ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A."

Transkrypt

1 ZARZĄD MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. OFERTA INWESTYCYJNA GDYNIA 2003

2 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jest podmiotem zarządzającym o charakterze spółki użyteczności publicznej, odpowiedzialnej za właściwe gospodarowanie majątkiem portowym oraz planowanie rozwoju, poprzez poprawę stanu infrastruktury i tworzenie korzystnych warunków dla działalności operatorów portowych. Powołany w grudniu 1999 r. przez Skarb Państwa i Gminę Gdynia Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął działalność 1 stycznia 2000 r. W dniu 31 maja 2000r. ZMPG S.A. dokonał inkorporacji Spółki Port Gdynia Holding S.A., ze 100 % udziałem Skarbu Państwa, kontrolującej 6 portowych podmiotów operatorskich, 4 spółki pomocnicze oraz będącej udziałowcem kilku innych firm sektora transportu. Rozmieszczenie podmiotów gospodarczych na terenie Portu Gdynia zostało przedstawione na mapie na następnej stronie 1 - Basen jachtowy 2 - Strefa turystyczna 3 - DALMOR - PORT 4 - Stocznia Remontowa Nauta 5 - Petrolinvest - Terminal LPG 6 - BBM - Bałtycka Baza Masowa 7 - Zalądowienie terenu 8 - Morski Terminal Masowy Gdynia 9 - Tereny rozwojowe 10 - Bałtycki Terminal Drobnicowy Gdynia 11 - Bałtycki Terminal Zbożowy 12 - Westway Terminal Poland Terminal ładunkow płynnych 13 - Terminal Ro-Ro 14 - SCANCEM - Terminal Cementowy 23 - Stocznia Marynarki Wojennej 24 - Tymczasowa baza przeładunku paliw płynnych 25 - Kuusamet - terminal złomu GDYNIA

3 15 - Stocznia Gdynia 16 - Wolny Obszar Gospodarczy 17 - Bałtycki Terminal Kontenerowy 18 - Terminal Promowy 19 - Baltic Auto Centre 20 Depot 21 - Zaplecze kontenerowe 22 - Tereny rozwojowe Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. zarządza gruntami i infrastrukturą które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia r. W porcie można wyróżnić dwie główne sfery działalności: funkcje administracyjne, sprawowane głównie przez ZMPG S.A., Urząd Morski, Izbę Celną, Straż Graniczną oraz instytucje kontroli sanitarnej, weterynaryjnej i inne, portową działalność operatorską i usługi towarzyszące, świadczone przez ponad 300 przedsiębiorstw, wśród których dominującą grupę ponad 200 firm stanowią spedytorzy i agenci statkowi. Port w Gdyni ma na przeważającym obszarze charakter portu handlowego i obsługuje wszystkie grupy ładunków: drobnicę konwencjonalną, ładunki skonteneryzowane, przewożone w technologii toczonej ro-ro, a także ładunki masowe, w tym węgiel, nawozy, chemikalia, zboża i pasze. GDYNIA

4 Port dysponuje wydzielonym, publicznym terminalem promowym, przyjmującym jednostki pasażersko-towarowe (linia Gdynia-Karlskrona), a w sezonie letnim obsługuje też znaczną liczbę dużych statków wycieczkowych (53 zawinięcia w 2002 r. i 79 planowane w 2003 r). Przewozy ładunków do i z Portu Gdynia wykonywane są głównie w ramach zorganizowanych linii żeglugowych bliskiego zasięgu (Morze Śródziemne, Europa Zachodnia i Basen Morza Bałtyckiego). Dominujące w Gdyni połączenia kontenerowe mają głównie charakter serwisów dowozowych, dostarczających ładunki do i z dużych portów europejskich, będących portami bazowymi dystrybucyjnymi dla oceanicznych serwisów kontenerowych. Szczegółowa mapa połączeń liniowych Portu Gdynia została przedstawiona w dalszej części opracowania. GDYNIA

5 Port Gdynia posiada stabilną pozycję w kraju i w Regionie Bałtyku, z tendencją do poprawy wyników w swoich głównych specjalizacjach, obsłudze ładunków skonteneryzowanych i ro-ro oraz promowego ruchu pasażersko-towarowego. Średni udział Gdyni w obrotach polskich portów morskich, wynoszący około 23 % (dane z 2002 roku), nie oddaje w pełni znaczenia gospodarczego portu, gdyż wynika ze stosunkowo niedużych obrotów towarami masowymi, zwłaszcza węgla (ok. 11% całości obrotów portowych) O sile portu gdyńskiego od lat stanowi obsługa wysokoprzetworzonych ładunków drobnicy, gdzie w ogólnym tonażu Gdynia uczestniczy w ponad 40 %, natomiast dominuje w przeładunkach kontenerowych z ponad 85 % udziałem w przeładunkach polskich portów (rok 2002). Dynamicznie rośnie obrót towarów i liczba pasażerów na linii promowej Gdynia Karlskrona. Udział linii w polskim rynku przewozów pasażerów przekracza 40 %, natomiast samochodów i towarów oscyluje wokół 30 %. Mocne strony Portu Gdynia można scharakteryzować następująco: 1. Korzystne położenie, na europejskim szlaku północ-południe, w korytarzu transportowym VI sieci TINA, w dużej aglomeracji miejskiej, na obszarze atrakcyjnym turystycznie i kulturowo. 2. Generalnie zadowalający stan infrastruktury, wygodny układ przestrzenny basenów i odpowiednie parametry nabrzeży. 3. Wyposażenie w nowoczesne terminale, szczególnie w zakresie obsługi kontenerów, ładunków ro-ro, zboża i nawozów, dysponujące wysokowydajnym potencjałem przeładunkowo-składowym i licznymi kontaktami rynkowymi, co przekłada się na dobry wizerunek portu wśród kontrahentów w Europie i na innych kontynentach (rozpoznawalne marki i możliwości poszczególnych terminali-spółek). 4. Posiadanie własnych środków finansowych na inwestycje i utrzymanie składników infrastruktury. Duże nakłady ponoszone na bieżąco przez podmiot zarządzający na poprawę stanu infrastruktury, w tym także dostawę mediów, sieć informatyczno-telekomunikacyjną i ochronę środowiska. 5. Wieloletnie tradycje i sprawność organizacyjna gdyńskich firm, dysponujących wysoko wykwalifikowanymi zasobami ludzkimi, w zakresie służb operatorskich jak i administracji. GDYNIA

6 6. Sprzyjająca atmosfera i warunki dla inwestorów na terenach portowych. Utrzymanie wieloletnich, obustronnie korzystnych kontaktów handlowych z kontrahentami. 7. Komplementarność i wysoki standard usług na rzecz środków transportu i ładunków. Kompletność oferty podaży (doświadczeni spedytorzy, maklerzy, firmy kontrolne i rzeczoznawcze itp.). Niezwykle istotne dla rozwoju i możliwości inwestowania są następująco określone szanse Portu Gdynia: 1. Wykorzystanie dogodnego położenia w europejskim korytarzu transportowym Północ Południe (VI korytarz TINA), w szczególności poprzez aktywne działania na rzecz zwiększenia udziału portu w obsłudze wymiany handlowej Polski z krajami Morza Bałtyckiego. 2. Uczestnictwo w programach unijnych, wspierających rozwój żeglugi bliskiego zasięgu i poprzez to zwiększenie liczby lokalnych linii żeglugowych zawijających do Gdyni. 3. Utrzymanie silnych tradycji portu drobnicowego i kontenerowego poprzez zachowanie dotychczasowych, dobrych związków z armatorami i spedytorami opartych na profesjonalnej obsłudze i spełnianiu rosnących wymagań rynku. 4. Dalszy rozwój obsługi połączeń promowo-pasażerskich poprzez stwarzanie, wspólnie z Gminą Gdynia, udogodnień dla stale rosnącej liczby pasażerów oraz pojazdów towarowych i osobowych. Perspektywa rozbudowy potencjału promowo-pasażerskiego, zlokalizowanego w miejscu zapewniającym odpowiednią infrastrukturę hydrotechniczną i dogodny dostęp drogowy. 5. Efektywna współpraca z administracją rządową, samorządem wojewódzkim i Gminą Gdynia, a także z innymi organami administracji i instytucjami ważnymi dla funkcjonowania portu, umożliwiająca podejmowanie decyzji i pozyskiwanie środków finansowych na rzecz przedsięwzięć kluczowych dla rozwoju portu. 6. Aktywne i umiejętne przygotowywanie projektów rozwojowych w zakresie infrastruktury portowej i infrastruktury dostępu do portu ze wsparciem z funduszy europejskich, a poprzez to stwarzanie długookresowych możliwości rozwoju obrotu portowego i przyciąganie inwestorów i kapitału wzmacniającego otoczenie portu. 7. Konsekwentne prowadzenie przez podmiot zarządzający procesu prywatyzacji firm sfery usługowej portu, z troską o gwarancję inwestorów na rzecz rozwoju biznesu portowego. Dokument pn. Strategia Rozwoju Portu Gdynia do roku 2015 w następujący sposób opisuje wizję rozwoju portu, misję Spółki ZMPG oraz główne priorytety działania: WIZJA ROZWOJU PORTU GDYNIA Utrzymywanie stabilnej i mocnej pozycji Portu w regionie bałtyckim, jako wiodącego w obsłudze ładunków drobnicowych, w tym głównie zjednostkowanych, przewożonych w kontenerach i w systemie ro-ro, w oparciu o rozwiniętą sieć połączeń multimodalnych z zapleczem oraz liczne linie regularne żeglugi bliskiego zasięgu, połączenia promowe i żeglugę wycieczkową. Mocna pozycja portu będzie wynikała z zapewniania odpowiednich standardów bezpieczeństwa obsługi osób i ładunków oraz standardów ochrony środowiska, a także stałej dbałości o wysoką sprawność i efektywność funkcjonowania portu. GDYNIA

7 MISJA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA Konsekwentne i stale udoskonalane działania, planowane w długim horyzoncie czasowym, w celu zapewniania warunków do stabilnego i zrównoważonego rozwoju sektora usługowego Portu Gdynia, poprzez rozwój infrastruktury, wspieranie dobrych praktyk rynkowych i dbałość o dobro otoczenia społecznego. PRIORYTET PIERWSZY Planowanie i realizacja przedsięwzięć na rzecz lepszej dostępności portu od strony zaplecza, optymalnego wykorzystania terenów, infrastruktury i innych posiadanych zasobów, poprzez remonty, modernizacje, inwestycje i inne działania zgodne z potrzebami rynku, kierunkami rozwoju miasta, prowadzone po zasięgnięciu opinii właściwych władz oraz użytkowników portu. PRIORYTET DRUGI Utrzymanie mocnej pozycji Portu Gdynia w Regionie Bałtyckim i w ramach europejskiego korytarza transportowego Północ-Południe, jako nowoczesnego portu uniwersalnego, wyspecjalizowanego w obsłudze ładunków zjednostkowanych przewożonych przez kontenerowe serwisy dowozowe, linie ro-ro i promy. PRIORYTET TRZECI Realizacja procesów prywatyzacji i restrukturyzacji usługowych spółek zależnych, w celu pełnego rozdzielenia sfer zarządzania i eksploatacji, a także wzrostu siły kapitałowej i konkurencyjności sektora operatorskiego portu oraz kontynuacja restrukturyzacji organizacyjnokadrowej ZMPG. PRIORYTET CZWARTY Prowadzenie działań sprzyjających zapewnieniu szerokiej gamy, wysokiej jakości usług portowych, odpowiadających przepisom Unii Europejskiej i uznanym standardom międzynarodowym, sprzyjających korzystnym wynikom działalności podmiotu zarządzającego i firm operatorskich oraz rozwojowi portowego rynku pracy. Przewidywane kierunki rozwoju inwestycyjnego gdyńskiego portu, w oparciu o przyjętą wizję, misję i priorytety strategiczne oraz podstawowe cele zagospodarowania przestrzennego winny być zapewnione w następujący sposób : w części zachodniej portu kreowanie warunków do powstania nowych usług portowych w sferze handlowej (centrum dystrybucyjno-logistyczne dla obszaru przeładunków drobnicy skonteneryzowanej i promowej). Nowe inwestycje w Porcie Zachodnim będą realizowane obok już istniejącego Terminalu Kontenerowego i Bazy Promowej, z zachowaniem kryteriów funkcjonalnych tej części portu. GDYNIA

8 w części wschodniej portu funkcjonowanie istniejących terminali przeładunkowych, jak też uruchamianie nowych przedsięwzięć dla większego wykorzystania tych terminali. W tej części portu będą obsługiwane głównie ładunki drobnicowe (ro-ro i konwencjonalne), owoce, węgiel i inne ładunki masowe, produkty chemiczne. Odrębnym dużym przedsięwzięciem będzie docelowa lokalizacja terminalu promowego. Dla lepszego wykorzystania istniejącej przestrzeni portowej wystąpią potrzeby zmiany przeznaczenia niektórych nabrzeży, placów i magazynów lub całych wyróżnialnych obszarów terenowych. GDYNIA

9 Powyższe kierunki rozwoju przestrzennego będą realizowane przez prowadzenie następujących strategicznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych i inwestycyjnych: uczestniczenie w poprawie dostępu drogowego do portu; rewitalizacja układów kolejowych w porcie; docelowa lokalizacja terminalu promowego dwa warianty: Basen VIII lub Basen IV; rozwój Terminalu Ro-Ro Basen V z otoczeniem; rewitalizacja Basenu IV w kierunku tworzenia terminali specjalistycznych Nabrzeża: Indyjskie, Rotterdamskie, Polskie; modernizacja obsługi ładunkowej w Basenie III i rewitalizacja jego zaplecza; tereny rozwojowe w otoczeniu terminalu. Wymienione przedsięwzięcia determinują aktywizację działań wobec potencjalnych inwestorów w Porcie Gdynia. Podstawowym zamierzeniem w tej kwestii jest przyciąganie inwestycji związanych z podstawowymi funkcjami portu. Jednym z przykładów takich działań jest proces prywatyzacji spółek portowych, umożliwiający wejście inwestora w sprawdzony segment gospodarki, z perspektywą jego rozwoju. Najważniejszym obecnie procesem prywatyzacyjnym jest postępowanie wobec spółki Bałtycki Terminal Kontenerowy, które jest prawie zakończone dokonano wyboru oferenta. W przypadku sfinalizowania transakcji należy spodziewać się szerokich możliwości współpracy z inwestorem, dla ułatwienia której ZMPG S.A. proponuje dzierżawy terenów znajdujących się w pobliżu terminalu kontenerowego. Generalnie tereny te przeznaczone są dla rozwoju funkcji logistycznych w porcie gdyńskim, co pozwala na kreatywne podejście do ich zagospodarowania. Jednym z przykładów współpracy ZMPG S.A. w tym temacie są rozmowy dotyczące udziału w programie offsetowym polskiego rządu. Ich wynikiem może być stworzenie centrum logistycznego dla towarów handlu zagranicznego w zakresie offsetu firm Lockhead Martin czy Patria. Na końcu opracowania znajduje się szczegółowa lista terenów przeznaczonych do dzierżawy ich lokalizację można znaleźć na prezentowanych poniżej mapach. GDYNIA

10 Zgodnie z przyjętą procedurą i harmonogramem procesu prywatyzacji w następnej kolejności sprzedaż udziałów będzie dotyczyła następujących spółek zależnych ZMPG S.A.: Bałtycki Terminal Zbożowy, Portowy Zakład Zaopatrzenia, WUŻ Przedsiębiorstwo Usług Żeglugowych i Portowych Gdynia oraz Portowy Zakład Transportu Transport. Aktualne informacje o procesie można uzyskać na stronie internetowej ZMPG S.A. Drugi ważny element rozwoju portu i związanej z tym współpracy wielu firm to ruch promowy. W związku ze znacznym rozwojem tego segmentu żeglugi w Polsce Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. planuje docelową rozbudowę infrastruktury promowej. Strategia Rozwoju zakłada dwie możliwości lokalizacji docelowego terminalu promowego tj. Basen VIII i Basen IV. W pierwszej lokalizacji istnieje już odpowiednia infrastruktura, która jest na bieżąco rozbudowywana. Jednak mimo planowanego zakończenia prac w 2004 roku dalszy rozwój ruchu promowego wymagałby kompleksowego zagospodarowania terenów ZMPG wokół Basenu VIII. O drugiej lokalizacji ZMPG S.A. myśli w kontekście znacznie większych potrzeb rozwojowych zarówno wobec ruchu promowego, jak i ładunków skonteneryzowanych. W takim układzie bowiem w Basenie VIII nie będą w stanie egzystować obie funkcje. Dlatego tereny dzisiejszej Bazy Promowej zostałyby zajęte pod rozwój terminalu kontenerowego, a ruch promowy znalazłby odpowiednią powierzchnię rozwojową przy nabrzeżach Fińskim i Polskim. Jak wspomniano wcześniej główne kierunki rozwoju determinują współpracę ZMPG S.A. z potencjalnymi inwestorami, ale specyfika działalności portu, skądinąd bardzo proinwestycyjnej, pozwala jedynie na długoletnie dzierżawienie terenów portowych, zapewniając stabilność inwestowania. Dzierżawa gruntów ZMPG S.A. powyżej 10 lat wymaga uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa, jednakże ZMPG oferuje szeroką pomoc w kwestii starań administracyjnych. GDYNIA

11 Tabela w Porcie Gdynia Port Zachodni 1. Estakada północ Powierzchnia m 2 pomiędzy ul. J. Wiśniewskiego a placami samochodowymi Baltic Auto Center teren po likwidowanych ogródkach działkowych, nieutwardzony, nieuzbrojony teren z przeznaczeniem na centrum logistyczne, lekką produkcję i montaż, obsługę ładunków kontenerowych i promowych 2. Estakada południe Powierzchnia m 2 pomiędzy ul. J. Wiśniewskiego a ogrodzeniem posesji ul. J. Wiśniewskiego 27 (DEPOT) teren po likwidowanych ogródkach działkowych, nieutwardzony, nieuzbrojony teren z przeznaczeniem na centrum logistyczne, lekką produkcję i montaż, obsługę ładunków kontenerowych 3. Kontenerowa południe Powierzchnia m 2 teren ul. J. Wiśniewskiego 27, dojazd od ul. Kontenerowej teren nieutwardzony, możliwość doprowadzenia bocznicy kolejowej teren z przeznaczeniem na lekką produkcję i montaż 4. Kontenerowa zachód Powierzchnia m 2 teren przy ul. Kontenerowej pomiędzy posesją firmy TREFL, a układem kolejowym do Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego teren nieutwardzony, możliwość doprowadzenia bocznicy kolejowej teren z przeznaczeniem na lekką produkcję i montaż 5. Kontenerowa Depot Powierzchnia m 2 teren przy ul. Kontenerowej. była baza transportowa Hydrobudowy, teren utwardzony teren z przeznaczeniem na centrum logistyczne, lekką produkcję i montaż, obsługę ładunków kontenerowych i promowych 6. Kontenerowa północ Powierzchnia m 2 Teren przy ul. Kontenerowej. Zaplecze postojowe, teren utwardzony Teren z przeznaczeniem na centrum logistyczne, lekką produkcje i montaż, obsługę ładunków kontenerowych i promowych 7. Kontenerowa wschód Powierzchnia m 2 ul. J. Wiśniewskiego 31 Budynek biurowy tymczasowy z parkingiem oraz częściowo nieutwardzony teren Funkcje biurowe i pomocnicze dla terminalu kontenerowego, bazy promowej lub centrum dystrybucyjno-logistycznego, możliwość wyburzenia budynku GDYNIA

12 Port Wschodni 8. Plac przyczep Powierzchnia m 2 al. Solidarności 2 Teren utwardzony, były plac przyczep, w sąsiedztwie bocznice kolejowe Plac składowo-manewrowy, lekka produkcja, montaż, centrum dystrybucyjnologistyczne dla terminalu drobnicowego i Ro-Ro 9. Plac XXVI Powierzchnia m 2 Plac przy ulicy Polskiej 32, graniczy z ul. Czechosłowacką i Al. Solidarności teren utwardzony, uzbrojony plac składowo-manewrowy, lekka produkcja, montaż, centrum dystrybucyjnologistyczne dla terminalu drobnicowego i Ro-Ro 10. Polska 30 Powierzchnia m 2 ul. Polska 30 i 28 dwa budynki murowane, wiaty zamknięte o konstrukcji stalowej, plac utwardzony, uzbrojony plac składowo-manewrowy, lekka produkcja, montaż, centrum dystrybucyjnologistyczne dla terminalu drobnicowego i Ro-Ro 11. Magazyn 6 Powierzchnia magazyn: m 2 Nab. Polskie, ul. Polska 18 budynek magazynu nr 6, konstrukcja budynku murowana, stan dobry, dach do wymiany, przyległy teren uzbrojony w tory kolejowe obrót portowo-morski, funkcje dystrybucyjno-logistyczne 12. Nabrzeże Belgijskie Powierzchnia m 2 Nabrzeże Belgijskie teren nieutwardzony (niedawno odzyskany z kanału portowego), otoczony z trzech stron nabrzeżami (czołowe tylko postojowe dla mniejszych jednostek) obrót portowo-morski 13. Willa Powierzchnia m 2 ul. Chrzanowskiego 8, 6 i 4a teren utwardzony, uzbrojony, budynek willowy do remontu, budynki jednokondygnacyjne baraki, w sąsiedztwie bocznice kolejowe lekka produkcja, montaż, zaplecze biurowe i pomocnicze, budynek willowy do przystosowania do funkcji reprezentacyjnych (pod opieką konserwatora zabytków), funkcje dystrybucyjno-logistyczne 14. Węglowa 20 Powierzchnia teren A 6700 m 2 + teren B 1100 m 2 ul. Węglowa, w pobliżu centrum miasta dwa obszary przedzielone drogą dojazdową (pow. j.w.) budynki o konstrukcji lekkiej (do wyburzenia lub remontu kapitalnego) nieuciążliwe funkcje przemysłowo-składowe, funkcje biurowe i reprezentacyjne, funkcje dystrybucyjno-logistyczne GDYNIA

13 15. Nabrzeże USA wschód Powierzchnia m 2 Nab. Stanów Zjednoczonych teren po magazynie 14, w trakcie utwardzania i uzbrajania, skomunikowany drogowo i kolejowo funkcje składowe, ograniczony sposób i czas użytkowania ze względu na przyszły rozwój Terminalu Ro-Ro 16. Waga kolejowa Powierzchnia m 2 Miedzytorze, na przedłużeniu ul. Węglowej Teren po zlikwidowanej wadze kolejowej, teren nieutwardzony, dostęp do linii kolejowej do określenia przy analizach dla obszaru Międzytorza 17. Nabrzeże Węgierskie - zachód Powierzchnia m 2 Nab. Węgierskie utwardzony i uzbrojony plac składowy, funkcje składowe z dostępem do nabrzeża, ewentualny przyszły rozwój Terminalu Ro-Ro 18. Bolszewo Powierzchnia m 2 miejscowość Bolszewo 30 km od centrum Gdyni w stronę Szczecina uzbrojony i częściowo utwardzony teren z kilkoma budowlami (łącznie ok m 2 ), bocznica kolejowa funkcje przemysłowe, składowe, dystrybucyjno-logistyczne Opracował Dział Planowania Rozwoju Portu, ZMPG S.A. GDYNIA

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI

ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI ZESPÓŁ PORTOWY SZCZECIN - ŚWINOUJŚCIE -ATRAKCYJNYM MIEJSCEM DLA CHIŃSKICH INWESTYCJI Pekin 25.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Szczecin i Świnoujście (PL) Porty dla Chin Porty Szczecin-Świnoujście

Bardziej szczegółowo

Konferencja zamykająca realizacje projektów:

Konferencja zamykająca realizacje projektów: Konferencja zamykająca realizacje projektów: 1) Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia Etap I Nabrzeże Rumuńskie, 2) Przebudowa intermodalnego terminalu kolejowego w Porcie Gdynia. Gdynia, 7 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji.

28.04 powołanie przez Radę Nadzorczą ZMPG-a S.A. Zarządu Spółki VI kadencji. Wydarzenia 2014 27.01 podpisanie umowy nabycia od Stoczni Marynarki Wojennej S.A. części Nabrzeża Gościnnego, niezbędnej dla realizacji inwestycji pn.,,pogłębienie toru podejściowego i akwenów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011.

Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Podsumowanie roku 2010, perspektywy na rok 2011. Program prezentacji I. PRZEŁADUNKI II. FINANSE III. INWESTYCJE I. PRZEŁADUNKI Przeładunki ogółem w Porcie Gdynia w latach 1990 2010 (tys. ton) 18 000 17

Bardziej szczegółowo

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ

Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ Porty morskie wybrzeża wschodniego CELE INWESTYCJE - KONKURENCYJNOŚĆ CELE Strategia rozwoju transportu do 2020 roku z perspektywą do 2030 roku Program rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie

Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście jako platforma logistyczna w regionie Porty Szczecin-Świnoujście - Lokalizacja w europejskim systemie transportowym Strategiczna lokalizacja Najkrótsza droga ze Skandynawii do

Bardziej szczegółowo

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA

PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA TEASER INWESTYCYJNY PORT GDAŃSKI EKSPLOATACJA SPÓŁKA AKCYJNA Przygotowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk Spółka Akcyjna GDAŃSK - MARZEC 2014 1 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA będący właścicielem

Bardziej szczegółowo

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA

Kongres Morski. Szczecin 2016 GDYNIA Kongres Morski Szczecin 2016 GDYNIA POLSKIE PORTY W EUROPIE 4 porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki: Gdańsk Gdynia Szczecin Świnoujście należą do bazowych portów europejskich (razem około 100 portów)

Bardziej szczegółowo

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak

Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG. dr inż. Stanisław Krzyżaniak Potrzeby polskich przedsiębiorstw - Program Sektorowy INNOLOG dr inż. Stanisław Krzyżaniak Logistyka w Polsce 2 Cel główny Cel horyzontalny dla gospodarki wynikający z realizacji programu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017

Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych. Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Stan i perspektywy wzrostu znaczenia portów morskich w lądowomorskich łańcuchach logistycznych Szczecin, Stara Rzeźnia 11 maj 2017 Sesja I Port morski stymulatorem rozwoju lądowo-morskich łańcuchów logistycznych

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. Informacja prasowa KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Luty 2016. WYDARZENIA 2015 Marzec 2015 Marzec 2015 Maj 2015 podpisanie umowy o dofinansowanie w wys. ok. 39 mln zł w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie

BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie BCT Bałtycki Terminal Kontenerowy na rynku przewozów kontenerowych w Polsce i w Europie Krzysztof Szymborski, CEO Katowice, maj 2012 Agenda BCT Grupa ICTSI Transport intermodalny w BCT BCT a pogłębienie

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Modelowanie zintegrowanego gałęziowo systemu transportowego Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem Zakład Organizacji i Zarządzania Projekt

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim

Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Funkcjonowanie i rozwój Portu Morskiego w Elblągu w aspekcie współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim Arkadiusz Zgliński Zarząd Portu Morskiego Elbląg POŁOŻENIE PORTU I KIERUNKI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)

Tabela do zgłaszania uwag do projektu Programu rozwoju polskich portów morskich do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) LP PODMIOT ZGŁASZAJĄCY UWAGĘ FRAGMENT DOKUMENTU (SEKCJA, STRONA, AKAPIT) TREŚĆ UWAGI ORAZ PROPOZYCJA ZMIANY 1 RIP Gdynia 2.1.1. str.11. Dodać do gospodarki gruntami: ograniczenie możliwości pomijania prawa

Bardziej szczegółowo

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect

Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Obsługa przewozów kontenerów z Chin przez PKP Cargo Connect Tragi Intermodal 2017, Warsaw Ptak Expo Anna Różalska Kierownik Rozwoju Biznesu - PKP Cargo Connect www.pkp-cargo.eu Grupa PKP CARGO to wiodący

Bardziej szczegółowo

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r.

Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty r. Projekt INTERREG SCANDRIA - Kombinowana kolejowo-promowa oferta transportowa w obszarze Morza Bałtyckiego Warsztaty 26.10.2011r. Hotel ALGA Świnoujście Sp. z o.o. Zarządzamy największym w Polsce i jednym

Bardziej szczegółowo

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu

12,5m DLA SZCZECINA. Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu SZCZECIN. Paweł Adamarek Członek Zarządu 12,5m DLA SZCZECINA Inicjatywy na rzecz rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu Paweł Adamarek Członek Zarządu Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA SZCZECIN Zarząd Morskich Portów Szczecin

Bardziej szczegółowo

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto

Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz -Trójmiasto Styczeń - zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) - m/v Greenland (pierwszy na świecie statek z napędem LNG do przewozu cementu oraz innych ładunków proszkowych). Kwiecień

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności

ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności ZESPÓŁ PORTÓW W SZCZECINIE I W ŚWINOUJŚCIU -doskonałym miejscem do obsługi transportowej Państwa działalności Szczecin 2011 Organizacja S f e r a z a r z ą d z a n i a ZARZĄD MORSKICH PORTÓW SZCZECIN I

Bardziej szczegółowo

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009

VII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA TRANSPORT MORSKI 2009 Szczecin 14 maja 2009 1. DEKONIUNKTURA GOSPODARCZA 2. DIAGNOZA I PROGNOZA PRZEŁADUNKÓW W POLSKICH PORTACH MORSKICH 3. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH W SFERZE ADMINISTRACYJNO-ZARZĄDCZEJ PORTÓW MORSKICH 4. PROGRAM DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH

Bardziej szczegółowo

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę.

Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. Johann Carl Schultz (1801-1873), Długie Pobrzeże w Gdańsku, 1837 Gdańsk to miasto wyjątkowe ze względu na swoją ponad 1000-letnią historię, hanzeatycką tradycję i niezwykłą architekturę. AKCJONARIUSZE

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie.

Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Strategia rozwoju uniwersalnego portu morskiego w czasie kryzysu gospodarczego w Polsce i na świecie. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. Gdynia, 2009 Skutki kryzysu gospodarczego dla polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii

Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii Rewitalizacja terenów stoczniowych w Gdyni projekt Bałtycki Port Nowych Technologii BPNT założenia projektu Bałtycki Port Nowych Technologii innowacyjny projekt biznesowy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego

Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Inicjatywa Pomorski Klaster Logistyczny Gdynia, 28 lutego 2013 roku Masa krytyczna przyszłej Doliny Logistycznej subregionu gdyńskiego Transport jest jednym z najważniejszych czynników determinujących

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05. dr Adam Salomon gospodarce globalnej i Unii Europejskiej wykład 05 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH CIEKŁYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wolumen ładunków masowych

Bardziej szczegółowo

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie.

Przeładowywane są ładunki zarówno drobnicowe jak i masowe. Maksymalna zdolność przeładunkowa wynosi około 6 mln ton ładunków rocznie. Port Gdański Eksploatacja S.A. jest portową Spółką operatorską świadczącą usługi w zakresie przeładunków różnego rodzaju towarów pomiędzy morskimi i śródlądowymi środkami transportu (statek, barka), a

Bardziej szczegółowo

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015

1. Tablice statystyczne, dotyczące Gospodarki Morskiej w 2015 Kolejne materiały dydaktyczne do wykorzystania w przygotowaniach do Konkursu Młodzież na Morzu 2017. Dane statystyczne dotyczące Gospodarki Morskiej Źródło: GUS, US w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki

Bardziej szczegółowo

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO. Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A.

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO. Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A. PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Urząd Miasta Gdyni & Polski Holding Nieruchomości S.A. Molo Rybackie Molo Rybackie Molo Rybackie to sztuczny półwysep wysunięty w głąb Zatoki Gdańskiej i z trzech stron otoczony

Bardziej szczegółowo

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl

woj. małopolskie www.karpiel.info.pl email: biuro@karpiel.info.pl karpiel@karpiel.info.pl Siedziba: Kąty 146 32-862 Porąbka Iwkowska woj. małopolskie Karpiel sp. z o.o. BRZESKI TERMINAL KONTENEROWY MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT KONTENEROWY tel. fax: + 48 14 684 50 50 + 48 14 684 50 30 + 48 14 684

Bardziej szczegółowo

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A Gdynia, ul. Rotterdamska 9 Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY WODNO KANALIZACYJNEJ NA LATA 2012 2014 Gdynia, październik 2011 r. 1 I. Planowany

Bardziej szczegółowo

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego

Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy. Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Euro Terminal - naturalny hub Morza Bałtyckiego dla Środkowej i Wschodniej Europy Euro Terminal posiada status strefy Wolnego Obszaru Celnego Firma Euro Terminal to wielozadaniowy terminal z dedykowaną

Bardziej szczegółowo

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański

PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim. dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański PPP w tworzeniu usług logistycznych w obrocie portowo - morskim dr Marcin Wołek Katedra Rynku Transportowego Uniwersytet Gdański Instytut Morski, Gdańsk, 16.05.2007 Główna teza prezentacji PPP choć atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWO-PRODUKCYJNEJ NR 67 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie

Bardziej szczegółowo

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group

GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI. MS TFI Shipyards & Offshore Group GRYFIA BIZNES PARK OD IDEI DO RZECZYWISTOŚCI MS TFI Shipyards & Offshore Group MS TFI Shipyards & Offshore Group MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych zarządza grupą trzech stoczni remontowych: Stocznią

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007

MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY. Stan zaawansowania projektu Maj 2007 MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY Stan zaawansowania projektu Maj 2007 PLAN PREZENTACJI MIELECKI PARK PRZEMYSŁOWY stan realizacji PROJEKT: Budowa Inkubatora Nowych Technologii IN- Tech wraz z rozbudową Mieleckiego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie

Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Modernizacja Portu Rybackiego w Mrzeżynie Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniająca inwestycje w zrównoważone rybołówstwo Operacja

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski

Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Platforma multimodalna Bydgoszcz-Solec Kujawski Sławomir Kopyść Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Tczew, 22.11.2016 r. Platforma multimodalna oparta o transport wodny, kolejowy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Kiedy pytają nas o Szczecin..

Kiedy pytają nas o Szczecin.. Kiedy pytają nas o Szczecin.. W pierwszej kolejności mówimy o niezwykłych walorach naturalnych i położeniu miasta. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin grudzień 2013 Co z tego wynika? Tworząc Nasze

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69

OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 OFERTA WYNAJMU HALI MAGAZYNOWEJ NR 69 Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym

Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Strategia i priorytety inwestycyjne w transporcie kolejowym Sektor kolejowy w Polsce priorytety, możliwości inwestycyjne i największe wyzwania w nowej perspektywie finansowej British Embassy Warsaw British

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon

Transport Morski w gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04. dr Adam Salomon gospodarce Globalnej i Unii Europejskiej wykład 04 dr Adam Salomon : TENDENCJE NA RYNKU ŁADUNKÓW MASOWYCH SUCHYCH dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki AM w Gdyni 2 Wielkość przeładunków ładunków

Bardziej szczegółowo

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej

2.5. Potrzeby spedycyjne, dokumenty spedycyjne, mierniki działalności spedycyjnej Wstęp Rozdział 1. Geneza spedycji 1.1. Zarys historyczny działalności spedycyjnej 1.2. Rozwój spedycji i usług spedycyjnych w XIX i XX w. 1.3. Usługi spedycyjne w łańcuchu dostaw 1.4. Spedytor jako sprzedawca

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Informacja prasowa (Luty 2017 r.) KONFERENCJA WYNIKOWA ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. W porcie: WYDARZENIA 2016 Zawinięcie pierwszego w historii portu statku z napędem na gaz (LNG) m/v Greenland (pierwszy

Bardziej szczegółowo

Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro

Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro Szczeciński Park Przemysłowy - dzisiaj i jutro Szczecin, 27.06.2014 Szczeciński Park Przemysłowy Sp. z o.o. struktura kapitałowa: TF Silesia Sp. z o.o. (100% udziałów) cele powołania spółki: - stworzenie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2009 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2009 roku Półrocze 2009 roku, jest pierwszym okresem, w którym możliwe jest pełne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A.

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 41/2008 z dnia 16.12.2008 r. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY PORTOWEJ ZARZĄDU MORSKIEGO PORTU GDYNIA S.A. I. OBIEKTY HYDROTECHNICZNE W celu prawidłowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ

POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ POLSKIE PORTY MORSKIE W 2007 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2007 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe (2000 2007) W 2007 roku polskie porty

Bardziej szczegółowo

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017

DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 DCT Gdańsk S.A. Styczeń 2017 2 Profil Firmy Kluczowe informacje o działalności firmy Przewagi konkurencyjne: Największy i najszybciej rozwijający się terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim Naturalna brama

Bardziej szczegółowo

Stargardzki Park Przemysłowy

Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy Stargardzki Park Przemysłowy to obszar inwestycyjny o powierzchni ponad 150 hektarów Park zarządzany jest przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., utworzoną

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE Magdalena Daszkowska POLSKIE PORTY MORSKIE Portem morskim nazywa się całokształt budowli, urządzeń inżynierskich, wspartych odpowiednimi systemami informatycznymi (technicznymi i zarządczymi); umożliwiających

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A. o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje

P R E Z E N T A C J A. o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje P R E Z E N T A C J A o firmie przeładunki nabrzeża /składowanie sprzęt przeładunkowy planowane inwestycje O F I R M I E Port Gdański Eksploatacja S.A. świadczy usługi w zakresie przeładunków i składowania

Bardziej szczegółowo

monitor Raport: polskie porty morskie w pierwszym półroczu 2014 roku Wyniki działalności oraz ważne wydarzenia Maciej Matczak Monika Rozmarynowska

monitor Raport: polskie porty morskie w pierwszym półroczu 2014 roku Wyniki działalności oraz ważne wydarzenia Maciej Matczak Monika Rozmarynowska Ra: polskie y morskie w pierwszym półroczu 2014 roku Wyniki działalności oraz ważne wydarzenia Maciej Matczak Monika Rozmarynowska Gdynia, wrzesień 2014 Wyniki działalności ów morskich w u, Gdyni oraz

Bardziej szczegółowo

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE

LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Vortrag (9) LOGISTIK-ANGEBOTE AM HAFENSTANDORT SZCZECIN-SWINOUJSCIE Monika Forys, Szczecin OFERTA LOIGISTYCZNA PORTÓW SZCZECIN I ŚWINOUJŚCIE W ZAKRESIE ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ potencjał i rzeczywistość Dipl.

Bardziej szczegółowo

Spedycja morska Firma

Spedycja morska Firma Prezentacja dla p. Marty Tomczyszyn Poznań, dnia 28.09.2015 Firma Szacuje się, że na świecie nawet 90% przewozów towarowych odbywa się z udziałem transportu morskiego. W ogólnej masie ładunków przewożonych

Bardziej szczegółowo

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej

Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Bałtyk na światowej mapie żeglugi morskiej Łukasz Greinke - CEO Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Udział mórz w obsłudze obrotu towarowego 16,9 16,5 16,3 16,1 16,1 15,7 15,8 15,0 15,7 15,7 15,8 15,7 15,7

Bardziej szczegółowo

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne

Transport i logistyka. Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Transport i logistyka Ćwiczenia 4 - Transport morski - zajęcia zdalne Plan zajęć transport morski; podstawowe dane; praca pisemna krótka charakterystyka transportu morskiego w UE; Transport morski podstawowe

Bardziej szczegółowo

EPiF studia I stopnia

EPiF studia I stopnia 1 EPiF studia I stopnia Blok I 1. Zdefiniuj pojęcie infrastruktury i wskaż jej podstawowe elementy ekonomiczne i społeczne. 2. Wymień i scharakteryzuj cechy techniczne infrastruktury transportu i wynikające

Bardziej szczegółowo

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku

Publikacja wyników finansowych za rok marca 2016 roku Publikacja wyników finansowych za rok 18 marca 2016 roku AGENDA Podstawowe informacje o działalności Grupy PEKAES Kluczowe informacje za rok Otoczenie ekonomiczne Wyniki finansowe za rok Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017

Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku. inwestycje. Priorytety 2017 Kluczowe działania zrealizowane w 2016 roku ZARZĄDZANIE inwestycje KLIENCI Priorytety 2017 ZARZĄDZANIE Organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży 2500 pociągów rejsowych 400 pociągów specjalnych

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+

UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ UCHWAŁA NR XXVI/494/2017 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 kwietnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju Elbląga 2020+ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost

Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Port Lotniczy Zielona Góra/Babimost Regionalne lotnisko......globalne możliwości! facebook.com/ieg.epzg NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 13.04.2010 r. Województwo Lubuskie założyło spółkę Lotnisko Zielona Góra/Babimost

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY

GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY GOSPODARKA MORSKA STAN OBECNY, OCZEKIWANIA, POTRZEBY dr inż. kpt.ż.w. Jerzy Hajduk prof.ndzw. AM Akademia Morska w Szczecinie 1 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Ogólne założenia polityki morskiej UE Strategia

Bardziej szczegółowo

chronione i wykorzystywane do realizacji funkcji portowych, wymagających dostępu do wody.

chronione i wykorzystywane do realizacji funkcji portowych, wymagających dostępu do wody. Pytanie 3. Jakie pierwsze działania/kroki powinien podjąć rząd w kierunku rozwoju polskiej gospodarki morskiej? 1. Stworzyć Ministerstwo Transportu I Gospodarki Morskiej. 2. Nie dopuścić do przekazania

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE WĘZEŁ LOGISTYCZNY DLA WYMIANY HANDLOWEJ CHIN Z EUROPĄ ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ

PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE WĘZEŁ LOGISTYCZNY DLA WYMIANY HANDLOWEJ CHIN Z EUROPĄ ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ PORT SZCZECIN-ŚWINOUJŚCIE WĘZEŁ LOGISTYCZNY DLA WYMIANY HANDLOWEJ CHIN Z EUROPĄ ŚRODKOWO-WSCHODNIĄ Szanghaj 23.07.2012 Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA Port Szczecin-Świnoujście Port dla

Bardziej szczegółowo

Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System)

Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System) Skuteczna i efektywna wymiana informacji na przykładzie systemu komunikacji na terenie portów morskich (PCS - Port Community System) dr inż. Marcin Hajdul Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Informacja ma wartość

Bardziej szczegółowo

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza

Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Prezentacja terenu inwestycyjnego Mega Met Business Park Dąbrowa Górnicza Teren inwestycyjny o powierzchni 3 ha ul. Wapienna, Dąbrowa Górnicza Prezentacja nieruchomości biurowej RYBNIK Dworzec PKP 20m

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej

Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Urbanistyka i Zintegrowane Zarządzanie Strefą Przybrzeżną nowe specjalności na Gospodarce Przestrzennej w Politechnice Gdańskiej Anna Styszyńska, Karolina Krośnicka, Justyna Martyniuk-Pęczek Katedra Urbanistyki

Bardziej szczegółowo

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics:

Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: Zakres usług oferowanych przez firmę Uni-logistics: - transport drogowy kontenerowy - transport drogowy plandekowy (FTL / LTL) - transport intermodalny - logistyka (w tym: kontraktowa i magazynowa) - spedycja

Bardziej szczegółowo

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o.

PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. PORTOFOLIO TERENY INWESTYCYJNE MARS FINANCE 1 SP. z o.o. LOKALIZACJA TERENU W STRUKTURZE REGIONU LOKALIZACJA TERENU INWESTYCYJNEGO: - 36 mil morskich od ujścia Odry do Bałtyku -17 km do autostrady - 7

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE

POLSKIE PORTY MORSKIE POLSKIE PORTY MORSKIE W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2008 ROKU 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w pierwszym półroczu 2008 roku 1.1. Całkowite obroty przeładunkowe W pierwszym półroczu 2008 roku odnotowano

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ

OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ OFERTA WYNAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ Invest Park Hajduki S.A. ul. Stalowa 17, 41-506 Chorzów Tel.: +48 32 771 40 70 Fax: +48 32 771 40 73 O NAS Invest Park Hajduki S.A. funkcjonuje na terenie byłych Zakładów

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

TranSpOrT usługi magazyn

TranSpOrT usługi magazyn TranSpOrT usługi magazyn NAJLEPSZĄ DROGĄ JEST CEL... Matthias Gödecke (prezes Gödecke Eurotrans GmbH) 2 GÖDECKE LOGISTIK DEwIza FIrmy GÖDECKE LOGISTIK zapewnia jakość i bezpieczeństwo. Od ponad 60 lat

Bardziej szczegółowo

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych

5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych 5.4. Centra logistyczne i ich rola w sieciach logistycznych Istota centrum logistycznego Sieć infrastruktury logistycznej umożliwia przemieszczanie

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza

Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Grunt (nieznacznie zabudowany) Przeznaczenie: Aktywizacja gospodarcza (TEREN DOTYCHCZASOWEJ BAZY PKS W NOWYM TOMYŚLU) Nowy Tomyśl ul. Targowa 7 przy nowej obwodnicy Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Opracował: Robert Urbanik Pojęcie infrastruktury Czynniki produkcji transportowej Infrastruktura (obiekty i urządzenia) Suprastruktura (środki przewozowe) Drogi transportowe Węzły

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008

POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 POLSKIE PORTY MORSKIE W ROKU 2008 PODSUMOWANIE I PERSPEKTYWY NA PRZYSZŁOŚĆ 1. Wyniki działalności polskich portów morskich w 2008 roku 1.1. Obroty całkowite największych polskich portów 2008 był kolejnym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS

GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KAPITAŁOWA OT LOGISTICS OT Logistics S.A. to nowoczesna firma logistyczna operująca na rynku europejskich przewozów towarowych, wokół której powstała Grupa Kapitałowa składająca

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie

Akademia Morska w Szczecinie Akademia Morska w Szczecinie Algorytm badań systemów zarządzania procesami eksploatacyjnymi i usługowymi w polskich portach morskich Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Instytut Zarządzania Transportem

Bardziej szczegółowo

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ROZWÓJ SIECI TRANSPORTOWO-LOGISTYCZNEJ WOJEWÓDZTW DOLNEJ WISŁY REALIZACJA KORYTARZA VI ORAZ VIA WRAZ Z PORTEM WEWNĘTRZNYM DLA TRÓJMIASTA SZANSĄ DLA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 2 SYSTEM TRANSPORTOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU T-PARK transfer technologii WSSE kooperacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Lokalizacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA

M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA M E M O R A N D U M I N W E S T Y C Y J N E W Y S P A G Ó R N A OKRĘTOWA W S Z C Z E C I N I E Strona 1 OBSZAR INWESTYCYNY M a t e r i a ł y i n f o r m a c y j n e Spis treści Strona 2 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo