Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja 10.0

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL. Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja 10.0"

Transkrypt

1 Dokumentacja UŜytkownika Systemu COMARCH CDN XL Moduł: Pulpit Kontrahenta

2 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a takŝe kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. 2.2 Pulpit Kontrahenta

3 Spis treści 16. Pulpit kontrahenta Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS) Kreacja katalogu wirtualnego Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji Przygotowanie bazy danych do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Ręczne wykonanie skryptów SQL Automatyczne wykonanie skryptów SQL Przygotowanie systemu Comarch CDN XL do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Konfiguracja Pulpitu Kontrahenta Plik Web.config Ustawienia dotyczące rabatów Konfiguracja Comarch CDN XL, zakładka Parametry Parametry Prezentacja towarów Prezentacja zdjęć w Pulpicie Kontrahenta Tłumaczenia w Pulpicie Kontrahenta Funkcjonalność Pulpitu Kontrahenta Logowanie Strona startowa Funkcje Pulpitu Kontrahenta Moje dane Dane kontrahenta Zmiana hasła Towary Znajdź towar Towary Zamówienia Koszyk Moje zamówienia Transport W realizacji Moje oferty Nowe zapytanie Moje zapytania Płatności Szczegóły płatności Promocje Pulpit Kontrahenta 2.3

4 Wyszukiwarka Lista promocji Reklamacje Zgłoś reklamację Moje reklamacje Serwis Produkcja Wyszukiwarka Lista zleceń produkcyjnych Najczęściej zadawane pytania Problemy z wydrukami Problemy z wyświetlaniem listy towarów Problemy ze złoŝeniem zamówienia Problemy podczas wyświetlenia strony startowej Przykładowe modyfikacje Pulpit Kontrahenta

5 16. Pulpit kontrahenta Funkcjonalność modułu Pulpit kontrahenta Moduł umoŝliwia zdalną obsługę sieci sprzedaŝy przez sieć WWW. Warunkiem współpracy jest wdroŝenie u dostawcy systemu Comarch CDN XL łącznie z Pulpitem Kontrahenta oraz zainstalowanie serwera internetowego. Od klienta wymaga się jedynie zainstalowania przeglądarki internetowej. Moduł ten jest integralną częścią systemu Comarch CDN XL. Oznacza to, Ŝe wprowadzając dane z poziomu interfejsu Pulpitu Kontrahenta są one wprowadzane bezpośrednio do bazy danych. KaŜdy uprawniony przez administratora systemu klient ma moŝliwość sprawdzenia aktualnego stanu swoich płatności, wolnego limitu kredytowego, dostępności towarów. MoŜe on równieŝ wprowadzać nowe zamówienia, zapytanie oferty sprzedaŝy czy reklamację. Istnieje moŝliwość monitorowania stanu realizacji zamówień, zgłoszeń reklamacyjnych, serwisowych czy produkcyjnych. Instalacja Pulpitu Kontrahenta 16.1 Instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS) Warunkiem współpracy systemu Comarch CDN XL z Pulpitem Kontrahenta jest zainstalowanie Internetowych usług informacyjnych (IIS), Microsoft.NET Framework 2.0 oraz Microsoft.NET Framework Kreacja katalogu wirtualnego Przed przystąpieniem do kreacji katalogu wirtualnego naleŝy z płyty instalacyjnej Comarch CDN XL przegrać cały katalog Pulpit Kontrahenta na dysk na przykład do katalogu C:/inetpub/wwwroot/PulpitKontrahenta Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 6 W celu ręcznego utworzenia katalogu wirtualnego uruchamiamy menedŝera usług IIS Panel sterowania/narzędzia administratora/internetowe usługi informacyjne. Klikając prawym klawiszem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci Web wybieramy Nowy/Katalog wirtualny Pulpit Kontrahenta 2.5

6 Rysunek 16.1 Internetowe usługi informacyjne. Wykonanie tych czynności spowoduje uruchomienie Kreatora tworzenia katalogów wirtualnych. Wybierając przycisk Dalej przechodzimy do pierwszego kroku kreacji katalogu wirtualnego. W pierwszym kroku jako nazwę podajemy PulpitKontrahenta. 2.6 Pulpit Kontrahenta

7 Rysunek 16.2 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 1. W kroku 2 kreatora wybieramy ścieŝkę lokalizacji, gdzie wkopiowaliśmy pliki Web Serwisu. Pulpit Kontrahenta 2.7

8 Rysunek 16.3 Ręczna kreacja katalogu wirtualnego, krok 2. Na krok 4 składa się wybranie praw do wykonania. Zaznaczamy Odczyt i Uruchomienie skryptów (np. ASP). Po naciśnięciu przycisku Dalej, zatwierdzamy utworzenie katalogu wirtualnego IIS dla serwisu Pulpit Kontrahenta. Uwaga: NaleŜy zwrócić uwagę na to, czy w sekcji Włącz dokument domyślny (Właściwości katalogu wirtualnego Pulpitu Kontrahenta, zakładka Dokumenty) został dodany wpis Default.aspx. W przeciwnym przypadku naleŝy taki wpis dodać ręcznie klikając na przycisk Dodaj W okienku zatytułowanym Dodawanie dokumentu domyślnego naleŝy wprowadzić: Default.aspx, po czym zatwierdzić. Nowo dodany wpis naleŝy ustawić na pierwszym miejscu listy posługując się przyciskami: lub. 2.8 Pulpit Kontrahenta

9 Rysunek 16.4 Właściwości katalogu wirtualnego Pulpit Kontrahenta, zakładka Dokumenty Ręczne utworzenie katalogu wirtualnego na IIS w wersji 7 W celu ręcznego utworzenia katalogu wirtualnego uruchamiamy menedŝera usług IIS Panel sterowania/narzędzia administratora/internetowe usługi informacyjne. Klikając prawym klawiszem myszy na opcję Pule aplikacji wybieramy Dodaj pulę aplikacji Jako nazwa podajemy Pulpit Kontrahenta, wersja architektury.net Framework ->.NET Framework v2.0, Zarządzany tryb potokowy -> Klasyczny, zaznaczony parametr: Uruchom pulę aplikacji natychmiast. Pulpit Kontrahenta 2.9

10 Rysunek 16.5 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie puli aplikacji. Po naciśnięciu przycisku OK, zatwierdzamy utworzenie puli aplikacji. Przechodzimy do zaawansowanych ustawień utworzonej puli aplikacji, gdzie dla opcji Identity wskazujemy wartość LocalSystem. Rysunek 16.6 Internetowe usługi informacyjne, właściwości zaawansowane puli aplikacji Pulpit Kontrahenta

11 Uwaga: W przypadku, gdy aplikacja będzie pracować na maszynie 64-bit-owej dodatkowo w zaawansowanych ustawieniach puli aplikacji wybieramy dla opcji Enable 32-bit appliacation wartość True. Następnie klikając prawym klawiszem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci Web wybieramy Dodaj aplikację. Klikając prawym przyciskiem myszy na węzeł Domyślna witryna sieci Web wybieramy Dodaj aplikację. Rysunek 16.7 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji. Wykonanie tych czynności spowoduje otwarcie okna Dodawanie aplikacji. W polu Alias jako nazwę podajemy Pulpit kontrahenta. W polu ŚcieŜka fizyczna wybieramy ścieŝkę lokalizacji, gdzie wkopiowaliśmy pliki Web Serwisu. W polu Pula aplikacji wybieramy wcześniej utworzoną pulę Pulpit kontrahenta. Pulpit Kontrahenta 2.11

12 Rysunek 16.8 Internetowe usługi informacyjne, dodawanie aplikacji. Po naciśnięciu przycisku OK, zatwierdzamy utworzenie katalogu wirtualnego IIS dla serwisu Pulpit kontrahenta Przygotowanie bazy danych do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Kolejnym elementem instalacji Pulpitu Kontrahenta jest przygotowanie bazy danych systemu Comarch CDN XL. Odbywa się to poprzez wykonanie skryptów, które znajdują się w katalogu Pulpit Kontrahenta/SQLScripts. Operację moŝna przeprowadzić na dwa sposoby: Ręcznie Automatycznie Ręczne wykonanie skryptów SQL Operacja polega na przeniesieniu kolejnych skryptów do narzędzia np. Query Analyzer i wykonaniu ich na bazie systemu Comarch CDN XL Automatyczne wykonanie skryptów SQL Do automatycznego wykonania skryptów na bazie danych Comarch CDN XL słuŝy izam_sql.bat. Plik moŝna wykonać z linii poleceń : Izam_sql.bat <serwer> <baza> gdzie: <serwer> podajemy nazwę serwera bazodanowego <baza> podajemy nazwę serwerową bazy danych bądź wyedytować w notatniku i za parametry %1 i %2 wprowadzić odpowiednio nazwę serwera bazodanowego i nazwę serwerową bazy danych. Po przeprowadzonej operacji zmiany naleŝy zapisać, a plik izam_sql.bat uruchomić Pulpit Kontrahenta

13 16.3 Przygotowanie systemu Comarch CDN XL do współpracy z Pulpitem Kontrahenta Aby móc korzystać z Pulpitu Kontrahenta naleŝy w systemie Comarch CDN XL zdefiniować osoby, przypisane do kart kontrahentów, które w imieniu danego kontrahenta będą miały prawo składania zamówienia. Do jednego kontrahenta moŝna przypisać dowolną liczbę osób. Osobę moŝna dodać z poziomu karty kontrahenta z zakładki: Osoba. Osoba korzystająca z Pulpitu Kontrahenta musi mieć zdefiniowane hasło. Hasło ustala się w oknie formatki: Osoby, zakładki Ogólne (bez szyfrowania). (więcej informacji w dokumentacji modułu: SprzedaŜ) Rysunek 16.9 Karta osoby, hasło dostępu do Pulpitu Kontrahenta. Ponadto, konieczne jest dodanie roli Pulpit Kontrahenta. Role wprowadza się na zakładce: Role. Role definiuje się w module: Administrator, w oknie: Role pracowników. Pulpit Kontrahenta 2.13

14 Rysunek Karta osoby, zakładka: Role. W zaleŝności od dodanych praw do roli Pulpit Kontrahenta osoba logująca się do modułu moŝe mieć dostęp do: Cennika Danych kontrahenta Drukowania Katalogu towarów Koszyka Listy błędów Listy ofert Listy reklamacji Listy rezerwacji Listy zamówień Listy zapytań Listy zleceń produkcyjnych Listy zleceń serwisowych Oznaczenia realizacji zamówienia w całości Płatności Prezentacji sposobu dostawy Promocji 2.14 Pulpit Kontrahenta

15 Rabatu Transportu Usuwania niepotwierdzonych zamówień Wystawiania zapytań Zgłaszania reklamacji Zmiany daty realizacji Zmiany hasła Zmiana magazynu Zmiany sposobu dostawy Rysunek Edycja Roli, zakładka: Prawa Konfiguracja Pulpitu Kontrahenta Ustawienia konfiguracyjne zmienia się w Konfiguracji systemu CDN XL z poziomu zakładki WWW oraz w pliku Web.config znajdującym się w katalogu głównym plików Pulpitu Kontrahenta. Dla ułatwienia konfiguracji poszczególne parametry są pogrupowane. W kolejnych rozdziałach zostaną omówione wszystkie grupy parametrów. Pulpit Kontrahenta 2.15

16 Plik Web.config Ustawienia dotyczące połączenia z bazą danych Comarch CDN XL znajdują się w pliku Web.config w sekcji ConnectionString: Klucz "data source" określa serwer SQL. Klucz "initial catalog" określa nazwę bazy danych na serwerze SQL. Przykład: <add name="strconnect" connectionstring="data source=serwerxl; initial catalog=cdnxl_testpulpitkontrahenta; user id=cdnwww; providername="system.data.sqlclient" /> Ustawienia dotyczące rabatów JeŜeli system Comarch CDN XL jest zainstalowany na innym serwerze, niŝ aplikacja: Pulpit Kontrahenta, to, naleŝy skopiować plik rabaty.dll (np. z innego komputera, na którym zainstalowano system Comarch CDN XL) do wybranego katalogu na serwerze z aplikacją: Pulpit Kontrahenta oraz zarejestrować go poleceniem: regsvr32 rabaty.dll Konfiguracja Comarch CDN XL, zakładka WWW Ustawienia konfiguracyjne dotyczące Pulpitu Kontraneta zmienia się w Konfiguracji systemu Comarch CDN XL z poziomu zakładki WWW. Zakładka WWW jest podzielona na trzy zakładki: Parametry Parametry1 Prezentacja towarów Parametry Z poziomu zakładki Parametry istnieje moŝliwość określenia metody wystawiania dokumentów w Pulpicie Kontrahenta, serii wystawianych dokumentów oraz wysyłanie wiadomości podczas złoŝenia zamówienia. Parametr: Wystawiaj dokumenty przez procedurę określa sposób wystawiania dokumentów: przy wykorzystaniu API parametr odzaznaczony przy wykorzystaniu procedury serwerowej- parametr zaznaczony Aby móc korzystać z API naleŝy zweryfikować poniŝsze ustawienia: baza danych systemu CDN XL jest podpięta dla wszystkich uŝytkowników komputera (w rejestrze systemu Windows powinien widnieć wpis: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy dla 32bit oraz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\CDN\CDNXL\MSSQL\Bazy dla 64bit) w rejestrze Windows wpisana jest informacja o kluczu HASP (HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\CDN\HASP -> Serwer = nazwa serwera klucza) ścieŝka do systemu CDN XL musi być w globalnej zmiennej środowiskowej PATH widzianej przez wszystkich uŝytkowników systemu, a w szczególności przez ASPNET operator, na którego będziemy logować się do aplikacji Pulpit Kontrahenta nie moŝe mieć pustego hasła prawidłowo wypełniona dane w sekcji API w pliku Web.config 2.16 Pulpit Kontrahenta

17 uŝytkownik ASPNET musi być dodany do grupy uŝytkowników w Windows została utworzona nowa pula aplikacji dla Pulpitu Kontrahenta. We właściwościach tej puli naleŝy ustawić parametr: ToŜsamość -> Local system Następnie na zakładce WWW, Paramtery naleŝy określić następujące parametry: Nazwa sewera klucza- określa nazwę serwera klucza, z którego będą pobierane licencje w trakcie wystawiania dokumentów. Nazwa bazy danych- określa nazwę bazy danych, w której będą wystawiane dokumenty. Jako nazwę bazy danych naleŝy podać nazwę firmową (nazwa bazy z poziomu Interfejsu) Operator wystawiający- określa operatora wystawiającego dokumenty Hasło operatora- określa hasło operatora wystawiającego dokumenty Centrum domyślne operatora- w polu zostanie automatycznie wskazane Centrum domyślne Operatora wystawiającego Odpowiedzialny za realizację zamówienia- określa operatora odpowiedzialnego za realizację zamówień oraz zapytań ofertowe sprzedaŝy. Domyślny język aplikacji- określa język domyślny dla aplikacji, w jakim zostanie ona uruchomiona Schemat kolorów aplikacji- umoŝliwia wybranie predefiniowanych tematów graficznych dla aplikacji Rysunek Konfiguracja, zakładka WWW, Parametry Parametry 1 Z poziomu zakładki Parametry 1 istnieje moŝliwość określenia ustawień dotyczących udostępnienia towarów w Pulpicie Kontrahenta oraz magazynu, który będzie pobierany na zamówienia wystawiane z poziomu aplikacji, czy konfiguracji wysyłki mailowej. Pulpit Kontrahenta 2.17

18 Parametry: Ilość towarów na stronie- określenie ile towarów będzie wyświetlane na liście towarów, stronie Towary Udostępnij cechy- określenie czy będą udostępnione cechy towarów Udostępnij wyliczanie wagi i objętości- udostępnia informacje na temat wagi i objętości elementów w koszyku Udostępnij kody towarów- określenie czy będą udostępnione kody towarów Z magazynu: Wg definicji dokumentu- magazyn pobierany jest z definicji dokumentu, z zakładki Magazyny, pola: magazyn domyślny z Centrum domyślnego operatora wystawiającego dokument w Pulpicie Kontrahenta. Wg karty kontrahenta- magazyn pobierany jest z karty kontrahenta, zakładki Inne, pola: magazyn kontrahenta logującego się do Pulpitu kontrahenta. JeŜeli magazyn nie jest dostępny wśród magazynów w Centrum domyślnym operatora wystawiającego dokumenty w Pulpicie Kontrahenta wówczas pobierany jest magazyn domyślny. Parametr: seria dokumentów- słuŝy do określenia pobierania serii na dokument wystawiony z poziomu Pulpitu kontrahenta: Wg definicji dokumentu- seria pobierana jest z definicji dokumentu, z zakładki serie, pola: seria domyślna z Centrum domyślnego operatora wystawiającego dokument w Pulpicie Kontrahenta. Wg karty kontrahenta- seria pobierana jest z karty kontrahenta, zakładki księgowe, pola: seria dokumentu kontrahenta logującego się do Pulpitu kontrahenta. JeŜeli seria nie jest dostępna wśród serii w Centrum domyślnym operatora wystawiającego dokumenty w Pulpicie Kontrahenta wówczas pobierana jest seria domyślna z definicji dokumentu. Parametr: wyślij potwierdzający do- słuŝy do określenia czy po złoŝeniu zamówienia w Pulpicie Kontrahenta ma być wysyłana wiadomość Klienta- wysyłany jest do klienta, adres pobierany jest z pola na karcie osoby logujące się do Pulpitu Kontrahenta. Nadawcy- wysyłany jest do nadawcy, adres pobierany jest z pola: adres potwierdzający w Konfiguracji systemu CDN XL, zakładki SprzedaŜ, Parametry 2 Opiekuna- wysyłany jest do opiekuna, adres pobierany jest z karty kontrahenta, pola e- mail opiekuna wskazanego na zakładce Inne, karty kontrahenta logującego się do Pulpitu Kontrahenta. Akwizytora- wysyłany jest do akwizytora, adres pobierany jest z karty kontrahenta, pola akwizytora wskazanego na zakładce Inne, karty kontrahenta logującego się do Pulpitu Kontrahenta. Konfiguracja poczty odbywa się z poziomu Konfiguracji systemu Comarch CDN XL, zakładki Ogólne, Parametry 2, ustawienia SMTP 2.18 Pulpit Kontrahenta

19 Rysunek Konfiguracja, zakładka SprzedaŜ, Parametry2: ustawienia SMTP. Treść wiadomości wysyłanej podczas złoŝenia zamówienia jest konfigurowalna z poziomu pliku mailconfirmpl.txt umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji Rysunek Konfiguracja, zakładka WWW, Parametry 1. Pulpit Kontrahenta 2.19

20 Aby Towar był widoczny z poziomu Pulpitu Kontrahenta naleŝy na karcie towaru zakładce Inne zaznaczyć parametr dostępny w Pulpicie Kontrahenta: Rysunek Karta towaru, zakładka Inne. Istnieje moŝliwość ustawienia wyświetlania grup towarowych w Pulpicie Kontrahenta poprzez wskazanie konkretnej grupy towarowej. W aplikacji zostaną wówczas wyświetlone elementy wskazanej grupy towarowej. Wskazania naleŝy dokonać na karcie kontrahenta na zakładce Inne w sekcji Pulpit Kontrahenta w polu Grupa towarów Prezentacja towarów Z poziomu zakładki Prezentacja towarów istnieje moŝliwość określenia ustawień dotyczących prezentacji towarów oraz cen w Pulpicie Kontrahenta. Dostępne parametry: Prezentuj stany towarów: W formie: jest, brak - podczas prezentacji stanów towarów wykorzystywana jest metoda jest, brak Rzeczywistej ilości- podczas prezentacji towarów prezentowane są rzeczywiste ilości 2.20 Pulpit Kontrahenta

21 Kolor wiersza: Jest- kolor czcionki dla towarów, które posiadają ilości na stanie magazynu Brak- kolor czcionki dla towarów, które nie posiadają ilości na stanie magazynu Zamawianie towarów powyŝej dostępnych stanów Zezwalaj- aplikacja pozwoli złoŝyć zamówienie na towary, których obecnie nie ma na stanie Ostrzegaj- aplikacja zakomunikuje, Ŝe składane zamówienie zawiera towary, których obecnie nie ma na stanie Zablokuj- aplikacja zablokuje moŝliwość złoŝenia zamówienia zawierającego towary, których obecnie nie ma na stanie Do wyliczania stanów korzystaj z funkcji dedykowanej- jeŝeli funkcja jest odznaczona wówczas do prezentacji stanów w aplikacji wykorzystywana jest funkcja: CDN.izamSumaStanowTowaru wówczas podczas prezentacji stanów brane są równieŝ rezerwacje towaru Prezentacja cen: Netto- prezentowanie tylko cen netto towarów Brutto- prezentowanie tylko cen brutto towarów Netto i brutto- prezentowanie cen netto i brutto towarów Uwzględniaj promocje- jeŝeli parametr jest zaznaczony wówczas podczas prezentacji cen towarów uwzględniane są równieŝ promocje obejmujący dany towar (promocje dodane w kontekście Centrum domyślnego operatora wystawiającego zamówienia w Pulpicie Kontrahenta) Prezentuj miniaturę zdjęcia- prezentacja miniatury zdjęcia na liście towarów Szerokość- szerokość miniatury określana w pikselach Wysokość- wysokość miniatury określona w pikselach Rysunek Konfiguracja, zakładka WWW, Prezentacja towarów. Pulpit Kontrahenta 2.21

22 Na stan zamówienia sprzedaŝy wystawianego z poziomu Pulpitu Kontrahenta ma wpływ parametr: Generuj zamówienia, znajdujący się na karcie kontrahenta, zakładce Inne. Zamówienia mogą być dodawane do bazy CDN XL jako: Potwierdzone Niepotwierdzone Rysunek karta kontrahenta, zakładka Inne Prezentacja zdjęć w Pulpicie Kontrahenta Publikacja zdjęć w Pulpicie Kontrahenta moŝe odbyć się przy wykorzystaniu jednej z dwóch metod: Za pomocą atrybutu o typie dana binarna, z zaznaczeniem dostępności w aplikacji i przypisaniem odpowiedniego Obiektu Pulpit Kontrahenta

23 Rysunek Klasa atrybutu o typie dane binarne. Poprzez przypisanie danej binarnej bezpośrednio do obiektu z poziomu zakładki Dane binarne i oznaczenie dostępności w aplikacji [PK]. Pulpit Kontrahenta 2.23

24 Rysunek Karta towaru, zakładka Dane binarne Tłumaczenia w Pulpicie Kontrahenta Istnieje moŝliwość zdefiniowania tłumaczeń dla obiektów w Comarch CDN XL, które prezentowane są w aplikacji. Do obiektów, których tłumaczenia są wyświetlane z poziomu aplikacji naleŝą: Nazwa towaru Opis towaru Jednostka mary Cechy Nazwa grupy Nazwa atrybutów Forma płatności Sposób dostawy Z poziomu systemu Comarch CDN XL tłumaczenia dla obiektów wprowadzane są na zakładce Tłumaczenia Pulpit Kontrahenta

25 Rysunek Forma płatności zakładka Tłumaczenia. Po zmianie wersji językowej z poziomu Pulpitu Kontrahenta zdefiniowane tłumaczenia dla obiektów w odpowiednich wersjach językowych zostaną wyświetlone z poziomu aplikacji. Rysunek Tłumaczenia w wersji językowej Funkcjonalność Pulpitu Kontrahenta Logowanie Logowanie do Pulpitu Kontrahenta odbywa się po wprowadzeniu w przeglądarce internetowej adresu katalogu wirtualnego Po wprowadzeniu opisanej powyŝej ścieŝki zostanie otwarte okno logowania Pulpitu Kontrahenta. Aby zalogować się do aplikacji naleŝy wypełnić pola: Firma: akronimem lub NIP-em kontrahenta korzystającego z aplikacji. Pracownik: imieniem i nazwiskiem osoby uprawnionej do korzystania Pulpitu Kontrahenta. Hasło: zdefiniowanym hasłem dla osoby uprawnionej do korzystania z Pulpitu Kontrahenta. Nastęnie naleŝy nacisnąć przycisk: [Zaloguj się] Pulpit Kontrahenta 2.25

26 Rysunek Okno logowania. Obraz prezentowany na stronie logowania do aplikacji Pulpit kontrahenta moŝna zmienić modyfikując odpowiednio plik: Winietapl.jpg- dla wersji polskiej Winietaen.jpg- dla wersji angielskiej Winietade.jpg- dla wersji niemieckiej Winietauk.jpg- dla wersji ukraińskiej Pliki umieszczone są w katalogu App_Themes\właściwy Theme\ImagesXL, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji. Na stronie logowania do Pulpitu Kontrahenta znajduje się równieŝ sekcja: Witamy w Pulpicie Kontrahenta. Pole jest konfigurowalne z poziomu pliku XLLoginPagepl umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji. Domyślnie zawiera informację powitalną. Rysunek Sekcja: Witamy w Pulpicie Kontrahenta. Istniej moŝliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji. NaleŜy w tym celu wybrać przed zalogowaniem odpowiedni język: polski, angielski, niemiecki, ukraiński lub francuski Pulpit Kontrahenta

27 Strona startowa Rysunek Zmiana wersji językowej interfejsu. Po zalogowaniu się do Pulpitu Kontrahenta otwarta zostaje strona startowa aplikacji. Rysunek Strona startowa. Baner prezentowany na stronie startowej aplikacji Pulpit Kontrahenta moŝna zmienić modyfikując odpowiednio plik: banerpl.png- dla wersji polskiej baneren.png- dla wersji angielskiej banerde.png- dla wersji niemieckiej baneruk.png- dla wersji ukraińskiej Pliki umieszczone są w katalogu App_Themes\właściwy Theme\ImagesXL, który znajduje się wśród głównych plików aplikacji. W nagłówku strony znajdują się następujące elementy: Kod aktualnie zalogowanego kontrahenta, Imię i Nazwisko aktualnie zalogowanej osoby Wyloguj po wybraniu tej funkcji następuje wylogowanie z programu, Język- aktualnie wybrany język aplikacji. Istniej moŝliwość zmiany wersji językowej interfejsu aplikacji. NaleŜy w tym celu wybrać język: polski, angielski, niemiecki, lub ukraiński. Pulpit Kontrahenta 2.27

28 Rysunek Informacje na temat zalogowanej osoby i firmy, do której dana osoba przynaleŝy. Z poziomu strony startowej moŝliwy jest dostęp do następujących funkcji Pulpitu Kontrahenta: Moje dane Dane kontrahenta Zmiana hasła Towary Zamówienia Koszyk Moje zamówienia Transport W realizacji Moje oferty Moje zapytania Nowe zapytanie Płatności Promocje Reklamacje Zgłoś reklamację Moje reklamacje Serwis Produkcja NiezaleŜnie od wybranej funkcji Pulpitu Kontrahenta zawsze moŝna powrócić do strony startowej poprze uŝycie funkcji: Strona startowa. Rysunek Funkcje aplikacji. W dolnej stopce strony prezentowana jest aktualnie wykorzystywana wersja Pulpitu Kontrahenta. Rysunek Wersja aplikacji. Informacje pole tekstowe, konfigurowalne z poziomu pliku HomePagepl.txt umieszczonego w katalogu App_Data, który znajduje się wśród głównych plików Pulpitu Kontrahenta. Domyślnie zawiera informację na temat realizacji zamówień składanych za pomocą platformy internetowej Pulpit Kontrahenta

29 Rysunek Sekcja: Informacje Funkcje Pulpitu Kontrahenta NiezaleŜnie od wybranej funkcji Pulpitu Kontrahenta zawsze widoczne są następujące elementy: Informacje na temat zalogowanej osoby oraz firmy, do której dana osoba przynaleŝy (Strona startowa, rozdział ), Funkcja: Wyloguj (Strona startowa, rozdział ), Funkcja zmiany język (Strona startowa, rozdział ), Funkcje Pulpitu Kontrahenta (Strona startowa, rozdział ) Moje dane Dane kontrahenta Rysunek Podstawowe elementy widoczne niezaleŝnie od wybranej funkcji. Na stronie prezentowane są dane kontrahenta pobrane z karty kontrahenta zarejestrowanej w systemie Comarch CDN XL. Z poziomu tego okna dane nie mogą być edytowane. Dane podzielone są na cztery sekcję: Dane adresowe: Dane handlowe Listę pracowników Pulpit Kontrahenta 2.29

30 Rysunek Okno: Dane Kontrahenta. Szczegółowy opis danych znajdujących się na stronie: Moje Dane i dopowiadających im danych w systemie Comarch CDN XL : 2.30 Pulpit Kontrahenta

31 Nazwa pola w Pulpicie Kontrahenta Dane adresowe Nazwa NIP Pesel Regon Adres Adres wysyłkowy Telefon Fax WWW Dane handlowe Opiekun handlowy (Pole w Pulpicie Kontrahenta jest widoczne tylko w przypadku wypełnienia pola: opiekun handlowy na karcie kontrahenta z poziomu systemu Comarch CDN XL, natomiast pole jest uzupełniane po wpisaniu Imienia i Nazwiska opiekuna handlowego) Forma płatności Termin płatności Sposób dostawy Magazyn zamówień Limit kredytowy (po terminie) Kredyt wykorzystany Płatności przeterminowane Pole źródłowe w systemie CDN XL karta kontrahenta Nazwa karta kontrahenta NIP karta kontrahenta Pesel karta kontrahenta Regon karta kontrahenta - Aktualny adres Karta kontrahenta- domyślny adres wysyłkowy karta kontrahenta- telefon karta kontrahenta- fax karta kontrahenta- Karta kontrahenta- URL Karta kontrahenta- opiekun handlowy Karta kontrahenta- forma płatności Karta kontrahenta- termin płatności Karta kontrahenta- sposób dostawy Karta kontrahenta- magazyn Karta kontrahenta- limit kredytowy Karta kontrahenta- wykorzystanie limitu kredytowego, kwota wykorzystana Karta kontrahenta- wykorzystanie limitu kredytowego, kwota przeterminowana Lista pracowników- karta kontrahenta, zakładka Osoby Osoba Stanowisko Telefon Komunikatory Karta pracownika- imię, nazwisko Karta pracownika- stanowisko Karta pracownika- telefon Karta pracownika- Karta pracownika- komunikatory Pulpit Kontrahenta 2.31

32 Informacje dodatkowe- karta kontrahenta, zakładka Atrybuty Tekst Pliki do pobrania Karta kontrahenta- atrybut typu tekst Karta kontrahenta- atrybut typu dana binarna Z poziomu Moje dane istnieje moŝliwość zmiany magazynu, na który zostanie złoŝone zamówienie. Magazyn moŝna wskazać w polu: Magazyn zamówienia. Pole jest dostępne w przypadku, gdy zalogowany uŝytkownik posiada w Roli prawo do Zmiany magazynu Zmiana hasła Rysunek Zmiana magazynu. Funkcja umoŝliwia zmianę hasła sprawdzanego podczas logowania się do aplikacji osobie aktualnie zalogowanej. Zmianę hasła dokonujemy poprzez wprowadzenie aktualnie obowiązującego hasła w polu Hasło oraz podaniu i potwierdzeniu nowego hasła odpowiednio w polach Nowe hasło i Potwierdź nowe hasło. Rysunek Zmiana hasła. Po prawidłowym wprowadzeniu wymaganych parametrów w celu zmiany hasła naleŝy nacisnąć przycisk: [Zmień hasło]. Aby wyczyścić wprowadzone dane naleŝy nacisnąć przycisk: [Wyczyść]. Pomyślna zmiana hasła zostanie poprzedzona komunikatem: Twoje hasło zostało zmienione Pulpit Kontrahenta

33 Rysunek Poprawne wykonanie operacji zmiany hasła. W celu kontynuowania pracy naleŝy przycisnąć przycisk: logowaniu do Pulpitu Kontrahenta wymagane będzie nowe hasło. [Kontynuuj]. Przy ponownym Towary Strona składa się z następujących sekcji: Znajdź towar Towary Znajdź towar Do wyszukiwania towarów moŝna posłuŝyć się wyszukiwarką: Znajdź towar. W celu odfiltrowania właściwych towarów do dyspozycji uŝytkownika zostały udostępnione następujące pola: Nazwa- pole nazwa z karty towaru Kod- pole kod z karty towaru Opis- pole opis z karty towaru Producent- pole Producent (nazwa kontrahenta) z karty towaru Marka pole Marka z zakładki Inne z karty kontrahenta oraz parametry: tylko dostępne- uŝycie parametru spowoduje wyszukanie tylko towarów dostępnych, których stan jest róŝny od zera, w grupie- uŝycie parametru spowoduje wyszukanie towarów w obrębie aktualnie wybranej grupy towarowej Towary Rysunek Wyszukiwarka, katalog towarów. Sekcja: Towary podzielona jest na dwa panele. W lewym wyświetlana jest lista grup towarów o strukturze wielopoziomowej, odzwierciedlonej w postaci drzewa. W prawym lista towarów naleŝących do grupy wskazanej w lewym panelu. Pulpit Kontrahenta 2.33

34 Rysunek sekcja: towary. Naciskając przycisk: [Podgląd] moŝna wyświetlić podstawowe informacje o towarze. Szczegóły towaru Informacje o towarze podzielone są na trzy sekcje: Szczegóły towaru- informację podstawowe o towarze: Nazwa towaru Kod towaru Cena netto- cena prezentowana jest jeŝeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto Cena brutto- cena prezentowana jest jeŝeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: brutto lub netto i brutto KGO netto- wartość stawki KGO przypisanej dla towaru Jednostka miary Producent- nazwa pracownika odpowiedzialnego za produkt. JeŜeli na karcie Pracownika został uzupełniony adres , wówczas istnieje moŝliwość wysłania maila na podany adres po wybraniu Pracownika. Producent- nazwa producenta towaru. JeŜeli na karcie Producenta z poziomu CDN XL uzupełniony został adres URL, wówczas istnieje moŝliwość przejście na wskazany adres URL po wybraniu Producenta Cecha- nazwa klasy cechy przypisanej dla danego towaru Stan- ilość towaru na wybranym magazynie (wskazany zgodnie z konfiguracją) Ilość 2.34 Pulpit Kontrahenta

35 Rysunek Szczegóły towaru. Z poziomu Szczegółów towaru istnieje moŝliwość dodania towaru do koszyka przy uŝyciu opcji: koszyka] [Do JeŜeli do elementu zamówienia została dodana klasa atrybtu z zaznaczeniem opcji dostępności w Pulpicie Kontrahenta oraz zaznaczeniem parametru edycji wówczas podczas dodawania towaru do Koszyka zostanie wyświetlone okno: szczegóły dodawanego towaru z moŝliwością uzupełnienia wartości atrybutu. Informacje dodatkowe Opis- opis z karty towaru Rysunek Szczegóły dodawanego towaru. Plik do pobrania plik danych binarnych dodanych w postaci atrybutu typu dane binarne na karcie towaru Zdjęcie towaru zdjęcie dodane jako atrybut typu dane binarne dodane na karcie towaru Pulpit Kontrahenta 2.35

36 Zamienniki: Rysunek Szczegóły towaru, informacje dodatkowe. Zamienniki- listą zamienników dla towaru. Prezentowane są podstawowe informacje o wszystkich alternatywnych towarach dla wskazanego towaru. Z poziomu Zamienników towaru istnieje moŝliwość dodania towaru do koszyka przy uŝyciu opcji: [Do koszyka] zlokalizowanej pod listą Zamienników lub opcji umieszczonej bezpośrednio obok pozycji: [Do koszyka] Zamówienia Koszyk Rysunek Szczegóły towaru, zamienniki. Strona składa się z następujących sekcji: Akcje Zawartość koszyka Nagłówek Informacje dodatkowe Elementy Akcje Z poziomu Koszyka moŝliwe jest uŝycie następujących opcji: PokaŜ szczegóły elementów- rozwija szczegóły elementów dodanych do Koszyka Ukryj szczegóły elementów- ukrywa szczegóły elementów dodanych do Koszyka 2.36 Pulpit Kontrahenta

37 Zawartość koszyka Rysunek Funkcja: Twój koszyk, akcje. Sekcja Zawartość koszyka zawiera informacje na temat liczby produktów jakie znajdują się w koszyku, sumy wartości netto, brutto oraz VAT elementów koszyka, a takŝe na temat pozostałego limitu kredytowego zalogowanej osoby. JeŜeli w Konfiguracji WWW, na zakładce Parametry1 została zaznaczona opcja: udostępnij wyliczanie wagi i objętości wówczas dodatkowo wyświetlane zostaną informacje odnośnie sumy wagi brutto i objętości towarów dodanych do Koszyka. Rysunek Funkcja: Koszyk, zawartość koszyka. Elementy sekcji Zawartość koszyka aktualizowane są automatycznie w przypadku dodawania nowych towarów z poziomu Katalogu towarów. MoŜna równieŝ dokonać aktualizacji ręcznej tych wartości poprzez naciśnięcie przycisku: [Przelicz wartości]. Opcja jest przydatna szczególnie w przypadku, gdy zmieniane są ilości poszczególnych pozycji zamówienia. Nagłówek Sekcja Nagłówek zawiera następujące informacje: Mój numer- numer dokumentu u Kontrahenta Adres wysyłkowy- domyślny adres wysyłkowy zalogowanego kontrahenta Data realizacji- ustalenie daty realizacji zamówienia Realizacja- ustalenie realizacji zamówienia: częściowej lub całościowej Sposób dostawy MoŜna dokonać aktualizacji wartości dodanych pozycji towarowych w oparciu o promocję względem sposobu dostawy poprzez naciśnięcie przycisku: [Przelicz wartości]. Rysunek Funkcja: Koszyk, Nagłówek. Informacje dodatkowe Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: Forma płatności- forma płatności dla dokumentu. Termin- termin płatności dla dokumentu. Opis- wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Opis składanego zamówienia. Pulpit Kontrahenta 2.37

38 Tekst- wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o typie tekst. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy atrybutu typu tekst z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta. Rysunek Klasa atrybutu, parametry Pulpitu Kontrahenta. Flaga- wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o typie flaga. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy atrybutu typu flaga z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta. Liczba- wartość zostanie przeniesiona na zakładkę Atrybuty składanego zamówienia, do klasy atrybuty o typie liczba. Warunkiem prezentowania danego elementu jest dodanie do Obiektu: zamówienia, klasy atrybutu typu liczba z zaznaczeniem parametru edycji w Pulpicie Kontrahenta Pulpit Kontrahenta

39 Elementy Rysunek Funkcja: Koszyk, Informacje dodatkowe. Sekcja Elementy w koszyku zawierają listę towarów jakie aktualnie znajdują się w koszyku. Lista składa się z następujących elementów: Lp liczba porządkowa pozycji Kod kod towaru Cecha- wybrana cecha towaru Ilość zamawiana ilość towaru JM- jednostka miary towaru Rabat- rabat pozycji Cena netto cena netto towaru za 1 sztukę, cena prezentowana jest jeŝeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto Cena brutto cena brutto towaru za 1 sztukę, cena prezentowana jest jeŝeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto Wartość netto wartość netto danej pozycji zamówienia, wartość jest prezentowana jeŝeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: netto lub netto i brutto Wartość brutto- wartość brutto danej pozycji zamówienia, wartość jest prezentowana jeŝeli w Konfiguracji WWW w ustawieniach dotyczących prezentacji cen wybrano opcję: brutto Szczegóły- po wybraniu opcji: zostanie otwarte okno umoŝliwiające wprowadzenie opisu zamawianego towaru Pulpit Kontrahenta 2.39

40 Rysunek Funkcja: Opis zamawianego towaru. [usuń pozycję]- usunięcie pozycji Istnieje moŝliwość wyświetlenia Szczegółów danego towaru po wybraniu nazwy lub kodu konkretnej pozycji. Rysunek Funkcja: Twój koszyk, towary w koszyku. Lista towarów mieści 15 wpisów. Aby obejrzeć pozostałe produkty dodane do koszyka, które nie zostały wyświetlone na pierwszej stronie naleŝy przejść na kolejną stroną naciskając na link oznakowany numerem strony widoczny w ostatnim wierszu listy towarów. Rysunek Funkcja: Koszyk, odnośniki do kolejnych stron z listą towarów. W celu dodania kolejnych towarów do koszyka naleŝy nacisnąć przycisk: [Dodaj element], który znajduje się bezpośrednio pod listą towarów. W efekcie zostanie otwarta strona Katalog towarów, dostępna równieŝ po wybraniu z menu górnego Funkcji: Towary. Poza opcją umoŝliwiającą usuwanie poszczególnych pozycji z listy towarów dodanych do koszyka udostępniona została równieŝ opcja usunięcia całego zamówienia. W celu usunięcia całego zamówienia naleŝy nacisnąć przycisk: [Usuń elementy]. Po potwierdzeniu potrzeby usunięcia zamówienia, zamówienie zostanie usunięte. W efekcie zostanie zaktualizowana zawartość koszyka oraz lista prezentująca towary dodane do koszyka. RównieŜ wyszarzane zostaną opcje Przelicz wartości, Usuń elementy oraz ZłóŜ zamówienie Pulpit Kontrahenta

41 Rysunek Funkcja: Koszyk, stan po usunięciu zamówienia. W celu złoŝenia zamówienia naleŝy nacisnąć na przycisk: [Zamów]. Na pytanie Czy potwierdzasz składane zamówienia naleŝy nacisnąć przycisk OK. Naciskając na przycisk Anuluj operacja złoŝenia zamówienia zostanie przerwana. Po potwierdzeniu potrzeby złoŝenia zamówienia zostanie wyświetlona animacja informująca o wprowadzaniu danych dotyczących zamówienia do bazy danych systemu Comarch CDN XL. Rysunek Wczytywanie danych. Po wczytaniu danych na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat: Numeru zamówienia w systemie CDN XL MoŜliwości śledzenia stanu realizacji danego zamówienia poprzez wykorzystanie opcji Historia zamówień w menu głównym Podziękowania za złoŝone zamówienie Zapisania zamówienia w bazie danych systemu CDN XL oraz jego stanie Rysunek Funkcja: Koszyk, informacje prezentowane po złoŝeniu zamówienia. Naciskając na numer zamówienia: zostanie otwarta strona ze szczegółami danego zamówienia (informacje na temat sekcji Szczegóły zamówienia zostały opisane w rozdziale 3.6.2, Historia zamówień). Wybierając opcję: [Powrót] otwarta zostanie strona Twój koszyk, dostępna równieŝ po wybraniu z menu górnego Funkcji: Twój koszyk. Pulpit Kontrahenta 2.41

42 Rysunek Szczegóły złoŝonego zamówienia. Naciskając na odsyłacz: zostanie otwarta strona prezentująca historię zamówień, dostępna równieŝ po wybraniu z menu górnego Funkcji: Zamówienia i wskazaniu opcji Moje Zamówienia (informacje na temat sekcji Moje zamówiena zostały opisane w rozdziale ). Na zamówieniach wystawionych z poziomu Pulpitu Kontrahenta data waŝności ustala się zgodnie z ustawieniami w definicji dokumentu ZS z zakładki: Inne, ustawienie parametru: Okres waŝności rezerwacji w centrum domyślnym operatora wystawiającego zamówienie Moje zamówienia Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego uŝytkownika. Jednorazowo wyświetlanych jest 20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej naleŝy posługiwać się przyciskami:. Listę moŝna sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól naleŝą: Numer sortowanie po numerze dokumentu Mój numer- sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta Data wystawienia sortowanie po dacie wystawienia zamówienia Termin realizacji sortowanie po terminie realizacji zamówienia Stan sortowanie po stanie zamówienia Sposób dostawy sortowanie po sposobie dostawy Dodatkowo w kolumnie: Z oferty wyświetlany jest numer dokumentu oferty sprzedaŝy, z którego został wygenerowany dokument zamówienia sprzedaŝy. Rysunek Lista: Moje zamówienia. Z poziomu zakładki moŝliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zamówień oraz ofert sprzedaŝy, z których zostały wyegerowane zamówienia. Informacje dotyczące zamówienia wyświetlane są po 2.42 Pulpit Kontrahenta

43 naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia: natomiast informacje odnośnie oferty sprzedaŝy prezentowane są po wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty: Szczegóły zamówienia Rysunek Szczegóły zamówienia złoŝonego w Pulpicie kontrahenta. Na szczegóły zamówienia składają się następujące sekcje: Akcje akcje Nagłówek zamówienia Informacje dodatkowe Elementy Z poziomu Koszyka moŝliwe jest uŝycie następujących opcji: Powrót powrót do Listy zamówień Drukuj - drukowania aktualnie wyświetlanego zamówienia do dokumentu PDF Usuń zamówienie - opcja dostępna tylko w przypadku zamówień o stanie: niepotwierdzonym. Opcja umoŝliwia usunięcie niepotwierdzonego zamówienia Kopiuj elementy do koszyka opcja umoŝliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie wyświetlonego zamówienia W przypadku, gdy kopiowany element zawiera wypełnioną wartość atrybutu wówczas wartość ta zostanie skopiowana do nowego zamówienia. PokaŜ szczegóły elementów - rozwija szczegóły elementów zamówienia Ukryj szczegóły elementów - ukrywa szczegóły elementów zamówienia Rysunek Szczegóły zamówienia, Akcje. Nagłówek zamówienia Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje: numer zamówienia Pulpit Kontrahenta 2.43

44 mój numer- numer zamówienia u kontrahenta stan data wystawienia waŝna do- data waŝności data realizacji realizacja Rysunek Szczegóły zamówienia, sekcja: nagłówek zamówienia. Informacje dodatkowe Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: Forma płatności- forma płatności dokumentu. Termin do- termin płatności dokumentu. Sposób dostawy Z oferty- numer dokumentu oferty sprzedaŝy, z której został wygenerowany dokument. Opis- opis edytowanego zamówienia. Klasy oraz wartości Atrybutów Elementy Rysunek Szczegóły zamówienia, sekcja: Informacje dodatkowe. Sekcja elementy zamówienia zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do zamówienia, cechy towaru, jego ilości, cenie, rabacie oraz opisie. JeŜeli zamówienie nie posiada Ŝadnego opisu na elemencie, wówczas kolumna z wartością Opisu nie jest prezentowana Pulpit Kontrahenta

45 Transport Rysunek Szczegóły zamówienia, sekcja pozycje zamówienia. Z poziomu strony Transport wyświetlana jest lista dokumentów paczek, które posiadają wskazanego kontrahenta, który powiązany jest z osobą zalogowaną do aplikacji Pulpit Kontrahenta. W konfiguracji ogólnej systemu Comarch CDN XL na zakładce: SprzedaŜ/Parametry 2 naleŝy dodatkowo zaznaczyć parametr: Kontroluj zgodność adresu dostawy dokumentów paczki, aby dokumenty były widoczne w aplikacji. Na liście paczek prezentowane są następujące informacje odnośnie dokumentów: Numer Data utworzenia Stan Waga brutto objętość Szczegóły dokumentu paczki moŝna wyświetlić po wybraniu odpowiedniego numeru dokumentu:. Szczegóły paczki Na szczegóły dokumentu paczki składają się następujące sekcje: akcje Nagłówek Informacje dodatkowe Elementy Akcje MoŜliwe jest uŝycie następujących opcji: Powrót powrót do Listy paczek PokaŜ szczegóły elementów - rozwija szczegóły elementów paczki Ukryj szczegóły elementów - ukrywa szczegóły elementów paczki Pulpit Kontrahenta 2.45

46 Rysunek Szczegóły paczki, Akcje. Nagłówek paczki Nagłówek paczki zawiera następujące informacje: numer stan data utworzenia waga brutto objętość Rysunek Szczegóły paczki, sekcja: nagłówek paczki. Informacje dodatkowe Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: Opis- opis edytowanego dokumentu paczki. Klasy oraz wartości Atrybutów Elementy Rysunek Szczegóły paczki, sekcja: Informacje dodatkowe. Sekcja elementy dokumentu paczki zawiera informacje odnośnie: Numeru dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki Lp pozycji dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki Kodu towaru Nazwy towaru Cechy towaru Ilości towaru Jednostki miary JeŜeli elementy dokumentu źródłowego spiętego do dokumentu paczki posiadają przypisane atrybuty, których klasa jest udostępniona dla aplikacji Pulpit Kontrahenta wówczas dodatkowo wyświetlana są w 2.46 Pulpit Kontrahenta

47 szczegółach elementu informacje odnośnie nazwy klasy atrybutu (nazwa parametru) oraz wartości atrybutu (wartość parametru) W realizacji Rysunek Szczegóły paczki, sekcja elementy. Na liście wyświetlane są zamówienia z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego uŝytkownika. Listę moŝna sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól naleŝą: Numer sortowanie po numerze dokumentu Kod- sortowanie po kodzie towaru Nazwa sortowanie po nazwie towaru Data wystawienia sortowanie po dacie wystawienia zamówienia Z poziomu sekcji: elementy w realizacji prezentowane są informacje odnośnie: Ilości zamówionej - ilość towaru wynikająca z elementu zamówienia Ilości zrealizowanej - ilość towaru z elementu zamówienia, która juŝ została zrealizowane Ilości do realizacji - ilość towaru z elementu zamówienia pomniejszona o ilość zrealizowaną Rysunek Lista: Rezerwacje. Z poziomu zakładki moŝliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących elemtu zamówienia. Informacje te wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia:. Pulpit Kontrahenta 2.47

48 Moje oferty Rysunek Szczegóły zamówienia złoŝonego w Pulpicie kontrahenta. Na stronie Moje Oferty wyświetlana jest lista ofert sprzedaŝy dla zalogowanego uŝytkownika. Aplikacja umoŝliwia podgląd oraz przyjęcie lub odrzucenie oferty sprzedaŝy. Na liście ofert sprzedaŝy prezentowane są następujące informacje: Numer dokumentu Mój numer- numer dokumentu u Kontrahenta Data wystawienia Data waŝności Stan Z zapytania- numer zapytania ofertowego sprzedaŝy, z którego oferta została wygenerowana Zamówienia- numer zamówienia sprzedaŝy, które zostało wygenerowane z oferty Z poziomu zakładki moŝliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących ofert sprzedaŝy. Informacje odnośnie oferty sprzedaŝy prezentowane są po wybraniu konkretnego numeru dokumentu oferty: Szczegóły oferty Na szczegóły oferty składają się następujące sekcje: Akcje Nagłówek oferty Informacje dodatkowe 2.48 Pulpit Kontrahenta

49 Akcje Elementy MoŜliwe jest uŝycie następujących opcji: Powrót powrót do Listy ofert Drukuj - drukowania aktualnie wyświetlanej oferty sprzedaŝy do dokumentu PDF Kopiuj elementy do koszyka opcja umoŝliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie wyświetlonej oferty PokaŜ szczegóły elementów - rozwija szczegóły elementów oferty Ukryj szczegóły elementów - ukrywa szczegóły elementów oferty Rysunek Szczegóły oferty, Akcje. Nagłówek oferty Nagłówek zamówienia zawiera następujące informacje: numer oferty mój numer- numer oferty u kontrahenta stan data wystawienia waŝna do- data waŝności data realizacji realizacja Rysunek Szczegóły oferty, sekcja: nagłówek oferty. Dodatkowo z poziomu Nagłówka oferty dostępne są następujące opcje: Zmiana stanu oferty na Przyjętą lub Odrzuconą:. Zmiana moŝliwa jest tylko dla ofert potwierdzonych, po dokonaniu zmiany stanu naleŝy wybrać opcję: Kopiowanie elementów oferty do Koszyka: Informacje dodatkowe Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: Forma płatności- forma płatności dokumentu. Pulpit Kontrahenta 2.49

50 Termin do- termin płatności dokumentu. Sposób dostawy Opis- opis edytowanego zamówienia. Klasy oraz wartości Atrybutów Elementy Rysunek Szczegóły oferty, sekcja: Informacje dodatkowe. Sekcja elementy oferty zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego ilości, cenie, rabacie oraz opisie. JeŜeli elementy dokumentu posiadają przypisane atrybuty, których klasa jest udostępniona dla aplikacji Pulpit Kontrahenta wówczas dodatkowo wyświetlana są w szczegółach elementu informacje odnośnie nazwy klasy atrybutu (nazwa parametru) oraz wartości atrybutu (wartość parametru) Nowe zapytanie Rysunek Szczegóły oferty, sekcja: elementy. Z poziomu zakładki: Nowe zapytanie istnieje moŝliwość złoŝenia zapytania ofertowego sprzedaŝy. Zapytanie składa się z następujących pól: Mój numer - numer u kontrahenta Treść treść zapytania ofertowego sprzedaŝy Aby złoŝyć zapytanie ofertowe naleŝy uŝyć opcji: [Wyślij] 2.50 Pulpit Kontrahenta

51 Rysunek Nowe zapytanie. Po wczytaniu danych na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat: Numeru zapytania ofertowego sprzedaŝy w systemie CDN XL MoŜliwości śledzenia stanu realizacji danego zapytania poprzez wykorzystanie opcji: Moje zapytania Zapisania zamówienia w bazie danych systemu CDN XL oraz jego stanie Rysunek Szczegóły zamówienia, sekcja pozycje zamówienia. Naciskając na numer zapytania: zostanie otwarta strona ze szczegółami danego zapytania (informacje na temat sekcji Szczegóły zapytania zostały opisane w rozdziale). Wybierając opcję: [Dodaj] otwarta zostanie strona Nowe zapytanie, umoŝliwiająca złoŝenie kolejnego zapytania Moje zapytania Strona składa się z następujących sekcji: wyszukiwarki Listy zapytań ofertowych sprzedaŝy Wyszukiwarka Rysunek Moje zapytania. Do wyszukiwania zapytania moŝna posłuŝyć się wyszukiwarką: zapytanie. W celu odfiltrowania właściwych zapytań do dyspozycji uŝytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer numer zapytania ofertowego sprzedaŝy Pulpit Kontrahenta 2.51

52 Data wystawienia data wystawienia zapytania ofertowego sprzedaŝy Moje zapytania Rysunek Moje zapytania, wyszukiwarka. Na liście wyświetlane są zapytania ofertowe sprzedaŝy dla zalogowanego uŝytkownika. Jednorazowo wyświetlanych jest 20 pozycji. W celu przejścia do kolejnej karty bądź powrotu do poprzedniej naleŝy posługiwać się przyciskami:. Listę moŝna sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól naleŝą: Numer sortowanie po numerze dokumentu Mój numer- sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta Data wystawienia sortowanie po dacie wystawienia dokumentu Rysunek Moje zapytania, lista zapytań. Z poziomu strony moŝliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zapytania. Informacje te wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego zamówienia lub numeru u kontrahenta danego zapytania. Szczegóły zapytania Na szczegóły zapytania składają się następujące sekcje: Nagłówek zapytania: Numer numer edytowanego zapytania Mój numer- numer u kontrahenta edytowanego zapytania Data wystawienia - data wystawienia dokumentu Treść treść edytowanego zapytania Szczegóły zapytania 2.52 Pulpit Kontrahenta

53 Płatności Strona składa się z następujących sekcji: Wyszukiwarka Moje płatności Wyszukiwarka Rysunek Moje zapytania, szczegóły zapytania. Do wyszukiwania płatności moŝna posłuŝyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych płatności do dyspozycji uŝytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer dokumentu, Status transakcji oraz Data transakcji. Rysunek Wyszukiwarka, lista płatności. W celu odfiltrowania złoŝonych zamówień naleŝy nacisnąć przycisk: [Filtruj]. Przycisk: [Wyczyść] usuwa zawartości pola Nr zamówienia, ustawia wartość pola Stan zamówienia na Wszystkie oraz ustawia datę wystawienia: od dzisiejszy dzień i miesiąc roku ubiegłego, do data dzisiejsza. Listę moŝna sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól naleŝą: Dokument sortowanie po numerze dokumentu Mój dokument- sortowanie po numerze dokumentu u Kontrahenta Data sortowanie po dacie wystawienia zamówienia Termin sortowanie po terminie płatności Forma sortowanie po formie płatności Moje płatności Z poziomu sekcji: Moje Płatności istnieje moŝliwość podglądu nierozliczonych oraz rozliczonych naleŝności i zobowiązań kontrahenta, do którego przypisana jest zalogowana osoba. Z poziomu Płatności nie są prezentowane płatności, które w systemie Comarch CDN XL otrzymały status: Nie rozliczaj. Istnieje równieŝ moŝliwość podglądu numeru Faktury u kontrahenta, a takŝe podglądu ile dni po terminie posiada dana Płatność. Pulpit Kontrahenta 2.53

54 Rysunek Sekcja: moje płatności. Z poziomu strony moŝliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących dokumentu. Informacje te wyświetlane są po naciśnięciu na numer konkretnego dokumentu: Szczegóły płatności Strona składa się z następujących sekcji: Akcje Nagłówek faktury elementy Opis Płatności Akcje MoŜliwe jest uŝycie następujących opcji: Powrót powrót do Listy Płatności Drukuj - drukowania aktualnie wyświetlanego dokumentu do dokumentu PDF Kopiuj elementy do koszyka opcja umoŝliwia skopiowanie do Koszyka wszystkich pozycji aktualnie wyświetlonego dokumentu PokaŜ szczegóły elementów - rozwija szczegóły elementów dokumentu Ukryj szczegóły elementów - ukrywa szczegóły elementów dokumentu 2.54 Pulpit Kontrahenta

55 Nagłówek faktury Rysunek Szczegóły dokumentu. Nagłówek faktury zawiera informacje na temat numeru dokumentu, daty jego wystawienia oraz daty sprzedaŝy. Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja: nagłówek faktury. Sekcja Informacje dodatkowe zawiera informacje na temat wprowadzonego opisu na dokumencie. Elementy Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja: Opis. Sekcja Elementy zawiera informacje na temat towaru jaki został dodany do dokumentu, cechy towaru, jego ilości, udzielonego rabatu oraz cenie. Z poziomu elemtów Płatności istnieje moŝliwość wybrania opcji: Reklamuj. Po wybraniu danej opcji uŝytkownik zostaje przekierowany na formularz: zgłoszenia Reklamacji, gdzie w pola: Dokument oraz Towar automatycznie zostaną uzupełnione w oparciu o dane z dokumentu Płatności. Pulpit Kontrahenta 2.55

56 Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja pozycje faktury. Płatności Sekcja Płatności zawiera informacje na temat platności dla danego dokumentu Promocje Strona składa się z następujących sekcji: Wyszukiwarka Lista promocji Rysunek Szczegóły dokumentu, sekcja płatności Wyszukiwarka Do wyszukiwania obowiązujących promocji moŝna posłuŝyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwej promocji do dyspozycji operatora zostały udostępnione następujące pola: Nazwa promocji oraz Uwagi. Rysunek Wyszukiwarka, promocje. W celu odfiltrowania promocji naleŝy nacisnąć przycisk: [Filtruj]. Przycisk: [Wyczyść] usuwa zawartość pola Nazwa promocji oraz Uwagi Lista promocji Rysunek sekcja: Lista promocji. Sekcja lista promocji zawiera informacje na temat obowiązujących promocji w Pulpicie Kontrahenta. Wyświetlane promocje pobierane są z systemu Comarch CDN XL i są to wszystkie promocje typu Rabaty pozycji jakie w tym systemie zostały zdefiniowane. Promocje, które posiadają datę rozpoczęcia obowiązywania późniejszą od bieŝącej daty wyświetalane zostaną w kolorze zielonym. Lista składa się z 2 kolumn odpowiednio o nazwach: 2.56 Pulpit Kontrahenta

57 Nazwa promocji wyświetlana jest nazwa promocji Uwagi - wyświetlane są uwagi do danej promocji Naciskając na nazwę promocj: PROMOCJA IZAM zostanie otwarta strona ze szczegółami danej promocji. Na szczegóły promocji składają się następujące sekcje: Nagłówek promocji Informacje dodatkowe Towary Rysunek sekcja: Szczegóły promocji. Nagłówek promocji zawiera informacje na temat nazwy promocji, dat obowiązywania, waŝności w godzinach oraz sposobu dostawy. Rysunek Szczegóły promocji, sekcja: nagłówek promocji Sekcja Informacje dodatkowe zawiera informacje na temat wprowadzonych uwag na promocji. Rysunek Szczegóły promocji, sekcja: Uwagi. Pulpit Kontrahenta 2.57

58 Z poziomu sekcji Towary wyświetlane są informacje na temat towarów, które obejmuje dana promocja. Rysunek Szczegóły promocji, sekcja: towary Z poziomu Szczegółów promocji istnieje moŝliwość dodania towaru do koszyka przy uŝyciu opcji: [Do koszyka] lub opcji znajdującej się bezpośrednio przy danej pozycji. JeŜeli data obowiązywania promocji jest większa od daty bieŝącej wówczas Opcja dodawania towaru do Koszyka nie jest dostępna Reklamacje Zgłoś reklamację Z poziomu zakładki Zgłoś reklamację istnieje moŝliwość zgłoszenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji obejmuje następujące Sekcje: Dokument potwierdzający zakup towaru Reklamowany towar Sekcja Dokument potwierdzający zakup towaru zawiera informację: Numer pełny numer dokument na podstawie którego zostanie złoŝona reklamacja. np.: PA- 420/09/LT Sekcja Reklamowany towar zawiera informację: Towar Ilość Przyczyna reklamacji Moje Ŝądanie Informacje dodatkowe Mój numer Aby zgłosić reklamację naleŝy uŝyć opcji [Zgłoś] 2.58 Pulpit Kontrahenta

59 Rysunek Nowa reklamacja. Po złoŝeniu reklamacji na stronie zostaną wyświetlone informacje na temat: Zapisania reklamacji w bazie danych systemu CDN XL pod wskazanym numerem MoŜliwości wyświetlenia listy reklamacji MoŜliwości zgłoszenia kolejnej reklamacji Rysunek Informacje wyświetlane po zgłoszeniu reklamacji. Naciskając na numer reklamacji zostanie otwarta strona ze szczegółami danej reklamacji (informacje na temat sekcji Szczegóły reklamacji zostały opisane w rozdziale zatytułowanym Moje reklamacje). Naciskając na link Lista reklamacji zostanie otwarta lista reklamacji zgłoszonych przez aktualnie zalogowanego kontrahenta (informacje na temat sekcji Lista reklamacji zostały opisane w rozdziale zatytułowanym Moje reklamacje). W celu zgłoszenia kolejnej reklamacji naleŝy nacisnąć na przycisk Zgłoś Moje reklamacje Strona składa się z następujących sekcji: Wyszukiwarki Listy reklamacji Pulpit Kontrahenta 2.59

60 Wyszukiwarka Rysunek Moje reklamacje. Do wyszukiwania reklamacji moŝna posłuŝyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych reklamacji do dyspozycji uŝytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer numer reklamacji Stan stan reklamacji Status status reklamacji Data wystawienia data wystawienia reklamacji Moje reklamacje Rysunek Moje zapytania, wyszukiwarka. Na liście wyświetlane są reklamacje zarejestrowane na aktualnie zalogowanego kontrahenta. Listę moŝna sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól naleŝą: Numer sortowanie po numerze dokumentu Mój numer- sortowanie po numerze dokumentu u kontrahenta Kod- kod towaru Nazwa- nazwa towaru Data wystawienia sortowanie po dacie wystawienia dokumentu reklamacji Data modyfikacji sortowania po dacie modyfikacji dokumentu reklamacji Stan sortowanie po stanie reklamacji Status sortowanie po statusie reklamacji Rysunek Lista: Moje reklamacje. Z poziomu zakładki moŝliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących reklamacji. Informacje te wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnej reklamacji: Pulpit Kontrahenta

61 Rysunek Szczegóły reklamacji złoŝonej w Pulpicie Kontrahenta. Szczegóły reklamacji Na szczegóły reklamacji składają się następujące sekcje: Akcje Nagłówek reklamacji Informacje dodatkowe Reklamowany towar Przyczyna reklamacji Rozpatrzenie reklamacji Realizacja reklamacji Akcje Z poziomu sekcji Akcje moŝliwe jest uŝycie następującej opcji: Powrót powrót do Listy reklamacji Rysunek Szczegóły reklamacji, Akcje. Nagłówek reklamacji Nagłówek reklamacji zawiera następujące informacje: Numer - numer reklamacji Mój numer numer reklamacji u kontrahenta Data wystawienia data wystawienia reklamacji Data rozpatrzenia data rozpatrzenia reklamacji Stan stan reklamacji Data modyfikacji data modyfikacji reklamacji Pulpit Kontrahenta 2.61

62 Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: nagłówek reklamacji. Informacje dodatkowe Sekcja Informacje dodatkowe zawiera następujące elementy: Opis - opis edytowanej reklamacji Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Informacje dodatkowe. Reklamowany towar Sekcja Reklamowany towar zawiera następujące informacje: Kod kod towaru podlegającego reklamacji Nazwa nazwa towaru podlegającego reklamacji Ilość ilość reklamowanego towaru Przyjęto na podstawie dokument na podstawie którego zgłaszana jest reklamacja Opis opis przeniesiony z elementu wskazanego dokumentu Przyczyna reklamacji Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Reklamowany towar. Sekcja Przyczyna reklamacji zawiera następujące informacje: Moje Ŝądanie Ŝądanie składającego reklamację. Opcje pobierane są ze słownika kategorii. Istnieje moŝliwość dodania własnych wartości Rozpatrzenie reklamacji Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Przyczyna reklamacji Pulpit Kontrahenta

63 Sekcja Rozpatrzenie reklamacji zawiera następujące informacje: Status status reklamacji Opis Realizacja reklamacji Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Rozpatrzenie reklamacji. Sekcja ta zawiera informacje o przebiegu obsługi reklamacji. W sekcji tej będą wyświetlane operacje, tj. kaŝda akcja jaka zostanie wykonana w związku z rozpatrywaniem reklamacji. Operacje zawierają następujące informacje: Data data dodania operacji Stan po informacja, na jaki stan ma się zmienić stan dokumentu po dodaniu operacji do dokumentu Wystawienie dokumentu przez WWW Informacje dodatkowe informacje podane przez kontrahenta składającego reklamację Serwis Strona składa się z następujących sekcji: Wyszukiwarki Listy zleceń serwisowych Rysunek Szczegóły reklamacji, sekcja: Realizacja reklamacji. Wyszukiwarka Rysunek Moje reklamacje. Do wyszukiwania zleceń serwisowych moŝna posłuŝyć się wyszukiwarką. W celu odfiltrowania właściwych zleceń serwisowych do dyspozycji uŝytkownika zostały udostępnione następujące pola: Numer numer zlecenia serwisowego Stan stan zlecenia serwisowego Data wystawienia data wystawienia zlecenia serwisowego Pulpit Kontrahenta 2.63

64 Moje zlecenia serwisowe Rysunek Moje zlecenia serwisowe, wyszukiwarka. Na liście wyświetlane są zlecenia serwisowe zarejestrowane na aktualnie zalogowanego kontrahenta. Listę moŝna sortować naciskając na nagłówku listy odpowiednie pola względem których lista ma zostać posortowana. Do tych pól naleŝą: Numer sortowanie po numerze dokumentu Data wystawienia sortowanie po dacie wystawienia zlecenia serwisowego Data realizacji sortowania po dacie realizacji zlecenia serwisowego Stan sortowanie po stanie zlecenia serwisowego Rysunek Lista: Moje zlecenia serwisowe. Z poziomu zakładki moŝliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zleceń serwisowych. Informacje te wyświetlone zostaną po naciśnięciu na numer konkretnego zlecenia serwisowego:. Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego złoŝonego w Pulpicie kontrahenta Pulpit Kontrahenta

65 Szczegóły zlecenia serwisowego Na szczegóły zlecenia serwisowego składają się następujące sekcje: Akcje Akcje Nagłówek zlecenia serwisowego Informacje dodatkowe Urządzenia Czynności Składniki Z poziomu sekcji Akcje moŝliwe jest uŝycie następującej opcji: Powrót powrót do Listy zleceń serwisowych PokaŜ szczegóły elementów rozwija szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia serwisowego Ukryj szczegóły elementów ukrywa szczegóły elementów dodanych do pozycji zlecenia serwisowego Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Akcje. Nagłówek zlecenia serwisowego Sekcja ta zawiera następujące informacje: Numer numer zlecenia serwisowego Mój numer numer zlecenia serwisowego u kontrahenta Data wystawienia data wystawienia zlecenia serwisowego Data realizacji data realizacji zlecenia serwisowego Stan stan zlecenia serwisowego Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Nagłówek zlecenia serwisowego. Informacje dodatkowe Sekcja ta zawiera następujące informacje: Uwagi treść pobierana jest z pola Opis z zakładki Nagłówek dokumentu zlecenia serwisowego Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Informacje dodatkowe. Pulpit Kontrahenta 2.65

66 Urządzenia Sekcja ta zawiera informacje na temat urządzeń podlegających serwisowaniu zarejestrowanych na danym zleceniu serwisowym. Do informacji tych naleŝą: Rodzaj rodzaj urządzenia Obiekt serwisowane urządzenie Przebieg jednostka przebiegu. W przypadku gdy rodzaj urządzenia nie charakteryzuje Ŝadna jednostka przebiegu w polu wyświetlana będzie wartość: <Nie dotyczy> Parametry parametry opisujące dane urządzenie Dodatkowo, jeŝeli do urządzenia zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości. Czynności Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Urządzenia. Sekcja ta zawiera informacje na temat czynności jakie zostały zarejestrowane na zleceniu serwisowym. Do informacji tych naleŝą: Lp. numer porządkowy czynności na danym zleceniu serwisowym Kod kod czynności Nazwa nazwa czynności Ilość ilość czynności Opis opis czynności Dodatkowo, jeŝeli do czynności zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości. Składniki Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Czynności. Sekcja ta zawiera informacje na temat składników jakie związane są z daną czynnością Do informacji tych naleŝą: Lp. numer porządkowy składnika na danym zleceniu serwisowym Kod kod składnika Nazwa nazwa składnika Ilość ilość składnika Opis opis składnika Dodatkowo, jeŝeli do składnika zostanie dodana Klasa atrybutu i wypełniona wartością wówczas w sekcji Urządzenia wyświetlona zostanie informacja na temat tego atrybutu i jego wartości Pulpit Kontrahenta

67 Produkcja Strona składa się z następujących sekcji: Wyszukiwarka Lista zleceń produkcyjnych Wyszukiwarka Rysunek Szczegóły zlecenia serwisowego, Składniki. Do wyszukiwania zleceń produkcyjnych moŝna posłuŝyć się wyszukiwarką. Do odfiltrowania zleceń słuŝą następujące pola: Numer oraz data wystawienia Lista zleceń produkcyjnych Rysunek Wyszukiwarka, produkcja. Na liście wyświetlane są zlecenia produkcyjne z uwzględnieniem stopnia ich realizacji dla zalogowanego uŝytkownika. Lista zleceń produkcyjnych zawiera następujące kolumny: Numer Mój numer Data wystawienia Status Z poziomu strony moŝliwe jest wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących zleceń produkcyjnych. Rysunek sekcja: Lista zleceń produkcyjnych. Pulpit Kontrahenta 2.67

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta. Wersja: 2014.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Pulpit Kontrahenta Wersja: 2014.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15. Moduł e-sklep 3.5. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15 Moduł e-sklep 3.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.12 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.12 2.1.1 Menu główne...2.12 System...2.12 Listy...2.12 Zestawienia...2.13 Księgowość...2.13 Dokumenty...2.13

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch ERP e-sklep Copyright 2014 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeŝone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 2 SPRZEDAś...2.15 2.1 Menu główne i pasek narzędzi...2.15 2.1.1 Menu główne...2.15 System...2.15 Listy...2.15 Zestawienia...2.16 Księgowość...2.16 Dokumenty...2.16

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł: Comarch e-sklep Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Współpraca z Comarch ERP e-sklep. Wersja: 2015.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Obszar: Wersja: 2015.1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2.... 3 2.1. Wymagania systemowe... 3 2.2. Tworzenie centrum Comarch ERP e-sklep... 4 2.2.1. Formularz centrum Comarch

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag

System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag System obsługi transakcji internetowych zintegrowany z programem Asseco WAPRO WF-Mag Dokumentacja dla wersji 2014.1.1 copyright helper 29. listopada 2014, wersja 2014.1.1 (opis akt. dla wersji 8.00.0 WF-Mag)

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System Comarch OPT!MA v. 2012. Moduł Comarch isklep24 6.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Comarch isklep24 6.1 Wersja Enterprise 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 15.1. Moduł e-sklep 3.0. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 15.1 Moduł e-sklep 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.0.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0

Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Zmiany funkcjonalne wprowadzone w wersji 11.0 Copyright 2012 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 3 Zamówienia... 3.6 3.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 3.7 3.1.1 Kolejność wykonywania czynności... 3.7 3.1.2 Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Wersja: 2013.1 Copyright 2013 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH W FIRMIE PLANTA SP. Z O.O.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH W FIRMIE PLANTA SP. Z O.O. INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ INTERNETOWYCH W FIRMIE PLANTA SP. Z O.O. Instrukcja obsługi modułu do składania zamówień internetowych 1 1. Logowanie do modułu zamówień Logowanie do Modułu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP e-sklep Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A.

Tips & Tricks II. Czy wiesz że. Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26. Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Tips & Tricks II Czy wiesz że Aktualizacja dokumentu: 2011-05-26 Copyright 1997-2011 COMARCH S.A. Spis treści: 1 CRM... 6 1.1 Czy wiesz, że w systemie Comarch CDN XL przy generowaniu Wizyty, w module CRM

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE

Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wer. 1.08s 1. COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Integra 7 INSTRUKCJA OBSŁUGI COPYRIGHT 2007 BY Integra Software Sp. z o.o. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEśONE Wer. 1.08s 1 Od autorów Dziękujemy za podjęcie decyzji o wyborze naszego oprogramowania. Mamy nadzieję,

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo