Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)"

Transkrypt

1 Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE O SUBFUNDUSZU Legg Mason Akcji jest tradycyjnym subfunduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. Subfundusz dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie. Cel inwestycyjny subfunduszu jest realizowany poprzez selektywny dobór spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Od 60% do 100% aktywów jest inwestowana w akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych. Modelowo subfundusz będzie posiadał całość portfela w akcjach. Przedmiotem inwestycji są akcje dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, które posiadają dobrą sytuację finansową, a także spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne. Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa, oraz kompetentny zarząd. Subfundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie. Skład portfela istotnie różni się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki subfunduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SUBFUNDUSZU Typ subfunduszu subfundusz akcji Początek działalności 4 stycznia 1999 r. Aktywa subfunduszu 1348,26 mln PLN Jednostka A Jednostka E Minimalna wpłata 100 PLN 10 PLN Maksymalna opłata 4,00% 0,00% manipulacyjna Opłata za zarządzanie 3,50% 1,80% (w skali roku) Wartość jednostki 376,85 407,31 uczestnictwa (PLN) Data pierwszej wyceny 4 sty sty 08 STATYSTYKI RYZYKA 1 rok 3 lata Alpha 0,4% 0,0% Beta 0,75 0,67 R 89% 67% Tracking Error 1,62% 2,83% odchylenie standardowe 3,59% 4,01% Współczynnik Sharpe'a 0,31 0,04 POZIOM RYZYKA WARTOŚĆ JEDNOSTKI* Benchmark: % - WIG Do dnia r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 30% inflacja, 70% WIG. Od dnia r. do dnia r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 80% WIG, 20% rentowność 13-tyg. bonów skarbowych ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU* 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. jednostka A 5,52% 3,77% 9,53% 18,30% 17,54% 18,32% jednostka E 5,67% 4,22% 10,48% 20,35% 23,70% 27,08% benchmark 4,15% 2,23% 5,60% 17,56% 15,77% 20,73% jednostka A 55,88% 22,10% -44,13% 31,04% 18,59% -17,73% 16,92% jednostka E ,36% 20,01% -16,31% 18,94% benchmark 33,71% 10,39% -51,07% 46,85% 18,77% -20,83% 26,24% ALOKACJA AKTYWÓW gotówka (z uwzględnieniem transakcji, depozytów, certyfikatów depozytowych) 9,58% surowcowy 7,87% (WIG 7,81%)** informatyka 4,45% (WIG 2,85%)** farmaceutyka 4,63% (WIG 0,95%)** konsumpcja wyższego rzędu 0,33% (WIG 3,40%)** konsumpcja podstawowa 12,13% (WIG 7,40%)** LM Akcji - A LM Akcji - E Benchmark finansowy 33,81% (WIG 44,85%)** telekomunikacja 1,68% (WIG 2,63%)** energetyczny 9,43% (WIG 11,27%)** przemysł 7,44% (WIG 11,04%)** od początku roku 9,17% 10,44% 2,97% użyteczności publicznej 8,65% (WIG 7,79%)** udział akcji ogółem udział papierów dłużnych gotówka i ekwiwalenty 90,42% 0,00% 9,58% * Dane na dzień: 31 sierpnia 2013 r. Do 15 stycznia 2008 r. - jednostka A, od 16 stycznia 2008 r. - jednostki A i E; w dn r. fundusz został przekształcony w subfunusz Legg Mason Akcji w ramach funduszu parasolowego Legg Mason Parasol FIO. ** Udział sektora w indeksie WIG Karta przygotowana przez Analizy Online S.A. (

2 Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. PROFIL INWESTORA Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu WIG w okresach 5-letnich, akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne, unika strategii market-timingowej. Subfundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 5 lat. EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU źrodło: sprawozdanie finansowe na % 20% 40% 60% 80% 100% PZU PKO BP 9,2% 9,2% Polska 94,81% PEKAO PKN ORLEN 5,6% 7,1% PELION 5,1% Austria 4,63% INGBSK OMV AG 4,8% 4,6% LPP 4,3% Portugalia 0,56% 31 lip sie 13 PGE KGHM 3,8% 3,7% KONCENTRACJA PORTFELA LICZBA SPÓŁEK W CZĘŚCI AKCYJNEJ SŁOWNICZEK Udział 10 największych pozycji akcyjnych 56,23% subfundusz 44 (stan na koniec bieżącego miesiąca) benchmark 344 (stan na koniec bieżącego miesiąca) Jednostki uczestnictwa kategorii A - oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek. Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia. Alpha - Mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy Alpha mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów. Beta - Mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark. R 2 - Mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R 2 na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi. Tracking Error - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12 miesięcy. Odchylenie Standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu. Współczynnik Sharpe a - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągany z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka. WAŻNE INFORMACJE Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Akcji ( subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO ( fundusz ) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych: obliczenia własne Legg Mason TFI SA oprócz części Statystyki ryzyka, którą przygotowuje firma Analizy Online. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

3 Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Western Asset Management INFORMACJE O SUBFUNDUSZU Celem inwestycyjnym subfunduszu Legg Mason Obligacji jest osiąganie przychodów z lokat netto. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Środki subfunduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe, średnioterminowe, jak i długoterminowe dłużne papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów to 100% obligacji skarbowych w aktywach subfunduszu. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papieru wartościowego, ryzyka utraty wartości papieru wartościowego, ryzyka stopy procentowej papieru wartościowego, braku płynności papieru wartościowego i ryzyka kursowego walut. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SUBFUNDUSZU Typ subfunduszu subfundusz obligacji Początek działalności 4 stycznia 1999 r. Aktywa subfunduszu 169,17 mln PLN Jednostka A Jednostka E Minimalna wpłata 100 PLN 10 PLN Maksymalna opłata 1,00% 0,00% manipulacyjna Opłata za zarządzanie 1,50% 0,70% (w skali roku) Wartość jednostki 253,57 263,24 uczestnictwa (PLN) Data pierwszej wyceny 4 sty sty 08 Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w portfelu 99,56% Efektywny czas trwania portfela (w latach) 5,56 benchmarku (w latach) 4,42 STATYSTYKI RYZYKA 1 rok 3 lata Alpha -0,3% -0,2% Beta 1,07 0,95 R² 99% 70% Tracking Error 0,38% 0,76% odchylenie standardowe 1,99% 1,33% Współczynnik Sharpe'a -0,04 0,00 WARTOŚĆ JEDNOSTKI* Benchmark: % indeks Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms (prezentujący stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej 1 roku) Do dnia 26 kwietnia 2002 r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 50% inflacja, 50% rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych LM Obligacji - A LM Obligacji - E Benchmark Od 27 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 70% rentowność 52-tygodniowych bonow skarbowych, 30% - indeks "Poland Bond Index" ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU* 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. jednostka A -1,98% -3,73% -1,70% 2,71% 12,91% 28,03% jednostka E -1,92% -3,53% -1,30% 3,55% 15,66% 32,49% benchmark -1,31% -2,65% 0,42% 5,85% 21,03% 41,12% jednostka A 3,60% 0,54% 6,96% 1,97% 5,79% 3,21% 13,01% jednostka E ,49% 6,41% 4,04% 13,93% benchmark 4,53% 1,54% 9,00% 4,18% 6,83% 6,04% 14,12% ALOKACJA AKTYWÓW gotówka (z uwzględnieniem transakcji, depozytów, transakcji repo, certyfikatów depozytowych i papierów komercyjnych) 0,44% od początku roku -2,81% -2,28% -0,50% obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i bony skarbowe 99,56% POZIOM RYZYKA udział papierów udział papierów udział gotówki skarbowych nieskarbowych i lokat bankowych 99,56% 0,00% 0,44% * Dane na dzień: 31 sierpnia 2013 r. Do 15 stycznia 2008 r. - jednostka A, od 16 stycznia 2008 r. - jednostki A i E; w dn r. fundusz został przekształcony w subfundusz Legg Mason Obligacji w ramach funduszu parasolowego Legg Mason Parasol FIO. Karta przygotowana przez Analizy Online S.A. (

4 Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. PROFIL INWESTORA Subfundusz jest przeznaczony dla ostrożnego inwestora, który akceptuje relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne i oczekuje zysku nieco wyższego od lokat bankowych i funduszy pieniężnych, wynikającego m.in. ze zmian stóp procentowych. Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata. SŁOWNICZEK Jednostki uczestnictwa kategorii A - oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek. Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia. Alpha - Mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy Alpha mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów. Beta - Mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark. R 2 - Mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R 2 na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi. Tracking Error - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12 miesięcy. Odchylenie Standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu. Współczynnik Sharpe a - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągany z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka. WAŻNE INFORMACJE Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Obligacji ( subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO ( fundusz ) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Fundusz może ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych: obliczenia własne Legg Mason TFI SA oprócz części Statystyki ryzyka, którą przygotowuje firma Analizy Online. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

5 Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE O SUBFUNDUSZU Celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu. Legg Mason Pieniężny lokuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje również w obligacje o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez spółki prawa handlowego i samorządy terytorialne. Przy dokonywaniu inwestycji subfundusz kieruje się uzyskaniem możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów, przy istotnej redukcji ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka kursowego walut, ryzyka utraty wartości papieru wartościowego oraz przy utrzymywaniu wysokiej płynności. Modelowa alokacja aktywów subfunduszu zakłada inwestowanie do 100% udziału w aktywach instrumentów rynku pieniężnego. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SUBFUNDUSZU Typ subfunduszu subfundusz gotówkowy Początek działalności 4 stycznia 1999 r. Aktywa subfunduszu 397,55 mln PLN Jednostka A Jednostka E Minimalna wpłata 100 PLN 10 PLN Maksymalna opłata 0,50% 0,00% manipulacyjna (0,00%) (aktualnie pobierana) Opłata za zarządzanie 0,80% 0,50% (w skali roku) Wartość jednostki 249,76 252,64 uczestnictwa (PLN) Data pierwszej wyceny 4 sty sie 10 Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w portfelu 77,01% Efektywny czas trwania portfela (w latach) 0,71 benchmarku (w latach) 0,12 STATYSTYKI RYZYKA 1 rok 3 lata Alpha -0,2% -0,1% Beta 1,61 1,50 R² 69% 49% Tracking Error 0,19% 0,16% odchylenie standardowe 0,29% 0,21% Współczynnik Sharpe'a 0,07-0,12 POZIOM RYZYKA WARTOŚĆ JEDNOSTKI* Benchmark: % indeks JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland (prezentujący ważoną stopę zwrotu inwestycji w depozyty jedno-, dwu- i trzymiesięczne na rynku międzybankowym) Do dnia 26 kwietnia 2002 r. benchmarkiem była inflacja. Od 27 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmarkiem była rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych. ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU* 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. jednostka A 0,16% 0,43% 1,42% 4,00% 12,53% 21,63% jednostka E 0,18% 0,51% 1,58% 4,32% 13,83% - benchmark 0,22% 0,65% 1,48% 3,72% 11,71% 20,45% fundusz 3,38% 3,57% 4,26% 3,87% 3,49% 3,77% 5,74% jednostka E ,19% 6,07% benchmark 4,17% 4,65% 6,19% 3,60% 3,01% 3,55% 4,52% ALOKACJA AKTYWÓW listy zastawne 1,39% obligacje nieskarbowe gwarantowane przez SP 5,10% gotówka (z uwzględnieniem transakcji, depozytów, transakcji repo, certyfikatów depozytowych i papierów komercyjnych) 0,01% obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i bony skarbowe 41,47% LM Pieniężny - A Benchmark obligacje nieskarbowe komercyjne (przemysł) 9,43% od początku roku 1,85% 2,06% 2,16% obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu 32,69% obligacje nieskarbowe komercyjne (finanse) 9,90% udział papierów skarbowych udział papierów udział gotówki i gwarantowanych przez Skarb Państwa nieskarbowych i lokat bankowych 79,26% 20,72% 0,01% * Dane na dzień: 31 sierpnia 2013 r. Do 23 sierpnia 2010 r. - jednostka A, od 24 sierpnia 2010 r. - jednostki A i E; w dn r. fundusz został przekształcony w subfundusz Legg Mason Peniężny w ramach funduszu parasolowego Legg Mason Parasol FIO. Karta przygotowana przez Analizy Online S.A. (

6 Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. PROFIL INWESTORA Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który akceptuje jedynie minimalne ryzyko, chce zachować realną wartość inwestycji, zdecydowanie nie chce mieć ekspozycji na rynek akcji oraz akceptuje zysk na poziomie lokat bankowych przy większej płynności. Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy. SŁOWNICZEK Jednostki uczestnictwa kategorii A - oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek. Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia. Alpha - Mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy Alpha mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów. Beta - Mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark. R 2 - Mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R 2 na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi. Tracking Error - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12 miesięcy. Odchylenie Standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu. Współczynnik Sharpe a - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągany z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka. WAŻNE INFORMACJE Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Pieniężnego ( subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO ( fundusz ) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych obliczenia własne Legg Mason TFI SA oprócz części Statystyki ryzyka, którą przygotowuje firma Analizy Online. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

7 Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (część akcyjna) Western Asset Management (część dłużna) INFORMACJE O FUNDUSZU Legg Mason Senior FIO jest funduszem stabilnego wzrostu, który lokuje nie mniej niż 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 75% udziału obligacji skarbowych i 25% udziału akcji spółek notowanych na rynkach regulowanych. Część dłużną funduszu stanowią w większości średnioterminowe obligacje skarbowe. Część akcyjna portfela jest budowana na podstawie analizy fundamentalnej i koncentruje się na przedsiębiorstwach o dużej lub średniej kapitalizacji oraz ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie. Fundusz dąży do osiągania stóp zwrotu wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze gotówkowe, rynku pieniężnego czy fundusze dłużne, ale przy ryzyku zmienności zdecydowanie niższym od tego, który charakteryzuje fundusze zrównoważone i akcyjne. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FUNDUSZU Typ funduszu fundusz stabilnego wzrostu Początek działalności 12 kwietnia 1999 r. Aktywa funduszu 1042,9 mln PLN Jednostka A Jednostka E Minimalna wpłata 100 PLN 10 PLN Maksymalna opłata 4,00% 0,00% manipulacyjna (3,00%) (aktualnie pobierana) Opłata za zarządzanie 2,50% 1,20% (w skali roku) Wartość jednostki 282,05 306,40 uczestnictwa (PLN) Data pierwszej wyceny 12 kwi sie 06 Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w dłużnej części portfela 97,81% Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach) 2,45 części dłużnej benchmarku (w latach) 2,05 STATYSTYKI RYZYKA 1 rok 3 lata Alpha -0,2% -0,2% Beta 1,03 0,93 R² 95% 70% Tracking Error 0,32% 0,69% odchylenie standardowe 1,15% 1,18% Współczynnik Sharpe'a 0,07-0,06 POZIOM RYZYKA WARTOŚĆ JEDNOSTKI* Benchmark: 80% indeks Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms 20% WIG Od do r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 80% rentowność 52-tyg. bonów skarbowych, 20% WIG LM Senior FIO - A LM Senior FIO - E Benchmark Od do benchmark był obliczany według następującej formuły: 80% stopa inflacji, 20% WIG ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU* 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. jednostka A 0,70% -0,29% 1,13% 4,77% 9,83% 23,09% jednostka E 0,81% 0,04% 1,79% 6,16% 14,25% 31,18% benchmark 0,53% 0,23% 2,52% 7,18% 16,23% 31,11% jednostka A 14,27% 7,24% -7,72% 12,35% 7,78% -3,06% 8,84% jednostka E 14,53% 8,33% -6,72% 13,72% 9,12% -1,78% 10,28% benchmark 11,57% 5,70% -8,00% 13,67% 8,11% -0,82% 10,90% ALOKACJA AKTYWÓW gotówka (z uwzględnieniem transakcji, depozytów, certyfikatów depozytowych) 1,65% obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i bony skarbowe 73,33% finansowy 10,54% (WIG 8,97%)** telekomunikacja 0,70% (WIG 0,53%)** użyteczności publicznej 2,86% (WIG 1,56%)** energetyczny 2,91% (WIG 2,25%)** przemysł 1,57% (WIG 2,21%)** informatyczny 1,56% (WIG 0,57%)** surowcowy 2,33% (WIG 1,56%)** od początku roku 0,46% 1,35% 1,97% konsumpcja podstawowa 1,07% (WIG 1,48%)** konsumpcja wyższego rzędu 0,22% (WIG 0,68%)** farmaceutyka 1,28% (WIG 0,19%)** Karta przygotowana przez Analizy Online S.A. ( udział akcji ogółem udział papierów dłużnych gotówka i ekwiwalenty 25,03% 73,33% 1,65% * Dane na dzień: 31 sierpnia 2013 r. Do 30 sierpnia 2006 r. - jednostka A, od 31 sierpnia 2006 r. - jednostki A i E; do dn r. fundusz działał jako Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. ** Udział sektora w indeksie WIG (podzielony przez udział WIG w benchmarku funduszu)

8 Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacje na 31 sierpnia 2013 r. PROFIL INWESTORA Fundusz jest przeznaczony dla inwestora, który oczekuje wyższej stopy zwrotu od stopy zwrotu, którą oferują banki na depozytach i lokatach bankowych, fundusze dłużne, gotówkowe lub pieniężne oraz który akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Fundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata. EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU AKCYJNYM źrodło: sprawozdanie finansowe na % 20% 40% 60% 80% 100% PZU PKO BP 2,7% 3,1% Polska 98,43% PEKAO PKN ORLEN 1,5% 2,2% Austria 1,05% KGHM PELION 1,5% 1,3% Czechy 0,41% 31 lip 13 PGE COMARCH 1,1% 1,0% Węgry 0,11% 31 sie 13 OMV AG INGBSK 0,8% 0,6% KONCENTRACJA PORTFELA LICZBA SPÓŁEK W CZĘŚCI AKCYJNEJ Udział 10 największych pozycji akcyjnych 16,47% fundusz 40 (stan na koniec bieżącego miesiąca) benchmark 344 (stan na koniec bieżącego miesiąca) SŁOWNICZEK Jednostki uczestnictwa kategorii A - oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek. Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia. Alpha - Mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy Alpha mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów. Beta - Mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark. R2 - Mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R 2 na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi. Tracking Error - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12 miesięcy. Odchylenie Standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu. Współczynnik Sharpe a - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągany z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka. WAŻNE INFORMACJE Informacje na temat Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( fundusz") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Fundusz może ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych obliczenia własne Legg Mason TFI SA oprócz części Statystyki ryzyka, którą przygotowuje firma Analizy Online. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

9 Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (część akcyjna) Western Asset Management (część dłużna) INFORMACJE O SUBFUNDUSZU Legg Mason Strateg inwestuje od 25% do 75% aktywów w akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych. Pozostałe aktywa lokowane są w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów. W zależności od wyników długookresowej analizy rynków akcji, udział akcji w aktywach subfunduszu w sposób strategiczny (długoterminowy) powinien oscylować wokół brzegowych limitów inwestycyjnych, tj. ok. 75% lub ok. 25%. W przypadku niskich wycen akcji notowanych na GPW, modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 75% udziału akcji i 25% udziału papierów dłużnych. W przypadku wysokich wycen akcji notowanych na GPW, modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 25% udziału akcji i 75% udziału papierów dłużnych. Przedmiotem inwestycji są spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne. Na bazie analizy fundamentalnej subfundusz poszukuje do części akcyjnej spółek o dużej kapitalizacji giełdowej, dużej skali działania, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości. WARTOŚĆ JEDNOSTKI* Benchmark: LM Strateg - A LM Strateg - E Benchmark % - WIG 50% - indeks Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms. ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU* SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SUBFUNDUSZU Typ subfunduszu Początek działalności Aktywa subfunduszu subfundusz zrównoważony 4 stycznia 1999 r.* 166,73 mln PLN Jednostka A Jednostka E Minimalna wpłata 100 PLN 10 PLN Maksymalna opłata 4,00% 0,00% manipulacyjna Opłata za zarządzanie 3,50% 1,50% (w skali roku) Wartość jednostki 249,03 271,59 uczestnictwa (PLN) Data pierwszej wyceny 4 sty sty 08 Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w dłużnej części portfela 98,63% Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach) 2,47 części dłużnej benchmarku (w latach) 2,05 STATYSTYKI RYZYKA 1 rok 3 lata Alpha -0,1% - Beta 1,00 - R² 70% - Tracking Error 1,50% - odchylenie standardowe 2,73% - Współczynnik Sharpe'a 0,16-1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. jednostka A 2,12% 1,37% 5,82% 8,92% - - jednostka E 2,29% 1,88% 6,90% 11,14% - - benchmark 1,87% 0,97% 3,66% 10,96% jednostka A ,07% jednostka E ,20% benchmark ,42% ALOKACJA AKTYWÓW gotówka (z uwzględnieniem transakcji, depozytów, certyfikatów depozytowych) 0,42% skarbowe o stałym kuponie 30,16% surowce 1,14% (WIG 3,91%)** informatyka 6,90% (WIG 1,42%)** finansowy 28,89% (WIG 22,42%)** telekomunikacja 1,53% (WIG 1,32%)** od początku roku 7,00% 8,47% 2,34% użyteczności publicznej 5,55% (WIG 3,89%)** energetyczny 15,59% (WIG 5,64%)** przemysł 1,80% (WIG 5,52%)** konsumpcja podstawowa 2,57% (WIG 3,70%)** farmaceutyka 5,46% (WIG 0,48%)** POZIOM RYZYKA Karta przygotowana przez Analizy Online S.A. ( udział akcji ogółem udział papierów dłużnych gotówka i ekwiwalenty 69,42% 30,16% 0,42% * Dane na dzień: 31 sierpnia 2013 r.; Do 19 lipca 2011 r. fundusz działał pod nazwą LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, w dn. 20 lipca 2011 r. zmieniono politykę inwestycyjną funduszu, a sam fundusz otrzymał nową nazwę LM Strateg FIO. Od r. fundusz został przekształcony w subfundusz Legg Mason Strateg w ramach Legg Mason Parasol FIO. Zmiany wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu są podane od 20 lipca 2011 r. ** Udział sektora w indeksie WIG (podzielony przez udział WIG w benchmarku subfunduszu)

10 Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. PROFIL INWESTORA Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który oczekuje wyższej stopy zwrotu od możliwej do uzyskania z produktów inwestycyjnych o charakterze konserwatywnym (fundusze dłużne, fundusze stabilnego wzrostu), ale przy ryzyku niższym od ryzyka charakterystycznego dla produktów akcyjnych. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora oczekującego od zarządzającego podejmowania stanowczych decyzji inwestycyjnych w zależności od fundamentalnej oceny sytuacji rynkowej oraz wykorzystywania przesłanek do długoterminowych wzrostów wartości spółek. Subfundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata. EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU źrodło: sprawozdanie finansowe na % 20% 40% 60% 80% 100% PZU 8,7% Polska 85,18% PKO BP OMV AG 6,5% 8,5% Austria 6,22% PEKAO PKN ORLEN 5,3% 6,4% Czechy 3,56% PELION SYGNITY 3,8% 3,5% Niemcy Węgry 3,62% 1,41% 31 lip sie 13 Telefonica O2 Czech Republic CAT Oil AG PGE 3,4% 3,2% 3,1% KONCENTRACJA PORTFELA LICZBA SPÓŁEK W CZĘŚCI AKCYJNEJ SŁOWNICZEK Udział 10 największych pozycji akcyjnych 53,66% subfundusz 27 (stan na koniec bieżącego miesiąca) benchmark 344 (stan na koniec bieżącego miesiąca) Jednostki uczestnictwa kategorii A - oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek. Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia. Alpha - Mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy Alpha mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów. Beta - Mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark. R 2 - Mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R 2 na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi. Tracking Error - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12 miesięcy. Odchylenie Standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu. Współczynnik Sharpe a - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągany z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka. WAŻNE INFORMACJE Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Strateg ( subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO ( fundusz ) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Fundusz może ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych: obliczenia własne Legg Mason TFI SA oprócz części Statystyki ryzyka, którą przygotowuje firma Analizy Online. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

11 Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 1 sierpnia 2013 r.

12 Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz działa pod nazwą Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może używać skróconej nazwy LM Parasol FIO lub Legg Mason Parasol FIO oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych, w tym odpowiednika w języku angielskim Legg Mason Umbrella Open-End Investment Fund. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. Legg Mason Subfundusz Akcji; 2. Legg Mason Subfundusz Strateg; 3. Legg Mason Subfundusz Obligacji; 4. Legg Mason Subfundusz Pieniężny; Organem Funduszu jest Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Bielańska 12, Warszawa. Strona internetowa: Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Niniejszy Prospekt Informacyjny został sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013 r., poz. 673). Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 sierpnia 2013 r. Data kolejnych aktualizacji Prospektu: nie dotyczy 1

13 Rozdział 1 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Firma, siedziba i adres Towarzystwa Firma: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Bielańska 12, Warszawa 2. Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu Jacek Treumann Członek Zarządu Piotr Rzeźniczak Członek Zarządu 3. Oświadczenie osób, o których mowa w punkcie 2 Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także, że zgodnie z najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Tomasz Jędrzejczak Jacek Treumann Piotr Rzeźniczak Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 2

14 Rozdział 2 Dane o Legg Mason Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1. Firma, kraj siedziby, siedziba i adres Towarzystwa wraz z numerami telekomunikacyjnymi, adresem głównej strony internetowej i adresem poczty elektronicznej Firma: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Bielańska 12, Warszawa Telefon: (22) Faks: (22) Adres głównej strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: 2. Data zezwolenia na wykonywanie działalności przez Towarzystwo Komisja Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 18 czerwca 1998 r. wydała decyzję nr DFN 409/5 9/ dotyczącą udzielenia Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. zezwolenia na utworzenie Towarzystwa. 3. Oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym Towarzystwo jest zarejestrowane, a także data wpisu do rejestru Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIX (obecnie XII) Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z 26 lutego 2001 r. dokonał wpisu Towarzystwa do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS (data rejestracji r.). 4. Wysokość kapitału własnego Towarzystwa, w tym wysokość składników kapitału własnego na ostatni dzień bilansowy Dane na dzień r.: Kapitał własny 48,602, Kapitał zakładowy 966, Kapitał zapasowy 33,650, Zysk netto 13,984, Informacja o tym, że kapitał zakładowy Towarzystwa został opłacony Kapitał zakładowy został opłacony w całości w gotówce przed zarejestrowaniem Towarzystwa (data rejestracji Towarzystwa została wskazana w punkcie 3 powyżej). 6. Firma (nazwa) i siedziba podmiotu dominującego wobec Towarzystwa, ze wskazaniem cech tej dominacji oraz firma (nazwa) oraz siedziba akcjonariuszy Towarzystwa, wraz z podaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, jeżeli akcjonariusz posiada co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Podmiotem dominującym wobec Towarzystwa jest Legg Mason, Inc., z siedzibą w Baltimore, Maryland, Stany Zjednoczone Ameryki, jako podmiot posiadający akcje reprezentujące 100 % kapitału zakładowego i uprawniające do 100 % głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. Jedynym akcjonariuszem Towarzystwa jest Legg Mason, Inc., spółka działająca zgodnie z prawem stanu Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, pod adresem 100 International Drive, Baltimore, Maryland USA. Legg Mason, Inc. posiada akcje Towarzystwa reprezentujące 100% kapitału zakładowego i uprawniające do 100 % głosów na walnym zgromadzeniu Towarzystwa. 7. Członkowie organów Towarzystwa i inne osoby odpowiedzialne za działalność Towarzystwa 7.1. Członkowie zarządu Towarzystwa, ze wskazaniem pełnionych funkcji w zarządzie Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu Jacek Treumann Członek Zarządu Piotr Rzeźniczak Członek Zarządu 7.2. Członkowie rady nadzorczej Towarzystwa, ze wskazaniem przewodniczącego Joseph P. LaRocque Przewodniczący Rady Nadzorczej Jennifer Murphy Członek Rady Nadzorczej Peter Hamilton Nachtwey Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 7.3. Osoby fizyczne odpowiedzialne w Towarzystwie za zarządzanie Funduszem Za zarządzanie całością portfeli Legg Mason Subfundusz Akcji, Legg Mason Subfundusz Pieniężny oraz części akcyjnej portfela inwestycyjnego Legg Mason Subfundusz Strateg odpowiada Zespół Zarządzania Aktywami, w skład którego wchodzą następujące osoby: Piotr Rzeźniczak, Zenon Łyś, Paweł Dolegacz, Krzysztof Socha, Mieszko Żakiewicz, Tomasz Płatek. Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Western Asset Management Company Limited z siedzibą w Londynie, która zarządza portfelami inwestycyjnymi: Legg Mason Subfunduszu Obligacji oraz częścią dłużną portfela inwestycyjnego Legg Mason Subfunduszu Strateg. 3

15 Z uwagi na ten fakt, dane osób fizycznych zarządzających portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy zostały wskazane w Rozdziale V niniejszego Prospektu, w części 3 dotyczącej podmiotów, którym Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelami inwestycyjnymi Subfunduszy 8. Informacje o pełnionych przez osoby, o których mowa w pkt 7, funkcjach poza Towarzystwem, jeżeli ta okoliczność może mieć znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu Towarzystwo nie posiada wiedzy o pełnieniu przez osoby, o których mowa w pkt 7, funkcji poza Towarzystwem, które miałyby znaczenie dla sytuacji Uczestników Funduszu. 9. Nazwy innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, nieobjętych Prospektem 9.1. Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 9.2. Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty, 9.3. Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, 9.4. Legg Mason Akcji 500+ Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. 4

16 Rozdział 3 Dane o Funduszu 1. Data zezwolenia na utworzenie Funduszu Decyzją nr DFI/I/4032/15/23/12/U/5/5/JG z dnia 13 listopada 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła Towarzystwu zezwolenia na utworzenie Funduszu. Towarzystwo dokonało w dniu 18 stycznia 2013 r. w trybie art. 240 ust. 2 pkt 1 Ustawy o funduszach inwestycyjnych przekształcenia funduszu: Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Legg Mason Strateg Fundusz Inwestycyjny Otwarty, w Subfundusze funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny. 2. Data i numer wpisu Funduszu do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 831 w dniu 18 stycznia 2013 r. 3. Charakterystyka Jednostek Uczestnictwa zbywanych przez Fundusz 3.1. Jednostki Uczestnictwa kategorii A Jednostki Uczestnictwa kategorii A są zbywane wszystkim Uczestnikom Funduszu. Kwota wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii A nie może być niższa niż 100 złotych. Opłata manipulacyjna z tytułu zbycia Jednostek tej kategorii jest pobierana w chwili ich zbycia, a wysokość opłaty manipulacyjnej określa Tabela Opłat. Maksymalna stawka opłat manipulacyjnych przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii A jest określona w odniesieniu do każdego z Subfunduszy w części II Statutu. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii A jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w odniesieniu do każdego Subfunduszu w części II Statutu Jednostki Uczestnictwa kategorii E Jednostki Uczestnictwa kategorii E mogą być zaoferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach: 1) indywidualnych lub grupowych planów w formie umów ubezpieczenia oferowanych przez zakłady ubezpieczeń klientom zainteresowanym ubezpieczeniami na życie związanymi z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, gdzie zakład ubezpieczeń zarządzać będzie ryzykiem ubezpieczeniowym, a w Jednostki Uczestnictwa będzie inwestowana część składki ubezpieczeniowej przeznaczona na cele inwestycyjne lub oszczędnościowe, 2) pracowniczego programu emerytalnego w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego, o którym mowa w Ustawie o Pracowniczych Programach Emerytalnych, 3) pracowniczych programów oszczędnościowych lub innych grupowych form oszczędzania lub inwestowania organizowanych lub współorganizowanych przez pracodawcę na rzecz pracowników lub innych uprawnionych. Z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek tej kategorii nie jest pobierana opłata manipulacyjna, a maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii E jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w odniesieniu do każdego Subfunduszu w części II Statutu. Fundusz może zbywać Jednostki Uczestnictwa kategorii E Inwestorom bądź Uczestnikom, uwzględniając przy tym ochronę interesu Towarzystwa związanego z obniżeniem wysokości należnego Towarzystwu wynagrodzenia za zarządzanie kompensowanego jednakże przez: (i) niskie koszty, których poniesienie jest konieczne w związku z obsługą, w tym obsługą administracyjną i informacyjną Uczestników danego planu lub programu, o którym mowa w ust. 1)-3) powyżej, w ramach którego mogą być oferowane Jednostki Uczestnictwa kategorii E, jak również (ii) niskie koszty ponoszone w związku z obsługą realizacji praw i obowiązków wynikających z tych Jednostek Uczestnictwa oraz (iii) obopólne korzyści wynikające z dotychczasowej współpracy Towarzystwa z danym Uczestnikiem i niskie koszty ponoszone przez Towarzystwo w ramach tej współpracy, które, przy uwzględnieniu czynników wskazanych powyżej, pozwalają Towarzystwu na podjęcie decyzji o zaoferowaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii E bez ponoszenia ryzyka strat finansowych związanych z obsługą danego Planu Oszczędnościowego Jednostki Uczestnictwa kategorii S Z zastrzeżeniem ostatniego zdania, Jednostki Uczestnictwa kategorii S zbywane są wyłącznie Uczestnikom Funduszu, którzy spełniają następujące warunki: (i) wpłacili, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S danego Subfunduszu w ramach jednego Subrejestru Uczestnika, kwotę nie niższą niż złotych lub (ii) wpłacili na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S danego Subfunduszu, taką kwotę, iż suma tej kwoty oraz wartość Jednostek Uczestnictwa, z wyłączeniem Jednostek Uczestnictwa kategorii E, zapisanych w jednym Subrejestrze przekroczyła kwotę złotych, lub (iii) wartość Jednostek Uczestnictwa danego Subfunduszu, z wyłączeniem Jednostek Uczestnictwa kategorii E, zapisanych w jednym Subrejestrze Uczestnika przekracza złotych, pod warunkiem, że w przypadkach (ii) i (iii) dany Uczestnik złoży Zlecenie dokonania zmiany kategorii Jednostek zapisanych na ww. Subrejestrze Uczestnika na kategorię S. Wskutek realizacji tego Zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii Jednostek zapisanych w Subrejestrze na kategorię S poprzez zapisanie Jednostek kategorii S na oddzielnym Subrejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach Jednostek kategorii S. Do nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S uprawniona jest także osoba gromadząca oszczędności na IKE lub na IKZE z funduszami Legg Mason. W takim przypadku uprawnienie do nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii S przysługuje, gdy łączna wartość środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE z funduszami Legg Mason przekracza złotych, a Oszczędzający złoży odpowiednie Zlecenie dotyczące środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE. Wskutek realizacji tego Zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrach prowadzonych w ramach IKE lub IKZE na kategorię S poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii S na oddzielnych Subrejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE. Jednostki Uczestnictwa kategorii S zbywane są również w przypadku otwarcia IKE lub IKZE kwotą 5

17 Wypłaty Transferowej nie niższą niż złotych, pod warunkiem wskazania zamiaru nabycia Jednostek kategorii S w zleceniu otwarcia IKE lub IKZE. Jeżeli w wyniku realizacji złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia, transferu, Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii S łączna wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii S zapisanych w jednym Subrejestrze Uczestnika lub wartość środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE będzie niższa niż złotych, Fundusz niezwłocznie dokona zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii S odpowiednio na Jednostki Uczestnictwa kategorii V, jeśli spełnione są warunki do nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii V albo na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, jeśli nie są spełnione warunki do posiadania Jednostek Uczestnictwa kategorii V, poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A albo V na oddzielnym Subrejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii A albo V albo w przypadku IKE lub IKZE na oddzielnych Subrejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. Fundusz nie dokona zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii S na Jednostki Uczestnictwa kategorii V albo A, jeżeli spadek wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii S poniżej kwoty złotych będzie następstwem spadku wartości Jednostek Uczestnictwa. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii S pobierana jest opłata manipulacyjna z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Maksymalna stawka opłat manipulacyjnych przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii S jest określona w odniesieniu do każdego z Subfunduszy w części II Statutu. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w odniesieniu do każdego Subfunduszu w części II Statutu. Ponadto Jednostki Uczestnictwa kategorii S mogą być zbywane na rzecz osób, które powierzyły zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w takim zakresie. Zbycie Jednostek może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem podmiotu zarządzającego tj. w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Uczestnika Funduszu. Warunkiem nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii S w powyższy sposób jest zawarcie przez Fundusz i podmiot zarządzający odpowiedniego porozumienia oraz to, by łączna wartość Jednostek Uczestnictwa we wszystkich Subfunduszach zapisanych na Subrejestrach osób, które powierzyły zarządzanie danemu podmiotowi zarządzającemu, nie była niższa niż złotych. Jeżeli w wyniku realizacji złożonego zlecenia odkupienia, transferu, Zamiany lub Konwersji Jednostek Uczestnictwa kategorii S, łączna wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii S we wszystkich Subfunduszach, zapisanych na Subrejestrach osób, które powierzyły zarządzanie danemu podmiotowi zarządzającemu, będzie niższa niż złotych, Fundusz niezwłocznie dokona zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii S na Jednostki Uczestnictwa kategorii V poprzez zapisanie Jednostek kategorii V na oddzielnych Subrejestrach prowadzonych dla poszczególnych Uczestników. Fundusz nie dokona zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii S na Jednostki Uczestnictwa kategorii V, jeżeli spadek wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii S poniżej kwoty złotych będzie następstwem spadku wartości Jednostek Uczestnictwa zapisanych na Subrejestrach osób, które powierzyły zarządzanie podmiotowi zarządzającemu. Natomiast w sytuacji, gdy Uczestnik rozwiąże umowę z podmiotem zarządzającym portfelem inwestycyjnym, Fundusz niezwłocznie dokona zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii S na Jednostki Uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie Jednostek kategorii A na oddzielnych Subrejestrach prowadzonych dla Uczestnika w danym Subfunduszu. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii S mogą także być zbywane Uczestnikom w ramach planów, programów i innych form oszczędzania lub inwestowania, o których mowa w Statucie, bez pobierania przez Fundusz opłaty manipulacyjnej, a także IKE lub IKZE, o ile odpowiednia umowa tak stanowi, przy czym w takim wypadku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii S nie mają zastosowania wyżej wskazane limity Jednostki Uczestnictwa kategorii V Z zastrzeżeniem ostatniego zdania, Jednostki Uczestnictwa kategorii V zbywane są wyłącznie Uczestnikom Funduszu, którzy spełniają następujące warunki: (i) wpłacili, na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii V danego Subfunduszu w ramach jednego Subrejestru Uczestnika, kwotę nie niższą niż złotych lub (ii) wpłacili na poczet nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii V danego Subfunduszu, taką kwotę, iż suma tej kwoty oraz wartość Jednostek Uczestnictwa, z wyłączeniem Jednostek Uczestnictwa kategorii E, zapisanych w jednym Subrejestrze Uczestnika przekroczyła kwotę złotych, lub (iii) wartość Jednostek Uczestnictwa, z wyłączeniem Jednostek Uczestnictwa kategorii E, zapisanych w jednym Subrejestrze Uczestnika przekracza złotych, pod warunkiem, że w przypadkach (ii) i (iii) dany Uczestnik złoży zlecenie dokonania zmiany kategorii Jednostek zapisanych na ww. Subrejestrze na kategorię V. Wskutek realizacji tego Zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii Jednostek zapisanych w Subrejestrze na kategorię V poprzez zapisanie Jednostek kategorii V na oddzielnym Subrejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach Jednostek kategorii V. Do nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii V uprawniona jest także osoba gromadząca oszczędności na IKE lub na IKZE z funduszami Legg Mason. W takim przypadku uprawnienie do nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii V przysługuje, gdy łączna wartość środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE z funduszami Legg Mason przekracza złotych, a Oszczędzający złoży odpowiednie Zlecenie dotyczące środków zgromadzonych na IKE lub na IKZE. Wskutek realizacji tego Zlecenia Fundusz dokonuje zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa zapisanych w Subrejestrach prowadzonych w ramach IKE lub IKZE na kategorię V poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii V na oddzielnych Subrejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE. Jednostki Uczestnictwa kategorii V, zbywane są również w przypadku otwarcia IKE lub IKZE kwotą Wypłaty Transferowej nie niższą niż złotych, pod warunkiem wskazania zamiaru nabycia Jednostek kategorii V w dyspozycji otwarcia IKE lub IKZE. Jeżeli w wyniku realizacji złożonego przez Uczestnika zlecenia odkupienia, transferu, Zamiany lub Konwersji Jednostek 6

18 Uczestnictwa kategorii V łączna wartość Jednostek Uczestnictwa kategorii V zapisanych w jednym Subrejestrze Uczestnika lub wartość środków zgromadzonych na IKE lub IKZE będzie niższa niż złotych, Fundusz niezwłocznie dokona zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii V na Jednostki Uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A na oddzielnym Subrejestrze prowadzonym na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach Jednostek Uczestnictwa kategorii A albo w przypadku IKE lub IKZE na oddzielnych Subrejestrach prowadzonych na rzecz Uczestnika Funduszu w ramach IKE lub IKZE. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. Fundusz nie dokona zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii V na Jednostki Uczestnictwa kategorii A, jeżeli spadek wartości Jednostek Uczestnictwa kategorii V poniżej kwoty złotych będzie następstwem spadku wartości Jednostek Uczestnictwa. W odniesieniu do Jednostek Uczestnictwa kategorii V pobierana jest opłata manipulacyjna z tytułu ich zbycia w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Maksymalna stawka opłat manipulacyjnych przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa kategorii V jest określona w odniesieniu do każdego z Subfunduszy w części II Statutu. Maksymalna wysokość wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie dla Jednostek Uczestnictwa kategorii V jest określana zgodnie z zasadami opisanymi w części II Statutu w odniesieniu do każdego Subfunduszu. Ponadto Jednostki Uczestnictwa kategorii V mogą być zbywane na rzecz osób, które powierzyły zarządzanie swoim portfelem inwestycyjnym podmiotowi prowadzącemu działalność maklerską w takim zakresie. Zbycie Jednostek może nastąpić wyłącznie za pośrednictwem podmiotu zarządzającego tj. w ramach zarządzania portfelem inwestycyjnym Uczestnika Funduszu. Warunkiem nabywania Jednostek Uczestnictwa kategorii V w powyższy sposób jest zawarcie przez Fundusz i podmiot zarządzający odpowiedniego porozumienia. Jeżeli Uczestnik rozwiąże umowę z podmiotem zarządzającym portfelem inwestycyjnym Fundusz niezwłocznie dokona zmiany Jednostek Uczestnictwa kategorii V na Jednostki Uczestnictwa kategorii A poprzez zapisanie Jednostek Uczestnictwa kategorii A na oddzielnych Subrejestrach prowadzonych dla poszczególnych Uczestników. Zmiana taka nastąpi automatycznie i będzie wolna od jakichkolwiek opłat manipulacyjnych. Jednostki Uczestnictwa kategorii V mogą także być zbywane Uczestnikom w ramach planów, programów i innych form oszczędzania lub inwestowania, o których mowa w Statucie, bez pobierania przez Fundusz opłaty manipulacyjnej, a także IKE lub IKZE, o ile odpowiednia umowa tak stanowi, przy czym w takim wypadku dla Jednostek Uczestnictwa kategorii V nie mają zastosowania wyżej wskazane limity Cechy Jednostek Uczestnictwa Jednostki Uczestnictwa: 1) nie mogą być zbywane przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, 2) podlegają dziedziczeniu, 3) mogą być przedmiotem zastawu Zasady przeliczania kwoty wpłaty na Jednostki Uczestnictwa oraz zasady obliczania opłat manipulacyjnych 1. W przypadku nabyć dla Subfunduszu, gdzie opłata manipulacyjna jest naliczana, ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa jaka ma zostać zbyta Uczestnikowi oraz ustalenie wysokości opłaty manipulacyjnej odbywa się w następujący sposób: Cena POP = Cena NAV / (1 Stawka opłaty manipulacyjnej) Liczba Jednostek Uczestnictwa = Kwota wpłaty / Cena POP Kwota Subfunduszu = Liczba Jednostek Uczestnictwa * Cena NAV Kwota opłaty manipulacyjnej = Kwota wpłaty Kwota Subfunduszu. Gdzie: Cena POP cena brutto Jednostek Uczestnictwa, tj. cena zawierająca opłatę manipulacyjną Cena NAV cena netto Jednostek Uczestnictwa, tj. cena publikowana przez Subfundusz Kwota wpłaty wysokość wpłaty na poczet zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz Kwota Subfunduszu kwota do zainwestowania przez Subfundusz 2. W przypadku nabyć dla Subfunduszu, gdzie opłata manipulacyjna nie jest naliczana, ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa jaka ma zostać zbyta Uczestnikowi oraz ustalenie wysokości opłaty manipulacyjnej odbywa się w następujący sposób: Kwota opłaty manipulacyjnej = 0 (zero) Liczba Jednostek Uczestnictwa = (Kwota wpłaty/cena POP) Cena POP = Cena NAV Gdzie: Cena POP cena brutto Jednostek Uczestnictwa, tj. cena zawierająca opłatę manipulacyjną Cena NAV cena netto Jednostek Uczestnictwa, tj. cena publikowana przez Subfundusz Kwota wpłaty wysokość wpłaty na poczet zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz 3. W przypadku pierwszego nabycia na Subrejestr prowadzony w ramach Celowych Planów Oszczędnościowych ustalenie liczby Jednostek Uczestnictwa jaka ma zostać zbyta Inwestorowi oraz ustalenie wysokości opłaty manipulacyjnej odbywa się w następujący sposób: Kwota opłaty manipulacyjnej = Docelowa wartość wpłat * % opłaty początkowej Liczba Jednostek Uczestnictwa = (Kwota wpłaty Kwota opłaty manipulacyjnej) / Cena NAV 7

19 Gdzie: Docelowa wartość wpłat deklarowana w dyspozycji otwarcia Celowego Planu Oszczędnościowego przez Uczestnika kwota wpłat do planu, wyliczana wg następującego wzoru: deklarowana pojedyncza wpłata * 12 miesięcy * liczba lat trwania planu + 2 * deklarowana pojedyncza wpłata Kwota wpłaty wysokość wpłaty na poczet zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz Cena NAV cena netto Jednostek Uczestnictwa, tj. cena publikowana przez Subfundusz Kwota opłaty manipulacyjnej nie może przekraczać trzykrotności deklarowanej pojedynczej wpłaty. 4. W przypadku nabyć w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego oraz Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego kwota opłaty manipulacyjnej jest ustaloną w tabeli opłat wartością: Kwota opłaty manipulacyjnej = opłata wynikająca z Tabeli opłat Liczba Jednostek Uczestnictwa = (Kwota Wpłaty Kwota opłaty manipulacyjnej) / Cena NAV) Gdzie: Kwota wpłaty wysokość wpłaty na poczet zbycia Jednostek Uczestnictwa przez Subfundusz Cena NAV cena netto Jednostek Uczestnictwa, tj. cena publikowana przez Subfundusz 4. Prawa Uczestników Funduszu Prawa Uczestników reguluje Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych oraz Statut Funduszu. Uczestnik Funduszu ma w szczególności prawo do: 1) nabywania Jednostek Uczestnictwa; 2) żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa; 3) otrzymania potwierdzenia dokonanego przez Fundusz zbycia lub odkupienia Jednostek Uczestnictwa; 4) żądania dokonania zmiany kategorii Jednostek Uczestnictwa; 5) żądania dokonania transferu Jednostek Uczestnictwa pomiędzy Subrejestrami prowadzonymi dla danego Uczestnika; 6) uzyskania środków pieniężnych należnych z tytułu odkupienia przez Fundusz Jednostek Uczestnictwa; 7) otrzymania środków pieniężnych ze zbycia Aktywów Subfunduszu, w związku z jego likwidacją; 8) rozporządzenia posiadanymi Jednostkami Uczestnictwa na wypadek śmierci. Jednostki Uczestnictwa podlegają dziedziczeniu, przy czym w razie śmierci Uczestnika Funduszu, Fundusz jest obowiązany na żądanie: a) osoby, która przedstawi rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią wydatków związanych z pogrzebem Uczestnika odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Rejestrze Uczestników Funduszu, do wartości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia; b) osoby, którą Uczestnik wskazał Funduszowi w pisemnej dyspozycji odkupić Jednostki Uczestnictwa Uczestnika zapisane w Rejestrze Uczestników Funduszu do wartości nie wyższej niż przypadające na ostatni miesiąc przed śmiercią Uczestnika Funduszu dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz nieprzekraczającej łącznej wartości Jednostek Uczestnictwa Uczestnika zapisanych na jego rzecz w Rejestrze Uczestników, oraz wypłacić tej osobie kwotę uzyskaną z tego odkupienia, z zastrzeżeniem, że zgodnie z Ustawą o IKE i IKZE oraz Ustawą o Pracowniczych Programach Emerytalnych w zakresie IKE, IKZE i pracowniczych programów emerytalnych stosuje się odrębne zasady ustanawiania osoby uprawnionej na wypadek śmierci Uczestnika. W związku z faktem, że Fundusz powstał z przekształcenia w trybie przepisu art. 240 ust. 2 pkt 1 Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych następujących funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo: 1) Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 2) Legg Mason Strateg Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 3) Legg Mason Pieniężny Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, 4) Legg Mason Obligacji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, dyspozycje Uczestników na wypadek śmierci tzw. wskazanie osób uposażonych (zgodnie z art. 111 ust. 1 pkt 2 Ustawy) złożone przekształcanym funduszom inwestycyjnym pozostają w mocy i obowiązują w stosunku do Funduszu. W przypadku, w którym Uczestnik złożył taką dyspozycję do któregokolwiek wskazanego powyżej funduszu wskazując więcej niż jedną osobę lub złożył dyspozycję co najmniej dwóm z powyżej wskazanych funduszy, wskazując w nich różne osoby - dyspozycje te będą traktowane przez Fundusz łącznie. W rezultacie dyspozycja określająca prawo do żądania odkupienia Jednostek Uczestnictwa po śmierci Uczestnika, będzie rozpatrywana proporcjonalnie do wielkości środków zgromadzonych we wskazanych powyżej funduszach na dzień przekształcenia, z zastrzeżeniem limitu maksymalnego określonego w Ustawie i uwzględniając wysokość uprzednio ustalonych udziałów. Jeżeli Uczestnik wskazując osoby uposażone do poszczególnych funduszy podlegających przekształceniu nie określił uprzednio ich udziałów, przyjęte zostaną udziały równe i w oparciu o tą wysokość nastąpi ustalenie udziałów poszczególnych osób w funduszu parasolowym. 9) ustanowienia blokady i zastawu Jednostkach Uczestnictwa; 10) uczestnictwa w Planach Oszczędnościowych; 11) uczestnictwa w IKE i IKZE na zasadach określonych w Statucie; 12) zwolnienia z opłaty manipulacyjnej lub jej obniżenia; 13) składania Zleceń za pośrednictwem telefonu oraz systemów komputerowych; 14) zawarcia z Funduszem dodatkowej umowy o premii finansowej na rzecz Uczestnika; 15) dostępu do Prospektu Informacyjnego oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu przy zbywaniu Jednostek Uczestnictwa; 8

20 16) żądania doręczenia Prospektu Informacyjnego oraz rocznego i półrocznego sprawozdania finansowego; 17) ustanowienia i odwołania pełnomocnika do dokonywania czynności w imieniu Uczestnika Funduszu; 18) otwarcia i prowadzenia wspólnego Subrejestru małżeńskiego, na zasadach określonych poniżej: a. Dla małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), będących Uczestnikami Funduszu, może być prowadzony wspólny Subrejestr małżeński, zwany dalej Wspólnym Rejestrem Małżeńskim lub WRM. Jednostki Uczestnictwa zapisane na Wspólnym Rejestrze Małżeńskim wchodzą w skład majątku wspólnego małżonków; b. Małżonkowie, otwierając Wspólny Rejestr Małżeński oświadczają, że: i. w chwili otwarcia WRM istnieje między nimi wspólność ustawowa małżeńska, ii. z zastrzeżeniem wyjątków określonych w lit. c poniżej, wyrażają zgodę na składanie przez każdego z nich, bez ograniczeń, zleceń związanych z uczestnictwem w Funduszu i dotyczących WRM, łącznie z żądaniem odkupienia przez Fundusz całego salda Jednostek Uczestnictwa zapisanych na WRM, chyba że ograniczenia wynikają ze Statutu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, iii. przyjmują do wiadomości, że Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożonych przez małżonków, w tym przez ich ewentualnych pełnomocników zleceń, będących wynikiem odmiennych decyzji każdego z nich, iv. zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia Funduszu osobiście lub listem poleconym o ustaniu wspólności majątkowej oraz przedłożenia notarialnie potwierdzonej kopii stosownego dokumentu potwierdzającego fakt ustania wspólności majątkowej, v. zrzekają się podnoszenia wobec Funduszu jakichkolwiek zarzutów i roszczeń w związku z: dokonaniem przez Fundusz, według zasady współwłasności udziałów, podziału Jednostek Uczestnictwa znajdujących się na WRM w momencie ustania wspólności majątkowej, odkupieniem Jednostek Uczestnictwa o łącznej wartości przekraczającej udział każdego z małżonków, dokonanym przez Fundusz na podstawie zlecenia odkupienia złożonego przez jednego z nich po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli w momencie wykonania takiego zlecenia Fundusz nie posiadał informacji o ustaniu wspólności majątkowej; c. Zlecenie otwarcia Wspólnego Rejestru Małżeńskiego (z wyłączeniem konwersji lub zamiany otwierającej nowy Wspólny Rejestr Małżeński) mogą złożyć wyłącznie oboje małżonkowie. Zgoda obojga małżonków jest również wymagana dla następujących rodzajów zleceń: zmiana lub dodanie rachunku bankowego, odkupienie Jednostek Uczestnictwa na inny rachunek bankowy niż przypisany do WRM, udzielenie pełnomocnictwa. Warunki składania zleceń z wykorzystaniem systemów elektronicznych mogą przewidywać ograniczenia wymagające zgody obydwojga małżonków dla określonych rodzajów lub wszystkich dyspozycji dotyczących Wspólnego Rejestru Małżeńskiego; d. Nie jest możliwe dokonywanie konwersji z rejestrów indywidualnych lub zamiany z Subrejestrów indywidualnych na Wspólny Rejestr Małżeński, jak również ze Wspólnego Rejestru Małżeńskiego na rejestry lub Subrejestry indywidualne; e. Zamknięcie WRM następuje w przypadku: i. ustania wspólności majątkowej w wyniku: ustania małżeństwa wskutek śmierci, po przedstawieniu aktu zgonu, rozwiązania małżeństwa przez rozwód, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia rozwodu, unieważnienia małżeństwa, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o unieważnieniu małżeństwa, umownego przyjęcia przez małżonków ustroju rozdzielności majątkowej bądź ustroju rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, po przedstawieniu wypisu z aktu notarialnego zawierającego umowę majątkową małżeńską, ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, po przedstawieniu prawomocnego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości, ii. prawomocnego orzeczenia sądu o: zniesieniu wspólności majątkowej, ubezwłasnowolnieniu jednego z małżonków, separacji; f. Zamknięcie WRM następuje po otrzymaniu przez Agenta Transferowego dokumentów zaświadczających o fakcie zaistnienia okoliczności, o których mowa w lit. e), lecz nie później niż w terminie pięciu dni roboczych od dnia złożenia tych dokumentów Dystrybutorowi; g. W przypadku śmierci jednego z małżonków połowę salda Jednostek Uczestnictwa pozostających na WRM stawia się do dyspozycji pozostałego przy życiu małżonka, a pozostałą część spadkobiercy dziedziczą zgodnie z przepisami prawa spadkowego. Żyjący małżonek ma możliwość zadysponowania przypadającą mu połową salda Jednostek Uczestnictwa poprzez ich odkupienie bądź transfer na swój istniejący lub nowo otwierany Subrejestr indywidualny w tym samym Subfunduszu, na którym zapisywane są Jednostki Uczestnictwa tej samej kategorii, z tym że transfer nie jest możliwy na Subrejestry prowadzone w ramach planów i programów systematycznego oszczędzania; h. W przypadku zamknięcia WRM z powodów, o których mowa w lit. e) pkt i tiret drugie, trzecie i czwarte oraz pkt ii, saldo Jednostek Uczestnictwa dzieli się zgodnie z treścią umowy lub orzeczeniem sądu, a Jednostki Uczestnictwa przypadające w wyniku podziału każdemu z uprawionych można odkupić lub przekazać na wyodrębniany w tym celu Subrejestr każdego z uprawnionych, zgodnie z zasadami opisanymi w lit. g) powyżej; i. W przypadku zamknięcia WRM z powodu ogłoszenia upadłości jednego z małżonków, podział salda Jednostek Uczestnictwa może być dokonany po umorzeniu, ukończeniu lub uchyleniu postępowania upadłościowego. j. Jeżeli orzeczenie sądu o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód bądź orzeczenie sądu o separacji albo umowa między małżonkami nie określa sposobu podziału majątku wspólnego małżonków, saldo Jednostek Uczestnictwa dzieli się po połowie. 9

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I. REGULAMIN UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO PORTFEL KONSERWATYWNY BENEFIA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE VIENNA INSURANCE GROUP ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM msaver PLUS REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 17 marca 2011 roku Działając na podstawie 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie prospektu

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna

Allianz Akcji. Kluczowe informacje dla Inwestorów. Kategorie jednostek uczestnictwa: A, B, C, D. Cele i polityka inwestycyjna Kluczowe informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012

OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 OPIS FUNDUSZY OF/ULM4/1/2012 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań

Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus Spokojna przystań Spokojna przystań Pioneer Pieniężny Plus to nowy subfundusz wydzielony w ramach funduszu parasolowego Pioneer FIO. Z punktu widzenia potencjalnych zysków oraz ryzyka

Bardziej szczegółowo

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016

WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 WYNIKI INWESTYCYJNE FUNDUSZY zarządzanych przez TFI BGŻ BNP Paribas S.A. Dane na dzień 31.05.2016 BGŻ BNP Paribas FIO (pierwsza wycena 31.03.2016) BGŻ BNP Paribas FIO subfundusze: Kwiecień 2016 Maj 2016

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz wydzielony w ramach Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywa subfunduszu są inwestowane w instrumenty finansowe o ograniczonym ryzyku np. papiery wartościowe emitowane przez najbardziej wiarygodnych

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R. Niniejszym, Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ogłasza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS1/1/2015. UFK Open Finance Aktywnej Alokacji Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS1/1/2015 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK NN Gotówkowy... 4 Rozdział 3. Polityka inwestycyjna i opis

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

INWESTYCJE. Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY INWESTYCJE Otwórz się na nowe możliwości PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY 2 801 102 102 Fundusz parasolowy to nowoczesna konstrukcja funduszu inwestycyjnego, w skład którego wchodzi kilka subfunduszy

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Strategie Inwestycyjne Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: STR 01/14 Niniejszy dokument zawiera charakterystyki Ubezpieczeniowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012

Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Zagospodaruj nadwyżki finansowe PAŹDZIERNIK 2012 Proces inwestycji środków w funduszu inwestycyjnym Stopa zwrotu na powierzonym kapitale wraca do klienta po umorzeniu jednostek uczestnictwa Inwestor Lokuje

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY

PROSPEKT INFORMACYJNY PROSPEKT INFORMACYJNY KBC ALFA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (KBC ALFA SFIO) utworzonego i zarządzanego przez: KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna ul. Chmielna

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów

Kluczowe Informacje dla Inwestorów Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego subfunduszu. Nie jest to materiał marketingowy. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r.

Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. Ogłoszenie o zmianach wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 10 stycznia 2017 r. 1. Na stronie tytułowej: 1) lista subfunduszy otrzymuje następujące

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk

QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk QUERCUS Multistrategy FIZ Emisja nowych certyfikatów: 7-29 IV 2016 r. Cena emisyjna: 1027,26 zł Minimalna liczba certyfikatów: 10 sztuk dr hab. Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE

ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE Zasady Działania Funduszy i Planów Inwestycyjnych Załącznik do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ZŁOTA PRZYSZŁOŚĆ POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.

Zmiany statutu, o których mowa w pkt od 1) do 3) niniejszego ogłoszenia, wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia. 3 sierpnia 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU ALIOR SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/2/2013 OF/ULM4/2/2013 OF/ULM5/1/2013 Spis treści ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK ING GOTÓWKOWY 4 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl

IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl IDEA TFI S.A. Warszawa 00-120, ul. Złota 59 tel. +48 22 489 94 30 fax +48 22 489 94 25 e-mail: info@ideatfi.pl www.ideatfi.pl Fundusz Wynagrodzenie stałe Idea Premium SFIO 1,3% Idea Obligacji Subfundusz

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych)

2 (cel i aktywa Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych) REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH oferowanych i zarządzanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych SA w Sopocie do umów

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 października 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 grudnia 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r.

Maj 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Maj 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 5 października 2016 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji

Bardziej szczegółowo

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku

Kluczowe Informacje dla Inwestorów. Subfundusz Caspar Akcji Środkowej i Wschodniej Europy. Cele i polityka inwestycyjna. Profil ryzyka i zysku SUBFUNDUSZ CASPAR AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe.

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia

L.p. Nazwa Subfunduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data utworzenia Wprowadzenie Nazwa Funduszu UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty, zwany dalej Funduszem. Fundusz został utworzony 6 lipca 2007 r. i zarejestrowany pod numerem RFi 305. Fundusz jest otwartym funduszem

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego: KBC Parasol BIZNES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. Na stronie tytułowej dodaje się informacje o dacie ostatniej

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ

Wyniki Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem i nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty

Bardziej szczegółowo

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się spółki,

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 29 stycznia 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością EUR

Bardziej szczegółowo

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU.

Fundusz & Perspektywa. 2. Pozostałe terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w OWU. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 44 730 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100- 15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. Wykaz zmian wprowadzonych do prospektu informacyjnego KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty w dniu 28 maja 2014 r. 1. NA STRONIE TYTUŁOWEJ DODAJE SIĘ INFORMACJE O DACIE OSTATNIEJ AKTUALIZACJI. NOWA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r. Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 1 kwietnia 2015 r. W treści Prospektu Informacyjnego AXA Funduszu Inwestycyjnego Otwartego dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

SGB Gotówkowy. subfundusz pieniężny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Charakterystyka subfunduszu

SGB Gotówkowy. subfundusz pieniężny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Charakterystyka subfunduszu 31 marca 2017 r. str. 1 UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem inwestycyjnym jest ochrona realnej wartości aktywów subfunduszu. Głównymi kategoriami lokat

Bardziej szczegółowo

Subfundusze pieniężne i dłużne

Subfundusze pieniężne i dłużne Subfundusze pieniężne i dłużne UniLokata - Wpłacasz i wypłacasz kiedy chcesz Ryzyko inwestycyjne: Niskie Horyzont inwestycyjny: Min. 3 miesiące UniLokata to subfundusz pieniężny, który inwestuje aktywa

Bardziej szczegółowo

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko)

PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) PORTFEL MODELOWY STRATEGIA ŻÓŁTA (średnie ryzyko) Portfel Modelowy Strategia Żółta (średnie ryzyko) to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r.

Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. Regulaminy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group stan na dzień 01.09.2014 r. REGULAMINY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Wykaz i Regulaminy UFK

Wykaz i Regulaminy UFK Wykaz i Regulaminy UFK ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group dostępne w indywidualnych ubezpieczeniach na życie z UFK (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa Funduszu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zwany dalej Funduszem. Fundusz może zamiast oznaczenia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Bardziej szczegółowo

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji

UniAkcje Małych i Średnich Spółek Subfundusz polskich akcji 30 listopada 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz inwestuje minimum 70% aktywów w akcje małych i średnich spółek. Za małe i średnie spółki uważa się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH UL/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Regulamin Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych 03 REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych opiera się na deklaracjach składanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Kryterium decydującym o zaliczeniu do danej kategorii

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2

Regulamin. Regulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych. Rozdział 2 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 65 003 Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000005751, NIP 554-100-15-22 Kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 stycznia 2017 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 maja 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Styczeń 2015r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Styczeń 2015 2 Subfundusz UniAkcje

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2017 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

W funduszu mogą wystąpić następujące rodzaje ryzyk: 5.1. ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego

W funduszu mogą wystąpić następujące rodzaje ryzyk: 5.1. ryzyko rynkowe związane jest ze zmianami otoczenia gospodarczego, politycznego lub prawnego zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: SFIO TP SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa, Polska

Bardziej szczegółowo

Warszawa Lipiec 2015 r.

Warszawa Lipiec 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2013 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

UniKorona Zrównoważony

UniKorona Zrównoważony 29 lipca 2016 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat w akcje i obligacje. Udział akcji

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016

Allianz Pieniężny. Rating Analiz Online. TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Rating Analiz Online TFI Allianz Polska Sierpień 2016 Allianz Pieniężny Benchmark: Polityka inwestycyjna: stopa zwrotu z 6 miesięcznej stawki WIBID 100% krótkoterminowe instrumenty dłużne,

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: Polityka inwestycyjna. Charakterystyka subfunduszu

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: Polityka inwestycyjna. Charakterystyka subfunduszu str. 1 Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek. Udział akcji w aktywach subfunduszu nie może być niższy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E IKE/Regulamin_UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zwanych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer

Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Rodzina Funduszy Inwestycyjnych Pioneer Oferta funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Pioneer Pekao TFI S.A. jest jedną z największych i najbardziej różnorodnych na polskim rynku. Fundusze Pioneer

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010)

Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) Warszawa, dnia 30 czerwca 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 9/2010) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty 1. w artykule 7 w ustępie 2 literze f nadaje się nowe, następujące

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Obligacji 1 Opis FIZ: UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 28 października 2011 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC Parasol Funduszu

Bardziej szczegółowo

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1:

a) opłaty za nabycie jednostek uczestnictwa kategorii A, A1 i C, C1 pobierane są jako odpowiedni procent kwoty wpłaty zgodnie z Tabelą Nr 1: I. Struktura opłat manipulacyjnych dla: 1. PKO Akcji Nowa Europa funduszu inwestycyjnego otwartego; 2. PKO Akcji funduszu inwestycyjnego otwartego; 3. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek funduszu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego www.nordeapolska.pl Deklaracja zasad polityki inwestycyjnej Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego I. Cel inwestycyjny Celem inwestycyjnym Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego ( Fundusz ) jest

Bardziej szczegółowo

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Którą drogą dotrzesz najszybciej do zysku? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na kolejne 12 miesięcy 2 Subfundusz UniAkcje Sektory Wzrostu

Bardziej szczegółowo