Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej w polskim systemie oświaty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej w polskim systemie oświaty"

Transkrypt

1 Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej w polskim systemie oświaty dr Anna Batorczak Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Organizator: Warsztaty realizowane w ramach projektu pn. Natura 2000 naszą szansą realizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2 Podstawa programowa jest w polskim systemie oświaty kluczowym dokumentem określającym cele i treści nauczania, umiejętności uczniów oraz zadania wychowawcze szkoły, które są uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach nauczania oraz umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i egzaminacyjnych.

3 Zalecane warunki i sposób realizacji - I etap kształcenia Wiedza przyrodnicza nie może być kształtowana wyłącznie na podstawie pakietów edukacyjnych, informacji z Internetu oraz innych tego typu źródeł. Edukacja przyrodnicza powinna być realizowana także w naturalnym środowisku poza szkołą. W sale lekcyjnej powinny być kąciki przyrody. Jeżeli w szkole nie ma warunków do prowadzenia hodowli roślin i zwierząt, trzeba organizować dzieciom zajęcia w ogrodzie botanicznym, gospodarstwie rolnym itp.

4 Zalecane Warunki i sposób realizacji - II etap kształcenia Przyroda: Szkoła powinna zapewnić warunki do bezpiecznego prowadzenia zajęć badawczych i terenowych, obserwacji i doświadczeń. Część obserwacji powinna mieć charakter ciągły lub okresowy w powiązaniu np. ze zmianami pór roku lub stanów przyrody.

5 Zalecane warunki i sposób realizacji - III i IV etap kształcenia W ramach przedmiotu biologia realizowanego w zakresie rozszerzonym, w ciągu całego cyklu kształcenia, powinny się odbyć: 1. co najmniej dwie wycieczki (zajęcia terenowe) umożliwiające poglądową realizację takich działów, jak ekologia i różnorodność organizmów; 2. wycieczki do muzeum przyrodniczego, ogrodu botanicznego lub ogrodu zoologicznego wspomagające realizację materiału z botaniki i zoologii

6 W jakim stopniu nauczyciele wykorzystują zajęcia terenowe w swoich planach nauczania na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz jakie są przeszkody i potrzeby w realizacji tego typu zajęć? Wyniki badania ankietowego wykonanego na potrzeby realizacji projektu BEAGLE (dotyczącego edukacji dla różnorodności biologicznej) finansowanego z programu Komisji Europejskiej Lifelong Learning Programme Comenius

7 W ankiecie wzięło udział 501 nauczycieli z sześciu krajów: Niemcy 46 Węgry 45 Norwegia 188 Polska 32 Słowacja 105 Wielka Brytania 85

8 50 % z ankietowanych nauczycieli ma doświadczenia w prowadzeniu zajęć terenowych, ale aż 38 % nie ma takich doświadczeń (choć chciało by mieć). :

9 50 % z ankietowanych nauczycieli ma doświadczenia w prowadzeniu zajęć terenowych, ale aż 38 % nie ma takich doświadczeń (choć chciało by mieć). :

10 Pytanie: Jak często organizowałeś (-aś) zajęcia terenowe w ostatnim roku? Kraj 2 do 3 razy 4 do 5 razy Niemcy 50.0% 17.4% Węgry 24.4 % 37.8% Norwegia 42.0% 24.5% Polska 43.0% 18.00% Słowacja 30.5% 41.9% Wielka Brytania 35.7% 36.9% Średnio 33.6% 29.4%

11 Pytanie: wymień przeszkody w prowadzeniu zajęć terenowych. Kraj Finansowa sytuacja szkoły Brak czasu z powodu przeciążonego programu Brak materiałów Niemcy 50.0% 19.4% 78.6% Węgry 53.4% 49.0% 31.0% Norwegia 65.9% 52.1% 53.7% Polska 10.8% 91.5% 50.4% Słowacja 58.2% 66.0% 60.4% Wielka Brytania 50.6% 74.7% 34.2% Średnio 48.1% 68.5% 42.0%

12 Czas trwania zajęć Problemy ze znalezieniem w mieście odpowiednich terenów do prowadzenia obserwacji terenowych Problemy z dyscypliną Niebezpieczeństwo wypadków Potrzeba dodatkowej opieki Kompetencje nauczyciela Uzależnienie od warunków pogodowych

13 Zagrożenia dla różnorodności biologicznej Rozwój miast 80 % Zanieczyszczanie środowiska (powietrza/wody/gleby) 78% Zmiany klimatu. Emisja CO 2 58 % Wycinanie lasów 50% Rozwój intensywnego rolnictwa 47 % Nieprawidłowa gospodarka odpadami 46% Wzrost populacji ludzi 45 % Brak odpowiedniej świadomości i wiedzy 40 % Wzrost konsumeryzmu 30% Uprawianie sportów/ łowiectwo 20 %

14 Szkolne podwórka pomysły na edukację przyrodniczą i edukację dla zrównoważonego rozwoju.

15 Prawie każde przedszkole i każda szkoła dysponuje pewną przestrzenią wokół budynku..drzewa i rośliny ogrodów szkolnych poprawiają jakość i mikroklimat. Świadomie kształtowane i pielęgnowane mogą chronić i wzbogacać różnorodność przyrody. Ogrody szkolne mogą też stać się doskonałymi miejscami do prowadzenia zajęć z edukacji ekologicznej i edukacji dla zrównoważonego rozwoju bez opuszczania terenu szkoły.

16

17

18

19

20

21 Szkolne ogrody mają historię sięgającą XIX w.. Szczególnie silny trend tworzenia szkolnych ogrodów miał miejsce w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Pierwszy taki ogród powstał w Bostonie w 1891 r.. Po kilku latach było ich tam już kilkadziesiąt tysięcy.

22 Miejskie ogrody szkolne miały pomóc dzieciom utrzymywać więzi z naturą. Ich celem było również wychowywanie dzieci w duchu odpowiedzialności, współpracy i kształtowania charakterów.

23 W 1917 r. z inicjatywy Ministerstwa Wojny Stanów Zjednoczonych powstała organizacja The U.S. School Garden Army, która kierowała się mottem: Ogród dla każdego dziecka. Każde dziecko w ogrodzie ( A garden for every child. Every child in a garden).

24 Every boy and every girl should be a producer. Production is the first principle in education. The growing of plants and animals should therefore become an integral part of the school program. Such is the aim of the U.S. School Garden Army.

25 W początkach XX w. szkolne ogrody zakładane są w całej Europie. W Polsce orędownikiem i inicjatorem tej idei był wybitny przyrodnik prof. Władysław Szafer. W swojej książce Ogrody szkolne przedstawiał szerokie możliwości wykorzystania ich w nauczaniu przyrody i biologii.

26 Jesteśmy dzisiaj świadkami, jak ogród szkolny, nie znajdując zrozumienia i poparcia, rodzi się u nas ciągle jako odczuwana konieczność i zamiera ciągle, jakby rzecz niezdolna do życia. To też czas już najwyższy, ażeby sprawę tę rozważyć, uzyskać poparcie powołanych czynników rządzących i rozpocząć nową organizację polskich ogrodów, szkolnych.

27 Pomysł zagospodarowywania terenu szkolnego przeżywa swój renesans. Najczęstszym motywem jest po porostu chęć stworzenia ładnego, harmonijnego otoczenia, które sprzyjałoby nie tylko nauce ale także wypoczynkowi w otoczeniu zieleni.

28

29

30

31 Coraz częściej jednak szkoły kierują się nie tylko estetyką, ale zależy im na świadomym tworzeniu miejsc cennych przyrodniczo. Dzieje się to często z inicjatyw organizacji pozarządowych wspierających edukację szkolną.

32 Na całym świecie liczne organizacje podejmują starania, aby ogrody szkolne stały się miejscami cennymi przyrodniczo a równocześnie poszerzały możliwości prowadzenia aktywnej edukacji polegającej na prowadzeniu zajęć poza klasą szkolną choć nadal na terenie szkoły. Niektóre z tych organizacji prowadzą duże programy na skalę międzynarodową lub ogólnokrajową, podczas gdy inne koncentrują się na swoim mieście, regionie lub tylko dzielnicy.

33 Zamiana otoczenia szkolnego w przyrodniczą enklawę może przybierać wiele form. Na terenie szkół zakładane są mini ogrody botaniczne, ogrody przyjazne zwierzętom, uprawiane są rośliny użytkowe: warzywa, owoce i zioła.

34 Fundacja Ekologiczna Silesia wspiera tworzenie szkolnych ogrodów na Śląsku.

35 Dzięki działaniom tej fundacji oraz przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 2005 r. na terenie województwa śląskiego posadzono w ogrodach szkolnych aż 400 tys. drzew i krzewów 20 gatunków. Posadzono m.in. azalie, forsycje, hortensje, klony, brzozy i tuje, uzupełniane żywopłoty i klomby.

36 Przykładem szkolnego ogrodu wyróżniającego się bogactwem roślin jest ogród dendrologiczny Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Bytomiu

37 Obecnie w szkolnym arboretum znajduje się 87 różnych gatunków drzew i krzewów z różnych stron świata. W śród nich takie jak: cedr atlaski, cedr libański, cypryśnik błotny, daglezja zielona, dąb kaukaski, glediczja trójcierniowa, głóg długoostrogowy, głóg szkarłatny, jabłoń chińska, jabłoń purpurowa, jodła kaukaska, jodła koreańska, kasztan jadalny, katalpa południowoamerykańska, klon Ginnala, metasekwoja chińska, miłorząb chiński, oliwnik wąskolistny, parczelina trójlistkowa, platan klonolistny, skrzydłoorzech kaukaski, sosna Jeffrey'a, sosna żółta, tulipanowiec amerykański, wierzba mandżurska, wierzba sachalińska.

38

39

40

41

42

43 Ogrody szkolne ostają zwierząt. Nieco innym podejściem do troski o przyrodę na terenie szkoły jest stwarzanie odpowiednich warunków dla obecności zwierząt.

44 Jedną z najbardziej przemyślanych inicjatyw tego typu jest projekt Ogród ostoja zwierząt. prowadzony przez Fundację Nasza Ziemia we współpracy z firmą Boening na Europę Środkową i Wschodnią. Program istnieje od 2009r. Jego zadaniem jest rozpowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju, przybliżanie zachowań proekologicznych i zachęcanie do dbania o środowisko naturalne.

45

46

47 Myślenie o wprowadzeniu zwierząt do ogrodu jest bardziej kompleksowe. Należy spełnić więcej warunków niż w przypadku ogrodu zakładanego dla roślin. Do najważniejszych zasad ogrodu przyjaznego zwierzętom, wymienionych w przewodniku, należą:

48 Do najważniejszych zasad ogrodu przyjaznego zwierzętom, wymienionych w przewodniku, należą: - Dobór odpowiednich roślin. Aby w ogrodzie dobrze czuły się owady, płazy, ptaki i drobne ssaki należy zadbać o rośliny, którymi będą się żywić. - Woda. Jeszcze ważniejsza od pokarmu dla zwierząt jest woda, dlatego w ogrodach dla zwierząt powinny znajdować się oczka wodne lub poidełka. - Zapewnienie dostępności. Zwierzęta, poza latającymi i przemieszczającymi się po drzewach, muszą mieć dostęp do ogrodu i możliwość przemieszczania.

49 - Zakaz używania środków chemicznych. Przeważająca większość dostępnych w sprzedaży środków owadobójczych nie jest selektywna, ale zabija wszystkie owady w tym te pożyteczne jak pszczoły, trzmiele i inne zapylacze. - Zakaz wypalania traw. Wypalanie traw jest zabójcze nie tylko dla owadów ale również dla niektórych ptaków i drobnych ssaków. - Terminowa pielęgnacja i konsekwencja. Prowadzenie prace porządkowych takich jak np. oczyszczanie oczek wodnych czy sprzątanie budek lęgowych należy dostosować do cyklu życia mieszkańców ogrodu.

50 W ramach projektu Ogród ostoja zwierząt powstały na terenie Warszawy dwa ogrody szkolne przyjazne zwierzętom: przy Szkole Podstawowej nr 81 na Ursynowie oraz przy Gimnazjum nr 141 na Targówku. Głównym celem tegorocznej edycji programu jest budowa ogrodu przyjaznego dzikim zwierzętom na Pradze Południe, przy Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Piotra Szembeka w Warszawie.

51 W pierwszym etapie przygotowywania ogrodu przy Gimnazjum nr 141 usunięto ponad 1000 m 2 asfaltu.

52

53

54

55

56 Szkolny zbiornik wodny oddzielają odległości mniejszej niż 1 km od Kanału Brudnowskiego ogródki działkowe i wolno stojące domy. Tak więc możliwa jest migracja żab z Kanału Brudnowskiego.

57 Stwarzanie odpowiednich warunków dla zwierząt w otoczeniu szkoły nie musi być jednak tak dużym i złożonym przedsięwzięciem jak zakładanie wspomnianych wyżej szkolnych ostoi zwierząt. Może to być równie dobrze zakładanie karmików i budek lęgowe dla ptaków.

58 Budki lęgowe dla jerzyków w Szkole Podstawowej nr 10 w Gdyni wykonane w trakcie warsztatów projektu "Zapraszamy ptaki do Gdyni", który prowadzony jest przez Urząd Miasta Gdyni przy współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków oraz Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym

59

60 W szkołach można także dbać o owady. Hotel dla dziko żyjących pszczół i owadów zapylających powstał w ramach projektu Greenpeace Zaadoptuj pszczołę

61 Plakat promujący ochronę pszczół poprzez hodowanie różnych rodzajów roślin, który powstała w ramach projektu Wspólnie pomóżmy faunie powrócić do ogrodu realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół nr 67 w Warszawie w współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

62

63 Uprawa ziół i warzyw Rozwój Zrównoważony można wprowadzać do szkół i przedszkoli w mieście poprzez zakładanie szkolnych ogrodów ziołowych i warzywnych. Na obrazku ogród w Przedszkolu nr 21 w Elblągu.

64 Zdrowe jedzenie w mojej szkole to wspólny projekt Carrefour Polska, Międzynarodowej Fundacji Carrefour i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, realizowany w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Carrefour. Uczniowie, których szkoły wezmą udział w projekcie, zgłębią tajniki zdrowego żywienia, dowiedzą się, dlaczego warto wybierać lokalne i sezonowe produkty i na co zwracać uwagę, a także będą mieli okazję przekonać się jak produkowana jest żywność i jak należy dbać o jej bezpieczeństwo. W programie weźmie udział 50 szkół z Małopolski.

65

66 Kompostowanie "Program ekozespołów - młodzieżowa kampania ekologicznego stylu życia", finansowany przez NFOŚ oraz urzędy miast, jak ten ostatni z kompostownikami. Łącznie fundacja GAP przekazała dobrze ponad 100 kompostowników szkołom i przedszkolom w całym kraju, wydając i przekazując placówkom 3000 egz. poradnika kompostowania przy "Fabryka gleby".

67

68

69 Strona międzynarodowej organizacji Ecoschools, na której znajduje się lista organizacji z różnych krajów wspierających tworzenie ogrodów szklonych wsidebar.html

70

71 Ogrody Uniwersyteckie

72 Zdrowe jedzenie w mojej szkole to wspólny projekt Carrefour Polska, Międzynarodowej Fundacji Carrefour i Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, realizowany w ramach strategii społecznej odpowiedzialności biznesu Carrefour. Uczniowie, których szkoły wezmą udział w projekcie, zgłębią tajniki zdrowego żywienia, dowiedzą się, dlaczego warto wybierać lokalne i sezonowe produkty i na co zwracać uwagę, a także będą mieli okazję przekonać się jak produkowana jest żywność i jak należy dbać o jej bezpieczeństwo. W programie weźmie udział 50 szkół z Małopolski.

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 Los każdego ogrodu szkolnego w dużym stopniu zależny jest bowiem od dobrej woli i ofiarności tej jednostki z pośród grona nauczycielskiego, której pracą ogród istnieje tak długo, jak długo starczy tej jednostce energji i zamiłowania do pracy. Najczęściej jednostka taka znikąd nie znajduje poparcia ani pomocy i skazana jest na odosobnienie, w którem prędzej lub później wyczerpuje się i porzuca prowadzoną pracę, a ogród botaniczny" idzie wtedy pod uprawę ziemniaków lub powiększa boisko szkolne.

85 Join us in celebrating ISGA's second annual International School Grounds Month in May 2014! The theme is just that 'Celebrating School Grounds' so it's up to you just how you want to do that.

86 /exciting-new-video-about-schoolgrounds-around-the-world

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz dla natury Projekty w ochronie biologicznej różnorodności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Fundusz dla natury Projekty w ochronie biologicznej różnorodności Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundusz dla natury Projekty w ochronie biologicznej różnorodności Warszawa 2011 www.nfosigw.gov.pl Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Galeria zdjęć Galeria prac

Galeria zdjęć Galeria prac Galeria zdjęć Galeria prac Młodzi liderzy, uczestnicy projektu Działaj Lokalnie Warsztaty stacjonarne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Płockiego Towarzystwa Oświatowego w Płocku Uczestnicy zajęć terenowych

Bardziej szczegółowo

Łódź Europejską Zieloną Stolicą do 2020 roku

Łódź Europejską Zieloną Stolicą do 2020 roku XIV Akademia Letnia Wyzwania Zrównoważonego Rozwoju w Polsce 2011 Łódź Europejską Zieloną Stolicą do 2020 roku Fundacja Sendzimira Baltina, O.; Burszta-Adamiak, E.; Cai, H.; Dedova, M.; Dziankowska, J.;

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu i do odwiedzania portalu Natura 2000 a turystyka (http://www.natura2000.org.pl)

Zapraszamy do kontaktów z ekspertami Instytutu i do odwiedzania portalu Natura 2000 a turystyka (http://www.natura2000.org.pl) okladkaine.qxp 2007-09-07 17:38 Page 1 Przetrwanie dziedzictwa przyrodniczego Europy, aby służyło przyszłym pokoleniom, zależy od tych, którzy mają dziś po kilkanaście lat, i od tych, którzy kształtują

Bardziej szczegółowo

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii

Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Uniwersytet Warszawski Wydział Pedagogiczny Anna Batorczak Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju w Polsce i w Wielkiej Brytanii Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Alicja Siemak-Tylikowska prof. UW Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROJEKT ZARZĄD POWIATU WRZESIŃSKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU WRZESIŃSKIEGO CZĘŚĆ II CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM Autorzy opracowania: kierownik zespołu - Jarosław Sobczak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich

Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich Doświadczenia z wymiany i ich wpływ na innowacyjność w procesie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich ZESPŁÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KACZKI

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU.

EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU. EKOLOGIA JUŻ W PRZEDSZKOLU. Kształtowanie postaw proekologicznych należy zacząć już w przedszkolu. Edukacja ekologiczna dzieci powinna być świadomą i zamierzoną działalnością nauczycieli i rodziców. Działania

Bardziej szczegółowo

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie

Edukacja a praca. Rozdział II. Wprowadzenie Rozdział II Edukacja a praca Wprowadzenie Na pierwszym etapie rozwoju powszechnego 1 systemu edukacji w krajach europejskich spełniała ona przede wszystkim funkcje wychowawcze oraz dostarczała dzieciom

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY REGIONALNEGO ZWIĄZKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PSZCZELARZY W TORUNIU. Rozwój programu Młody Pszczelarz

PERSPEKTYWY REGIONALNEGO ZWIĄZKU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PSZCZELARZY W TORUNIU. Rozwój programu Młody Pszczelarz PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REGIONALNEGO ZWIĄZKU PSZCZELARZY W TORUNIU Rozwój programu Młody Pszczelarz Ljuba Ivasivka, Roslava Stoyanova, Wiktoria Kowalińska, Katarzyna Cieśla 7/26/2013 ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W EŁKU

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W EŁKU 19-300 Ełk, ul. Parkowa 12 tel. (0-87) 610 16 24 www.cee.elk.edu.pl CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W EŁKU RAPORT rok 2006 Sfinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Dystrybucję Poradnika prowadzi Fundacja Partnerstwo dla Środowiska.

Dystrybucję Poradnika prowadzi Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. Podziękowania: Za pomoc w przygotowaniu i wydaniu Poradnika dziękujemy Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który dofinansował publikację. Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Ewa Góra

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Broszura wydrukowana dzięki wsparciu Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community

Bardziej szczegółowo

INSPIRE. Przewodnik po projekcie

INSPIRE. Przewodnik po projekcie INSPIRE Przewodnik po projekcie Wydawnictwo Projekt think about GmbH, Hamburg Druk i złożenie do druku Pracownia Reklamowa 3D Tel.: 0048 660 667 320 Tłumaczenie Katarzyna Kasowska Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ Inspiruj, edukuj, motywuj i dziel się dobrymi praktykami Poradnik metodyczny Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kulka, Elżbiety Wolniewicz Autorzy: Katarzyna Bochenek,

Bardziej szczegółowo

Firma = zaangażowanie

Firma = zaangażowanie zeszyt 3 Firma = zaangażowanie pracownicy wolontariusze beneficjenci Spis treści Wprowadzenie 3 CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu 4 1. Corporate Community Involvement (CCI), czyli myśl globalnie,

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r

Błażej Nadobnik. Nowoczesna wieś: po pierwsze. edukacja. (x- 2)= pre ss. en te r Błażej Nadobnik Nowoczesna wieś: po pierwsze edukacja (x- 2)= pre ss en te r Błażej Nadobnik ekspert zajmujący się problemami obszarów wiejskich, były wicedyrektor Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowe Centrum Ekologiczne

Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowe Centrum Ekologiczne Program edukacji ekologicznej społeczeństwa w Powiecie Limanowskim X edycja 2015 realizowany przez Starostwo Powiatowe w Limanowej Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Powiatowe Centrum Ekologiczne

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020

PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY. w latach 2014-2020 PROJEKT WOLONTARIATU MIEJSKIEGO w WARSZAWIE OCHOTNICY WARSZAWSCY w latach 2014-2020 Spis treści 1. Założenia projektu Ochotnicy warszawscy... 3 1.1. Wizja i misja projektu... 3 1.2. Definicja wolontariatu

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008

RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008 RAPORT TENDENCJE W KSZTAŁCENIU INTEGRACYJNYM W POLSCE W LATACH 2003 2008 Raport przygotowany na podstawie bazy danych o przedszkolach i szkołach z oddziałami integracyjnymi prowadzonej w Centrum Metodycznym

Bardziej szczegółowo