ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A."

Transkrypt

1 ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. OFERTA INWESTYCYJNA GDYNIA 2003

2 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jest podmiotem zarządzającym o charakterze spółki użyteczności publicznej, odpowiedzialnej za właściwe gospodarowanie majątkiem portowym oraz planowanie rozwoju, poprzez poprawę stanu infrastruktury i tworzenie korzystnych warunków dla działalności operatorów portowych. Powołany w grudniu 1999 r. przez Skarb Państwa i Gminę Gdynia Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął działalność 1 stycznia 2000 r. W dniu 31 maja 2000r. ZMPG S.A. dokonał inkorporacji Spółki Port Gdynia Holding S.A., ze 100 % udziałem Skarbu Państwa, kontrolującej 6 portowych podmiotów operatorskich, 4 spółki pomocnicze oraz będącej udziałowcem kilku innych firm sektora transportu. Rozmieszczenie podmiotów gospodarczych na terenie Portu Gdynia zostało przedstawione na mapie na następnej stronie 1 - Basen jachtowy 2 - Strefa turystyczna 3 - DALMOR - PORT 4 - Stocznia Remontowa Nauta 5 - Petrolinvest - Terminal LPG 6 - BBM - Bałtycka Baza Masowa 7 - Zalądowienie terenu 8 - Morski Terminal Masowy Gdynia 9 - Tereny rozwojowe 10 - Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia 11 - Bałtycki Terminal Zbożowy 12 - Westway Terminal Poland Terminal ładunkow płynnych 13 - Terminal Ro-Ro 14 - SCANCEM - Terminal Cementowy 23 - Stocznia Marynarki Wojennej 24 - Tymczasowa baza przeładunku paliw płynnych 25 - Kuusamet - terminal złomu GDYNIA

3 15 - Stocznia Gdynia 16 - Wolny Obszar Gospodarczy 17 - Bałtycki Terminal Kontenerowy 18 - Terminal Promowy 19 - Baltic Auto Centre 20 Depot 21 - Zaplecze kontenerowe 22 - Tereny rozwojowe Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zarządza gruntami i infrastrukturą które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. W porcie można wyróżnić dwie główne sfery działalności: funkcje administracyjne, sprawowane głównie przez ZMPG S.A., Urząd Morski, Izbę Celną, Straż Graniczną oraz instytucje kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i inne, portową działalność operatorską i usługi towarzyszące, świadczone przez ponad 300 przedsiębiorstw, wśród których dominującą grupę ponad 200 firm stanowią spedytorzy i agenci statkowi. Port w Gdyni ma na przeważającym obszarze charakter portu handlowego i obsługuje wszystkie grupy ładunków: drobnicę konwencjonalną, ładunki skonteneryzowane, przewożone w technologii toczonej ro-ro, a także ładunki masowe, w tym węgiel, nawozy, chemikalia, zboża i pasze. GDYNIA

4 Port dysponuje wydzielonym, publicznym terminalem promowym, przyjmującym jednostki pasażersko-towarowe (linia Gdynia-Karlskrona), a w sezonie letnim obsługuje też znaczną liczbę dużych statków wycieczkowych (53 zawinięcia w 2002 r. i 79 planowane w 2003 r). Przewozy ładunków do i z Portu Gdynia wykonywane są głównie w ramach zorganizowanych linii żeglugowych bliskiego zasięgu (Morze Śródziemne, Europa Zachodnia i Basen Morza Bałtyckiego). Dominujące w Gdyni połączenia kontenerowe mają głównie charakter serwisów dowozowych, dostarczających ładunki do i z dużych portów europejskich, będących portami bazowymi dystrybucyjnymi dla oceanicznych serwisów kontenerowych. Szczegółowa mapa połączeń liniowych Portu Gdynia została przedstawiona w dalszej części opracowania. GDYNIA

5 Port Gdynia posiada stabilną pozycję w kraju i w Regionie Bałtyku, z tendencją do poprawy wyników w swoich głównych specjalizacjach, obsłudze ładunków skonteneryzowanych i ro-ro oraz promowego ruchu pasażersko-towarowego. Średni udział Gdyni w obrotach polskich portów morskich, wynoszący około 23 % (dane z 2002 roku), nie oddaje w pełni znaczenia gospodarczego portu, gdyż wynika ze stosunkowo niedużych obrotów towarami masowymi, zwłaszcza węgla (ok. 11% całości obrotów portowych) O sile portu gdyńskiego od lat stanowi obsługa wysokoprzetworzonych ładunków drobnicy, gdzie w ogólnym tonażu Gdynia uczestniczy w ponad 40 %, natomiast dominuje w przeładunkach kontenerowych z ponad 85 % udziałem w przeładunkach polskich portów (rok 2002). Dynamicznie rośnie obrót towarów i liczba pasażerów na linii promowej Gdynia Karlskrona. Udział linii w polskim rynku przewozów pasażerów przekracza 40 %, natomiast samochodów i towarów oscyluje wokół 30 %. Mocne strony Portu Gdynia można scharakteryzować następująco: 1. Korzystne położenie, na europejskim szlaku północ-południe, w korytarzu transportowym VI sieci TINA, w dużej aglomeracji miejskiej, na obszarze atrakcyjnym turystycznie i kulturowo. 2. Generalnie zadowalający stan infrastruktury, wygodny układ przestrzenny basenów i odpowiednie parametry nabrzeży. 3. Wyposażenie w nowoczesne terminale, szczególnie w zakresie obsługi kontenerów, ładunków ro-ro, zboża i nawozów, dysponujące wysokowydajnym potencjałem przeładunkowo-składowym i licznymi kontaktami rynkowymi, co przekłada się na dobry wizerunek portu wśród kontrahentów w Europie i na innych kontynentach (rozpoznawalne marki i możliwości poszczególnych terminali-spółek). 4. Posiadanie własnych środków finansowych na inwestycje i utrzymanie składników infrastruktury. Duże nakłady ponoszone na bieżąco przez podmiot zarządzający na poprawę stanu infrastruktury, w tym także dostawę mediów, sieć informatyczno-telekomunikacyjną i ochronę środowiska. 5. Wieloletnie tradycje i sprawność organizacyjna gdyńskich firm, dysponujących wysoko wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi, w zakresie służb operatorskich jak i administracji. GDYNIA

6 6. Sprzyjająca atmosfera i warunki dla inwestorów na terenach portowych. Utrzymanie wieloletnich, obustronnie korzystnych kontaktów handlowych z kontrahentami. 7. Komplementarność i wysoki standard usług na rzecz środków transportu i ładunków. Kompletność oferty podaży (doświadczeni spedytorzy, maklerzy, firmy kontrolne i rzeczoznawcze itp.). Niezwykle istotne dla rozwoju i możliwości inwestowania są następująco określone szanse Portu Gdynia: 1. Wykorzystanie dogodnego położenia w europejskim korytarzu transportowym Północ Południe (VI korytarz TINA), w szczególności poprzez aktywne działania na rzecz zwiększenia udziału portu w obsłudze wymiany handlowej Polski z krajami Morza Bałtyckiego. 2. Uczestnictwo w programach unijnych, wspierających rozwój żeglugi bliskiego zasięgu i poprzez to zwiększenie liczby lokalnych linii żeglugowych zawijających do Gdyni. 3. Utrzymanie silnych tradycji portu drobnicowego i kontenerowego poprzez zachowanie dotychczasowych, dobrych związków z armatorami i spedytorami opartych na profesjonalnej obsłudze i spełnianiu rosnących wymagań rynku. 4. Dalszy rozwój obsługi połączeń promowo-pasażerskich poprzez stwarzanie, wspólnie z Gminą Gdynia, udogodnień dla stale rosnącej liczby pasażerów oraz pojazdów towarowych i osobowych. Perspektywa rozbudowy potencjału promowo-pasażerskiego, zlokalizowanego w miejscu zapewniającym odpowiednią infrastrukturę hydrotechniczną i dogodny dostęp drogowy. 5. Efektywna współpraca z administracją rządową, samorządem wojewódzkim i Gminą Gdynia, a także z innymi organami administracji i instytucjami ważnymi dla funkcjonowania portu, umożliwiająca podejmowanie decyzji i pozyskiwanie środków finansowych na rzecz przedsięwzięć kluczowych dla rozwoju portu. 6. Aktywne i umiejętne przygotowywanie projektów rozwojowych w zakresie infrastruktury portowej i infrastruktury dostępu do portu ze wsparciem z funduszy europejskich, a poprzez to stwarzanie długookresowych możliwości rozwoju obrotu portowego i przyciąganie inwestorów i kapitału wzmacniającego otoczenie portu. 7. Konsekwentne prowadzenie przez podmiot zarządzający procesu prywatyzacji firm sfery usługowej portu, z troską o gwarancję inwestorów na rzecz rozwoju biznesu portowego. Dokument pn. Strategia Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015 w następujący sposób opisuje wizję rozwoju portu, misję Spółki ZMPG oraz główne priorytety działania: WIZJA ROZWOJU PORTU GDYNIA Utrzymywanie stabilnej i mocnej pozycji Portu w regionie bałtyckim, jako wiodącego w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem oraz liczne linie regularne żeglugi bliskiego zasięgu, połączenia promowe i żeglugę wycieczkową. Mocna pozycja portu będzie wynikała z zapewniania odpowiednich standardów bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków oraz standardów ochrony środowiska, a także stałej dbałości o wysoką sprawność i efektywność funkcjonowania portu. GDYNIA

7 MISJA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA Konsekwentne i stale udoskonalane działania, planowane w długim horyzoncie czasowym, w celu zapewniania warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju sektora usługowego Portu Gdynia, poprzez rozwój infrastruktury, wspieranie dobrych praktyk rynkowych i dbałość o dobro otoczenia społecznego. PRIORYTET PIERWSZY Planowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz lepszej dostępności portu od strony zaplecza, optymalnego wykorzystania terenów, infrastruktury i innych posiadanych zasobów, poprzez remonty, modernizacje, inwestycje i inne działania zgodne z potrzebami rynku, kierunkami rozwoju miasta, prowadzone po zasięgnięciu opinii właściwych władz oraz użytkowników portu. PRIORYTET DRUGI Utrzymanie mocnej pozycji Portu Gdynia w Regionie Bałtyckim i w ramach europejskiego korytarza transportowego Północ-Południe, jako nowoczesnego portu uniwersalnego, wyspecjalizowanego w obsłudze ładunków zjednostkowanych przewożonych przez kontenerowe serwisy dowozowe, linie ro-ro i promy. PRIORYTET TRZECI Realizacja procesów prywatyzacji i restrukturyzacji usługowych spółek zależnych, w celu pełnego rozdzielenia sfer zarządzania i eksploatacji, a także wzrostu siły kapitałowej i konkurencyjności sektora operatorskiego portu oraz kontynuacja restrukturyzacji organizacyjnokadrowej ZMPG. PRIORYTET CZWARTY Prowadzenie działań sprzyjających zapewnieniu szerokiej gamy, wysokiej jakości usług portowych, odpowiadających przepisom Unii Europejskiej i uznanym standardom międzynarodowym, sprzyjających korzystnym wynikom działalności podmiotu zarządzającego i firm operatorskich oraz rozwojowi portowego rynku pracy. Przewidywane kierunki rozwoju inwestycyjnego gdyńskiego portu, w oparciu o przyjętą wizję, misję i priorytety strategiczne oraz podstawowe cele zagospodarowania przestrzennego winny być zapewnione w następujący sposób : w części zachodniej portu kreowanie warunków do powstania nowych usług portowych w sferze handlowej (centrum dystrybucyjno-logistyczne dla obszaru przeładunków drobnicy skonteneryzowanej i promowej). Nowe inwestycje w Porcie Zachodnim będą realizowane obok już istniejącego Terminalu Kontenerowego i Bazy Promowej, z zachowaniem kryteriów funkcjonalnych tej części portu. GDYNIA

8 w części wschodniej portu funkcjonowanie istniejących terminali przeładunkowych, jak też uruchamianie nowych przedsięwzięć dla większego wykorzystania tych terminali. W tej części portu będą obsługiwane głównie ładunki drobnicowe (ro-ro i konwencjonalne), owoce, węgiel i inne ładunki masowe, produkty chemiczne. Odrębnym dużym przedsięwzięciem będzie docelowa lokalizacja terminalu promowego. Dla lepszego wykorzystania istniejącej przestrzeni portowej wystąpią potrzeby zmiany przeznaczenia niektórych nabrzeży, placów i magazynów lub całych wyróżnialnych obszarów terenowych. GDYNIA

9 Powyższe kierunki rozwoju przestrzennego będą realizowane przez prowadzenie następujących strategicznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych i inwestycyjnych: uczestniczenie w poprawie dostępu drogowego do portu; rewitalizacja układów kolejowych w porcie; docelowa lokalizacja terminalu promowego dwa warianty: Basen VIII lub Basen IV; rozwój Terminalu Ro-Ro Basen V z otoczeniem; rewitalizacja Basenu IV w kierunku tworzenia terminali specjalistycznych Nabrzeża: Indyjskie, Rotterdamskie, Polskie; modernizacja obsługi ładunkowej w Basenie III i rewitalizacja jego zaplecza; tereny rozwojowe w otoczeniu terminalu. Wymienione przedsięwzięcia determinują aktywizację działań wobec potencjalnych inwestorów w Porcie Gdynia. Podstawowym zamierzeniem w tej kwestii jest przyciąganie inwestycji związanych z podstawowymi funkcjami portu. Jednym z przykładów takich działań jest proces prywatyzacji spółek portowych, umożliwiający wejście inwestora w sprawdzony segment gospodarki, z perspektywą jego rozwoju. Najważniejszym obecnie procesem prywatyzacyjnym jest postępowanie wobec spółki Bałtycki Terminal Kontenerowy, które jest prawie zakończone dokonano wyboru oferenta. W przypadku sfinalizowania transakcji należy spodziewać się szerokich możliwości współpracy z inwestorem, dla ułatwienia której ZMPG S.A. proponuje dzierżawy terenów znajdujących się w pobliżu terminalu kontenerowego. Generalnie tereny te przeznaczone są dla rozwoju funkcji logistycznych w porcie gdyńskim, co pozwala na kreatywne podejście do ich zagospodarowania. Jednym z przykładów współpracy ZMPG S.A. w tym temacie są rozmowy dotyczące udziału w programie offsetowym polskiego rządu. Ich wynikiem może być stworzenie centrum logistycznego dla towarów handlu zagranicznego w zakresie offsetu firm Lockhead Martin czy Patria. Na końcu opracowania znajduje się szczegółowa lista terenów przeznaczonych do dzierżawy ich lokalizację można znaleźć na prezentowanych poniżej mapach. GDYNIA

10 Zgodnie z przyjętą procedurą i harmonogramem procesu prywatyzacji w następnej kolejności sprzedaż udziałów będzie dotyczyła następujących spółek zależnych ZMPG S.A.: Bałtycki Terminal Zbożowy, Portowy Zakład Zaopatrzenia, WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia oraz Portowy Zakład Transportu Transport. Aktualne informacje o procesie można uzyskać na stronie internetowej ZMPG S.A. Drugi ważny element rozwoju portu i związanej z tym współpracy wielu firm to ruch promowy. W związku ze znacznym rozwojem tego segmentu żeglugi w Polsce Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. planuje docelową rozbudowę infrastruktury promowej. Strategia Rozwoju zakłada dwie możliwości lokalizacji docelowego terminalu promowego tj. Basen VIII i Basen IV. W pierwszej lokalizacji istnieje już odpowiednia infrastruktura, która jest na bieżąco rozbudowywana. Jednak mimo planowanego zakończenia prac w 2004 roku dalszy rozwój ruchu promowego wymagałby kompleksowego zagospodarowania terenów ZMPG wokół Basenu VIII. O drugiej lokalizacji ZMPG S.A. myśli w kontekście znacznie większych potrzeb rozwojowych zarówno wobec ruchu promowego, jak i ładunków skonteneryzowanych. W takim układzie bowiem w Basenie VIII nie będą w stanie egzystować obie funkcje. Dlatego tereny dzisiejszej Bazy Promowej zostałyby zajęte pod rozwój terminalu kontenerowego, a ruch promowy znalazłby odpowiednią powierzchnię rozwojową przy nabrzeżach Fińskim i Polskim. Jak wspomniano wcześniej główne kierunki rozwoju determinują współpracę ZMPG S.A. z potencjalnymi inwestorami, ale specyfika działalności portu, skądinąd bardzo proinwestycyjnej, pozwala jedynie na długoletnie dzierżawienie terenów portowych, zapewniając stabilność inwestowania. Dzierżawa gruntów ZMPG S.A. powyżej 10 lat wymaga uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, jednakże ZMPG oferuje szeroką pomoc w kwestii starań administracyjnych. GDYNIA

11 Tabela w Porcie Gdynia Port Zachodni 1. Estakada północ Powierzchnia m 2 pomiędzy ul. J. Wiśniewskiego a placami samochodowymi Baltic Auto Center teren po likwidowanych ogródkach działkowych, nieutwardzony, nieuzbrojony teren z przeznaczeniem na centrum logistyczne, lekką produkcję i montaż, obsługę ładunków kontenerowych i promowych 2. Estakada południe Powierzchnia m 2 pomiędzy ul. J. Wiśniewskiego a ogrodzeniem posesji ul. J. Wiśniewskiego 27 (DEPOT) teren po likwidowanych ogródkach działkowych, nieutwardzony, nieuzbrojony teren z przeznaczeniem na centrum logistyczne, lekką produkcję i montaż, obsługę ładunków kontenerowych 3. Kontenerowa południe Powierzchnia m 2 teren ul. J. Wiśniewskiego 27, dojazd od ul. Kontenerowej teren nieutwardzony, możliwość doprowadzenia bocznicy kolejowej teren z przeznaczeniem na lekką produkcję i montaż 4. Kontenerowa zachód Powierzchnia m 2 teren przy ul. Kontenerowej pomiędzy posesją firmy TREFL, a układem kolejowym do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego teren nieutwardzony, możliwość doprowadzenia bocznicy kolejowej teren z przeznaczeniem na lekką produkcję i montaż 5. Kontenerowa Depot Powierzchnia m 2 teren przy ul. Kontenerowej. była baza transportowa Hydrobudowy, teren utwardzony teren z przeznaczeniem na centrum logistyczne, lekką produkcję i montaż, obsługę ładunków kontenerowych i promowych 6. Kontenerowa północ Powierzchnia m 2 Teren przy ul. Kontenerowej. Zaplecze postojowe, teren utwardzony Teren z przeznaczeniem na centrum logistyczne, lekką produkcje i montaż, obsługę ładunków kontenerowych i promowych 7. Kontenerowa wschód Powierzchnia m 2 ul. J. Wiśniewskiego 31 Budynek biurowy tymczasowy z parkingiem oraz częściowo nieutwardzony teren Funkcje biurowe i pomocnicze dla terminalu kontenerowego, bazy promowej lub centrum dystrybucyjno-logistycznego, możliwość wyburzenia budynku GDYNIA

12 Port Wschodni 8. Plac przyczep Powierzchnia m 2 al. Solidarności 2 Teren utwardzony, były plac przyczep, w sąsiedztwie bocznice kolejowe Plac składowo-manewrowy, lekka produkcja, montaż, centrum dystrybucyjnologistyczne dla terminalu drobnicowego i Ro-Ro 9. Plac XXVI Powierzchnia m 2 Plac przy ulicy Polskiej 32, graniczy z ul. Czechosłowacką i Al. Solidarności teren utwardzony, uzbrojony plac składowo-manewrowy, lekka produkcja, montaż, centrum dystrybucyjnologistyczne dla terminalu drobnicowego i Ro-Ro 10. Polska 30 Powierzchnia m 2 ul. Polska 30 i 28 dwa budynki murowane, wiaty zamknięte o konstrukcji stalowej, plac utwardzony, uzbrojony plac składowo-manewrowy, lekka produkcja, montaż, centrum dystrybucyjnologistyczne dla terminalu drobnicowego i Ro-Ro 11. Magazyn 6 Powierzchnia magazyn: m 2 Nab. Polskie, ul. Polska 18 budynek magazynu nr 6, konstrukcja budynku murowana, stan dobry, dach do wymiany, przyległy teren uzbrojony w tory kolejowe obrót portowo-morski, funkcje dystrybucyjno-logistyczne 12. Nabrzeże Belgijskie Powierzchnia m 2 Nabrzeże Belgijskie teren nieutwardzony (niedawno odzyskany z kanału portowego), otoczony z trzech stron nabrzeżami (czołowe tylko postojowe dla mniejszych jednostek) obrót portowo-morski 13. Willa Powierzchnia m 2 ul. Chrzanowskiego 8, 6 i 4a teren utwardzony, uzbrojony, budynek willowy do remontu, budynki jednokondygnacyjne baraki, w sąsiedztwie bocznice kolejowe lekka produkcja, montaż, zaplecze biurowe i pomocnicze, budynek willowy do przystosowania do funkcji reprezentacyjnych (pod opieką konserwatora zabytków), funkcje dystrybucyjno-logistyczne 14. Węglowa 20 Powierzchnia teren A 6700 m 2 + teren B 1100 m 2 ul. Węglowa, w pobliżu centrum miasta dwa obszary przedzielone drogą dojazdową (pow. j.w.) budynki o konstrukcji lekkiej (do wyburzenia lub remontu kapitalnego) nieuciążliwe funkcje przemysłowo-składowe, funkcje biurowe i reprezentacyjne, funkcje dystrybucyjno-logistyczne GDYNIA

13 15. Nabrzeże USA wschód Powierzchnia m 2 Nab. Stanów Zjednoczonych teren po magazynie 14, w trakcie utwardzania i uzbrajania, skomunikowany drogowo i kolejowo funkcje składowe, ograniczony sposób i czas użytkowania ze względu na przyszły rozwój Terminalu Ro-Ro 16. Waga kolejowa Powierzchnia m 2 Miedzytorze, na przedłużeniu ul. Węglowej Teren po zlikwidowanej wadze kolejowej, teren nieutwardzony, dostęp do linii kolejowej do określenia przy analizach dla obszaru Międzytorza 17. Nabrzeże Węgierskie - zachód Powierzchnia m 2 Nab. Węgierskie utwardzony i uzbrojony plac składowy, funkcje składowe z dostępem do nabrzeża, ewentualny przyszły rozwój Terminalu Ro-Ro 18. Bolszewo Powierzchnia m 2 miejscowość Bolszewo 30 km od centrum Gdyni w stronę Szczecina uzbrojony i częściowo utwardzony teren z kilkoma budowlami (łącznie ok m 2 ), bocznica kolejowa funkcje przemysłowe, składowe, dystrybucyjno-logistyczne Opracował Dział Planowania Rozwoju Portu, ZMPG S.A. GDYNIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA E C G O R B I T A L spółka z o.o., rok załoŝenia 1989 NIP: 584-025-39-12, Regon: 008304432; kapitał zakładowy 80 000 PLN Nr rejestru sądowego KRS 0000176245 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) WARSZAWA, LIPIEC 2013 R. 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU 1 Załącznik do Uchwały Nr Rady Ministrów z dnia 2008 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MASTER PLAN DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Opracowanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6

Spis treści. Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Raport Roczny 2007 Spis treści Prezentacja Firma 4 Zarząd i Dyrekcja 5 Rada Nadzorcza 6 Wprowadzenie Charakterystyka 8 Prywatyzacja 9 Zatrudnienie 11 Wydarzenia 11 Integracja z Unią Europejską 18 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze Załącznik nr 1 do Uchwały nr 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze GDAŃSK 2013 2 SPIS TREŚCI Wykaz użytych

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Załącznik do Uchwały Nr 328/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka wolnych obszarów celnych

Charakterystyka wolnych obszarów celnych Paweł Zalewski Charakterystyka wolnych obszarów celnych Obecnie w Polsce funkcjonuje siedem wolnych obszarów celnych- w Gliwicach, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Okęcie, gminie Terespol, Gdańsku, w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ

GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ KIN-4101-003-00/2014 Nr ewid. 195/2014/P/14/031/KIN Informacja o wynikach kontroli GOSPODARKA FINANSOWA I INWESTYCYJNA PORTÓW MORSKICH O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI NARODOWEJ DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020

Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej. do roku 2020 MIĘDZYRESORTOWY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI MORSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Projekt Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 Warszawa, 2013 Nadmorskie położenie Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym. Andrzej Montwiłł

Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym. Andrzej Montwiłł Znaczenie portów pasa Le Havre - Hamburg w europejskim systemie transportowym Andrzej Montwiłł Szczecin, 2010 1 Dr inż. Andrzej Montwiłł Zakład Organizacji i Zarządzania Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2

Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne infrastruktury transportowej w Polsce część 2 Transport w Logistycznych Łańcuchach Dostaw wykład 03 Podstawowe parametry technicznoeksploatacyjne układu sieci infrastruktury transportowej w Polsce część 2 dr Adam Salomon Katedra Transportu i Logistyki

Bardziej szczegółowo

Lublin, czerwiec 2013 r.

Lublin, czerwiec 2013 r. Analiza obszaru aglomeracji miasta Lublin w zakresie rozwoju bazy usług logistycznych i nowoczesnych powierzchni magazynowych w odniesieniu do zapotrzebowania rynku lokalnego i ruchu transgranicznego Lublin,

Bardziej szczegółowo

Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ

Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ Nr 4/5/2013 MINISTERSTWO FINANSÓW SŁUŻBA CELNA WARSZAWA 2013 ISSN 1230-9087 SŁUŻBA CELNA NA GRANICY MORSKIEJ REDAKCJA Redaktor naczelny: Witold Lisicki Sekretarz redakcji: Beata Zuba Marcin Woźniczko PROJEKT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu rozszerzonego dokumentu pn. "Zintegrowany Plan Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miasta Gdyni

Bardziej szczegółowo

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW

PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Andrzej TUBIELEWICZ *, Marcin FORKIEWICZ * PORTY MORSKIE JAKO ELEMENT INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ŁAŃCUCHA DOSTAW Streszczenie W morsko-lądowych łańcuchach transportowych logistyczne procesy integracyjne

Bardziej szczegółowo

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4.1. Wprowadzenie Istotnymi czynnikami warunkującymi stan środowiska jest rozwój gospodarczy i społeczny województwa. Zatem, aby

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 2020 PROJEKT

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 2020 PROJEKT REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 2020 PROJEKT 8 KWIETNIA 2014 R. SPIS TREŚCI SEKCJA 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘUNIJNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1)

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 (wersja 5.1) Załącznik nr 1 do Uchwały nr 655/327/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 10 kwietnia 2014 r. Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie

Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports SWP 3.3.x Analiza potencjału wielkości transportu wodnego na obszarze Polski, generowanego przez porty śródlądowe jak i morskie Report on the potential waterborne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.)

DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. (z perspektywą do 2030 r.) MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DOKUMENT IMPLEMENTACYJNY DO STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 R. Warszawa, grudzień 2013 r. Strona 0 z 109 Spis treści Wykaz skrótów......3 1. Wstęp... 3 1.1. Ujęcie

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły

Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports WP4 Analiza uwarunkowań inwestycyjnych Dolnej Wisły Autorzy: Woś K., Wiśnicki B., Jędrzychowski K., Jędrzychowski H. Partner: Mazovia Development Agency Plc Miejsce&Data:

Bardziej szczegółowo

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2014 z dnia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju PROJEKT Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020 Departament Dróg i Autostrad 4 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 DLA MIASTA ZIELONEJ GÓRY I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z MIASTEM ZIELONA GÓRA POROZUMIENIA W SPRAWIE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo