PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZETARGU SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOWLANEGO GÓROL BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ Z SIEDZIBĄ W PIWNICZNEJ (33-350), UL. JANA III SOBIESKIEGO 1b SYGN. AKT V GUp 8/11

2 SPIS TREŚCI I) PRZEDMIOT REGULAMINU II) PODSTAWA PRAWNA III) PRZEDMIOT PRZETARGU IV) ORGANIZACJA PRZETARGU V) SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT VI) ZAWARTOŚĆ OFERTY I WARUNKI JEJ PRZYJĘCIA VII) SPOSÓB I TERMIN WPŁATY WADIUM VIII) ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU IX) TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI X) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3 I) PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy regulamin określa warunki konieczne do spełnienia przez oferenta składającego ofertę nabycia nieruchomości Przedsiębiorstwa upadłej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą PB GÓROL - BUD, jak również tryb wyboru oferty i rozstrzygnięcia przetargu w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (KC), z uwzględnieniem przepisu art.320 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (PUiN). II) PODSTAWA PRAWNA Sprzedaż nieruchomości przeprowadzana jest na podstawie art. 320 PUiN. III) PRZEDMIOT PRZETARGU Przedmiotem przetargu są nieruchomości PB GÓROL - BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej (Przedsiębiorstwo), wymienione w załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. IV) ORGANIZACJA PRZETARGU i) Ogłoszenie o przetargu Syndyk masy upadłości zamieści obwieszczenia o pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa w budynku sądowym, w prasie o zasięgu ogólnopolskim /dziennik Rzeczpospolita/ oraz na stronie internetowej ii) Treść ogłoszenia W ogłoszeniu syndyk masy upadłości poda: - wartość oszacowania nieruchomości Przedsiębiorstwa - wysokość wadium oraz sposób i termin jego zapłaty - termin składania ofert - sposób i miejsce oraz czas wyłożenia regulaminu i innych dokumentów dotyczących nieruchomości przedsiębiorstwa - termin i miejsce posiedzenia jawnego Sądu zwołanego w celu rozstrzygnięcia przetargu - informację o konieczności zapoznania się i akceptacji regulaminu przetargu pod rygorem odrzucenia oferty - informacje o możliwości złożenia zażalenia na Postanowienie Sędziego Komisarza o wyborze oferty. Ogłoszenie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. V) SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT i) Doręczenie oferty Oferty dotyczące nabycia Przedsiębiorstwa winny być przesłane lub złożone w zamkniętych kopertach z dopiskiem PRZETARG GÓROL - BUD, na adres 3

4 Sędziego Komisarza SSR Dominik Skoczeń, Sąd Rejonowy w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1 a, Nowy Sącz. ii) Termin składania oferty Ostateczny termin składania ofert określa się na dzień 28 czerwca 2012 roku do godziny Za datę złożenia oferty przesyłanej przesyłką pocztową uważa się datę jej wpływu do Sądu. VI) ZAWARTOŚĆ OFERTY I WARUNKI JEJ PRZYJĘCIA W przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa GÓROL - BUD Spółka z o.o. w upadłości mogą brać udział wszelkie osoby fizyczne i prawne, które spełnią następujące warunki złożą ofertę zgodną z niniejszym regulaminem przetargu oraz w treści oferty określą: - cenę (ceny) nabycia nieruchomości określoną w polskich złotych, sposób i termin jej zapłaty - złożą oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem prawnym i technicznym nieruchomości i ich akceptacją oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wyłączenie rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadzie art. 558 KC - nie należą do kręgu osób wymienionych w art. 197 Ust 2 PUiN - złożą oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji postanowień niniejszego regulaminu przetargu - oświadczenie o wyrażeniu zgody na pokrycie wszelkich kosztów związanych z przeniesieniem własności nieruchomości - załączą potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu wpłaty wadium przekazane na konto upadłego w wysokości 10 % wartości nieruchomości - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o wpisie do właściwego rejestru przedsiębiorców albo poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego, jeżeli oferentem jest osoba fizyczna - oferta zostanie podpisana przez oferenta lub, w imieniu oferenta, przez uprawnione osoby i będzie zawierać dokładne dane rejestrowe oferenta (adres siedziby, nr NIP, Regon, KRS). VII) SPOSÓB I TERMIN WPŁATY WADIUM Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek PB GÓROL - BUD Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Bank Spółdzielczy w Piwnicznej Zdroju w terminie nie przekraczającym daty i godziny złożenia oferty przetargowej. Nie dopuszcza się innego sposobu wpłaty wadium. VIII) ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU 1) Data rozstrzygnięcia przetargu określona będzie w obwieszczeniu o przetargu 2) Rozstrzygniecie przetargu nastąpi w trakcie posiedzenia w Sądzie Rejonowym, w Nowym Sączu, ul. Strzelecka 1a w dniu 29 czerwca 2012 roku, o godzinie

5 3) Wybór oferty dokonany przez syndyka masy upadłości w toku posiedzenia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu podlega na podstawie art. 320 ust. 1 pkt 5 PUiN zatwierdzeniu przez Sędziego Komisarza w terminie tygodnia od daty rozstrzygnięcia przetargu 4) W posiedzeniu, o którym mowa wyżej mogą być obecni, oprócz syndyka masy upadłości i reprezentanta upadłego oferenci, którzy skutecznie złożyli oferty przetargowe, inne osoby wskazane przez Sędziego komisarza lub syndyka masy upadłości 5) W przypadku zgłoszenia się kilku oferentów, syndyk dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, uwzględniając kryterium zaoferowanej ceny. 6) W przypadku złożenia jednakowych ofert przez oferentów, syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do negocjacji, w toku posiedzenia sądu, w trybie aukcyjnym ostatecznej wysokości oferowanej ceny nabycia nieruchomości. 7) Syndyk masy upadłości zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny. 8) O rozstrzygnięciu przetargu syndyk masy upadłości zawiadomi oferentów w terminie tygodnia od daty zatwierdzenia wyników przetargu przez Sędziego Komisarza. IX) TERMIN ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI 1) Zawarcie końcowej umowy sprzedaży nieruchomości, z wyłonionym w trybie przetargu nabywcą nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 2) Wpłacone przez wyłonionego w przetargu nabywcę wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałe wadia zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom, których oferty zostaną odrzucone. 3) Zapłata całej kwoty za zbywane nieruchomości nastąpi przed podpisaniem końcowej umowy sprzedaży. 4) Termin i sposób zapłaty całej kwoty za zbywane przedsiębiorstwo zostaną określone w końcowej umowie sprzedaży przedsiębiorstwa zawartej w formie aktu notarialnego. 5) O terminie i miejscu zawarcia umowy końcowej oferent, którego oferta zostanie przyjęta, będzie powiadomiony przez syndyka masy upadłości przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem 6) Nie przystąpienie do umowy sprzedaży nieruchomości w wyznaczonym terminie z winy wybranego oferenta, po rozstrzygnięciu przetargu, skutkuje przepadkiem wadium na rzecz masy upadłości. X) POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1) Z oszacowaniem wartości nieruchomości, regulaminem przetargu oraz wszelkimi innymi dokumentami można zapoznawać się codziennie od dnia ukazania się ogłoszenia o sprzedaży nieruchomości w prasie do dnia 28 czerwca 2012 roku w biurze syndyka w Krakowie, przy ul. Bronowickiej 5

6 23/6 w godzinach lub w sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, przy ul. Strzeleckiej 1 a, w godzinach pracy sekretariatu. 2) Dodatkowych informacji udziela syndyk codziennie w godz pod numerem telefonu lub lub pocztą elektroniczną 3) Oferty z ceną poniżej ceny oszacowania będą bezwarunkowo odrzucane. 4) Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny. 6

7 Załącznik nr 1 A) Nieruchomości Lp Nazwa (określenie) składnika aktywów Charakterystyka 1 Działka 2471, 2472/4 Opis, stan prawny oraz wycena Budynek biura - Piwniczna-Zdrój, Sobieskiego 1b nieruchomości zostały zawarte w operacie szacunkowym z dnia 24 stycznia 2012 roku 2 Działka 1193/3 dołączonym do niniejszego regulaminu Załącznik nr 2 Ogłoszenie przetargu OBWIESZCZENIE o sprzedaży nieruchomości PB GÓROL-BUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej ul. Jana III Sobieskiego 1A, Piwniczna, województwo małopolskie nr KRS Działając na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu Sygn. akt V GUp 8/11 z dnia 19 grudnia 2011 roku o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej PB GOROL-BUD Spółka z o.o. w Piwnicznej, syndyk masy upadłości ogłasza pisemny przetarg ofertowy, polegający na wyborze najkorzystniejszej oferty z zastrzeżeniami określonymi w art. 320, 321, 322 Prawa upadłościowego i naprawczego na sprzedaż: poszczególnych nieruchomości stanowiących własność masy upadłości PB GÓROL-BUD Spółki z o.o. w Piwnicznej Zdroju, za cenę nie niższą niż: 1) ,- zł (siedemset sześćdziesiąt tysięcy osiemset 00/100 złotych) w odniesieniu do nieruchomości obejmujących działki 2471 i 2472/4 wraz z posadowionym na nich budynku w Piwnicznej Zdroju przy ulicy Sobieskiego 1 b 2) , - zł (dwieście dwanaście tysięcy czterysta 00/100 zł) w odniesieniu do nieruchomości obejmującej działkę 1193/3 w Piwnicznej Zdroju Podane ceny są cenami netto i zostaną powiększone o obowiązujący w momencie przeniesienia własności podatek VAT. Szczegółowy wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze niniejszego przetargu wskazany jest w Regulaminie Przetargu dostępnym w biurze syndyka, tj. siedzibie spółki Sanacja A. Kurowski, T. Łabuda Spółka z o.o., ul. Bronowicka 23/6; Kraków oraz sekretariacie Wydziału V Gospodarczego Sądu Rejonowego w Nowym Sączu, przy ul. Strzeleckiej 1A. Przystępujący do przetargu winien, pod rygorem niedopuszczenia do udziału w nim, wpłacić przelewem na rachunek bankowy masy upadłości PB GÓROL-BUD Spółka z o.o. w Bank Spółdzielczy w Piwnicznej Zdroju przed terminem zakończenia składania ofert, wadium w wysokości: ,- zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt 00/100 złotych) w odniesieniu do nieruchomości wymienionej za lp. 1) , -zł (dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści 00/100 złotych) w odniesieniu do nieruchomości wymienionej za lp. 1) Ostateczny termin składania ofert wyznacza się na 28 czerwca 2012 roku do godziny Za datę złożenia oferty przesyłanej pocztą uważa się jej datę wpływu do Sądu. Rozpoznanie ofert nastąpi w toku Posiedzenia jawnego w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu, Nowy Sącz, ul. Strzelecka 1a, w dniu 29 czerwca 2012 roku, o godzinie Zastrzega się możliwość odwołania w całości lub w części przetargu lub też jego unieważnienie na każdym etapie postępowania przetargowego bez podania przyczyny. Wszelkich informacji udziela syndyk pod nr tel lub , lub em pod adresem; Za pośrednictwem wyżej wskazanych danych kontaktowych, można uzgodnić termin na obejrzenie przedmiotu przetargu. 7

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu

1. Podstawa prawna. 2. Przedmiot przetargu Regulamin przetargu pisemnego na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego TARTAK-WYGON sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej Sygnatura akt XII GUp 14/12 1. Podstawa prawna Regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku

POSTANOWIENIE. Sygn. akt V GUp 5/13. Dnia 4 grudnia 2013 roku Sygn. akt V GUp 5/13 POSTANOWIENIE Dnia 4 grudnia 2013 roku Sędzia Komisarz w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, Wydział V Gospodarczy SSR Zbigniew Miczek po rozpoznaniu w dniu 4.12.2013 roku, w Tarnowie na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI. PGNIG Technologie S.A. w Krośnie. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SPÓŁKI PGNIG Technologie S.A. w Krośnie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży ruchomości stanowiących własności spółki PGNIG Technologie

Bardziej szczegółowo

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu

Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa. Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa Christianapol Sp. z o.o. Fabryka Mebli Tapicerowanych z siedzibą w Łowyniu Łowyń, ul. Szkolna 16, 64-400 Międzychód 1. Warunki Sprzedaży Przedsiębiorstwa dotyczą sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 9/13

Sygn. akt XIV GUp 9/13 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

Sygn. akt XIV GUp 11/12

Sygn. akt XIV GUp 11/12 Warunki nieograniczonego czwartego przetargu ofertowego na sprzedaż przedsiębiorstwa DAKRI-BIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Tymienieckiego 22/24,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O

REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O Załącznik Nr 1 do obwieszczenia w sprawie sprzedaży udziałów REGULAMIN SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH METRO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE.

REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. REGULAMIN SPRZEDAśY STATKÓW MORSKICH ZAKŁADU USŁUG śeglugowych SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ W SZCZECINIE. Niniejszy Regulamin stanowi rozwinięcie zasad sprzedaŝy z wolnej ręki holownika TRYTON

Bardziej szczegółowo

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie

Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Regulamin II przetargu dotyczący sprzedaży samochodu służbowego stanowiącego własność Powiatowego Urzędu Pracy w Iławie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2013 1 Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o.

REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. Załącznik do Uchwały Nr 4 z dnia 25.02.2015 r. REGULAMIN sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS KWATERA Sp. z o.o. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓŁNE 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Wojskowego TBS

Bardziej szczegółowo

Szczecin dnia 17.03.2014 r.

Szczecin dnia 17.03.2014 r. Szczecin dnia 17.03.2014 r. Regulamin przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowym o powierzchni 602,60 m 2 położonej w Myśliborzu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI

PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Warszawa, dnia 04 czerwca 2010 roku PROCEDURA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PLANTPRESS SP. Z O.O. W KRAKOWIE W TRYBIE PUBLICZNEGO ZAPROSZENIA DO NEGOCJACJI Na podstawie: 1) art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rybniku Sp. z o.o. w likwidacji REGULAMIN przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż praw użytkowania wieczystego nieruchomości oraz praw własności stanowiących własność Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rybniku ul. Jankowicka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI DOMÓW WCZASOWYCH WAM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin sprzedaży nieruchomości Domów Wczasowych WAM sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym

OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym CzBG.AG-2113-1/14 Częstochowa, dnia 24.06.2014 r. OGŁOSZENIE o pisemnym przetargu publicznym I. Częstochowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Częstochowie przy ul. Śląskiej 23 tel.34/324 42 58 ogłasza

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o.

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO. na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów PGKiM Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim w spółce PUK Sp. z o. o. w Tyszowcach POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem przetargu (zbywcą) jest Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie

Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Wojskowe Towarzystwo Budownictwa Społecznego KWATERA Sp. z o.o. w Warszawie Załącznik do Uchwały Nr 3 Zarządu WTBS KWATERA Sp. z o.o. z dnia 26 czerwca 2013 roku Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W LUBLINIE ul. Pielęgniarek 6, 20 708 Lublin OGŁASZA PUBLICZNY PISEMNY PRZETARG OFERTOWY na podstawie art. 66-72¹ Kodeksu cywilnego NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o. z siedzibą w Lędzinach

REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o. z siedzibą w Lędzinach Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.481.2013 Burmistrza Miasta Lędziny I.POSTANOWIENIA OGÓLNE z dnia 18.03.2013 REGULAMIN PRZETARGU PUBLICZNEGO na sprzedaż udziałów Gminy Lędziny w spółce,,ekorec Sp.zo.o.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku

Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku Zarządzenie nr 766/2013/2014 Rektora Akademii Techniczno Humanistycznej z dnia 10 lutego roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na sprzedaż ruchomości oraz wynajmu/dzierżawy nieruchomości

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO dotyczący sprzedaży nieruchomości oraz innych składników majątku trwałego należących do SUPRA Agrochemia Spółka z o.o. w likwidacji we Wrocławiu Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne

Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu. Postanowienia Ogólne Regulamin przetargu dotyczącego sprzedaż samochodu służbowego będącego własnością II Oddziału ZUS w Poznaniu Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO

REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO REGULAMIN ZBYCIA NIEUCHOMOŚCI W TRYBIE NIEOGRANICZONEGO PRZETARGU USTNEGO przeprowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 września 2009 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.

Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Regulamin ogłaszania przetargów sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 1. Przepisy wstępne 1 Regulamin określa zasady sprzedaży nieruchomości Jarocińskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały.

REGULAMIN. 5 O przeznaczeniu składnika majątkowego do sprzedaży oraz formie przetargu decyduje Zarząd Spółki w formie uchwały. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 16/2013 Zarządu PKM Katowice Sp. z o. o. REGULAMIN organizowania przetargu na sprzedaż składników majątkowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 3/2015 REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI NALEŻĄCYCH DO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SP. Z O.O. W BIELSKU PODLASKIM 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH REGULAMIN LICYTACJI NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady zbywania maszyn, urządzeń, pojazdów i innych przedmiotów, będących własnością Zakładu Utylizacyjnego Sp.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo