Jak dokumentować informacje z badań in vitro Poradnik praktyczny 1. Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak dokumentować informacje z badań in vitro Poradnik praktyczny 1. Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r."

Transkrypt

1 Jak dokumentować informacje z badań in vitro Poradnik praktyczny 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r.

2 2 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. INFORMACJA PRAWNA Informacje zawarte w niniejszym poradniku praktycznym nie stanowią porad prawnych i nie muszą reprezentować oficjalnego stanowiska prawnego Europejskiej Agencji Chemikaliów. Europejska Agencja Chemikaliów nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść niniejszego dokumentu. Klauzula o wyłączeniu odpowiedzialności: Jest to tłumaczenie robocze dokumentu oryginalnie opublikowanego w języku angielskim. Oryginał dokumentu jest dostępny na stronie internetowej ECHA. Wersja Zmiany 1 Marzec 2010 r. Pierwsza publikacja 1. 1 Wrzesień 2012 r. Poradnik praktyczny nr 1: Jak zgłaszać dane in vitro Nr referencyjny: ECHA-10-B-04.1-PL ISBN-13: ISSN: Data publikacji: Lipiec 2012 r. Język: PL Europejska Agencja Chemikaliów, 2012 r. Okładka Europejska Agencja Chemikaliów Kopiowanie jest dozwolone pod warunkiem podania dokładnego źródła informacji w następującej formie: Źródło: Europejska Agencja Chemikaliów, a także pod warunkiem przekazania pisemnego zawiadomienia do Działu Komunikacji ECHA Niniejszy dokument będzie dostępny w następujących 22 językach: angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące niniejszego dokumentu należy kierować (podając numer referencyjny i datę wydania) korzystając z formularza wniosku o udzielenie informacji. Formularz wniosku o udzielenie informacji jest dostępny na stronie kontaktowej ECHA pod adresem: Europejska Agencja Chemikaliów Adres korespondencyjny: P.O. Box 400, FI Helsinki, Finlandia Adres siedziby: Annankatu 18, Helsinki, Finlandia

3 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. 3 Spis treści 1. WSTĘP WYKORZYSTANIE METOD I DANYCH Z BADAŃ IN VITRO W RAMACH REACH PYTANIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA ORAZ DOKUMENTACJI/ZGŁASZANIA DANYCH I METOD IN VITRO DO CELÓW REJESTRACJI W RAMACH REACH Z jakimi poradnikami dotyczącymi REACH należy się zapoznać? W jaki sposób należy oceniać i zgłaszać adekwatność oraz przydatnosć metody i informacji z badań in vitro w celu ich wykorzystania w ramach REACH? Czy metody i dane z badań in vitro mogą być wykorzystywane do celów klasyfikacji i oznakowania lub oceny ryzyka? W jaki sposób wykorzystywać metody i informacje in vitro w ramach podejścia opartego na ciężarze dowodu? W jaki sposób dane z badań in vitro mogą być wykorzystywane w ramach podejścia przekrojowego i podejścia grupowania substancji w kategorie? Jak dokumentować metody i dane z badań in vitro w IUCLID 5? Jak dokumentować wykorzystanie danych pochodzących z badań in vitro w celu spełnienia wymagań w zakresie standardowych informacji właściwych dla badań in vivo? DODATKOWE INFORMACJE ZAŁĄCZNIK 1. PRZYKŁADY... 12

4 4 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. 1. WSTĘP Jednym z głównych celów rozporządzenia REACH (nr 1907/2006/WE) jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne są odpowiednie informacje dotyczące właściwości substancji chemicznych, pozwalające podejmować decyzje dotyczące klasyfikacji oraz oznakowania lub oceny ryzyka. Rejestrujący mają obowiązek przedłożenia do celów rejestracji i oceny substancji, informacji określonych w załącznikach VI XI do rozporządzenia REACH. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 1 REACH informacje takie mogą być generowane w inny sposób niż przez badania, a badania na zwierzętach kręgowych powinny być przeprowadzane tylko w ostateczności. Ponadto art. 13 ust. 4 REACH stwierdza, że badania oraz analizy ekotoksykologiczne i toksykologiczne powinny być wykonywane zgodnie z przepisami dyrektywy 86/609/EWG. Celem rozporządzenia REACH jest również wdrożenie strategii trzech R : doskonalenia (refinement), ograniczania (reduction) oraz zastępowania (replacement) badań na zwierzętach, jak też upowszechnianie alternatywnych metod badań (zgodnie z dyrektywą 86/609/EWG). Dyrektywa Rady 86/609/EWG w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych stawia wymóg wsparcia dla rozwoju, walidacji i akceptacji metod, które mogłyby ograniczyć, udoskonalić lub zastąpić wykorzystanie zwierząt laboratoryjnych. Dzięki działaniom na rzecz upowszechnienia metod alternatywnych pewna liczba metod badań in vitro została poddana walidacji na szczeblu międzynarodowym i są one dopuszczone do wykorzystania w celach regulacyjnych. Walidacja jest procesem prowadzącym do określenia niezawodności i przydatności danej procedury z punktu widzenia konkretnego celu. W UE za koordynację naukowej walidacji nowych alternatywnych metod badań odpowiedzialne jest Europejskie Centrum Walidacji Metod Alternatywnych (European Centre for Validation of Alternative Methods, ECVAM) działające w obrębie Dyrekcji Generalnej Wspólnotowego Centrum Badawczego (DG JRC). Ewolucja nowych metod badań obejmuje pięć podstawowych etapów: opracowanie badania, etap wstępnej walidacji, etap walidacji, niezależną ocenę i wreszcie uzyskanie akceptacji organów regulacyjnych. Proces wstępnej walidacji jest niezbędny, by zagwarantować, iż wszystkie metody uwzględnione w formalnym badaniu walidacyjnym spełniają w adekwatny sposób kryteria określone dla uwzględnienia w takim badaniu. Zasady walidacji wstępnej i walidacji właściwej oraz kryteria przeprowadzania badań służących walidacji nowych lub zaktualizowanych metod badań opisano w Poradniku dotyczącym wymagań w zakresie informacji REACH (R.4); pochodzą one z dokumentu zawierającego wytyczne OECD nr 34. W związku z faktem, iż priorytetem UE jest dążenie do akceptacji stosownych metod alternatywnych oraz w związku z zaletami koordynacji z programem wytycznych dla badań OECD w celu zapewnienia ogólnoświatowej harmonizacji i akceptacji, w pierwszej kolejności projekty dotyczące metod alternatywnych są poddawane procesowi OECD. Niemniej jednak, w przypadku nieuzasadnionej zwłoki na tym forum lub pilnej potrzeby na szczeblu UE prace nad przyjęciem nowej metody alternatywnej mogą być prowadzone równolegle lub wyłącznie w ramach procesu odbywającego się w UE. Jeżeli metoda ta zostanie później uzgodniona na szczeblu OECD, wówczas metoda wykorzystywana w UE zostanie odpowiednio zaktualizowana.

5 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r WYKORZYSTANIE METOD I DANYCH Z BADAŃ IN VITRO W RAMACH REACH Informacje wygenerowane przy użyciu metod in vitro mogą być wykorzystywane w ramach REACH pod warunkiem, że informacje dotyczące rozpatrywanych skutków końcowych (endpoint) są wystarczające do celów klasyfikacji i oznakowania lub oceny ryzyka. Dane takie mogą być wykorzystane w celu całkowitego lub częściowego zastąpienia wymaganych informacji, które musiałyby w przeciwnym wypadku zostać wygenerowane przy użyciu danych z badań in vivo. Informacje z badań in vitro, włącznie z danymi wygenerowanymi przy użyciu metod, które nie spełniają kryteriów walidacji uzgodnionych na szczeblu międzynarodowym (adekwatności i stosowności) dla danego rodzaju działania, powinny jednak również zostać wzięte pod uwagę i przedłożone w dokumentacji rejestracyjnej w ramach gromadzenia wszelkich dostępnych informacji oraz podejścia opartego na ciężarze dowodu (punkt 1.2 załącznika XI) lub grupowania substancji (punkt 1.5 załącznika XI). Istnieją trzy kategorie metod i informacji z badań in vitro, które można wykorzystywać w celu rejestracji substancji na mocy rozporządzenia REACH, są to informacje wygenerowane przy użyciu zwalidowanych metod in vitro (adekwatne), informacje wygenerowane przy użyciu metod in vitro poddanych wstępnej walidacji (stosowne), oraz informacje in vitro wygenerowane przy użyciu metod in vitro niepoddanych wstępnej walidacji. a. Zwalidowane metody in vitro Po uzgodnieniu naukowym uwzględniającym zasady walidacji uzgodnione na szczeblu międzynarodowym (R4 i wytyczne OECD nr 34), zwalidowane metody in vitro mogą w całości lub w części zastąpić badania in vivo zależnie od celu, w jakim poddano je walidacji i przyjęto daną metodę. Niektóre metody badań in vitro należą do standardowych informacji wymaganych dla danego zakresu wielkości obrotu (np. testy in vitro dotyczące podrażnienia skóry, testy in vitro służące ocenie działania mutagennego). Są to zwalidowane metody, w przypadku których dowiedziono adekwatności i stosowności z punktu widzenia dostarczania informacji dla klasyfikacji i oznakowania lub oceny ryzyka. b. Metody in vitro poddane wstępnej walidacji Badania in vitro, które spełniają uzgodnione na szczeblu międzynarodowym kryteria wstępnej walidacji (R4 i wytyczne OECD nr 34), są również uznawane za stosowne w ramach REACH, gdy wyniki tych badań wykazują obecność danej właściwości niebezpiecznej. Jeżeli jednak wyniki metod poddanych wstępnej walidacji nie wskazują na istnienie właściwości niebezpiecznej (wyniki negatywne), muszą one zostać potwierdzone za pomocą odpowiedniego badania określonego w załącznikach VII X dla danego rodzaju działania (pkt 1.4 załącznika XI). W przypadku wykorzystania danych wygenerowanych przy użyciu metod in vitro poddanych wstępnej walidacji, w dokumentacji rejestracyjnej należy uwzględnić kryteria ECVAM dotyczące kwalifikacji do etapu wstępnej walidacji, w tym dowody dotyczące odtwarzalności metody, jej mechanistycznej odpowiedniości i zdolności predykcyjnej. c. Metody in vitro niepoddane wstępnej walidacji Dodatkowo, metody poddane wstępnej walidacji i inne dane z badań in vitro (niepoddane wstępnej walidacji) mogą być wykorzystywane w kontekście gromadzenia informacji w celu dostarczenia dodatkowych danych służących ocenie i interpretacji danych in vivo lub in vitro w ramach określenia sposobu i mechanizmu działania (np. dane o kinetyce substancji pochodzące z badań in vitro, toksykogenomika, metabolomika) oraz dla uzasadnienia dostosowywania standardowej strategii badawczej zgodnie z załącznikiem XI (wykorzystania istniejących danych, podejścia przekrojowego i grupowania chemikaliów, ciężaru dowodu). W każdym jednak przypadku cel użycia takich metod w dokumentacji rejestracyjnej musi być

6 6 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. jasny, uzasadniony i dobrze udokumentowany. Tam, gdzie ma to zastosowanie (np. metody poddane wstępnej walidacji wykorzystywane jako dowody dodatkowe supportive evidence), należy podać kryteria stosowności zgodne z Poradnikiem.

7 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r PYTANIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA ORAZ DOKUMENTACJI/ZGŁASZANIA DANYCH I METOD IN VITRO DO CELÓW REJESTRACJI W RAMACH REACH 3.1 Z jakimi poradnikami dotyczącymi REACH należy się zapoznać? Informacje dotyczące wykorzystania metod in vitro w kontekście REACH można znaleźć w Poradniku dotyczącym wymagań w zakresie informacji (rozdział R Dane in vitro), jak również Poradniku dotyczącym wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego (R7a i R7b) dla każdego (eko)toksykologicznego rodzaju działania. 3.2 W jaki sposób należy oceniać i zgłaszać adekwatność oraz przydatnosć metody i informacji z badań in vitro w celu ich wykorzystania w ramach REACH? W przypadku przedłożenia zwalidowanej metody badań in vitro w dokumentacji rejestracyjnej należy dokonać jej oceny względem kryteriów jakościowych określonych w protokole WE lub OECD dla odpowiedniego parametru docelowego oraz udokumentować ją w formie rekordu opisującego rodzaj działania (endpoint study record) w programie IUCLID 5. Jeżeli metoda została wymieniona w rozporządzeniu WE ustalającym metody badań lub w wytycznych dla badań OECD, oznacza to, że adekwatność jej wykorzystania w odniesieniu do danego parametru docelowego została już oceniona na szczeblu międzynarodowym i metoda może być wykorzystana w celu całkowitego lub częściowego zastąpienia badań na zwierzętach. Należy wziąć pod uwagę ewentualne ograniczenia opisane w protokole danej metody badań lub w dokumentach zawierających wskazówki techniczne (np. niektóre metody in vitro są adekwatne jedynie w przypadku przewidywania wyników pozytywnych (wykazywania właściwości niebezpiecznych), lecz nie w przypadku wyników negatywnych). Jeżeli rejestrujący pragnie skorzystać z metod in vitro poddanych wstępnej walidacji w celu spełnienia wymogów informacyjnych REACH, może to uczynić jedynie po spełnieniu warunków określonych w pkt 1.4 załącznika XI. Stosowność metody trzeba ocenić w świetle kryteriów ECVAM i określić w przedłożonej dokumentacji IUCLID. Jeżeli chodzi o wykorzystanie wszelkich innych metod in vitro w ramach podejścia opartego na ciężarze dowodu, należy ocenić i udokumentować w rekordzie opisującym rodzaj działania (endpoint study record) w programie IUCLID 5 aspekty jakościowe związane z metodą takie jak odpowiedniość badanego materiału, znaczenie biologiczne oraz normy jakości (odtwarzalność wyników badań). 3.3 Czy metody i dane z badań in vitro mogą być wykorzystywane do celów klasyfikacji i oznakowania lub oceny ryzyka? Jedynie zwalidowane metody in vitro oraz metody poddane wstępnej walidacji mogą być w określonych warunkach wykorzystywane do celów klasyfikacji i oznakowania lub oceny ryzyka. Jeżeli została wykorzystana zwalidowana metoda in vitro wymieniona w załącznikach VII X lub metoda badania poddana wstępnej walidacji wykazująca niebezpieczne właściwości substancji, wyniki mogą zostać uznane za adekwatne do celów klasyfikacji i oznakowania lub oceny ryzyka. Inne dane in vitro mogą być wykorzystywane jedynie w ramach podejścia

8 8 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. opartego na ciężarze dowodu, wspomagając proces decyzyjny. 3.4 W jaki sposób wykorzystywać metody i informacje in vitro w ramach podejścia opartego na ciężarze dowodu? Informacje wygenerowane przy wykorzystaniu metod in vitro mogą być użyteczne jako dodatkowe dowody pomagające wyjaśnić ustalenia dokonane podczas badań in vivo. W szczególności informacje dotyczące metabolizmu i kinetyki substancji wygenerowane przy użyciu metod in vitro mogą w połączeniu z danymi z badań in vivo pomóc w ustaleniu sposobu działania, jak również wesprzeć opracowywanie modeli kinetycznych. Zaawansowane metodologie takie jak toksykogenomika mogą także wnieść wkład w ocenę ryzyka oraz wspomagać podejmowanie decyzji w zakresie projektowania efektywnych i skutecznych strategii badań, jak również zapewnić mechanistyczną podstawę dla określenia sposobu działania, znaczenia biologicznego efektów zaobserwowanych podczas badań in vivo oraz znaczenia dla ludzi. W przypadku wykorzystania w dokumentacji rejestracyjnej danych z badań in vitro w ramach podejścia opartego na ciężarze dowodu należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Poradniku praktycznym nr 2: jak zgłaszać ciężar dowodu (Practical Guide 2: How to report weight of evidence). W szczególności zgłaszane dane muszą być wystarczająco szczegółowe, by pozwolić na ocenę ich znaczenia dla oceny ryzyka, a znaczenie danych z punktu widzenia konkretnego przypadku musi być dobrze udokumentowane i opisane w dokumentacji rejestracyjnej. 3.5 W jaki sposób dane z badań in vitro mogą być wykorzystywane w ramach podejścia przekrojowego i podejścia grupowania substancji w kategorie? Dane wygenerowane przy użyciu metod badań in vitro mogą być wykorzystywane w celu uzupełnienia brakujących danych, gdy stosowane jest podejście przekrojowe (read-across) bazujące na podobnych substancjach lub przeprowadzane jest grupowanie chemikaliów. W takich przypadkach informacje in vitro mogą pomagać w wyjaśnieniu aspektów mechanistycznych oraz poprawić jakość podejścia przekrojowego w kontekście wspólnych produktów metabolicznych z podobnych substancji (wykorzystanie profilowania metabolicznego). Ponadto dane in vitro mogą również być używane w celu wykazania wartości biologicznej mechanistycznej terminologii wykorzystywanej w modelach Q(SAR), np. pomagając w określeniu dziedziny zastosowania modelu (Q)SAR. 3.6 Jak dokumentować metody i dane z badań in vitro w IUCLID 5? W przypadku wykorzystania zwalidowanych metod in vitro w dokumentacji rejestracyjnej w celu spełnienia wymogów REACH, w dokumentacji IUCLID należy zamieścić szczegółowe podsumowanie przebiegu badań lub podsumowanie przebiegu badań. W tym przypadku należy stosować się do Poradnika praktycznego 3: Jak zgłaszać szczegółowe podsumowania przebiegu badań (Practical Guide 3: How to report robust study summaries) oraz wskazówek dotyczących IUCLID (Podręcznika użytkownika końcowego IUCLID 5); wymagany jest wystarczający opis warunków badania, wyników oraz interpretacji do celów procesu decyzyjnego związanego z klasyfikacją i oznakowaniem lub oceną ryzyka. Jeżeli wyniki metody in vitro poddanej wstępnej walidacji są przedkładane jako kluczowe badanie w celu spełnienia wymogów dotyczących danych dla określonego parametru

9 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. 9 docelowego, znaczenie danej metody musi być jasno wykazane. Oprócz wymogów dotyczących szczegółowych podsumowań przebiegu badań (zob. Poradnik praktyczny 3: Jak zgłaszać szczegółowe podsumowania przebiegu badań oraz Podręcznik użytkownika końcowego IUCLID 5) w dokumentacji rejestracyjnej należy udokumentować spełnienie kryteriów oceny stosowności zgodnie z kryteriami ECVAM z punktu widzenia oceny stosowności metody oraz jej potencjalnej akceptacji do celów klasyfikacji i oznakowania lub oceny ryzyka. W takim przypadku należy pamiętać, że jeżeli wyniki uzyskane przy użyciu takich metod nie wskazują na istnienie danej właściwości niebezpiecznej dla określonego parametru docelowego, należy przeprowadzić przewidziane badanie w celu potwierdzenia negatywnego wyniku, chyba że od badania można odstąpić zgodnie ze szczególnymi i ogólnymi regułami dostosowywania standardowego trybu badań (załącznik VII XI). Jeżeli wyniki metody in vitro poddanej wstępnej walidacji lub metody in vitro niepoddanej wstępnej walidacji są przedkładane jako badania dodatkowe (supportive studies) lub w ramach podejścia opartego na ciężarze dowodu lub jako badania nieuwzględnione (disregarded studies), musi to zostać jasno wskazane i uzasadnione w dokumentacji rejestracyjnej przy wykorzystaniu odpowiednich pól IUCLID w rekordach opisujących rodzaje działań (endpoint study records) Dodatkowe informacje dotyczące sposobu wykorzystania informacji w ramach podejścia opartego na ciężarze dowodu znajdują się również w Poradniku praktycznym nr 2: Jak zgłaszać ciężar dowodu (Practical Guide 2: How to report weight of evidence). W przypadku wykorzystania takich informacji w ramach podejścia opartego na ciężarze dowodu, w formacie IUCLID należy podać szczegółowe informacje dotyczące metody w odniesieniu do szczegółowych podsumowań przebiegu badań. Należy też szczegółowo udokumentować znaczenie ustaleń poczynionych w trakcie badania lub badań w odniesieniu do wniosków wyciągniętych na podstawie całego zbioru danych. Ponadto szczegółowych opisów mogą również wymagać inne badania, jeżeli mają potencjalnie znaczenie. W szczególności w przypadku badań zawierających błędy, lecz wykazujących wyniki krytyczne, należy także sporządzić szczegółowe podsumowania przebiegu badań wskazujące słabości tych badań. Badania takie można oznaczyć jako nieuwzględnione (disregarded study) w polu Purpose flag w IUCLID. 3.7 Jak dokumentować wykorzystanie danych pochodzących z badań in vitro w celu spełnienia wymagań w zakresie standardowych informacji właściwych dla badań in vivo? W przypadku niektórych parametrów docelowych może istnieć możliwość przedstawienia przez rejestrującego danych z badań in vitro w celu spełnienia wymagań dotyczących standardowych informacji, które w innym przypadku musiałyby być spełnione poprzez przedstawienie danych z badań in vivo. Na przykład, wymaganiem w zakresie standardowych informacji dla substancji rejestrowanych dla obrotu wynoszącego 10 lub więcej ton rocznie (załączniki VIII X do rozporządzenia REACH) jest przedstawienie danych z badań działania drażniącego dla skóry. W ramach tego przykładu rejestrujący może być w stanie uzasadnić, że dane z odpowiednich badań in vitro dotyczących działania drażniącego i/lub żrącego na skórę, które zostały przeprowadzone w kontekście zintegrowanej strategii badawczej, spełniają szczegółowe (kolumna 2 w załącznikach VII X) lub ogólne (załącznik XI) reguły dostosowania do standardowej strategii badawczej. W przyszłości zostanie prawdopodobnie opracowanych więcej podejść wykorzystujących baterie badań in vitro do odpowiedniej oceny innych parametrów docelowych, np. działania uczulającego na skórę, dla którego może być możliwe oznaczenie potencjału uczulającego substancji w ramach strategii badawczej wykorzystującej podejście WoE z zastosowaniem baterii metod badawczych in vitro. W opisanym powyżej scenariuszu w dokumentacji rejestracyjnej należy podać uzasadnienie dla dokonanej adaptacji standardowej strategii badań. W związku z tym, oprócz utworzenia dokumentu RSS dla badań in vitro (patrz punkt 3.6 powyżej), rejestrujący powinien utworzyć i częściowo wypełnić w dokumentacji IUCLID rekord opisujący rodzaje działań (ang. endpoint study record) dla właściwej wymaganej informacji z badań in vivo. W przypadku niepodjęcia

10 10 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. tych czynności proces składania dokumentacji nie przejdzie weryfikacji kompletności technicznej (TCC), co nie pozwoli na przedłożenie dokumentacji rejestracyjnej. W celu wypełnienia rekordu opisującego rodzaje działań dla parametru docelowego w badaniach in vivo rejestrujący powinni wybrać w polu Purpose flag odpowiedni powód pominięcia danych, np. study scientifically unjustified (brak uzasadnienia naukowego badania) lub other justification (inne uzasadnienie). W polu Justification for data waiving (Uzasadnienie pominięcia danych) należy podąć bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Uzasadnienie będzie zależeć od szczegółów przypadku, na przykład w oparciu o kryteria podane w punkcie 1.4 Aneksu XI, np. przedstawienie odpowiednich badań in vitro. Przydatne informacje na temat wykorzystania danych z badań in vitro zawarto w seminarium internetowym dla wiodących rejestrujących pt. Jak wykorzystywać dane z badań in vitro w celu spełnienia wymagań rozporządzenia REACH w zakresie informacji ( How to use in vitro data to fulfil REACH information requirements, które odbyło się w dniu 29 lutego 2012 r. (http://echa.europa.eu/web/guest/view-article/-/journal_content/7def3c04-4b2b-4cfd-86d0-5ce36797faa8).

11 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r DODATKOWE INFORMACJE Poradnik praktyczny nr 3: Jak zgłaszać szczegółowe podsumowania przebiegu badań (Practical Guide 3: How to report robust study summaries) Poradnik praktyczny nr 2: Jak zgłaszać ciężar dowodu (Practical Guide 2: How to report weight of evidence) Opracowany przez DG JRC system śledzenia przeglądu alternatywnych metod badań (TSAR) TSAR jest narzędziem prezentującym w przejrzysty sposób status metod alternatywnych podczas przejścia od etapu ściśle naukowych protokołów przedłożonych do wstępnej walidacji do etapu aktywnego wykorzystania w kontekście regulacyjnym. Europejskie Centrum Walidacji Alternatywnych Metod Badań (ECVAM) Wytyczne OECD dotyczące badania chemikaliów Rozporządzenie WE ustalające metody badań Podręcznik użytkownika końcowego IUCLID 5

12 12 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. Załącznik 1. Przykłady Załącznik 1 zawiera przykłady ilustrujące sposób wypełnienia rekordu dotyczącego badania parametru docelowego IUCLID (endpoint study record), gdy: 1. Jako badanie kluczowe (key study) wykorzystywana jest zwalidowana metoda badań in vitro 2. Jako badanie kluczowe (key study) wykorzystywana jest metoda badań in vitro poddana wstępnej walidacji 3. Jako badanie dodatkowe (supportive study) wykorzystywana jest metoda badań in vitro niepoddana wstępnej walidacji 1. Metoda badań in vitro poddana walidacji jako badanie kluczowe (key study)

13 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. 13

14 14 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. 2. Metoda badań in vitro poddana wstępnej walidacji jako badanie kluczowe (key study) Uwaga: Jeżeli dane in vitro dotyczące działania uczulającego na skórę mają być wykorzystane jako badanie kluczowe, wówczas aby dokumentacja przeszła weryfikację kompletności technicznej (TCC), konieczne jest przedstawienie dodatkowego rekordu dotyczącego badania parametru docelowego (endpoint study record) związanego z odstępstwem od wymogu badania in vivo wraz z uzasadnieniem jak na poniższym przykładzie (załącznik VII, pkt 8.3, kolumna 2). Odstępstwo

15 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. 15 Badanie kluczowe

16 16 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r.

17 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r Metoda badań in vitro niepoddana wstępnej walidacji jako badanie dodatkowe (supporting study) (IUCLID sekcja Podstawowa toksykokinetyka)

18 18 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r.

19 Praktyczny poradnik 1 Wersja 1.1 Wrzesień 2012 r. 19

20 EUROPEAN CHEMICALS AGENCY ANNANKATU 18, P.O. BOX 400, FI HELSINKI, FINLAND ECHA.EUROPA.EU

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 1.6.2016 L 144/27 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/863 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniające załączniki VII i VIII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji,

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń)

Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń) Nr ref.: ECHA-09-GF-01-PL Data: 30/10/2009 Język: polski WŁĄCZANIE SUBSTANCJI DO ZAŁĄCZNIKA XIV Poradnik na temat włączania substancji do załącznika XIV (Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania

Bardziej szczegółowo

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH

Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia REACH Nr ref.: ECHA-11-FS-06-PL ISBN-13: 978-92-9217-610-5 Stosowanie metod alternatywnych dla badań na zwierzętach do celów rozporządzenia Jednym z głównych powodów opracowania i przyjęcia rozporządzenia był

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych

Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych Poradnik praktyczny 8: Jak przekazywać informacje o zmianach danych identyfikacyjnych podmiotów prawnych INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera wytyczne dotyczące REACH objaśniające obowiązki w ramach

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny 10: Jak wyeliminować niepotrzebne badania na zwierzętach

Poradnik praktyczny 10: Jak wyeliminować niepotrzebne badania na zwierzętach Poradnik praktyczny 10: Jak wyeliminować niepotrzebne badania na zwierzętach INFORMACJA PRAWNA W niniejszym dokumencie przedstawiono porady techniczne celem wyjaśnienia, w jaki sposób przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowywać podsumowania toksykologiczne w IUCLID i jak ustalać wartość DNEL Poradnik praktyczny część 14

Jak przygotowywać podsumowania toksykologiczne w IUCLID i jak ustalać wartość DNEL Poradnik praktyczny część 14 Jak przygotowywać podsumowania toksykologiczne w IUCLID i jak ustalać wartość DNEL Poradnik praktyczny część 14 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie IUCLID 5.4 oraz ich wpływ na przedkładanie i publikowanie informacji Pytania i odpowiedzi

Zmiany w programie IUCLID 5.4 oraz ich wpływ na przedkładanie i publikowanie informacji Pytania i odpowiedzi Zmiany w programie IUCLID 5.4 oraz ich wpływ na przedkładanie i publikowanie informacji Pytania i odpowiedzi Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące nadchodzących zmian związanych z wprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Część 9 Wyszukiwanie zaawansowane 2 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 Wersja Zmiany 2.0 lipiec 2012 r.: Nowy układ dokumentu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Część 4 Późniejsza rejestracja wstępna Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlandia Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badań na zwierzętach w zapewnieniu bezpiecznego stosowania substancji chemicznych

Znaczenie badań na zwierzętach w zapewnieniu bezpiecznego stosowania substancji chemicznych REACH Broszura informacyjna ECHA-12-FS-08-PL Znaczenie badań na zwierzętach w zapewnieniu bezpiecznego stosowania substancji chemicznych Celem rozporządzenia REACH jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony

Bardziej szczegółowo

Czynności praktyczne związane z rejestracją wstępną

Czynności praktyczne związane z rejestracją wstępną Czynności praktyczne związane z Tylko jeśli dokonasz na czas wstępnej rejestracji oraz rejestracji będziesz móc nadal produkować, importować lub używać chemikalia! Numer referencyjny: ECHA-BR-08-01 Data:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.10.2014 r. COM(2014) 611 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK Projekt DECYZJA NR 1/2014 WSPÓLNEGO KOMITETU UTWORZONEGO NA PODSTAWIE UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ I JEJ PAŃSTWAMI

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny 4: Jak zgłaszać odstąpienie od przedstawienia danych

Poradnik praktyczny 4: Jak zgłaszać odstąpienie od przedstawienia danych Poradnik praktyczny 4: Jak zgłaszać odstąpienie od przedstawienia danych INFORMACJA PRAWNA Informacje zawarte w niniejszym poradniku praktycznym nie stanowią porad prawnych ani nie muszą reprezentować

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny 2: Jak zgłaszać ciężar dowodu

Poradnik praktyczny 2: Jak zgłaszać ciężar dowodu Poradnik praktyczny 2: Jak zgłaszać ciężar dowodu INFORMACJA PRAWNA Informacje zawarte w niniejszym poradniku praktycznym nie stanowią porad prawnych ani nie muszą reprezentować w sposób prawny oficjalnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych

Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Podręcznik REACH- IT dla użytkowników przemysłowych Część 5 Wstępne SIEF 2 Podręcznik REACH-IT dla użytkowników przemysłowych Wersja: 2.0 Wersja Zmiany 2.0 lipiec 2012 r. Nowy układ dokumentu. Zmiany redakcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY

ZAŁĄCZNIK. dołączony do. wniosku DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 27.6.2014 r. COM(2014) 384 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK PROTOKÓŁ do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami

Bardziej szczegółowo

Ocena na podstawie rozporządzenia REACH. Sprawozdanie z postępów w 2010 r.

Ocena na podstawie rozporządzenia REACH. Sprawozdanie z postępów w 2010 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2010 r. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsze sprawozdanie zawiera zalecenia dla potencjalnych rejestrujących mające na celu poprawę jakości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96. z dnia 28 października 1996 r. Dz.U.UE.L.96.299.1 Dz.U.UE-sp.13-18-42 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 2232/96 z dnia 28 października 1996 r. ustanawiające wspólnotową procedurę dla substancji aromatycznych używanych

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.8.2013 COM(2013) 568 final 2013/0273 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, protokołu do Umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA,

KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA BUŁGARII, REPUBLIKA CZESKA, KRÓLESTWO DANII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA ESTOŃSKA, IRLANDIA, REPUBLIKA GRECKA, PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ, DO TRAKTATU O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ I DO TRAKTATU USTANAWIAJĄCEGO EUROPEJSKĄ WSPÓLNOTĘ

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi

Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi MEMO/08/240 Bruksela, 11 kwietnia 2008 r. Rejestracja wstępna i rejestracja w systemie REACH pytania i odpowiedzi Nowe przepisy Unii Europejskiej dotyczące chemikaliów, należące do pakietu REACH (Registration,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i przedkładanie dokumentacji

Tworzenie i przedkładanie dokumentacji Tworzenie i przedkładanie dokumentacji Mike RASENBERG Rejestracja i narzędzia informatyczne Seminarium internetowe dla wiodącego rejestrującego Reguły biznesowe 22 kwietnia 2010 r. Przepływ pracy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) ds. Tłumaczeń Pisemnych. Tłumaczenie to język Europy.

Komisja Europejska. Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) ds. Tłumaczeń Pisemnych. Tłumaczenie to język Europy. Tłumaczenie to język Europy. (Umberto Eco) Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) 1 Wielojęzyczność w Unii Europejskiej 1 stycznia 2007 wielojęzyczność jako oddzielny obszar polityki (komisarz

Bardziej szczegółowo

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH

REACH. System. Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH System REACH Co producent oraz importer zrobić powinien przed wejściem w życie systemu REACH Dokument opracowany przez: Departament Przemysłu Ministerstwo Gospodarki www.mgip.gov.pl/przedsiebiorcy/reach

Bardziej szczegółowo

Funkcje IUCLID Cloud. IUCLID 6 opracowała Europejska Agencja Chemikaliów wraz z OECD.

Funkcje IUCLID Cloud. IUCLID 6 opracowała Europejska Agencja Chemikaliów wraz z OECD. IUCLID 6 opracowała Europejska Agencja Chemikaliów wraz z OECD. Informacja prawna Informacje w tym dokumencie nie stanowią porady prawnej. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wykorzystanie tych

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.1.2017 r. COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające załącznik III do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. Wniosek dotyczący decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.4.2017 r. COM(2017) 186 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, oraz

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 9.12.2011 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 359 A/1 V (Ogłoszenia) POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE PARLAMENT EUROPEJSKI ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Pracownicy kontraktowi (grupy funkcyjne III i

Bardziej szczegółowo

Tekst opracowany w języku polskim w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki

Tekst opracowany w języku polskim w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki REACH 2013- DZIAŁAJ TERAZ Tekst opracowany w języku polskim w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki Zgodnie z rozporządzeniem REACH, 31 maja 2013 roku upływa termin rejestracji substancji

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie kart charakterystyki

Sporządzanie kart charakterystyki P O R A D N I K W S K R Ó C I E Sporządzanie kart charakterystyki Dokument ma na celu wyjaśnienie w prosty sposób podstawowych zasad i obowiązków w zakresie sporządzania i dostarczania kart charakterystyki

Bardziej szczegółowo

6956/16 KW/jak DGC 2A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 kwietnia 2016 r. (OR. en) 6959/16

6956/16 KW/jak DGC 2A. Rada Unii Europejskiej. Bruksela, 12 kwietnia 2016 r. (OR. en) 6959/16 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 12 kwietnia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0051 (NLE) 6959/16 AELE 12 EEE 9 N 14 ISL 9 FL 11 MI 139 PECHE 72 UD 55 AKTY USTAWODAWCZE I

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące przekazywania Agencji informacji przez dalszych użytkowników

Pytania i odpowiedzi dotyczące przekazywania Agencji informacji przez dalszych użytkowników Pytania i odpowiedzi dotyczące przekazywania Agencji informacji przez dalszych użytkowników Pytania ogólne 1. Czy mój dostawca musi dostarczać kartę charakterystyki ze scenariuszem narażenia gdy substancja

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: TŁUMACZENIA PISEMNE TEKSTÓW Z JĘZYKÓW KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ I KRAJÓW STOWARZYSZONYCH Z UNIĄ EUROPEJSKĄ NA JĘZYK POLSKI ORAZ Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYKI TYCH KRAJÓW DLA POTRZEB REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 19.9.2016 r. COM(2016) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY na temat opracowywania, uznawania i prawnego przyjmowania metod alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I

Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I ZAŁĄCZNIK A Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I AKTY, O KTÓRYCH MOWA W POROZUMIENIU EOG ZE ZMIANAMI WPROWADZONYMI Aktem dotyczącym warunków przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady

ZAŁĄCZNIK. wniosku w sprawie decyzji Rady KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 3.8.2017 r. COM(2017) 413 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu

Bardziej szczegółowo

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Änderungsprotokoll in polnischer Sprache-PL (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKÓŁ ZMIENIAJĄCY PROTOKÓŁ W SPRAWIE POSTANOWIEŃ PRZEJŚCIOWYCH, DOŁĄCZONY DO TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

Poradnik praktyczny część 6

Poradnik praktyczny część 6 Poradnik praktyczny część 6 Jak zgłaszać podejście przekrojowe oraz kategorie 2 Poradnik praktyczny część 6 2.0 Wersja Zmiany Data Wersja 1.0 Pierwsza wersja. marzec 2010 Wersja 2.0 Zmiany w Poradniku

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

Rozpowszechnianie i poufność informacji na mocy rozporządzenia REACH

Rozpowszechnianie i poufność informacji na mocy rozporządzenia REACH Rozpowszechnianie i poufność informacji na mocy rozporządzenia REACH Data wydania: kwiecień 2016 r. 1 Rozpowszechnianie i poufność informacji na mocy rozporządzenia REACH Annankatu 18, P.O. Box 400, I-00121

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 stycznia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 stycznia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 13 stycznia 2016 r. (OR. en) 5215/16 ADD 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Komisja Europejska Data otrzymania: 12 stycznia 2016 r. Do: Sekretariat Generalny Rady COMPET 8 ENV 11 CHIMIE

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: TRAKTAT PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH I INNYCH INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 44/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 18.2.2011 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 143/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. zmieniające załącznik XIV do rozporządzenia 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń

Wytyczne w sprawie. rozpatrywania skarg przez zakłady. ubezpieczeń EIOPA-BoS-12/069 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez zakłady ubezpieczeń 1/8 1. Wytyczne Wprowadzenie 1. Zgodnie z art. 16 rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru

Bardziej szczegółowo

REACH dotknie prawie wszystkich

REACH dotknie prawie wszystkich REACH dotknie prawie wszystkich Jerzy Majka Konferencja REACH co przedsiębiorca wiedzieć powinien Katowice, 2 października 2008 r. REACH co to jest? Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006

L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 L 66/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 8.3.2006 UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I.

Delegacje otrzymują w załączeniu dokument COM(2016) 69 final - ZAŁĄCZNIK I. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 9 marca 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 WNIOSEK Od: Data otrzymania: 18 lutego 2016 r. Do: Nr

Bardziej szczegółowo

12388/17 PAW/alb 1 DGD 1

12388/17 PAW/alb 1 DGD 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 października 2017 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2017/0170 (NLE) 12388/17 VISA 354 COLAC 83 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa

Bardziej szczegółowo

Ocena na podstawie rozporządzenia REACH

Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2012 r. 2 Ocena na podstawie rozporządzenia REACH WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsze sprawozdanie zawiera zalecenia dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych

Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Program Wieloletni Wdrażanie metod analizy środowiskowego ryzyka zdrowotnego do ustalania i przestrzegania normatywów środowiskowych Etap II Przegląd wytycznych i zalecanych rozwiązań pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

REACH- Zarządzanie chemikaliami

REACH- Zarządzanie chemikaliami REACH- Zarządzanie chemikaliami W dniu 18 grudnia 2006 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła Rozporządzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Petycji 30.4.2014 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Przedmiot: Petycja 1833/2013, którą złożyły Gisela Urban i Gabriele Menzel (Niemcy), w imieniu kilku stowarzyszeń ochrony zwierząt,

Bardziej szczegółowo

Nieaktualna wersja Rozdziału 6 Zmieniona i aktualna wersja Rozdziału 6

Nieaktualna wersja Rozdziału 6 Zmieniona i aktualna wersja Rozdziału 6 Zasada [Komentarze: Dodano pierwsze zdanie.] 6.2 Do zadań Działu Kontroli Jakości należy także opracowywanie, walidacja i wdrażanie wszystkich procedur kontroli jakości, przechowywanie prób referencyjnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący udostępniania danych

Poradnik dotyczący udostępniania danych Poradnik dotyczący udostępniania danych 1 POR Poradnik dotyczący udostępniania danych wersja 2.0 kwiecień 2012 r. 2 Poradnik dotyczący udostępniania danych INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.3.2012 r. COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Kanadą o współpracy celnej w sprawach związanych

Bardziej szczegółowo

Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE

Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE Seminarium z cyklu Europejskie Przedsiębiorstwo pt.: Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI. REJESTRACJA 2018 W PIGUŁCE Warszawa, 28 czerwca 2017 r. www.een.org.pl Z ROZPORZĄDZENIEM REACH DOOKOŁA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia

Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia Dyrektywy Dyrektywy - Zakazy i ograniczenia Dyrektywa 2005/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca po raz dwudziesty drugi dyrektywę Rady 76/769/EWG w sprawie zbliżenia

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en) CIG 1/12 Dotyczy: Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony CIG 1/12 PROTOKÓŁ W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH

ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH ROZPORZĄDZENIE REACH PRZEMYSŁ KOSMETYCZNY USTAWA O SUBSTANCJACH I ICH MIESZANINACH Monika Blezień Ruszaj Rozporządzenie REACH ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

Odkryj. W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim

Odkryj. W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim Odkryj W tym krótkim poradniku można znaleźć informacje, które pomogą ci rozpocząć pracę z systemem REACH-IT i zapoznać się z nim Wszystkie informacje w REACH-IT można łatwo znaleźć na stronie startowej

Bardziej szczegółowo

Ocena na podstawie rozporządzenia REACH. Sprawozdanie z postępów w 2009 r.

Ocena na podstawie rozporządzenia REACH. Sprawozdanie z postępów w 2009 r. Ocena na podstawie rozporządzenia REACH Sprawozdanie z postępów w 2009 r. Niniejsze sprawozdanie zawiera przegląd działań z zakresu oceny w 2009 r. oraz zalecenia dla potencjalnych rejestrujących mające

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący półproduktów

Poradnik dotyczący półproduktów Poradnik dotyczący półproduktów Wersja: 2 Grudzień 2010 r. INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument zawiera porady dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) 13708/10. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) VISA 216 AMLAT 101 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 września 2010 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2010/0221 (NLE) 13708/10 VISA 216 AMLAT 101 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP

Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP Zastosowanie rozporządzeń REACH i CLP w działalności MŚP 1. Rozporządzenie REACH Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską

Bardziej szczegółowo

Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I

Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 43 polnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 ZAŁĄCZNIK A Wykaz, o którym mowa w art. 3 niniejszej Umowy CZĘŚĆ I AKTY, O KTÓRYCH MOWA W POROZUMIENIU EOG ZE

Bardziej szczegółowo

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends

WZ PW Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji IT security trends Norma ISO/IEC 27001:2013 najnowsze zmiany w systemach zarzadzania bezpieczeństwem informacji dr inż. Bolesław Szomański Wydział Zarządzania Politechnika Warszawska b.szomański@wz.pw.edu.pl Plan Prezentacji

Bardziej szczegółowo

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje

IATF 16949:2016 Zatwierdzone Interpretacje :2016 Zatwierdzone Interpretacje Standard, wydanie pierwsze, został opublikowany w październiku 2016 roku i obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku. Niniejsze Zatwierdzone Interpretacje zostały ustalone i zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

Wytyczne EUNB. w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4

Wytyczne EUNB. w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4 Wytyczne EUNB w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń EBA/GL/2012/4 Londyn, 27.07.2012 r. Wytyczne EUNB w sprawie analizy porównawczej wynagrodzeń (EBA/GL/2012/4) Status wytycznych 1. Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A

Wykaz substancji i preparatów niebezpiecznych (Dz. U ) - Tabela A Akty prawne stan na 25-10-12 Ustawy Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322). Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

Bardziej szczegółowo

Rejestracja wstępna - procedura

Rejestracja wstępna - procedura REACH co przedsiębiorca wiedzieć powinien Katowice, 2.10.2008 r. Rejestracja wstępna - procedura Barbara Walawska Instytut Chemii Nieorganicznej w Gliwicach Śląski Punkt Konsultacyjny Rejestracja wstępna

Bardziej szczegółowo

Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej

Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej Aktualne obowiązujące wymagania dotyczące dokumentacji potrzebnej do rejestracji produktów biobójczych w procedurze europejskiej Sylwester Huszał Wydział Oceny Dokumentacji Produktów Biobójczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG)

DECYZJE. (Tekst mający znaczenie dla EOG) L 289/18 5.11.2015 DECYZJE DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1984 z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie określenia okoliczności, formatów i procedur notyfikacji zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego

SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. Europejski program bezpieczeństwa lotniczego KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 7.12.2015 r. COM(2015) 599 final SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Europejski program bezpieczeństwa lotniczego PL PL 1. KOMUNIKAT KOMISJI Z 2011

Bardziej szczegółowo

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW

Wykład 9 i 10. Zarządzanie chemikaliami. Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Wykład 9 i 10 Zarządzanie chemikaliami Opracowała E. Megiel, Wydział Chemii UW Chemikalia substancje chemiczne i ich mieszaniny. Zarządzanie klasycznie rozumiane obejmuje planowanie, organizowanie, decydowanie,

Bardziej szczegółowo

Przepływ pracy podstawowe informacje dotyczące rejestracji (I)

Przepływ pracy podstawowe informacje dotyczące rejestracji (I) Przepływ pracy podstawowe informacje dotyczące rejestracji (I) 1 Wiodący rejestrujący tworzy rekord wspólnego przedkładania danych (REACH-IT) - Dystrybucja tokena - Rejestracja uczestników 2 Wszyscy rejestrujący

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 22.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 126/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 440/2010 z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 24/6 PL 30.1.2016 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2016/125 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie PHMB (1600; 1.8) jako istniejącej substancji czynnej do stosowania w produktach biobójczych należących

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0046/291. Poprawka 291 Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0046/291. Poprawka 291 Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF 7.3.2016 A8-0046/291 Poprawka 291 Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF Sprawozdanie Françoise Grossetête Weterynaryjne produkty lecznicze COM(2014)0558 C8-0164/2014 2014/0257(COD) A8-0046/2016 Wniosek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02)

OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 6.7.2011 OGŁOSZENIE O KONKURSACH OTWARTYCH (2011/C 198 A/02) Jesteś zainteresowany pracą w naszych instytucjach? Twój profil odpowiada naszym kryteriom?

Bardziej szczegółowo

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony

Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 16 Protokoll in polnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 KONFERENCJA PRZEDSTAWICIELI RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH Bruksela, 14 maja 2012 r. (OR. en)

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja i nazewnictwo substancji zgodnie z rozporządzeniami REACH i CLP

Identyfikacja i nazewnictwo substancji zgodnie z rozporządzeniami REACH i CLP P O R A D N I K W P I G U Ł C E Identyfikacja i nazewnictwo substancji zgodnie z Celem dokumentu jest wyjaśnienie w przystępny sposób głównych zasad leżących u podstaw identyfikacji i nazewnictwa substancji.

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) L 345/68 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.12.2008 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/112/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniająca dyrektywy Rady 76/768/EWG, 88/378/EWG, 1999/13/WE oraz

Bardziej szczegółowo

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM

II. Organizacja audytu wewnętrznego w AM Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 47 Rektora AMG z dnia 18.12.2014r. KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI Standard 2040 IIA I. Postanowienia ogólne 1. Księga procedur określa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 28.5.2014 L 159/41 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje na temat rozporządzenia CLP

Ogólne informacje na temat rozporządzenia CLP Ogólne informacje na temat rozporządzenia CLP Seminarium internetowe dla wiodącego rejestrującego 9 kwietnia 2010 r. Gabriele Schöning Jednostka ds. Klasyfikacji Europejska Agencja ChemiC hemikaliów Plan

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD)

Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) PORADNIK Poradnik na temat badań naukowych i rozwojowych (SR&D) oraz badań dotyczących produktów i procesu produkcji oraz ich rozwoju (PPORD) Wersja 2.1 Październik 2017 r. 2 Poradnik na temat badań naukowych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik przedkładania danych w systemie REACH-IT

Podręcznik przedkładania danych w systemie REACH-IT Podręcznik przedkładania danych w systemie Część 04 - Jak przygotować dokumentację zgodną z regułami biznesowymi ("Zastosowanie reguł biznesowych") Historia dokumentu Wersja Zmiany 2.4 czerwiec 2010 r.:

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 26 stycznia 2016 r. (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2015/0294 (NLE) 15469/15 VISA 393 CHINE 30 AKTY USTAWODAWCZE I INNE INSTRUMENTY Dotyczy: Umowa między

Bardziej szczegółowo

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >>

PODEJŚCIE STRATEGICZNE >> Nasze wartości oraz niniejszy Kodeks Współpracy z Interesariuszami są przewodnikiem w zakresie naszych zasad i naszych zachowań. Odbieramy zaangażowanie Interesariuszy jako związek równych sobie oparty

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

(Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 14.5.2014 L 139/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 492/2014 z dnia 7 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych

Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych EIOPA(BoS(13/164 PL Wytyczne w sprawie rozpatrywania skarg przez pośredników ubezpieczeniowych EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka informacyjna DB Securities S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Poziom 3 Polityki Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka informacyjna S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZAKRES I CZĘSTOTLIWOŚĆ UJAWNIANYCH

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki

Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki PORADNIK Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. 2 Poradnik dotyczący sporządzania kart charakterystyki Wersja 2.0 grudzień 2013 r. Wersja Zmiany Data Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.5: Dostosowanie wymagań w zakresie informacji

Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.5: Dostosowanie wymagań w zakresie informacji Poradnik dotyczący wymagań w zakresie informacji i oceny bezpieczeństwa chemicznego Rozdział R.5: Dostosowanie wymagań w zakresie informacji Wersja: 2.1 grudzień 2011 r. INFORMACJA PRAWNA Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy

Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Zarządzanie zmianami - dalsi użytkownicy Tekst przygotowany w Punkcie Konsultacyjnym ds. REACH Ministerstwa Gospodarki na podstawie opracowania Jean-Philippe Montfort a i Hadjira Mezaiti z firmy prawniczej

Bardziej szczegółowo

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 158/356 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 10.6.2013 DYREKTYWA RADY 2013/22/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowująca niektóre dyrektywy w dziedzinie polityki transportu w związku z przystąpieniem Republiki

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek

Rozporządzenie CLP. Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Rozporządzenie CLP Dr inż. Monika Wasiak-Gromek Title Rozporządzenie of the presentation CLP Date 23.04.13 # 2 Rozporządzenie CLP System GHS wdrożony został rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

89/391/EWG) (Dz. Urz. L 158 z , str. 50. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, z późn. zm.).

89/391/EWG) (Dz. Urz. L 158 z , str. 50. z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 35, z późn. zm.). - 4 - UZASADNIENIE Celem projektowanego rozporządzenia jest wdrożenie do polskiego prawa postanowień dyrektywy Rady nr 94/33/WE z dnia 22 czerwca 1994 r. w sprawie ochrony pracy osób młodych (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo