Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.)"

Transkrypt

1 Ustalanie dchdu rdziny: ustawa z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych Czym jest dchód rdziny? (Dz. U. z 2015 pz. 114 t. j.) Dchód rdziny w rzumieniu ustawy świadczeniach rdzinnych t przeciętny miesięczny dchód człnków rdziny uzyskany w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy w przypadku krzystania z zasiłku rdzinneg wraz z ddatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie pbieraniu ww. świadczeń, a w przypadku nie krzystania z świadczeń rdzinnych niezbędne jest przedstawienie wszystkich dchdów siąganych przez człnków rdziny w rku 2013 wraz ze zaistniałymi zmianami d dnia złżenia wnisku dfinanswanie d zakupu pdręczników. Obecny kres zasiłkwy traw d 1 listpada 2014 r. d 31 października 2015 r. czyli rk kalendarzwy pprzedzający kres zasiłkwy t 2013 r. Kt twrzy rdzinę? Zgdnie z ustawą świadczeniach rdzinnych: Rdzinę twrzą małżnkwie, rdzice dzieci, piekunwie faktyczni dzieci raz pzstające na utrzymaniu dzieci d ukńczenia 25 rku życia, a także dzieck, które ukńczył 25 rk życia legitymuje się rzeczeniem znacznym stpniu niepełnsprawnści, jeżeli w związku z tą niepełnsprawnścią rdzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek piekuńczy alb zasiłek dla piekuna, którym mwa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. ustaleniu i wypłacie zasiłków dla piekunów. Czyje dchdy brane są p uwagę? Przy bliczaniu jeg wyskści uwzględnia się dchód: małżnków, rdziców dzieci, piekuna faktyczneg dziecka raz pzstające na utrzymaniu dzieci w wieku d ukńczenia 25. rku życia, a także dzieck, które ukńczył 25. rk życia legitymujące się rzeczeniem znacznym stpniu niepełnsprawnści, jeżeli w związku z tą niepełnsprawnścią rdzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. D człnków rdziny nie zalicza się: dziecka pzstająceg pd pieką piekuna prawneg, dziecka pzstająceg w związku małżeńskim, pełnletnieg dziecka psiadająceg własne dzieck. Jakie dchdy są sumwane? Dchdem w rzumieniu ustawy p dliczeniu kwt alimentów świadcznych na rzecz innych sób są: przychdy pdlegające pdatkwaniu na zasadach gólnych na pdstawie przepisów pdatku dchdwym d sób fizycznych, pmniejszne kszty uzyskania przychdu, należny pdatek dchdwy d sób fizycznych, składki na ubezpieczenia spłeczne niezaliczne d ksztów uzyskania przychdu raz składki na ubezpieczenie zdrwtne,

2 deklarwany w świadczeniu dchód działalnści pdlegającej pdatkwaniu na pdstawie przepisów zryczałtwanym pdatku dchdwym d niektórych przychdów siąganych przez sby fizyczne, pmniejszne należny zryczałtwany pdatek dchdwy i składki na ubezpieczenia spłeczne i zdrwtne, inne dchdy niepdlegające pdatkwaniu na pdstawie przepisów pdatku dchdwym d sób fizycznych np.: alimenty trzymywane na dzieci, stypendia, zasiłki chrbwe, deputaty węglwe, dchdy z gspdarstwa rlneg. D dchdu ustalneg nie wlicza się: świadczeń rdzinnych trzymywanych na dzieck. Przykładwe dkumenty stwierdzające wyskść dchdu rdziny, w tym dpwiedni: zaświadczenia z urzędu skarbweg alb świadczenia człnków rdziny dchdzie pdlegającym pdatkwaniu na zasadach kreślnych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. pdatku dchdwym d sób fizycznych siągniętym w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy (2012r); świadczenia człnków rdziny rzliczających się na pdstawie przepisów zryczałtwanym pdatku dchdwym d niektórych przychdów siąganych przez sby fizyczne dchdzie siągniętym w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy; świadczenia człnków rdziny dchdzie niepdlegającym pdatkwaniu pdatkiem dchdwym d sób fizycznych siągniętym w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy; zaświadczenia alb świadczenia człnków rdziny zawierające infrmację wyskści składek na ubezpieczenie zdrwtne w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy; zaświadczenie właściweg rganu gminy, nakaz płatniczy alb świadczenie wielkści gspdarstwa rlneg wyrażnej w hektarach przeliczeniwych gólnej pwierzchni w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy (Zgdnie z bwieszczeniem Prezesa Główneg Urzędu Statystyczneg z dnia 23 września 2014 r. przeciętny dchód z pracy w indywidualnych gspdarstwach rlnych z 1 ha przeliczeniweg w 2013 r. wynsił zł (jest t dchód rczny); umwę dzierżawy w przypadku ddania części lub całści znajdująceg się w psiadaniu rdziny gspdarstwa rlneg w dzierżawę, na pdstawie umwy zawartej stswnie d przepisów ubezpieczeniu spłecznym rlników, alb ddania gspdarstwa rlneg w dzierżawę w związku z pbieraniem renty kreślnej w przepisach wspieraniu rzwju bszarów wiejskich ze śrdków pchdzących z Sekcji Gwarancji Eurpejskieg Funduszu Orientacji i Gwarancji Rlnej, umwę wniesieniu wkładów gruntwych w przypadku wniesienia gspdarstwa rlneg d użytkwania przez rlniczą spółdzielnię prdukcyjną, dpis pdlegająceg wyknaniu rzeczenia sądu zasądzająceg alimenty na rzecz sób w rdzinie lub pza rdziną lub dpis prtkłu psiedzenia zawierająceg treść ugdy sądwej, lub dpis zatwierdznej przez sąd ugdy zawartej przed mediatrem, zbwiązujących d alimentów na rzecz sób w rdzinie lub pza rdziną, przekazy lub przelewy pieniężne dkumentujące wyskść zapłacnych alimentów, jeżeli człnkwie rdziny są zbwiązani rzeczeniem sądu, ugdą sądwą lub ugdą zawartą przed mediatrem d ich płacenia na rzecz sby spza rdziny,

3 w przypadku gdy sba uprawnina nie trzymała alimentów alb trzymała je w wyskści niższej d ustalnej w rzeczeniu sądu, ugdzie sądwej lub ugdzie zawartej przed mediatrem: - zaświadczenie rganu prwadząceg pstępwanie egzekucyjne całkwitej lub częściwej bezskutecznści egzekucji alimentów, a także wyskści wyegzekwwanych alimentów, lub - infrmację właściweg sądu lub właściwej instytucji pdjęciu przez sbę uprawniną czynnści związanych z wyknaniem tytułu wyknawczeg za granicą alb niepdjęciu tych czynnści, w szczególnści w związku z brakiem pdstawy prawnej d ich pdjęcia lub brakiem mżliwści wskazania przez sbę uprawniną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjneg za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, dkument kreślający datę utraty dchdu raz miesięczną wyskść utracneg dchdu, dkument kreślający wyskść dchdu uzyskaneg przez człnka rdziny raz liczbę miesięcy, w których dchód był siągany w przypadku uzyskania dchdu w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy, dkument kreślający wyskść dchdu uzyskaneg przez człnka rdziny z miesiąca następująceg p miesiącu, w którym dchód zstał siągnięty w przypadku uzyskania dchdu p rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy; - dpis zupełny lub skrócny aktów zgnu rdziców lub dpis pdlegająceg wyknaniu rzeczenia sądu zasądzająceg alimenty lub dpis prtkłu psiedzenia zawierająceg treść ugdy sądwej, lub dpis zatwierdznej przez sąd ugdy zawartej przed mediatrem zbwiązujących d alimentów w przypadku sby uczącej się; - kartę pbytu z adntacją dstęp d rynku pracy w przypadku cudzziemca przebywająceg na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej na pdstawie zezwlenia na siedlenie się, zezwlenia na pbyt rezydenta długterminweg Wspólnt Eurpejskich, zezwlenia na zamieszkanie na czas znaczny udzielneg w związku z klicznścią, której mwa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. cudzziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, pz raz z 2012 r. pz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypsplitej Plskiej statusu uchdźcy lub chrny uzupełniającej; - dpis prawmcneg rzeczenia sądu rzekająceg rzwód lub separację alb dpis zupełny lub skrócny aktu zgnu małżnka lub rdzica dziecka w przypadku sby samtnie wychwującej dzieck; - dpis zupełny aktu urdzenia dziecka w przypadku gdy jciec jest nieznany; - dpis prawmcneg rzeczenia sądu ddalająceg pwództw rszczenia alimentacyjne; - rzeczenie sądu zbwiązujące jedneg z rdziców d pnszenia całkwitych ksztów utrzymania dziecka; - dpis prawmcneg pstanwienia sądu rzekająceg przyspsbienie lub zaświadczenie sądu lub śrdka adpcyjneg prwadznym pstępwaniu sądwym w sprawie przyspsbienie dziecka;

4 - rzeczenie sądu pwłaniu piekuna prawneg dziecka; - inne dkumenty, w tym świadczenia, niezbędne d ustalenia prawa d zasiłku rdzinneg raz ddatków d zasiłku rdzinneg ( zgdnie z 2 ust. 2 pkt 14 Rzprządzenia Ministra Pracy i Plityki Spłecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie spsbu i trybu pstępwania w sprawach świadczenia rdzinne ( Dz. U. pz. 3 ) ). Mżna skrzystać ze wzrów świadczeń dstępnych na strnie internetwej Urzędu Miasta w zakładce Pradnik Klienta Urzędu Wydział Działalnści Gspdarczej i Spłecznej ( DGiS 20). UZYSKANIE DOCHODÓW: Uzyskanie dchdu, zgdnie z art. 3 pkt 24 ustawy, znacza uzyskanie dchdu spwdwane: - zakńczeniem urlpu wychwawczeg; - uzyskaniem prawa d zasiłku lub stypendium dla sób bezrbtnych; - uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej z wyłączeniem pracy wyknywanej na pdstawie umwy dzieł; - uzyskaniem zasiłku przedemerytalneg lub świadczenia przedemerytalneg, nauczycielskieg świadczenia kmpensacyjneg, a także emerytury lub renty, renty rdzinnej lub renty scjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rlnikm w związku z przekazaniem lub dzierżawą gspdarstwa rlneg; - rzpczęciem pzarlniczej działalnści gspdarczej; - uzyskaniem zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługujących p utracie zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej; - utratą zasądznych alimentów w związku ze śmiercią sby zbwiązanej d świadczeń. W przypadku uzyskania dchdu d wnisku należy dłączyć dpwiedni: a) w przypadku uzyskania dchdu w rku kalendarzwym pprzedzającym złżenie wnisku należy dłączyć dkument kreślający wyskść dchdu uzyskaneg nett przez człnka rdziny raz liczbę miesięcy, w których dchód był siągany, np.: - zaświadczenie d pracdawcy wyskści miesięcznych zarbków (nett) w kresie zatrudnienia; - zaświadczenie z Urzędu Pracy ptwierdzające wyskść zasiłku/ stypendium dla sób bezrbtnych (nett) w kresie pbierania świadczenia; - kserkpię umwy zlecenie, umwy pracę; - kserkpię decyzji przyznania renty, emerytury; - kserkpię decyzji przyznania zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługująceg p utracie zatrudnienia; - kserkpię decyzji zarejestrwania działalnści gspdarczej; - inne zaświadczenia adekwatne d rdzaju uzyskaneg dchdu.

5 b) w przypadku uzyskania dchdu w rku bieżącym, tj. w rku składania wnisku należy dłączyć dkument kreślający wyskść dchdu uzyskaneg przez człnka rdziny z miesiąca następująceg p miesiącu, w którym dchód zstał siągnięty, np.: - zaświadczenie d pracdawcy wyskści wynagrdzenia (nett) z miesiąca następująceg p miesiącu, w którym dchód zstał siągnięty; - zaświadczenie z Urzędu Pracy ptwierdzające wyskść zasiłku/ stypendium dla sób bezrbtnych (nett) w kresie pbierania świadczenia; - kserkpię decyzji przyznania renty, emerytury; - zaświadczenie z ZUS ptwierdzające wyskść zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługująceg p utracie zatrudnienia (nett) w kresie pbierania świadczenia; - inne zaświadczenia adekwatne d rdzaju uzyskaneg dchdu. SYTUACJE MAJĄCE WPŁYW NA ZWIĘKSZENIE DOCHODU Uzyskanie dchdu przez uprawnineg lub człnka rdziny spwdwane: zakńczeniem urlpu wychwawczeg; uzyskaniem prawa d zasiłku lub stypendium dla bezrbtnych; uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej, z wyłączeniem pracy wyknywanej na pdstawie - umwy dzieł; uzyskaniem zasiłku przedemerytalneg lub świadczenia przedemerytalneg, nauczycielskieg świadczenia kmpensacyjneg, a także emerytury lub renty, renty rdzinnej lub renty scjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rlnikm w związku z przekazaniem lub dzierżawą gspdarstwa rlneg; rzpczęciem pzarlniczej działalnści gspdarczej; uzyskaniem zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługujących p utracie zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej, DOCHÓD UTRACONY: Utrata dchdu, zgdnie z art. 3 pkt 23 ustawy, znacza utratę dchdu spwdwaną: -uzyskaniem prawa d urlpu wychwawczeg; -utratą prawa d zasiłku lub stypendium dla sób bezrbtnych; -utratą zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej z wyłączeniem pracy wyknywanej na pdstawie umwy dzieł; -utratą zasiłku przedemerytalneg lub świadczenia przedemerytalneg, nauczycielskieg świadczenia kmpensacyjneg, a także emerytury lub renty, renty rdzinnej lub renty scjalnej, z wyjątkiem rent przyznawanych rlnikm w związku z przekazaniem lub dzierżawą gspdarstwa rlneg; -wyrejestrwaniem pzarlniczej działalnści gspdarczej;

6 -utratą zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługujących p utracie zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej; utratą zasądznych alimentów w związku ze śmiercią sby zbwiązanej d świadczeń. Należy dstarczyć dkument kreślający datę utraty dchdu raz miesięczną wyskść utracneg dchdu nett (np. zaświadczenie d pracdawcy wyskści utracnych dchdów nett, kserkpia świadectwa pracy lub umwy-zlecenie, zaświadczenie z Urzędu Pracy wyskści utracnych zasiłków bądź stypendium stażweg, decyzja wyrejestrwania działalnści gspdarczej, decyzja wstrzymująca wypłatę renty lub emerytury raz inne zaświadczenia adekwatne d rdzaju utracneg dchdu). Katalg dchdów, które mżna uznać za utracne mżna znaleźć pniżej - definicja dchdu utracneg; SYTUACJE MAJĄCE WPŁYW NA ZMNIEJSZENIE DOCHODU Alimenty płacne na rzecz sby spza rdziny (zbwiązanie zgdnie prawmcnym wyrkiem sądu lub ugdą sądwą): kpia dpisu sądu lub kpia dpisu prtkłu psiedzenia zawierająceg treść ugdy sądwej, przekazy lub przelewy pieniężne ptwierdzające wyskść płacnych alimentów (jeżeli kwta świadcznych alimentów jest wyższa d kwty ustalnej w wyrku lub ugdzie sądwej, jak kwtę świadcznych alimentów przyjmuje się kwtę pdaną w przekazach lub przelewach). Pbyt człnka rdziny w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie: zaświadczenie wyskści pnsznej płaty (w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy, aktualnie 2009r.) wydane przez tę instytucję. Utrata dchdu przez uprawnineg lub człnka rdziny spwdwana: uzyskaniem prawa d urlpu wychwawczeg; utratą prawa d zasiłku lub stypendium dla bezrbtnych; utratą zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej, z wyłączeniem pracy wyknywanej na pdstawie - umwy dzieł; utratą zasiłku przedemerytalneg lub świadczenia przedemerytalneg, nauczycielskieg świadczenia kmpensacyjneg, a także emerytury lub renty, renty rdzinnej lub renty scjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rlnikm w związku z przekazaniem lub dzierżawą gspdarstwa rlneg; wyrejestrwaniem pzarlniczej działalnści gspdarczej; utratą zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługujących p utracie zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej, utratą zasądznych świadczeń alimentacyjnych, w związku ze śmiercią sby zbwiązanej d tych świadczeń.

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców

Zakładanie polskiej spółki z o.o. przez cudzoziemców Zakładanie plskiej spółki z.. przez cudzziemców Wprwadzenie Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie sbm zagranicznym prcedury zakładania w Plsce działalnści gspdarczej w frmie spółki z.., która należy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom:

Komu przysługują świadczenia rodzinne? Świadczenia rodzinne przysługują: 1) obywatelom polskim, 2) cudzoziemcom: ŚWIADCZENIA RODZINNE Akty prawne 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cul.com.pl/pages/zamowienia-publiczne Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: cul.cm.pl/pages/zamwienia-publiczne Warszawa: Pstępwanie na sukcesywne dstawy pieczywa i wyrbów cukierniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje)

Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik dla studentów WSKiNoZ w Łodzi ubiegających się o pomoc materialną (obliczanie dochodu, wymagane dokumenty, podstawowe definicje) Przewodnik został opracowany na podstawie niżej wymienionych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

1. Przystąpienie do programu i rezygnacja z ubezpieczenia

1. Przystąpienie do programu i rezygnacja z ubezpieczenia Załącznik nr 1 d SIWZ Opis przedmitu zamówienia ( p zmianie) I. INFORMACJE WSTĘPNE Lista sób zatrudninych w Gineklgiczn-Płżniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medyczneg im. Karla Marcinkwskieg w Pznaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji

STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji STYPENDIUM SOCJALNE przysługuje studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, których miesięczny dochód w rodzinie nie przekracza 782,60 zł netto/osobę. Stypendium jest przyznawane na wniosek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo