Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:"

Transkrypt

1 Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu niepełnsprawnści (na pdstawie rzeczenia stpniu niepełnsprawnści) wnisek - Zał.1B 3. Stypendium rektra dla najlepszych studentów - wnisek Zał.1D 4. Stypendium ministra za siągnięcia w nauce na wnisek rektra zapiniwany przez Radę Wydziału 5. Stypendium ministra za wybitne siągnięcia sprtwe na wnisek rektra zapiniwany przez Radę Wydziału 6. Zapmgi lswe wnisek - Zał.1C Infrmacje na temat stypendiów scjalnych w WSGiZ w Krakwie Zamiejscweg Wydziału Eknmii w Mielcu w rku akademickim 2014/ Stypendia przeznaczne są dla studentów studiów stacjnarnych i niestacjnarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (bez względu na wiek studenta). 2. Stypendium przyznawane jest na jeden rk akademicki na wnisek studenta. 3. O stypendium mgą się ubiegać studenci, których dchód na człnka rdziny nie przekracza kwty 850,20zł nett. Zgdnie z bwiązującym brzmieniem ustawy szklnictwie wyższym raz ustawy wyższych szkłach zawdwych miesięczną wyskść dchdu na sbę w rdzinie studenta, uprawniającą d ubiegania się stypendium scjalne, ustala się na zasadach kreślnych w ustawie nr 228 z dnia r. z póź. zm. świadczeniach rdzinnych. 4. Student ubiegający się przyznanie stypendium scjalneg w danym rku akademickim pdaje wyskść dchdu za kres bliczeniwy d 1 stycznia d 31 grudnia rku pprzedzająceg pczątek daneg rku akademickieg (w rku akademickim 2014/2015 kresem bliczeniwym jest rk 2013 ). Przy ustalaniu wyskści dchdu uprawniająceg studenta d ubiegania się stypendium scjalneg uwzględnia się dchdy siągane przez: 1) studenta, 2) małżnka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jeg małżnka dzieci niepełnletnie, dzieci pbierające naukę d 26 rku życia, a jeżeli 26 rk życia przypada w statnim rku studiów, d ich ukńczenia, raz dzieci niepełnsprawne bez względu na wiek, 3) rdziców, piekunów prawnych, piekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnletnie, dzieci pbierające naukę d 26 rku życia, a jeżeli 26 rk życia przypada w statnim rku studiów, d ich ukńczenia, raz dzieci niepełnsprawne bez względu na wiek. W przypadku, gdy student lub rdzina studenta utrzymuje się z gspdarstwa rlneg, dchód blicza się na pdstawie liczby hektarów przeliczeniwych znajdujących się w psiadaniu rdziny w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy. Zgdnie z Obwieszczeniem Prezesa Główneg Urzędu Statystyczneg z dnia 23 września 2013 r. przeciętny dchód z pracy w indywidualnych gspdarstwach rlnych z 1 ha przeliczeniweg w 2013 r. wynsił zł (jest t dchód rczny). Dchód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wyskści dchdu na sbę w rdzinie studenta 1

2 przy przyznawaniu stypendium scjalneg na pdstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Praw szklnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. pz. 572, z późn. zm.) Przy ustalaniu dchdu rdziny uzyskaneg z gspdarstwa rlneg nie wlicza się ddanej w dzierżawę części lub całści znajdująceg się w psiadaniu rdziny gspdarstwa rlneg (na pdstawie umwy dzierżawy) Natmiast w przypadku ustalania dchdu rdziny, która dzierżawi gspdarstw rlne dchód uzyskany z teg gspdarstwa pmniejsza się zapłacny czynsz z tytułu dzierżawy. W przypadku, gdy rdzina studenta utrzymuje się z gspdarstwa rlneg raz uzyskuje pzarlnicze dchdy, dchdy te sumuje się. Jeżeli zmiana pwierzchni gspdarstwa rlneg ma miejsce w trakcie miesiąca, nwą pwierzchnię gspdarstwa uwzględnia się d miesiąca następneg. W przypadku małżeństw studenckich tj. takich, w których bydwje małżnkwie są studentami i nie siągają dchdów, wyskść dchdu na człnka rdziny ustalana jest ddzielnie dla każdeg z małżnków na pdstawie dchdów rdziców. Jeżeli małżnek studenta nie będący studentem nie uzyskuje żadnych dchdów sytuację materialną studenta kreśla się na pdstawie dchdów jeg rdziców. Dchód dla celów stypendialnych blicza się według zasady: Dchód = dchód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbweg - (minus) składka na ubezpieczenie spłeczne wykazana w zaświadczeniu z Urz.Skarbweg - (minus) pdatek należny wykazany w zaświadczeniu z Urz.Skarbweg - (minus) składka zdrwtna wykazana w zaświadczeniu z ZUS W przypadku, gdy student jest samdzielny finansw i nie złżył świadczenia prwadzeniu wspólneg gspdarstwa dmweg z rdzicami lub jednym z nich, nie bierze się pd uwagę sób wymieninych wyżej w pkt 3) raz ich dchdów przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Student jest samdzielny finansw jeżeli n lub jeg małżnek spełnia łącznie następujące warunki: 1) psiadał stałe źródł dchdów w statnim rku pdatkwym, 2) psiada stałe źródł dchdów w rku bieżącym, 3) jeg miesięczny dchód w kresach, których mwa w pkt 1) i 2) nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwt kreślnych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listpad 2003r. świadczeniach rdzinnych tj. 850,20 zł, 4) nie złżył świadczenia prwadzeniu wspólneg gspdarstwa dmweg z rdzicami lub jednym z nich. SKŁAD RODZINY D składu rdziny studenta, który nie jest samdzielny finansw zalicza się: 1. studenta, 2. małżnka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jeg małżnka dzieci niepełnletnie, dzieci pbierające naukę d 26 rku życia, a jeżeli 26 rk życia 2

3 przypada w statnim rku studiów, d ich ukńczenia, raz dzieci niepełnsprawne bez względu na wiek, 3. rdziców, piekunów prawnych, piekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnletnie, dzieci pbierające naukę d 26 rku życia, a jeżeli 26 rk życia przypada w statnim rku studiów, d ich ukńczenia, raz dzieci niepełnsprawne bez względu na wiek. UWAGA! Małżnka studenta i jeg dchód w każdym przypadku uwzględnia się przy wyliczaniu dchdów rdziny d celów stypendialnych. Nie mżna natmiast, nawet w wyjątkwych przypadkach, uwzględniać innych sób niż wymienine w pkt. 3), np. dziadków, teściów, innych krewnych. D składu rdziny studenta, który jest samdzielny finansw zalicza się sby wymienine wyżej w pkt. 1 i 2) Wliczeniu d rdziny studenta pdlegają pełnletnie dzieci lub rdzeństw w wieku lat pd warunkiem załączenia zaświadczenia pbieraniu nauki. W przeciwnym razie nie uwzględnia się tych sób, ani też ich dchdów; nie uwzględnia się również sby przebywającej w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie (instytucja zapewniająca całdbwe utrzymanie: dm pmcy spłecznej, placówka piekuńcz-wychwawcza, młdzieżwy śrdek wychwawczy, schrnisk dla nieletnich, zakład pprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład piekuńcz-leczniczy, zakład pielęgnacyjn-piekuńczy, szkła wjskwa lub inna szkła zapewniająca niedpłatne pełne utrzymanie w tym wyżywienie, zakwaterwanie i Źródłem stałeg dchdu studenta mże być wynagrdzenie z tytułu umwy pracę, a także między innymi renta p zmarłym rdzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umwy zlecenia, umwy dzieł. Stałe źródł dchdu znacza generalnie nieprzerwane źródł dchdu w rku. Ciężar udwdnienia psiadania stałeg źródła dchdu spczywa na studencie. Mże n udkumentwać pwyższe przedstawiając m.in. zaświadczenie z zakładu pracy zatrudnieniu, umwy cywilnprawne (zlecenia, dzieł), decyzje właściweg rganu przyznaniu renty, wyrk sądwy zasądzający alimenty, pnadt zaświadczenia wyskści siągnięteg dchdu (zaświadczenia z urzędu skarbweg, zaświadczenia z zakładu pracy wyskści siągnięteg dchdu i inne). Za dchdy w celach stypendialnych uznaje się następujące dchdy uzyskane przez studenta i innych człnków rdziny pzstających z nim we wspólnym gspdarstwie dmwym (p dliczeniu kwt alimentów świadcznych na rzecz innych sób), a w szczególnści: a) przychdy pdlegające pdatkwaniu na zasadach kreślnych w art.27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. pdatku dchdwym d sób fizycznych Dz.U.z 2010 Nr 51, pz. 307, z późn. zm., pmniejszne kszty uzyskania przychdu, należny pdatek dchdwy d sób fizycznych, składki na ubezpieczenia spłeczne nie zaliczne d ksztów uzyskania przychdu raz składki na ubezpieczenia zdrwtne, - udkumentwane zaświadczeniem z Urzędu Skarbweg b) dchód z działalnści pdlegającej pdatkwaniu na pdstawie przepisów zryczałtwanym pdatku dchdwym d niektórych przychdów siąganych przez sby fizyczne, (działalnść gspdarcza) pmniejszny należny zryczałtwany 3

4 pdatek dchdwy i składki na ubezpieczenia spłeczne i zdrwtne udkumentwane zaświadczeniami z Urzędu Skarbweg w przypadku ryczałtu ewidencjnwaneg lub decyzją Urzędu Skarbweg wyskści karty pdatkwej ( załącznik nr 3 d WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ), c) inne dchdy nie pdlegające pdatkwaniu na pdstawie przepisów pdatku dchdwym d sób fizycznych, a w szczególnści: (załącznik nr 4 d WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ) - renty kreślne w przepisach zapatrzeniu inwalidów wjennych i wjskwych raz ich rdzin, - renty wypłacne sbm represjnwanym i człnkm ich rdzin, przyznane na zasadach kreślnych w przepisach zapatrzeniu inwalidów wjennych i wjskwych raz ich rdzin, - Świadczenia pieniężne raz ryczałt energetyczny kreślne w przepisach świadczeniu pieniężnych i uprawnieniach przysługujących żłnierzm zastępczej służby wjskwej przymusw zatrudninym w kpalniach węgla, kamieniłmach, zakładach rud uranu i batalinach budwlanych, - ddatek kmbatancki, ryczałt energetyczny i ddatek kmpensacyjny kreślne w przepisach kmbatantach raz niektórych sbach będących fiarami represji wjennych i kresu pwjenneg, - świadczenie pieniężne kreślne w przepisach świadczeniu pieniężnym przysługującym sbm deprtwanym d pracy przymuswej raz sadznym w bzach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Scjalistycznych Republik Radzieckich, - emerytury i renty trzymywane przez sby, które utraciły wzrk w wyniku działań w latach lub eksplzji pzstałych p tej wjnie niewypałów i niewybuchów, - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wjenneg, kwty zapatrzenia trzymywane przez fiary wjny raz człnków ich rdzin, renty wypadkwe sób, których inwalidztw pwstał w związku z przymuswym pbytem na rbtach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , trzymywane z zagranicy, - zasiłki chrbwe kreślne w przepisach ubezpieczeniu spłecznym rlników raz w przepisach systemie ubezpieczeń spłecznych, - śrdki bezzwrtnej pmcy zagranicznej trzymywane d rządów państw bcych, rganizacji międzynardwych lub międzynardwych instytucji finanswych, pchdzące ze śrdków bezzwrtnej pmcy przyznanych na pdstawie jednstrnnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, rganizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściweg ministra lub agencje rządwe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych śrdków jest dknywane za pśrednictwem pdmitu upważnineg d rzdzielenia śrdków bezzwrtnej pmcy zagranicznej na rzecz pdmitów, którym służyć ma ta pmc, - należnści ze stsunku pracy lub z tytułu stypendium sób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przebywających czasw za granicą w wyskści dpwiadającej równwartści diet z tytułu pdróży służbwej pza granicami kraju ustalnych dla pracwników zatrudninych w państwwych lub samrządwych jednstkach sfery budżetwej na pdstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-kdeks pracy(dz.u. z 1988 r. Nr 21, pz.94 z późn.zm.) - należnści pieniężne wypłacne plicjantm, żłnierzm, celnikm i pracwnikm jednstek wjskwych i jednstek plicyjnych użytych pza granicami państwa w celu udziału w knflikcie zbrjnym lub wzmcnienia sił państwa alb państw sjuszniczych, misji pkjwej, akcji zapbieżenia aktm terrryzmu lub ich skutkm, a także należnści pieniężne wypłacne żłnierzm, plicjantm, celnikm i pracwnikm pełniącym 4

5 funkcje bserwatrów w misjach pkjwych rganizacji międzynardwych i sił wielnardwych, - należnści pieniężne ze stsunku służbweg trzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjnariuszy Plicji, Państwwej Straży Pżarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrny Rządu bliczne za kres, w którym sby te uzyskały dchód, - dchdy człnków rlniczych spółdzielni prdukcyjnych z tytułu człnkstwa w rlniczej spółdzielni prdukcyjnej, - alimenty na rzecz dzieci, - kwty diet nie pdatkwane pdatkiem dchdwym d sób fizycznych, trzymywane przez sby wyknujące czynnści związane z pełnieniem bwiązków spłecznych i bywatelskich, - należnści pieniężne trzymywane z tytułu wynajmu pki gścinnych w budynkach mieszkalnych płżnych na terenach wiejskich w gspdarstwie rlnym sbm przebywającym na wypczynku raz uzyskane z wyżywienia tych sób, - ddatki za tajne nauczanie kreślne w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, pz. 674 z późn.zm.), - dchdy uzyskane z działalnści gspdarczej prwadznej na pdstawie zezwlenia na terenie specjalnej strefy eknmicznej kreślnej w przepisach specjalnych strefach eknmicznych, - ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglwe kreślne w przepisach kmercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębirstwa państwweg Plskie Kleje Państwwe, - ekwiwalenty z tytułu prawa d bezpłatneg węgla kreślne w przepisach restrukturyzacji górnictwa węgla kamienneg w latach , - świadczenia kreślne w przepisach wyknywaniu mandatu psła i senatra, - dchdy uzyskane z gspdarstwa rlneg, - dchdy zyskiwane za granicą Rzeczypsplitej Plskiej, pmniejszne dpwiedni zapłacne za granicą Rzeczypsplitej: pdatek dchdwy raz składki na bwiązkwe ubezpieczenia spłeczne i bwiązkwe ubezpieczenia zdrwtne, - renty kreślne w przepisach wspieraniu rzwju bszarów wiejskich ze śrdków pchdzących z Sekcji Gwarancji Eurpejskieg Funduszu Orientacji i Gwarancji Rlnej raz w przepisach wspieraniu rzwju bszarów wiejskich z udziałem śrdków Eurpejskieg Funduszu Rlneg na rzec rzwju bszarów wiejskich, - zaliczkę alimentacyjną kreślną w przepisach pstępwaniu wbec dłużników alimentacyjnych raz zaliczce alimentacyjnej, - świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznści egzekucji alimentów. CZEGO NIE WLICZAMY DO DOCHODU RODZINY W dchdach rdziny nie uwzględnia się: 1. świadczeń pmcy materialnej dla studentów trzymywanych na pdstawie n/n regulaminu, 2. stypendiów przyznawanych ucznim, studentm i dktrantm w ramach: a. funduszy strukturalnych Unii Eurpejskiej, b. niepdlegających zwrtwi śrdków pchdzących z pmcy udzielanej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), c. umów międzynardwych lub prgramów wyknawczych, sprządznych d tych umów alb międzynardwych prgramów stypendialnych, 5

6 3. świadczeń pmcy materialnej dla uczniów trzymywanych na pdstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy, 4. świadczeń pmcy materialnej przyznawanych dla studentów i dktrantów przez jednstki samrządu terytrialneg, 5. stypendium za wyniki w nauce dla studentów / dktrantów przyznawane przez sby fizyczne lub prawne niebędące państwwymi ani samrządwymi sbami prawnymi, 6. stypendiów dktranckich, 7. stypendiów ministra za wybitne siągnięcia przyznawanych studentwi lub dktrantwi. Nie stanwią dchdu także świadczenia rdzinne (tj. zasiłek rdzinny, ddatki d zasiłku rdzinneg, świadczenia piekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pmcy spłecznej (tj. zasiłki stałe, kreswe, celwe itd.), dpłaty bezpśrednie dla rlników w ramach Wspólnej Plityki Rlnej Unii Eurpejskiej, stypendia i zapmgi dla studentów przyznawane na pdstawie ustawy Praw szklnictwie wyższym, świadczenia trzymywane na pdstawie Działania Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg "Wyrównywanie szans edukacyjnych pprzez prgramy stypendialne" (tzw. stypendia unijne dla uczniów i studentów), świadczenia pmcy materialnej dla uczniów trzymywane na pdstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, pz. 329, z późn. zm.), kwty alimentów płacnych przez człnków rdziny na rzecz innych sób. W przypadku, gdy dchód nett na człnka rdziny jest < 351,00 zł/m-c należy dstarczyć ptwierdzenie krzystania z pmcy spłecznej, trzymywania świadczeń rdzinnych itp. Każda kwta wpisana d wnisku musi być udkumentwana w tym również kwta "0". Student ma bwiązek dłączyć d wnisku wszystkie dkumenty ptwierdzające sytuację rdzinną i materialną. ZMIANA SYTUACJI RODZINY STUDENTA Jeżeli w rku bieżącym nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji rdziny, które pwdują zmianę statusu rdziny - pgrszenie lub pprawę warunków materialnych (np. urdzenie dziecka, ukńczenie przez brata/sistrę 26 rku życia, utrata pracy człnka rdziny, śmierć człnka rdziny, rzwód rdziców i rzeczenie alimentów, zmiana stanu cywilneg studenta(-tki), uzyskanie pracy, zmiana pracy itp - student prócz dchdów przedstawinych d wnisku stypendium za pprzedni rk mże ubiegać się aktualizację dchdu (uwzględnienie dchdu z statnieg miesiąca w przypadku sby, której sytuacja uległa zmianie zamiast średnieg dchdu miesięczneg tej sby za rk pprzedni). W przypadku utraty dchdu przez człnka rdziny w rku kalendarzwym pprzedzającym kres stypendialny lub p tym rku, ustalając jeg dchód, nie uwzględnia się dchdu utracneg. (Zał.6) Utrata dchdu ma miejsce wyłącznie w związku z następującymi klicznściami: utrata zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej, z wyłączeniem pracy wyknywanej na pdstawie umwy dzieł, utrata prawa d zasiłku dla bezrbtnych, lub utraty stypendium w wyskści zasiłku dla bezrbtnych, rzpczęciem urlpu wychwawczeg, wyrejestrwaniem pzarlniczej działalnści gspdarczej, 6

7 utratą emerytury lub renty, renty rdzinnej lub renty scjalnej z wyjątkiem rent przyznawanych rlnikm w związku z przekazaniem lub dzierżawą gspdarstwa rlneg, utratą zasiłku przedemerytalneg lub świadczenia przedemerytalneg, nauczycielskieg świadczenia kmpensacyjneg, utratą zasądznych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią sby zbwiązanej d tych świadczeń, utratą zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługująceg p kresie zatrudnienia. Nie stanwi utraty dchdu przebywanie na urlpie bezpłatnym. Zmiana warunków zatrudnienia nie stanwi uzyskania dchdu (np. wzrst wynagrdzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utraty dchdu (np. zmniejszenie wynagrdzenia, zmniejszenie wymiaru etatu). Zgłaszając utratę dchdu należy pamiętać zgłszeniu występująceg w niektórych przypadkach równczesneg wzrstu dchdu z inneg tytułu (np. śmierć człnka rdziny przyznanie renty; utrata pracy przyznanie zasiłku dla bezrbtnych, renty lub emerytury itp.). W przypadku uzyskania dchdu przez człnka rdziny p rku kalendarzwym pprzedzającym kres stypendialny, jeg dchód ustala się na pdstawie dchdu pwiększneg kwtę uzyskaneg dchdu z miesiąca następująceg p miesięcy, w którym dchód zstał siągnięty, jeżeli dchód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa d stypendium. Student zbwiązany jest d niezwłczneg pinfrmwania tym fakcie.(zał.6) Uzyskanie dchdu ma miejsce wyłącznie w związku z następującymi klicznściami: zakńczeniem urlpu wychwawczeg, uzyskaniem prawa d zasiłku dla bezrbtnych lub stypendium w wyskści zasiłku dla bezrbtnych, pdjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej, z wyłączeniem pracy wyknywanej na pdstawie umwy dzieł, trzymaniem emerytury lub renty, renty rdzinnej lub renty scjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rlnikm w związku z przekazaniem lub dzierżawą gspdarstwa rlneg, trzymaniem zasiłku przedemerytalneg lub świadczenia przedemerytalneg, nauczycielskieg świadczenia kmpensacyjneg, rzpczęciem pzarlniczej działalnści gspdarczej, uzyskaniem zasądznych świadczeń alimentacyjnych. uzyskaniem zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługująceg p kresie zatrudnienia. Zmiana liczby człnków rdziny W przypadku zawarcia przez studenta związku małżeńskieg w rku pprzednim lub bieżącym małżnka studenta (i dzieci) należy wpisać d rdziny studenta, dłączając wymagane zaświadczenie małżnka dchdzie. Jeżeli małżnek studenta jest sbą pracującą i nwa rdzina spełnia kryteria samdzielnści finanswej, student we wnisku stypendialnym nie zgłasza już dchdów rdziców i ucząceg się rdzeństwa, a jedynie dchdy nwej rdziny. 7

8 W przypadku śmierci człnka rdziny, p dłączeniu dpisu aktu zgnu, mżna d razu (w głównym wnisku stypendialnym) pminąć dchód uzyskany w mininym rku przez sbę zmarłą, a w t miejsce zgłsić rentę z rku bieżąceg (jeśli przyznana) lub złżyć aktualizację p przyznaniu renty (aktualizacja wyskści dchdu i ewentualnie stypendium d pierwszeg pełneg miesiąca kalendarzweg, za który wypłacn świadczenie). W przypadku np. ukńczenia przez człnka rdziny 26 rku życia, usamdzielnienia finansweg lub załżenia własnej rdziny przez rdzeństw lub studenta-wniskdawcę, nardzenia dziecka w rdzinie, należy złżyć aktualizację wraz ze stswnymi dkumentami ptwierdzającymi zaistnienie w/w sytuacji. Jest t pdstawą d aktualizacji dchdu na sbę i ewentualnej krekty wyskści stypendium pczynając d miesiąca następująceg d zgłszenia zmiany. W przypadku, gdy człnek rdziny przebywa w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie i pnsi płatę za ten pbyt, d dchdu rdziny dejmuje się kwtę pnsznej płaty. W przypadku, gdy człnek rdziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie i nie pnsi płaty za pbyt, ustalając dchód rdziny w przeliczeniu na sbę nie uwzględnia się sby przebywającej w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie. Zaleca się sbiste składanie wnisków stypendialnych przez studentów. Wszelkie wątpliwści związane z dchdami rzstrzyga rgan uprawniny d przyznawania świadczeń pmcy materialnej. D wnisku stypendialneg należy dłączyć : 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbweg wyskści dchdów za mininy rk kalendarzwy lub braku dchdów, studenta i wszystkich pełnletnich człnów rdziny, wydaneg przez właściwy Urząd Skarbwy, zawierających infrmacje : wyskści przychdu, wyskści ksztów uzyskania przychdu, wyskści składek na ubezpieczenie spłeczne dlicznych d dchdu, wyskści należneg pdatku, 2. świadczenie ( zał.3) studenta i wszystkich pełnletnich człnków rdziny deklarwanych dchdach siąganych przez sby pdlegające przepism zryczałtwanym pdatku dchdwym d niektórych przychdów siąganych przez sby fizyczne ( karta pdatkwa, ryczałt) zawierających w szczególnści infrmacje : wyskści dchdu, wyskści składek na ubezpieczenie spłeczne dlicznych d dchdu, wyskści składek na ubezpieczenie zdrwtne dlicznych d pdatku, wyskści i frmie płacaneg pdatku dchdweg, wyskści dchdu p dliczeniu należnych składek i pdatku. Ptwierdzne zaświadczeniem Urzędu Skarbweg wyskści należneg zryczałtwaneg pdatku dchdweg. 3. świadczenia i zaświadczenia studenta i wszystkich pełnletnich człnków rdziny dkumentujące dchdy nie pdlegające pdatkwaniu (zał.4), 8

9 4. zaświadczenie z ZUS-u ptwierdzające rzeczywistą wyskść zapłacnej składki na ubezpieczenie zdrwtne w 2013 r. 5. umwa lub zaświadczenie z zakładu pracy studenta zatrudnieniu i przeciętnym wynagrdzeniu nett bieżąceg rku. W przypadku pdjęcia zatrudnienia przez studenta lub człnka rdziny w bieżącym rku kalendarzwym, zaświadczenie zakładu pracy kreślające kres zatrudnienia raz wyskść uzyskaneg dchdu z pierwszeg pełneg miesiąca (wynagrdzenie brutt/nett), 6. zaświadczenie z Urzędu Pracy zarejestrwaniu człnka rdziny studenta lub studenta jak sby bezrbtnej raz wyskści przyznaneg zasiłku w kwcie nett z pierwszeg pełneg miesiąca, 7. decyzje z Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych przyznaniu świadczenia, dcinek renty lub emerytury, 8. inne zaświadczenia i dkumenty wydane przez uprawnine rgany w zakresie ich właściwści np. MOPS, Sąd Rdzinny; kserkpię dpisów wyrków zasądzających alimenty na rzecz sób w rdzinie, w przypadku alimentów jak ptwierdzenie dchdu przedstawia się dcinek przekazu pcztweg lub wyciągu bankweg, 9. przekazy lub przelewy pieniężne dkumentujące wyskść alimentów na rzecz sby spza rdzin, 10. zaświadczenie wyskści pnsznej płaty za pbyt człnka rdziny, przebywająceg w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie(jeżeli sytuacja taka miała miejsce), 11. dkument kreślający datę utraty dchdu raz miesięczną wyskść utracneg dchdu nett (np. kserkpię świadectwa pracy raz zaświadczenie pracdawcy wyskści miesięczneg dchdu, PIT-11), 12. świadczenie dchdach człnka rdziny lub studenta zatrudnineg za granicą (przeliczne na złtówki według średnieg kursu NBP), 13. zaświadczenie właściweg rganu gminy wielkści gspdarstwa rlneg wyrażnej w hektarach przeliczeniwych gólnej pwierzchni znajdujących się w psiadaniu rdziny w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy, alb nakaz płatniczy za ten rk raz świadczenie (zał. 4) 14. umwę dzierżawy- w przypadku ddania części lub całści znajdująceg się w psiadaniu rdziny gspdarstwa rlneg w dzierżawę na pdstawie umwy zawartej stswnie d przepisów ubezpieczeniu spłecznym rlników, alb ddania gspdarstwa rlneg w dzierżawę w związku z pbieraniem renty strukturalnej, 15. umwę zawartą w frmie aktu ntarialneg w przypadku wniesienia gspdarstwa rlneg d użytkwania przez rlniczą spółdzielnie prdukcyjną, 16. zaświadczenia lub świadczenia niezbędne d ustalenia prawa d stypendium: dkument stwierdzający tżsamść studenta (kserkpia dwdu sbisteg), zaświadczenie uczęszczaniu d szkły lub szkły wyższej - dtyczy tylk rdzeństwa lub dzieci studenta w wieku pwyżej 18 lat, kserkpia aktu zgnu w przypadku gdy jedn z rdziców lub małżnek nie żyje, skrócny dpis aktu urdzenia dziecka, rdzeństwa lub inny dkument urzędwy ptwierdzający wiek dziecka, kserkpia dpisu prawmcneg wyrku sądu rzekająceg rzwód lub separację, 17. inne dkumenty ( zaświadczenia, świadczenia) niż wymienine wyżej mające wpływ na ustalenie wyskści i prawa d stypendium scjalneg w zależnści d klicznści sprawy. 9

10 Pzstałe przykładwe dkumenty, niezbędne d ustalenia dchdu w rdzinie studenta: skrócny dpis aktu urdzenia dziecka lub inny dkument stwierdzający wiek dziecka, w przypadku sby samtnie wychwującej dzieck: a) gdy rdzic nie żyje kpia aktu zgnu, b) gdy rdzic jest pzbawiny władzy rdzicielskiej lub ubezwłasnwlniny kpia dpisu wyrku sądu rzekająceg pzbawienie władzy rdzicielskiej lub ubezwłasnwlnienie, c) gdy rdzic jest rzwiedziny lub w separacji kpia dpisu wyrku sądu w sprawie rzwdu lub separacji, d) gdy jciec dziecka jest nieznany - dpis zupełny aktu urdzenia dziecka, dpis prawmcneg pstanwienia sądu rzekająceg przyspsbienie lub zaświadczenie z sądu lub śrdka adpcyjneg prwadznym pstępwaniu sądwym w sprawie przyspsbienie dziecka, rzeczenie sądu pwłaniu piekuna prawneg dziecka, w przypadku, gdy nie żyje człnek rdziny akt zgnu, zaświadczenie z plicji zaginięciu człnka rdziny, zaświadczenie lub świadczenie pbycie człnka rdziny w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie wraz z kreśleniem wyskści pniesinej płaty w rku 2012 (należy dłączyć dwód), zaświadczenie pracdawcy lub świadczenie terminie urlpu wychwawczeg człnka rdziny studenta i kresie, na jaki zstał n udzielny raz kresach zatrudnienia, gdy w rdzinie studenta są dzieci niepełnsprawne, wymagające pieki jedneg z rdziców lub dzieci niepełnsprawne pwyżej 18 rku życia - rzeczenie stpniu niepełnsprawnści, zaświadczenie ze szkły lub świadczenie pbieraniu nauki (studiwaniu) dzieci wniskdawcy d 26 rku życia w rku szklnym 2014/2015, zaświadczenie ze szkły pbieraniu nauki (studiwaniu) rdzeństwa wniskdawcy d 26 rku życia w rku szklnym 2014/2015, Załączniki (pliki d pbrania): Wnisek stypendium scjalne (zal1a.dc) Wnisek stypendium z tytułu niepełnsprawnści (zal1b.dc) Wnisek zapmgę lswą (zal1c.dc) Wnisek stypendium Rektra dla najlepszych studentów (zal1d.dc) Załącznik 2 - Oświadczenie (zal2.dc) Załącznik 3 - Oświadczenie dtyczące ryczałtu i karty pdatkwej (zal3.dc) Załącznik 4 - Oświadczenie wyskści dchdu niepdlegająceg pdatkwaniu (zal4.dc) 10

11 Załącznik 5 - Oświadczenie Dtyczące sytuacji materialnej studenta i rdziny studenta w przypadku wykazania dchdu niższeg d minimum scjalneg lub braku mżliwści ustalenia dchdu w rdzinie studenta (zal5.dc) Załącznik 6 - Wnisek pnwne przeliczenie dchdu (zal6.dc) Załącznik 7 - Oświadczenie studenta ubiegająceg się stypendium na klejny semestr- (zal7.dc) 11

Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.)

Ustalanie dochodu rodziny: ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. (Dz. U. z 2015 poz. 114 t. j.) Ustalanie dchdu rdziny: ustawa z dnia 28 listpada 2003 r. świadczeniach rdzinnych Czym jest dchód rdziny? (Dz. U. z 2015 pz. 114 t. j.) Dchód rdziny w rzumieniu ustawy świadczeniach rdzinnych t przeciętny

Bardziej szczegółowo

Do wniosku należy dołączyć:

Do wniosku należy dołączyć: Załącznik nr 1 s. 1/5 Termin złżenia wnisku przyznanie stypendium scjalneg: 20 października w semestrze zimwym; 20 marca w semestrze letnim. D wnisku należy dłączyć: 1. W przypadku, gdy student jest sbą

Bardziej szczegółowo

O stypendium socjalne może ubiegać się student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych już od I roku studiów.

O stypendium socjalne może ubiegać się student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych już od I roku studiów. Stypendium scjalne Rzpatrywane są tylk wniski z kmpletem dkumentów. Kt mże ubiegać się stypendium scjalne? Stypendium scjalne przyznawane jest studentwi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej,

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM SOCJALNE INFORMACJE I ZASADY PRZYZNAWANIA

STYPENDIUM SOCJALNE INFORMACJE I ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNE INFORMACJE I ZASADY PRZYZNAWANIA INFORMACJE O STYPENDIUM SOCJALNYM Zgdnie z USTAWĄ PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM student mże ubiegad się pmc materialną w frmie stypendium scjalneg. Stypendium

Bardziej szczegółowo

Vademecum stypendysty

Vademecum stypendysty Vademecum stypendysty w prgramie w rku szklnym 2015/16, czyli jak ubiegać się stypendium I. Kt mże ubiegać się stypendium?... 2 II. Jak ubiegać się stypendium krk p krku?... 2 III. Jakie są terminy składania

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/2016

Stypendium socjalne oraz stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2015/2016 Stypendium scjalne raz stypendium specjalne dla sób niepełnsprawnych w rku akademickim 2015/2016 Przepisy regulujące przyznawanie świadczeń pmcy materialnej dla studentów finanswanej z budżetu państwa:

Bardziej szczegółowo

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, UWAGA! Wszystkie sby trzymujące świadczenie pielęgnacyjne, uprawnine d świadczenia pielęgnacyjneg na pdstawie przepisów dtychczaswych (tych, które bwiązywały d 31 grudnia 2012r.) zachwują praw d teg świadczenia

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny oraz dodatki

Zasiłek rodzinny oraz dodatki Zasiłek rdzinny raz ddatki Zasiłek rdzinny ma na celu częściwe pkrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Praw d świadczeń rdzinnych ustala się na kres zasiłkwy tj. kres d dnia 1 listpada d dnia 31 października

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2014/2015 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2014/2015 Pdstawa prawna:ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc Kmu przysługuje pmc Pmcy spłecznej udziela się w szczególnści z pwdu (art. 7 ustawy pmcy spłecznej): ubóstwa, sierctwa, bezdmnści, bezrbcia, niepełnsprawnści, długtrwałej lub ciężkiej chrby, przemcy w

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H

U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H U R Z Ą D S K A R B O W Y W T Y C H A C H Inf. gólna 32-3251129 Regn: 270507505 Inf. pdatek dchdwy 32-3251128 NIP: 646 20 49 340 Inf. pdatek VAT 32-3251126 Inf. NIP 32-3251125 al. Niepdległści 60 43-100

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lwicz.eu/bip/ Łwicz: Udzielenie Miastu Łwicz długterminweg kredytu w wyskści 4.655.376,00 zł (słwnie:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Jarsław: Wyknanie izlacji pzimej i pinwej ścian fundamentwych budynku główneg Zespłu Szkół Spżywczych Chemicznych i Ogólnkształcących w Jarsławiu przy ul. Kraszewskieg 3cd Numer głszenia: 411206-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.swinoujscie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.swinujscie.pl Świnujście: Świadczenie usługi asystenta rdziny w ramach Resrtweg prgramu wspierania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Przeprwadzenie szklenia z zakresu ftwltaiki dla młdych sób pszukujących pracy, zagrżnych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Specjalistyczneg Szpitala im.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 352288-2014; data zamieszczenia: 22.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Oleśnica: Udzielenie kredytu długterminweg w 2014 rku w kwcie 800 000,00 PLN (słwnie: siemset tysięcy PLN) na finanswanie planwaneg deficytu budżetu Gminy Oleśnica Numer głszenia: 352288-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski,

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 7, 17-100 Bielsk Podlaski, Bielsk Pdlaski: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Sądu Rejnweg w Bielsku Pdlaskim Numer głszenia: 28137-2014; data zamieszczenia: 12.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.artmuseum.pl Warszawa: Transfer filmów z taśm: 8 mm, 16 mm i 35 mm na nśniki cyfrwe (Digitalizacja

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.attis.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.attis.cm.pl Warszawa: Leasing finanswy na zakup 2 samchdów sbwych. Numer głszenia: 156384-2013; data

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkół nr 1 w Dukli na rok szkolny 2015/2016 Regulamin pstępwania rekrutacyjneg d przedszkla i ddziałów przedszklnych w Zesple Szkół nr 1 w Dukli na rk szklny 2015/2016 Pdstawa prawna: ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie ustawy systemie światy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgops.kozminwlkp.pl, www.kozminwlkp. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mgps.kzminwlkp.pl, www.kzminwlkp.pl Kźmin Wielkplski: Przetarg niegraniczny na wyknanie usług piekuńczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katwice.pl Katwice: Dstawa licencji prgramwania antywirusweg Numer głszenia: 215228-2015;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, 68-132 Przewóz, woj. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wrta.lubuskie.pl/ugprzewz/zamwienia_publiczne/11/status/rdzaj/wzp/ Przewóz: Dwzy szklne dzieci d

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeszów: Usługa grupweg ubezpieczenia na życie pracwników raz człnków rdzin pracwników Zakładu Opieki Zdrwtnej MSWiA w Rzeszwie Numer głszenia: 87051-2011; data zamieszczenia: 17.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.lublin.lasy.gv.pl/web/sbibr Włdawa: Usługi z zakresu gspdarki leśnej, etap II prac bjętych dpłatą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Pawłowiczkach, Plac Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, woj. Pawłwiczki: Unieszkdliwienie wyrbów zawierających azbest z terenu Gminy Pawłwiczki - IV nabór Numer głszenia: 204898-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Katwice: Ubezpieczenie mienia raz dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Szpitala Kliniczneg nr 5 Śląskieg Uniwersytetu Medyczneg w Katwicach Numer głszenia: 138715-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33- Tarnów: Usługi ubezpieczeniwe dla Państwwej Wyższej Szkły Zawdwej w Tarnwie Numer głszenia: 147571-2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.piap.pl/bip Warszawa: usługa grupweg ubezpieczenia na życie i zdrwie pracwników PIAP Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Dąbrowa Górnicza - Łosień, ul. Gołonowska 33, Dąbrwa Górnicza: ZAKUP FABRYCZNIE NOWEGO LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO - GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X2 DLA OSP ŁOSIEŃ Numer głszenia: 331818-2011; data zamieszczenia: 12.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy

Bardziej szczegółowo

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Jarosław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer ogłoszenia: 373722-2014; data zamieszczenia: 13.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jarslaw.itl.pl Jarsław: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO Numer głszenia: 373722-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ozgst.wp.mil.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zgst.wp.mil.pl/ Warszawa: Świadczenie usług transprtwych dla Jednstki Wjskwej Nr 6021. SPRAWA NUMER:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Wyknanie remntu dwóch lkali mieszkalnych przed pnwnym zasiedleniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnowka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hdk.hajnwka.pl Hajnówka: Mdernizacja Hajnwskieg Dmu Kultury II Etap w ramach prjektu Kulturalni +

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów: Leasing peracyjny samchdu na ptrzeby bieżącej bsługi inwestra typu bus (7 sbwy) bez pcji wykupu. Numer głszenia: 24215-2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Wynajem długterminwy samchdu na ptrzeby Ministerstwa Skarbu Państwa Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.wiw.bydgszcz.pl Bydgszcz: Rbty remntw-budwlane na terenie biektu Wjewódzkieg Inspektratu Weterynarii

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa foteli do pobierania krwi Numer ogłoszenia: 425612-2012; data zamieszczenia: 30.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ssz.tar.pl Tarnów: Dstawa fteli d pbierania krwi Numer głszenia: 425612-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Urząd Miejski w Strykwie, ul. T. Kściuszki 29, 95-010 Stryków WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO Wydział Finanswy Osby prwadzące sprawę: Anna Puk inspektr ds. świadczeń rdzinnych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: Prwadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskieg dla kierwnictwa i pracwników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katwice.pl Katwice: Dstawa sczewek patrunkwych i krekcyjnych Numer głszenia: 133561-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem, ul. Zakpane: Usługi ubezpieczenia Uniwersyteckieg Szpitala Ortpedyczn- Rehabilitacyjneg w Zakpanem Numer głszenia: 44590-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Procedura zewnętrzna nr MOPS-27

Procedura zewnętrzna nr MOPS-27 4. Sprawę załatwia Filia Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej w Krakwie właściwa według miejsca zamieszkania wniskdawcy: 1) Filia nr 1 ul. Rzeźnicza 2, tel.: 12 430-45-46, fax: 12 430-45-46; e-mail: f1@mps.krakw.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota, ul. Warszawa: Usługa sprzątania i utrzymania czystści pmieszczeń raz terenu przyległeg biektu Hali Sprtwej Ośrdka Sprtu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochta przy ul. Nwwiejskiej 37B w kresie 01.01.2013

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dolnoslaskiewopr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dlnslaskiewpr.pl Wrcław: Zakup łdzi kabinwej typu RIB wraz z przyczepą pdłdziwą z ddatkwym wypsażeniem.

Bardziej szczegółowo

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Tarnów: Dostawa inhalatora ultradźwiekowego 1 sztuka. Numer ogłoszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Tarnów: Dstawa inhalatra ultradźwiekweg 1 sztuka. Numer głszenia: 327925-2010; data zamieszczenia: 18.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, 26-340 Drzewica, woj. łódzkie, tel. 048 3756794, faks 048 3756641. Drzewica: Remnt budynku przedszkla samrządweg w Drzewicy w celu dstswania d aktualnych przepisów p.pż. Numer głszenia: 236070-2015; data zamieszczenia: 10.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: Usługa drukwania publikacji pracwanych i wydawanych

Bardziej szczegółowo

Poznań: Usługi hostelowe dla pacjentów WCO. Numer ogłoszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Usługi hostelowe dla pacjentów WCO. Numer ogłoszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Usługi hstelwe dla pacjentów WCO. Numer głszenia: 159897-2015; data zamieszczenia: 03.11.2015

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Druk broszur i kolorowanki Numer ogłoszenia: 132366-2015; data zamieszczenia: 02.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Druk brszur i klrwanki Numer głszenia: 132366-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumsportuwilanow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrumsportuwilanow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrumsprtuwilanw.pl Warszawa: Kmplekswa bsługa ratwnicza krytej pływalni Centrum Sprtu Wilanów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.radom.lasy.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.radm.lasy.gv.pl/grjec Grójec: Dstawa srtów mundurwych leśnika raz dzieży rbczej i buwia rbczeg w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32-

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Kopernika 13, 32- Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach Numer głszenia: 44728-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.domeyko.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dmeyk.edu.pl Warszawa: Dstawa i przesył (dystrybucja) energii cieplnej d budynku Zespłu Szkół nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Udzielenie kredytu długterminweg inwestycyjneg w kwcie 1 990 000 zł Numer głszenia: 338570-2011; data zamieszczenia: 17.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszw.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Ubezpieczenie mienia ruchmeg Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Pdkarpackieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.grczanskipark.pl Niedźwiedź: Mdernizacja szlaku w Grczańskim Parku Nardwym, tj. Przebudwa szlaku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.cyrul.pl/ Prszwice: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki Zdrwtnej w Prszwicach.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Szczuczyn, Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, woj. podlaskie, Szczuczyn: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 2 000 000 PLN Numer głszenia: 135822-2015; data zamieszczenia: 08.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Zakup i dostawa regałów magazynowych Numer ogłoszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Zakup i dstawa regałów magazynwych Numer głszenia: 16479-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie turnusu rehabilitacyjneg wraz z indywidualnymi i grupwymi zajęciami z dradcą zawdwą raz wsparciem psychlgicznym dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozmc.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzmc.pl Międzyrzec Pdlaski: Usługi kmpleksweg ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi. Numer ogłoszenia: 388090-2014; data zamieszczenia: 26.11.2014 RPORiI 271.26.2014 Ciepielów, dnia 26 listpada 2014 rku. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Wybór banku d bsługi bankwej budżetu Gminy Ciepielów w latach 2015 2017 Numer głszenia: 388090-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.apodatkowa.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bialystk.apdatkwa.gv.pl Białystk: Prwadzenie bsługi kaswej urzędów skarbwych wjewództwa pdlaskieg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie audytu zewnętrzneg prjektu pn.: Opracwanie innwacyjnych metd szybkiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo