Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Pełnomocnik d/s Jakości. Ewa Wójtowicz.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. wg normy PN-EN ISO 9001:2001. Pełnomocnik d/s Jakości. Ewa Wójtowicz."

Transkrypt

1 Opracował: Dariusz Brzozowski SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdziła: Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor Henryk Szych Data: Sporządzanie opracowań planistycznych z zakresu polityki przestrzennej województwa lubelskiego r. ORYGINAŁ

2 2 z 7 SPIS TREŚCI 1. Przedmiot instrukcji. 2. Zakres obowiązywania. 3. Terminologia. 4. Kompetencje. 5. Opis postępowania. 6. Dokumenty związane z instrukcją. 7. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji. 8. Załączniki.

3 3 z 7 1. PRZEDMIOT INSTRUKCJI. Przedmiotem instrukcji jest określenie: zasad postępowania, obowiązków i odpowiedzialności osób, zasad przechowywania i archiwizacji dokumentów w procesie prowadzenia analiz i studiów oraz opracowywania koncepcji odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. 2. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA. Zakres obowiązywania niniejszej instrukcji obejmuje: Dyrektora Biura, Zastępcę Dyrektora - Generalnego Projektanta Planu Województwa, Pracowników Sektora Syntezy Planu Województwa, Członków Zespołu Współpracy z Gminami w Zakresie, Kierowników Oddziałów Terenowych w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Kierowników Zespołów Projektowych w Oddziałach Terenowych w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Członków Zespołów Projektowych w Oddziałach Terenowych w: Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu, Pracowników sekretariatu Biura. 3. TERMINOLOGIA. Zastępca Dyrektora - Generalny Projektant Planu Województwa - osoba zatrudniona do projektowania zagospodarowania przestrzeni oraz koordynacji i merytorycznego nadzoru prac Sektora Syntezy Planu Województwa, posiadająca wymagane uprawnienia do wykonywania zawodu urbanisty, potwierdzone wpisem na listę Okręgowej Izby Urbanistów. Sektor Syntezy Planu Województwa komórka organizacyjna Biura zajmująca się koordynacją merytoryczną prac zespołów projektowych w Oddziałach Terenowych przy prowadzeniu analiz i studiów oraz opracowywaniu koncepcji odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego. Oddział Terenowy jest jednostką zamiejscową Biura kierowaną przez Kierownika Oddziału, zajmującą się realizacją prac prognostycznych, planistycznych i programowych, służących kompleksowemu wykonaniu zadań statutowych Biura. Zespół Projektowy jest podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się projektowaniem w określonym zakresie lub w zakresie kilku zagadnień.

4 4 z 7 4. KOMPETENCJE. Dyrektor Biura prowadzi nadzór nad realizacją zadań w procesie sporządzania opracowań planistycznych z zakresu polityki przestrzennej województwa lubelskiego. Zastępca Dyrektora Generalny Projektant Planu Województwa: określa metodykę i zakres merytoryczny sporządzanych opracowań, opracowuje harmonogramy pracy Zespołów Projektowych, sprawuje nadzór merytoryczny nad pracami Sektora Syntezy Planu Województwa, sprawuje nadzór merytoryczny nad tokiem formalno-prawnym sporządzanych opracowań, sporządza listę ekspertów zewnętrznych współpracujących przy sporządzaniu opracowań oraz prowadzi konsultacje ze współpracującymi ekspertami zewnętrznymi, prowadzi nadzór merytoryczny w procesie konsultacji społecznych sporządzanych opracowań, przeprowadza prezentację organom samorządu województwa lubelskiego wyników prac na poszczególnych etapach sporządzania opracowań, koordynuje czynności związane z publikacją opracowań planistycznych, koordynuje czynności związane z kompletowaniem wykonanych opracowań i przekazywaniem ich do archiwum BPP. Kierownik Oddziału Terenowego prowadzi nadzór nad realizacją zadań merytorycznych, przez Zespoły Projektowe zgodnie z metodyką, zakresem merytorycznym i harmonogramem prac ustalonym przez Generalnego Projektanta Planu Województwa. Zespoły Projektowe w Oddziałach Terenowych, Sektor Syntezy Planu Województwa prowadzą czynności w zakresie: gromadzenia danych wyjściowych dotyczących sporządzanych opracowań, analizy wniosków i postulatów jakie wpłynął w związku ze sporządzanymi opracowaniami, sporządzania projektów opracowań zgodnie z metodyką, zakresem merytorycznym i harmonogramem prac określonym przez Generalnego Projektanta Planu Województwa, opracowywania raportów z poszczególnych faz prac projektowych, kompletowania wykonanych opracowań i przekazywania ich do archiwum Biura, przygotowywania do publikacji sporządzonych opracowań planistycznych.

5 5 z 7 5. OPIS POSTĘPOWANIA Rozpoczęcie prac nad sporządzaniem opracowania planistycznego. Prace nad sporządzeniem opracowania rozpoczynane są na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego lub Zarządu Województwa Lubelskiego. Pracownik sekretariatu zakłada teczkę opracowania oznakowanej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną BPP oraz jednolitym wykazem akt rzeczowych. Wszystkie pisma przychodzące i wychodzące z Biura w/s sporządzanego opracowania rejestrowane są w teczce opracowania, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną BPP. Pisma wpływające do Biura i dotyczące sporządzanego opracowania pracownik Sekretariatu rejestruje w Dzienniku Korespondencyjnym, wpisując datę wpływu pisma do BPP i nadając numer pozycji rejestrowej oraz opieczętowuje pierwszą stronę pisma, wpisując datę wpływu i pozycję rejestrową. Zastępca Dyrektora Generalny Projektant Planu Województwa w porozumieniu z Kierownikami Zespołów Projektowych i Kierownikami Oddziałów Terenowych oraz w uzgodnieniu z Dyrektorem Biura ustala metodykę, zakres merytoryczny i harmonogram prac przy sporządzaniu opracowania Zawiadomienie o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem opracowania. Po podjęciu przez Sejmik Województwa Lubelskiego lub Zarząd Województwa Lubelskiego uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia danego opracowania, Dyrektor Biura na mocy delegacji udzielonej przez Marszałka/Zarząd Województwa Lubelskiego w imieniu Marszałka/Zarządu Województwa Lubelskiego ogłasza w prasie oraz na stronie BIP Biura, a także zawiadamia na piśmie właściwe instytucje i organizacje, o przystąpieniu do sporządzenia opracowania. W ogłoszeniu i zawiadomieniu podaje się datę zgłaszania wniosków i postulatów do sporządzanego opracowania Raporty z kolejnych faz prac nad sporządzaniem opracowania. Na zakończenie kolejnych faz prac nad sporządzeniem danego opracowania są przygotowywane Raporty z tychże prac. Raporty te są prezentowane przez Dyrektora Biura/Generalnego Projektanta Planu Województwa Zarządowi Województwa Lubelskiego, Komisjom Sejmiku Województwa Lubelskiego oraz na sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego Konsultacje społeczne sporządzonego projektu opracowania. Sporządzony projekt danego opracowania poddaje się fazie społecznej konsultacji. Dyrektor Biura w imieniu Marszałka/Zarządu Województwa Lubelskiego ogłasza w prasie oraz na stronie BIP Biura, a także zawiadamia na piśmie właściwe instytucje i organizacje, o przystąpieniu do fazy społecznej konsultacji. W ogłoszeniu i zawiadomieniu podaje się formę, miejsce, datę i czas konsultacji.

6 6 z 7 Uwagi i wnioski, jakie się pojawią w fazie konsultacji społecznej są analizowane przez poszczególne Zespoły Projektowe i przedkładane do rozpatrzenia przez organy samorządu województwa Przyjęcie przez Zarząd Województwa Lubelskiego / Sejmik Województwa Lubelskiego sporządzonego opracowania. W przypadku, gdy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia danego opracowania planistycznego podejmował Zarząd Województwa Lubelskiego, projekt tego opracowania przekazywany jest przez Dyrektora Biura Zarządowi Województwa Lubelskiego, z wnioskiem o jego uchwalenie. Zarząd przed przyjęciem opracowania, może skierować jego projekt do zaopiniowania przez merytoryczne Komisje Sejmiku Województwa Lubelskiego. W przypadku, gdy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia danego opracowania planistycznego podejmował Sejmik Województwa Lubelskiego, projekt tego opracowania przekazywany jest przez Dyrektora Biura Zarządowi Województwa Lubelskiego do zaopiniowania i skierowania pod obrady Sejmiku Województwa Lubelskiego. Po zapoznaniu się z projektem opracowania oraz opinią Zarządu, Sejmik Województwa Lubelskiego przyjmuje dane opracowanie w drodze uchwały Upublicznienie przyjętego przez Zarząd Województwa Lubelskiego / Sejmik Województwa Lubelskiego opracowania. Sporządzone przez BPP i uchwalone przez Zarząd Województwa Lubelskiego/Sejmik Województwa Lubelskiego opracowanie jest umieszczane na stronie ewentualnie dodatkowo wydawane w formie publikacji. 6. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z INSTRUKCJĄ Przepisy prawa. Ustawa 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Ustawa 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t. j. Dz. U Nr 142, poz z późn. zm.) Dokumenty planistyczne. Plan Zagospodarowania Województwa Lubelskiego, programy wojewódzkie Dokumenty wewnętrzne Biura. Statut Biura, Regulamin organizacyjny Biura,

7 7 z 7 Zarządzenie Dyrektora Biura w sprawie ustalenia wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych Biura oraz wykazu stanowisk. Instrukcja kancelaryjna BPP. 7. PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI. W okresie do r. dokumentacja była rejestrowana i przechowywana w podteczkach zakładanych dla każdego opracowania. Numery podteczek nadawane są z teczki o numerze BPP.L Po r. dokumentacja jest rejestrowana i przechowywana w podteczkach zakładanych dla każdego opracowania, których numery nadawane są z teczek głównych o numerach: BPP.L.4101 Studia powiązań infrastrukturalnych, BPP.L.4102 Studia programowo przestrzenne, BPP.L.4103 Analizy z zakresu planowania przestrzennego, BPP.L.4400 Nowe rozwiązania w zakresie planowania przestrzennego, BPP.L.4401 Analizy i oceny nowych rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego, BPP.L.4402 Opracowania wspierające wprowadzanie nowych rozwiązań, BPP.L.4502 Ocena aktualności planów zagospodarowania przestrzennego, BPP.L.4503 Inne opracowania dotyczące planów zagospodarowania przestrzennego, BPP.L.5300 Monitoring rozwoju regionalnego, BPP.L.5301 Opracowania wspierające monitoring regionalny. 8. ZAŁĄCZNIKI. Brak załączników.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Imię i Nazwisko: Dariusz Brzozowski Podpis: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Imię i Nazwisko: Leszek Granat Podpis: wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku

ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku ZARZĄDZENIE NR 3 /2011 DYREKTORA ZARZĄDU MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W GDAŃSKU z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 25 /2014 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli. dla. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do uchwały Nr 424/2014 Zarządu Powiatu w Nidzicy z dnia 16 września 2014 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy Powiatowy Urząd Pracy ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 357 PMT z dnia 30.09. 2013 r. URZĄD MIASTA TORUNIA K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Rozdział I Załącznik do Uchwały Nr 1490/66/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lipca 2011 roku Regulamin Organizacyjny Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Uchwały NR 165/633/14 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 lipca 2014 roku. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE JELENIA GÓRA, LIPIEC 2014 Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr 60/711/90/III Zarządu Województwa Warm.-Maz. z dnia 22.09.2009r. Załącznik do Zarządzenia nr 38/2009 Dyrektora ZDW w Olsztynie z dnia 17.09.2009 REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zarządu

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Żukowie

Urzędu Gminy w Żukowie Urzędu Gminy w Żukowie Wydanie 4 Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował Aneta Grota Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością Sprawdził Brygida Markowska Sekretarz Zatwierdził Jerzy Żurawicz Burmistrz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W PŁOCKU 1 Regulamin Organizacyjny Biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku, zwanej dalej w skrócie Biurem OIL oraz Okręgową Izbą Lekarską określa

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ Załącznik do Uchwały nr 56/R-VII/14 ORL w Warszawie z dnia 28 marca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ Im. prof. Jana Nielubowicza W WARSZAWIE Teks jednolity na dzień 28.03.2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie

Regulamin organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 Dyrektora RDLP w Warszawie z dnia 27.03. 2013r. Regulamin organizacyjny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie 2 Spis treści strona: I. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do Uchwały Nr 49/2015 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia17 lutego 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻARACH Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin Organizacyjny Powiatowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ ZAŁĄCZNIK do Zarządzenia Nr 1/09 Dyrektora Szczecińskiego Centrum świadczeń z dnia 4 maja 2009r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ GMINY MIASTA SZCZECIN pn. SZCZECIŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ 1

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 W DOKUMENTAMI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 \ V ' JVI / I ZAPISAMI Ps-01 A 1 z 23 Znak: PSZJ.0142.1.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Imię i nazwisko Jolanta Górecka Imię i

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 1 z 88 KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Strona 2 z 88 Spis treści: 1. Środowisko organizacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik. Rozdział I. załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Jodłownik nr 0152/7/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 r Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Jodłownik Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l Regulamin Organizacyjny Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. Rozdział I Przepisy ogólne Załącznik do uchwały Nr Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY Rozdział I Przepisy ogólne 1.1. Regulamin Organizacyjny Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Organizacyjny, zwany

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-27-02/2013 P/13/189 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/13/189 - Lokalizacja i budowa lądowych farm

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo