Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty)"

Transkrypt

1 Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE O SUBFUNDUSZU Legg Mason Akcji jest tradycyjnym subfunduszem akcyjnym o aktywnej strategii zarządzania. Subfundusz dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie. Cel inwestycyjny subfunduszu jest realizowany poprzez selektywny dobór spółek w oparciu o rzetelne analizy fundamentalne. Od 60% do 100% aktywów jest inwestowana w akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych. Modelowo subfundusz będzie posiadał całość portfela w akcjach. Przedmiotem inwestycji są akcje dużych, średnich i małych przedsiębiorstw, które posiadają dobrą sytuację finansową, a także spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne. Cechy poszukiwanych spółek to m.in. solidna kondycja finansowa, niskie zadłużenie, wysokie marże operacyjne, przewagi konkurencyjne na tle branży, w której spółka działa, oraz kompetentny zarząd. Subfundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie. Skład portfela istotnie różni się od składu indeksu WIG, dlatego też wyniki subfunduszu w dużym stopniu mogą odbiegać od rezultatów osiąganych przez indeks. Wartość aktywów subfunduszu może charakteryzować się dużą zmiennością wynikającą ze składu portfela. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SUBFUNDUSZU Typ subfunduszu subfundusz akcji Początek działalności 4 stycznia 1999 r. Aktywa subfunduszu 1348,26 mln PLN Jednostka A Jednostka E Minimalna wpłata 100 PLN 10 PLN Maksymalna opłata 4,00% 0,00% manipulacyjna Opłata za zarządzanie 3,50% 1,80% (w skali roku) Wartość jednostki 376,85 407,31 uczestnictwa (PLN) Data pierwszej wyceny 4 sty sty 08 STATYSTYKI RYZYKA 1 rok 3 lata Alpha 0,4% 0,0% Beta 0,75 0,67 R 89% 67% Tracking Error 1,62% 2,83% odchylenie standardowe 3,59% 4,01% Współczynnik Sharpe'a 0,31 0,04 POZIOM RYZYKA WARTOŚĆ JEDNOSTKI* Benchmark: % - WIG Do dnia r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 30% inflacja, 70% WIG. Od dnia r. do dnia r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 80% WIG, 20% rentowność 13-tyg. bonów skarbowych ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU* 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. jednostka A 5,52% 3,77% 9,53% 18,30% 17,54% 18,32% jednostka E 5,67% 4,22% 10,48% 20,35% 23,70% 27,08% benchmark 4,15% 2,23% 5,60% 17,56% 15,77% 20,73% jednostka A 55,88% 22,10% -44,13% 31,04% 18,59% -17,73% 16,92% jednostka E ,36% 20,01% -16,31% 18,94% benchmark 33,71% 10,39% -51,07% 46,85% 18,77% -20,83% 26,24% ALOKACJA AKTYWÓW gotówka (z uwzględnieniem transakcji, depozytów, certyfikatów depozytowych) 9,58% surowcowy 7,87% (WIG 7,81%)** informatyka 4,45% (WIG 2,85%)** farmaceutyka 4,63% (WIG 0,95%)** konsumpcja wyższego rzędu 0,33% (WIG 3,40%)** konsumpcja podstawowa 12,13% (WIG 7,40%)** LM Akcji - A LM Akcji - E Benchmark finansowy 33,81% (WIG 44,85%)** telekomunikacja 1,68% (WIG 2,63%)** energetyczny 9,43% (WIG 11,27%)** przemysł 7,44% (WIG 11,04%)** od początku roku 9,17% 10,44% 2,97% użyteczności publicznej 8,65% (WIG 7,79%)** udział akcji ogółem udział papierów dłużnych gotówka i ekwiwalenty 90,42% 0,00% 9,58% * Dane na dzień: 31 sierpnia 2013 r. Do 15 stycznia 2008 r. - jednostka A, od 16 stycznia 2008 r. - jednostki A i E; w dn r. fundusz został przekształcony w subfunusz Legg Mason Akcji w ramach funduszu parasolowego Legg Mason Parasol FIO. ** Udział sektora w indeksie WIG Karta przygotowana przez Analizy Online S.A. (www.analizyonline.pl)

2 Legg Mason Akcji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. PROFIL INWESTORA Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od indeksu WIG w okresach 5-letnich, akceptuje wysokie ryzyko inwestycyjne, unika strategii market-timingowej. Subfundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 5 lat. EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU źrodło: sprawozdanie finansowe na % 20% 40% 60% 80% 100% PZU PKO BP 9,2% 9,2% Polska 94,81% PEKAO PKN ORLEN 5,6% 7,1% PELION 5,1% Austria 4,63% INGBSK OMV AG 4,8% 4,6% LPP 4,3% Portugalia 0,56% 31 lip sie 13 PGE KGHM 3,8% 3,7% KONCENTRACJA PORTFELA LICZBA SPÓŁEK W CZĘŚCI AKCYJNEJ SŁOWNICZEK Udział 10 największych pozycji akcyjnych 56,23% subfundusz 44 (stan na koniec bieżącego miesiąca) benchmark 344 (stan na koniec bieżącego miesiąca) Jednostki uczestnictwa kategorii A - oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek. Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia. Alpha - Mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy Alpha mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów. Beta - Mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark. R 2 - Mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R 2 na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi. Tracking Error - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12 miesięcy. Odchylenie Standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu. Współczynnik Sharpe a - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągany z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka. WAŻNE INFORMACJE Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Akcji ( subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO ( fundusz ) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych: obliczenia własne Legg Mason TFI SA oprócz części Statystyki ryzyka, którą przygotowuje firma Analizy Online. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

3 Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Western Asset Management INFORMACJE O SUBFUNDUSZU Celem inwestycyjnym subfunduszu Legg Mason Obligacji jest osiąganie przychodów z lokat netto. Fundusz lokuje aktywa subfunduszu w instrumenty dłużne, w szczególności w bony oraz obligacje skarbowe o zmiennej i stałej stopie procentowej. Środki subfunduszu są inwestowane zarówno w krótkoterminowe, średnioterminowe, jak i długoterminowe dłużne papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów to 100% obligacji skarbowych w aktywach subfunduszu. Podstawowym kryterium doboru lokat do portfela inwestycyjnego jest dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów, przy jednoczesnym ograniczaniu ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka rynkowego zmienności ceny papieru wartościowego, ryzyka utraty wartości papieru wartościowego, ryzyka stopy procentowej papieru wartościowego, braku płynności papieru wartościowego i ryzyka kursowego walut. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SUBFUNDUSZU Typ subfunduszu subfundusz obligacji Początek działalności 4 stycznia 1999 r. Aktywa subfunduszu 169,17 mln PLN Jednostka A Jednostka E Minimalna wpłata 100 PLN 10 PLN Maksymalna opłata 1,00% 0,00% manipulacyjna Opłata za zarządzanie 1,50% 0,70% (w skali roku) Wartość jednostki 253,57 263,24 uczestnictwa (PLN) Data pierwszej wyceny 4 sty sty 08 Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w portfelu 99,56% Efektywny czas trwania portfela (w latach) 5,56 benchmarku (w latach) 4,42 STATYSTYKI RYZYKA 1 rok 3 lata Alpha -0,3% -0,2% Beta 1,07 0,95 R² 99% 70% Tracking Error 0,38% 0,76% odchylenie standardowe 1,99% 1,33% Współczynnik Sharpe'a -0,04 0,00 WARTOŚĆ JEDNOSTKI* Benchmark: % indeks Citigroup Poland Government Bond Index All Maturities Local Terms (prezentujący stopę zwrotu ważoną udziałami w łącznej wartości emisji polskich skarbowych papierów dłużnych o terminie zapadalności powyżej 1 roku) Do dnia 26 kwietnia 2002 r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 50% inflacja, 50% rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych LM Obligacji - A LM Obligacji - E Benchmark Od 27 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 70% rentowność 52-tygodniowych bonow skarbowych, 30% - indeks "Poland Bond Index" ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU* 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. jednostka A -1,98% -3,73% -1,70% 2,71% 12,91% 28,03% jednostka E -1,92% -3,53% -1,30% 3,55% 15,66% 32,49% benchmark -1,31% -2,65% 0,42% 5,85% 21,03% 41,12% jednostka A 3,60% 0,54% 6,96% 1,97% 5,79% 3,21% 13,01% jednostka E ,49% 6,41% 4,04% 13,93% benchmark 4,53% 1,54% 9,00% 4,18% 6,83% 6,04% 14,12% ALOKACJA AKTYWÓW gotówka (z uwzględnieniem transakcji, depozytów, transakcji repo, certyfikatów depozytowych i papierów komercyjnych) 0,44% od początku roku -2,81% -2,28% -0,50% obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i bony skarbowe 99,56% POZIOM RYZYKA udział papierów udział papierów udział gotówki skarbowych nieskarbowych i lokat bankowych 99,56% 0,00% 0,44% * Dane na dzień: 31 sierpnia 2013 r. Do 15 stycznia 2008 r. - jednostka A, od 16 stycznia 2008 r. - jednostki A i E; w dn r. fundusz został przekształcony w subfundusz Legg Mason Obligacji w ramach funduszu parasolowego Legg Mason Parasol FIO. Karta przygotowana przez Analizy Online S.A. (www.analizyonline.pl)

4 Legg Mason Obligacji (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. PROFIL INWESTORA Subfundusz jest przeznaczony dla ostrożnego inwestora, który akceptuje relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne i oczekuje zysku nieco wyższego od lokat bankowych i funduszy pieniężnych, wynikającego m.in. ze zmian stóp procentowych. Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata. SŁOWNICZEK Jednostki uczestnictwa kategorii A - oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek. Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia. Alpha - Mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy Alpha mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów. Beta - Mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark. R 2 - Mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R 2 na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi. Tracking Error - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12 miesięcy. Odchylenie Standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu. Współczynnik Sharpe a - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągany z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka. WAŻNE INFORMACJE Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Obligacji ( subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO ( fundusz ) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Fundusz może ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych: obliczenia własne Legg Mason TFI SA oprócz części Statystyki ryzyka, którą przygotowuje firma Analizy Online. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

5 Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY SUBFUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. INFORMACJE O SUBFUNDUSZU Celem inwestycyjnym subfunduszu jest ochrona realnej wartości aktywów i osiąganie przychodów z lokat netto subfunduszu. Legg Mason Pieniężny lokuje do 100% wartości aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów, w tym przedsiębiorstwa. Subfundusz inwestuje również w obligacje o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez spółki prawa handlowego i samorządy terytorialne. Przy dokonywaniu inwestycji subfundusz kieruje się uzyskaniem możliwie jak najwyższej stopy zwrotu z aktywów, przy istotnej redukcji ryzyka zmienności cen papierów wartościowych, ograniczeniu ryzyka stopy procentowej, ryzyka niewypłacalności emitenta, ryzyka kursowego walut, ryzyka utraty wartości papieru wartościowego oraz przy utrzymywaniu wysokiej płynności. Modelowa alokacja aktywów subfunduszu zakłada inwestowanie do 100% udziału w aktywach instrumentów rynku pieniężnego. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SUBFUNDUSZU Typ subfunduszu subfundusz gotówkowy Początek działalności 4 stycznia 1999 r. Aktywa subfunduszu 397,55 mln PLN Jednostka A Jednostka E Minimalna wpłata 100 PLN 10 PLN Maksymalna opłata 0,50% 0,00% manipulacyjna (0,00%) (aktualnie pobierana) Opłata za zarządzanie 0,80% 0,50% (w skali roku) Wartość jednostki 249,76 252,64 uczestnictwa (PLN) Data pierwszej wyceny 4 sty sie 10 Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w portfelu 77,01% Efektywny czas trwania portfela (w latach) 0,71 benchmarku (w latach) 0,12 STATYSTYKI RYZYKA 1 rok 3 lata Alpha -0,2% -0,1% Beta 1,61 1,50 R² 69% 49% Tracking Error 0,19% 0,16% odchylenie standardowe 0,29% 0,21% Współczynnik Sharpe'a 0,07-0,12 POZIOM RYZYKA WARTOŚĆ JEDNOSTKI* Benchmark: % indeks JP Morgan Emerging Local Markets Index Plus (ELMI+) Poland (prezentujący ważoną stopę zwrotu inwestycji w depozyty jedno-, dwu- i trzymiesięczne na rynku międzybankowym) Do dnia 26 kwietnia 2002 r. benchmarkiem była inflacja. Od 27 kwietnia 2002 r. do 30 listopada 2006 r. benchmarkiem była rentowność 13-tygodniowych bonów skarbowych. ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU* 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. jednostka A 0,16% 0,43% 1,42% 4,00% 12,53% 21,63% jednostka E 0,18% 0,51% 1,58% 4,32% 13,83% - benchmark 0,22% 0,65% 1,48% 3,72% 11,71% 20,45% fundusz 3,38% 3,57% 4,26% 3,87% 3,49% 3,77% 5,74% jednostka E ,19% 6,07% benchmark 4,17% 4,65% 6,19% 3,60% 3,01% 3,55% 4,52% ALOKACJA AKTYWÓW listy zastawne 1,39% obligacje nieskarbowe gwarantowane przez SP 5,10% gotówka (z uwzględnieniem transakcji, depozytów, transakcji repo, certyfikatów depozytowych i papierów komercyjnych) 0,01% obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i bony skarbowe 41,47% LM Pieniężny - A Benchmark obligacje nieskarbowe komercyjne (przemysł) 9,43% od początku roku 1,85% 2,06% 2,16% obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu 32,69% obligacje nieskarbowe komercyjne (finanse) 9,90% udział papierów skarbowych udział papierów udział gotówki i gwarantowanych przez Skarb Państwa nieskarbowych i lokat bankowych 79,26% 20,72% 0,01% * Dane na dzień: 31 sierpnia 2013 r. Do 23 sierpnia 2010 r. - jednostka A, od 24 sierpnia 2010 r. - jednostki A i E; w dn r. fundusz został przekształcony w subfundusz Legg Mason Peniężny w ramach funduszu parasolowego Legg Mason Parasol FIO. Karta przygotowana przez Analizy Online S.A. (www.analizyonline.pl)

6 Legg Mason Pieniężny (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. PROFIL INWESTORA Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który akceptuje jedynie minimalne ryzyko, chce zachować realną wartość inwestycji, zdecydowanie nie chce mieć ekspozycji na rynek akcji oraz akceptuje zysk na poziomie lokat bankowych przy większej płynności. Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 6 miesięcy. SŁOWNICZEK Jednostki uczestnictwa kategorii A - oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek. Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia. Alpha - Mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy Alpha mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów. Beta - Mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark. R 2 - Mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R 2 na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi. Tracking Error - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12 miesięcy. Odchylenie Standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu. Współczynnik Sharpe a - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągany z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka. WAŻNE INFORMACJE Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Pieniężnego ( subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO ( fundusz ) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych obliczenia własne Legg Mason TFI SA oprócz części Statystyki ryzyka, którą przygotowuje firma Analizy Online. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

7 Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (część akcyjna) Western Asset Management (część dłużna) INFORMACJE O FUNDUSZU Legg Mason Senior FIO jest funduszem stabilnego wzrostu, który lokuje nie mniej niż 60% aktywów w dłużne papiery wartościowe. Modelowa alokacja aktywów funduszu to 75% udziału obligacji skarbowych i 25% udziału akcji spółek notowanych na rynkach regulowanych. Część dłużną funduszu stanowią w większości średnioterminowe obligacje skarbowe. Część akcyjna portfela jest budowana na podstawie analizy fundamentalnej i koncentruje się na przedsiębiorstwach o dużej lub średniej kapitalizacji oraz ugruntowanej pozycji rynkowej, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. Fundusz inwestuje głównie w przedsiębiorstwa polskie. Fundusz dąży do osiągania stóp zwrotu wyższych od możliwych do uzyskania poprzez fundusze gotówkowe, rynku pieniężnego czy fundusze dłużne, ale przy ryzyku zmienności zdecydowanie niższym od tego, który charakteryzuje fundusze zrównoważone i akcyjne. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE FUNDUSZU Typ funduszu fundusz stabilnego wzrostu Początek działalności 12 kwietnia 1999 r. Aktywa funduszu 1042,9 mln PLN Jednostka A Jednostka E Minimalna wpłata 100 PLN 10 PLN Maksymalna opłata 4,00% 0,00% manipulacyjna (3,00%) (aktualnie pobierana) Opłata za zarządzanie 2,50% 1,20% (w skali roku) Wartość jednostki 282,05 306,40 uczestnictwa (PLN) Data pierwszej wyceny 12 kwi sie 06 Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w dłużnej części portfela 97,81% Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach) 2,45 części dłużnej benchmarku (w latach) 2,05 STATYSTYKI RYZYKA 1 rok 3 lata Alpha -0,2% -0,2% Beta 1,03 0,93 R² 95% 70% Tracking Error 0,32% 0,69% odchylenie standardowe 1,15% 1,18% Współczynnik Sharpe'a 0,07-0,06 POZIOM RYZYKA WARTOŚĆ JEDNOSTKI* Benchmark: 80% indeks Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms 20% WIG Od do r. benchmark był obliczany według następującej formuły: 80% rentowność 52-tyg. bonów skarbowych, 20% WIG LM Senior FIO - A LM Senior FIO - E Benchmark Od do benchmark był obliczany według następującej formuły: 80% stopa inflacji, 20% WIG ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA FUNDUSZU* 1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. jednostka A 0,70% -0,29% 1,13% 4,77% 9,83% 23,09% jednostka E 0,81% 0,04% 1,79% 6,16% 14,25% 31,18% benchmark 0,53% 0,23% 2,52% 7,18% 16,23% 31,11% jednostka A 14,27% 7,24% -7,72% 12,35% 7,78% -3,06% 8,84% jednostka E 14,53% 8,33% -6,72% 13,72% 9,12% -1,78% 10,28% benchmark 11,57% 5,70% -8,00% 13,67% 8,11% -0,82% 10,90% ALOKACJA AKTYWÓW gotówka (z uwzględnieniem transakcji, depozytów, certyfikatów depozytowych) 1,65% obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu i bony skarbowe 73,33% finansowy 10,54% (WIG 8,97%)** telekomunikacja 0,70% (WIG 0,53%)** użyteczności publicznej 2,86% (WIG 1,56%)** energetyczny 2,91% (WIG 2,25%)** przemysł 1,57% (WIG 2,21%)** informatyczny 1,56% (WIG 0,57%)** surowcowy 2,33% (WIG 1,56%)** od początku roku 0,46% 1,35% 1,97% konsumpcja podstawowa 1,07% (WIG 1,48%)** konsumpcja wyższego rzędu 0,22% (WIG 0,68%)** farmaceutyka 1,28% (WIG 0,19%)** Karta przygotowana przez Analizy Online S.A. (www.analizyonline.pl) udział akcji ogółem udział papierów dłużnych gotówka i ekwiwalenty 25,03% 73,33% 1,65% * Dane na dzień: 31 sierpnia 2013 r. Do 30 sierpnia 2006 r. - jednostka A, od 31 sierpnia 2006 r. - jednostki A i E; do dn r. fundusz działał jako Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. ** Udział sektora w indeksie WIG (podzielony przez udział WIG w benchmarku funduszu)

8 Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Informacje na 31 sierpnia 2013 r. PROFIL INWESTORA Fundusz jest przeznaczony dla inwestora, który oczekuje wyższej stopy zwrotu od stopy zwrotu, którą oferują banki na depozytach i lokatach bankowych, fundusze dłużne, gotówkowe lub pieniężne oraz który akceptuje umiarkowane ryzyko inwestycyjne. Fundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez inwestora w okresie nie krótszym niż 2 lata. EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU AKCYJNYM źrodło: sprawozdanie finansowe na % 20% 40% 60% 80% 100% PZU PKO BP 2,7% 3,1% Polska 98,43% PEKAO PKN ORLEN 1,5% 2,2% Austria 1,05% KGHM PELION 1,5% 1,3% Czechy 0,41% 31 lip 13 PGE COMARCH 1,1% 1,0% Węgry 0,11% 31 sie 13 OMV AG INGBSK 0,8% 0,6% KONCENTRACJA PORTFELA LICZBA SPÓŁEK W CZĘŚCI AKCYJNEJ Udział 10 największych pozycji akcyjnych 16,47% fundusz 40 (stan na koniec bieżącego miesiąca) benchmark 344 (stan na koniec bieżącego miesiąca) SŁOWNICZEK Jednostki uczestnictwa kategorii A - oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek. Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia. Alpha - Mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy Alpha mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów. Beta - Mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark. R2 - Mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R 2 na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi. Tracking Error - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12 miesięcy. Odchylenie Standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu. Współczynnik Sharpe a - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągany z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka. WAŻNE INFORMACJE Informacje na temat Legg Mason Senior Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ( fundusz") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w fundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Fundusz może ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych obliczenia własne Legg Mason TFI SA oprócz części Statystyki ryzyka, którą przygotowuje firma Analizy Online. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

9 Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (część akcyjna) Western Asset Management (część dłużna) INFORMACJE O SUBFUNDUSZU Legg Mason Strateg inwestuje od 25% do 75% aktywów w akcje spółek notowanych na rynkach regulowanych. Pozostałe aktywa lokowane są w inne niż akcje instrumenty finansowe, w szczególności w dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez Skarb Państwa oraz innych emitentów. W zależności od wyników długookresowej analizy rynków akcji, udział akcji w aktywach subfunduszu w sposób strategiczny (długoterminowy) powinien oscylować wokół brzegowych limitów inwestycyjnych, tj. ok. 75% lub ok. 25%. W przypadku niskich wycen akcji notowanych na GPW, modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 75% udziału akcji i 25% udziału papierów dłużnych. W przypadku wysokich wycen akcji notowanych na GPW, modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 25% udziału akcji i 75% udziału papierów dłużnych. Przedmiotem inwestycji są spółki niedowartościowane, których wartość rynkowa odbiega od wartości oszacowanej przez Towarzystwo lub od wartości oszacowanej przez źródła zewnętrzne. Na bazie analizy fundamentalnej subfundusz poszukuje do części akcyjnej spółek o dużej kapitalizacji giełdowej, dużej skali działania, niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie osiągania stabilnych wyników finansowych w przyszłości. WARTOŚĆ JEDNOSTKI* Benchmark: LM Strateg - A LM Strateg - E Benchmark % - WIG 50% - indeks Citigroup Poland Government Bond Index 1 to 3 Year Local Terms. ZMIANA WARTOŚCI JEDNOSTKI UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZU* SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE SUBFUNDUSZU Typ subfunduszu Początek działalności Aktywa subfunduszu subfundusz zrównoważony 4 stycznia 1999 r.* 166,73 mln PLN Jednostka A Jednostka E Minimalna wpłata 100 PLN 10 PLN Maksymalna opłata 4,00% 0,00% manipulacyjna Opłata za zarządzanie 3,50% 1,50% (w skali roku) Wartość jednostki 249,03 271,59 uczestnictwa (PLN) Data pierwszej wyceny 4 sty sty 08 Udział papierów wartościowych o ratingu na poziomie inwestycyjnym w dłużnej części portfela 98,63% Efektywny czas trwania części dłużnej portfela (w latach) 2,47 części dłużnej benchmarku (w latach) 2,05 STATYSTYKI RYZYKA 1 rok 3 lata Alpha -0,1% - Beta 1,00 - R² 70% - Tracking Error 1,50% - odchylenie standardowe 2,73% - Współczynnik Sharpe'a 0,16-1 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 36 mies. 60 mies. jednostka A 2,12% 1,37% 5,82% 8,92% - - jednostka E 2,29% 1,88% 6,90% 11,14% - - benchmark 1,87% 0,97% 3,66% 10,96% jednostka A ,07% jednostka E ,20% benchmark ,42% ALOKACJA AKTYWÓW gotówka (z uwzględnieniem transakcji, depozytów, certyfikatów depozytowych) 0,42% skarbowe o stałym kuponie 30,16% surowce 1,14% (WIG 3,91%)** informatyka 6,90% (WIG 1,42%)** finansowy 28,89% (WIG 22,42%)** telekomunikacja 1,53% (WIG 1,32%)** od początku roku 7,00% 8,47% 2,34% użyteczności publicznej 5,55% (WIG 3,89%)** energetyczny 15,59% (WIG 5,64%)** przemysł 1,80% (WIG 5,52%)** konsumpcja podstawowa 2,57% (WIG 3,70%)** farmaceutyka 5,46% (WIG 0,48%)** POZIOM RYZYKA Karta przygotowana przez Analizy Online S.A. (www.analizyonline.pl) udział akcji ogółem udział papierów dłużnych gotówka i ekwiwalenty 69,42% 30,16% 0,42% * Dane na dzień: 31 sierpnia 2013 r.; Do 19 lipca 2011 r. fundusz działał pod nazwą LM Zrównoważony Środkowoeuropejski FIO, w dn. 20 lipca 2011 r. zmieniono politykę inwestycyjną funduszu, a sam fundusz otrzymał nową nazwę LM Strateg FIO. Od r. fundusz został przekształcony w subfundusz Legg Mason Strateg w ramach Legg Mason Parasol FIO. Zmiany wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu są podane od 20 lipca 2011 r. ** Udział sektora w indeksie WIG (podzielony przez udział WIG w benchmarku subfunduszu)

10 Legg Mason Strateg (Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Informacje na 31 sierpnia 2013 r. PROFIL INWESTORA Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora, który oczekuje wyższej stopy zwrotu od możliwej do uzyskania z produktów inwestycyjnych o charakterze konserwatywnym (fundusze dłużne, fundusze stabilnego wzrostu), ale przy ryzyku niższym od ryzyka charakterystycznego dla produktów akcyjnych. Subfundusz jest przeznaczony dla inwestora oczekującego od zarządzającego podejmowania stanowczych decyzji inwestycyjnych w zależności od fundamentalnej oceny sytuacji rynkowej oraz wykorzystywania przesłanek do długoterminowych wzrostów wartości spółek. Subfundusz jest przeznaczony między innymi do systematycznego oszczędzania w ramach długoterminowych programów oszczędnościowych i emerytalnych (Celowe Plany Oszczędnościowe, Indywidualne Konta Emerytalne, Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, Pracownicze Programy Emerytalne). Ocena wyników zarządzania powinna być dokonywana przez Inwestora w okresie nie krótszym niż 3 lata. EKSPOZYCJA GEOGRAFICZNA NAJWIĘKSZE POZYCJE W PORTFELU źrodło: sprawozdanie finansowe na % 20% 40% 60% 80% 100% PZU 8,7% Polska 85,18% PKO BP OMV AG 6,5% 8,5% Austria 6,22% PEKAO PKN ORLEN 5,3% 6,4% Czechy 3,56% PELION SYGNITY 3,8% 3,5% Niemcy Węgry 3,62% 1,41% 31 lip sie 13 Telefonica O2 Czech Republic CAT Oil AG PGE 3,4% 3,2% 3,1% KONCENTRACJA PORTFELA LICZBA SPÓŁEK W CZĘŚCI AKCYJNEJ SŁOWNICZEK Udział 10 największych pozycji akcyjnych 53,66% subfundusz 27 (stan na koniec bieżącego miesiąca) benchmark 344 (stan na koniec bieżącego miesiąca) Jednostki uczestnictwa kategorii A - oferowane są wszystkim Uczestnikom funduszu. Opłata manipulacyjna pobierana jest przy zbyciu jednostek. Jednostki uczestnictwa kategorii E - są oferowane wyłącznie Uczestnikom w ramach planów i programów inwestycyjnych i emerytalnych, przy czym w odniesieniu do tych jednostek fundusz nie pobiera opłaty manipulacyjnej z tytułu ich zbycia i odkupienia. Alpha - Mierzy związek między aktualnymi wynikami funduszu a wynikami, które zostałyby osiągnięte z racji samych ruchów rynkowych. Innymi słowy Alpha mierzy wartość dodaną uzyskiwaną z zarządzania portfelem przez specjalistów. Beta - Mierzy zależność pomiędzy zmiennością funduszu a benchmarkiem. Fundusz z betą 1.00 jest uznawany za fundusz o podobnej zmienności do zmienności benchmarku. Fundusz z betą wyższą jest uznawany za bardziej zmienny niż benchmark, podczas gdy fundusz z betą niższą może wzrastać i spadać wolniej niż benchmark. R 2 - Mierzy w jakim zakresie charakter wyników funduszu jest kierowany przez benchmark. Np. fundusz z R 2 na poziomie 0,8 oznacza, że 80% historycznego zachowania funduszu jest przypisywane benchmarkowi. Tracking Error - oczekiwane bądź aktualne maksymalne odchylenie standardowe zysków funduszu od benchmarku w okresie 12 miesięcy. Odchylenie Standardowe - odchylenie standardowe zysków funduszu pokazuje, jak bardzo całkowite zyski funduszu zmieniały się w przeszłości. Odchylenie standardowe jest szeroko używane jako podstawowa miara ryzyka. Pokazuje, jak roczne zwroty funduszu mogą się różnić od średniego rocznego zwrotu w dłuższym okresie. Jest szczególnie przydatne przy porównywaniu dwóch funduszy, aby pokazać, który jest bardziej zmienny. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność funduszu. Współczynnik Sharpe a - mierzy zwrot funduszu w odniesieniu do ryzyka. Pokazuje współczynnik dodatkowego zwrotu funduszu (tj. zwrot ponad osiągany z aktywów wolnych od ryzyka, np. papierów skarbowych) do ryzyka funduszu (tj. odchylenia standardowego funduszu). Im wyższy ten współczynnik, tym lepsze wyniki funduszu w stosunku do ponoszonego przez fundusz ryzyka. WAŻNE INFORMACJE Informacje na temat Legg Mason Subfunduszu Strateg ( subfundusz"), wydzielonego w ramach Legg Mason Parasol FIO ( fundusz ) zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszu. Prospekt informacyjny funduszu i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa subfunduszu, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki subfunduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki subfunduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego subfunduszu, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Fundusz może ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów subfunduszu w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych: obliczenia własne Legg Mason TFI SA oprócz części Statystyki ryzyka, którą przygotowuje firma Analizy Online. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dnia r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

11 Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 1 sierpnia 2013 r.

12 Prospekt Informacyjny Legg Mason Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz działa pod nazwą Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Fundusz może używać skróconej nazwy LM Parasol FIO lub Legg Mason Parasol FIO oraz odpowiednika tej nazwy w językach obcych, w tym odpowiednika w języku angielskim Legg Mason Umbrella Open-End Investment Fund. Fundusz jest funduszem inwestycyjnym otwartym z wydzielonymi subfunduszami: 1. Legg Mason Subfundusz Akcji; 2. Legg Mason Subfundusz Strateg; 3. Legg Mason Subfundusz Obligacji; 4. Legg Mason Subfundusz Pieniężny; Organem Funduszu jest Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Bielańska 12, Warszawa. Strona internetowa: Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. Niniejszy Prospekt Informacyjny został sporządzony na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz wyliczania wskaźnika zysku do ryzyka tych funduszy (Dz. U. z 2013 r., poz. 673). Data i miejsce sporządzenia Prospektu: Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Data sporządzenia ostatniego tekstu jednolitego Prospektu: 1 sierpnia 2013 r. Data kolejnych aktualizacji Prospektu: nie dotyczy 1

13 Rozdział 1 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie 1. Firma, siedziba i adres Towarzystwa Firma: Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa Adres: ul. Bielańska 12, Warszawa 2. Imiona, nazwiska i funkcje osób fizycznych działających w imieniu Towarzystwa Tomasz Jędrzejczak Prezes Zarządu Jacek Treumann Członek Zarządu Piotr Rzeźniczak Członek Zarządu 3. Oświadczenie osób, o których mowa w punkcie 2 Oświadczamy, że informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe i rzetelne oraz nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami Ustawy i Rozporządzenia, a także, że zgodnie z najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Funduszu. Tomasz Jędrzejczak Jacek Treumann Piotr Rzeźniczak Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu 2

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 maja 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Prospekt informacyjny. PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego X PROSPEKT INFORMACYJNY PKO Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego zarządzanego przez PKO BP BANKOWY Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO MAJ 2015 Prospekt Informacyjny Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Fundusz może używać

Bardziej szczegółowo

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Data prospektu Prospekt Informacyjny Funduszu Własności Pracowniczej PKP Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI)

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKOK FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY AKCJI (SKOK FIO AKCJI) Siedzibą Funduszu jest miasto Sopot, kraj Polska, przy ulicy Władysława IV 22. Organem Funduszu jest: Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Zrównoważony Środkowoeuropejski Funduszu Inwestycyjnego Otwartego; Legg Mason Senior Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Statut Pioneer Funduszu Inwestycyjnego Otwartego reklama???? Informacja o zamiarze połączenia subfunduszu Pioneer Stabilnego Wzrostu z subfunduszem Pioneer Wzrostu i Dochodu Mix 40, subfunduszu Pioneer Zrównoważony z subfunduszem Pioneer Wzrostu Mix

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER OBLIGACJI PLUS FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Nazwa skrócona Funduszu: Pioneer Obligacji Plus FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu:

Bardziej szczegółowo

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty

EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Warszawa, dnia 9 lutego 2015 roku www.eitfi.pl Agenda I. EQUES Investment TFI SA II. EQUES Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty III. EQUES Akcji

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z

TFI Allianz Polska S.A. Lepsze perspektywy. Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych. Z Tobą od A do Z Lepsze perspektywy Wybór spośród dziewięciu strategii inwestycyjnych Z Tobą od A do Z Inwestowanie jest jak gra w golfa 1 2 3 4 5 Lubię trafiać fundusze inwestycyjne Allianz Gram konsekwentnie fundusze

Bardziej szczegółowo

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH

SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH SUBFUNDUSZ PKO AKCJI RYNKÓW WSCHODZĄCYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Zawartość: Opinia niezależnego biegłego rewidenta przygotowana przez PricewaterhouseCoopers

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY. Rozdział I. Dane o Funduszu SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO PIONEER AKCJI EUROPEJSKICH FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY zwany dalej Funduszem Skrót nazwy: Pioneer Akcji Europejskich FIO Siedziba Funduszu i kraj siedziby Funduszu: Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe

Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe Półroczne połączone sprawozdanie finansowe UniFundusze Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego sporządzone na dzień 30 czerwca 2015 r. obejmujące

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny:

oraz następujących ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w oparciu o które Ubezpieczający tworzy własny portfel inwestycyjny: I. Niniejszy dokument został sporządzony w związku z wymogami art. 13 4 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.) i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki wcześniej niż przed upływem 1 roku.

Zalecenie: Subfundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy planują wycofać swoje środki wcześniej niż przed upływem 1 roku. Kluczowe Informacje dla Inwestorów Niniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dla Inwestorów dotyczące tego funduszu. Nie są to materiały marketingowe. Dostarczenie tych informacji jest wymogiem prawnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie

SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO. SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKRÓT PROSPEKTU INFORMACYJNEGO SKARBIEC-GOTÓWKOWY Funduszu Inwestycyjnego Otwartego (SKARBIEC-GOTÓWKOWY FIO) z siedzibą w Polsce w Warszawie SKARBIEC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe PKO Papierów Dłużnych Plus za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO... 3 ZESTAWIENIE LOKAT... 5 BILANS...

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy

Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Prospekt informacyjny Funduszu SKOK FIO Rynku Pieniężnego (skrót - SKOK FIO Rynku Pieniężnego) Poprzednie nazwy funduszu nie dotyczy Organem funduszu inwestycyjnego jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo