Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Student studiów stacjonarnych i niestacjonarnych może ubiegać się o:"

Transkrypt

1 Student studiów stacjnarnych i niestacjnarnych mże ubiegać się : 1. Stypendium scjalne (jeżeli dchód w jeg rdzinie nie jest wyższy niż 850,20zł nett na człnka rdziny) wnisek - Zał.1A 2. Stypendium z tytułu niepełnsprawnści (na pdstawie rzeczenia stpniu niepełnsprawnści) wnisek - Zał.1B 3. Stypendium rektra dla najlepszych studentów - wnisek Zał.1D 4. Stypendium ministra za siągnięcia w nauce na wnisek rektra zapiniwany przez Radę Wydziału 5. Stypendium ministra za wybitne siągnięcia sprtwe na wnisek rektra zapiniwany przez Radę Wydziału 6. Zapmgi lswe wnisek - Zał.1C Infrmacje na temat stypendiów scjalnych w WSGiZ w Krakwie Zamiejscweg Wydziału Eknmii w Mielcu w rku akademickim 2014/ Stypendia przeznaczne są dla studentów studiów stacjnarnych i niestacjnarnych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (bez względu na wiek studenta). 2. Stypendium przyznawane jest na jeden rk akademicki na wnisek studenta. 3. O stypendium mgą się ubiegać studenci, których dchód na człnka rdziny nie przekracza kwty 850,20zł nett. Zgdnie z bwiązującym brzmieniem ustawy szklnictwie wyższym raz ustawy wyższych szkłach zawdwych miesięczną wyskść dchdu na sbę w rdzinie studenta, uprawniającą d ubiegania się stypendium scjalne, ustala się na zasadach kreślnych w ustawie nr 228 z dnia r. z póź. zm. świadczeniach rdzinnych. 4. Student ubiegający się przyznanie stypendium scjalneg w danym rku akademickim pdaje wyskść dchdu za kres bliczeniwy d 1 stycznia d 31 grudnia rku pprzedzająceg pczątek daneg rku akademickieg (w rku akademickim 2014/2015 kresem bliczeniwym jest rk 2013 ). Przy ustalaniu wyskści dchdu uprawniająceg studenta d ubiegania się stypendium scjalneg uwzględnia się dchdy siągane przez: 1) studenta, 2) małżnka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jeg małżnka dzieci niepełnletnie, dzieci pbierające naukę d 26 rku życia, a jeżeli 26 rk życia przypada w statnim rku studiów, d ich ukńczenia, raz dzieci niepełnsprawne bez względu na wiek, 3) rdziców, piekunów prawnych, piekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnletnie, dzieci pbierające naukę d 26 rku życia, a jeżeli 26 rk życia przypada w statnim rku studiów, d ich ukńczenia, raz dzieci niepełnsprawne bez względu na wiek. W przypadku, gdy student lub rdzina studenta utrzymuje się z gspdarstwa rlneg, dchód blicza się na pdstawie liczby hektarów przeliczeniwych znajdujących się w psiadaniu rdziny w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy. Zgdnie z Obwieszczeniem Prezesa Główneg Urzędu Statystyczneg z dnia 23 września 2013 r. przeciętny dchód z pracy w indywidualnych gspdarstwach rlnych z 1 ha przeliczeniweg w 2013 r. wynsił zł (jest t dchód rczny). Dchód ten jest uwzględniany przy ustalaniu miesięcznej wyskści dchdu na sbę w rdzinie studenta 1

2 przy przyznawaniu stypendium scjalneg na pdstawie art. 179 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Praw szklnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. pz. 572, z późn. zm.) Przy ustalaniu dchdu rdziny uzyskaneg z gspdarstwa rlneg nie wlicza się ddanej w dzierżawę części lub całści znajdująceg się w psiadaniu rdziny gspdarstwa rlneg (na pdstawie umwy dzierżawy) Natmiast w przypadku ustalania dchdu rdziny, która dzierżawi gspdarstw rlne dchód uzyskany z teg gspdarstwa pmniejsza się zapłacny czynsz z tytułu dzierżawy. W przypadku, gdy rdzina studenta utrzymuje się z gspdarstwa rlneg raz uzyskuje pzarlnicze dchdy, dchdy te sumuje się. Jeżeli zmiana pwierzchni gspdarstwa rlneg ma miejsce w trakcie miesiąca, nwą pwierzchnię gspdarstwa uwzględnia się d miesiąca następneg. W przypadku małżeństw studenckich tj. takich, w których bydwje małżnkwie są studentami i nie siągają dchdów, wyskść dchdu na człnka rdziny ustalana jest ddzielnie dla każdeg z małżnków na pdstawie dchdów rdziców. Jeżeli małżnek studenta nie będący studentem nie uzyskuje żadnych dchdów sytuację materialną studenta kreśla się na pdstawie dchdów jeg rdziców. Dchód dla celów stypendialnych blicza się według zasady: Dchód = dchód wykazany w zaświadczeniu z Urzędu Skarbweg - (minus) składka na ubezpieczenie spłeczne wykazana w zaświadczeniu z Urz.Skarbweg - (minus) pdatek należny wykazany w zaświadczeniu z Urz.Skarbweg - (minus) składka zdrwtna wykazana w zaświadczeniu z ZUS W przypadku, gdy student jest samdzielny finansw i nie złżył świadczenia prwadzeniu wspólneg gspdarstwa dmweg z rdzicami lub jednym z nich, nie bierze się pd uwagę sób wymieninych wyżej w pkt 3) raz ich dchdów przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Student jest samdzielny finansw jeżeli n lub jeg małżnek spełnia łącznie następujące warunki: 1) psiadał stałe źródł dchdów w statnim rku pdatkwym, 2) psiada stałe źródł dchdów w rku bieżącym, 3) jeg miesięczny dchód w kresach, których mwa w pkt 1) i 2) nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwt kreślnych w art.5 ust.1 i art.6 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listpad 2003r. świadczeniach rdzinnych tj. 850,20 zł, 4) nie złżył świadczenia prwadzeniu wspólneg gspdarstwa dmweg z rdzicami lub jednym z nich. SKŁAD RODZINY D składu rdziny studenta, który nie jest samdzielny finansw zalicza się: 1. studenta, 2. małżnka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jeg małżnka dzieci niepełnletnie, dzieci pbierające naukę d 26 rku życia, a jeżeli 26 rk życia 2

3 przypada w statnim rku studiów, d ich ukńczenia, raz dzieci niepełnsprawne bez względu na wiek, 3. rdziców, piekunów prawnych, piekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnletnie, dzieci pbierające naukę d 26 rku życia, a jeżeli 26 rk życia przypada w statnim rku studiów, d ich ukńczenia, raz dzieci niepełnsprawne bez względu na wiek. UWAGA! Małżnka studenta i jeg dchód w każdym przypadku uwzględnia się przy wyliczaniu dchdów rdziny d celów stypendialnych. Nie mżna natmiast, nawet w wyjątkwych przypadkach, uwzględniać innych sób niż wymienine w pkt. 3), np. dziadków, teściów, innych krewnych. D składu rdziny studenta, który jest samdzielny finansw zalicza się sby wymienine wyżej w pkt. 1 i 2) Wliczeniu d rdziny studenta pdlegają pełnletnie dzieci lub rdzeństw w wieku lat pd warunkiem załączenia zaświadczenia pbieraniu nauki. W przeciwnym razie nie uwzględnia się tych sób, ani też ich dchdów; nie uwzględnia się również sby przebywającej w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie (instytucja zapewniająca całdbwe utrzymanie: dm pmcy spłecznej, placówka piekuńcz-wychwawcza, młdzieżwy śrdek wychwawczy, schrnisk dla nieletnich, zakład pprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład piekuńcz-leczniczy, zakład pielęgnacyjn-piekuńczy, szkła wjskwa lub inna szkła zapewniająca niedpłatne pełne utrzymanie w tym wyżywienie, zakwaterwanie i Źródłem stałeg dchdu studenta mże być wynagrdzenie z tytułu umwy pracę, a także między innymi renta p zmarłym rdzicu, renta inwalidzka, alimenty, cyklicznie zawierane umwy zlecenia, umwy dzieł. Stałe źródł dchdu znacza generalnie nieprzerwane źródł dchdu w rku. Ciężar udwdnienia psiadania stałeg źródła dchdu spczywa na studencie. Mże n udkumentwać pwyższe przedstawiając m.in. zaświadczenie z zakładu pracy zatrudnieniu, umwy cywilnprawne (zlecenia, dzieł), decyzje właściweg rganu przyznaniu renty, wyrk sądwy zasądzający alimenty, pnadt zaświadczenia wyskści siągnięteg dchdu (zaświadczenia z urzędu skarbweg, zaświadczenia z zakładu pracy wyskści siągnięteg dchdu i inne). Za dchdy w celach stypendialnych uznaje się następujące dchdy uzyskane przez studenta i innych człnków rdziny pzstających z nim we wspólnym gspdarstwie dmwym (p dliczeniu kwt alimentów świadcznych na rzecz innych sób), a w szczególnści: a) przychdy pdlegające pdatkwaniu na zasadach kreślnych w art.27, 30b, 30c, i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. pdatku dchdwym d sób fizycznych Dz.U.z 2010 Nr 51, pz. 307, z późn. zm., pmniejszne kszty uzyskania przychdu, należny pdatek dchdwy d sób fizycznych, składki na ubezpieczenia spłeczne nie zaliczne d ksztów uzyskania przychdu raz składki na ubezpieczenia zdrwtne, - udkumentwane zaświadczeniem z Urzędu Skarbweg b) dchód z działalnści pdlegającej pdatkwaniu na pdstawie przepisów zryczałtwanym pdatku dchdwym d niektórych przychdów siąganych przez sby fizyczne, (działalnść gspdarcza) pmniejszny należny zryczałtwany 3

4 pdatek dchdwy i składki na ubezpieczenia spłeczne i zdrwtne udkumentwane zaświadczeniami z Urzędu Skarbweg w przypadku ryczałtu ewidencjnwaneg lub decyzją Urzędu Skarbweg wyskści karty pdatkwej ( załącznik nr 3 d WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ), c) inne dchdy nie pdlegające pdatkwaniu na pdstawie przepisów pdatku dchdwym d sób fizycznych, a w szczególnści: (załącznik nr 4 d WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ) - renty kreślne w przepisach zapatrzeniu inwalidów wjennych i wjskwych raz ich rdzin, - renty wypłacne sbm represjnwanym i człnkm ich rdzin, przyznane na zasadach kreślnych w przepisach zapatrzeniu inwalidów wjennych i wjskwych raz ich rdzin, - Świadczenia pieniężne raz ryczałt energetyczny kreślne w przepisach świadczeniu pieniężnych i uprawnieniach przysługujących żłnierzm zastępczej służby wjskwej przymusw zatrudninym w kpalniach węgla, kamieniłmach, zakładach rud uranu i batalinach budwlanych, - ddatek kmbatancki, ryczałt energetyczny i ddatek kmpensacyjny kreślne w przepisach kmbatantach raz niektórych sbach będących fiarami represji wjennych i kresu pwjenneg, - świadczenie pieniężne kreślne w przepisach świadczeniu pieniężnym przysługującym sbm deprtwanym d pracy przymuswej raz sadznym w bzach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Scjalistycznych Republik Radzieckich, - emerytury i renty trzymywane przez sby, które utraciły wzrk w wyniku działań w latach lub eksplzji pzstałych p tej wjnie niewypałów i niewybuchów, - renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wjenneg, kwty zapatrzenia trzymywane przez fiary wjny raz człnków ich rdzin, renty wypadkwe sób, których inwalidztw pwstał w związku z przymuswym pbytem na rbtach w III Rzeszy Niemieckiej w latach , trzymywane z zagranicy, - zasiłki chrbwe kreślne w przepisach ubezpieczeniu spłecznym rlników raz w przepisach systemie ubezpieczeń spłecznych, - śrdki bezzwrtnej pmcy zagranicznej trzymywane d rządów państw bcych, rganizacji międzynardwych lub międzynardwych instytucji finanswych, pchdzące ze śrdków bezzwrtnej pmcy przyznanych na pdstawie jednstrnnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, rganizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściweg ministra lub agencje rządwe, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych śrdków jest dknywane za pśrednictwem pdmitu upważnineg d rzdzielenia śrdków bezzwrtnej pmcy zagranicznej na rzecz pdmitów, którym służyć ma ta pmc, - należnści ze stsunku pracy lub z tytułu stypendium sób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytrium Rzeczypsplitej Plskiej, przebywających czasw za granicą w wyskści dpwiadającej równwartści diet z tytułu pdróży służbwej pza granicami kraju ustalnych dla pracwników zatrudninych w państwwych lub samrządwych jednstkach sfery budżetwej na pdstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.-kdeks pracy(dz.u. z 1988 r. Nr 21, pz.94 z późn.zm.) - należnści pieniężne wypłacne plicjantm, żłnierzm, celnikm i pracwnikm jednstek wjskwych i jednstek plicyjnych użytych pza granicami państwa w celu udziału w knflikcie zbrjnym lub wzmcnienia sił państwa alb państw sjuszniczych, misji pkjwej, akcji zapbieżenia aktm terrryzmu lub ich skutkm, a także należnści pieniężne wypłacne żłnierzm, plicjantm, celnikm i pracwnikm pełniącym 4

5 funkcje bserwatrów w misjach pkjwych rganizacji międzynardwych i sił wielnardwych, - należnści pieniężne ze stsunku służbweg trzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjnariuszy Plicji, Państwwej Straży Pżarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrny Rządu bliczne za kres, w którym sby te uzyskały dchód, - dchdy człnków rlniczych spółdzielni prdukcyjnych z tytułu człnkstwa w rlniczej spółdzielni prdukcyjnej, - alimenty na rzecz dzieci, - kwty diet nie pdatkwane pdatkiem dchdwym d sób fizycznych, trzymywane przez sby wyknujące czynnści związane z pełnieniem bwiązków spłecznych i bywatelskich, - należnści pieniężne trzymywane z tytułu wynajmu pki gścinnych w budynkach mieszkalnych płżnych na terenach wiejskich w gspdarstwie rlnym sbm przebywającym na wypczynku raz uzyskane z wyżywienia tych sób, - ddatki za tajne nauczanie kreślne w ustawie z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, pz. 674 z późn.zm.), - dchdy uzyskane z działalnści gspdarczej prwadznej na pdstawie zezwlenia na terenie specjalnej strefy eknmicznej kreślnej w przepisach specjalnych strefach eknmicznych, - ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglwe kreślne w przepisach kmercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębirstwa państwweg Plskie Kleje Państwwe, - ekwiwalenty z tytułu prawa d bezpłatneg węgla kreślne w przepisach restrukturyzacji górnictwa węgla kamienneg w latach , - świadczenia kreślne w przepisach wyknywaniu mandatu psła i senatra, - dchdy uzyskane z gspdarstwa rlneg, - dchdy zyskiwane za granicą Rzeczypsplitej Plskiej, pmniejszne dpwiedni zapłacne za granicą Rzeczypsplitej: pdatek dchdwy raz składki na bwiązkwe ubezpieczenia spłeczne i bwiązkwe ubezpieczenia zdrwtne, - renty kreślne w przepisach wspieraniu rzwju bszarów wiejskich ze śrdków pchdzących z Sekcji Gwarancji Eurpejskieg Funduszu Orientacji i Gwarancji Rlnej raz w przepisach wspieraniu rzwju bszarów wiejskich z udziałem śrdków Eurpejskieg Funduszu Rlneg na rzec rzwju bszarów wiejskich, - zaliczkę alimentacyjną kreślną w przepisach pstępwaniu wbec dłużników alimentacyjnych raz zaliczce alimentacyjnej, - świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskutecznści egzekucji alimentów. CZEGO NIE WLICZAMY DO DOCHODU RODZINY W dchdach rdziny nie uwzględnia się: 1. świadczeń pmcy materialnej dla studentów trzymywanych na pdstawie n/n regulaminu, 2. stypendiów przyznawanych ucznim, studentm i dktrantm w ramach: a. funduszy strukturalnych Unii Eurpejskiej, b. niepdlegających zwrtwi śrdków pchdzących z pmcy udzielanej przez państwa człnkwskie Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA), c. umów międzynardwych lub prgramów wyknawczych, sprządznych d tych umów alb międzynardwych prgramów stypendialnych, 5

6 3. świadczeń pmcy materialnej dla uczniów trzymywanych na pdstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy, 4. świadczeń pmcy materialnej przyznawanych dla studentów i dktrantów przez jednstki samrządu terytrialneg, 5. stypendium za wyniki w nauce dla studentów / dktrantów przyznawane przez sby fizyczne lub prawne niebędące państwwymi ani samrządwymi sbami prawnymi, 6. stypendiów dktranckich, 7. stypendiów ministra za wybitne siągnięcia przyznawanych studentwi lub dktrantwi. Nie stanwią dchdu także świadczenia rdzinne (tj. zasiłek rdzinny, ddatki d zasiłku rdzinneg, świadczenia piekuńcze, w tym zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne), świadczenia z pmcy spłecznej (tj. zasiłki stałe, kreswe, celwe itd.), dpłaty bezpśrednie dla rlników w ramach Wspólnej Plityki Rlnej Unii Eurpejskiej, stypendia i zapmgi dla studentów przyznawane na pdstawie ustawy Praw szklnictwie wyższym, świadczenia trzymywane na pdstawie Działania Zintegrwaneg Prgramu Operacyjneg Rzwju Reginalneg "Wyrównywanie szans edukacyjnych pprzez prgramy stypendialne" (tzw. stypendia unijne dla uczniów i studentów), świadczenia pmcy materialnej dla uczniów trzymywane na pdstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. systemie światy (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, pz. 329, z późn. zm.), kwty alimentów płacnych przez człnków rdziny na rzecz innych sób. W przypadku, gdy dchód nett na człnka rdziny jest < 351,00 zł/m-c należy dstarczyć ptwierdzenie krzystania z pmcy spłecznej, trzymywania świadczeń rdzinnych itp. Każda kwta wpisana d wnisku musi być udkumentwana w tym również kwta "0". Student ma bwiązek dłączyć d wnisku wszystkie dkumenty ptwierdzające sytuację rdzinną i materialną. ZMIANA SYTUACJI RODZINY STUDENTA Jeżeli w rku bieżącym nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji rdziny, które pwdują zmianę statusu rdziny - pgrszenie lub pprawę warunków materialnych (np. urdzenie dziecka, ukńczenie przez brata/sistrę 26 rku życia, utrata pracy człnka rdziny, śmierć człnka rdziny, rzwód rdziców i rzeczenie alimentów, zmiana stanu cywilneg studenta(-tki), uzyskanie pracy, zmiana pracy itp - student prócz dchdów przedstawinych d wnisku stypendium za pprzedni rk mże ubiegać się aktualizację dchdu (uwzględnienie dchdu z statnieg miesiąca w przypadku sby, której sytuacja uległa zmianie zamiast średnieg dchdu miesięczneg tej sby za rk pprzedni). W przypadku utraty dchdu przez człnka rdziny w rku kalendarzwym pprzedzającym kres stypendialny lub p tym rku, ustalając jeg dchód, nie uwzględnia się dchdu utracneg. (Zał.6) Utrata dchdu ma miejsce wyłącznie w związku z następującymi klicznściami: utrata zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej, z wyłączeniem pracy wyknywanej na pdstawie umwy dzieł, utrata prawa d zasiłku dla bezrbtnych, lub utraty stypendium w wyskści zasiłku dla bezrbtnych, rzpczęciem urlpu wychwawczeg, wyrejestrwaniem pzarlniczej działalnści gspdarczej, 6

7 utratą emerytury lub renty, renty rdzinnej lub renty scjalnej z wyjątkiem rent przyznawanych rlnikm w związku z przekazaniem lub dzierżawą gspdarstwa rlneg, utratą zasiłku przedemerytalneg lub świadczenia przedemerytalneg, nauczycielskieg świadczenia kmpensacyjneg, utratą zasądznych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią sby zbwiązanej d tych świadczeń, utratą zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługująceg p kresie zatrudnienia. Nie stanwi utraty dchdu przebywanie na urlpie bezpłatnym. Zmiana warunków zatrudnienia nie stanwi uzyskania dchdu (np. wzrst wynagrdzenia, zwiększenie wymiaru etatu) ani utraty dchdu (np. zmniejszenie wynagrdzenia, zmniejszenie wymiaru etatu). Zgłaszając utratę dchdu należy pamiętać zgłszeniu występująceg w niektórych przypadkach równczesneg wzrstu dchdu z inneg tytułu (np. śmierć człnka rdziny przyznanie renty; utrata pracy przyznanie zasiłku dla bezrbtnych, renty lub emerytury itp.). W przypadku uzyskania dchdu przez człnka rdziny p rku kalendarzwym pprzedzającym kres stypendialny, jeg dchód ustala się na pdstawie dchdu pwiększneg kwtę uzyskaneg dchdu z miesiąca następująceg p miesięcy, w którym dchód zstał siągnięty, jeżeli dchód ten jest uzyskiwany w dniu ustalania prawa d stypendium. Student zbwiązany jest d niezwłczneg pinfrmwania tym fakcie.(zał.6) Uzyskanie dchdu ma miejsce wyłącznie w związku z następującymi klicznściami: zakńczeniem urlpu wychwawczeg, uzyskaniem prawa d zasiłku dla bezrbtnych lub stypendium w wyskści zasiłku dla bezrbtnych, pdjęciem zatrudnienia lub innej pracy zarbkwej, z wyłączeniem pracy wyknywanej na pdstawie umwy dzieł, trzymaniem emerytury lub renty, renty rdzinnej lub renty scjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rlnikm w związku z przekazaniem lub dzierżawą gspdarstwa rlneg, trzymaniem zasiłku przedemerytalneg lub świadczenia przedemerytalneg, nauczycielskieg świadczenia kmpensacyjneg, rzpczęciem pzarlniczej działalnści gspdarczej, uzyskaniem zasądznych świadczeń alimentacyjnych. uzyskaniem zasiłku chrbweg, świadczenia rehabilitacyjneg lub zasiłku macierzyńskieg, przysługująceg p kresie zatrudnienia. Zmiana liczby człnków rdziny W przypadku zawarcia przez studenta związku małżeńskieg w rku pprzednim lub bieżącym małżnka studenta (i dzieci) należy wpisać d rdziny studenta, dłączając wymagane zaświadczenie małżnka dchdzie. Jeżeli małżnek studenta jest sbą pracującą i nwa rdzina spełnia kryteria samdzielnści finanswej, student we wnisku stypendialnym nie zgłasza już dchdów rdziców i ucząceg się rdzeństwa, a jedynie dchdy nwej rdziny. 7

8 W przypadku śmierci człnka rdziny, p dłączeniu dpisu aktu zgnu, mżna d razu (w głównym wnisku stypendialnym) pminąć dchód uzyskany w mininym rku przez sbę zmarłą, a w t miejsce zgłsić rentę z rku bieżąceg (jeśli przyznana) lub złżyć aktualizację p przyznaniu renty (aktualizacja wyskści dchdu i ewentualnie stypendium d pierwszeg pełneg miesiąca kalendarzweg, za który wypłacn świadczenie). W przypadku np. ukńczenia przez człnka rdziny 26 rku życia, usamdzielnienia finansweg lub załżenia własnej rdziny przez rdzeństw lub studenta-wniskdawcę, nardzenia dziecka w rdzinie, należy złżyć aktualizację wraz ze stswnymi dkumentami ptwierdzającymi zaistnienie w/w sytuacji. Jest t pdstawą d aktualizacji dchdu na sbę i ewentualnej krekty wyskści stypendium pczynając d miesiąca następująceg d zgłszenia zmiany. W przypadku, gdy człnek rdziny przebywa w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie i pnsi płatę za ten pbyt, d dchdu rdziny dejmuje się kwtę pnsznej płaty. W przypadku, gdy człnek rdziny studenta przebywa w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie i nie pnsi płaty za pbyt, ustalając dchód rdziny w przeliczeniu na sbę nie uwzględnia się sby przebywającej w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie. Zaleca się sbiste składanie wnisków stypendialnych przez studentów. Wszelkie wątpliwści związane z dchdami rzstrzyga rgan uprawniny d przyznawania świadczeń pmcy materialnej. D wnisku stypendialneg należy dłączyć : 1. zaświadczenie z Urzędu Skarbweg wyskści dchdów za mininy rk kalendarzwy lub braku dchdów, studenta i wszystkich pełnletnich człnów rdziny, wydaneg przez właściwy Urząd Skarbwy, zawierających infrmacje : wyskści przychdu, wyskści ksztów uzyskania przychdu, wyskści składek na ubezpieczenie spłeczne dlicznych d dchdu, wyskści należneg pdatku, 2. świadczenie ( zał.3) studenta i wszystkich pełnletnich człnków rdziny deklarwanych dchdach siąganych przez sby pdlegające przepism zryczałtwanym pdatku dchdwym d niektórych przychdów siąganych przez sby fizyczne ( karta pdatkwa, ryczałt) zawierających w szczególnści infrmacje : wyskści dchdu, wyskści składek na ubezpieczenie spłeczne dlicznych d dchdu, wyskści składek na ubezpieczenie zdrwtne dlicznych d pdatku, wyskści i frmie płacaneg pdatku dchdweg, wyskści dchdu p dliczeniu należnych składek i pdatku. Ptwierdzne zaświadczeniem Urzędu Skarbweg wyskści należneg zryczałtwaneg pdatku dchdweg. 3. świadczenia i zaświadczenia studenta i wszystkich pełnletnich człnków rdziny dkumentujące dchdy nie pdlegające pdatkwaniu (zał.4), 8

9 4. zaświadczenie z ZUS-u ptwierdzające rzeczywistą wyskść zapłacnej składki na ubezpieczenie zdrwtne w 2013 r. 5. umwa lub zaświadczenie z zakładu pracy studenta zatrudnieniu i przeciętnym wynagrdzeniu nett bieżąceg rku. W przypadku pdjęcia zatrudnienia przez studenta lub człnka rdziny w bieżącym rku kalendarzwym, zaświadczenie zakładu pracy kreślające kres zatrudnienia raz wyskść uzyskaneg dchdu z pierwszeg pełneg miesiąca (wynagrdzenie brutt/nett), 6. zaświadczenie z Urzędu Pracy zarejestrwaniu człnka rdziny studenta lub studenta jak sby bezrbtnej raz wyskści przyznaneg zasiłku w kwcie nett z pierwszeg pełneg miesiąca, 7. decyzje z Zakładu Ubezpieczeń Spłecznych przyznaniu świadczenia, dcinek renty lub emerytury, 8. inne zaświadczenia i dkumenty wydane przez uprawnine rgany w zakresie ich właściwści np. MOPS, Sąd Rdzinny; kserkpię dpisów wyrków zasądzających alimenty na rzecz sób w rdzinie, w przypadku alimentów jak ptwierdzenie dchdu przedstawia się dcinek przekazu pcztweg lub wyciągu bankweg, 9. przekazy lub przelewy pieniężne dkumentujące wyskść alimentów na rzecz sby spza rdzin, 10. zaświadczenie wyskści pnsznej płaty za pbyt człnka rdziny, przebywająceg w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie(jeżeli sytuacja taka miała miejsce), 11. dkument kreślający datę utraty dchdu raz miesięczną wyskść utracneg dchdu nett (np. kserkpię świadectwa pracy raz zaświadczenie pracdawcy wyskści miesięczneg dchdu, PIT-11), 12. świadczenie dchdach człnka rdziny lub studenta zatrudnineg za granicą (przeliczne na złtówki według średnieg kursu NBP), 13. zaświadczenie właściweg rganu gminy wielkści gspdarstwa rlneg wyrażnej w hektarach przeliczeniwych gólnej pwierzchni znajdujących się w psiadaniu rdziny w rku kalendarzwym pprzedzającym kres zasiłkwy, alb nakaz płatniczy za ten rk raz świadczenie (zał. 4) 14. umwę dzierżawy- w przypadku ddania części lub całści znajdująceg się w psiadaniu rdziny gspdarstwa rlneg w dzierżawę na pdstawie umwy zawartej stswnie d przepisów ubezpieczeniu spłecznym rlników, alb ddania gspdarstwa rlneg w dzierżawę w związku z pbieraniem renty strukturalnej, 15. umwę zawartą w frmie aktu ntarialneg w przypadku wniesienia gspdarstwa rlneg d użytkwania przez rlniczą spółdzielnie prdukcyjną, 16. zaświadczenia lub świadczenia niezbędne d ustalenia prawa d stypendium: dkument stwierdzający tżsamść studenta (kserkpia dwdu sbisteg), zaświadczenie uczęszczaniu d szkły lub szkły wyższej - dtyczy tylk rdzeństwa lub dzieci studenta w wieku pwyżej 18 lat, kserkpia aktu zgnu w przypadku gdy jedn z rdziców lub małżnek nie żyje, skrócny dpis aktu urdzenia dziecka, rdzeństwa lub inny dkument urzędwy ptwierdzający wiek dziecka, kserkpia dpisu prawmcneg wyrku sądu rzekająceg rzwód lub separację, 17. inne dkumenty ( zaświadczenia, świadczenia) niż wymienine wyżej mające wpływ na ustalenie wyskści i prawa d stypendium scjalneg w zależnści d klicznści sprawy. 9

10 Pzstałe przykładwe dkumenty, niezbędne d ustalenia dchdu w rdzinie studenta: skrócny dpis aktu urdzenia dziecka lub inny dkument stwierdzający wiek dziecka, w przypadku sby samtnie wychwującej dzieck: a) gdy rdzic nie żyje kpia aktu zgnu, b) gdy rdzic jest pzbawiny władzy rdzicielskiej lub ubezwłasnwlniny kpia dpisu wyrku sądu rzekająceg pzbawienie władzy rdzicielskiej lub ubezwłasnwlnienie, c) gdy rdzic jest rzwiedziny lub w separacji kpia dpisu wyrku sądu w sprawie rzwdu lub separacji, d) gdy jciec dziecka jest nieznany - dpis zupełny aktu urdzenia dziecka, dpis prawmcneg pstanwienia sądu rzekająceg przyspsbienie lub zaświadczenie z sądu lub śrdka adpcyjneg prwadznym pstępwaniu sądwym w sprawie przyspsbienie dziecka, rzeczenie sądu pwłaniu piekuna prawneg dziecka, w przypadku, gdy nie żyje człnek rdziny akt zgnu, zaświadczenie z plicji zaginięciu człnka rdziny, zaświadczenie lub świadczenie pbycie człnka rdziny w instytucji zapewniającej całdbwe utrzymanie wraz z kreśleniem wyskści pniesinej płaty w rku 2012 (należy dłączyć dwód), zaświadczenie pracdawcy lub świadczenie terminie urlpu wychwawczeg człnka rdziny studenta i kresie, na jaki zstał n udzielny raz kresach zatrudnienia, gdy w rdzinie studenta są dzieci niepełnsprawne, wymagające pieki jedneg z rdziców lub dzieci niepełnsprawne pwyżej 18 rku życia - rzeczenie stpniu niepełnsprawnści, zaświadczenie ze szkły lub świadczenie pbieraniu nauki (studiwaniu) dzieci wniskdawcy d 26 rku życia w rku szklnym 2014/2015, zaświadczenie ze szkły pbieraniu nauki (studiwaniu) rdzeństwa wniskdawcy d 26 rku życia w rku szklnym 2014/2015, Załączniki (pliki d pbrania): Wnisek stypendium scjalne (zal1a.dc) Wnisek stypendium z tytułu niepełnsprawnści (zal1b.dc) Wnisek zapmgę lswą (zal1c.dc) Wnisek stypendium Rektra dla najlepszych studentów (zal1d.dc) Załącznik 2 - Oświadczenie (zal2.dc) Załącznik 3 - Oświadczenie dtyczące ryczałtu i karty pdatkwej (zal3.dc) Załącznik 4 - Oświadczenie wyskści dchdu niepdlegająceg pdatkwaniu (zal4.dc) 10

11 Załącznik 5 - Oświadczenie Dtyczące sytuacji materialnej studenta i rdziny studenta w przypadku wykazania dchdu niższeg d minimum scjalneg lub braku mżliwści ustalenia dchdu w rdzinie studenta (zal5.dc) Załącznik 6 - Wnisek pnwne przeliczenie dchdu (zal6.dc) Załącznik 7 - Oświadczenie studenta ubiegająceg się stypendium na klejny semestr- (zal7.dc) 11

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO

CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO CZĘŚĆ I PODSUMOWANIE PROSPEKTU EMISYJNEGO WIZA AMF 1 NR 15-279 Z DNIA 17 CZERWCA 2015 R. Pdsumwania składają się z bwiązkwych infrmacji zwanych Elementami. Elementy te pnumerwan w Działach A-E (A.1 E.7).

Bardziej szczegółowo

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego

oświadczenia. Oświadczam, że jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego z5 OŚWIADCZENIE CZŁONKA RODZINY O DOCHODZIE PODLEGAJĄCYM OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 27, 30b, 30c, i 30e USTAWY Z DNIA 26 LIPCA 1991 r. O PODATKU

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice

Raport SA-P 2014. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Raprt SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MOJ S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 R. MOJ S.A. ul. Tkarska 6 40-859 Katwice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@mj.cm.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE VII W 2011 ROKU TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI CEKCYŃSKIEJ WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VII POLSKO- AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU

I.ZAŁOŻENIA I CEL KONKURSU OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE 1. OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE VIII POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO DZIAŁAJ LOKALNIE IX W 2015 ROKU RADZYŃSKIE STOWARZYSZENIE DLA KULTURY STUK-PUK WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU 1. DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu otomoto

Regulamin serwisu otomoto Regulamin serwisu tmt 1. Pstanwienia wstępne 1. Regulamin kreśla zasady świadczenia przez Grupę Allegr usług na rzecz użytkwników Internetu, w tym przedsiębirców zajmujących się sprzedażą hurtwą i detaliczną

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2015 R O K U OŚRODEK PROMOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SANDOMIERZU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo