Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków. Funduszu Por cze Unijnych. Warszawa, 2006 rok"

Transkrypt

1 Por czenia, gwarancje i regwarancje ze rodków Funduszu Por cze Unijnych Warszawa, 2006 rok

2 Podstawy prawne funkcjonowania Ustawa o Funduszu Por cze Unijnych z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121 poz z 31 maja 2004 r.) Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Por cze Unijnych z 27 kwietnia 2006 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 823 z 6 lipca 2006 r.) umowa pomi dzy Ministrem Finansów a BGK

3 Cel dzia ania zwi kszenie dost pno ci kredytu zwi kszenie mo liwo ci pozyskiwania rodków z emisji obligacji mo liwo zabezpieczenia realizacji projektów wspó finansowanych ze rodków Unii Europejskiej realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

4 Korzy ci dla Klientów dost p do finansowania projektów z udzia em rodków z Unii Europejskiej przy braku wystarczaj cych zabezpiecze mo liwo ustanowienia konkurencyjnego zabezpieczenia realizacji przedsi wzi cia/kontraktu uzyskanie dost pu do kredytowania pomimo: krótkiej historii kredytowej posiadania aktywów o ma ej warto ci nie akceptowanych jako wiarygodne zabezpieczenie kredytu konkurencyjne zabezpieczenie z uwagi na mo liwo swobodnego dysponowania maj tkiem po rednictwo banków wspó pracuj cych zapewnia oszcz dno czasu Klienta

5 Banki wspó pracuj ce z BGK (stan na dzie r.) 1. Bank BPH S.A. 2. Bank Gospodarki ywno ciowej S.A.* 3. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 4. Bank Millenium S.A. 5. Bank Ochrony rodowiska S.A. 6. Bank Pocztowy S.A. 7. Bank Polskiej Spó dzielczo ci S.A. * 8. Bank Wspó pracy Europejskiej S.A. 9. BISE Bank S.A. * 10. BRE Bank S.A. 11. Danske Bank Polska S.A. 12. Deutsche Bank Polska S.A. 13. Dominet Bank S.A. 14. Dresdner Bank AG S.A. O/ w Polsce 15. DZ Bank Polska S.A. 16. Fortis Bank Polska S.A. 17. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. 18. Bank Pekao S.A. 19. ING Bank l ski S.A. * 20. INVEST-BANK S.A. 21. Krakowski Bank Spó dzielczy * 22. Kredyt Bank S.A. 23. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.* 24. Nordea Bank Polska S.A. 25. Bank DnB NORD Polska S.A. 26. PKO Bank Polski S.A. * 27. Raiffeisen Bank Polska S.A. 28. WestLB Bank Polska S.A. * Umowy portfelowe

6 Produkty Funduszu Por cze Unijnych Por czenia/gwarancje sp aty kredytów Por czenia/gwarancje za zobowi zania z tytu u obligacji Gwarancje realizacji przedsi wzi cia Regwarancje Gwarancje dobrego wykonania kontraktu Promesa udzielenia por czenia

7 Warunki udzielania por cze /gwarancji sp aty kredytu Por czenia/gwarancje sp aty kredytów udzielane s : - Kredytobiorcom realizuj cym przedsi wzi cia beneficjentom pomocy UE (cz wspó finansowana z UE i wk ad w asny) - Kredytobiorcom uczestnicz cym w realizacji przedsi wzi cia wykonawcom, np. firmy budowlane

8 Limity por cze /gwarancji sp aty kredytów Maksymalna kwota por czenia/gwarancji: - w trybie zwyk ym lub rozszerzonym 5 mln EUR - w portfelu kredytowym EUR 5 mln EUR (dla jednostek samorz du terytorialnego) (przeliczone na PLN wg kursu NBP na ostatni dzie roku poprzedzaj cego rok udzielenia por czenia/gwarancji)

9 Koszty por czenia/gwarancji sp aty kredytu jednorazowa op ata prowizyjna wynosi: dla por czenia 0,5 % do 1 roku 0,75 % od 1 roku do 2 lat 1 % od 2 do 3 lat 1,25 % od 3 do 5 lat 1,5 % powy ej 5 lat dla gwarancji o 0,5% wy sza ni dla por czenia

10 Koszty por czenia/gwarancji sp aty kredytu Banki oferuj promocyjn op at prowizyjn obni on nawet o 70% Mar a kredytowa w % p. a. uzale nion od wysoko ci mar y. % obni ki stawki op aty prowizyjnej por czenia/gwarancji do 0,75 70% pow. 0,75 1,00 60% pow. 1,00 1,50 50% pow. 1,50 2,00 40% pow. 2,00 2,50 35% pow. 2,50 3,00 30% pow. 3,00 3,50 20% pow. 3,50 4,00 10%

11 Gwarancja realizacji przedsi wzi cia Gwarancja jest wydawana przez BGK jako zabezpieczenie wykonania przedsi wzi cia na rzecz podmiotu podejmuj cego decyzj o wspó finansowaniu przedsi wzi cia ze rodków UE. Gwarancja jest wydana na okres uzgodniony indywidualnie ze zleceniodawc i wynikaj cy z umowy o dofinansowanie przedsi wzi cia z UE. Gwarancja obejmuje do 80% warto ci przedsi wzi cia i nie mo e przekroczy kwoty 5 mln EUR. Jednorazowa op ata prowizyjna od udzielonej gwarancji, w wysoko ci 0,6 % kwoty gwarancji za ka dy rozpocz ty kwarta jej obowi zywania.

12 Regwarancja Regwarancja jest wydawana przez BGK na wniosek banku jako zabezpieczenie gwarancji realizacji przedsi wzi cia wspó finansowanego z UE, wydanej przez bank na zlecenie Klienta. Regwarancja obowi zuje przez czas nie d szy ni okres gwarancji realizacji przedsi wzi cia, udzielonej przez bank, wyd ony o 3 miesi ce. Regwarancja obejmuje do 80% kwoty gwarancji wydanej przez bank i nie mo e przekroczy kwoty 5 mln EUR. Jednorazowa op ata prowizyjna od udzielonej regwarancji, w wysoko ci 0,2 %, jest pobierana za ka dy rozpocz ty kwarta jej obowi zywania.

13 Gwarancja dobrego wykonania kontraktu Jest wydawana na zlecenie Wykonawcy Przedsi wzi cia realizuj cego umow (kontrakt), zawart w celu realizacji przedsi wzi cia wspó finansowanego z UE przez bank, który zawar z BGK umow. Beneficjentem gwarancji jest podmiot otrzymuj cy dotacj, realizuj cy przedsi wzi cie. Obejmuje do 80% warto ci kontraktu i nie mo e przekroczy kwoty EUR. JST lub ich zwi zki mog otrzyma gwarancj dobrego wykonania kontraktu do 5 mln EUR. Obowi zuje przez okres uzgodniony indywidualnie ze Zleceniodawc i wynikaj cy z umowy (kontraktu). Jednorazowa op ata prowizyjna wynosi 1% kwoty gwarancji dobrego wykonania kontraktu za ka dy rozpocz ty rok jej obowi zywania.

14 Promesa udzielenia por czenia/gwarancji kredytu Przedsi biorca mo e ubiega si o wydanie promesy bezpo rednio w Oddziale BGK promesa mo e by wydana na okres nie d szy ni 12 miesi cy za wydanie promesy BGK nie pobiera op aty prowizyjnej korzy ci dla Klienta: - nie ponosi adnych op at z tytu u promesy - ma mo liwo negocjowania warunków kredytu - przyspieszenie procesu decyzyjnego w Banku Kredytuj cym

15 Wyniki Funduszu Por cze Unijnych Stan FPU 937 mln z Mo liwo ci por czeniowe FPU - ok mln z Do 30 listopada 2006 r. ze rodków FPU udzielono: 236 por cze i gwarancji na kwot 97,9 mln z

16 Wyniki FPU sektorowe programy operacyjne Udzia Program Warto ciowy Ilo ciowy 1. SPO WKP 58,6% 42,2% 2. SPO Restrukturyzacja 13,9% 33,3% i modernizacja sektora ywno ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 3. SPO Rybo ówstwo 8,8% 17,8% i przetwórstwo ryb 4. ZPORR 18,7% 6,7%

17 Wyniki FPU wg bran PKD Udzia Bran e Warto ciowy Ilo ciowy w % w % 1. Dzia alno produkcyjna 63,9 63,1% 2. Po r. finansowe, 28,8 28,4% obs uga nieruchomo ci, informatyka, dzia. badawcza rozwój obszarów wiejskich 3. Rolnictwo, owiectwo, 3,3 3,2% le nictwo i rybactwo 4. Handel, naprawy 3,0 2,9% 5. Pozosta e 1,0 0,8%

18 Wyniki FPU wg podmiotów Status prawny podmiotów Struktura w % 1. Spó ki z o.o. 54,1% 2. Spó ki cywilne, jawne, 13,5% komandytowe 3. Przedsi biorcy indyw. 10,8% 4. Rolnicy 10,8% 5. Spó ki akcyjne 2,7% 6. Spó dzielnie 2,7% 7. Przedsi biorstwa pa stw. 2,7% 8. Stowarzyszenia, fundacje 2,7%

19 FPU - KFPK Podmiot, który nie otrzyma dofinansowania z Unii Europejskiej mo e zast pi por czenie/gwarancj sp aty kredytu z Funduszu Por cze Unijnych por czeniem/gwarancj sp aty kredytu z Krajowego Funduszu Por cze Kredytowych.

20 Kontakt www. fpu.bgk.pl www. bgk.com.pl Departament Funduszy Por cze i Gwarancji Bank Gospodarstwa Krajowego tel. /22/ sekretariat fax /22/

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Zakres prezentacji: PREFINANSOWANIE PROJEKTÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE Z ZAKRESU SPO ECZE STWA INFORMACYJNEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO dr Marcin Murawski Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym

Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Rola Banku Gospodarstwa Krajowego w systemie poręczeniowym Oferta BGK w zakresie zabezpieczania projektów unijnych i krajowych nowy model prowadzenia działalności poręczeniowej wynikający z projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

TRAKCJA POLSKA SA Informacja Dodatkowa do raportu kwartalnego S.A.-Q1za 2008 rok INFORMACJA DODATKOWA 1. Zasady przyj te przy sporz dzaniu raportu 1.1. Zastosowane zasady rachunkowo ci Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH

BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH BGK BANK DO ZADAŃ SPECJALNYCH Andrzej Marek Łach Dyrektor Oddziału BGK w Kielcach Ostrowiec Świętokrzyski 19 październik 2007 r. BGK BGK PEWNY PEWNY PARTNER 1 DWA OBSZARY PREZENTACJI : Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego

Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Mariusz Ch drzy ski Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej SGGW Skuteczno dzia a instytucji wspieraj cych rozwój przedsi biorczo ci na obszarach wiejskich województwa ódzkiego Wprowadzenie Przedsi biorczo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ

PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ PROJEKT INSTALACJI SOLARNEJ WSPOMAGAJ CEJ PRODUKCJ CIEP EJ WODY U YTKOWEJ OBIEKT: Dom Jednorodzinny, ul. Rodzinna 1, 31-900 Kraków INWESTOR: Jan Nowak Dostawca: Piecz c i podpis: Stanis aw Kowalski Zak

Bardziej szczegółowo

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r

Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK. 14 maja 2008r Finansowe wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i absorpcji środków unijnych w ofercie BGK 14 maja 2008r Bank Gospodarstwa Krajowego Bank jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego Trendy konsolidacyjne w bankowo

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków,

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków, Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2010 r. 1 I. Ogólne zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo