Regulamin Promocji Z mbankiem taniej na Allegro REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem taniej na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem taniej na Allegro zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 650 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 650 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 650 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 650 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 3/2015. Obowiązuje od 3.11.2015 r. do 31.12.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 3/2015. Obowiązuje od 3.11.2015 r. do 31.12.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 3/2015 Obowiązuje od 3.11.2015 r. do 31.12.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają:

2. O ile z kontekstu nie wynika co innego, określenia użyte w Regulaminie Programu Insignium (zwanym dalej Regulaminem ) oznaczają: REGULAMIN PROGRAMU INSIGNIUM (tekst jednolity z dnia 01.04.2014 r.) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia promocji Program Insignium (zwanej dalej Program Insignium ) organizowanej przez Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r.

Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. Regulamin Promocji Rodzina 500+ w mbanku. Obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.06.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja kredytu gotówkowego, odnawialnego, samochodowego i karty kredytowej dla osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji

Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę. 1 Organizator Promocji Regulamin Promocji LoKUJ gotówkę 1 Organizator Promocji 1. Promocja LoKUJ gotówkę, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile 1 Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady przeprowadzenia konkursu z nagrodami pod nazwą Doładuj telefon w BZWBK24 mobile.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kibicuj z Visa

Regulamin Konkursu Kibicuj z Visa Regulamin Konkursu Kibicuj z Visa 1 Organizator Konkurs o nazwie Kibicuj z Visa (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Raiffeisen Bank Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji Regulamin Promocji dla pracowników firmy T-Mobile Polska S. A. (dalej Promocja ) I. Organizator Promocji 1. Promocja organizowana jest przez BRE Bank SA - mbank z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wymarzone Zakupy. Nazwa Konkursu

REGULAMIN KONKURSU Wymarzone Zakupy. Nazwa Konkursu REGULAMIN KONKURSU Wymarzone Zakupy 1 Nazwa Konkursu 1. Konkurs nosi nazwę: Wymarzone Zakupy i zwany jest dalej Konkursem. 2. Organizator Konkursu wprowadza niniejszy Konkurs w celu zwiększenia atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego I. Organizator Promocji 1. Promocja Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok

REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok REGULAMIN PROMOCJI Spotify w prezencie na rok 1. Organizator Promocji 1. Promocja Spotify w prezencie na rok, organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback na stacjach benzynowych. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback na stacjach benzynowych. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback na stacjach benzynowych 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r.

Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro. Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. Regulamin Promocji Z mbankiem zyskuj na Allegro Obowiązuje od 13.07.2015 r. do 26.07.2015 r. REGULAMIN PROMOCJI Z mbankiem zyskuj na Allegro 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Z mbankiem zyskuj na Allegro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową.

REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. REGULAMIN OFERTY Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie oraz kartę kredytową. 1 ORGANIZATOR OFERTY 1. Organizatorem oferty Polacy wybierają Credit Agricole - przenieś limit w koncie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Skarby Jesieni. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji Skarby Jesieni. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Skarby Jesieni I. Organizator Promocji 1. Promocja Skarby Jesieni zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem. 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady akcji promocyjnej Nest Konto z Bonusem (dalej: Akcja ), której organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r.

Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego. Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. Regulamin Promocji 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego Obowiązuje od 21.05.2015 r. do 30.06.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 50% prowizji za udzielenie Kredytu Odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zimowa talia kart MasterCard. Nazwa Konkursu

REGULAMIN KONKURSU Zimowa talia kart MasterCard. Nazwa Konkursu REGULAMIN KONKURSU Zimowa talia kart MasterCard 1 Nazwa Konkursu 1. Konkurs nosi nazwę: Zimowa talia kart MasterCard i zwany jest dalej Konkursem. 2. Bank, o którym mowa w 2 poniżej wprowadza niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem. Obowiązuje od r. do r.

REGULAMIN PROMOCJI. MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem. Obowiązuje od r. do r. REGULAMIN PROMOCJI MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem Obowiązuje od 04.06.2013 r. do 31.01.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja MoneyBack - Wysokie Loty z mbankiem, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie"

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 04.07.2017 Spis treści Organizator... 2 Czas trwania... 2 Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę

Regulamin Promocji OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę Regulamin Promocji OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę REGULAMIN PROMOCJI OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę 1 ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja OC/AC w mbanku. Zatankuj i w drogę zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r.

Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego. Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. Regulamin promocji 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego Obowiązuje od 16.10.2014 r. do 17.11.2014 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja 0% prowizji za udzielenie kredytu odnawialnego, zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles&More + czytnik Kindle 4 gratis, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank 1 ORGANIZATOR 1.1 Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku. I. Organizator Promocji

Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku. I. Organizator Promocji Regulamin Promocji MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku I. Organizator Promocji 1. Promocja MasterCard Miles & More + czytnik Kindle 5 gratis od mbanku, zwana dalej Promocją organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013

Regulamin Promocji. Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 1 Regulamin Promocji Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec - 2013 I. Organizator Promocji 1. Promocja Lokata + Regularne Oszczędzanie Lipiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015. Obowiązuje od 15.06.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank edycja 1/2015 Obowiązuje od 15.06.2015 r. I. Organizator Promocji 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DO 150 ZŁ NA KONTO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin promocji (zwany dalej Regulaminem ) określa mechanizm, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Do 150 zł na konto (zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Promocji Otwórz Eurokonto i otrzymaj zwrot za zakupy zwanej dalej Promocją jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Bon 50 zł za transakcję za 200 zł - OBI 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 350 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 350 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 350 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 350 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Mobilni mają Lepiej

Regulamin Promocji Mobilni mają Lepiej Regulamin Promocji Mobilni mają Lepiej 1 Regulamin Promocji Mobilni mają Lepiej 1. Organizator Promocji 1. Promocja Mobilni mają Lepiej, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

I. Organizator Promocji

I. Organizator Promocji Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III Regulamin Promocji Obniżka oprocentowania do 8,99% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego III I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział 1 - Organizator...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści

REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści REGULAMIN Programu Pocztowe Korzyści Warszawa, lipiec 2017 r. 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo