FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI"

Transkrypt

1 FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie, także w finansach, do osiągnięcia zamierzonych efektów niezbędne są wiedza i doświadczenie. Legg Mason to marka znana na świecie, o ponad 110-letniej historii. Legg Mason działa na największych rynkach, między innymi w USA, Kanadzie, Japonii, Singapurze, Australii, Wielkiej Brytanii. kontrarianizm selektywny styl inwestowania IX 2014

2 POWAŻNE SPRAWY WARTO POWIERZYĆ PROFESJONALISTOM Naszą specjalizacją w Polsce są produkty akcyjne. Jesteśmy aktywnym zarządzającym, stawiamy na pracę zespołową i selektywny* styl zarządzania akcjami. Oferujemy sprawdzone klasyczne rozwiązania, które opieramy na analizie fundamentalnej i stałym wyszukiwaniu najbardziej wartościowych inwestycji. Nie stosujemy market-timingu.** Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA proponuje Klientom indywidualnym i instytucjonalnym fundusze inwestycyjne oraz oparte na nich programy emerytalne i oszczędnościowe. Stawiamy sobie za cel systematyczne osiąganie satysfakcjonujących stóp zwrotu z funduszy Legg Mason takich, które pozwalają funduszom pokonać odpowiadające im benchmarki w założonych okresach oraz uplasować się w ścisłej czołówce produktów o podobnym profilu. Towarzystwo jest obecne na polskim rynku od 1998 roku, początkowo jako TFI Banku Handlowego SA. Od 2006 roku jedynym akcjonariuszem Legg Mason TFI SA jest Legg Mason, Inc. Spółki z Grupy Legg Mason nie mają powiązań kapitałowych z żadnym bankiem, a główną działalnością, jaką prowadzą, jest inwestowanie i zarządzanie aktywami na rzecz Klientów. Legg Mason, Inc. kluczowe fakty dwudziesta 1 największa firma na świecie zarządzająca aktywami, o ponad 110-letnim doświadczeniu (założona w 1899 r.), z siedzibą w Baltimore, stan Maryland, USA, od 1983 r. Legg Mason, Inc.są notowane na giełdzie New York Stock Exchange (symbol: LM). 1 Źródło: Pensions and Investments, r. * Selektywny styl zarządzania to filozofia starannego doboru wartościowych spółek oraz przeciwieństwo szerokiej dywersyfikacji. Według Legg Mason TFI SA styl selektywny to klucz do osiągania sukcesów na rynku kapitałowym. ** Market-timing - przewidywanie trendów giełdowych i budowanie portfeli pod oczekiwany i przewidywany scenariusz zdarzeń. Strategia polega na szybkim przenoszeniu środków z jednej klasy aktywów w inne, zgodnie z prognozowanymi krótkoterminowymi zmianami rynkowymi. 2

3 DLA CIEBIE I TWOICH BLISKICH Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA umożliwia klientom lokowanie środków pieniężnych w uznanych i cieszących się doskonałą opinią funduszach inwestycyjnych o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej, proponuje również atrakcyjne programy oszczędnościowe i emerytalne, w tym objęte ustawowymi preferencjami podatkowymi IKE i IKZE. Fundusze inwestycyjne otwarte każdego dnia wyceny nabywają i odkupują jednostki uczestnictwa Nazwa funduszu Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi subfunduszami: Data pierwszej wyceny - Legg Mason CEE Select Legg Mason Akcji Legg Mason Strateg Legg Mason Stabilny Legg Mason Obligacji Legg Mason Pieniężny Legg Mason Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusze inwestycyjne zamknięte dostępne w ściśle określonych terminach subskrypcji (na dzień sporządzenia niniejszego materiału certyfikaty inwestycyjne funduszy nie są w żaden sposób oferowane) Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Legg Mason Akcji 500+ FIZ Plany regularnego oszczędzania oparte na funduszach inwestycyjnych otwartych Celowe Plany Oszczędnościowe (CPO) Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) Pracownicze Plany Oszczędnościowe (PPO) Przeznaczone głównie na wykształcenie dzieci. Uprawniają do wykorzystania co roku limitu wpłat zwolnionych w przyszłości z podatku od dochodów kapitałowych. Uprawniają do korzystania z bieżącej ulgi w podatku PIT. Przeznaczone dla pracodawców i ich pracowników W jaki sposób można zarobić pieniądze na giełdzie? Dla mnie istnieje tylko jeden trzeba postawić inaczej niż większość uczestników rynku i mieć rację. Nie ma innej drogi! Jeżeli podąża się za ogólnie przyjętym tokiem rozumowania, nie można zarobić więcej niż inni. Źródłem ponadprzeciętnego zarobku jest zawsze niezgadzanie się z innymi. Tomasz Jędrzejczak, CFA, prezes zarządu Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA 14 stycznia 2008 r. 3

4 LEGG MASON CEE SELECT 100 % jesteś zainteresowany dywersyfikacją regionalną, poszukujesz możliwości uczestniczenia w zyskach firm prowadzących działalność operacyjną w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, oceniasz wyniki w okresach co najmniej 5-letnich. Legg Mason CEE Select dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od przypisanego mu benchmarku w okresach 5-letnich poprzez inwestycje w spółki notowane przede wszystkim na giełdach Europy Centralnej i Wschodniej. Przy konstruowaniu portfela i wyborze spółek analiza makroekonomiczna poszczególnych krajów odgrywa mniejszą rolę niż analiza fundamentalna samych spółek. spółki wyselekcjonowane w regionie Europy Centralnej i Wschodniej, dużych, średnich i małych spółek, spółki o solidnej kondycji finansowej, optymalna dywersyfikacja: spółek. ograniczenie ryzyka jednego rynku, poszerzenie spektrum inwestycyjnego o spółki z sektorów nieobecnych na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (np. wydobycie ropy naftowej, huty stali), poszukiwanie spółek o bardziej atrakcyjnej wycenie lub lepszym potencjałem wzrostu niż w Polsce. 100 % LEGG MASON AKCJI dążysz do istotnego pobicia indeksu WIG, inwestujesz regularnie w ramach programów emerytalnych lub oszczędnościowych, akceptujesz wysokie ryzyko inwestycyjne, oceniasz wyniki w okresach co najmniej 5-letnich. Subfundusz inwestuje głównie w polskich spółek giełdowych. Udział akcji w jego aktywach może wynieść do 100%. Umożliwia to osiąganie wyższych zysków w długim okresie, jednak w krótkich okresach inwestycyjnych wzrasta ryzyko wystąpienia strat. dużych, średnich i małych spółek, optymalna dywersyfikacja spółek, główna część inwestycji to przedsiębiorstwa polskie. selektywny dobór spółek, dobór spółek tzw. liderów o najlepszych perspektywach wzrostu, wysokiej wewnętrznej wartości i rozsądnej cenie, struktura portfela różniąca się od składu indeksu WIG. Modelowa struktura portfela ma na celu zobrazowanie typowego rozproszenia inwestycji. W rzeczywistości wielkości te mogą kształtować się odmiennie, w zależności od bieżącej sytuacji rynkowej i wyników analiz Legg Mason TFI SA. 4

5 LEGG MASON STRATEG 25 % 75 % inne instrumenty finansowe, w szczególności dłużne papiery wartościowe 25 % 75 % poszukujesz subfunduszu o aktywnej polityce inwestycyjnej, inwestujesz regularnie w planach emerytalnych lub oszczędnościowych, dysponujesz minimum 3-letnim horyzontem inwestycyjnym. W przypadku niskich wycen akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW), modelowa alokacja aktywów subfunduszu Legg Mason Strateg to 75% akcji i 25% papierów dłużnych. W przypadku wysokich wycen akcji notowanych na GPW, modelowa alokacja aktywów subfunduszu to 25% akcji i 75% papierów dłużnych. W zależności od wyników długookresowej analizy rynków akcji, udział akcji w Aktywach Subfunduszu LM Strateg w sposób strategiczny (czyli długoterminowy) powinien oscylować wokół brzegowych limitów inwestycyjnych, tj. ok. 75% lub ok. 25%. obligacje (dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego Skarbu Państwa i innych emitentów), w części akcyjnej - głównie duże spółki, o niskiej relatywnej wycenie, solidnej kondycji finansowej, z istotnymi przewagami konkurencyjnymi. stanowcze decyzje inwestycyjne, podejmowane przez zarządzającego w zależności od fundamentalnej oceny sytuacji rynkowej, wykorzystywanie przesłanek do długoterminowych wzrostów wartości spółek, potencjalnie wyższe stopy zwrotu w porównaniu do produktów konserwatywnych (fundusze obligacji, stabilnego wzrostu), ale przy ryzyku istotnie niższym od ryzyka typowego dla funduszy akcji. Kiedy więcej w akcjach? Udział części akcyjnej zwiększa się, między innymi, gdy: rynek akcji znajduje się w zaawansowanej bessie, tj. po długotrwałym okresie spadków notowań spółek giełdowych, wyceny spółek są niskie i tym samym dają duże szanse na ponadprzeciętny wzrost ich kursów w średnim i długim terminie, bliska jest perspektywa wzrostu inflacji i stóp procentowych. W takiej sytuacji fundusz przybiera charakter bardziej agresywny. Kiedy mniej w akcjach? Udział części akcyjnej zmniejsza się, między innymi, gdy: rynek akcji znajduje się w zaawansowanej hossie, kreując ryzyko wejścia w spekulacyjną fazę, kupno spółek nie ma uzasadnienia fundamentalnego ze względu na zbyt wysokie wyceny, duża część oszczędności gospodarstw domowych zostaje ulokowana w funduszach akcyjnych i powstaje ryzyko gwałtownego odpływu tych środków z rynku akcyjnego. W takiej sytuacji fundusz przybiera charakter funduszu stabilnego wzrostu, starając się w dużej mierze chronić kapitał oszczędzających w nim inwestorów. 5

6 LEGG MASON STABILNY 35 % 65 % dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oczekujesz lepszych rezultatów od stopy zwrotu, jaką oferują banki na depozytach i lokatach bankowych, fundusze dłużne, fundusze gotówkowe lub rynku pieniężnego, akceptujesz umiarkowane ryzyko inwestycyjne, planujesz inwestycję na 3 lata lub dłużej. Legg Mason Stabilny dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od przypisanego mu benchmarku w okresach 3-letnich poprzez inwestycje przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa, papiery komercyjne oraz - w mniejszym stopniu - w. obligacje Skarbu Państwa, dłużne papiery komercyjne, instrumenty rynku pieniężnego, małych, dużych i średnich przedsiębiorstw Korzyści ekspozycja części aktywów Subfunduszu na rynku akcji pozwala inwestorowi na uczestniczenie we wzrostach tego rynku, jednocześnie relatywnie wysoki udział dłużnych papierów wartościowych powinien ograniczać wpływ głębszej korekty rynkowej na wartość inwestycji. LEGG MASON SENIOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY 25 % 75 % obligacje oczekujesz stabilnych zysków, wyższych niż oprocentowanie lokat bankowych czy stopy zwrotu z funduszy dłużnych lub gotówkowych, inwestujesz regularnie w planach emerytalnych lub oszczędnościowych, akceptujesz umiarkowane ryzyko inwestycyjne, planujesz inwestycję na 2 lata lub dłużej. LM Senior FIO jest funduszem stabilnego wzrostu, w którym przeważającą część aktywów stanowią średnioterminowe obligacje skarbowe (ok. 75%), zaś pozostałe środki inwestowane są w (ok. 25%*). Część akcyjna portfela koncentruje się na przedsiębiorstwach o solidnej kondycji finansowej i wysokim prawdopodobieństwie stabilnego rozwoju w przyszłości. obligacje (głównie średnioterminowe obligacje skarbowe), przedsiębiorstwa głównie dużej i średniej wielkości, o niskiej relatywnej wycenie, z istotnymi przewagami konkurencyjnymi. konserwatywna polityka inwestycyjna: relatywnie niewielki udział akcji w portfelu, średnia zapadalność (czas trwania portfela) części dłużnej - do 2 lat, niska wrażliwość na spadki giełdowe, znaczne ograniczenie wahań wartości inwestycji charakterystycznych dla funduszy zrównoważonych czy akcyjnych. * Statut funduszu dopuszcza inwestycje w na poziomie do 40% portfela. 6

7 LEGG MASON OBLIGACJI 100 % obligacje i bony skarbowe jesteś bardzo ostrożny(a) i akceptujesz zysk tylko nieco wyższy od lokat bankowych i funduszy pieniężnych, lokujesz środki na co najmniej 2 lata. Fundusz lokuje aktywa w instrumenty dłużne, a w szczególności w obligacje Skarbu Państwa o zmiennym i stałym oprocentowaniu. krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe obligacje skarbowe, średnia zapadalność (czas trwania portfela) ok. 4 lat. dążenie do uzyskania możliwie jak najwyższej stopy zwrotu, wynikającej ze zmian stóp procentowych, relatywnie niskie ryzyko inwestycyjne. LEGG MASON PIENIĘŻNY 100 % instrumenty rynku pieniężnego chcesz zachować realną wartość swojej inwestycji, akceptujesz zysk na poziomie lokat bankowych, za to przy wyższej płynności, zdecydowanie nie chcesz inwestować w, planujesz inwestycję na okres nie krótszy niż 6 miesięcy. Aktywa subfunduszu lokowane są głównie w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, w szczególności obligacje i bony skarbowe. Legg Mason Pieniężny inwestuje również w obligacje o terminie zapadalności powyżej 1 roku oraz obligacje i instrumenty rynku pieniężnego emitowane przez spółki prawa handlowego i samorządy terytorialne. zarządzanie ryzykiem kredytowym, średnia zapadalność (czas trwania portfela) ok. 2-9 miesięcy. przy dokonywaniu inwestycji fundusz kieruje się uzyskaniem możliwie jak najbardziej stabilnej stopy zwrotu, potencjalnie bardzo niskie ryzyko inwestycyjne, brak opłaty manipulacyjnej 100% środków jest inwestowane. 7

8 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ FUNDUSZE LEGG MASON? Legg Mason TFI SA zawsze w otwarty sposób mówi o przyjętej dla danego funduszu strategii, podkreśla czynniki ryzyka i kładzie nacisk na to, aby klienci byli świadomi swoich inwestycji, kluczem do sukcesu jest analiza fundamentalna, selekcja niedowartościowanych spółek i zdyscyplinowany proces inwestycyjny, fundusze Legg Mason legitymują się jedną z najdłuższych historii działalności w Polsce - ponad 15 lat, Gazeta Finansowa, 24 kwietnia 2009 r. UZNANIE EKSPERTÓW I WYRÓŻNIENIA najwyższe oceny dla Legg Mason Akcji - systematycznie przyznawane przez Analizy Online, niezależną firmę monitorującą rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce, Indywidualne Konto Emerytalne z Legg Mason - od 6 lat najlepsze IKE z funduszem inwestycyjnym według raportu Rzeczpospolitej (dodatek: Moje Pieniądze z dn , , , , oraz r.), dwukrotnie przyznana najwyższa ocena Super Alfa miesięcznika Forbes dla Legg Mason - najlepszego zespołu zarządzającego polskimi akcjami ( i ). zostały sprawdzone zarówno w czasach hossy, jak i bessy na polskim rynku kapitałowym. Skontaktuj się z Doradcą i wybierz fundusz dostosowany do Twoich potrzeb Wgląd do rejestrow przez internet https://leggmason.fol.com.pl Centrum Obsługi Klienta , (+48) , (+48) Czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 19:00. Koszt połączenia jest zgodny ze stawką operatora. Ważne informacje przeczytaj uważnie Informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI SA ( fundusze ) zawarte są w prospektach informacyjnych oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów, które są dostępne na stronie internetowej w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy, jak również w formie pisemnej w siedzibie funduszy (ul. Bielańska 12, Warszawa). Prospekty informacyjne funduszy i kluczowe informacje dla inwestorów zawierają informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazują ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Przed zainwestowaniem w wybrany fundusz/ subfundusz należy zapoznać się z kluczowymi informacjami dla inwestorów dotyczącymi wybranej kategorii jednostki uczestnictwa funduszu/subfunduszu, którego będzie dotyczyć zlecenie, jak również z prospektem informacyjnym funduszu. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusze mogą lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. LM Senior FIO oraz LM Parasol FIO w odniesieniu do aktywów LM Subfunduszu Strateg i LM Subfunduszu Obligacji mogą ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Wartość aktywów netto LM Subfunduszu CEE Select, LM Subfunduszu Akcji i LM Subfunduszu Strateg, wydzielonych w ramach LM Parasol FIO, może cechować się znaczną zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Materiał ma na celu ogólną prezentację wybranych funduszy, zarządzanych przez Legg Mason TFI SA, i nie jest prawnie wiążącym źródłem informacji o tych funduszach. Legg Mason TFI SA działa na podstawie decyzji z dn r. wydanej przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. 8

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ KONCENTRUJ SWOJĄ UWAGĘ NA TYM, CO NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE Legg Mason przedstawia unikatowy na polskim rynku produkt inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji

POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji POZNAJ SWÓJ FUNDUSZ Sukces wymaga koncentracji LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ KONCENTRUJ SWOJĄ UWAGĘ NA TYM, CO NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWE Legg Mason przedstawia unikalny na polskim rynku produkt inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/4A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko. ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne. Poradnik inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC inwestowania w fundusze inwestycyjne Poradnik inwestora Poradnik Inwestora Barbara Jawdosiuk Krzysztof Rożko ABC INWESTOWANIA w fundusze inwestycyjne Publikacja została

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012

WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 WYKAZ UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH I REGULAMIN LOKOWANIA ŚRODKÓW NR FKLS/2A/2012 Zatwierdzony przez Zarząd ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwałą nr 118/2012 z dnia 18 października

Bardziej szczegółowo

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r.

PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii- fiz październik 2013 r. PKO Globalnej Strategii fiz Fakty Fundusz inwestycyjny publiczny notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie W pierwszej ofercie publicznej,

Bardziej szczegółowo

Asset management Strategie inwestycyjne

Asset management Strategie inwestycyjne Asset management Strategie inwestycyjne Money Makers Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa T: +48 22 463 8888, F: +48 22 463 8889, E: biuro@moneymakers.pl, W: www.moneymakers.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych

Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych Skrót Prospektu Informacyjnego Arka BZ WBK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Arka BZ WBK Funduszy Akcji Zagranicznych z siedzibą w Poznaniu (Rzeczpospolita Polska). Fundusz może używać nazwy skróconej:

Bardziej szczegółowo

Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty CP Private Equity Tworzymy wartość CP Absolute Return Inwestujemy w wartość Subfundusze CP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Kwiecień 2015 CP FIZ innowacyjny produkt na niestabilne czasy Rynek akcji Wysokie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty

Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty Scenariusz pilotażowy dla prowadzącego spotkanie O finansach w bibliotece Spotkanie nr 2 Produkty bankowe: lokaty styczeń 2014 Cele: przypomnienie wiadomości o podstawowych produktach bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Skrót prospektu informacyjnego

Skrót prospektu informacyjnego Skrót prospektu informacyjnego BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit (BPH SFIO Total Profit) ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, Rzeczpospolita Polska organem Funduszu jest BPH

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013

Raport wyników zarządzania aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012. Data raportu: 02.07.2013 Raport wyników aktywami przez PKO TFI S.A. 01.01.2010-31.12.2012 Data raportu: 02.07.2013 Definicja Firmy 1. PKO TFI S.A. działa na podstawie zgody Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Sławomir Ignatiuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów

Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Inwestowanie poprzez fundusze inwestycyjne spis tematów Czym jest fundusz inwestycyjny? Plusy i minusy inwestowania w fundusze Zalety inwestowania w fundusze Bezpieczeństwo Ograniczenie ryzyka poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Stanowiący integralną część ogólnych warunków ubezpieczeń na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (grupa 3 działu I ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Prospekt Informacyjny

Prospekt Informacyjny Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa Ogólnodostępna strona internetowa Pekao OFE znajduje się pod adresem: www.pekaopte.pl Prospekt Informacyjny Pekao

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R.

WARSZAWA, 26 SIERPNIA 2013 R. PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. BIELAŃSKA 12, 00-085 WARSZAWA STRONA

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G

PPE/Regulamin UFK/05-2014/G PPE/Regulamin UFK/05-2014/G REGULAMIN UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH TYPU E OFEROWANYCH W RAMACH GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM PPE PRO Stanowiący integralną

Bardziej szczegółowo