Siedziba rejestrowa znajduje się w Warszawie przy ul. Modlińskiej 244A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Siedziba rejestrowa znajduje się w Warszawie przy ul. Modlińskiej 244A."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE SYNDYKA MASY UPADŁOSCI Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH W TOKU POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO EUROMARK POLSKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. Euromark Polska S.A. (dalej także:,,upadły lub,,spółka ) wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Kapitał zakładowy wynosi: zł. W dniu ogłoszenia upadłości ( r.) funkcję prezesa zarządu pełnił: Timothy Mark Roberts. Marta Kasperska, wciąż ujawniona w Rejestrze Przedsiębiorców jako członek zarządu, w dniu 23 listopada 2012 złożyła rezygnację z pełnienia tej funkcji. Prokura udzielona przez upadłego Dorocie Rzuczkowskiej wygasła z dniem ogłoszenia upadłości na podstawie art. 109 (7) par. 2 kodeksu cywilnego. Siedziba rejestrowa znajduje się w Warszawie przy ul. Modlińskiej 244A. Upadły jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U nr 185, poz ze zm.). Upadły prowadził działalność gospodarczą w zakresie projektowania, importu oraz sprzedaży detalicznej i hurtowej markowej odzieży, obuwia oraz sprzętu oznaczonego znakami towarowymi Campus oraz Alpinus. W związku z brakiem możliwości wypracowania porozumienia z bankami finansującymi Euromark Polska S.A., w dniu 30 listopada 2012 do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Północ w Warszawie złożony został przez Zarząd Euromark Polska SA / Spółka / wniosek o

2 ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Jednocześnie główny wierzyciel Spółki - bank Millennium złożył wniosek o ogłoszenie jej upadłości likwidacyjnej. Postanowieniem z dnia 31 grudnia 2012 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Sąd Gospodarczy IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych, po rozpoznaniu sprawy z wniosków Banku Millennium S.A. oraz Spółki ogłosił upadłość Spółki w celu likwidacji jej majątku. Sąd wyznaczył sędzią-komisarzem SSR Przemysława Rogowskiego, a syndykiem masy upadłości Pawła Wietechę. O ogłoszeniu upadłości syndyk poinformował ZUS, Urząd Skarbowy, Izbę Skarbową, wierzycieli, których adresy były znane na podstawie ksiąg upadłego, komornika ogólnej właściwości upadłego, placówki pocztowe oraz banki, w których upadły prowadził rachunki. Syndyk wykonał także obowiązki przewidziane przepisami ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy. Czynności te były wyjątkowo absorbujące zważywszy, iż wniosek syndyka 225 objął osób. Środki z FGŚP zostały już przelane na rachunek bankowy masy upadłości, a następnie przekazane uprawnionym pracownikom. Syndyk przystąpił do sporządzania spisu inwentarza majątku upadłego. Należy przypuszczać, że czynności znacznie rozciągną się w czasie. Chodzi tu głównie o bardzo czasochłonną inwentaryzację towarów handlowych i środków trwałych Spółki. W dniu ogłoszenia upadłości, upadły prowadził działalność handlową na terenie całego kraju poprzez 25 własnych sklepów pod marką Planet Outdoor, 73 sklepy agencyjne, a także poprzez internet, B2B oraz na eksport. Ogromna ilość towarów znajduje się w wynajmowanych magazynach: centralnym w Błoniu i mniejszym w Skierdach. Z drugiej strony, syndyk dysponuje ograniczoną ilością pracowników, którzy mogą tworzyć komisje spisowe biorące udział w inwentaryzacjach. Prace komplikuje również bardzo duże rozdrobnienie punktów handlowych na terenie kraju. Z uwagi na brak spisu inwentarza wraz z oszacowaniem, syndyk nie miał możliwości sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości. Dodatkowo syndyk wskazuje, że z uwagi na rozmiar przedsiębiorstwa, dotychczas nie był w

3 stania skompletować wszystkich dokumentów będących bazą do ww. opracowania finansowego. Po ogłoszeniu upadłości, syndyk kontynuuje prowadzenie przedsiębiorstwa upadłego. Wykorzystując markę jaką reprezentował upadły, a także umiarkowany popyt, syndyk prowadzi obecnie sprzedaż towarów handlowych. Przeprowadzona analiza potwierdziła, że z punktu widzenia wierzycieli, optymalnym sposobem likwidacji majątku upadłego będzie zbycie funkcjonującego przedsiębiorstwa upadłego. Taki wariant pozwoli na uzyskanie znacznie wyższej ceny ze sprzedaży niż zbywanie poszczególnych aktywów. Syndyk będzie mógł bowiem zaoferować działającą sieć handlową w postaci praw do najmu wielu atrakcyjnych powierzchni w centrach handlowych, a także umów agencyjnych. Oferenci z pewnością docenią ponadto wyszkoloną kadrę i odpowiednią infrastrukturę handlową. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej syndyk prowadzi obecnie sprzedaż towarów po cenach po jakich zbywał je upadły (bez obniżek). Jednocześnie została zlecona biegłemu rzeczoznawcy wycena asortymentu handlowego. Po uzyskaniu oszacowania, syndyk nie wyklucza zmiany polityki cenowej. Co do pozostałych składników majątkowych masy upadłości (niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą), po uzyskaniu ich opisu i oszacowania, syndyk złoży sędziemu komisarzowi odpowiednie wnioski o określenie trybu sprzedaży. W ramach prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego zamierzeniem syndyka jest nie tylko sprzedaż obecnie posiadanych aktywów masy upadłości lecz także składanie nowych zamówień na towary handlowe. Wariant ten musi być jednak starannie przemyślany, gdyż upadły posiada ogromne zadłużenie w stosunku do dostawców, głównie z Dalekiego Wschodu. Istnieje zatem poważane ryzyko, ze dotychczasowi kontrahenci nie podejmą współpracy z syndykiem lub w sposób niezgodny z prawem będą starali się pokryć swoje straty w handlu z Euromark Polska SA. Obawy dotyczą tu głównie przedsiębiorców z Azji. Przy prowadzeniu działalności, głównym problemem z tym związanym są koszty. Należy tu wymienić zwłaszcza ogromne obciążenia czynszowe i opłaty dodatkowe związane z użytkowaniem 25-ciu sklepów w centrach handlowych w całym kraju. Bardzo kosztowne jest

4 korzystanie z magazynu centralnego w Błoniu. wynagrodzenia załogi. Duży wydatek stanowią również Niepokojącym zjawiskiem jest także widoczny spadek obrotów handlowych. Duży wpływ na to zjawisko ma samo ogłoszenie upadłości Euromark Polska SA. Główne obawy klientów związane są z wątpliwościami co do skuteczności dochodzenia od syndyka roszczeń z gwarancji i rękojmi na zakupione towary. Z drugiej strony, w sklepach wynajmowanych przez syndyka wyraźnie widać już braki w asortymencie spowodowane niemożnością wznowienia nowych dostaw z Chin. W zaistniałej sytuacji, syndyk ogranicza sie w zasadzie do wyprzedaży posiadanych towarów. W najbliższym czasie konkurencja na rynku odzieży outdoorowej zaoferuje nową kolekcję wiosenną. W masie upadłości, poza szczątkowymi towarami z kolekcji wiosennych z lat poprzednich, nie ma asortymentu, którym można by skutecznie konkurować z innymi dystrybutorami z branży. Poważnym problemem jest nastawienie pracowników zatrudnionych w masie upadłości. Zła atmosfera jest wynikiem głównie dezorientacji spowodowanej ogłoszeniem upadłości i związanej z nią niepewnością co do trwałości umów o pracę. Część załogi złożyła wypowiedzenia umów o pracę, wielu chciało rozwiązać umowy za porozumieniem stron. Znaczna część pracowników upadłego świadczyło pracę na podstawie umów zleceń, które wygasły z dniem ogłoszenia upadłości na podstawie art. 102 ust. 1 puin. Syndyk w uzgodnieniu z kierownikami poszczególnych sklepów każdorazowo decydował o zatrudnianiu nowych osób, a także o przesunięciach kadrowych w strukturze danej lokalizacji. W ocenie syndyka, w zaistniałej sytuacji najkorzystniejszym rozwiązaniem z punktu widzenia wierzycieli będzie wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego tj. sklepów wynajmowanych w centrach handlowych w trybie art. 316 ust. 2 puin. Rozwiązanie to z jednej strony przerzuci koszty utrzymania tych lokalizacji na dzierżawcę, a ponadto pozwoli na dodatkowe wpływy do masy upadłości. Syndyk zamieścił zatem ogłoszenia prasowe z informacją o ogłoszeniu przetargu ograniczonego na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego.

5 Niezależnie wysyłano indywidualne zaproszenia do składania ofert do podmiotów prowadzących działalność w branży sprzedaży odzieży outdoorowej. Zainteresowanie przetargiem okazało się bardzo duże. Syndyk był zasypywany prośbami od oferentów o podanie wszelkich danych dotyczących prowadzonego przedsiębiorstwa takich jak: ilość i wielkość sklepów, wysokość czynszu najmu i innych kosztów płaconych centrom handlowym wysokość obrotów w poszczególnych miesiącach, ilość osób zatrudnionych w danych lokalizacjach, wysokość ich wynagrodzeń z rozbiciem na poszczególne składniki pensji, okresy wypowiedzeń itp. Finalnie, do biura syndyka wpłynęły oferty na zawarcie umowy dzierżawy od następujących podmiotów: OTCF sp. z o.o. Blue Well S.C. Mountain Warehouse Limited P&N Consulting&Investments Group Winsport Poland Sp. z o.o. W wyniku podjętych dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze propozycje biznesowe, syndyk zdecydował się na wybór oferty spółki Mountain Warehouse Limited. W chwili obecnej trwają intensywne ustalenia szczegółów ostatecznego kształtu umowy dzierżawy. O szczegółach syndyk będzie na bieżąco informował sędziego komisarza. Prowadząc działalność handlową syndyk wykorzystuje m. in. marki,,campus i,,planet OUTDOOR. Prawa do tych marek upadły uzyskał na podstawie Umowy Dotyczącej Licencji na Znaki Towarowe, Domeny oraz Własność Intelektualną z dnia 22 maja 2009 r. zawartej z OUTDOOR BRAND MANAGEMENT LIMITED z siedzibą w Leicestershire (dalej:,,omb ). Uprzednio, na podstawie umowy z dnia z 22 maja 2009 r. wraz z aneksem z dnia r., Euromark Polska SA przeniosła na OMB: nazwę i znak graficzny CAMPUS, nazwę i znak graficzny PLANET OUTDOOR (odpowiednie daty rejestracji w biurze patentowym i numery wyszczególnione w umowie), domeny: emk.waw.pl; emk.com.pl; stircrazy.pl; stricrazy.com.pl; planetoutdoor.pl; planetoutdoor.com.pl; euromark.pl; campus.com.pl;

6 planetoutdoor,eu; strircrazy.eu; strir-crazy.eu; camar.waw.pl; campuscup.pl; oraz prawo autorskie i prawo własności intelektualnej w odniesieniu do domen i ich zawartości. Jak wynika z oświadczenia upadłego, intencją stron było ujednolicenie i racjonalizacja własności, zarządzania i wyceny znaków towarowych w ramach grupy, przy uwzględnieniu faktu, że towary opatrzone znakami towarowymi są sprzedawane, w tym poprzez strony internetowe, w wielu krajach. OMB, w której Euromark Polska S.A. posiada 100% udziałów została powołana specjalnie w tym celu. Ostateczna cena sprzedaży zostanie określona i płatna po upływie 5 lat od daty zawarcia Umowy w następujący sposób: - ostateczna cena będzie nie niższa niż zł. Kwota zł będzie płatna w ciągu 30 dni od podpisania umowy. - ostateczna cena zostanie określona na podstawie wyceny przez niezależny podmiot (najpierw pierwsza wycena i następnie, w przypadku sprzeciwu którejkolwiek ze stron, druga wycena, i ostateczna cena jako średnia arytmetyczna). - w przypadku sprzedaży znaków towarowych, domen i wartości intelektualnych na wolnym rynku przed upływem 5 lat od daty zawarcia Umowy, cena osiągnięta na wolnym rynku będzie nadrzędna. Jak wynika z informacji uzyskanych przez syndyka, OBM przeniosła ww. wartości materiale i prawne na spółkę KHYAM LIMITED, Units 10 and 11, Erdington Industrial Estate, Chester Road, Birmingham B24 ORD, United Kingdom. Całość transakcji jest obecnie przedmiotem intensywnej analizy prawnej pod kątem ewentualnej bezskuteczności na podstawie art. 527 kodeksu cywilnego. Opisaną sytuację dodatkowo komplikuje również fakt złożenia przez OBM wniosku o ogłoszenie własnej upadłości (postępowanie podlega prawu brytyjskiemu). Przy prowadzeniu działalności gospodarczej syndyk wykorzystuje także, będące składnikami masy upadłości, następujące wartości niematerialne i prawne: prawo do znaku słownego Alpinus zarejestrowanego decyzją z dnia r. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawo do znaku słowno-graficznego alpinus zarejestrowanego decyzją z dnia r. przez Urząd Patentowy rzeczpospolitej Polskiej pod numerem

7 oraz decyzją z dnia r. przez World Intellectual Property Organization pod numerem prawo do znaku słowno graficznego S alpinus SKI SYSTEM zarejestrowanego decyzją z dnia r. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawo do znaku słownego ALPINUS LOFT TECHNOLOGY zarejestrowanego decyzją z dnia r. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawo do znaku słowno graficznego BIKO ALPINUS GROUP zarejestrowanego decyzją z dnia r. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawo do znaku słowno graficznego hydrotex zarejestrowanego decyzją z dnia r. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawo do znaku słowno graficznego STARDUST zarejestrowanego decyzją z dnia r. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawo do znaku słowno graficznego THERMAL CONTROL SYSTEM zarejestrowanego decyzją z dnia r. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawo do znaku słowno graficznego vasco zarejestrowanego decyzją z dnia r. przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem prawo do znaku słowno graficznego ALPINUS CLASSIC AC zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej w dniu r. i przyjętego pod numerem Z prawo do wynalazku:,,sposób i urządzenie do mocowania i regulacji naramiennych pasów nośnych ( Method of and apparatus for fastening and adjusting carrier shoulder belts ) zgłoszonego do rejestracji w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej w dniu r. pod numerem A1 Na ww. prawach do znaków towarowych oraz prawie do wynalazku jest ustanowiony zastaw rejestrowy na rzecz Banku Meritum SA w Warszawie. Syndyk ustalił, że niezależnie od wartości niematerialnych i prawnych opisanych wyżej w skład masy upadłości weszły:

8 1. Nieruchomości, w tym: nieruchomość stanowiąca działkę gruntu nr ewidencyjny 29/2 o powierzchni m2, obręb , zabudowana budynkiem magazynowo biurowym, położona przy ul. Modlińskiej 244a w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW nr WA3M/ /1 W dziale III księgi wieczystej KW nr WA3M/ /1 ujawniony jest następujący wpis: Ograniczone prawo rzeczowe prawo użytkowania na rzecz stołecznego Zakładu Energetycznego S.A. w Warszawie polegające na bezterminowym, nieodpłatnym użytkowaniu stacji transformatorowej 15/0,4 KV typ KOMBI, usytuowanej w południowo wschodniej części działki obejmującej budynek i urządzenia stacji znajdujące się w budynku oraz linii kablowej WN 15 KV od stacji do granicy działki i działki pod budynkiem stacji. W dziale IV księgi wieczystej KW nr WA3M/ /1 ujawnione są następujące wpisy: - Hipoteka umowna łączna do kwoty ,00 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) ustanowiona na rzecz BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami umownymi, odsetkami umownymi od zadłużenia przeterminowanego, prowizji, opłat i kosztów związanych z realizacją umowy oraz wszelkich kosztów związanych z windykacją wierzytelności w związku z zawartą umową o kredyt obrotowy nr 2184/11/400/04 z dnia roku. Powyższa hipoteka współobciąża również nieruchomość dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA3M / /3 jak również nieruchomość opisaną w księdze wieczystej WA1L/ /6 prowadzoną przez prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. - Hipoteka umowna łączna do kwoty ,00 (dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych) ustanowiona na rzecz BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu tj: kapitał, odsetki, należności uboczne. zgodnie z umową nr 1222/10/400/04 z dnia 27 maja 2010 roku. Powyższa hipoteka współobciąża również nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA3M/ /3 jak

9 również nieruchomość opisaną w księdze wieczystej WA1L/ /6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych nieruchomość stanowiąca niezabudowaną działkę gruntu nr ewidencyjny 25/4 o powierzchni m2, obręb , położona przy ul. Modlińskiej 244a oraz Jana Żiżki w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą KW nr WA3M/ /3 W dziale IV księgi wieczystej KW nr WA3M/ /1 ujawnione są następujące wpisy: - Hipoteka umowna łączna do kwoty ,00 zł (dwadzieścia cztery miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy zł) ustanowiona na rzecz BANKU MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu wraz z odsetkami umownymi, odsetkami umownymi od zadłużenia przeterminowanego, prowizje, opłaty i koszty związane z realizacją umowy oraz wszelkie koszty związane z windykacją wierzytelności w związku z zawartą umową o kredyt obrotowy nr 2184/11/400/04 z dnia roku. Powyższa hipoteka współobciąża również nieruchomość dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Warszawie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA3M/ /1 jak również nieruchomość opisaną w księdze wieczystej WA1L/ /6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. - Hipoteka umowna łączna do kwoty ,00 (dziesięć milionów dwieście tysięcy złotych) ustanowiona na rzecz BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie stanowiąca zabezpieczenie spłaty kredytu tj: kapitał, odsetki, należności uboczne. zgodnie z umową nr 1222/10/400/04 z dnia 27 maja 2010 roku. powyższa hipoteka współobciąża również nieruchomość dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa IX Wydział ksiąg wieczystych w Warszawie prowadzi księgę wieczystą KW nr WA3M / /1 jak również nieruchomość opisaną w księdze wieczystej WA1L/ /6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 2. ruchomości, w tym: środki trwałe (środki transportu, wyposażenie, maszyny i urządzenia); towary handlowe (zapasy).

10 Na zapasach magazynowych ustanowione są następujące obciążenia rzeczowe: - zastaw rejestrowy o wartości ,00 zł na rzecz BNP Paribas Polska S.A. z siedzibą w Warszawie wpisany pod numerem pozycji rejestru w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów; - zastaw rejestrowy o wartości ,00 zł na rzecz BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Warszawa z siedzibą w Warszawie wpisany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XI Gospodarczy Rejestru Zastawów/ sygn. akt WAXI.Ns-rej.Za 4831/12/463 Na podstawie umowy przewłaszczenia na rzeczach ruchomych co do gatunku z dnia r. z późniejszymi aneksami, upadły przewłaszczył na rzecz Banku Millennium S.A. własność i posiadanie rzeczy ruchomych oznaczonych co do gatunku, stanowiących zapasy towarów handlowych, stanowiących odzież sportową i turystyczną, obuwie sportowe i turystyczne, sprzęt sportowy i turystyczny, akcesoria i inne towary oraz materiały wszystkie jakie przewłaszczający posiada w następujących lokalizacjach: - w magazynach Europolis Park Błonie, magazyn Błonie, Pass 20 L, Hala Nr 7, Błonie - w sklepie agencyjnym Planet Outdoor nr AG11 zlokalizowanym w Centrum Handlowym Plaza Rzeszów w Rzeszowie ul. Rejtana 65; - w sklepie agencyjnym Planet Outdoor nr AG38 zlokalizowanym w Centrum Handlowym Grffica w Rzeszowie ul. Lisa Kuli 19; - w sklepie agencyjnym Planet Outdoor nr AG80 zlokalizowanym w Galerii Zielonej w Puławach ul. Lubelska 2 lok w magazynie przewłaszczającego w Skierdach adres: Skierdy 34, Nowy Dwór Mazowiecki - w składzie celnym w Skierdach adres: Skierdy 34, Nowy Dwór Mazowiecki; o łącznej wartości księgowej netto ,00 zł w ilości sztuki. Upadły zobowiązał się do utrzymywania przez cały okres obowiązywania umowy przewłaszczenia wartości przedmiotu przewłaszczenia na poziomie nie niższym niż ,00 zł. 3. Euromark Polska SA posiada 100 % udziałów w następujących spółkach: - Camar sp. z o.o. z siedzibą w Skierdach. - Espina-Sport w upadłości likwidacyjnej sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku;

11 - Euromark Ukraina; - Outdoor Brand Management Ltd. (opis sytuacji faktyczno-prawnej tej spółki został umieszczony wyżej); - Euromark Czech s.r.o. 4. należności w łącznej kwocie: ,69 zł, w tym z tytułu: z tytułu dostaw i usług ,67 zł z tytułu utargów w sklepach agencyjnych ,91 zł z tytułu zaliczek służbowych ,02 zł z tytułu nadpłaty podatku CIT ,00 zł z tytułu wpłaconych kaucji ,09 zł 5. środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym ,17 zł, 1.269,47 EURO, 353,68 USD zł (stan na dzień r.) Szczególne znaczenie dla prowadzonej działalności ma współpraca z Camar sp. z o.o. Spółka ta jest właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości Skierdy, gmina Jabłonna, obejmującej działki ewidencyjne nr 4/3, 4/11, 5/2, 6/2 o łącznej powierzchni m2, dla której Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA1L/ /6. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem socjalno biurowym o pow. użytkowej 365,10 m 2 oraz halą magazynową z łącznikiem komunikacyjnym o pow. 1099,7 m 2 Camar wykonywał na rzecz upadłego usługi magazynowe, transportowe oraz logistyczne na terenie całego kraju. Na podstawie zleceń syndyka usługi te kontynuowane są po ogłoszeniu upadłości. W magazynach będących własnością Camar oraz przez nią wynajmowanych składowane są środki obrotowe będące własnością Euromark Polska S.A. W celu ograniczenia kosztów postępowania upadłościowego, syndyk wypowiedział ze skutkiem na 31 marca 2013 r. umowę najmu powierzchni biurowych i magazynowych zawartą przez upadłego z Camar. Obecnie, syndyk koordynuje działania związane z przeprowadzką osób zatrudnionych w Euromark Polsak SA wykonujących dotychczas pracę

12 w biurze w Skierdach, a także przenosiny sprzętu i wyposażenia biurowego i komputerowego. Największą uciążliwością jest jednak likwidacja magazynu w Skierdach, w którym przechowywane są towary handlowe. Z informacji uzyskanych przez syndyka wynika, że spółka Camar sp. z o.o. złożyła wniosek o ogłoszenie swojej upadłości obejmującej likwidację majątku. Okoliczność ta stawia pod znakiem zapytania dalszą współpracę tej spółki z syndykiem. W związku z tym, niezależnie od rozmów z przedstawicielami Camar zmierzających do przejęcia do Euromark Polska SA osób niezbędnych w dalszej działalności podjęte zostały czynności w celu poszukiwania innych firm logistycznych. Większość umów, których stroną był upadły wygasła z dniem ogłoszenia upadłości zgodnie z art. 102 ust. 1 puin. Wymienić tu należy zwłaszcza umowy agencyjne, na mocy których towary upadłego były sprzedawane w sklepach należących do agentów na terenie całego kraju. Spowodowało to konieczność zawarcia przez syndyka nowych umów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Niestety wielu kontrahentów było zaskoczonych ogłoszeniem upadłości Spółki i nie przyjmowało do wiadomości, iż dochodzenie roszczeń w stosunku do upadłego musi odbyć się w trybie art. 236 ust. 1 puin. Przedsiębiorcy ci wprost domagali się od syndyka natychmiastowego uregulowania swoich należności powstałych przed ogłoszeniem upadłości Spółki. Powodowało to znaczne trudności i komplikacje w uzgadnianiu ostatecznych kształtów nowozawieranych umów. Czynności związane z uregulowaniem stosunków obligacyjnych upadłego były tym bardziej absorbujące i czasochłonne, że dostawcy usług oraz zleceniodawcy domagali się zawarcia umów natychmiast grożąc przy tym zawieszeniem swojej aktywności. W przypadku takich świadczeń jak dostęp do systemów księgowych, magazynowych, konwój gotówki, usługi informatyczne, dostęp do internetu czy usług telekomunikacyjnych, zawieszenie dostępności spowodowałoby całkowity paraliż prowadzonej działalności. Syndyk musiał zatem reagować natychmiast. Kolejną komplikację w sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Euromark Polska SA były składane jeszcze przed ogłoszeniem upadłości wypowiedzenia umów najmu lokali użytkowanych przez Spółkę w centrach handlowych (sklepy własne) lub oświadczenia o rozwiązaniu tych umów ze skutkiem natychmiastowym. Jako podstawę, wynajmujący

13 wskazywali stan niewypłacalności Euromark Polska SA lub też złożony wniosek o ogłoszenie jej upadłości. Podkreślano ponadto, że Spółka nie wpłaciła lub nie odnowiła pewnej części depozytów, wymaganych przez wynajmujących w centrach handlowych, na podstawie umów najmu, w związku z tym, że Bank Millennium S.A. odmówił przedłużenia wygasających gwarancji bankowych. Część zarządców galerii handlowych podjęła także próby przejęcia lokali użytkowanych przez Spółkę. Syndyk na bieżąco spotyka się z przedstawicielami wynajmujących powierzchnie w centrach handlowych wskazując z jednej strony na zapisy art. 83 puin, z drugiej zaś na chęć i możliwość dalszej współpracy. Pomimo tego prowadzone negocjacje nie należą do łatwych, w szczególności część kontrahentów stoi na stanowisku, że dokonane wypowiedzenia (rozwiązania) umów są w świetle prawa skuteczne. Z końcem lutego 2013 r. wygasała zawarta przez upadłego umowa najmu magazynu centralnego w Błoniu. Tytułem czynszu najmu upadły uiszczał na rzecz wynajmującego: Europolis Park Błonie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwotę łączną ,55 Euro tj. 3,54 Euro za 1 m2 powierzchni magazynowej (6.957,50 m2 ) oraz 8,35 Euro za 1m 2 powierzchni biurowej (100 m2). Syndyk przeprowadził negocjacje z przedstawicielami Europolis Park Błonie sp. z o.o. zarówno w przedmiocie zmniejszenia wynajmowanej powierzchni magazynowej, jak i zredukowania dotychczasowych stawek czynszowych. W ich wyniku ostatecznie czynsz został zmniejszony do kwoty 2 Euro za 1 m2 powierzchni magazynowej i 7 Euro za 1 m2 powierzchni biurowej. Wynajmowana powierzchnia magazynowa została ponadto zredukowana do m2. Czynności podjęte przez syndyka ograniczyły zatem koszty postępowania upadłościowego (czynsz najmu powierzchni w magazynie centralnym) z kwoty ,55 Euro do kwoty: 9.950,00 Euro miesięcznie. W dniu r. w Warszawie upadły zawarł z GREY HOUND spółką cywilną z siedzibą w miejscowości Skierdy (dalej Magazyn) umowę składu celnego publicznego nr 11/98. Przedmiotem umowy było magazynowanie towarów na zlecenie Magazynującego w Składzie Celnym Publicznym GREY HOUND. Zgodnie z zapisami umowy, Magazyn

14 przyjmował towary przywiezione z zagranicy w celu ich przechowywania z przeznaczeniem do wywozu za granicę (reeksport) i do sprzedaży na polskim obszarze celnym. Pismem z dnia r. Magazyn, na podstawie 20 umowy składu celnego publicznego nr 11/98 z dnia r. zawartej z Euromark Poland sp. z o.o. wypowiedział Umowę z dnia r. ze skutkiem na r. Ponadto, w związku z zaległościami w płatnościach w kwocie ,40 zł Magazyn skorzystał z przysługującego mu prawa zastawu na rzeczach oddanych przez Magazynującego w skład celny zgodnie z art K.C. Na podstawie zawartego porozumienia, syndyk zlecił Magazynowi zgłoszenie całości towaru do procedury dopuszczenia do obrotu. W dniu Oddział Celny w Nowym Dworze Mazowieckim przyjął zgłoszenia celne oraz określił wysokość długu celnego. Po wpływie należności na rachunek bankowy Izby Celnej, towar został zwolniony przez Oddział Celny w Nowym Dworze Mazowieckim co umożliwiło jego transport do magazynu centralnego w Błoniu. Towar przetransportowano w dwóch partiach w dniach 28 i r. Z dniem 8 lutego 2013 r. rezygnację z pełnionej funkcji złożył jedyny członek zarządu Euromark Polska S.A. Pan Timothy Mark Roberts. W składzie organu upadłego (zarządzie) zachodziły zatem braki uniemożliwiające mu działanie. W dniu r. syndyk, na podstawie art. 187 ust. 1 puin złożył do sędziego komisarza wniosek o ustanowienie dla Euromark Polska S.A. kuratora do działania za upadłego w postępowaniu upadłościowym. Postanowieniem z dnia 4 marca 2013 r. sędzia komisarz ustanowił kuratorem Panią Ewę Tchorzewską. Wnioskiem datowanym na r. Bank Millennium S.A. i Summit S.A. wniosły o ustanowienie przez sędziego komisarza Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Euromark Polska S.A. na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Wnioskodawcy wskazali, że przysługują im w stosunku do Upadłego wierzytelności w kwotach odpowiednio: ,22 zł i 8.331,92 zł. Wezwany do przedstawienia swojego stanowiska syndyk wskazał, iż w jego ocenie wniosek jest przedwczesny. Na obecnym etapie postępowania upadłościowego lista wierzytelności nie

15 została jeszcze sporządzona. Nie można zatem jeszcze jednoznacznie stwierdzić czy wnioskodawcy mają status,,wierzycieli w rozumieniu art. 189 puin. Syndyk nie dostrzegał ponadto potrzeby ustanawiania przez sędziego komisarza Rady Wierzycieli jako organu kontrolującego jego czynności czy też stan funduszów masy upadłości. Syndyk na bieżąco powiadamia sędziego komisarza o wszystkich istotnych zdarzeniach dotyczących masy upadłości, a także o planowanych działaniach. Informacje w tym przedmiocie składane są przez syndyka niezależnie od przewidzianych prawem sprawozdań z czynności i rachunkowych. Ponadto, w związku z tym, że Euromark Polska SA jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ma ona obowiązek publikowania na bieżąco informacji mogących mieć wpływ na kurs akcji. W tym zakresie, kontrolę rzetelności i terminowości zamieszczanych danych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Wnioskiem datowanym na r. Bank Millennium SA wniosła o wyrażenie przez sędziego komisarza zgody na pełnienie obowiązków Członka Rady Wierzycieli lub Zastępcy Członka Rady Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Euromark Polska SA z siedzibą w Warszawie, z prośbą o wyrażenia zgody w trybie art. 204 ust. 2 puin na działanie w Radzie Wierzycieli pełnomocników Banku Millennium SA w osobie Pana Adama Trojanowskiego, a w sytuacji niemożności udziału przez niego w posiedzeniu Rady Wierzycieli przez pełnomocnika w osobie Pani Aleksandry Lemańczyk pracownika Banku Millennium SA, zgodnie z przedłożonymi pełnomocnictwami. Zdaniem syndyka, o ile Rada Wierzycieli w postępowaniu upadłościowym nie zostanie powołana, wniosek ten jest bezprzedmiotowy. Syndyk wniósł zatem o jego oddalenie. Postanowieniem z dnia 8 marca 2013r. sędzia komisarz oddalił wnioski Banku Millennium S.A. i Summit S.A. z dnia r. Największym wierzycielem upadłego jest Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. W dniu r. bank ten zawarł z Euromark Polska SA Umowę o kredyt obrotowy nr 2184/11/400/04 z późniejszymi zmianami, na podstawie której upadłemu został udzielony

16 kredyt w łącznej wysokości ,00 zł (dalej: Kredyt Obrotowy ). Zobowiązanie to miało zostać spłacone w następujących terminach i wysokościach: - w dniu r. kwota ,00 zł, - w dniu r. kwota ,00 zł, - w dniu r. kwota ,00 zł, - w dniu r. kwota ,00 zł, - w dniu r. kwota ,00 zł, Ostatnia transza kredytu w kwocie ,00 zł, która miała być przekazana w dniu r. ostatecznie nie została przez Bank uruchomiona z uwagi na wystąpienie zaległości w obsłudze Kredytu Obrotowego. Upadły zdołał spłacić jedynie część raty wymagalnej w dniu r. - kwotę ,76 zł. W dniu r. strony zawarły Porozumienie nr 4460/12/DNG (dalej: Porozumienie ) zmienione aneksem nr 1 z dnia r., którym zostało objęte wymagalne zadłużenie z tytułu Kredytu Obrotowego wg. stanu na dzień r. w łącznej wysokości ,28 zł. Zgodnie z Porozumieniem, Euromark Polska S.A. zobowiązała się do spłaty wymagalnego zadłużenia z tytułu Kredytu Obrotowego w dniu r. Upadły nie dokonał w dniu r. spłaty zobowiązania objętego Porozumieniem. Spółka posiada również inne zobowiązania wobec Wnioskodawcy tj. 1) pozostała część Kredytu Obrotowego nie objęta Porozumieniem - kapitał w kwocie ,00 zł; 2) kredyt w rachunku bieżącym Umowa nr 1222/10/400/04 z dn r. należność główna w kwocie ,99 zł W dniu 16 listopada 2012 r. Bank Millennium S.A. wypowiedział upadłemu następujące umowy: Umowę o kredyt obrotowy nr 2184/11/400/04 z dnia 18 lutego 2011 r., z późniejszymi zmianami, Umowę o kredyt w rachunku bieżącym nr 1222/10/400/04 z dnia 27 maja 2010 r., z późniejszymi zmianami Umowę Factoringową nr 1262 z dnia 11 grudnia 2009 r. z późniejszymi zmianami. Po upływie 30-dniowego terminu wypowiedzenia wierzytelności Banku Millennium S.A. względem Spółki stały się w całości wymagalne.

17 Euromark Polska SA ma wobec Banku Millennium S.A. także zobowiązania z tytułu 10 gwarancji wystawionych przez bank w ramach Umowy o linię na gwarancje bankowe z późniejszymi zmianami w łącznej wysokości ,05 EUR. Jak wynika z oświadczenia Banku Millennium S.A., do dnia r. wpłynęły do Banku dwa roszczenia na łączną kwotę ,21 EUR do gwarancji nr i gwarancji nr Wskutek wypowiedzenia przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/3010/10/76/CB z dnia 25 czerwca 2010 r. z późniejszymi zmianami, w dniu 23 listopada 2012 r. w całości wymagalne stały się zobowiązania Spółki w stosunku do tego Banku w kwocie ,33 zł. Upadły nie wywiązał się również ze swoich zobowiązań pieniężnych w stosunku do BRE Bank S.A. z tytułu Umowy Kredytowej o kredyt w rachunku bieżącym nr 02/070/12/Z/VV z dnia 13 marca 2012 r. Pismem z dnia 29 października 2012 r. BRE Bank S.A. poinformował Euromark Polska S.A. o czasowym wstrzymaniu prawa Spółki do dalszego wykorzystania kredytu oraz dokonał blokady środków na rachunkach dłużnika prowadzonych w BRE Bank S.A. Po ogłoszeniu upadłości, syndyk podjął rozmowy z Bankiem Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz BRE Bank S.A. Dotyczą one m. in. kwestii związanych z praktyczną realizacją zabezpieczeń rzeczowych posiadanych przez ww. banki w kontekście prowadzenia przedsiębiorstwa upadłego przez syndyka i związanej z tym bieżącej sprzedaży towarów przewłaszczonych i obciążonych zastawem. Z dniem ogłoszenia upadłości wygasły umowy na usługi prawnicze zawarte przez upadłego z kilkoma kancelariami prawnymi (art. 102 ust. 1 puin). Syndyk zlecił obsługę prawną Euromark Polska SA jednej kancelarii - Piłat i Partnerzy sp. p. z siedzibą w Warszawie. W opisywanym okresie sprawozdawczym pełnomocnik syndyka wykonał w szczególności następujące czynności: 1. Przejął, a następnie szczegółowo zapoznał się z aktami postępowań sądowych i windykacyjnych od spółki Infos Sp. z o.o.

18 2. Przejął, a następnie szczegółowo zapoznał się z aktami spraw sądowych - pracowniczych od kancelarii radcy prawnego Anny Telec. 3. Przejął, a następnie szczegółowo zapoznał się z aktami postępowań sądowych prowadzonych przez kancelarię MDDP Sobońska Olkiewicz. 4. Wystosował wezwanie do wydania akt dotyczących restrukturyzacji sądowej oraz pozasądowej do kancelarii KL Gates Jamka sp. k. Obecnie trwa inwentaryzacja akt przez poprzedniego pełnomocnika; akta zostaną przekazane niezwłocznie po jej ukończeniu 5. Przeanalizował akta postępowania z powództwa Igora Antolak-Jaeschke przeciwko upadłemu o odszkodowanie z tytułu bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę. Po analizie akt sprawy rekomendowano syndykowi decyzję o nie wstępowaniu do postępowania w charakterze strony pozwanej. 6. Po analizie akt postępowania o wyjawienie majątku dłużnika upadłego Zbigniewa Krośkiewicza rekomendował syndykowi wstąpienie do postępowania oraz przygotował stosowne oświadczenie. 7. Prowadził korespondencję z BRE Bank S.A. Oddział Korporacyjny Warszawa dotyczącą wypłat środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych upadłego z tytułu kaucji gwarancyjnych. 8. Przeanalizował kwestię wygaśnięcia umów agencyjnych zawartych przez upadłego z właścicielami tzw sklepów agencyjnych. Następnie, przygotował projekty nowych umów agencyjnych, które miałby zawrzeć syndyk. 9. Przeanalizował sprawę, a następnie przygotował pisemne stanowisko do firmy NEINVER Kraków w sprawie zwrotu do masy upadłości kaucji gwarancyjnych zabezpieczających umowę najmu lokalu. 10. Prowadził korespondencję z włoskim wierzycielem upadłego: Mondeox Spa. 11. Zapoznał się z obszerną dokumentacją (łącznie siedem segregatorów akt) dotyczącą znaków towarowych, do których prawa posiada lub posiadał upadły. W szczególności przeanalizował kwestie grupy znaków towarowych Alpinus w kontekście nie rozliczenia transakcji zakupu praw do tych znaków od Banku Meritum. 12. Zapoznał się z dokumentami dotyczącymi sprzedaży praw majątkowych, w szczególności znaków towarowych Planet Outdoor oraz Campus, dokonaną przez upadłego w 2009 r. na rzecz spółki zależnej - OBM. Warto wskazać, iż prawa te zostały przez OBM w listopadzie 2012 r. dalej odsprzedane na rzecz spółki Khyam Ltd z siedzibą w Birmingham (Wielka Brytania). Przeanalizowano możliwość i

19 zasadność dochodzenia uznania tych transakcji za bezskuteczne wobec masy upadłości na podstawie art. 127 i nast. puin oraz art. 527 i nast. kc. Zapisy umowne w połączeniu z przepisami kpc wykluczają jurysdykcję krajową sądów polskich. W konsekwencji syndyk rozważy możliwość podjęcia działań prawnych przed sądownictwem brytyjskim. Pełnomocnik syndyka nawiązał kontakt z renomowaną brytyjską kancelarią prawną celem zamówienia stosownej ekspertyzy prawnej w oparciu o regulacje prawa brytyjskiego. Z powyższą kwestią wiąże się także problem sytuacji finansowej spółki OBM. Zgodnie z pismem otrzymanym od kancelarii Mazars - pełnomocników OBM - stan finansowy firmy wymaga postawienia w tryb tzw. liquidation w myśl prawa brytyjskiego (tryb ten nie posiada odpowiednika w polskim prawie i prowadzi do likwidacji firmy poprzez wynajęty podmiot zewnętrzny działający w trybie podobnym do działań zarządcy wyznaczonego przez sąd). Wszczęcie tego trybu wymaga uchwały wspólników firmy, w tym przypadku uchwały powziętej przez syndyka (upadły posiada 100 % udziałów w OBM). Pełnomocnik syndyka prowadził w tej sprawie rozmowy telefoniczne oraz korespondencję mailową z prawnikiem spółki OBM Simonem Chandlerem. Przedmiotem analizy było także ustalenie potencjalnego zakresu odpowiedzialności syndyka w przypadku braku zgody na wszczęcie trybu liquidation. Zgodnie z otrzymaną opinią, syndyk, nie wyrażając zgody na powzięcie takiej uchwały nie obciąży upadłego żadną odpowiedzialnością z tytułu zobowiązań spółki-córki. W konsekwencji rekomendowano syndykowi nie wyrażanie zgody na wszczęcie procedury likwidacji spółki OBM. Oświadczeniem z dnia 22 lutego 2013 r. Khyam Ltd wypowiedziała umowę licencyjną na użytkowanie znaków towarowych, objętych wcześniej transakcją sprzedaży zawartą z firmą OBM. W ocenie pełnomocnika syndyka, wypowiedzenie to zostało dokonane w sposób naruszający przepisy prawa upadłościowego, w szczególności art. 98 ust. 2 puin. W tym przedmiocie prowadzono korespondencję z pełnomocnikiem Khyam Ltd. 13. Pełnomocnik syndyka uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami firmy SEGECE POLSKA sp.z o.o. - wynajmującej upadłemu powierzchnie sklepowe w centrach handlowych w Lublinie, Poznaniu i Rybniku. Przed ogłoszeniem upadłości,

20 wynajmujący złożył oświadczenia o wypowiedzeniu ze skutkiem natychmiastowym umów najmu ww. lokalizacji. W wyniku podjętych rozmów i dalszej korespondencji, wynajmujący cofnął złożone uprzednio oświadczenia. 14. Prowadził korespondencję z firmą VMG NET - podmiotem pozostającym z upadłym w sporze sądowym odnośnie wykonywanej na jego rzecz strony internetowej oraz sklepu internetowego. 15. Prowadził korespondencję z zarządem Mountain Warehouse Ltd - podmiotu zainteresowanego zakupem przedsiębiorstwa upadłego, względnie zawarciem z syndykiem umowy dzierżawy przedsiębiorstwa. W sprawie tej prowadzono telekonferencje z zarządem Mountain Warehouse Ltd w Londynie oraz pełnomocnikiem tej firmy w Polsce - Philipem Turnerem. 16. Uczestniczył w dwóch spotkaniach z przedstawicielami wierzycieli upadłego posiadających zabezpieczenia rzeczowe na towarach handlowych tj z Millenium Bankiem, BRE Bankiem oraz BNP Paribas. Na spotkaniach rozważano konsekwencje ogłoszenia upadłości dla zawartych przez upadłego umów przewłaszczenia oraz zastawu, a także sposobu likwidacji tych składników masy upadłości przez syndyka. Rozmowy dotyczące tych kwestii są nadal w toku. 17. Prowadził korespondencję w sprawie zawisłej przed włoskim sądem arbitrażowym w Mediolanie wszczętej przez firmę M.G.M. s.p.a. Poinformowano sąd o konsekwencjach ogłoszenia upadłości dla postępowań mediacyjnych i polubownych, złożono również stosowny wniosek o umorzenie postępowania. 18. Przygotował pisma i oświadczenia w sprawach pracowniczych. Warszawa, dnia 29 kwietnia 2013 roku... Paweł Wietecha - syndyk masy upadłości

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku.

2) Klauzula potrącenia wierzytelności z rachunków Kredytobiorcy prowadzonych w Banku. 2015-04-14 18:18 MLP GROUP SA Podpisanie znaczących umów Raport bieżący 8/2015 Zarząd Spółki MLP GROUP S.A. ("Spółka") niniejszym zawiadamia, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały podpisane umowy kredytowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ I. Akty prawne Wymienione poniżej akty prawne regulują proces UPADŁOŚCI spółdzielni socjalnej : 1) ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Do złożenia oferty na zakup przedsiębiorstwa AUTOSAN S.A. w upadłości likwidacyjnej z/s w Sanoku ul. Lipińskiego 109.

Zaproszenie. Do złożenia oferty na zakup przedsiębiorstwa AUTOSAN S.A. w upadłości likwidacyjnej z/s w Sanoku ul. Lipińskiego 109. Syndyk Masy Upadłości AUTOSAN S.A. w upadłości likwidacyjnej Sanok dnia 21.04.2015 r. Ludwik Noworolski Sygn. akt V. GUp 6/13 Zaproszenie Do złożenia oferty na zakup przedsiębiorstwa AUTOSAN S.A. w upadłości

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 4 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne

Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Wybrane aspekty windykacji wierzytelności bankowych Ujęcie praktyczne Prowadzący: Michał Krawczyk Partner Zarządzający kancelarii Krawczyk i Wspólnicy www.krawczyk-legal.com Specyfika windykacji bankowej?

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości

Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Raport bieżący nr 10/2014 Zawarcie znaczących umów z Bankiem Millennium S.A. oraz ustanowienie hipoteki łącznej na aktywach o znacznej wartości Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt X GUp 103/15

Sygn. akt X GUp 103/15 Sygn. akt X GUp 103/15 Postanowienie Dnia 31 marca 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych Sędzia-komisarz SSR Cezary Zalewski po

Bardziej szczegółowo

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

1 Walne Zgromadzenie spółki Kujawskie Zakłady Poligraficzne DRUK-PAK S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 Statutu uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

MSiG 196/2005 (2288) poz

MSiG 196/2005 (2288) poz MSiG 196/2005 (2288) poz. 11572 Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej PLIVA Kraków, Zakłady Farmaceutyczne S.A. na dzień Ponadto Zarząd

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3

ANEKS NR 1. Prospekt Emisyjny Aneks nr 1. Było: str. 80 pkt. 8.1.3 ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Akcji Serii B FAMUR S.A. zatwierdzonego przez KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 roku Aneks do zatwierdzonego Prospektu uwzględnia zdarzenia i okoliczności, które

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2 do Zasad oceny ryzyka kredytowego i podejmowania decyzji kredytowych w BOŚ S.A stanowiących Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 53/2010 Zarządu BOŚ S.A. z dnia 20 maja 2010r.

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA ASPEKTY PRAKTYCZNE Studium przypadku praktyka Sądu Rejonowego dla m. st. W-wy, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych. SŁOWO WSTĘPNE Postępowanie upadłościowe

Bardziej szczegółowo

Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta

Zawarcie przez Emitenta znaczącej umowy obejmującej m.in. udzielenie poręczenia przez spółki zależne od Emitenta Spółka: Work Service S.A. Raport bieżący nr: 43/2015 Data: 19 listopada 2015 r. Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, 5 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zastawy rejestrowe określono następująco:

Zastawy rejestrowe określono następująco: W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech o której mowa w raporcie bieżącym nr 16/2010 w

Bardziej szczegółowo

:38. POLMED SA zawarcie z Bankiem Millenium umów kredytowych. Raport bieżący 31/2014

:38. POLMED SA zawarcie z Bankiem Millenium umów kredytowych. Raport bieżący 31/2014 2014-07-09 07:38 POLMED SA zawarcie z Bankiem Millenium umów kredytowych Raport bieżący 31/2014 Zarząd POLMED S.A. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim przekazuje do publicznej informacji, iż dnia 8 lipca

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu

UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAC SIĘ Z POUCZENIEM ZW ZGŁOSZENIE WIERZYTELNOŚCI Data wpływu /wypełnia sąd/ Pouczenie 1). Wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015

Prawo upadłościowe i naprawcze. Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze Dr Anna Rachwał 2014/2015 Prawo upadłościowe i naprawcze 3. Masa upadłości i. Ustalenie składu masy upadłości ii. Skutki ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie

ZAGADNIENIE PRAWNE. Uzasadnienie Sygn. akt III CZP 23/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie z wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości dłużnika z urzędu na skutek zażalenia dłużnika na postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 16.10.2013 r. czy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów INOTEX w likwidacji w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów INOTEX w likwidacji w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWA Dziewiarskiej Spółdzielni Inwalidów INOTEX w likwidacji w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej 1. Niniejszy Regulamin dotyczy sprzedaży jako całości, w rozumieniu art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI W FORMIE KONKURSU OFERT. PRZEDMIOT l WARUNKI PRZETARGU

REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI W FORMIE KONKURSU OFERT. PRZEDMIOT l WARUNKI PRZETARGU REGULAMIN SPRZEDAŻY Z WOLNEJ RĘKI W FORMIE KONKURSU OFERT nieruchomości wchodzących w skład masy upadłości Dariusza Kaszuby przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Kaszub Dariusz

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. Projekt /11/ do punktu 8 porządku obrad Uchwała Nr /2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu KRUK Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę.

wyrażanie zgody na emisję obligacji przez Spółkę. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 20 października 2011 r. 1) W 8 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. 13.11.2009 Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 5 grudnia 2008r. regulująca postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka),

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713)

do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 12 września 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 713) U S T A W A z dnia z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA POSIEDZENIU PLENARNYM RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ NADODRZE W GŁOGOWIE W DNIU 17 MARCA 2016 ROKU U C H W A Ł Y Nr 25-32/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze

Bardziej szczegółowo

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań.

Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Ustawa o finansach publicznych określa dla jst granice zaciągania pożyczek i kredytów oraz zobowiązań. Analiza struktury budżetów jednostek samorządu terytorialnego pozwala na stwierdzenie, iż sfinansowanie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 10:18:45 Numer KRS: 0000122455 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego DZIAŁ VII Przygotowana likwidacja 61. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ REGULAMIN PRZETARGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W PIWNICZNEJ (33-350), UL. JANA III SOBIESKIEGO

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego

EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu notarialnego Nr kodu zdającego. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej EGZAMIN NOTARIALNY 6 LISTOPADA 2013 r. zadanie polegające na opracowaniu drugiego projektu aktu

Bardziej szczegółowo

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki

PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22. 05-092 Łomianki ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa Tel.: +48 22 627 40 05, Faks: +48 22 627 40 04 e-mail: office@btfg.pl, www.btfg.pl PZ CORMAY S.A. ul. Wiosenna 22 05-092 Łomianki Opinia i raport niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika

Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Zmiana prawa spadkowego i przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej jak zabezpieczyć się przed unikaniem odpowiedzialności przez dłużnika Miejsce: Warszawa Termin: 01-002016, poniedziałek - wtorek,

Bardziej szczegółowo

zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności,

zabezpieczenie wierzytelności z tytułu poręczenia spłaty zobowiązań spółki Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie z tytułu Zwolnienia z Odpowiedzialności, W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2010 z dnia 21 czerwca 2010 o ustanowieniu zabezpieczeń w związku z Umową o refinansowaniu zadłużenia Grupy Ciech, oraz umową pomiędzy wierzycielami, Zarząd Ciech

Bardziej szczegółowo

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny 1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Nr umowy Nazwa firmy REGON KRS Adres Nr telefonu Adres e-mail WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: Imię i Nazwisko PESEL % udziału

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 26 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 1888 UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Zasad restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Przekazanie opóźnionej informacji poufnej do publicznej wiadomości stało się konieczne z uwagi na ziszczenie się wszystkich warunków zawieszających.

Przekazanie opóźnionej informacji poufnej do publicznej wiadomości stało się konieczne z uwagi na ziszczenie się wszystkich warunków zawieszających. Raport bieżący nr 34/2014 Termin: 10.12.2014 Temat: zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym zmiana informacji poufnej podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu

REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu REGULAMIN windykacji należności z tytułu opłat za używanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Luboniu 1 Rozdział I. Podstawa prawna l. Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do uchwały nr VI/107/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2015 r. Zasady restrukturyzacji zadłużenia użytkowników lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH

UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH Strona1 UMOWA O WSPÓŁPRACY W PRZEDMIOCIE DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI HANDLOWYCH zawarta w dniu... w..., pomiędzy:... z siedzibą w... przy ul.... zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w... Wydziale Gospodarczym

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:32 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:29:32 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.08.2016 godz. 13:29:32 Numer KRS: 0000047798 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE:

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: InterRisk S.A. Vienna Insurance Group...Oddział w... ul.......- WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU (WPT) Jeżeli dane przekraczają swoim zakresem ilość miejsca

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca

WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca WNIOSEK O KREDYT - przedsiębiorca 1. Zwracam się z wnioskiem o udzielenie kredytu... (podać rodzaj kredytu) Kwota kredytu.. zł. (słownie:...) Okres kredytowania od:... do:... w tym karencja w spłacie kapitału:.

Bardziej szczegółowo

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz.

Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15. Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. Zamość, dnia 11 lutego 2015 r. AG.ZP 3320.12..15 Dotyczy: wyjaśnienie treści siwz. im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10 informuje, zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria Radcy Prawnego Andrzej Stachowiak WINDYKACJA NALEŻNOŚCI OFERTA WSPÓŁPRACY Kancelaria: Biuro Windykacji: Rynek 46/47 lok. 5 ul. Sztabowa 76B 60-116 Wrocław 53-310 Wrocław tel. (071) 369 90 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych

REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych REGULAMIN rozliczeń finansowych Spółdzielni Mieszkaniowej Nasz Dom w Bytomiu z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych w budynkach eksploatowanych tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:25:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 11:25:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2016 godz. 11:25:34 Numer KRS: 0000147910 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY

PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY 20-012 Lublin, ul. Strażacka 8/90 tel: 81 533-31-39, 81 534-13-01, fax: 81 532-50-62, e-mail: biuro@masterscsb.com.pl PRAWO NAPRAWCZE I UPADŁOŚCIOWE - PRAKTYCZNE ASPEKTY Kategoria Typ szkolenia Miejsce

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. pokryje wszystkie koszty związane z zawarciem umowy kupnasprzedaży;

OBWIESZCZENIE. pokryje wszystkie koszty związane z zawarciem umowy kupnasprzedaży; OBWIESZCZENIE Syndyk Masy Upadłości North Farm sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza nieograniczony przetarg pisemny, w trybie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze( puin),

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki...

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki... Strona: 1 Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Nr wniosku Data złożenia Data ostatniego uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Projekt Rodzaj pożyczki strona WWW e-mail (jakie).... znajomi. pośrednik

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 listopada 2014 r. Poz. 1585 USTAWA z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Zmiany w Statucie KRUK S.A. przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, które odbyło się dnia 27 marca 2013 r. Dotychczasowy 14 ust. 2 Statutu o następującym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO WYDZIERŻAWIENIA. Kliknij i zlokalizuj na mapie. Stawka czynszu:

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE DO WYDZIERŻAWIENIA. Kliknij i zlokalizuj na mapie. Stawka czynszu: DZIERŻAWA STACJI PALIW OLSZTYN UL. TOWAROWA 4 (gmina Olsztyn M., powiat m. Olsztyn, województwo warmińsko mazurskie) Przedmiot dzierżawy: części nieruchomości, na którą składa się grunt o powierzchni 257,80

Bardziej szczegółowo

:59. ROVESE SA ustanowienie zabezpieczeń z umowy kredytu. Raport bieżący 9/2014

:59. ROVESE SA ustanowienie zabezpieczeń z umowy kredytu. Raport bieżący 9/2014 2014-05-15 10:59 ROVESE SA ustanowienie zabezpieczeń z umowy kredytu Raport bieżący 9/2014 Zarząd spółki Rovese S.A. (dalej "Emitent" lub "Rovese") informuje, że w dniu 14 maja 2014 roku powziął informację

Bardziej szczegółowo

PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Zatwierdzenie przez Spółkę oraz złożenie w Sądzie Propozycji Układowych.

PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Zatwierdzenie przez Spółkę oraz złożenie w Sądzie Propozycji Układowych. 2015-04-29 11:12 PBG SA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Zatwierdzenie przez Spółkę oraz złożenie w Sądzie Propozycji Układowych. Raport bieżący z plikiem 13/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 21.01.2015 godz. 09:54:49 Numer KRS: 0000520890 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa?

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa? Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa? Od 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzona została instytucja zwana upadłością konsumencką, czyli

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r.

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r. FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI KCI S.A. w dniu 16 czerwca 2015r. Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:.. Adres:.... Nr dowodu/ Nr właściwego

Bardziej szczegółowo

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.

TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Strona znajduje się w archiwum. TECHFILM Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9 Przetarg odbędzie się w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZYSZŁOŚĆ W IŁAWIE REGULAMIN WINDYKACJI NALEŻNOŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Czynności wstępne 1. Instrukcja reguluje zasady i tryb postępowania w przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:53:07 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 07:53:07 Numer KRS: Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2016 godz. 07:53:07 Numer KRS: 0000049574 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Paweł Jakimiuk Kancelaria Komornicza w Tychach Kancelaria Komornicza 43-100 Tychy, al. Niepodległości 87 lokal 22 tel.: (32) 780 45 17, fax: (32) 733 04

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA 7. Sąd i uczestnicy postępowania upadłościowego: i. upadły (dłużnik) ii. Syndyk iii. Wierzyciele

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł:

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł: Strona: 1 Nr wniosku Data złożenia Data uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Pośrednik Rodzaj pożyczki Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? strona WWW e-mail (jakie)... znajomi pośrednik (imię i nazwisko).

Bardziej szczegółowo

Propozycje Układowe. Dłużnik proponuje : 1. Zmniejszenie wysokości Wierzytelności.

Propozycje Układowe. Dłużnik proponuje : 1. Zmniejszenie wysokości Wierzytelności. Propozycje Układowe Układ jest układem częściowym (niedotyczącym wierzycieli publicznoprawnych) i obejmuje wszystkich obligatariuszy posiadających wyemitowane przez Dłużnika obligacje serii B,C,D i E.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt II CSK 541/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 czerwca 2014 r. SSN Iwona Koper (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z wniosku M. M. I.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09

Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Uchwała z dnia 22 października 2009 r., III CZP 73/09 Sędzia SN Dariusz Zawistowski (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. Materiał przygotowany na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Szczecin w dniu 5.04.2013 r. Szczecin, 05-04-2013

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku OBWIESZCZENIE O PRZETARGU z dnia 12 maja 2014 roku Centrum Produkcyjne Pneumatyki PREMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach, ul. Wapiennikowa 90, 25-101 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP/93/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU na sprzedaż przedsiębiorstwa AUTOPOL PLUS spółka z o.o. w upadłości obejmującej likwidację majątku z siedzibą w Zielonej Górze

REGULAMIN PRZETARGU na sprzedaż przedsiębiorstwa AUTOPOL PLUS spółka z o.o. w upadłości obejmującej likwidację majątku z siedzibą w Zielonej Górze REGULAMIN PRZETARGU na sprzedaż przedsiębiorstwa AUTOPOL PLUS spółka z o.o. w upadłości obejmującej likwidację majątku z siedzibą w Zielonej Górze 1 Regulamin niniejszy określa szczegółowo warunki nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Ksenia Sobolewska-Filcek Sygn. akt VI ACa 37/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lipca 2009 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący - Sędzia SA Sędzia SA Sędzia SA Protokolant:

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka

KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka KOMORNIK SĄDOWY przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Katarzyna Nowicka Obrzeżna 5 02-691 WARSZAWA WNIOSEK EGZEKUCYJNY Miejscowość Data Wniosku (dzień - miesiąc - rok) Wierzyciel: (proszę

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Regulamin określa ogólne zasady oddawania w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość

WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI. Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość WARUNKI I PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO WARUNKI Przetarg dotyczy: sprzedaży prawa do nieruchomości zabudowanej dalej Nieruchomość 1. Informacja o organizatorze przetargu POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r.

Bardziej szczegółowo

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość,

stanowiącą zabezpieczenie kredytu udzielonego Aad Sp. z o.o., która to umowa została uznana za istotną ze względu na jej wartość, Aneks nr 18 z dnia 6 marca 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Mex Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 1 września 2011 roku Niniejszy Aneks nr 18

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:28 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:13:28 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.03.2017 godz. 14:13:28 Numer KRS: 0000153727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:09 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:46:09 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.01.2017 godz. 10:46:09 Numer KRS: 0000188873 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo