WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE:"

Transkrypt

1 InterRisk S.A. Vienna Insurance Group...Oddział w... ul WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O UDZIELENIE: GWARANCJI WSPÓLNEJ PROCEDURY TRANZYTU (WPT) Jeżeli dane przekraczają swoim zakresem ilość miejsca przewidzianego w niniejszym wniosku prosimy o podanie ich na odrębnej stronie i załączenie do niniejszego wniosku. I. Zobowiązany Wnioskodawca 1. Pełna nazwa firmy Dokładne adresy (siedziba i miejsce prowadzenia działalności gospodarczej)... odcisk pieczęci firmowe j 3. Data rejestracji firmy / rozpoczęcia działalności... / REGON / NIP... / Reprezentacja (imiona i nazwiska osób reprezentujących oraz sprawowana funkcja) Telefon / fax. / Rodzaj prowadzonej działalności Liczba osób zatrudnionych: aktualnie... na koniec poprzedniego roku Zasięg działania, liczba oddziałów, przedstawicielstw Czy Zobowiązany/Wnioskodawca należy do Grupy Podmiotów TAK NIE Zobowiązany/Wnioskodawca należy do Grupy Podmiotów, jeżeli spełniony jest, co najmniej jeden z poniższych warunków: - posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty (osoby) większość głosów w organach innego podmiotu TAK NIE - jeśli tak - podać nazwę podmiotu/ów (osoby/osób)... lub - jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających, TAK NIE -jeśli tak podać nazwę podmiotu/ów (osoby/osób)... lub - więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu TAK NIE - jeśli tak podać nazwę podmiotu/ów (osoby/osób)... II. Dane dotyczące wnioskowanej gwarancji 1. Parametry GWARANCJI GENERALNEJ: - wnioskowana suma gwarancji:... słownie:... strona 1

2 strona 2 - okres ważności gwarancji: od: Nazwa i adres Izby Celnej przyjmującej gwarancję: Inne informacje nt. gwarancji:... III. Ankieta 1. Sposób zabezpieczenia zapłaty należności od klientów (długów celnych), jeżeli wniosek dotyczy Agencji celnej lub składu celnego: Aktualnie udzielone wnioskodawcy gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe wystawca kwota termin obowiązywania z jakiego tytułu 3. Aktualnie udzielone Grupie Podmiotów gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe nazwa firmy wchodzącej w skład grupy wystawca kwota termin obowiązywania z jakiego tytułu 4.Czy było zgłoszone roszczenie z którejkolwiek gwarancji udzielonej przez InterRisk S.A. Vienna Insurance Group lub innego Gwaranta na zlecenie Zobowiązanego/Wnioskodawcy lub podmiotu/ów wchodzących w skład Grupy Podmiotów TAK: - wskazanie podmiotu wchodzącego w skład Grupy Podmiotów, któremu została udzielona gwarancja, z której wpłynęło roszczenie... - kwota roszczenia i data jego zgłoszenia... - rodzaj gwarancji,... przyczyna zgłoszenia roszczenia NIE Udzielone przez firmę (właściciela) poręczenia lub gwarancje komu udzielono kwota termin obowiązywania z jakiego tytułu 6. Wartość na koniec ostatniego miesiąca: - zobowiązań:... w tym przeterminowanych o ponad 60 dni:... - należności:... w tym przeterminowanych o ponad 60 dni: Posiadane rachunki bankowe nazwa banku nr rachunku 8. Informacje o zaciągniętych kredytach rodzaj kwota bank sposób zabezpieczenia

3 9. Główni partnerzy gospodarczy (dokładne adresy, telefon) Zleceniodawcy (w przypadku Agencji celnych i składów celnych konieczność załączenia listy co najmniej 10 największych klientów) Zleceniobiorcy 10. Stan majątkowy firmy (wypełniają tylko Wnioskodawcy prowadzący pełną księgowość księgi handlowe): Nieruchomości (forma posiadania-własności, użytkowanie wieczyste, leasing, najem / wartość rynkowa / położenie) Środki transportu (forma posiadania - własność, leasing, najem / rodzaj / nr rej. / wartość rynkowa) Majątek ruchomy (rodzaj, forma posiadania, wartość rynkowa) 11. Obciążenia majątku (wypełniają tylko Wnioskodawcy prowadzący pełną księgowość księgi handlowe): wysokość obciążenia hipotecznego na rzecz rodzaj przedmiotu zastawu wartość zabezpieczona zastawem na rzecz przedmiot przewłaszczony wartość zabezpieczona przewłaszczeniem na rzecz 12. Posiadane ubezpieczenia rodzaj ubezpieczenia nazwa ubezpieczyciela suma ubezpieczenia termin obowiązywania polisy 13. Liczba osób zatrudnionych przez Zobowiązanego... IV. Oświadczenia: Czy wobec Wnioskodawcy trwa postępowanie egzekucyjne na podstawie prawomocnych wyroków sądowych, jeżeli tak to, jaka jest wartość windykowanych wierzytelności i kto jest wierzycielem Czy firma jest w okresie likwidacji lub przygotowania procesu likwidacyjnego, czy trwa postępowanie związane ze zgłoszonym wnioskiem o upadłość lub ogłoszenie układu:, jeżeli tak to od kiedy i kto zgłosił wniosek:... strona 3

4 ... Czy którykolwiek z współwłaścicieli firmy Wnioskodawcy (osób fizycznych) lub Członków Zarządu był w przeszłości skazany prawomocnym wyrokiem sądowym w związku z popełnionym przestępstwem gospodarczym lub przestępstwem przeciwko dokumentom, jeżeli tak to, kto i kiedy Czy firma jest w trakcie rozwiązania, unieważnienia statutu Spółki:... Czy Zarząd Spółki uprawniony jest do zaciągania zobowiązań przekraczających dwukrotność kapitału zakładowego, w myśl art. 17 oraz art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych: V. Propozycje wnioskodawcy, co do formy zabezpieczenia roszczeń zwrotnych InterRisk S.A. Vienna Insurance Group :.... VI. Dokumenty dołączone do wniosku (zaznaczyć znakiem " " w odpowiednim okienku obok opisu składanego dokumentu) 1. Dokumenty prawne Wnioskodawcy - aktualny wypis z KRS, rejestru handlowego, rejestru spółdzielni, rejestru przedsiębiorstw państwowych, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, - potwierdzenie nadania numeru statystycznego REGON, - potwierdzenie nadania numeru NIP, - lista wspólników (udziałowców, współwłaścicieli) firmy Wnioskodawcy podpisana przez Zarząd o ile nie wynika z innych załączonych dokumentów 2. Dokumenty finansowe - bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych (lub inna forma sprawozdania finansowego w zależności od sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych - podać, jaka)... - dla podmiotów składających wniosek po raz pierwszy - powyższe dokumenty powinny obejmować okres 2 ubiegłych lat, - sprawozdanie miesięczne F-01 za ostatni kwartał bieżącego roku obrotowego (lub inna forma sprawozdania finansowego w zależności od sposobu ewidencji zdarzeń gospodarczych - podać, jaka)... - deklaracja majątkowa dla firm nie prowadzących pełnej księgowości (załącznik nr 6 do instrukcji), - oświadczenie/a o stanie majątkowym wszystkich wspólników (załącznik nr 8 do instrukcji), gdy Wnioskodawca nie jest osoba prawną, - oświadczenie/a o stanie majątkowym wszystkich poręczycieli (załącznik nr 8 do instrukcji), jeżeli jako zabezpieczenie proponowane jest poręczenie osób fizycznych, 3. Dokumenty uzupełniające - posiadane referencje - posiadane koncesje, licencje i zezwolenia (np. na stosowanie zabezpieczenia generalnego), - wykaz co najmniej 10 największych klientów jeżeli Wnioskodawca prowadzi Agencję celną i/lub skład celny, - regulamin Agencji celnej i/lub składu celnego, jeżeli Wnioskodawca prowadzi Agencję celną i/lub skład celny, - wzór umowy zawieranej z klientami, jeżeli Wnioskodawca prowadzi Agencję celną i/lub skład celny, - umowy z dostawcą/ami i odbiorcą/ami jeżeli gwarancja dotyczy uszlachetniania czynnego, - aktualne zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłatach składek, - aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, - opinie banków prowadzących rachunki Wnioskodawcy, - inne dokumenty (opisać)... UWAGI: 1. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego, ZUS i banków powinny być wystawione w okresie do trzech miesięcy przed złożeniem wniosku, muszą jednak przedstawiać aktualny stan faktyczny. 2. Wypis z KRS, rejestru handlowego, rejestru spółdzielni, rejestru przedsiębiorstw państwowych, nie może być wydany w okresie dłuższym niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, muszą jednak przedstawiać aktualny stan faktyczny. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej musi przedstawiać aktualny stan faktyczny. strona 4

5 3. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group zastrzega, że w przypadku złożenia niekompletnego wniosku może on zostać nierozpatrzony bez wezwania Wnioskodawcy do jego uzupełnienia. 4. InterRisk S.A. Vienna Insurance Group zastrzega sobie prawo zażądania dodatkowych dokumentów i informacji potwierdzających dane zawarte we wniosku i złożonych załącznikach lub których konieczność złożenia wyniknie w drodze analizy wniosku. Akceptujemy powyższe uwagi i zastrzeżenia. Wraz z wnioskiem składamy załączniki zgodnie z powyższą listą. Jednocześnie mając świadomość konsekwencji wynikających z podania fałszywych informacji, oświadczamy, że wszystkie dane i informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych do celów związanych z działalnością InterRisk S.A. Vienna Insurance Group miejscowość data.... imiona i nazwiska, podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń w imieniu firmy Wnioskodawcy VII. Wypełnia InterRisk S.A. Vienna Insurance Group wniosek przyjął:... imię i nazwisko pracownika InterRisk S.A. Vienna Insurance Group. Przyjmującego wniosek data przyjęcia wniosku podpis strona 5

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr III.1 do Instrukcji kredytowania przedsiębiorców w Banku Spółdzielczym w Tychach BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH I. WNIOSEK KREDYTOWY 1. WNIOSKODAWCA: osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY KRS NIP REGON. e-mail Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów 1/9 Szanowni Państwo, Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą, faksem lub e-mailem. Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.)

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Data rejestracji wniosku:... Osoba rejestrująca:... I. DANE O WNIOSKODAWCY WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z CEIDG/KRS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON Załącznik nr 10 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/*

WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/ rewolwingowego / pomostowego / deweloperskiego / konsolidacyjnego/* Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru... Podpis pracownika Banku.. BANK SPÓŁDZIELCZY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ Oddział w..... WNIOSEK o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym / obrotowego / inwestycyjnego/

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. zawodowe wyższe

WNIOSEK KREDYTOWY. zawodowe wyższe Załącznik nr I.2. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy NIP

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem:

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru KRS NIP REGON. Data rozpoczęcia działalności Nr telefonu e-mail Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Załącznik nr I.1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny

Bardziej szczegółowo

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl

kredyt w rachunku bieżącym kredyt obrotowy kredyt rewolwingowy kredyt płatniczy kredyt inwestycyjny www.bs.skoczow.pl Wpisano do Rejestru wniosków kredytowych pod nr... dnia.... WNIOSEK KREDYTOWY www.bs.skoczow.pl I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Status prawny Nazwa rejestru KRS NIP REGON Data

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻOŁYNI Nr wniosku.(lp/rok) WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH BANK SPÓŁDZIELCZY W WOJSŁAWICACH Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Nazwa Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90%

36 miesięcy. 60 miesięcy 1,00% 1,00% 3,90% 5,90% 5,90% Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, Solar Shop uruchomił przy współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. możliwość zakupu na raty na preferencyjnych warunkach wszystkich oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy: Siedziba / Adres Wnioskodawcy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY

WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY Wniosek przyjął Załącznik Nr 4 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej... podpis i stempel pracownika Bank Spółdzielczy w Bieczu... WNIOSEK O KREDYT INWESTYCYJNY Data wpływu...... Wniosek

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku..

WNIOSEK o udzielenie kredytu na działalność gospodarczą Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku.. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach WNIOSEK o udzielenie u na działalność gospodarczą Nr wniosku owego... Data złożenia wniosku........ (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ...

WNIOSEK KREDYTOWY. Wielkość posiadanych udziałów. 5. Rodzaj prowadzonej działalności:... 6. Nr telefonu, adres e-mail... ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W SUCHEDNIOWIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE

Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE Wniosek o udzielenie kredytu pomostowego Unia Biznes/Unia Super Biznes* na finansowanie projektów objętych dofinansowaniem ze środków UE...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY

BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY Zgłoszenie wpisano do rejestru dnia... pod nr... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Część I BANK SPÓŁDZIELCZY W ZĄBKOWICACH ŚL. ODDZIAŁ W... WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod...

Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Wniosek przyjęto dn.. nr rej.... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nr dowodu osobistego, wydany przez... PESEL... Adres zamieszkania, kod... Nazwa podmiotu gospodarczego... REGON... NIP... Siedziba... Telefon

Bardziej szczegółowo

informacja wstępna do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY nr rejestru / wpisu data rejestru / wpisu...

informacja wstępna do wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY nr rejestru / wpisu data rejestru / wpisu... informacja wstępna wniosku o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej DANE O DZIAŁALNOŚCI WNIOSKODAWCY Data Nazwa Regon PKD Data rozpoczęcia działalności Adres NIP Ulica, nr Miejscowość k rejestr (rzaj)...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR...

WNIOSEK O DOKONANIE ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI NR... W-STD 02.14 (obowiązuje od 14.04.2014) DOTYCZY UMOWY LEASINGU NR.. STRONA 1 Z 11 Prosimy uzupełnić wszystkie pola, w przypadku braku danych wpisać znak - WNIOSEK O DOKONA ZMIAN W UMOWIE LEASINGU/POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo