BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAROMETR POPYTU NA PRACĘ"

Transkrypt

1 BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM luty 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dr Cecylia Sadowska-Snarska Mgr Marta E. Kapica Mgr Urszula Skiepko Raport został przygotowany przez zespół Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w składzie: COPYRIGHT BY WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, BIAŁYSTOK 2009 Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu PO Kapitał Ludzki PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Choroszczańska

3 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM- LUTY 2009 ROK STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODOWYCH POZIOM I STRUKTURA ZAWODOWO-KWALIFIKACYJNA PRASOWYCH OFERT PRACY RANKING NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW

4 4

5 5 1. WSTĘP Opracowanie prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Podlaski barometr nastrojów gospodarczych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów, które mogą podjąć skuteczne działania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej pod wpływem procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez diagnozę trendów rozwojowych oraz prognozowanie zmian gospodarczych w województwie podlaskim. Prace badawcze prowadzone w projekcie polegają na cyklicznym (kwartalnym) badaniu i analizie trendów rozwojowych w woj. podlaskim w oparciu o ankietyzacje firm, reprezentujących kluczowe sektory gospodarki (przemysł, budownictwo, handel, usługi) oraz gospodarstw domowych, czego efektem są raporty z badań pt. Podlaski barometr nastrojów gospodarczych, oraz co miesięcznej analizie empirycznej prasowych ofert pracy w województwie podlaskim, efektem której jest, przedkładany raport pt. Podlaski barometr popytu na pracę. Podstawą analizy prasowych ofert pracy są wszystkie numery dzienników regionalnych, a mianowicie: Kuriera Porannego, Gazety Współczesnej oraz Gazety Wyborczej dodatek białostocki, opublikowane w danym miesiącu. Prasowe oferty pracy analizowane są według grup zawodowo-kwalifikacyjnych pogrupowanych zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności, wprowadzoną do powszechnego stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U z 2004 roku Nr 265, poz. 2644), zmieniony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 728). Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Do analizy prasowych ofert pracy wykorzystane są następujące wskaźniki:

6 6 barometr ofert pracy, jako suma wszystkich ofert opublikowanych w danym miesiącu, wskazujący na zmiany zapotrzebowania na pracę w województwie podlaskim, struktura ofert pracy według wielkich grup zawodowych, struktura zawodowa-kwalifikacyjna popytu na pracę, ranking najbardziej poszukiwanych zawodów.

7 7 2. BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM- LUTY 2009 ROK Barometr popytu na pracę, wskazujący na zmiany zapotrzebowania na pracę w województwie podlaskim, w analizowanym miesiącu lutym wykazał tendencję spadkową w stosunku do stycznia 2009 roku (wykres 1). Bowiem w lutym odnotowano 2075 ofert pracy i jest to wskaźnik niższy o 12,4% (o 256 ofert) od zanotowanego w miesiącu styczniu, kiedy to zarejestrowano 2313 ogłoszeń. BAROMETR POPYTU NA PRACĘ LICZBA PRASOWYCH OFERT PRACY WYKRES Liczba ofert pracy Z analizy danych zawartych w tabeli 1 wynika, że w miesiącu lutym zmniejszyło się wyraźnie zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym. Liczba ofert pracy w grupie zawodowej Pracownicy przy pracach prostych zmniejszyła się niemalże o połowę (z 436 w styczniu do 223 w lutym), w grupie Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy o ponad 17,8% (o 100 ofert pracy), w grupie Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń o 56,9% (o 72 oferty pracy). W analizowanym miesiącu zmniejszyło się także istotnie zapotrzebowanie na pracowników z grupy Technicy i inny średni personel (o 58 ofert pracy). Z kolei w takich grupach zawodowych, jak: Specjaliści, Pracownicy biurowi, a także Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy zanotowano wzrost liczby ofert pracy.

8 8 TABELA 1 ZMIANA LICZBY PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LUTYM 2009 R. W STOSUNKU DO STYCZNIA 2009 R. Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) Styczeń Luty Wzrost/spadek liczby ofert pracy 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2. Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo Pracownicy przy pracach prostych Ogółem

9 9 3. STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODOWYCH Analiza wykresu 2 i tabeli 2 wykazuje, iż największa skala popytu na pracę dotyczy pracowników z grupy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (596 ofert), których udział w ogólnej liczbie prasowych ofert pracy stanowi aż 29,0% oraz Pracowników usług osobistych i sprzedawców (582 oferty), których udział jest równie wysoki ponad 28,0%. W strukturze popytu na pracę istotny (blisko 11,0%), zarazem rosnący udział, w stosunku do stycznia 2009 r., stanowią oferty pracy z grupy zawodowej Specjaliści. Zdecydowanie najmniej ofert pracy dotyczy takich grup zawodowych, jak: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (25 ofert) oraz Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (6 ofert). STRUKTURA PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Liczba TABELA 2 Struktura (%) 25 1,2 2. Specjaliści ,8 3. Technicy i inny średni personel ,6 4. Pracownicy biurowi 105 5,1 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,3 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 6 0,3 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,0 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 99 4,8 9. Pracownicy przy pracach prostych ,8 Ogółem ,0

10 10 STRUKTURA PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYKRES 2 9. Pracownicy przy pracach prostych 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 4. Pracownicy biurowi 3. Technicy i inny średni personel 2. Specjaliści 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Luty Styczeo

11 11 4. POZIOM I STRUKTURA ZAWODOWO- KWALIFIKACYJNA PRASOWYCH OFERT PRACY W lutym 2009 roku odnotowano 2057 ofert pracy w 158 zawodach, a wyniki analiz empirycznych wskazują na wysokie zróżnicowanie poziomu zapotrzebowania na pracowników w różnych zawodach i specjalnościach. Przeprowadzona analiza struktury zebranych ofert pracy w zawodach i specjalnościach o największej liczbie występowania w prasie regionalnej wykazała następujące wyniki. W grupie wielkiej Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy do bazy prasowych ofert pracy ogółem zarejestrowano 25 ofert w 10 zawodach. Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem był niewielki i wyniósł 1,2%. TABELA 3 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY W GRUPIE ZAWODÓW PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert Struktura (%) pracy Dyrektor wykonawczy 1 4, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie 9 36, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i 1 4,0 turystyce Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług 1 4,0 osobistych, porządkowych i pokrewnych Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany 3 12, Kierownik działu finansowego i administracyjnego 1 4, Kierownik działu marketingu i sprzedaży 2 8, Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany 1 4, Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym 3 12, Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce 3 12,0 Razem ,0

12 12 Największe zapotrzebowanie wystąpiło na Kierowników wewnętrznych jednostek działalności podstawowej w budownictwie 9 ofert pracy. Może być to związane ze zbliżającym się końcem pory zimowej, a tym samym ze zwiększona aktywnością w działalności budowlanej. Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Specjaliści, w której zebrano ogółem 223 oferty pracy w 33 zawodach (tabela 4). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 10,8%. Największy popyt na pracę w tej grupie zawodowej wystąpił w zawodzie Farmaceuta farmacja apteczna, gdzie zanotowano 41 ofert pracy, a ich udział procentowy był następujący: w grupie średniej 28,4%, w grupie dużej 39,0%, w grupie wielkiej 18,4%, ogółem 2,0%. Relatywnie wysoki popyt na prace dotyczył również pielęgniarek (28 ofert pracy), inżynierów inżynierii środowiska instalacji sanitarnych (23 oferty). TABELA 4 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW SPECJALIŚCI Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (%) Administrator baz danych 3 1, Inżynier systemów komputerowych 1 0, Administrator sieci informatycznej 8 3, Architekt 1 0, Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 14 6, Inżynier inżynierii środowiska instalacje sanitarne 23 10, Lekarz medycyna pracy 6 2, Lekarz medycyna rodzinna 1 0, Lekarz otorynolaryngologia 10 4, Lekarz pediatria 2 0, Lekarz dentysta protetyka stomatologiczna 1 0, Lekarz dentysta zdrowie publiczne 12 5, Farmaceuta farmacja apteczna 41 18, Diagnosta laboratoryjny 4 1, Pielęgniarka 28 12, Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 1 0, Nauczyciel przedszkola 3 1, Specjalista bankowości 9 4, Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy) 4 1, Specjalista do spraw rachunkowości 1 0, Specjalista do spraw ubezpieczeo społecznych 1 0, Pozostali specjaliści do spraw finansowych 5 2,2

13 Doradca personalny 7 3, Specjalista do spraw kadr 15 6, Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 1 0, Pośrednik w obrocie nieruchomościami 1 0, Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) 9 4, Specjalista do spraw projektów/programów unijnych 1 0, Specjalista do spraw zamówieo publicznych 1 0, Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 1 0, Asystent prawny 1 0, Tłumacz tekstów 6 2, Dziennikarz 1 0,4 Razem ,0 Kolejną analizowaną grupą wielką są Technicy i inny średni personel. W tej grupie zebrano 218 ofert pracy w 22 zawodach (tabela 5). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 9,6%. Największy popyt pracy odnotowano w zawodzie Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) 39 ofert pracy, Handlowiec (24 oferty) oraz Telemarketer 23 oferty pracy. LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy TABELA 5 Struktura (%) Kosztorysant budowlany 8 3, Technik elektryk* 3 1, Grafik komputerowy 13 6, Technik informatyk* 1 0, Diagnosta samochodowy 3 1, Technik analityki medycznej* 6 2, Technik dentystyczny* 5 2, Technik farmaceutyczny* 17 7, Instruktor nauki jazdy 7 3, Doradca inwestycyjny 3 1, Agent ubezpieczeniowy 1 0, Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec) 24 11, Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) 39 17, Telemarketer 23 10,6

14 Agent celny 10 4, Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor) 17 7, Pracownik administracyjny* (zawód szkolny: Technik administracji) 1 0, Sekretarka medyczna 1 0, Księgowy (samodzielny) 10 4, Urzędnik podatkowy 2 0, Florysta 20 9, Piosenkarz 4 1,8 Razem ,0 Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Pracownicy biurowi w której zebrano ogółem 105 ofert pracy w 11 zawodach (tabela 6). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 5,09%. Popyt na pracę w tej grupie zawodowej wystąpił najliczniej w zawodzie Telefonistka 25 ofert pracy, a także Magazynier 22 oferty pracy. LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY BIUROWI Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy TABELA 6 Struktura (%) Sekretarka 14 13, Fakturzystka 11 10, Pozostali pracownicy do spraw finansowostatystycznych 1 1, Magazynier 22 21, Ankieter 7 6, Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych) 12 11, Pracownik do spraw osobowych 3 2, Pozostali krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni 2 1, Recepcjonista 1 1, Rejestratorka medyczna 7 6, Telefonistka 25 23,8 Razem ,0 Kolejną analizowaną grupą wielką jest grupa Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, w której zebrano ogółem 562 oferty pracy w 17 zawodach (tabela 7). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy wyniósł ogółem 28,3%. Największy popyt na pracę w tej grupie zawodowej odnotowano w trzech zawodach:

15 15 Sprzedawca 178 ofert pracy, a ich udział procentowy był następujący: w grupie średniej 91,2% i w grupie dużej 90%, w grupie wielkiej 34,0%, a w ogółem 9,6%; Kucharz 78 ofert pracy, a ich udział procentowy był następujący: w grupie średniej 66,1%, w grupie dużej 21,5%, w grupie wielkiej 13,4%, w ogółem 3,8%; Hostessa 62 oferty pracy, a ich udział procentowy był następujący: w grupie średniej 52,5%, w grupie dużej 17,1%, w grupie wielkiej 10,7%, w ogółem 3,0%. TABELA 7 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (%) Gospodyni 1 0, Kucharz* 78 13, Szef kuchni (kuchmistrz) 5 0, Bufetowy (barman) 20 3, Kelner* 14 2, Opiekunka dziecięca* 49 8, Opiekunka domowa 26 4, Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) 52 9, Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych) 36 6, Hostessa 62 11, Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia) 19 3, Modelka/model prezentacji ubiorów 3 0, Bukieciarz 3 0, Ekspedient w punkcie usługowym 1 0, Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej 1 0, Sprzedawca* , Pozostali sprzedawcy i demonstratorzy 14 2,5 Razem ,0 W grupie wielkiej Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy zebrano tylko sześć ofert pracy w zawodzie Ogrodnik. Wywnioskować należy, iż wystąpienie oferty pracy związanej z tylko jednym zawodem uwidacznia wręcz znikome zapotrzebowanie na zawody i specjalności omawianej grupy zawodowej.

16 16 Kolejną analizowaną grupą wielką jest grupa Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w której zebrano ogółem 596 ofert pracy w 39 zawodach (tabela 8). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 29,0%. Największą liczbę ofert pracy zarejestrowano dla takich zawodów jak: Szwaczka 64 oferty, Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych 54, Krawiec 52, Mechanik pojazdów samochodowych, gdzie zebrano 52 oferty pracy, a także Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 41 ofert. TABELA 8 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (%) Kamieniarz* 9 1, Murarz* 16 2, Pozostali murarze i pokrewni 1 0, Zbrojarz 1 0, Cieśla* 22 3, Pozostali robotnicy budowy dróg i pokrewni 1 0, Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie 41 6,9 indziej niesklasyfikowani Dekarz* 1 0, Posadzkarz* 3 0, Tynkarz 28 4, Pozostali tynkarze i pokrewni 1 0, Monter izolacji budowlanych* 6 1, Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 39 6, Pozostali monterzy instalacji i urządzeo sanitarnych 54 9, Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej 2 0,3 niesklasyfikowani Malarz budowlany 1 0, Malarz tapeciarz* 2 0, Lakiernik samochodowy 5 0, Spawacz ręczny gazowy 16 2, Blacharz samochodowy* 27 4, Blacharz budowlany 1 0, Ślusarz* 2 0, Tokarz 7 1, Mechanik pojazdów samochodowych 47 7, Elektromonter (elektryk) zakładowy 4 0,7

17 Pozostali monterzy elektronicy 4 0, Grawer 6 1, Pozostali mechanicy precyzyjni 1 0, Złotnik jubiler* 1 0, Zdobnik szkła 1 0, Cukiernik* 26 4, Piekarz* 43 7, Stolarz* 41 6, Stolarz meblowy 1 0, Pilarz 12 2, Krawiec* 52 8, Krojczy 4 0, Szwaczka 64 10, Tapicer* 3 0,5 Razem ,0 Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, w której zgłoszono 99 ofert pracy w 7 zawodach (tabela 9). Największy popyt na pracę wystąpił w zawodzie Kierowca samochodu ciężarowego, gdzie zarejestrowano 56 ofert pracy, a ich procentowy udział był następujący: w grupie średniej 73,7%, w grupie dużej 72,7%, w grupie wielkiej 56,6%, w ogółem 2,7%. TABELA 9 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (%) Operator koparek i zwałowarek 15 15, Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 3 3, Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 3 3, Monter mebli 1 1, Kierowca samochodu osobowego 20 20, Kierowca samochodu ciężarowego 56 56, Kierowca operator wózków jezdniowych 1 1,0 Razem ,0 W grupie Pracownicy przy pracach prostych zebrano ogółem 223 oferty pracy w 18 zawodach (tabela 10). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wniósł 10,8%.

18 18 Największy popyt na pracę wystąpił w zawodzie Robotnik budowlany, gdzie zarejestrowano 68 ofert pracy, a także Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 49 ofert i Sprzątaczka, gdzie odnotowano 31 ofert pracy. LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy TABELA 10 Struktura (%) Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych 6 2, Pomoc domowa 17 7, Pomoc kuchenna 5 2, Sprzątaczka 31 13, Sprzątacz pojazdów 1 0, Czyściciel pojazdów 1 0, Konwojent 13 5, Kolporter 1 0, Pozostali goocy, bagażowi i pokrewni 6 2, Dozorca 10 4, Parkingowy 1 0, Portier 3 1, Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 49 22, Robotnik drogowy 1 0, Robotnik mostowy 1 0, Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 8 3, Robotnik budowlany 68 30, Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 1 0,4 Razem ,0

19 19 5. RANKING NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W lutym 2009 r. odnotowano 2057 ofert pracy w 158 zawodach. Listę rankingową zawodów najbardziej poszukiwanych w miesiącu lutym przedstawia tabela 11. Z analizy rankingu wynika, iż zdecydowanie najwięcej ofert pracy notuje się w zawodach wymagających głównie średniego i zawodowego wykształcenia. Propozycje zatrudnienia w dużym stopniu dotyczą pracy w: handlu, gdzie najwięcej ofert dotyczy pracowników wykwalifikowanych w zawodach: sprzedawca (pierwsze miejsce na liście rankingowej zawodów najbardziej poszukiwanych 178 ofert pracy, handlowiec 24 oferty pracy, przedstawiciel handlowy 39 ofert pracy, telemarketer 23 oferty pracy, magazynier 22 oferty pracy; usługach motoryzacyjnych kierowca samochodu ciężarowego 56 ofert pracy, mechanik pojazdów samochodowych 47 ofert pracy, blacharz samochodowy 27 ofert pracy; budownictwie robotnik budowlany 68 ofert pracy (3. pozycja na liście rankingowej), pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych 41 ofert pracy; usługach domowych i gastronomicznych kucharz 78 ofert pracy (2. pozycja w rankingu), sprzątaczka 31 ofert pracy, pomoc domowa 58 ofert pracy, pomoc domowa 58 ofert pracy, pomoc kuchenna 55 ofert pracy, kelner 33 ofert pracy; usługach osobistych hostessa 62 oferty pracy (5. pozycja w rankingu), fryzjer 52 oferty pracy (8. pozycja w rankingu), kosmetyczka 36 ofert pracy (14. pozycja w rankingu); usługach związanych z opieką osobistą opiekunka dziecięca 49 ofert pracy (9. pozycja w rankingu), opiekunka domowa 26 ofert pracy. Duża liczba odnotowanych ofert pracy ofert pracy skierowana jest do robotników przemysłowych, a w szczególności w przemyśle: odzieżowym szwaczka 64 oferty pracy (4. pozycja w rankingu), krawiec 52 oferty pracy (8. pozycja w rankingu); drzewnym stolarz 41 ofert pracy, cieśla 22 ofert pracy,; spożywczym piekarz 43 ofert pracy (11. pozycja w rankingu), cukiernik 26 ofert pracy. Na liście rankingowej zawodów najbardziej poszukiwanych dość wysoką pozycję zajmuje również: farmaceuta farmacja apteczna (41 ofert pracy; 12. pozycja w rankingu);

20 20 pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych 54 oferty pracy (7. pozycja w rankingu); pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 49 ofert pracy (9. pozycja w rankingu); pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 41 ofert pracy (12. pozycja w rankingu); monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 39 ofert pracy (13. pozycja w rankingu). TABELA 11 LISTA RANKINGOWA ZAWODÓW NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH () Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Pozycja Sprzedawca* Kucharz* Robotnik budowlany Szwaczka Hostessa Kierowca samochodu ciężarowego Pozostali monterzy instalacji i urządzeo sanitarnych Fryzjer* Krawiec* Opiekunka dziecięca* Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni Mechanik pojazdów samochodowych Piekarz* Farmaceuta farmacja apteczna Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Stolarz* Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych) Sprzątaczka Pielęgniarka Tynkarz Blacharz samochodowy* Opiekunka domowa Cukiernik* Telefonistka Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec) Inżynier inżynierii środowiska instalacje sanitarne Telemarketer

21 Magazynier Cieśla* Bufetowy (barman) Kierowca samochodu osobowego Florysta Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia) Technik farmaceutyczny* Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor) Pomoc domowa Murarz* Spawacz ręczny gazowy Specjalista do spraw kadr Operator koparek i zwałowarek Inżynier budownictwa budownictwo ogólne Sekretarka Kelner* Pozostali sprzedawcy i demonstratorzy Grafik komputerowy Konwojent Lekarz dentysta zdrowie publiczne Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych) Pilarz Fakturzystka Lekarz otorynolaryngologia Agent celny Księgowy (samodzielny) Dozorca Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie Specjalista bankowości Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) Kamieniarz* Administrator sieci informatycznej Kosztorysant budowlany Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni Doradca personalny Instruktor nauki jazdy Ankieter Rejestratorka medyczna Tokarz Lekarz medycyna pracy Tłumacz tekstów Technik analityki medycznej*

22 Ogrodnik terenów zieleni Monter izolacji budowlanych* Grawer Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych Pozostali goocy, bagażowi i pokrewni Pozostali specjaliści do spraw finansowych Technik dentystyczny* Szef kuchni (kuchmistrz) Lakiernik samochodowy Pomoc kuchenna Diagnosta laboratoryjny Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy) Piosenkarz Elektromonter (elektryk) zakładowy Pozostali monterzy elektronicy Krojczy Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce Administrator baz danych Nauczyciel przedszkola Technik elektryk* Diagnosta samochodowy Doradca inwestycyjny Pracownik do spraw osobowych Modelka/model prezentacji ubiorów Bukieciarz Posadzkarz* Tapicer* Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego Portier Kierownik działu marketingu i sprzedaży Lekarz pediatria Urzędnik podatkowy Pozostali krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Malarz tapeciarz* Ślusarz* Dyrektor wykonawczy Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podsta

23 23 wowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych Kierownik działu finansowego i administracyjnego Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany Inżynier systemów komputerowych Architekt Lekarz medycyna rodzinna Lekarz dentysta protetyka stomatologiczna Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Specjalista do spraw rachunkowości Specjalista do spraw ubezpieczeo społecznych Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Pośrednik w obrocie nieruchomościami Specjalista do spraw projektów/programów unijnych Specjalista do spraw zamówieo publicznych Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Asystent prawny Dziennikarz Technik informatyk* Agent ubezpieczeniowy Pracownik administracyjny* (zawód szkolny: Technik administracji) Sekretarka medyczna Pozostali pracownicy do spraw finansowo-statystycznych Recepcjonista Gospodyni Ekspedient w punkcie usługowym Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej Pozostali murarze i pokrewni Zbrojarz Pozostali robotnicy budowy dróg i pokrewni Dekarz* Pozostali tynkarze i pokrewni Malarz budowlany Blacharz budowlany Pozostali mechanicy precyzyjni Złotnik jubiler* Zdobnik szkła Stolarz meblowy Monter mebli Kierowca operator wózków jezdniowych Sprzątacz pojazdów Czyściciel pojazdów 1

24 Kolporter Parkingowy Robotnik drogowy Robotnik mostowy Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 1 TABELA 12 LISTA RANKINGOWA 20. NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW (STYCZEŃ ) Styczeń Luty Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert Liczba ofert Pozycja Pozycja pracy pracy Sprzedawca* Kierowca samochodu ciężarowego Robotnik budowlany Kucharz* Farmaceuta farmacja apteczna Mechanik pojazdów samochodowych Robotnik gospodarczy Sprzątaczka Stolarz* Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec) Hostessa Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) Pomoc domowa Pomoc kuchenna Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) Krawiec* Opiekunka dziecięca* Bufetowy (barman) Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor)

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM listopad 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU URZĄD PRACY m. st. WARSZAWY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W 2008 ROKU Warszawa, marzec 2009 r. 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA

Monitoring zawodów. deficytowych i nadwyżkowych w powiecie brzeskim w I półroczu 2012 roku ANALIZA PÓŁROCZNA POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 19, 32-800 Brzesko tel. 14 663-05-22, 14 663-05-46, 14 686-36-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl ANALIZA PÓŁROCZNA Monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006

Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Monitoring ofert pracy w Małopolsce Raport z badań część I Opracowanie InterActive Kraków 2006 Publikacja powstała na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁĘCZYCKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁĘCZYCY ul. Sienkiewicza 31;99-100 Łęczyca,tel.(0-24) 721-29-14, fax 721-32-78 e-mail: lole@praca.gov.pl Dział Usług Rynku Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZĘSTOCHOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA W 2011 ROKU CZĘSTOCHOWA MARZEC 2012 WSTĘP... 3 1.ANALIZA BEZROBOCIA W MIEŚCIE CZĘSTOCHOWA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU. RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W MIĘDZYRZECZU RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH I PÓŁROCZE 2012 ROK MIĘDZYRZECZ 2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP..3 I. Analiza bezrobocia według zawodów.....4 II. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE STAROGARDZKIM RAPORT ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim ul. Kanałowa 3, 83-200 Starogard Gdański gdst@praca.gov.pl http://pup.starogard.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2006 roku TARNÓW 2007 r. 3 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH WSTĘP w Mieście Tarnowie w 2006 ROKU Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM ZA 2012 ROK JAROSŁAW marzec 2013

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2007 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w POWIECIE TARNOWSKIM w 2006 roku TARNÓW 2007 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Powiecie Tarnowskim w 2006 roku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2006 ROKU. WSTĘP Celem opracowania raportu jest przeprowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych przy załoŝeniu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. grudzień 2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM grudzień 2013 Zielona Góra kwiecień 2014 Wojewódzki Urząd Pracy Ranking zawodów owych i nadwyżkowych w województwie lubuskim grudzień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Marzec 2012 I. Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM

MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODO W DEFICYTOWYCH I NADWYZ KOWYCH W POWIECIE PŁON SKIM I PÓŁROCZE 2013 ROKU Płońsk, październik 2013 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp.3 Rozdział I Analiza

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl PUP.I/0.4330.2.2.2013.4-B MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r.

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU. Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2012 ROKU Warszawa, wrzesień 2013 r. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAWODY

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Siedlce w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Lublin, kwiecień 2015 Spis treści 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo