INNOWACJA PEDAGOGICZNA DLA KLASY VI W ŚWIECIE SZTUKI, SŁOWA I OBRAZU. mgr ANETTA RACHFALSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADCE OSIECKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACJA PEDAGOGICZNA DLA KLASY VI W ŚWIECIE SZTUKI, SŁOWA I OBRAZU. mgr ANETTA RACHFALSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADCE OSIECKIEJ"

Transkrypt

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA DLA KLASY VI W ŚWIECIE SZTUKI, SŁOWA I OBRAZU mgr ANETTA RACHFALSKA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZAWADCE OSIECKIEJ 1

2 Miejsce wdrażania innowacji: Wdrażanie innowacji planowane jest w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej. Grupa docelowa innowacji: Innowacja adresowana jest do uczniów klasy VI szkoły podstawowej. Czas trwania innowacji: Wprowadzenie innowacji planowane jest od 1 września 2013 roku (rok szkolny 2013/2014). Źródła finansowania innowacji: Nie wymaga dodatkowego finansowania. 2

3 I. WSTĘP Innowacja pedagogiczna zachowuje cele kształcenia i umiejętności uczniów określone w podstawie programowej (w zakresie czytania i słuchania, samokształcenia i docierania do informacji, świadomości językowej, interpretacji, tworzenia wypowiedzi). Innowacja rozwija umiejętności kluczowe niezbędne do podjęcia nauki na kolejnym etapie kształcenia i funkcjonowania w życiu społecznym. 1. Celowość wprowadzenia innowacji W pracy z dziećmi zauważam konieczność usystematyzowania i pogłębiania wiedzy z zakresu teatru, filmu i dziennikarstwa. Dla wielu uczniów jest to obszar wiedzy nieznany. Poza tym nie umieją w sposób odpowiedzialny korzystać ze środków masowej komunikacji, tj. prasa, telewizja, radio czy Internet. Teatr Teatr to wcielanie się w role, zakładanie masek, to rodzaj sztuki widowiskowej, w której każdy może być kimś innym. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach teatralnych. Przychodzą po to, by rozwijać swe pasje, wspólnie pracować nad nowymi projektami, realizować się twórczo. Dziennikarstwo w sieci W dobie Internetu i mediów młody człowiek nie wyobraża sobie funkcjonowania bez technologii informacyjnej. Uczniowie chętnie wypowiadają się na czatach, zakładają blogi (na których umieszczają swoje komentarze, zdjęcia, filmiki), porozumiewają się przy pomocy komunikatorów, wiadomości przesyłają em. Kontakt ze światem powoduje, że uczniowie często publikują swe prace, artykuły, zadania domowe, dzielą się opiniami i komentarzami, przyjmując rolę redaktorów. 3

4 Jedną z form aktywizowania uczniów jest umożliwienie im tworzenia własnych artykułów i upublicznianie ich. Ważne jest więc, by robili to poprawnie i zgodnie z zasadami publikacji. Powinni znać podstawowe formy dziennikarskie, wiedzieć czym jest prawo autorskie i plagiat. Chciałabym wykorzystać potencjał uczniów, zachęcić do publikowania w sieci, dzielenia się wrażeniami, np. po obejrzeniu przedstawienia, komentowania wydarzeń z życia klasy i szkoły. Uważam, że młody człowiek powinien sprawnie wyszukiwać informacje i przekazywać je odbiorcom. Umiejętnie komunikować się werbalnie i niewerbalnie, stosując przy tym normy poprawności językowej. W sposób odpowiedzialny korzystać z środków masowej komunikacji, tj. prasa, telewizja, radio czy Internet. Film Film to rodzaj sztuki, z którą uczniowie mają styczność niemal od urodzenia. Codziennie oglądają filmy i seriale. Podejmują własne próby kręcenia filmów przy pomocy telefonów komórkowych. Obecnie uczniowie dysponują sprzętem, który umożliwia im odbiór i nakręcenie filmu. Samodzielnie podejmują takie próby, często nie mając przygotowania merytorycznego. Ich wiedza ogranicza się tylko do kina popularnego. Uczniowie nie znają historii kina, nie znają języka filmu i etapów jego powstawania. Istnieje więc potrzeba usystematyzowania wiedzy o filmie. Chciałabym, aby dzięki poszerzeniu wiedzy o filmie, moi uczniowie stali się odpowiedzialnymi i świadomymi znawcami kultury obrazu. Obserwacje, rozmowy z uczniami stały się inspiracją do napisania tej innowacji pedagogicznej. 4

5 2. Założenia ogólne Innowacją zostaną objęci uczniowie klasy szóstej Czas realizacji: r. Treści programowe zawarte w innowacji będą realizowane w ramach zajęć z języka polskiego - 1 godz. tygodniowo z godzin dyrektorskich 3. Cele programu Cel główny: kształtowanie i doskonalenie umiejętności sprawnego poruszania się w świecie kultury, mass mediów i technologii informacyjnej; świadomego i odpowiedzialnego odbioru żywego słowa i obrazu; rozwijanie umiejętności społecznych ucznia. Cele szczegółowe: rozwijanie zainteresowań uczniów oraz ich indywidualnych zdolności; rozwijanie osobowości ucznia; rozbudzanie potrzeb kulturalnych uczniów; uczenie odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny; kształtowanie aktywnych, twórczych postaw; rozwijanie pozytywnych cech charakteru; przygotowywanie do udziału w konkursach; propagowanie poprawnej polszczyzny; wyposażanie uczniów w ogólną wiedzę na temat historii teatru i filmu; etapów ich rozwoju, znanych dramaturgów, reżyserów, warsztatu pracy aktora teatralnego i filmowego; poznanie różnorodnych technik i form teatralnych; 5

6 przybliżenie uczniom wartości tkwiących w literaturze dramatycznej i filmie; nabycie umiejętności pracy w zespole, współtworzenia dzieła scenicznego; zapoznanie z formami dziennikarskimi, warsztatem pracy dziennikarza; opanowanie umiejętności redagowania różnego rodzaju tekstów publicystycznych; doskonalenie poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej; kształtowanie umiejętności wykorzystania programów komputerowych do redagowania tekstów; kształcenie umiejętności świadomego i bezpiecznego korzystania z mediów; ukazanie potrzeby korzystania z różnych źródeł, tekstów kultury. 4. Metody i formy pracy Podczas zajęć uczniowie będą pracowali indywidualnie, grupowo oraz zbiorowo w zależności od realizowanych zagadnień z wykorzystaniem różnych metod, w tym szczególnie metod i technik aktywizujących /tj. burza mózgów, mapa pojęciowa, piramida priorytetów, dyskusja, drzewko decyzyjne, metaplan, metoda projektów, drama; techniki teatralne: inscenizacja, etiuda, pantomima, improwizacja/, metod ćwiczeniowych; metod podających /mini wykład, pogadanka, prelekcja/. Inne formy pracy to spotkania z ciekawymi ludźmi, np. redaktorami gazety i telewizji lokalnej, wyjazd na przedstawienie teatralne, do kina. 6

7 5. Oczekiwane efekty Uczeń będzie: przygotowany do tworzenia i odbioru dzieła scenicznego; umiał pracować w grupie; aktywnie uczestniczył w życiu szkoły i środowiska; promował szkołę; pogłębiał i systematyzował wiedzę z dziedziny teatru, filmu i form dziennikarskich; wykorzystywał w praktycznym działaniu zdobytą wiedzę i umiejętności; doskonalił dykcję, intonację, modulację i interpretację głosową; znał i rozumiał pojęcia dotyczące budowy teatru, różnych form i technik teatralnych, warsztatu pracy aktora; posługiwał się terminologią teatralną i filmową; stosował w praktyce umiejętności i wiedzę z zakresu teatru podczas tworzenia inscenizacji (scenografia, kostiumy, rekwizyty); potrafił wejść w różne role i stworzyć kreację postaci; umiał stosować formy dziennikarskie z zachowaniem poprawności językowej; świadomie korzystał z różnych źródeł informacji; potrafił wskazać podstawowe cechy gatunków filmowych analizować dzieło filmowe potrafił dokonać samooceny - spojrzeć krytyczne na dokonania własne i innych. 7

8 6. Tematyka prowadzonych zajęć Tematy zajęć zostały opracowane w oparciu o podstawę programową. aktywizującymi Nowatorstwo innowacji polega na prowadzeniu zajęć metodami /tj. burza mózgów, mapa pojęciowa, dyskusja, drzewko decyzyjne, metaplan, metoda projektów, drama; techniki teatralne: inscenizacja, pantomima, improwizacja/, metod ćwiczeniowych; metod podających /mini wykład, pogadanka, prelekcja/. Metody te pobudzą twórczą aktywność uczniów i wdrożą do samokształcenia, przygotują do świadomego uczestnictwa w kulturze. Tematyka zajęć została dostosowana do treści programowych w poszczególnych klasach. Celem innowacji jest zapoznanie uczniów nie tylko z różnorodnymi tekstami literackimi, ale także z formami przekazu stosowanymi przez media takie jak: telewizja, radio, reklama czy Internet. Chciałabym, aby zajęcia te przygotowały uczniów do krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz kształtowały umiejętność poprawnego korzystania ze środków typowych dla kultury masowej, a także przygotowały ich do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Poza tym zajęcia te mają na celu rozwinąć indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, uczyć odpowiedzialności, rzetelności, dyscypliny, punktualności; propagować poprawną polszczyznę; wyposażyć uczniów w ogólną wiedzę na temat historii teatru i filmu; etapów ich rozwoju, warsztatu pracy aktora teatralnego i filmowego; zapoznać z różnorodnymi technikami i formami teatralnymi; zapoznać z formami dziennikarskimi, warsztatem pracy dziennikarza; opanowanie umiejętności redagowania różnego rodzaju tekstów publicystycznych; doskonalenie poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej Cele te będą realizowane przede wszystkim poprzez pracę z multimedialnym, interaktywnym podręcznikiem elektronicznym" EduROM Język polski", który obejmuje materiał z zakresu języka polskiego na poziomie klas 4-6 szkoły podstawowej. Organizowane będą lekcje muzealne, biblioteczne, wyjazdy do kina, czy też, w miarę możliwości, spotkania z aktorami. Uczniowie będą także przygotowywali przedstawienia teatralne. 8

9 Tematyka zajęć: KINO: Nie tylko słowa "mówią", czyli opowiadanie zdarzeń za pomocą obrazów. Ożywione fotografie, czyli czarodziejski świat filmu. "...I co dalej?", czyli logiczny ciąg opowieści filmowej. Film, czyli magia obrazu, muzyki i barw. Zapraszamy do kina, czyli porozmawiajmy o filmie. Książka a film, czyli związki literatury i kina.(5) Gdzie koniec, a gdzie początek, czyli kompozycja dzieła filmowego.(5) Jak dzielą się filmy, czy film dokumentalny a film fabularny.(5) Kto lubi oglądać filmy rysunkowe, czyli tajemnice filmowej animacji.(5) Szeroki ekran w kinie, czyli jak widzimy filmy.(5) Idziemy do kina, czyli porozmawiajmy o filmie.(5) Od początku do końca - etapy realizacji filmu.(6) Ludzie filmu.(6) Cuda i czary - o efektach specjalnych.(6) KOMPUTER: Kilka słów o komputerze. Jak obsługiwać program komputerowy? Komputer - urządzenie interaktywne, czyli reagujące.(5) Urządzenie peryferyjne - co jeszcze można przyłączyć.(5) Komputer jako multimedialne źródło informacji.(6) PISMO, ZNAK, KSIĄŻKA: Co znaki mówią? Pożytki z alfabetu. Książki. Biblioteki. Korzystanie z katalogów. MOWA: Mowa zwierząt i ludzi, czyli jak porozumiewamy się między sobą. Między stwierdzeniem a rozkazem, czyli o różnych funkcjach wypowiedzi (Informuję Państwa, czyli o stwierdzeniach słów kilka; Bardzo Państwa proszę, czyli o perswazji słów kilka.) 9

10 Czy róża pachniałaby tak samo, gdyby nazwano ją kapustą?(6) Jesteś świetny! O wyrażaniu ocen w języku.( Proszę, dziękuję, przepraszam o grzeczności w języku; Dosłownie i w przenośni, czyli o funkcjach językowych.) LITERATURA I OBRAZ: Czy baśnie żyją wiecznie? O czym mówią legendy? Opowiadam ciekawie.( Opisuję barwnie.; Listy, liściki.; W pamiętniku; Opowiadam jeszcze ciekawiej.) Opisuję to, co mi podsuwa wyobraźnia.(6) Opowiadam o przygodzie na wyspie.(6) Czytam, oglądam, słucham, oceniam.(6) Zabawy słowami.(6) RADIO: Co to jest radio? Świat radiowych dźwięków.(4,5) Kto tworzy radiowe audycje.(5) Radio, czyli jaką moc ma dźwięk.(6) TEATR: Co to jest teatr? Kim jest aktor? Królestwo teatru lalek. Między słowem a milczeniem w teatrze.(5) Dźwięki mowy (nie tylko teatralnej).(5) PRASA: Co to jest prasa? (rodzaje czasopism, funkcje prasy) Rodzaje prasy.(5) Podstawowe formy dziennikarskie.(5) Przegląd tytułów. Tytuły, podtytuły, lidy...(5) Prasa, czyli o potędze słowa.(6) 10

11 TELEWIZJA: Przed szklanym ekranem, czyli co to jest telewizja.(5) Obraz i dźwięk w pudełku, czyli o technice telewizyjnej.(5) Jak to było na początku, czyli o historii telewizji.(5) Telewizja - o sile obrazu.(6) Reklama w mediach.(6) 7. Ewaluacja innowacji - Test z zakresu wiedzy o filmie, teatrze, prasie i kinie. - Konkurs literacki - Przedstawienie teatralne 8. Bibliografia Bortnowski S, Warsztaty dziennikarskie, Warszawa Ciborowska-Lipko B., Program klasy teatralno-dziennikarskiej dla szkoły podstawowej i gimnazjum, Kielce Dyduchowa A, Metody kształcenia sprawności językowej uczniów, Kraków Dziedzic A, Drama na lekcjach języka polskiego, Warszawa Helman A, Co to jest kino? Kraków Maksymiak A, Teatr w szkole, Wrocław Słownik pojęć filmowych, red. Alicja Helman, Wrocław

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA

EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Program edukacyjny III etapu kształcenia do realizacji we współpracy z biblioteką pedagogiczną oprac. Anna Kulfan Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach Filia w Augustowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNEGO Ludzie są jak wiatr. Jedni lekko przelecą przez życie i nic po nich nie zostaje, drudzy dmą jak wichry, więc zostają po nich serca złamane, jak jakieś drzewa po huraganie. A inni wieją jak trzeba. Tyle

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Anna Klimowicz Krystyna Brząkalik TERAZ POLSKI! PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012 SPIS TREŚCI Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA FILMOWA I DZIENNIKARSKA

EDUKACJA FILMOWA I DZIENNIKARSKA Katarzyna Kucharzewska EDUKACJA FILMOWA I DZIENNIKARSKA UCZNIÓ W GIMNAZJUM DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach 3.0 Polska Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. ( wybrane wymagania) Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone. w podstawie programowej

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. ( wybrane wymagania) Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone. w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ( wybrane wymagania) Wymaganie 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji: Ustalenie, czy prawidłowo

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Pracuję z klasą. Jasna strona Internetu. Zaloguj kreatywność czyli jak wykorzystać. nowe media w edukacji. Warsztaty filmowe Psychologia w kinie

Pracuję z klasą. Jasna strona Internetu. Zaloguj kreatywność czyli jak wykorzystać. nowe media w edukacji. Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Materiały warsztatowe dla nauczycieli Pracuję z klasą Warsztaty filmowe Psychologia w kinie Jasna strona Internetu Zaloguj kreatywność! Jak wykorzystać nowe media w edukacji? Jasna strona sieci, czyli

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III.

PROGRAM NAUCZANIA Wstęp II. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. ROGRAM NAUCZANIA I. Wstęp II. odstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, II etap edukacyjny zajęcia komputerowe III. Założenia programu IV. Cele edukacyjne i wychowawcze V. VI. Metody

Bardziej szczegółowo

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych

Nauczanie podstaw przedsiębiorczości w liceach ogólnokształcących i liceach profilowanych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ A WSPÓŁCZESNE WYZWANIA CYWILIZACYJNE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ EDUKACJA NR 1 KRAKÓW 2005 Barbara Makieła XIII Liceum Ogólnokształcące, Kraków Zbigniew Makieła Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego - zasady oceniania wiedzy, umiejętności i pracy uczniów w klasie I gimnazjum 1. Na języku polskim uczniowie otrzymują następujące oceny (wyrażone stopniem w skali

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej Sylwia Rapacka Program nauczania języka angielskiego dla klas I VI szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową określoną w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VI 1. Cele systemu oceniania: 1. Poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych. 2. Niesienie pomocy

Bardziej szczegółowo

Akademia Cyfrowych Kompetencji

Akademia Cyfrowych Kompetencji 1 Oddajemy w Państwa ręce publikację będącą efektem 9-miesięcznej pracy przy realizacji II edycji projektu. Projekt ten ma na celu podniesienie umiejętności posługiwania się tzw. nowymi mediami w różnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych Poradnik dla nauczycieli Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak Grażyna Ratajczak-Nadolska Praca z uczniem zdolnym na zajęciach

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY

PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROJEKTU PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY PROGRAM NAUCZANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA LICEÓW, TECHNIKÓW I ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (IV ETAP EDUKACYJNY) PROGRAM OPRACOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PRZEDSIĘBIORCZE SZKOŁY 1 S t r o n a WWW.PRZEDSIEBIORCZESZKOLY.PL

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W PĘGOWIE NA LATA 2012/2015 UCHWALONY PRZEZ RADĘ RODZICÓW W POROZUMIENIU z RADĄ PEDAGOGICZNĄ w dniu 28 września 2012 Pęgów, wrzesień 2012 I PODST A W Y PRAWNE

Bardziej szczegółowo

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI

Wrzesień/Październik 2014 Nr 5 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 4 SPIS TREŚCI 5 6 SPIS TREŚCI AKTUALNOŚCI 4 Sławomir Iwasiów Falowanie przeszłości 4 WYWIAD 5 Sławomir Iwasiów Jesteśmy coraz bardziej samotni razem Rozmowa z Krzysztofem Łuszczkiem 5 Refleksje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo