Wsparcie agroturystyki w ramach instrumentów w wdra anych anych przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie agroturystyki w ramach instrumentów w wdra anych anych przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa"

Transkrypt

1 Wsparcie agroturystyki w ramach instrumentów w wdra anych anych przez Agencj Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Perspektywy rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce Kielce, kwietnia

2 ARiMR wspiera rozwój agroturystyki, oraz us ug jej towarzysz cych w ramach nast puj cych instrumentów pomocy: Pomoc krajowa (od 1995 do 30 kwietnia 2007 roku) dop aty do oprocentowania kredytów linia IP/05: 89,9 mln warto udzielonych kredytów; 1457 projektów Program SAPARD (lata ): 103,8 mln z warto udzielonej pomocy; 1748 projektów Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich : 62,5 mln warto pomocy udzielonej; 1017 projektów cznie: PK, SAPARD i SPO: 4222 projekty Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

3 Pomoc krajowa linia IP/ ogó em Liczba udzielonych kredytów Kwota udzielonych kredytów (mln z ) rednia kwota udzielonego kredytu (tys. z ) 42,2 45,5 2,2 89,9 57,4 65,0 97,1 Od dnia przyst pienia do Unii Europejskiej do 30 kwietnia 2007 r. dzi ki wsparciu finansowemu udzielonemu w ramach pomocy krajowej utworzono 1434 kwatery agroturystyczne. 3

4 Program SAPARD Dzia anie anie 4 Ró nicowanie dzia alno alno ci gospodarczej na obszarach wiejskich Rodzaj przedsi wzi w ramach Schematu Liczba zrealizowanych projektów czna kwota Udzielonej pomocy (mln z ) Po czony dost pny limit finansowy (stan na r.) wynosi 438,4 mln z. Schemat 4.1 Tworzenie róde dodatkowego dochodu w gospodarstwach rolnych us ugi turystyczne, w tym agroturystyka Schemat 4.2 Tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich us ugi turystyczne Schemat 4.3 Publiczna infrastruktura turystyczna na obszarach wiejskich budowa lub remont oraz modernizacja elementów publicznej infrastruktury turystycznej organizacja i tworzenie komunikacji lokalnej na potrzeby ruchu turystycznego tworzenie systemów informacji turystycznej w gminach lub zwi zkach mi dzygminnych oraz proporcja walorów gmin w celu zwi kszenia ich atrakcyjno ci turystycznej , , ,8 4

5 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój j obszarów w wiejskich Dzia anie 2.4 Ró nicowanie dzia alno ci rolniczej i zbli onej do rolnictwa w celu zapewnienia ró norodno ci dzia a lub alternatywnych róde dochodów Limit rodków dla ca ego Dzia ania 2.4 na lata wynosi 305,5 mln z. Nabór wniosków od r. do r. O pomoc mog y ubiega si osoby fizyczne, rolnicy i domownicy oraz osoby prawne zajmuj ce si prowadzeniem dzia alno ci rolniczej. Do ko ca 2008 roku w ramach Dzia ania 2.4 w zakresie przedsi wzi zwi zanych z agroturystyk i us ugami zwi zanymi z turystyk i wypoczynkiem zrealizowano 1017 Projektów (781 agroturystyka, 236 turystyka i wypoczynek) (w tym 770 w gosp. do 4 ESU i 247 w gosp. powy ej 4 ESU) na które ARiMR wyp aci a 62,5 mln z (20,5% limitu dla dzia ania). 5

6 Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój j obszarów w wiejskich Efekty rzeczowe zachowano 634 istniej cych miejsc pracy utworzono 296 nowych miejsc pracy zachowano 2553 miejsc noclegowych utworzono 5482 nowych miejsc noclegowych. 6

7 Program Rozwoju Obszarów w Wiejskich O 3 (spo eczna) Jako ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej Dzia anie 311 Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej Bud et - 345,6 mln euro 1 nabór wniosków: nabór wniosków: trwa od Dzia anie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw Bud et 1 023,6 mln euro 1 nabór wniosków: planowany w okresie

8 PROW Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej Forma i wysoko pomocy Zwrot cz ci kosztów kwalifikowalnych operacji (maksymalnie 50%), 100 tys. z na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu. 8

9 PROW Ró nicowanie w kierunku dzia alno ci nierolniczej Beneficjent: Osoba fizyczna, tj. rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo ecznym rolników lub ma onek tego rolnika, który: jest obywatelem pa stwa cz onkowskiego UE, jest pe noletni i nie uko czy 60 roku ycia. 9

10 PROW Ró nicowanie w kierunku dzia alno alno ci nierolniczej KATEGORIA G ÓWNA: G Us ugi turystyczne oraz zwi zane zane ze sportem, rekreacj i wypoczynkiem ,75 16, ,00 liczba z o onych wniosków ,98 7,33 6,90 5,56 4,13 3,43 4,80 4,25 4,06 4,15 2,83 3,49 2,08 2,17 1, Dolno l skie Kujawsko-Pomorskie Lubelskie Lubuskie ódzkie Ma opolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie l skie wi tokrzyskie Warmi sko- Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie 8,00 4,00 0,00 wniosk. pomoc w mln z liczba z o onych wniosków kwota wnioskowanej pomocy w mln z 10

11 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw Forma i wysoko pomocy: Zwrot cz ci kosztów kwalifikowalnych operacji (maksymalnie 50%), od 100 do 300 tys. z na jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu, w zale no ci od liczby utworzonych w wyniku operacji miejsc pracy w przeliczeniu na pe ne etaty. 11

12 PROW Tworzenie i rozwój mikroprzedsi biorstw Beneficjent: Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadaj ce osobowo ci prawnej, które prowadz (podejmuj ) dzia alno jako mikroprzedsi biorstwo zatrudniaj ce do 9 osób i maj ce roczny obrót nieprzekraczaj cy równowarto ci w z otych 2 mln. euro. 12

13 Badanie wsparcia agroturystyki w ramach instrumentów pomocowych realizowanych przez ARiMR Typ badania badanie ankietowe Termin realizacji badania I po owa 2008 Badana populacja: 30 % beneficjentów Schematu 4.1 Programu SAPARD 30 % beneficjentów Schematu 4.2 Programu SAPARD 30 % beneficjentów Dzia ania 2.4 SPO Restrukturyzacja Przy uwzgl dnieniu kryterium regionalnego rozes ano cznie ankiety W wyniku przeprowadzonego badania otrzymano 294 wype nione ankiety (53,2% wys anych), co stanowi 16% beneficjentów ww. instrumentów wsparcia. 13

14 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ilo odes anych ankiet wg województw wielkopolskie zachodniopomorskie ilo odes anych ankiet kuj. - pom. lubelskie lubuskie ódzkie ma opolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie l skie wi tokrzyskie warm. - maz. dolno l skie

15 Charakterystyka respondentów Wiek respondentów P e respondentów powy ej 60 lat 5% do 30 lat 6% lat 22% kobiety 45% m czy ni 55% lat 27% lat 40% Wielko gospodarstwa Rok rozpocz cia dzia alno ci agroturystycznej powy ej 10 ha 36% poni ej 1 ha 3% 1-2,9 ha 23% % % od % 5-9,9 ha 21% 3-4,9 ha 17% 15

16 Charakterystyka inwestycji tys. 34% Ca kowita warto inwestycji ulepszenie dzia alno ci agroturyst 42% Cel zrealizowanej inwestycji rozpocz cie dzia alno ci agroturys. do 50 tys. 20% powy ej 500 tys. 3% tys. 16% tys. 27% 54% Struktura warto ci wyp aconych rodków w ramach realizowanej inwestycji do 50 tys. 65% powy ej 210 tys tys. 3% 3% tys. 10% tys. 19% 16

17 Na co przeznaczono otrzymane rodki pomocowe? 0% 20% 40% 60% 80% 100% adaptacja budynku mieszkalnego 83% remont budynku mieszkalnego 45% zagospodarowanie terenu wokó domu -zakup sprz tu turystyczno rekreacyjnego 32% 32% wyposa enie sypialni 0% 20% 40% 60% 80% 100% 62% zakup zwierz t 16% wyposa enie azienek 60% zakup sprz tu komputerowego/oprogramowania 14% wyposa enie kuchni 34% adaptacja budynków niemieszkalnych 14% inne pomieszczenia wspólne 30% inne 12% budowa nowego budynku mieszkalnego 9% zakup rodka transportu 3% 17

18 Na co przeznaczono otrzymane rodki pomocowe? 0% 20% 40% 60% 80% 100% adaptacja budynku mieszkalnego 83% remont budynku mieszkalnego 45% zagospodarowanie terenu wokó domu -zakup sprz tu turystyczno rekreacyjnego zakup zwierz t zakup sprz tu komputerowego/oprogramowania adaptacja budynków niemieszkalnych inne budowa nowego budynku mieszkalnego 16% 14% 14% 12% 9% 32% 32% Budowa kompleksu turystycznorekreacyjnego 9% Budowa domu jednorodzinnego / letniskowego/ pomieszcze gospodarskich 32% Budowa wietlicy 9% Budowa wypo yczalni sprz tu sportowego 5% Budowa altany/ ogrodu zimowego 9% Budowa stajni 18% Budowa restauracji/ pomieszcze gastronomicz. 18% zakup rodka transportu 3% 18

19 Na co przeznaczono otrzymane rodki pomocowe? 0% 20% 40% 60% 80% 100% adaptacja budynku mieszkalnego 83% remont budynku mieszkalnego 45% zagospodarowanie terenu wokó domu -zakup sprz tu turystyczno rekreacyjnego zakup zwierz t zakup sprz tu komputerowego/oprogramowania 16% 14% 32% 32% Adaptacja na wypo yczalni sprz tu sportowego 3% Remont budynku 10% Adpatacja na gara 3% Adaptacja budynku gospodarczego na cele agroturystyczne 35% adaptacja budynków niemieszkalnych inne budowa nowego budynku mieszkalnego zakup rodka transportu 14% 12% 9% 3% Adaptacja na potrzeby mieszkalne (dobudowa, rozbudowa) 38% Adaptacja na stajni 13% 19

20 Pozosta e us ugi Jazda konna, obozy je dzieckie, bryczki, saniekuligi 29% Rodzaj oferowanych us ug ug pozosta e 38% tylko us ugi nocleg. i gastron. 62% Sp ywy kajakowe, wycieczki odzi, eglarstwo, w dkowanie, nurkowanie Wycieczki krajoznawcze /rowerowe, samochodowe, piesze/ 19% 17% Organizacja imprez 11% Wypo yczalnie sprz tu sportowego 7% Organizacja szkole 7% Organizacja zaj sportowych 5% Polowania, zawody strzeleckie 2% Programy zdrowotne np. SPA 2% Wynajem pól namiotowych, sal konferencyjnych 1% 20

21 Sezonowo dzia alno alno ci agroturystycznej respondentów 44% 33% 67% Zachodniopomorskie 56% Pomorskie 67% 41% 59% Warmi sko-mazurskie 28% 72% Podlaskie 27% - tylko sezon letni 73% - dzia alno ca oroczna 33% Kujawsko-Pomorskie 30% 20% 25% 70% 75% 80% Mazowieckie Wielkopolskie 43% Lubuskie 57% ódzkie Dolno l skie 8% 92% Opolskie 7% 100% l skie 93% 24% wi tokrzyskie 77% 25% 17% 83% Lubelskie 26% 74% dzia alno w okresie letnim dzia alno ca oroczna 75% Ma opolskie Podkarpackie 21

22 Liczba miejsc noclegowych ( ó ek dla go ci) w gospodarstwie agroturystycznym 1-9 miejsc 44,6% ponad 40 miejsc 4,5% miejsc 9,7% miejsc 41,2% rednia liczba miejsc noclegowych ( ó ek dla go ci) w badanych gospodarstwach 12,8 miejsca 22

23 Zainteresowanie noclegami w gospodarstwach agroturystycznych rednia liczba osobodni w gospodarstwie: 2006 r.: 455,0 (na 1 miejsce noclegowe przypada 34,5 osobodni) 2007 r.: 602,8 (na 1 miejsce noclegowe przypada 46,0 osobodni) 5000,0 rednia liczba osobodni ,8 4000,0 3661,7 3000,0 2000,0 1000,0 161,6 258,6 399,3 514,8 629,5 898,3 0,0 1-9 miejsc miejsc miejsc ponad 40 miejsc liczba miejsc noclegowych w gospodarstwie 23

24 maj dominuj cy udzia w dochodach gospodarstwa domowego Dochody z dzia alno ci agroturystycznej s bez znaczenia 6% stanowi jedyne ród o utrzymania 4% 12% stanowi wa ny udzia w dochodach gosp odarstwa domowego 78% 24

25 20% 80% Zachodniopomorskie 50% 50% Lubuskie Dolno l skie 45% 55% 06% Pomorskie 24% 76% 84% 67% 100% 67% 33% Kujawsko-Pom orskie Wielkopolskie Opolskie Czy planowane sa inwestycje w dzia alno agroturystyczn Dla kraju cznie: 28% nie planuje; 72% planuje 57% 43% ódzkie 65% 35% Warm i sko-mazurskie l skie 27% 16% 73% Mazowieckie 23% 84% 100% 77% 25% wi tokrzyskie Ma opolskie 75% Podlaskie 54% 46% Czy planowane s s inwestycje w dzia alno alno agroturystyczn? 67% 33% Lubelskie Podkarpackie Kraj: 28% - nie planuje dalszych inwestycji 72% - planuje dalsze inwestycje TAK NIE 25

26 Planowane kolejne inwestycje w dzia alno alno agroturystyczn Zakup rodka transportu 4% Remont budynku mieszkalnego/ niemieszkalnego 7% Zakup sprz tu turystycznorekreacyjnego 11% Zakup sprz tu komputerowego/ oprogramowania Zakup zwierz t 3% 1% Budowa budynku mieszkalnego, budowa infrastruktury 32% Zagospodarowanie terenu 16% Adaptacja budynku mieszkalnego na cele agroturystyczne 26% 26

27 Przynale no no do organizacji zrzeszaj cej gospodarstwa agroturystyczne 56% 41% 53% 44% Pomorskie 59% Warmi sko-mazurskie 41% 47% Zachodniopomorsk ie 56% 59% Podlaskie Kraj: 47% - nale y 53% - nie nale y 50% 52% 50% Lubusk ie 48% Wielkopolskie Dolno l skie 33% 67% 33% 44% Kujawsko-Pomorskie Opolsk ie 14% ódzkie l skie 31% Mazowieck ie 63% 38% 86% 57% 43% wi tokrzyskie 67% 59% 69% 41% 50% 50% Lubelsk ie 44% 56% Podk arpack ie Ma opolskie w a ciciel gospodarstw a nale y do organizacji zrzeszaj cej gosp. agroturyst. w a ciciel gospodarstw a nie nale y do organizacji zrzeszajacej gosp. agroturyst. 27

28 Dlaczego w a ciciel w gospodarstwa nie nale y y do organizacji zrzeszaj cej gospodarstwa agroturystyczne? nie ma takiej potrzeby 15% zbyt wysokie koszty uczestnictwa 23% brak takich organizacji w regionie 27% brak informacji o takich organizacjach 35% 28

29 Jakie dzia ania ania ze strony instytucji rz dowych i / lub pozarz dowych przyczyni yby yby si, Pana(i) ) zdaniem, do rozwoju dzia alno alno ci agroturystycznej i poprawy kondycji Pana(i) gospodarstwa w zakresie dzia alno alno ci agroturystycznej? promocja regionu i agroturystyki 24% poprawa infrastruktury na wsi 16% uproszczenie procedur pozyskiwania rodków finansowych 16% fachowe doradztwo i szkolenia ( atwy dost p do informacji nt rodków UE) 10% programy dofinansowuj ce dzia alno agroturystyczn 7% tanie kredyty 6% dzia ania prawne wspieraj ce rozwój agroturystyki, np. przywileje podatkowe, zniesienie ogranicze dotycz cych sprzeda y ywno ci w asnej produkcji 5% lepsza wspó praca z samorz dami 4% uproszczenie przepisów dotycz cych uruchomienia dzia alno ci agroturystycznej; 4% zwi kszenie wysoko ci kwot wsparcia finansowego 3% 29

30 Dzi kuj kuj za uwag Iwona Nurzy ska Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczo ci w ARiMR 30

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO dr Marcin Murawski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Mariusz Ch drzy ski Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Wprowadzenie Przedsi biorczo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sources of financing investments and operation in agricultural farms

Sources of financing investments and operation in agricultural farms Agata Marcysiak 1 Zak ad Agrobiznesu Adam Marcysiak 2 Zak ad Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa Akademia Podlaska Siedlce ród a finansowania dzia alno ci bie cej i inwestycyjnej gospodarstw rolnych Sources

Bardziej szczegółowo

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski

Opracowanie komputerowe Anna Staszczak. Korekta Joanna Gozdera Krzysztof Kossakowski. Redakcja techniczna Leszek lipski Prac zrealizowano w ramach tematu Wp yw funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój regionów wiejskich w pierwszych latach cz onkostwa. Ogólna koncepcja wsparcia tego rozwoju w latach 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Go dap Go dap kwiecie 2005 1 Spis tre ci 1. Cel opracowania.3 2. Metodologia przygotowania Planu...4 3. Analiza problemów spo ecznych i gospodarczych Gminy 6 4. Strategiczne

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 4 (XIX) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 Ryszard Kata 1 Wydzia Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie

Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie Konferencja Energia odnawialna szans rozwoju Województwa Podlaskiego Bia ystok, 30-31 stycznia 2012 r. Rozwój odnawialnych róde energii w Polsce - podej cie regionalne i prosumenckie Grzegorz Wi niewski

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE JAKO ŹRÓD A FINANSOWANIA NOWO POWSTAJACYCH PRZEDSIE BIORSTW NA PRZYK ADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DOTACJE UNIJNE JAKO ŹRÓD A FINANSOWANIA NOWO POWSTAJACYCH PRZEDSIE BIORSTW NA PRZYK ADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 4(40) 2012 MARZENA WRONA DOTACJE UNIJNE JAKO ŹRÓD A FINANSOWANIA NOWO POWSTAJACYCH PRZEDSIE BIORSTW NA PRZYK ADZIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO WPROWADZENIE Rozpocze cie

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków,

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków, Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2010 r. 1 I. Ogólne zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu

Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu Znaczenie projektów kluczowych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka dla rozwoju ma ej i redniej przedsi biorczo ci Prezentacja projektów kluczowych Instytucje otoczenia biznesu Anna Kacprzyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego

TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego TYTU PREZENTACJI Dzia ania na rzecz sektora M P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Urz d Marsza kowski Województwa skiego 16.12.2013 r. - Katowice POTENCJA PRZEDSI BIORCZO CI W WOJEWÓDZTWIE SKIM

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Banki w roli multiplikatorów rozwoju najubo szych regionów Unii Europejskiej - niektóre konstatacje z bada w regionie warmi sko-mazurskim

Banki w roli multiplikatorów rozwoju najubo szych regionów Unii Europejskiej - niektóre konstatacje z bada w regionie warmi sko-mazurskim Andrzej So oma Banki w roli multiplikatorów rozwoju najubo szych regionów Unii Europejskiej - niektóre konstatacje z bada w regionie warmi sko-mazurskim Banks as a multipliers of development the poorest

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 6 (55) 2011 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo