Sterownik swobodnie programowany SR368-MULTICO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterownik swobodnie programowany SR368-MULTICO"

Transkrypt

1 Sterownik swobodnie programowany SR368-MULTICO WERSJE OBUDOWY Sterownik w obudowie naściennej IP Sterowniki w tej wersji obudowy przeznaczone są do montaŝu w czystych i suchych pomieszczeniach. Integralną częścią sterownika jest podświetlany wyświetlacz LCD 4x6 znaków i klawiatura składającą się z 5 przycisków SR368 w obudowie naściennej IP 5 Po zdjęciu pokrywy sterownik mocuje się do ściany trzema wkrętami. Na dolnej ścianie podstawy znajduje się mata gumowa z osłabieniami na przejścia kabli obiektowych. Po zakończeniu montaŝu pokrywę zatrzaskuje się na przymocowanej do ściany podstawie z płytą sterownika i blokuje plastikowymi kołkami rozporowymi. Ponowne zdjęcie pokrywy wymaga wyjęcia kołków blokujących przy pomocy narzędzia z cienkim ostrzem (nóŝ, mały płaski wkrętak). SR368-MULTICO Strona z 7

2 Sterownik w obudowie hermetycznej IP66 Płyta sterownika umieszczona jest w hermetycznej puszce z przepustami kablowymi w jednej ze ścian Sterownik przykręca się do podłoŝa 4 wkrętami przez wydzielone otwory w naroŝnikach obudowy. W tej wersji obudowy wyświetlacz i klawiatura są opcjonalne. W opcji z wyświetlaczem i klawiaturą elementy te są dostępne po zdjęciu pokrywy obudowy. Na czas montaŝu naleŝy równieŝ odkręcić wewnętrzną osłonę sterownika. WEJŚCIA I WYJŚCIA STEROWNIKA Wejścia analogowe Analogowe sygnały wejściowe przetwarzane są przez -bitowy przetwornik A/C. Dokładność torów pomiarowych jest nie gorsza niŝ,5%. Błąd dodatkowy od temperatury nie przekracza,%/ C. Sterownik ma 7 wejść analogowych. Wejścia T i T mogą być wykonywane w kilku wariantach: - do pomiaru temperatury w zakresie od -3 C do C czujnikami z elementem pomiarowym KTY8-, - do pomiaru temperatury w zakresie od -3 C do 8 C czujnikami z elementem pomiarowym Pt, - prądowe -ma (4-mA), - napięciowe -V. Pozostałe wejścia analogowe, o numerach od T3 do T7, przeznaczone są w wykonaniach standardowych do pomiaru temperatury w zakresie od -3 C do C czujnikami z elementem pomiarowym KTY8-. Sterowniki z inną strukturą wejść analogowych traktowane są jak wykonania niestandardowe i wymagają indywidualnych uzgodnień z producentem. Wejście binarne Sterownik ma wejście binarne, do którego moŝna podłączyć bezpotencjałowy styk zwierny. Wejście binarne umoŝliwia identyfikację impulsów nie krótszych niŝ 5ms i pojawiających się nie częściej niŝ co ms. Wejście binarne moŝe słuŝyć do obsługi róŝnego rodzaju sygnałów logicznych, w tym do zliczania impulsów z przepływomierzy. SR368-MULTICO Strona z 7

3 Do dyspozycji projektanta struktur programowych są takŝe dwa przełączniki konfiguracyjne SW i SW. PołoŜenie tych przełączników ma odbicie w stanie odpowiednich flag programowych. Zwykle wykorzystuje się je do wyboru opcji pracy, konfiguracji itp. PoniewaŜ korzystanie z tych przełączników jest moŝliwe wyłącznie przy otwartej obudowie, wybór ich ustawienia powinien być dokonywany jednorazowo, na etapie instalacji sterownika. Wyjścia przekaźnikowe Sterownik ma 6 wyjść przekaźnikowych, w tym jedno wyjście bezpotencjałowe ze stykiem przełączanym, jedno wyjście bezpotencjałowe ze stykiem zwiernym i cztery wyjścia napięciowe. ObciąŜalność wyjść przekaźnikowych wynosi A 3V. Wyjście triakowe Sterownik ma wyjście triakowe o obciąŝalności,6a, przeznaczone do płynnego sterowania niewielkimi silnikami. Wyjście to jest wykorzystywane do sterowania wydajnością pomp (systemy solarne, systemy z kominkiem z płaszczem wodnym) i wentylatorów (sterowanie kotłami na paliwo stałe, sterowanie systemami wentylacji). Wyjścia -V Opcjonalnie sterownik moŝe być wyposaŝony w jedno lub dwa wyjścia napięciowe -V, sterowane 6-bitowymi wyjściami PWM procesora. Dokładność przetwarzania wynosi,5%. Wyjścia mogą być obciąŝane rezystancją nie mniejszą niŝ kohm. Wyjścia -V są odseparowane galwanicznie między sobą i od procesora, napięcie przebicia 5V AC. Opcja ta poszerza zastosowanie sterownika o układy, w których zachodzi potrzeba współpracy z siłownikami, palnikami modulowanymi i falownikami sterowanymi sygnałem analogowym -V. Komunikacja Sterownik jest wyposaŝony w dwa porty komunikacyjne. Pierwszy z nich (RS) moŝna konfigurować przy pomocy zworek jako port RS3 lub RS485 Port ten słuŝy m.in. do programowania sterownika. RS3 RS485 MoŜliwe połoŝenia zworek konfiguracyjnych portu RS Port RS jest na stałe typu RS3 i ma przeznaczenie ogólne. Wykorzystanie tego portu w obecnej wersji programu AUTOGRAF i AUTOGRAF nie jest moŝliwe. Parametry portów komunikacyjnych zawarto w tabeli: RS3 RS485 Zasięg 5m m Maksymalna liczba 3 dołączonych urządzeń Separacja galwaniczna brak brak Medium transmisyjne kabel 3 Ŝyłowy (Tx, Rx, GND) skrętka o impedancji falowej Ohm (+-5Ohm) Przyłacze portów RS złącze śrubowe złącze śrubowe Parametry transmisji: - szybkość transmisji 96bps, - format znaku 8N (8 znaków bez kontroli parzystości, bit stopu), - adres ustawiany programowo, nastawa fabryczna - protokół MODBUS-RTU, - realizowane funkcje 3 (odczyt rejestrów), 4 (odczyt rejestru wejściowego), 6 (zapis do rejestru). SR368-MULTICO Strona 3 z 7

4 Przyłącze portu RS sterownika w obudowie przemysłowej moŝe być opcjonalnie montowane na dolnej ścianie obudowy (gniazdo męskie typu DSUB 9 pin). MoŜliwe jest wtedy chwilowe połączenie sterownika z przenośnym komputerem, bez otwierania obudowy sterownika, w celu zmiany programu realizowanego przez sterownik, wykonania diagnostyki układu lub przesłania zarejestrowanych przez sterownik danych. Sterownik moŝe być opcjonalnie wyposaŝony w moduł komunikacyjny EM, umoŝliwiający włączenie sterownika do sieci lokalnej Ethernet i komunikacji z nim za pośrednictwem tej sieci, z programowaniem sterownika z innego węzła sieci włącznie. Co więcej, moduł ten umoŝliwia komunikację ze sterownikiem przez internet. Korzystanie z modułu EM wymaga skonfigurowania portu RS jako RS485. Sam port RS485 jest wtedy niedostępny. POŁACZENIA ELEKTRYCZNE Listwy zaciskowe mają złącza śrubowe umoŝliwiające podłączenie kabli o maksymalnym przekroju,5mm. RS TxRx RS Tx Rx V Wejścia parametryczne T T T3 T4 T5 T6 T7 B Wyjścia napięciowe...v U U G G Napięcie V (V/5mA) Wejście T Wejście T Wejście T3 Wejście T4 Wejście T5 Wejście T6 Wejście T7 Wejście binarne Wyjście U Wyjście U Wyjścia przekaźnikowe R P6 P5 P4 P3 P P ~3V 9 8 N 7 6 N 5 N 4 N 3 N N L' N ~U L N Wyjście P6 Wyjście P5 Wyjście P4 Wyjście P3 Wyjście P Wyjście P Wyjście triakowe L N ~3V Schemat połączeń elektrycznych SR368-MULTICO Do zacisku L doprowadza się napięcie sterowania uzyskane z tej samej fazy, z której zasilany jest sterownik. Na zacisku V występuje napięcie niestabilizowane +V względem masy. Napięcie to moŝe być wykorzystywane do zasilania terminala TR lub przetworników dwuprzewodowych 4...mA. Maksymalny prąd obciąŝenia wynosi Imax=5mA. SR368-MULTICO Strona 4 z 7

5 Rozmieszczenie złącz i waŝniejszych elementów sterownika w obudowie naściennej IP przedstawiono niŝej. górne zaczepy pokrywy wkręty mocujące sterownik do ściany zwory konfiguracyjne portów miejsce na moduł EM złącza portów komunikacyjnych przełączniki SW, SW dolny zaczep pokrywy dolny zaczep pokrywy złącza wejść analog. ścianka z przepustami gumowymi złącza wyjść -V złącza wyjść przekaŝnikowych, wyjścia triakowego i zasilania gniazdo bezpiecznika NARZĘDZIA PROGRAMOWE Pakiet AUTOGRAF Pakiet programowy AUTOGRAF dla sterowników SR368 i MR65 jest narzędziem DOS-owym, umoŝliwiającym edycję struktur programowych, organizację interfejsu z uŝytkownikiem (obsługę klawiatury i wyświetlacza), kompilację i załadowanie skompilowanej struktury do pamięci sterownika. Wszystkie pliki niezbędne do uruchomienia narzędzia (atf_sr.exe, atf_sr.ini, atf_sr.bin, atf.lib, litt.chr) muszą być umieszczone w jednym katalogu. W tym samym katalogu powinny być teŝ umieszczone projekty struktur. AUTOGRAF jest narzędziem bezpłatnym, moŝna go pobrać ze strony w postaci skompresowanej (plik atf_sr.zip). Biblioteka bloków zawarta w pliku atf.lib jest taka sama dla wszystkich wersji sprzętowych programu AUTOGRAF i AUTOGRAF. Struktury programowe wykonane przy pomocy programu AUTOGRAF mogą pracować tylko na sterownikach, które w pamięci stałej mają system AUTOGRAF. Dlatego informację o tym, jakie narzędzie będzie uŝyte, naleŝy podać przy zamawianiu sterownika. Pakiet AUTOGRAF Pakiet AUTOGRAF dla sterowników SR368 i MR65 składa się z narzędzi programowych: - ATF_SR edytor struktur programowych, - ATF_TERM edytor interfejsu z uŝytkownikiem (obsługa ekranów i klawiatury), - ATF_COMP kompilator. Edytor struktur ATF_SR jest programem DOS-owym. Pozostałe narzędzia pracują w środowisku Windows i są chronione kluczem wkładanym do portu USB komputera. Pakiet AUTOGRAF, w porównaniu z wcześniejszą wersją AUTOGRAF, umoŝliwia tworzenie większych struktur programowych, jest narzędziem bardziej wydajnym i elastycznym. SR368-MULTICO Strona 5 z 7

6 Struktury programowe wykonane przy pomocy programu AUTOGRAF mogą pracować tylko na sterownikach, które w pamięci stałej mają system AUTOGRAF. Dlatego informację o tym, jakie narzędzie będzie uŝyte, naleŝy podać przy zamawianiu sterownika. Program ładujący Program MDBLOAD pozwala załadować do sterownika plik z binarną strukturą (.epr) przez port RS sterownika. UmoŜliwia ładowanie struktur wygenerowanych zarówno przez AUTOGRAF jak i AUTOGRAF. Program MDBLOAD jest bezpłatny. PRZEWIDYWANE ZASTOSOWANIA Atutem sterownika SR368-MULTICO jest urozmaicona architektura wejść i wyjść, wielorakie moŝliwości komunikowania się z otoczeniem oraz moŝliwość wyboru wariantu obudowy. Zalety te, w połączeniu z walorami narzędzi programowych sprawiają, Ŝe sterownik doskonale nadaje się do automatyzacji coraz bardziej popularnych układów z wieloma źródłami ciepła (układy z kolektorami słonecznymi, wymiennikami gruntowymi, pompami ciepła, kotłami na węgiel, drewno, kominkami z płaszczem wodnym itp). Szczególnie przydatna w takich układach jest moŝliwość ciągłego sterowania wydajności małych pomp lub wentylatorów (wyjście triakowe) oraz moŝliwość sterowania falownikami, palnikami modulowanymi i siłownikami z wejściem -V (układy wentylacji i klimatyzacji). Bogate moŝliwości komunikacyjne umoŝliwiają z kolei stosowanie sterowników w rozproszonych systemach sterowania i nadzoru, w szczególności w systemach typu inteligentny budynek, bazujących na protokole MODBUS-RTU. WYKONANIA STANDARDOWE Standardowe wykonania sterownika opisuje sześciocyfrowy kod poprzedzony nazwą sterownika. Interpretację poszczególnych pozycji kodu przedstawia rysunek: typ obudowy SR368-MULTICOobudowa naścienna IP obudowa przemysłowa, sterownik z wyświetlaczem i kalwiaturą obudowa przemysłowa, sterownik bez wyswietlacza i klawiatury typ wejścia T pomiar temper. czujnikiem KTY8- w zakresie od -3 C do C pomiar temperatury czujnikiem Pt w zakresie od -3 C do 8 C wejście prądowe ma (4 ma) wejście napięciowe V 3 typ wejścia T pomiar temper. czujnikiem KTY8- w zakresie od -3 C do C pomiar temperatury czujnikiem Pt w zakresie od -3 C do 8 C wejście prądowe ma (4 ma) wejście napięciowe V 3 wyjścia V bez wyjść V z wyjściem V z wyjściami V moduł EM bez modułu EM z modułem EM system AUTOGRAF AUTOGRAF SR368-MULTICO Strona 6 z 7

7 Kod SR368-MULTICO- oznacza sterownik w podstawowym wykonaniu (obudowa naścienna, wszystkie wejścia do pomiaru temperatury czujnikami KTY8-, bez wyjść - V, bez modułu EM, z systemem AUTOGRAF). Podstawowe dane techniczne Zasilanie 3V/5Hz 4VA Temperatura otoczenia od +5 C do +4 C Ilość wejść analogowych 7 Ilość wejść binarnych Ilość wyjść przekaźnikowych 6 ObciąŜalność wyjść przekaźnikowych A/3V Ilość wyjść triakowych ObciąŜalność wyjścia triakowego,6a/3v Ilość wyjść napięciowych V ObciąŜalność wyjść V kohm Podtrzymanie zegara minimum 48 godzin Podtrzymanie pamięci parametrów minimum 3 dni Wymiary 4x75x5mm (obudowa naścienna) 54x8x6 (obudowa hermetyczna) Masa kg Klasa ochronności II Stopień ochrony IP (obudowa naścienna) IP66 (obudowa hermetyczna) SR368-MULTICO Strona 7 z 7

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE MR208-T8+ jest ośmiokanałowym regulatorem temperatury przeznaczonym do dwustanowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Kanał regulacji stanowi czujnik temperatury oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE. układ U0. układ U1. układ U2 PRZEZACZEIE, PODSTAWOWE FUKCJE MR208-SMART jest regulatorem pogodowym przeznaczonym do sterowania układami z kotłem gazowym lub olejowym, dwoma obwodami CO i obwodem CWU. Kocioł może mieć palnik jedno-

Bardziej szczegółowo

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB

Rejestrator elektroniczny z ekranem TFT, czytnikiem kart CompactFlash oraz interfejsem USB JMO Sp. z o.o. Adres: l. Korfantego 28 Telefon: Fax: E-mail: Internet: 53-021 Wrocław Polska 48 71 339 87 56 48 71 339 82 39 48 71 339 73 79 biuro@jumo.com.pl www.jumo.com.pl JMO Instrument Co. Ltd. JMO

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC

STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC STEROWNIK PROGRAMOWALNY TYPU SMC INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI 1. PRZEZNACZENIE I BUDOWA... 1 2. ZESTAW STEROWNIKA... 4 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UśYTKOWANIA... 5 4. OPIS KONSTRUKCJI I

Bardziej szczegółowo

Rejestrator impulsów CRI-02

Rejestrator impulsów CRI-02 Rejestrator impulsów CRI-02 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA I INSTRUKCJA OBSŁUGI CRI2/002U DTR wersja B Łódź, wrzesień 2004 Uwaga: COMMON S.A. zastrzega sobie prawo modyfikacji konstrukcji urządzeń z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D

Uniwersalny System Monitoringu MS5, MS5D Kompletne rozwiązanie do monitorowania temperatury, wilgotności, ciśnienia i innych sygnałów mające zastosowanie w aplikacjach: Przemysł żywnościowy i napojów(haccp) Przemysł farmaceutyczny (GMP) Stacje

Bardziej szczegółowo

ATEUS - OMEGA Lite Instalacja

ATEUS - OMEGA Lite Instalacja PODRĘCZNIK INSTALATORA wersja 1.3b Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu ATEUS OMEGA Lite. Centrala została zaprojektowana i wykonana z duŝym naciskiem na solidność, jakość oraz wygodne

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz

BEZPOŚREDNI 230 V 10(60) A 50 Hz BEZPOŚREDNI 230 V 5(60) A 50 Hz Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax : 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail : pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW

FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW FP-400 PROGRAMOWALNY LICZNIK PRZEPŁYWU Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW 2 wejścia 0/4-20 ma, 2 wejścia PULS Możliwość wyświetlania do 4 kanałów pomiarowych Funkcje obliczeniowe (+, -, *, /, ), śledzenie

Bardziej szczegółowo

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA

CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA CA-GSM-1 CENTRALA ALARMOWA Z KOMUNIKACJĄ GSM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-ROZRUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Kraków 2013 Wydanie szóste Instalacja elektryczna, do której jest dołączone urządzenie MUSI POSIADAĆ zgodne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALATORA

INSTRUKCJA INSTALATORA -1- Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl www.compas.com.pl INSTRUKCJA INSTALATORA KONTROLER PRZEJŚCIA AS

Bardziej szczegółowo

L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl CLM

L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl CLM L.INSTRUMENTs s.c. Tel./fax: +48 22 6204151 Nr w GIOŚ: E0003373W Bank: PKO BP IX O/Warszawa www.linstruments.com.pl Jacek Barański, Jakub Jurkiewicz 00-140 WARSZAWA Al. Solidarności 113/32 NIP: 113-00-60-337

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C Tel/fax.: +48 (32) 353 41 31, + 48 (32) 601 20 60 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 44 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA (DTR) Katowice

Bardziej szczegółowo

Centralka Master TA-33M Instrukcja uŝytkownika

Centralka Master TA-33M Instrukcja uŝytkownika Centralka Master TA-33M Instrukcja uŝytkownika Spis treści. Rozdział 1. Informacje ogólne... 3 1.1. Zakres... 3 1.2. Wprowadzenie... 3 1.3. Konfiguracja systemu... 3 1.3.1. Akcesoria... 4 1.4. Charakterystyka...

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami

Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Spójny certyfikat kalibracji od producenta zgodny z normą EN ISO/IEC 17025 Uniwersalne 1-16 kanałowe systemy monitoringu Monitoring online Alarmowanie Rejestracja Regulacja i sterowanie procesami Monitoring

Bardziej szczegółowo

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji

Regulator ECL Comfort 310, panele zdalnego sterowania ECA 30/31 oraz klucze aplikacji Arkusz informacyjny Regulator ECL Comfort 30, panele zdalnego sterowania ECA 30/3 oraz klucze aplikacji Zaprojektowano w Danii Opis ECL Comfort 30 ECL Comfort 30 jest to elektroniczny regulator temperatury

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji

Podręcznik konfiguracji Podręcznik konfiguracji Systemy monitoringu IP systems SC8100, SC8110, SC2100, SC2110 Spis treści Wprowadzenie 3 3 3 3 Opis produktu Przegląd dokumentu Documenty powiązane Opcje dodatkowe Wykresy porównawcze

Bardziej szczegółowo

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06)

Kaseta Sygnalizacyjna KSR-16. Typ: KSR-16-A-24-XXX. Instrukcja użytkowania. (wersja 2.06) Spółka z o.o. 80-180 Gdańsk Kowale, ul. Kwiatowa 3/1, tel.(058)32 282 31, fax.(058)32 282 33, www.kared.com.pl, e-mail: kared@kared.com.pl, KRS:0000140099, NIP: 583-001-80-84, Regon: 008103751, BZWBK S.A.

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI. ver. 4.00.02 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA MICRA CZĘŚĆ 1 INSTRUKCJA BUDOWY I INSTALACJI CENTRALI W instrukcji, jeżeli szerszy opis (uzpełnienie) znajduje się w innym miejscu, wprowadzono symbole: objaśnienie dalej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14

Dokumentacja Techniczna. Slican IPU-14 Dokumentacja Techniczna Serwer telekomunikacyjny IP-PBX Slican IPU-14 Wydanie 1.0 Dokumentacja techniczna SLICAN Sp. z o. o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl IPU-14 zawiera oprogramowanie udostępnione

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa

Dokumentacja techniczno-ruchowa Dokumentacja techniczno-ruchowa RPM-01D wersja 1.3k EL-TEC Sp. z o.o. Spis treści 1.Wprowadzenie...1 2.Ogólna budowa i funkcje podstawowych zewnętrznych elementów urządzenia...2 3.Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania

NADAJNIKI GPRS LX10 LX20. Instrukcja instalacji i programowania NADAJNIKI GPRS LX10 LX20 Instrukcja instalacji i programowania Wersja firmware: 1.11 Wydanie: 3 Wersja Konfiguratora nadajników GPRS: 1.2.0 Data wydania: 05.02.2010 DEKLARACJA ZGODNOŚCI My, EBS Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash

Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury. SIPOS 5 Flash SIPOS 5 Flash Technologia elektrycznych napędów ustawczych armatury Zakres produktu Interfejs mechaniczny Sterownik Szczegóły Uruchamianie Sterowanie Funkcje SIPOS 5 Flash Spis treści Wprowadzenie Przegląd

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII

INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII e n l a w ramo g o H r P p S i k s i e i n r w e s o r Ste Fuji W Ó T K ODU R P G O L A T KA INTELIGENTNE TECHNOLOGIE PROSTO Z JAPONII Spis treści Wstęp do sterowników MICREX-SX... 2 Cechy sterowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S

Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Biatel S.A. Plac Piłsudskiego 1 00-078 Warszawa Instrukcja montażu i eksploatacji sterownika CellBOX-S Opracowanie: Aktualizacja: Andrzej Pochodowicz Henryk Sosnowski marzec 2004 +48 85 7459760 Producent

Bardziej szczegółowo