Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres"

Transkrypt

1 Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres Warszawa, dnia 8 września 2017 roku

2 Zarząd Emitenta w związku z opublikowaniem w dniu 31 maja 2017 roku zatwierdzonego przez biegłego rewidenta odpowiednio jednostkowego sprawozdania finansowego Fachowcy.pl Ventures S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fachowcy.pl, przedstawia zakres dokonanej korekty raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2016 roku. Korekta raportu kwartalnego dotyczy korekty rocznych i kwartalnych wyników finansowych w sprawozdaniu jednostkowym Emitenta oraz sprawozdaniu skonsolidowanym za 2016 rok. W związku z wykryciem w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2016 rok błędów podstawowych, dotyczących 2015 roku jak również lat wcześniejszych, dla czytelnego obrazu przedstawione w niniejszym dokumencie dane porównawcze za 2015 rok, jak również za IV kwartał 2015 roku, zostały zaprezentowane w finalnej, prawidłowej wersji (po ujęciu stosownych korekt, jakie ujawniono w rocznym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok). Powód opublikowanej korekty Jak wspomniano we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego za 2016 rok, podczas procesu zamknięcia roku obrotowego 2016, Spółka Dominująca oraz spółki z Grupy Kapitałowej dokonały szczegółowego przeglądu wszystkich kont rozrachunkowych. Efektem analizy była identyfikacja nieprawidłowych sald należności jak i zobowiązań, które związane były z błędnym ujęciem w roku 2016 oraz latach poprzednich niektórych operacji gospodarczych w dwóch spółkach z Grupy Kapitałowej. W konsekwencji operacje błędnie ujęte a dotyczące roku 2016 odniesiono w ciężar wyniku finansowego bieżącego okresu, natomiast operacje dotyczące lat poprzednich ujęto na wyodrębnionym koncie błędów podstawowych z lat ubiegłych, które ostatecznie zamknęło się saldem w wysokości ( ,31) zł. Ponadto, w związku z historycznymi trudnościami w zakresie odzyskania od zewnętrznego biura rachunkowego kompletnej dokumentacji finansowo-księgowej w spółce Way2traffic Polska S.A., sprawozdanie skonsolidowane za lata ubiegłe zostało przygotowane na podstawie niekompletnych zapisów księgowych. W związku z tym, część wyłączeń dokonanych przy sporządzaniu sprawozdania skonsolidowanego była zaprezentowana w sposób nieprawidłowy, co poskutkowało błędnym zwiększeniem wartości niepodzielonego wyniku finansowego lat ubiegłych. Łączna wartość tak powstałego błędu w latach ubiegłych wyniosła ,84 zł. Wartość błędu podstawowego skumulowanego, dotycząca bilansu otwarcia na 2016 rok, zamknęła się na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego w łącznej kwocie ,15 zł. Należy przy tym zwrócić uwagę, iż wysokość i istotność korekty związana jest w głównej mierze z wartością kapitałów własnych (dla jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego). W celu wyeliminowania wystąpienia w przyszłości istotnych rozbieżności pomiędzy danymi publikowanymi przez Emitenta w raportach okresowych przed przeprowadzaniem badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, a sprawozdaniem finansowym zatwierdzonym przez biegłego rewidenta, wprowadzono szereg usprawnień w zakresie obiegu dokumentów i informacji w ramach struktury organizacyjnej Emitenta. Emitent wdrożył również procedury kontrolne mające na celu wykonanie uprzedniej i gruntownej analizy treści raportów okresowych przed ich publikacją. W ramach powyższych procedur raport okresowy przed jego publikacją akceptowany jest przez szereg komórek organizacyjnych funkcjonujących w ramach struktury Emitenta. 2/16

3 I.1 Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2016 roku opublikowane raportem kwartalnym nr 7/ Fachowcy.pl Ventures S.A Przychody netto ze sprzedaży , , , ,62 Amortyzacja , , , ,91 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,26 Zysk/strata brutto , , , ,72 Zysk/strata netto , , , , Fachowcy.pl Ventures S.A. Kapitał własny , ,51 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,59 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,87 I.2 Wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2016 roku korekta danych Fachowcy.pl Ventures S.A Przychody netto ze sprzedaży , , , ,02 Amortyzacja , , , ,91 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,25 Zysk/strata brutto , , , ,50 Zysk/strata netto , , , ,50 Fachowcy.pl Ventures S.A. Kapitał własny , ,97 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,45 Zobowiązania długoterminowe 0, ,10 Zobowiązania krótkoterminowe , ,58 3/16

4 II.1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za IV kwartał 2016 roku opublikowane raportem kwartalnym nr 7/ Grupa Fachowcy.pl Ventures Przychody netto ze sprzedaży , , , ,76 Amortyzacja , , , ,14 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,80 Zysk/strata brutto , , , ,11 Zysk/strata netto , , , ,20 Grupa Fachowcy.pl Ventures Kapitał własny , ,22 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,98 Zobowiązania długoterminowe ,60 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,19 II.2 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za IV kwartał 2016 roku - korekta danych Fachowcy.pl Ventures S.A Przychody netto ze sprzedaży , , , ,16 Amortyzacja , , , ,75 Zysk/strata na działalności operacyjnej , , , ,36 Zysk/strata brutto , , , ,80 Zysk/strata netto , , , ,96 Fachowcy.pl Ventures S.A. Kapitał własny ( ,10) ,15 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe , ,14 Zobowiązania długoterminowe , ,10 Zobowiązania krótkoterminowe , ,58 4/16

5 Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Fachowcy.pl Ventures S.A za IV kwartał 2016 roku - dane opublikowane raportem kwartalnym nr 7/ Jednostkowy bilans Pozycja Aktywa (*) A. Aktywa trwałe , ,48 I. Wartości niematerialne i prawne , ,31 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,92 Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,25 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B. Aktywa obrotowe , ,02 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,59 Inwestycje krótkoterminowe , ,18 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,25 Aktywa razem , ,50 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny , ,51 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,20 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,88 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,57 V Zysk (strata) netto , ,00 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,99 I. Rezerwy na zobowiązania 4 019, ,12 II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,87 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Pasywa razem , ,50 5/16

6 Pozycja 2. Jednostkowy rachunek zysków i strat Narastająco od do (*) Narastająco od do do do A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,62 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,62 II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszt wytw. produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,27 I. Amortyzacja , , , ,91 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,23 Usługi obce , , , ,30 IV. Podatki i opłaty , , ,47 78,68 V. Wynagrodzenia , , , ,84 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,34 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,97 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,65 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,34 I. Zysk ze zbycia niefin. aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje , , ,00 0,00 Inne przychody operacyjne , , , ,34 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,95 I. Strata ze zbycia niefin. aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty operacyjne , , , ,95 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,26 G. Przychody finansowe , , , ,00 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki , , , ,00 Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,23 0,00 0,00 0,00 V. Inne 1 943,89 0,00 0,00 0,00 H. Koszty finansowe , , , ,46 I. Odsetki , , , ,00 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,46 I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,72 J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 K. Zysk (strata) brutto , , , ,72 L. Podatek dochodowy ,68 0, ,68 0,00 M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk ( strata ) netto , , , ,72 6/16

7 3. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Lp. Wyszczególnienie (*) do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk / Strata netto , , , ,72 II. Korekty razem , , , ,10 z działalności operacyjnej (I+/-II) , , , ,82 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 129,32 0,00 129,32 0,00 II. Wydatki , , , ,55 z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,55 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , ,95 II. Wydatki , , , ,20 z działalności finansowej (I-II) , , , ,15 D. razem (A.III +/- B. III +/- C.III) , , , ,22 E. F. G. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , , , ,22 Środki pieniężne na początek okresu 2 586, , , ,49 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , , , ,27 4. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym Zestawienie zmian w kapitale własnym I. Ia. II (*) Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , ,31 Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów , ,31 Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , ,51 Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , ,51 7/16

8 Jednostkowe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Fachowcy.pl Ventures S.A za IV kwartał 2016 korekta danych 5. Jednostkowy bilans Pozycja Aktywa A. Aktywa trwałe , ,48 I. Wartości niematerialne i prawne , ,31 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,92 Należności długoterminowe 0 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,25 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 B. Aktywa obrotowe , ,29 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,45 Inwestycje krótkoterminowe , ,59 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,25 C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0 0 D. Akcje własne 0 0 Aktywa razem , ,77 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny , ,97 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,20 II. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,88 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,33 VI. Zysk (strata) netto , ,78 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,80 I. Rezerwy na zobowiązania 4 019, ,12 II. Zobowiązania długoterminowe ,10 Zobowiązania krótkoterminowe , ,58 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0 0,00 Pasywa razem , ,77 8/16

9 Pozycja 6. Jednostkowy rachunek zysków i strat Narastająco od do Narastająco od do do do A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: , , , ,02 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,02 II. Zmiana stanu produktów 0 0,00 0,00 0,00 Koszt wytw. produktów na własne potrzeby 0 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody ze sprzedaży towarów i mater. 0 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,80 I. Amortyzacja , , , ,91 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,41 Usługi obce , , , ,59 IV. Podatki i opłaty , , , ,68 V. Wynagrodzenia , , , ,63 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,34 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,24 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,78 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,25 I. Zysk ze zbycia niefin. aktywów trwałych 0 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje , , ,00 0,00 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 IV. Inne przychody operacyjne , , , ,25 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,22 I. Strata ze zbycia niefin. aktywów trwałych 0 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0,00 0,00 0,00 Inne koszty operacyjne , , , ,22 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,25 G. Przychody finansowe , , , ,52 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki , , , ,52 Zysk ze zbycia inwestycji 0 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji ,23 0,00 0,00 0,00 V. Inne 1 943,89 0,00 0,00 0,00 H. Koszty finansowe , , , ,27 I. Odsetki , , , ,83 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0,00 0,00 0,00 Aktualizacja wartości inwestycji 0 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,44 I. Zysk (strata) brutto , , , ,50 J. Podatek dochodowy ,68 0, ,68 0,00 K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0,00 0,00 0,00 L. Zysk ( strata ) netto , , , ,50 9/16

10 7. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Lp. Wyszczególnienie do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk / Strata netto , , , ,50 II. Korekty razem , , , ,86 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , , , ,36 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 129,32 0,00 129,32 0,00 II. Wydatki , , , ,13 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,13 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , ,51 II. Wydatki , , , ,11 Przepływy pieniężne netto z działalności , , , ,40 finansowej (I-II) Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/ , , , ,83 D. B. III +/- C.III) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , , , ,83 Środki pieniężne na F. początek okresu 2 586, , , ,49 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ , , , ,66 G. D) 8. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale zakładowym Zestawienie zmian w kapitale własnym I. Ia. II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , , , , ,97 10/16

11 IV. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 r. dane opublikowane raportem kwartalnym nr 7/ Skonsolidowany bilans Pozycja Aktywa (*) A. Aktywa trwałe , ,00 I. Wartości niematerialne i prawne , ,38 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,84 Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,35 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 VI. Wartość firmy jednostek podporządkowanych , ,43 B. Aktywa obrotowe , ,92 I. Zapasy 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,98 Inwestycje krótkoterminowe , ,11 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,83 Aktywa razem , ,92 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny , ,22 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,20 II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00 Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 IV. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,88 V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,68 V Zysk (strata) netto , ,19 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 B. Kapitał mniejszości , ,48 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,22 I. Rezerwy na zobowiązania 4 019, ,03 II. Zobowiązania długoterminowe ,60 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe , ,19 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 Pasywa razem , ,92 11/16

12 Pozycja 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat (*) do do A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: , , , ,76 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,76 II. Zmiana stanu produktów 0,00 0,00 0,00 0,00 Koszt wytw. produktów na własne potrzeby 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,08 I. Amortyzacja , , , ,14 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,32 Usługi obce , , , ,44 IV. Podatki i opłaty , , ,47 639,04 V. Wynagrodzenia , , , ,03 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,64 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,47 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,32 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,16 I. Zysk ze zbycia niefin. aktywów trwałych ,52 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje , , ,00 0,00 Inne przychody operacyjne , , , ,16 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,64 I. Strata ze zbycia niefin. aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00 0,00 Inne koszty operacyjne , , , ,64 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,80 G. Przychody finansowe , , , ,30 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki , , , ,30 Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 V. Inne 1 943,89 0,00 0,00 0,00 H. Koszty finansowe , , , ,46 I. Odsetki , , , ,51 II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,95 I. Zysk/ (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,96 K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 0,00 0,00 L. Odpis wartości firmy , , , ,15 M. Odpis ujemnej wartości firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych (metoda praw własności) 0,00 0,00 0,00 0,00 O. Zysk (strata) brutto , , , ,11 P. Podatek dochodowy , , , ,00 Q. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku 0,00 0,00 0,00 0,00 R. Zyski(straty) mniejszości , , , ,91 S. Zysk (strata) netto , , , ,20 12/16

13 3. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Lp. Wyszczególnienie (*) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Narastająco od do do do I. Zysk / Strata netto , , , ,20 II. Korekty razem , , , ,82 z działalności operacyjnej (I+/- II) , , , ,02 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , , ,50 0,00 II. Wydatki , , , ,50 z działalności inwestycyjnej (I- II) , , , ,50 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , ,25 II. Wydatki , , , ,15 D. E. F. G. z działalności finansowej (I-II) , , , ,40 razem (A.III +/- B. III +/- C.III) , , , ,12 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych , , , ,12 Środki pieniężne na początek okresu , , , ,45 Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D) , , , ,33 4. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym (*) I. Ia. II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów Kapitał (fundusz) zakładowy na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , , , , ,22 13/16

14 IV. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 r. korekta danych 5. Skonsolidowany bilans Pozycja Aktywa A. Aktywa trwałe , ,69 I. Wartości niematerialne i prawne , ,77 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,84 Należności długoterminowe 0 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,65 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,00 VI. Wartość firmy jednostek podporządkowanych , ,43 B. Aktywa obrotowe , ,24 I. Zapasy 0 0,00 II. Należności krótkoterminowe , ,14 Inwestycje krótkoterminowe , ,85 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe , ,25 C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 D. Akcje własne 0,00 0,00 Aktywa razem , ,93 Pasywa A. Kapitał (fundusz) własny , ,15 I. Kapitał (fundusz) podstawowy , ,20 II. Kapitał (fundusz) zapasowy , ,88 Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,98 VI. Zysk (strata) netto , ,95 VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0,00 B. Kapitał mniejszości , ,55 C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania , ,23 I. Rezerwy na zobowiązania 4 019, ,55 II. Zobowiązania długoterminowe , ,10 Zobowiązania krótkoterminowe , ,58 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,00 Pasywa razem , ,93 14/16

15 Pozycja 6. Skonsolidowany rachunek zysków i strat do do A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi: , , , ,16 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,16 II. Zmiana stanu produktów 0 0,00 0,00 0,00 Koszt wytw. produktów na własne potrzeby 0 0,00 0,00 0,00 IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0,00 0,00 0,00 B. Koszty działalności operacyjnej , , , ,35 I. Amortyzacja , , , ,75 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,50 Usługi obce , , , ,32 IV. Podatki i opłaty , , , ,04 V. Wynagrodzenia , , , ,09 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,91 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,74 V Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0,00 0,00 0,00 C. Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,19 D. Pozostałe przychody operacyjne , , , ,99 I. Zysk ze zbycia niefin. aktywów trwałych ,52 0,00 0,00 0,00 II. Dotacje , , , ,00 Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 IV. Inne przychody operacyjne , , , ,99 E. Pozostałe koszty operacyjne , , , ,44 I. Strata ze zbycia niefin. aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,48 0, ,48 Inne koszty operacyjne , , , ,96 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej , , , ,36 G. Przychody finansowe , , , ,26 I. Dywidendy i udziały w zyskach 0 0,00 0,00 0,00 II. Odsetki , , , ,26 Zysk ze zbycia inwestycji 0 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0,00 0,00 0,00 V. Inne 1 943,89 0,00 0,00 0,00 H. Koszty finansowe , , , ,27 I. Odsetki , , , ,65 II. Strata ze zbycia inwestycji ,00 0, ,00 Aktualizacja wartości inwestycji 0 0,00 0,00 0,00 IV. Inne , , , ,62 I. Zysk/ (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych 0 0,00 0,00 0,00 J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej , , , ,65 K. Odpis wartości firmy , , , ,15 L. Odpis ujemnej wartości firmy 0 0,00 0,00 0,00 M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych (metoda praw własności) 0 0,00 0,00 0,00 N. Zysk (strata) brutto , , , ,80 O. Podatek dochodowy , , , ,00 P. Pozostałe obowiązkowe obciążenia wyniku 0 0,00 0,00 0,00 Q. Zyski(straty) mniejszości , , , ,84 R. Zysk (strata) netto , , , ,96 15/16

16 7. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Lp. Wyszczególnienie do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk / Strata netto , , , ,96 II. Korekty razem , , , ,77 z działalności operacyjnej (I+/-II) , , , ,73 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy , , , ,53 II. Wydatki , , , ,83 z działalności inwestycyjnej (I-II) , , , ,36 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy , , , ,23 II. Wydatki , , , ,87 z działalności finansowej , , , ,36 (I-II) D. razem (A.III +/- B. III +/- C.III) , , , ,73 E. F. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych Środki pieniężne na początek okresu , , , , , , , ,45 Środki pieniężne na , , , ,72 G. koniec okresu (F+/-D) 8. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Zestawienie zmian w kapitale własnym I. Ia. II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , , , , , ,15 16/16

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres

Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres Wykaz zmian do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego Fachowcy.pl Ventures S.A. za okres 01.10.2015 - Warszawa, dnia 13 lutego 2017 roku Zarząd Emitenta w związku z opublikowaniem

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu Aktywa

1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu Aktywa 1. Wybrane jednostkowe informacje finansowe 1.1. Wybrane pozycje jednostkowego bilansu 1.1.1 Aktywa 2018-03-31 2017-03-31 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 32 155 288,65 1 811 421,75 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A.

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. Grodzisk Mazowiecki, dnia 11 sierpnia 2016 r. Z uwagi na duży zakres zmian w treści

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A.

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ PRIME MINERALS S.A. Grodzisk Mazowiecki, dnia 8 czerwca 2016 r. Z uwagi na duży zakres zmian w treści

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za I kwartał 2009 roku według

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2014 AKTYWA 31.03.2015 31.03.2014 I. Aktywa trwałe 32 579 151,10 27 651 258,50 1. Wartości niematerialne i prawne 2 022 755,21 2 315 133,76 2. Rzeczowe aktywa trwałe 15 913 980,14 14 253 611,32 3. Należności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2019 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2019 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2019 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r.

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I półrocze 2016r. BILANS AKTYWA 30.06.2016 31.12.2015 30.06.2015 I. Aktywa trwałe 69 505 059,62 65 868 098,99 37 268 224,37 1. Wartości niematerialne i prawne 1 456 252,28 1 682 853,50 1 909 454,60 2. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2016 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014

Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2014 BILANS AKTYWA 30.09.2014 30.09.2013 I. Aktywa trwałe 31 625 458,65 32 116 270,36 26 908 797,03 22 615 986,23 1. Wartości niematerialne i prawne 2 150 519,62 2 294 197,82 2 271 592,96 2 121 396,51 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy Bilans - Aktywa Bilans - Aktywa Treść A. Aktywa trwałe 3 539 629,82 8 343 082,07 Wartości niematerialne i prawne 94 05,23 V.. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2018 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2018 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2018 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco od do

3 kwartały narastająco od do narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. zł narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 narastająco od 2005-01-01 do 2005-09-30 w tys. EUR narastająco od 2004-01-01 do 2004-09-30 WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2015 r. Wrocław, 15 maja 2015 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY...2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za I kwartał 2015 roku według MSR/MSSF SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 0.0.206 R. DO DNIA 3.2.206 R. BILANS sporządzony na dzień: 3.2.206 r. AKTYWA A. I. II. III. IV. V. B. I. II. 2 III. Aktywa

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Strona1 Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2014 r. Wrocław, 13 lutego 2015 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do

3 kwartały narastająco / 2009 okres od do WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku zawierający: skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2017 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 14 lutego 2018 r. Raport GRUPA HRC S.A. za IV kwartał roku 2017 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Bardziej szczegółowo

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie

Arrinera S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od do SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie SKONSOLIDOWANY BILANS - AKTYWA Wyszczególnienie na dzień na dzień 31.12.2017 31.12.2016 A. AKTYWA TRWAŁE 4 015 520,32 6 748 449,13 I. Wartości niematerialne i prawne 702 775,62 1 067 410,15 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2016 BILANS 2016-06-30 2015-12-31 2015-06-30 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 006 17 951 18 281 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 110 129 114 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2014 r. Wrocław, 14 listopada 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA 5.1. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Lp. Wyszczególnienie 31.12.2016 AKTYWA A. AKTYWA TRWAŁE 31 440 18 678 18 745 I Wartości niematerialne, w tym:

Bardziej szczegółowo

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r.

III kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r. III kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA III KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. zł. stycznia 2006 r. do 2006 r. stycznia 2007 r. do 2007 r. w tys. EUR stycznia

Bardziej szczegółowo

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r.

IV kwartały 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV kwartały 2006 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE stycznia 2007 do dnia 31 grudnia 2007 w tys. zł. IV kwartały 2006 stycznia 2006 do dnia 31 grudnia 2006 stycznia 2007 do dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r.

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie Stan na r. Stan na r. Sprawozdanie finansowe za rok 2015 BILANS AKTYWA Lp. Wyszczególnienie Stan na 31.12.2015r. Stan na 01.01.2015r. A. Aktywa trwałe 31 050 660,37 32 246 242,25 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku

Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku Grupa Kapitałowa MCI Management Sp. z o.o. Raport półroczny za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku zawierający: skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU

SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD DO ROKU SAF S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 30.06.2017 ROKU Bilans Aktywa 30.06.2017r. 30.06.2016r. A AKTYWA TRWAŁE 3 957 020,56 4 058 700,56 I Wartości niematerialne i prawne 28 729,27 14

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE od 2004-01-01 do 2004-03- 31 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 424 447 339 816 105 707 70 885 II. Zysk (strata) z działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A.

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A. RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY ZA II KWARTAŁ ROKU 2016 GRUPA HRC S.A. Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Raport GRUPA HRC S.A. za II kwartał roku 2016 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016

Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016 Raport okresowy z działalności emitenta II kwartał 2016 Kraków, 11 sierpnia 2016 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014

DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 DANE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2014 BILANS 2014-06-30 2013-12-31 30.06.2013 A k t y w a I. Aktywa trwałe 18 342 18 881 19 807 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 125 139 90 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

2015 obejmujący okres od do

2015 obejmujący okres od do KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017

Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017 Raport okresowy z działalności emitenta I kwartał 2017 Kraków, 15 maj 2017 EDISON S.A. ul. Dobrego Pasterza 122A Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie NIP 676-15-98-008 31-416 Kraków XI Wydział

Bardziej szczegółowo

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q

DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2011 SA-Q BILANS 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31 A k t y w a I. Aktywa trwałe 16 379 16 399 9 260 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 10 2 - wartość firmy 2. Rzeczowe

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.

Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r. EKO EXPORT S.A. tel.: +48 33 81 96 288 ul. Strażacka 81 fax: +48 33 81 96 287 PL 43-382 Bielsko-Biała email: info@ekoexport.pl NIP: PL 5471865541 www.ekoexport.pl REGON: 072266443 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Strona1 Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2015 r. Wrocław, 14 sierpnia 2015 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2012 kwartał / rok (zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz.

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 BILANS ( w tys. zł ) 30.09.2005r. 30.06.2005r. 31.12.2004r. 30.09.2004r. I. AKTYWA TRWAŁE 638 374 638 828 654 851 648 465 1. Wartości niematerialne i prawne 6 837 7 075 8 144 8 662 - wartość firmy - -

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU

RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU www.xsystem.pl RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. w upadłości II KWARTAŁ 2018 ROKU Szanowni Państwo, W imieniu Spółki XSYSTEM S.A. w upadłości przedstawiam raport za drugi kwartał 2018 roku, obejmujący wyniki

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o.

Zapraszam do zapoznania się z treścią raportu za I kwartał 2014 roku XSystem S.A., jak również spółki zależnej XSystem Dystrybucja Sp. z o.o. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ I 2014 Szanowni Państwo, Minął I kwartał roku finansowego 2014, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku Raport sporządzony zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A.

Szanowni Państwo, Z poważaniem, Adrian Weremiuk Prezes Zarządu XSystem S.A. RAPORT OKRESOWY XSYSTEM S.A. KWARTAŁ II 2014 Szanowni Państwo, Minął II kwartał roku finansowego 2014, który był dla Spółki okresem wdrażania wcześniej przyjętej strategii. Zgodnie z kalendarium opublikowanym

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE

SA-Q WYBRANE DANE FINANSOWE SA-Q 3 2016 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) 3 kwartał(y) WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco / narastająco / 2016 narastająco / 2015 narastająco / 2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 30 WRZEŚNIA 2013 R. CHOJNICE, DNIA 8 LISTOPADA 2013 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 30 WRZEŚNIA 2013 R. CHOJNICE, DNIA 8 LISTOPADA 2013 R. SEKO S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 30 WRZEŚNIA 2013 R. CHOJNICE, DNIA 8 LISTOPADA 2013 R. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2013

Raport półroczny SA-P 2013 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU

RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU RAPORT KWARTALNY EXCELLENCE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU, ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2017 ROKU Stryków, dnia 15 maja 2017 roku Raport kwartalny Excellence S.A. za I kwartał 2017 roku Strona 1 1) Kwartalne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2012 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2017 roku ul. Bociania 47 REGON: 141031623 02807 Warszawa NIP: 9512223624 Tel. +48 22 382 30 16 Fax +48 22 644 01 96 Email: info@euroinvestment.pl Kapitał zakładowy:2.500.000,00

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo