Do wniosku należy dołączyć:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do wniosku należy dołączyć:"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą niepełnsprawną, należy dłączyć rzeczenie stpniu niepełnsprawnści wydane przez Pwiatwy / Miejski Zespół d Spraw Orzekania Niepełnsprawnści lub rzeczenie traktwane na równi z tym rzeczeniem. 2. Ptwierdzna kserkpia dwdu sbisteg studenta z adresem stałeg zameldwania. 3. W przypadku sób mieszkających pza miejscem stałeg zameldwania stswne świadczenie. 4. W semestrze letnim, w przypadku, gdy dchdy wszystkich człnków rdziny ani skład rdziny studenta nie uległy zmianie należy złżyć Załącznik nr 11 Wnisek przyznanie stypendium scjalneg na pdstawie dkumentów z pprzednieg semestru. 5. Zaświadczenia z urzędu skarbweg dchdach lub ich braku wszystkich pełnletnich człnków rdziny. Osbne zaświadczenie dla każdej z sób. 6. Zaświadczenie z ZUS/KRUS lub zakładu pracy lub świadczenie (zał. nr 8) wyskści składek na ubezpieczenie zdrwtne za rk kalendarzwy pprzedzający kres zasiłkwy (dtyczy wszystkich sób, które siągnęły dchdy w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy) 7. Przy wyszczególnianiu człnków rdziny należy dstarczyć dkument ptwierdzający skład rdziny. Mgą t być: akty urdzenia, ptwierdzenie z urzędu gminy lub urzędu miasta zameldwaniu. 8. W przypadku ucząceg się rdzeństwa wniskdawcy należy dłączyć zaświadczenie ze szkły lub uczelni, gdzie kntynuuje naukę i w jakim trybie. 9. W przypadku wszystkich sób pełnletnich, wyszczególninych w składzie rdziny, zaświadczenie z urzędu skarbweg niefigurwaniu w ewidencji sób prwadzących działalnść gspdarczą (dtyczy także wniskdawcy). W przypadku dchdu uzyskaneg patrz pkt W przypadku wszystkich sób pracujących, wyszczególninych w składzie rdziny i niepbierających nauki w trybie dziennym, zaświadczenia z zakładu pracy dchdach nett za 3 statnie miesiące łącznie z ddatkiem funkcyjnym, ddatkiem za gdziny nadliczbwe, premią (na druku z uczelni: Załącznik nr 4 - Zaświadczenie dchdzie trzymiesięcznym lub Załącznik nr 7 dchód uzyskany, gdy zstał uzyskany w trakcie lub p statnim rku pdatkwym). 11. Zaświadczenia lub świadczenia stwierdzające wyskść dchdu rdziny, w tym dpwiedni: zaświadczenia z urzędu skarbweg dchdach studenta i człnków jeg rdziny pdlegających pdatkwaniu pdatkiem dchdwym d sób fizycznych na zasadach kreślnych w art. 27 (skala pdatkwa), art. 30b (dchód z dpłatneg zbycia papierów wartściwych lub pchdnych instrumentów), art. 30c (pdatek liniwy d działalnści gspdarczej) i art. 30e (dchód z dpłatneg zbycia nieruchmści); świadczenia człnków rdziny wyskści uzyskaneg w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy inneg dchdu niepdlegająceg pdatkwaniu; wzór świadczenia kreśla załącznik nr 5 - Oświadczenie wyskści dchdu niepdlegająceg pdatkwaniu. 12. W przypadku wszystkich sób prwadzących działalnść gspdarczą (dtyczy także wniskdawcy): zaświadczenia z urzędu skarbweg dchdzie nett, bejmujące dchdy z tytułu pdatkwanej działalnści gspdarczej uzyskane w pprzednim rku pdatkwym;

2 Załącznik nr 1 s. 2/5 w przypadku sób rzliczających się na zasadach kreślnych przez ustawę zryczałtwanym pdatku dchdwym d sób fizycznych: zaświadczenie z urzędu skarbweg kreślające frmę pdatkwania raz świadczenia człnków rdziny wyskści uzyskaneg dchdu w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy, jeżeli człnkwie rdziny rzliczają się na pdstawie przepisów zryczałtwanym pdatku dchdwym d niektórych przychdów siąganych przez sby fizyczne; wzór świadczenia kreśla załącznik nr 6 - Oświadczenie zryczałtwanym pdatku dchdwym, 13. W przypadku wszystkich sób bezrbtnych, niepbierających nauki w trybie dziennym: zaświadczenia z urzędu pracy wyskści zasiłków nett. Jeżeli sba bezrbtna nie ma prawa d zasiłku knieczne jest ptwierdzenie z urzędu pracy. 14. W przypadku wszystkich sób pbierających emerytury lub renty należy dstarczyć dcinki ptwierdzające wypłatę świadczeń z statnich trzech miesięcy lub aktualną decyzję kreślającą wyskść wypłacaneg świadczenia (zarówn z ZUS i KRUS). 15. Odcinki renty rdzinnej z statnich trzech miesięcy. 16. Zaświadczenie wyskści zasądznych alimentów, w przypadku, gdy rdzic żyje, niezależnie czy pzstaje w separacji. 17. W przypadku sób prwadzących gspdarstw rlne: zaświadczenie z urzędu gminy wielkści gspdarstwa rlneg w ha przeliczeniwych (a nie fizycznych). W przypadku pracy na tym samym gspdarstwie bjga rdziców zaświadczenie dchdach (wielkści) z gspdarstwa musi być wystawine na bje z nich przez urząd gminy, raz załącznik nr 5 - Oświadczenie wyskści dchdu niepdlegająceg pdatkwaniu. 18. W przypadku małżeństw studentów: jeśli żaden z małżnków nie pracuje, t każde z nich rzlicza się sbn ze swją rdziną (rdzicami) z pminięciem małżnka, zaś dzieck (dzieci) z takieg małżeństwa rzliczane jest tylk z tą rdziną, która pbiera na nie zasiłek rdzinny. Jeśli jednak, chciaż jeden z małżnków pracuje (psiada stały dchód z umwy pracę na pełen etat) t jest n pdstawą ich wspólneg rzliczenia (wraz z dziećmi). 19. W przypadku zatrudnienia za granicą: zaświadczenie wynagrdzeniu w dewizach trzymywanym przez pracwnika. 20. W przypadku więcej niż jedneg źródła dchdów należy udkumentwać dchdy pchdzące z każdeg z nich. 21. W przypadku dchdu utracneg - kser świadectwa pracy lub inne ptwierdzenie utraty wynagrdzenia/stażu/zasiłku dla bezrbtnych. 22. W przypadku dchdu uzyskaneg - zaświadczenie d pracdawcy na druku uczelni z wynagrdzeniem nett z miesiąca następująceg p miesiącu, w którym dchód zstał siągnięty - załącznik nr 7 - Zaświadczenie dchdzie - dchód uzyskany. Osby składające świadczenia napisane dręcznie zbwiązane są d zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadmy dpwiedzialnści karnej za złżenie fałszyweg świadczenia. Lista wymaganych dkumentów dtyczy wszystkich człnków rdziny studenta, łącznie z wniskdawcą, ile w dpwiednim punkcie wykazu nie jest pwiedziane inaczej. W przypadku dstarczania kpii dkumentów wymaga się ich ptwierdzenia. Uczelniana kmisja stypendialna mże dknać ptwierdzenia nieptwierdznej kpii dkumentu w przypadku przedstawienia przez studenta ryginału lub jeg ptwierdznej kpii.

3 Załącznik nr 1 s. 3/5 Spsób wyliczania dchdu Na pdst. art. 179 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Praw szklnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., pz. 572 z późn. zm.) i na pdst. przepisów ustawy z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych (Dz.U. z 2006r. nr 139 pz. 992 z późn. zm.) Stypendium mże trzymać student będący w trudnej sytuacji materialnej, jeżeli przeciętny miesięczny dchód na sbę w rdzinie studenta nie przekracza 850,20 zł. P 1 listpada 2014r. 895,70 zł nett tj. 1,30 sumy kwt kreślnych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy. Miesięczną wyskść dchdu na sbę w rdzinie studenta uprawniającą d ubiegania się stypendium scjalne ustala się na zasadach kreślnych w ustawie z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych (Dz.U. z 2006r. nr 139, pz. 992 z późn. zm.). (cyt. art. 179 ust. 4.) Przy ustalaniu wyskści dchdu uprawniająceg studenta d ubiegania się stypendium scjalne, uwzględnia się dchdy siągane przez: 1. studenta; 2. małżnka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jeg małżnka dzieci niepełnletnie, dzieci pbierające naukę d 26. rku życia, a jeżeli 26. rk życia przypada w statnim rku studiów, d ich ukńczenia, raz dzieci niepełnsprawne bez względu na wiek; 3. rdziców, piekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnletnie, dzieci pbierające naukę d 26. rku życia, a jeżeli 26. rk życia przypada w statnim rku studiów, d ich ukńczenia, raz dzieci niepełnsprawne bez względu na wiek; (cyt. art. 179 ust 5.) Miesięczną wyskść dchdu na sbę w rdzinie studenta uprawniająceg d ubiegania się stypendium scjalne, ustala się na zasadach kreślnych w ustawie z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych z uwzględnieniem składu rdziny kreślneg w art. 179 ust. 4 wyżej cyt. Prawa szklnictwie wyższym, z zastrzeżeniem, że d dchdu nie wlicza się: 1. dchdów rdziców, piekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnletnie, dzieci pbierające naukę d 26. rku życia, a jeżeli 26. rk życia przypada w statnim rku studiów, d ich ukńczenia, raz dzieci niepełnsprawne bez względu na wiek, jeżeli student: 1) nie prwadzi wspólneg gspdarstwa dmweg z żadnym z rdziców i ptwierdził ten fakt w złżnym świadczeniu raz spełnia c najmniej jedną z następujących przesłanek: a) ukńczył 26 rk życia; b) pzstaje w związku małżeńskim; c) ma na utrzymaniu dzieci, których mwa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Praw szklnictwie wyższym, lub 2) jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: a) psiadał stałe źródł dchdów w statnim rku pdatkwym; b) psiada stałe źródł dchdów w rku bieżącym; c) jeg miesięczny dchód w kresach, których mwa w lit. a i b, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwt kreślnej w art. 5 ust. 1 i kwty kreślnej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy świadczeniach rdzinnych, tj.: 752,10 zł; (792,35 p 1 listpada 2014 r.) d) nie prwadzi wspólneg gspdarstwa dmweg z żadnym z rdziców i ptwierdził t w złżnym świadczeniu. 2. świadczeń pmcy materialnej dla studentów i dktrantów, trzymywanych na pdstawie przepisów ustawy; 3. stypendiów przyznawanych ucznim, studentm i dktrantm w ramach: a) funduszy strukturalnych Unii Eurpejskiej

4 Załącznik nr 1 s. 4/5 b) niepdlegających zwrtwi śrdków pchdzących z pmcy udzielanej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA) c) umów międzynardwych lub prgramów wyknawczych, sprządzanych d tych umów alb międzynardwych prgramów stypendialnych, 4. świadczeń pmcy materialnej dla uczniów trzymywanych na pdstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, pz. 2572, z późn. zm.). 5. świadczeń, których mwa w art. 173a, 173b, 199a, ustawy Praw szklnictwie wyższym. W przypadku, gdy d ustalania wyskści dchdu uprawniająceg studenta d ubiegania się stypendium scjalne, przyjmuje się dchód z prwadzenia gspdarstwa rlneg, dchód ten ustala się na pdstawie pwierzchni użytków rlnych w hektarach przeliczeniwych i wyskści przeciętneg dchdu z pracy w indywidualnych gspdarstwach rlnych z 1 hektara przeliczeniweg, głaszaneg na pdstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listpada 1984 r. pdatku rlnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, pz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dchdów z gspdarstwa rlneg raz dchdów pzarlniczych, dchdy te sumuje się. Instytucja zapewniająca całdbwe utrzymanie znacza t dm pmcy spłecznej, placówkę piekuńcz-wychwawczą, młdzieżwy śrdek wychwawczy, schrnisk dla nieletnich, zakład pprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład piekuńcz-leczniczy, zakład pielęgnacyjn-piekuńczy, szkłę wjskwą lub inną szkłę, jeżeli instytucje te zapewniają niedpłatnie pełne utrzymanie. Dchód znacza t, p dliczeniu kwt alimentów świadcznych na rzecz innych sób: 1. przychdy pdlegające pdatkwaniu na zasadach kreślnych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. pdatku dchdwym d sób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., pz. 361, z późn. zm.), pmniejszne kszty uzyskania przychdu, należny pdatek dchdwy d sób fizycznych, składki na ubezpieczenia spłeczne niezaliczne d ksztów uzyskania przychdu raz składki na ubezpieczenie zdrwtne; 2. deklarwany w świadczeniu dchód z działalnści pdlegającej pdatkwaniu na pdstawie przepisów zryczałtwanym pdatku dchdwym d niektórych przychdów siąganych przez sby fizyczne, pmniejszny należny zryczałtwany pdatek dchdwy i składki na ubezpieczenia spłeczne i zdrwtne; 3. inne dchdy niepdlegające pdatkwaniu na pdstawie przepisów pdatku dchdwym d sób fizycznych (patrz: załącznik nr 5 - Oświadczenie wyskści dchdu niepdlegająceg pdatkwaniu puczenie) Dchdy niepdatkwane pdatkiem dchdwym d sób fizycznych lub zryczałtwanym pdatkiem dchdwym d niektórych przychdów siąganych przez sby fizyczne, które nie zstały wymienine w katalgu dchdów w lit c (art. 3 pkt 1 lit c ustawy świadczeniach rdzinnych), nie są brane pd uwagę przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta przy przyznawaniu stypendium scjalneg - będą t np. świadczenia rdzinne (tj. zasiłek rdzinny, ddatki d zasiłku rdzinneg, świadczenia piekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pmcy spłecznej (tj. zasiłki stałe, kreswe, celwe itd.). Utrata dchdu znacza t utratę dchdu spwdwaną: 1) uzyskaniem prawa d urlpu wychwawczeg; 2) utratą prawa d zasiłku dla bezrbtnych lub stypendium w wyskści zasiłku dla bezrbtnych; 3) utratą zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej, z wyłączeniem pracy wyknywanej na pdstawie umwy dzieł; 4) utratą zasiłku przedemerytalneg lub świadczenia przedemerytalneg, A także emerytury lub renty, renty rdzinnej lub renty scjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rlnikm w związku z przekazaniem lub dzierżawą gspdarstwa rlneg;

5 Załącznik nr 1 s. 5/5 5) wyrejestrwaniem pzarlniczej działalnści gspdarczej; 6) utratą zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługujących p utracie zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej; 7) utratą zasądznych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią sby zbwiązanej d tych świadczeń. W przypadku utraty dchdu przez studenta i/lub człnka jeg rdziny w rku kalendarzwym pprzedzającym rk akademicki, w którym jest ustalane praw d stypendium scjalneg lub p tym rku, ustalając ich dchód, nie uwzględnia się dchdu utracneg. Pdstawa prawna: art.3 pkt 23 wyżej cyt. ustawy świadczeniach rdzinnych. Uzyskanie dchdu znacza t uzyskanie dchdu spwdwane: 1) zakńczeniem urlpu wychwawczeg; 2) uzyskaniem prawa d zasiłku dla bezrbtnych lub stypendium w wyskści zasiłku dla bezrbtnych; 3) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej, z wyłączeniem pracy wyknywanej na pdstawie umwy dzieł; 4) uzyskaniem zasiłku przedemerytalneg lub świadczenia przedemerytalneg, a także emerytury lub renty, renty rdzinnej lub renty scjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rlnikm w związku z przekazaniem lub dzierżawą gspdarstwa rlneg; 5) rzpczęciem pzarlniczej działalnści gspdarczej; 6) uzyskanie zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługujących p utracie zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej. W przypadku uzyskania dchdu, sytuacja zależy d teg, kiedy nastąpiła zmiana. Jeżeli uzyskanie przez człnka rdziny dchdu nastąpił w rku, z któreg dchdy stanwią pdstawę d ustalenia prawa d stypendium, t uzyskany dchód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których dchód ten zstał siągnięty. Warunkiem jest trzymywanie dchdu w dniu ustalania prawa d stypendium. Jeżeli uzyskanie dchdu nastąpił p rku, z któreg dchdy stanwią pdstawę d ustalenia prawa d stypendium, dchód człnka rdziny pwiększa się kwtę uzyskaneg dchdu z miesiąca następująceg p miesiącu, w którym dchód zstał siągnięty ( ile dchód ten sba będzie trzymywała w dniu ustalania prawa d stypendium). Pdstawa prawna: art.3 pkt 24 wyżej cyt. ustawy świadczeniach rdzinnych. Wszystkie pwływane akty prawne dstępne są w biblitece Gdańskiej Szkły Wyższej raz na strnie internetwej w frmie linków bezpśrednich d internetwej bazy aktów prawnych Sejmu RP.

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o: Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej

Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej Ustalanie dochodu I II III Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta/doktoranta

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl Pwiatwy Urząd Pracy w Wągrwcu ul. Klejwa 22, 62 100 Wągrwiec, tel./fax (67) 26 21 081 pwa@praca.gv.pl (OR-020/1/15)...... /pieczęć firmwa rganizatra/ /miejscwść, data/ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ichtj.waw.pl Warszawa: Wyknanie pięciletniej kntrli stanu techniczneg 47 budynków administrwanych

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa plegająca na przeprwadzeniu szkleń zawdwych pt. Przedstawiciel handlwy z prawem jazdy kat. B, Sprzedawca z bsługą kasy fiskalnej wraz z zapewnieniem bsługi cateringwej

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O /

S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / S T Y P E N D I U M S O C J A L N E / U S T A L E N I E M I E S I Ę C Z N E G O D O C H O D U N E T T O / C Z Ł O N K O W I E R O D Z I N Y S T U D E N T A / U S T A L E N I E S K Ł A D U R O D Z I N Y

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI INFORMACJA W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI im. E. KWIATKOWSKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Termin składania wszystkich wniosków

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo