BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAROMETR POPYTU NA PRACĘ"

Transkrypt

1 BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM luty 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Dr Cecylia Sadowska-Snarska Mgr Marta E. Kapica Mgr Urszula Skiepko Raport został przygotowany przez zespół Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku w składzie: COPYRIGHT BY WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA W BIAŁYMSTOKU, BIAŁYSTOK 2009 Niniejszy raport został przygotowany w ramach projektu PO Kapitał Ludzki PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Choroszczańska

3 3 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM- LUTY 2009 ROK STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODOWYCH POZIOM I STRUKTURA ZAWODOWO-KWALIFIKACYJNA PRASOWYCH OFERT PRACY RANKING NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW

4 4

5 5 1. WSTĘP Opracowanie prezentuje wyniki badań prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. Podlaski barometr nastrojów gospodarczych, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Białymstoku w partnerstwie z Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Zamościu. Głównym celem projektu jest wsparcie podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów, które mogą podjąć skuteczne działania w przypadku wystąpienia zmiany gospodarczej pod wpływem procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez diagnozę trendów rozwojowych oraz prognozowanie zmian gospodarczych w województwie podlaskim. Prace badawcze prowadzone w projekcie polegają na cyklicznym (kwartalnym) badaniu i analizie trendów rozwojowych w woj. podlaskim w oparciu o ankietyzacje firm, reprezentujących kluczowe sektory gospodarki (przemysł, budownictwo, handel, usługi) oraz gospodarstw domowych, czego efektem są raporty z badań pt. Podlaski barometr nastrojów gospodarczych, oraz co miesięcznej analizie empirycznej prasowych ofert pracy w województwie podlaskim, efektem której jest, przedkładany raport pt. Podlaski barometr popytu na pracę. Podstawą analizy prasowych ofert pracy są wszystkie numery dzienników regionalnych, a mianowicie: Kuriera Porannego, Gazety Współczesnej oraz Gazety Wyborczej dodatek białostocki, opublikowane w danym miesiącu. Prasowe oferty pracy analizowane są według grup zawodowo-kwalifikacyjnych pogrupowanych zgodnie z Klasyfikacją Zawodów i Specjalności, wprowadzoną do powszechnego stosowania Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U z 2004 roku Nr 265, poz. 2644), zmieniony rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 czerwca 2007 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 728). Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów i specjalności występujących na rynku pracy. Grupuje poszczególne zawody (specjalności) w coraz bardziej zagregowane grupy oraz ustala ich symbole i nazwy. Do analizy prasowych ofert pracy wykorzystane są następujące wskaźniki:

6 6 barometr ofert pracy, jako suma wszystkich ofert opublikowanych w danym miesiącu, wskazujący na zmiany zapotrzebowania na pracę w województwie podlaskim, struktura ofert pracy według wielkich grup zawodowych, struktura zawodowa-kwalifikacyjna popytu na pracę, ranking najbardziej poszukiwanych zawodów.

7 7 2. BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM- LUTY 2009 ROK Barometr popytu na pracę, wskazujący na zmiany zapotrzebowania na pracę w województwie podlaskim, w analizowanym miesiącu lutym wykazał tendencję spadkową w stosunku do stycznia 2009 roku (wykres 1). Bowiem w lutym odnotowano 2075 ofert pracy i jest to wskaźnik niższy o 12,4% (o 256 ofert) od zanotowanego w miesiącu styczniu, kiedy to zarejestrowano 2313 ogłoszeń. BAROMETR POPYTU NA PRACĘ LICZBA PRASOWYCH OFERT PRACY WYKRES Liczba ofert pracy Z analizy danych zawartych w tabeli 1 wynika, że w miesiącu lutym zmniejszyło się wyraźnie zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem zasadniczym zawodowym i niższym. Liczba ofert pracy w grupie zawodowej Pracownicy przy pracach prostych zmniejszyła się niemalże o połowę (z 436 w styczniu do 223 w lutym), w grupie Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy o ponad 17,8% (o 100 ofert pracy), w grupie Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń o 56,9% (o 72 oferty pracy). W analizowanym miesiącu zmniejszyło się także istotnie zapotrzebowanie na pracowników z grupy Technicy i inny średni personel (o 58 ofert pracy). Z kolei w takich grupach zawodowych, jak: Specjaliści, Pracownicy biurowi, a także Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy zanotowano wzrost liczby ofert pracy.

8 8 TABELA 1 ZMIANA LICZBY PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W LUTYM 2009 R. W STOSUNKU DO STYCZNIA 2009 R. Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) Styczeń Luty Wzrost/spadek liczby ofert pracy 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2. Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo Pracownicy przy pracach prostych Ogółem

9 9 3. STRUKTURA OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODOWYCH Analiza wykresu 2 i tabeli 2 wykazuje, iż największa skala popytu na pracę dotyczy pracowników z grupy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (596 ofert), których udział w ogólnej liczbie prasowych ofert pracy stanowi aż 29,0% oraz Pracowników usług osobistych i sprzedawców (582 oferty), których udział jest równie wysoki ponad 28,0%. W strukturze popytu na pracę istotny (blisko 11,0%), zarazem rosnący udział, w stosunku do stycznia 2009 r., stanowią oferty pracy z grupy zawodowej Specjaliści. Zdecydowanie najmniej ofert pracy dotyczy takich grup zawodowych, jak: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy (25 ofert) oraz Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy (6 ofert). STRUKTURA PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Grupy zawodów (nazwa grupy wielkiej) 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Liczba TABELA 2 Struktura (%) 25 1,2 2. Specjaliści ,8 3. Technicy i inny średni personel ,6 4. Pracownicy biurowi 105 5,1 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,3 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 6 0,3 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,0 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 99 4,8 9. Pracownicy przy pracach prostych ,8 Ogółem ,0

10 10 STRUKTURA PRASOWYCH OFERT PRACY WEDŁUG WIELKICH GRUP ZAWODÓW W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM WYKRES 2 9. Pracownicy przy pracach prostych 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeo 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 4. Pracownicy biurowi 3. Technicy i inny średni personel 2. Specjaliści 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Luty Styczeo

11 11 4. POZIOM I STRUKTURA ZAWODOWO- KWALIFIKACYJNA PRASOWYCH OFERT PRACY W lutym 2009 roku odnotowano 2057 ofert pracy w 158 zawodach, a wyniki analiz empirycznych wskazują na wysokie zróżnicowanie poziomu zapotrzebowania na pracowników w różnych zawodach i specjalnościach. Przeprowadzona analiza struktury zebranych ofert pracy w zawodach i specjalnościach o największej liczbie występowania w prasie regionalnej wykazała następujące wyniki. W grupie wielkiej Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy do bazy prasowych ofert pracy ogółem zarejestrowano 25 ofert w 10 zawodach. Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem był niewielki i wyniósł 1,2%. TABELA 3 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY W GRUPIE ZAWODÓW PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert Struktura (%) pracy Dyrektor wykonawczy 1 4, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie 9 36, Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i 1 4,0 turystyce Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w przedsiębiorstwach usług 1 4,0 osobistych, porządkowych i pokrewnych Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany 3 12, Kierownik działu finansowego i administracyjnego 1 4, Kierownik działu marketingu i sprzedaży 2 8, Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany 1 4, Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym 3 12, Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce 3 12,0 Razem ,0

12 12 Największe zapotrzebowanie wystąpiło na Kierowników wewnętrznych jednostek działalności podstawowej w budownictwie 9 ofert pracy. Może być to związane ze zbliżającym się końcem pory zimowej, a tym samym ze zwiększona aktywnością w działalności budowlanej. Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Specjaliści, w której zebrano ogółem 223 oferty pracy w 33 zawodach (tabela 4). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 10,8%. Największy popyt na pracę w tej grupie zawodowej wystąpił w zawodzie Farmaceuta farmacja apteczna, gdzie zanotowano 41 ofert pracy, a ich udział procentowy był następujący: w grupie średniej 28,4%, w grupie dużej 39,0%, w grupie wielkiej 18,4%, ogółem 2,0%. Relatywnie wysoki popyt na prace dotyczył również pielęgniarek (28 ofert pracy), inżynierów inżynierii środowiska instalacji sanitarnych (23 oferty). TABELA 4 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW SPECJALIŚCI Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (%) Administrator baz danych 3 1, Inżynier systemów komputerowych 1 0, Administrator sieci informatycznej 8 3, Architekt 1 0, Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 14 6, Inżynier inżynierii środowiska instalacje sanitarne 23 10, Lekarz medycyna pracy 6 2, Lekarz medycyna rodzinna 1 0, Lekarz otorynolaryngologia 10 4, Lekarz pediatria 2 0, Lekarz dentysta protetyka stomatologiczna 1 0, Lekarz dentysta zdrowie publiczne 12 5, Farmaceuta farmacja apteczna 41 18, Diagnosta laboratoryjny 4 1, Pielęgniarka 28 12, Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 1 0, Nauczyciel przedszkola 3 1, Specjalista bankowości 9 4, Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy) 4 1, Specjalista do spraw rachunkowości 1 0, Specjalista do spraw ubezpieczeo społecznych 1 0, Pozostali specjaliści do spraw finansowych 5 2,2

13 Doradca personalny 7 3, Specjalista do spraw kadr 15 6, Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 1 0, Pośrednik w obrocie nieruchomościami 1 0, Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) 9 4, Specjalista do spraw projektów/programów unijnych 1 0, Specjalista do spraw zamówieo publicznych 1 0, Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani 1 0, Asystent prawny 1 0, Tłumacz tekstów 6 2, Dziennikarz 1 0,4 Razem ,0 Kolejną analizowaną grupą wielką są Technicy i inny średni personel. W tej grupie zebrano 218 ofert pracy w 22 zawodach (tabela 5). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 9,6%. Największy popyt pracy odnotowano w zawodzie Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) 39 ofert pracy, Handlowiec (24 oferty) oraz Telemarketer 23 oferty pracy. LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy TABELA 5 Struktura (%) Kosztorysant budowlany 8 3, Technik elektryk* 3 1, Grafik komputerowy 13 6, Technik informatyk* 1 0, Diagnosta samochodowy 3 1, Technik analityki medycznej* 6 2, Technik dentystyczny* 5 2, Technik farmaceutyczny* 17 7, Instruktor nauki jazdy 7 3, Doradca inwestycyjny 3 1, Agent ubezpieczeniowy 1 0, Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec) 24 11, Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) 39 17, Telemarketer 23 10,6

14 Agent celny 10 4, Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor) 17 7, Pracownik administracyjny* (zawód szkolny: Technik administracji) 1 0, Sekretarka medyczna 1 0, Księgowy (samodzielny) 10 4, Urzędnik podatkowy 2 0, Florysta 20 9, Piosenkarz 4 1,8 Razem ,0 Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Pracownicy biurowi w której zebrano ogółem 105 ofert pracy w 11 zawodach (tabela 6). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 5,09%. Popyt na pracę w tej grupie zawodowej wystąpił najliczniej w zawodzie Telefonistka 25 ofert pracy, a także Magazynier 22 oferty pracy. LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY BIUROWI Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy TABELA 6 Struktura (%) Sekretarka 14 13, Fakturzystka 11 10, Pozostali pracownicy do spraw finansowostatystycznych 1 1, Magazynier 22 21, Ankieter 7 6, Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych) 12 11, Pracownik do spraw osobowych 3 2, Pozostali krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni 2 1, Recepcjonista 1 1, Rejestratorka medyczna 7 6, Telefonistka 25 23,8 Razem ,0 Kolejną analizowaną grupą wielką jest grupa Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, w której zebrano ogółem 562 oferty pracy w 17 zawodach (tabela 7). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy wyniósł ogółem 28,3%. Największy popyt na pracę w tej grupie zawodowej odnotowano w trzech zawodach:

15 15 Sprzedawca 178 ofert pracy, a ich udział procentowy był następujący: w grupie średniej 91,2% i w grupie dużej 90%, w grupie wielkiej 34,0%, a w ogółem 9,6%; Kucharz 78 ofert pracy, a ich udział procentowy był następujący: w grupie średniej 66,1%, w grupie dużej 21,5%, w grupie wielkiej 13,4%, w ogółem 3,8%; Hostessa 62 oferty pracy, a ich udział procentowy był następujący: w grupie średniej 52,5%, w grupie dużej 17,1%, w grupie wielkiej 10,7%, w ogółem 3,0%. TABELA 7 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH I SPRZEDAWCY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (%) Gospodyni 1 0, Kucharz* 78 13, Szef kuchni (kuchmistrz) 5 0, Bufetowy (barman) 20 3, Kelner* 14 2, Opiekunka dziecięca* 49 8, Opiekunka domowa 26 4, Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) 52 9, Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych) 36 6, Hostessa 62 11, Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia) 19 3, Modelka/model prezentacji ubiorów 3 0, Bukieciarz 3 0, Ekspedient w punkcie usługowym 1 0, Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej 1 0, Sprzedawca* , Pozostali sprzedawcy i demonstratorzy 14 2,5 Razem ,0 W grupie wielkiej Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy, rybacy zebrano tylko sześć ofert pracy w zawodzie Ogrodnik. Wywnioskować należy, iż wystąpienie oferty pracy związanej z tylko jednym zawodem uwidacznia wręcz znikome zapotrzebowanie na zawody i specjalności omawianej grupy zawodowej.

16 16 Kolejną analizowaną grupą wielką jest grupa Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, w której zebrano ogółem 596 ofert pracy w 39 zawodach (tabela 8). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wyniósł 29,0%. Największą liczbę ofert pracy zarejestrowano dla takich zawodów jak: Szwaczka 64 oferty, Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych 54, Krawiec 52, Mechanik pojazdów samochodowych, gdzie zebrano 52 oferty pracy, a także Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni 41 ofert. TABELA 8 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (%) Kamieniarz* 9 1, Murarz* 16 2, Pozostali murarze i pokrewni 1 0, Zbrojarz 1 0, Cieśla* 22 3, Pozostali robotnicy budowy dróg i pokrewni 1 0, Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie 41 6,9 indziej niesklasyfikowani Dekarz* 1 0, Posadzkarz* 3 0, Tynkarz 28 4, Pozostali tynkarze i pokrewni 1 0, Monter izolacji budowlanych* 6 1, Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 39 6, Pozostali monterzy instalacji i urządzeo sanitarnych 54 9, Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej 2 0,3 niesklasyfikowani Malarz budowlany 1 0, Malarz tapeciarz* 2 0, Lakiernik samochodowy 5 0, Spawacz ręczny gazowy 16 2, Blacharz samochodowy* 27 4, Blacharz budowlany 1 0, Ślusarz* 2 0, Tokarz 7 1, Mechanik pojazdów samochodowych 47 7, Elektromonter (elektryk) zakładowy 4 0,7

17 Pozostali monterzy elektronicy 4 0, Grawer 6 1, Pozostali mechanicy precyzyjni 1 0, Złotnik jubiler* 1 0, Zdobnik szkła 1 0, Cukiernik* 26 4, Piekarz* 43 7, Stolarz* 41 6, Stolarz meblowy 1 0, Pilarz 12 2, Krawiec* 52 8, Krojczy 4 0, Szwaczka 64 10, Tapicer* 3 0,5 Razem ,0 Następną analizowaną grupą wielką jest grupa Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, w której zgłoszono 99 ofert pracy w 7 zawodach (tabela 9). Największy popyt na pracę wystąpił w zawodzie Kierowca samochodu ciężarowego, gdzie zarejestrowano 56 ofert pracy, a ich procentowy udział był następujący: w grupie średniej 73,7%, w grupie dużej 72,7%, w grupie wielkiej 56,6%, w ogółem 2,7%. TABELA 9 LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Struktura (%) Operator koparek i zwałowarek 15 15, Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 3 3, Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego 3 3, Monter mebli 1 1, Kierowca samochodu osobowego 20 20, Kierowca samochodu ciężarowego 56 56, Kierowca operator wózków jezdniowych 1 1,0 Razem ,0 W grupie Pracownicy przy pracach prostych zebrano ogółem 223 oferty pracy w 18 zawodach (tabela 10). Udział ofert pracy w tej grupie zawodowej w ofertach pracy ogółem wniósł 10,8%.

18 18 Największy popyt na pracę wystąpił w zawodzie Robotnik budowlany, gdzie zarejestrowano 68 ofert pracy, a także Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 49 ofert i Sprzątaczka, gdzie odnotowano 31 ofert pracy. LICZBA I STRUKTURA OFERT PRACY ODPOWIADAJĄCYCH GRUPIE ZAWODÓW PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy TABELA 10 Struktura (%) Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych 6 2, Pomoc domowa 17 7, Pomoc kuchenna 5 2, Sprzątaczka 31 13, Sprzątacz pojazdów 1 0, Czyściciel pojazdów 1 0, Konwojent 13 5, Kolporter 1 0, Pozostali goocy, bagażowi i pokrewni 6 2, Dozorca 10 4, Parkingowy 1 0, Portier 3 1, Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 49 22, Robotnik drogowy 1 0, Robotnik mostowy 1 0, Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 8 3, Robotnik budowlany 68 30, Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 1 0,4 Razem ,0

19 19 5. RANKING NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW W lutym 2009 r. odnotowano 2057 ofert pracy w 158 zawodach. Listę rankingową zawodów najbardziej poszukiwanych w miesiącu lutym przedstawia tabela 11. Z analizy rankingu wynika, iż zdecydowanie najwięcej ofert pracy notuje się w zawodach wymagających głównie średniego i zawodowego wykształcenia. Propozycje zatrudnienia w dużym stopniu dotyczą pracy w: handlu, gdzie najwięcej ofert dotyczy pracowników wykwalifikowanych w zawodach: sprzedawca (pierwsze miejsce na liście rankingowej zawodów najbardziej poszukiwanych 178 ofert pracy, handlowiec 24 oferty pracy, przedstawiciel handlowy 39 ofert pracy, telemarketer 23 oferty pracy, magazynier 22 oferty pracy; usługach motoryzacyjnych kierowca samochodu ciężarowego 56 ofert pracy, mechanik pojazdów samochodowych 47 ofert pracy, blacharz samochodowy 27 ofert pracy; budownictwie robotnik budowlany 68 ofert pracy (3. pozycja na liście rankingowej), pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych 41 ofert pracy; usługach domowych i gastronomicznych kucharz 78 ofert pracy (2. pozycja w rankingu), sprzątaczka 31 ofert pracy, pomoc domowa 58 ofert pracy, pomoc domowa 58 ofert pracy, pomoc kuchenna 55 ofert pracy, kelner 33 ofert pracy; usługach osobistych hostessa 62 oferty pracy (5. pozycja w rankingu), fryzjer 52 oferty pracy (8. pozycja w rankingu), kosmetyczka 36 ofert pracy (14. pozycja w rankingu); usługach związanych z opieką osobistą opiekunka dziecięca 49 ofert pracy (9. pozycja w rankingu), opiekunka domowa 26 ofert pracy. Duża liczba odnotowanych ofert pracy ofert pracy skierowana jest do robotników przemysłowych, a w szczególności w przemyśle: odzieżowym szwaczka 64 oferty pracy (4. pozycja w rankingu), krawiec 52 oferty pracy (8. pozycja w rankingu); drzewnym stolarz 41 ofert pracy, cieśla 22 ofert pracy,; spożywczym piekarz 43 ofert pracy (11. pozycja w rankingu), cukiernik 26 ofert pracy. Na liście rankingowej zawodów najbardziej poszukiwanych dość wysoką pozycję zajmuje również: farmaceuta farmacja apteczna (41 ofert pracy; 12. pozycja w rankingu);

20 20 pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych 54 oferty pracy (7. pozycja w rankingu); pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni 49 ofert pracy (9. pozycja w rankingu); pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 41 ofert pracy (12. pozycja w rankingu); monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 39 ofert pracy (13. pozycja w rankingu). TABELA 11 LISTA RANKINGOWA ZAWODÓW NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH () Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert pracy Pozycja Sprzedawca* Kucharz* Robotnik budowlany Szwaczka Hostessa Kierowca samochodu ciężarowego Pozostali monterzy instalacji i urządzeo sanitarnych Fryzjer* Krawiec* Opiekunka dziecięca* Pozostali robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni Mechanik pojazdów samochodowych Piekarz* Farmaceuta farmacja apteczna Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Stolarz* Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) Monter instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych Kosmetyczka* (zawód szkolny: Technik usług kosmetycznych) Sprzątaczka Pielęgniarka Tynkarz Blacharz samochodowy* Opiekunka domowa Cukiernik* Telefonistka Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec) Inżynier inżynierii środowiska instalacje sanitarne Telemarketer

21 Magazynier Cieśla* Bufetowy (barman) Kierowca samochodu osobowego Florysta Pracownik ochrony mienia i osób* (zawód szkolny: Technik ochrony fizycznej osób i mienia) Technik farmaceutyczny* Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor) Pomoc domowa Murarz* Spawacz ręczny gazowy Specjalista do spraw kadr Operator koparek i zwałowarek Inżynier budownictwa budownictwo ogólne Sekretarka Kelner* Pozostali sprzedawcy i demonstratorzy Grafik komputerowy Konwojent Lekarz dentysta zdrowie publiczne Pracownik biurowy* (Zawód szkolny: Technik prac biurowych) Pilarz Fakturzystka Lekarz otorynolaryngologia Agent celny Księgowy (samodzielny) Dozorca Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w budownictwie Specjalista bankowości Specjalista do spraw marketingu i handlu (sprzedaży) Kamieniarz* Administrator sieci informatycznej Kosztorysant budowlany Pozostali robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni Doradca personalny Instruktor nauki jazdy Ankieter Rejestratorka medyczna Tokarz Lekarz medycyna pracy Tłumacz tekstów Technik analityki medycznej*

22 Ogrodnik terenów zieleni Monter izolacji budowlanych* Grawer Sprzedawca uliczny produktów nieżywnościowych Pozostali goocy, bagażowi i pokrewni Pozostali specjaliści do spraw finansowych Technik dentystyczny* Szef kuchni (kuchmistrz) Lakiernik samochodowy Pomoc kuchenna Diagnosta laboratoryjny Specjalista do spraw finansów (analityk finansowy) Piosenkarz Elektromonter (elektryk) zakładowy Pozostali monterzy elektronicy Krojczy Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej gdzie indziej niesklasyfikowany Kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym Kierownik małego przedsiębiorstwa w gastronomii, hotelarstwie i turystyce Administrator baz danych Nauczyciel przedszkola Technik elektryk* Diagnosta samochodowy Doradca inwestycyjny Pracownik do spraw osobowych Modelka/model prezentacji ubiorów Bukieciarz Posadzkarz* Tapicer* Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Monter sprzętu radiowego i telewizyjnego Portier Kierownik działu marketingu i sprzedaży Lekarz pediatria Urzędnik podatkowy Pozostali krupierzy, pracownicy kolektur i pokrewni Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Malarz tapeciarz* Ślusarz* Dyrektor wykonawczy Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podstawowej w gastronomii, hotelarstwie i turystyce Kierownik wewnętrznej jednostki działalności podsta

23 23 wowej w przedsiębiorstwach usług osobistych, porządkowych i pokrewnych Kierownik działu finansowego i administracyjnego Kierownik wewnętrznej jednostki organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowany Inżynier systemów komputerowych Architekt Lekarz medycyna rodzinna Lekarz dentysta protetyka stomatologiczna Pozostali nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Specjalista do spraw rachunkowości Specjalista do spraw ubezpieczeo społecznych Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi Pośrednik w obrocie nieruchomościami Specjalista do spraw projektów/programów unijnych Specjalista do spraw zamówieo publicznych Pozostali specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania gdzie indziej niesklasyfikowani Asystent prawny Dziennikarz Technik informatyk* Agent ubezpieczeniowy Pracownik administracyjny* (zawód szkolny: Technik administracji) Sekretarka medyczna Pozostali pracownicy do spraw finansowo-statystycznych Recepcjonista Gospodyni Ekspedient w punkcie usługowym Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej Pozostali murarze i pokrewni Zbrojarz Pozostali robotnicy budowy dróg i pokrewni Dekarz* Pozostali tynkarze i pokrewni Malarz budowlany Blacharz budowlany Pozostali mechanicy precyzyjni Złotnik jubiler* Zdobnik szkła Stolarz meblowy Monter mebli Kierowca operator wózków jezdniowych Sprzątacz pojazdów Czyściciel pojazdów 1

24 Kolporter Parkingowy Robotnik drogowy Robotnik mostowy Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 1 TABELA 12 LISTA RANKINGOWA 20. NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH ZAWODÓW (STYCZEŃ ) Styczeń Luty Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba ofert Liczba ofert Pozycja Pozycja pracy pracy Sprzedawca* Kierowca samochodu ciężarowego Robotnik budowlany Kucharz* Farmaceuta farmacja apteczna Mechanik pojazdów samochodowych Robotnik gospodarczy Sprzątaczka Stolarz* Handlowiec* (zawód szkolny: Technik handlowiec) Hostessa Pozostali robotnicy budowlani robót wykooczeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Fryzjer* (zawody szkolne: Fryzjer, Technik usług fryzjerskich) Pomoc domowa Pomoc kuchenna Przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) Krawiec* Opiekunka dziecięca* Bufetowy (barman) Spedytor* (zawód szkolny: Technik spedytor)

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM luty 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM styczeń 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM maj 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Luty 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM listopad 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM marzec 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM kwiecieo 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM czerwiec 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM grudzień 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM sierpień 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM wrzesień 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM październik 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM grudzień 2009 r. PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM sierpień 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM wrzesień 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM listopad 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ

BAROMETR POPYTU NA PRACĘ BAROMETR POPYTU NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM lipiec 2010 rok PODLASKI BAROMETR NASTROJÓW GOSPODARCZYCH KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PSZCZYNIE CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe sesja letnia 2012 OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Sesja 122 1 Egzamin zawodowy w liczbach OKE w Jaworznie Egzamin potwierdzający

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA 2016 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok.

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2008 rok. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r.

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r.

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. W SPRAWIE: określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2012 INFORMACJA O WYNIKACH 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2013 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2013 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM... 4

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR.

INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. INDYWIDUALNE CHARAKTERYSTYKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU MODEL KONTRAKTOWANIA USŁUG RYNKU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH CHARAKTERYSTYKA NR. 1 1. Płeć: Kobieta 2. Wiek: 48 lat Zasadnicze zawodowe/ zawód

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 1989 UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 Bez zawodu 000000 74 37 2 2 36 21 1 1 2 2 11 8 2 1 0 0. 3 Dyrektor generalny 121101 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul.nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania MPiPS-01 Przekazać/wysłać do 10 dnia Gdynia roboczego po miesiącu Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach

Informacja o wynikach EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2010 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 9,8% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. Świdnica, dnia 10.04.2008r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH w POWIECIE ŚWIDNICKIM w 2007r. 1. WSTĘP. /Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania/ Prowadzenie prawidłowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2009 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA. (Analiza sytuacji absolwentów szkół

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2009 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA. (Analiza sytuacji absolwentów szkół MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W PUP BYDGOSZCZ W 2009 ROKU CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA (Analiza sytuacji absolwentów szkół ponadgimnazjalnych) Bydgoszcz, lipiec 2010 Spis treści Wstęp...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zawody których wystąpią problemy

Zawody których wystąpią problemy Zawody w których wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których brak jest opracowanej, przez MEN, podstawy programowej- zgodnie z wynikami raportu pn.: Prognoza potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo